(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 19-1 đến 16 giờ, ngày 20-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 478 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaD/DveG7kU7EqWxqLWvhu4HEqTfhu7PDteG6ruG7s8Sp4buy4bq2w7XEqcO94buz4bu1xKnhuq7hu7Ny4bquxKluw7Lhu43EqXV24bqu4buzxKnhuq7hu7Phu6Hhuq7EqcSCxqHDusSpw5o64bqz4bu0w5kta+G7j2cv4buza2hn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vOG7suG7p8O1w7nhu4loN+G7s+G6puG6rsO9xKnhu4bhu7Xhuq7EqeG7huG7isSpVcO14bquxKnDmuG7s8OBxKnhu6Xhu5PhurDEqeG6vOG7s+G6suG6rsO9xKnDuuG7s+G6rOG6rsO9xKnDuUHDuuG7s8Spw5o64bqz4bu0w5kta+G7j8Sp4buGw4Hhuq7hu7PEqTfhu7PDteG6ruG7s8Sp4buy4bq2w7XDqsSpN+G7t+G6ruG7s8Sp4buG4buKxKlrw7PEqcO94bu1ReG7gcSp4bquw73hu5FOxKlr4buPLWvEqeG7peG7reG6rsSpa8OzxKnDveG7tUXhu4HEqeG6rsO94buRTsSpbGota+G7gcSp4buG4bq+4bux4bquxKnhu6VBw7XEqXXhu5Hhuq7EqeG7hsOB4bqu4buzxKnDveG7s+G7tcSp4bqu4buzcuG6rsSpbsOy4buNxKl1duG6ruG7s8Sp4bqu4buz4buh4bquxKnEgsahw7rEqcOaOuG6s+G7tMOZLWvhu4/EqcSCxJDhu7Xhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpw7NqauG6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xsam0va8OzbsO5bmvDsmptbWrhu4bhu43DsuG7jcOzw7PDg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRb8Oz4buJxKnDtcOD4buGxJHhu4k/w73hu5FOxKlsai1r4buBxKk34buzw7Xhuq7hu7PEqeG7suG6tsO1xKnDveG7s+G7tcSp4bqu4buzcuG6rsSpbsOy4buNxKl1duG6ruG7s8Sp4bqu4buz4buh4bquxKnEgsahw7rEqcOaOuG6s+G7tMOZLWvhu4/hu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJ4buNamrhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4nDs2pq4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDmkfEqeG7huG7s3fhu4HEqWzDs27EqXV24bqu4buzxKnhuq7hu7Phu6Hhuq7EqeG6vOG7s8O04buGxKnhu7Phu7V24bquxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpw7rhuqrhuq7DvcSp4bul4bqo4bquw73EqUvhu5HEqeG7gOG7keG6rsO9xKnDg+G6tMO6xKnhu4bhu5Phu7XEqcO6RMSp4buA4bq4xKlOxKnhu4bhu63EqcO94bqoxILDqmcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu7Lhu4JOduG6rsSpP+G6puG6rsO9xKnDmuG6rOG6rsO9xKlsw7LEqeG7hTfhu63EqTfhu7PGoeG6rsO9xKlr4buBxKk34buzQcSp4buG4bq+cOG6rsSpP+G6puG6rsO9xKnDmuG6rOG6rsO9xKlu4buBxKkm4bu14bqu4buzxKk/w73hu7PDgMO1xKls4buBxKk3w43DieG6rsO9xKkqw4Dhuq7hu7PEqWvhu4HEqeG7suG6sOG7keG6rsO9xKnDneG7tcO14bquw73EqW3hu4HEqTfhu63EqT/huqbhuq7DvcSpa+G7gcSpN+G7s+G7l+G6rsO9xKkq4bqw4bquw73EqWvhu4HEqTfhur7DjUXhuq7DvcSpJuG7teG6ruG7s8Spa+G7gcSpN+G6vuG7guG6rsO9xKnDmuG7s+G7t+G6ruG7s8Spa2vhu4HEqTfhu7Phu5fhuq7DvcSpN+G7s+G6tMSpa+G7gcSp4bqz4buT4bquxKk34buzxqHhuq7DvcSpa2bhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4buy4buCTnbhuq7EqT/hu7PDjcSpN+G7s8O14bqu4buzxKltxKnhu4XhuqXhu7Hhuq7EqSrhu5PDusSpa+G7gcSp4bql4bux4bquxKk34buz4bq0xKlsZuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu7Lhu4JOduG6rsSpJsONReG6rsO9xKkqw7Thu4bEqW3EqeG7hTfDtcSCxKnDmuG7s+G7guG6rsO9xKls4buBxKkmw41F4bquw73EqSpPxKlrZuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu7Lhu4JOduG6rsSpP+G7s8ONxKnDouG7guG7oeG6rsSpbMSp4buF4buy4bq2w7XEqTThu4LDk8Spa+G7gcSpw5rDtOG7hsSpN+G7oeG6rsSpa2bhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G7s0HEqU3hu5XEqT/DveG7s+G7tcSpNkThuq7EqcOy4buPxKnhu4Xhu7Lhu5nhu7XEqeG7suG6ssO1xKlt4buBxKnhu7Lhu5nhu7XEqcOa4buz4buh4buCxKlt4buBxKkz4buz4buExKkq4buhxILEqWvhu4HEqSbDteG7tcSpKuG7ocSCxKls4buBxKk/4bu14bqu4buzxKnhu7Lhu5nhu7XEqW/hu4HEqcOaw7TDusSpNkThuq7EqWvhu4HEqT/DveG6tMO6xKkqw4Dhuq7hu7PEqWzhu4HEqTfDgOG6ruG7s8Sp4buy4buZ4bu1xKlt4buBxKnDleG6ruG7s8SpNkThuq7EqWzhu4HEqeG7suG7meG7tcSpP+G7teG6ruG7s8SpbuG7gcSp4buy4buZ4bu1xKnhu7Lhu5HEqW3hu4HEqTPhu7Phu4TEqTZE4bquxKls4buBxKnhu7Lhu5nhu7XEqTfhu7PDteG6ruG7s8Spa27hu4HEqTfhur7DjUXhuq7DvcSpKuG7ocSCxKnDs+G7gcSp4buy4buZ4bu1xKk/4buz4buh4bquxKlr4buBxKnhu7Lhu5nhu7XEqeG6peG7reG6rsSpa+G7gcSpN0bhuq7DvcSpKuG7ocSCxKls4buBxKk34buzw7Xhuq7hu7PEqTZE4bquxKlr4buBxKnDouG7guG7oeG6rsSpKuG7ocSCxKlr4buBxKk34bq+4buEw7rEqSrhu6HEgsSpbOG7gcSp4buy4buZ4bu1xKlV4bu54bqu4buzxKls4buBxKlV4bu54bqu4buzxKkm4bu14bqu4buzxKlr4buBxKk/w73hu7Phu7XEqTZE4bquxKnDsuG7gcSpP8O9w41F4bu1xKnhu4bDgeG6ruG7s8Sp4bqi4buzw7TDusSpw4PDjeG7gsSp4buG4bq+4buExKlrambhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loNzPEqTfhu7PDteG6ruG7s8Sp4buy4bq2w7XEqeG7jcSp4buFNOG7guG7meG6rsO9xKk34buzQeG6ruG7s8Spa+G7gcSp4buk4bu1duG6rsSpVeG7teG7seG6rsSpa+G7gcSpN+G6vsONReG6rsO9xKk34buz4bu1xKlr4buBxKnhu6Thuqbhuq7DvcSp4bqzdsSpbOG7gcSpVcO1xKnhu6Thu7nhuq7hu7PEqWvhu4HEqTThu4Lhu5nhuq7DvcSpN+G7s8ah4bquw73EqWvhu4HEqT/DtcSCxKk/w73hu5Phuq7EqWtm4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7suG7gk524bquxKk04buC4buZ4bquw73EqcOiw41E4bquw73EqWtsxKnhu4U04buC4buZ4bquw73EqTfhu7Phu5PDuuG7s8Spa+G7gcSpN+G7s0HEqeG7huG6vnDhuq7EqTfhu6Hhuq7EqTPhu7PhurDhuq7DvcSpa+G7gcSpNOG7guG7meG6rsO9xKnhu6RB4bqu4buzxKls4buBxKk04buC4buZ4bquw73EqSrhuqrDusSpbuG7gcSpNOG7guG7meG6rsO9xKkqw43hu4LEqWzhu4HEqTThu4Lhu5nhuq7DvcSpP+G7s+G7oeG6rsSpbGbhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4buy4buCTnbhuq7EqTThu4LDteG6rsSpNkThuq7EqW7EqeG7hTfhur7hu4Lhuq7DvcSpNkThuq7EqWvhu4HEqTfhur7hu4Lhuq7DvcSpN+G7teG7reG6rsSpbOG7gcSpN+G6vuG7guG6rsO9xKnhu7Lhu5PEqWtm4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7suG7gk524bquxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSp4buy4bq2w7XEqWtqxKnhu4Xhu7LhurDhu5vhuq7DvcSpM+G7s0fEqWvhu4HEqeG7suG6sOG7m+G6rsO9xKkl4bu1xILEqWvhu4HEqeG7suG6sOG7m+G6rsO9xKkz4buzw43DieG6rsO9xKlt4buBxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSp4bql4but4bquxKlr4buBxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSp4buy4buZ4bu1xKlr4buBxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSpM+G7s+G6sOG6rsO9xKlr4buBxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSp4buk4bqm4bquw73EqWvhu4HEqeG7suG6sOG7m+G6rsO9xKk34bq+4bu14bqu4buzxKlrZuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu7Lhu4JOduG6rsSpP8O9w7XEqTZE4bquxKnhu4/EqeG7hT/DvcO1xKnDleG6rsSpa+G7gcSpP8O9w7XEqTPhu7PDjcOJ4bquw73EqW3hu4HEqT/DvcO1xKnhu7Lhu5nhu7XEqWvhu4HEqT/DvcO1xKk34buz4bu1duG6rsSpbOG7gcSpP8O9w7XEqTfhur7DjUXhuq7DvcSpa+G7gcSpN+G7s0HEqTfhur5w4bquxKlrZuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu7Lhu4JOduG6rsSp4bql4bux4bquxKnhu6RB4bqu4buzxKlsbcSp4buFN+G7s+G6rOG6rsO9xKk/4buzcOG7hsSpa+G7gcSp4bukQeG6ruG7s8SpN+G7teG7reG6rsSpw7Phu4HEqeG6peG7seG6rsSpKuG7k8O6xKlt4buBxKnhu6RB4bqu4buzxKkq4bqw4bquw73EqW3hu4HEqeG7pEHhuq7hu7PEqSrhu7Xhu7Hhuq7EqWzhu4HEqeG7pEHhuq7hu7PEqTfhu7Phu5Hhuq7hu7PEqW3hu4HEqeG6peG7seG6rsSpN+G7s8O04bu1xKls4buBxKnhu6RB4bqu4buzxKnhu7LDjeG6rsO9xKlr4buBxKnhu6RB4bqu4buzxKlV4bu54bqu4buzxKlr4buBxKnhuqXhu7Hhuq7EqT/hu7Xhuq7hu7PEqWtm4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7suG7gk524bquxKk34buz4bq0xKnDouG7guG7oeG6rsSpa27EqeG7hSrDtcSCxKk2ROG6rsSpa+G7gcSpw6Lhu4Lhu6Hhuq7EqVXDtOG7tcSpa+G7gcSpN+G6vsONReG6rsO9xKnDouG7guG7oeG6rsSpbuG7gcSpw6Lhu4Lhu6Hhuq7EqSbhu7Xhuq7hu7PEqWzhu4HEqTfhu7PhurTEqeG7suG7meG7tcSpbeG7gcSpN+G7s0HEqeG7huG6vnDhuq7EqTfhu7PhurTEqcOi4buC4buh4bquxKls4buBxKnDouG7guG7oeG6rsSpw53hu7XDteG6rsO9xKlrZuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu7Lhu4JOduG6rsSpw5pzxILEqTfhu7NITsSp4buNxKnhu4XDmnPEgsSp4bql4bux4bquxKls4buBxKnDmnPEgsSpP8O94bq0w7rEqWvhu4HEqTPhu7PhurDhuq7DvcSpNkThuq7EqWvhu4HEqcOac8SCxKk34buz4buTw7rhu7PEqWvhu4HEqcOac8SCxKkqw41E4bquw73EqWvhu4HEqcOac8SCxKkq4bqw4bquw73EqWvhu4HEqcOac8SCxKkq4bu14bux4bquxKlrZuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu7Lhu4JOduG6rsSp4bqzw4Dhuq7hu7PEqSrhuqrDusSpbcSp4buFJuG7teG6ruG7s8SpN+G7oeG6rsSpbOG7gcSpP+G7teG6ruG7s8SpJeG7s8O14bquw73EqWtm4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7suG7gk524bquxKk34buz4bu1duG7gsSp4buy4bq2w7XEqcOyxKnhu4U34buz4bu1duG7gsSpw5rhuqbhuq7DvcSpa+G7gcSpN+G7s+G7tXbhu4LEqSrhurDhuq7DvcSpbeG7gcSpN+G7s+G7tXbhu4LEqcOd4bu1w7Xhuq7DvcSpbOG7gcSpN+G7s+G7tXbhu4LEqcOZ4buCTsSpa2bhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4buy4buCTnbhuq7EqTfhu7Phu5PDuuG7s8SpN+G7s+G7keG6ruG7s8Spa2rEqeG7hTfhu7Phu5Hhuq7hu7PEqTfhu6HEgsSpa+G7gcSpN+G7s+G7k8O64buzxKk3w43DieG6rsO9xKlu4buBxKk34buz4buTw7rhu7PEqTThu4Lhu5nhuq7DvcSpbOG7gcSpN+G7s+G7k8O64buzxKk2ROG6rsSpa+G7gcSpJeG7tcSCxKk34buh4bquxKlsZuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu7Lhu4JOduG6rsSp4buycuG7gsSpKuG6qsO6xKluxKnhu4U34buCTsSpKuG6qsO6xKlr4buBxKk34buz4buR4bqu4buzxKkq4bqqw7rEqWvhu4HEqeG7suG7meG7tcSpKuG6qsO6xKlr4buBxKkq4bu14bux4bquxKkq4bqqw7rEqWtm4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhu7NBxKlN4buVxKlVw4HEgsSpNkThuq7EqcOyxKnhu4Xhu6Thuqbhuq7DvcSpNkThuq7EqWvhu4HEqT/DveG6tMO6xKk34bq+4buT4bqwxKls4buBxKlVw7XEqeG7pOG7ueG6ruG7s8Spa+G7gcSpKsO1xILEqTZE4bquxKltZuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu7Lhu4JOduG6rsSpP8O94bq0w7rEqSrhu53DusSpbcSp4buFJeG7teG7seG6rsSpN+G7s+G6tMSpbOG7gcSpJuG7teG6ruG7s8SpNkThuq7EqWtm4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7suG7gk524bquxKk34buzw41F4bquw73EqcOi4buC4buh4bquxKlvxKnhu4U34buh4bquxKk34buz4buR4bqu4buzxKls4buBxKkqw41E4bquw73EqTZE4bquxKlr4buBxKnDouG7guG7oeG6rsSpw5rhu7Phu7Xhuq7hu7PEqWxm4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7suG7gk524bquxKnhu7Lhu5HEqTfhur7hu4Lhuq7DvcSpa8Sp4buF4buy4buRxKlV4bu54bqu4buzZuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg3M8SpNnHEgsSpNkThuq7EqWtsxKnhu4U34bq+w41F4bquw73EqTZE4bquxKlr4buBxKk04buC4buZ4bquw73EqTfhu7PhurTEqeG7jeG7gcSpNOG7guG7meG6rsO9xKnDmuG7s+G7oeG7gsSpbOG7gcSpNOG7guG7meG6rsO9xKnhu7JG4bquw73EqWtm4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7suG7gk524bquxKk34bq+4bu1duG7gsSpNkThuq7EqW3EqeG7heG7pOG6qOG6rsO9xKk34bu14but4bquxKlr4buBxKk34buzQcSpN+G6vnDhuq7EqTfhur7hu7V24buCxKk2ROG6rsSpbGbhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4buy4buCTnbhuq7EqSrDteG6rsO9xKnDmuG7s8O04bqu4buzxKlsxKnhu4Xhu6Thuqjhuq7DvcSpKsONROG6rsO9xKlr4buBxKk34bq+4bu3xKk/w7Xhuq7DvcSpa2bhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4buy4buCTnbhuq7EqeG7pOG6puG6rsO9xKk2ROG6rsSpbcSp4buF4buk4bqm4bquw73EqTfhu7PDteG6ruG7s8Spa+G7gcSp4buk4bqm4bquw73EqTPhu7Phu4TEqWvhu4HEqeG7pOG6puG6rsO9xKnhu7LhurDhu5Hhuq7DvcSpa2bhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4buy4buCTnbhuq7EqVXDtMSpN+G7s8ONxJDDusSpbMSp4buF4bqz4buX4bquxKk/4buz4bqwxKlr4buBxKk34buz4bu14but4buGxKk84bquw73EqWtm4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaGxrbsSpdXbhuq7hu7PEqeG6ruG7s+G7oeG6rsSp4bulw7Xhuq7DvcSp4bulw43DicO6xKnDusO0w7rhu7PEqcODTsSp4buG4buz4bun4bqwxKnDiuG7gk7EqeG7pUHhuq7hu7PEqcO94bqoxILDqsSpNzPEqTfhu7PDteG6ruG7s8Sp4buy4bq2w7XEqWtqw7PEqeG7heG7pOG7tXbhuq7EqVXhu7Xhu7Hhuq7EqW/hu4HEqeG7pOG6puG6rsO9xKnhurN2xKlrbeG7gcSpM+G7s+G7hMSpNkThuq7EqcOy4buBxKnhu6Thuqbhuq7DvcSpN+G7s+G6tMSpw7Lhu4HEqTThu4Lhu5nhuq7DvcSpN+G7ocSCxKls4buBxKk34buz4bu1duG7gsSpJeG7s8O04bqu4buzxKls4buBxKk04buC4buZ4bquw73EqcOaw7Thu4bEqWzhu4HEqTfhur7DjUXhuq7DvcSpN+G7s+G7tcSp4buP4buBxKnhu6Thuqbhuq7DvcSp4buyw41E4bquw73EqWzhu4HEqeG7suG7kcSCxKk14bqo4bquw73EqW3hu4HEqeG7pOG6puG6rsO9xKk2ROG6rsSpa+G7gcSp4buk4bqm4bquw73EqeG7s+G7meG7tcSpbeG7gcSpNOG7guG7meG6rsO9xKk34buzQeG6ruG7s8SpbeG7gcSp4buk4bqm4bquw73EqSrDgOG6ruG7s8Spa+G7gcSp4buk4bqm4bquw73EqeG7suG7meG7tcSpbuG7gcSpP8O94bq0w7rEqTfhur7hu5PhurDEqWvhu4HEqT/DtcSCxKk/w73hu5Phuq7EqW/hu4HEqeG7suG6sOG7m+G6rsO9xKk04buCw7Xhuq7DvcSpbOG7gcSpN+G7keG6sMSpw6Lhu4JO4bux4bquxKlrbOG7gcSp4buk4bqm4bquw73EqeG7huG7s+G6tMSpbOG7gcSpNOG7guG7meG6rsO9xKk34buz4buR4bqu4buzxKlu4buBxKk04buC4buZ4bquw73EqTfhu7PGoeG6rsO9xKlu4buBxKkqw7XEgsSpNkThuq7EqW7hu4HEqTThu4Lhu5nhuq7DvcSp4buk4bqm4bquw73EqWzhu4HEqVXDtcSp4buk4bu54bqu4buzxKlu4buBxKnhu6Thuqbhuq7DvcSpw5rDjUThuq7DvcSpa+G7gcSpNOG7guG7meG6rsO9xKnhu7LDjeG6rsO9xKlrZuG6v8Sp4buz4buCTnbhuq7EqT/huqbhuq7DvcSpw5rhuqzhuq7DvcSpbGrEqeG7hTfDjcOJ4bquw73EqTZE4bquxKnDsuG7gcSpN+G6vsONReG6rsO9xKk34bq+4buC4bquw73EqWzhu4HEqcOa4bqm4bquw73EqcOa4buz4bu34bqu4buzxKlr4buBxKk3w43DieG6rsO9xKkqw4Dhuq7hu7PEqWvhu4HEqTfhur7DjUXhuq7DvcSpJuG7teG6ruG7s8SpbOG7gcSpN+G7s0HEqeG7huG6vnDhuq7EqT/huqbhuq7DvcSpw5rhuqzhuq7DvcSpbOG7gcSpN8ONw4nhuq7DvcSp4bqz4buX4bquxKlu4buBxKkm4bu14bqu4buzxKk/w73hu7PDgMO1xKlrZuG6v8Sp4buz4buCTnbhuq7EqSbDjUXhuq7DvcSpKsO04buGxKlrasSp4buFJsONReG6rsO9xKkqT8SpbOG7gcSpM0bEqT/hu7Phu7XEqeG7jWbhur/EqeG7s+G7gk524bquxKk/4buzw43EqcOi4buC4buh4bquxKlvxKnhu4Xhu7LhurbDtcSpNOG7gsOTxKlu4buBxKlV4buV4bu1xKk34bq+4buR4bqu4buzxKlrZuG6v8Sp4buz4buCTnbhuq7EqTfhu7Phu5PDuuG7s8SpN+G7s+G7keG6ruG7s8Spa2vEqeG7hTfhu7Phu5Hhuq7hu7PEqTfhu7Xhu63huq7EqWvhu4HEqTfhu7Phu5PDuuG7s8SpN8ONw4nhuq7DvcSpbOG7gcSpN+G7s+G7keG6ruG7s8Sp4bql4bux4bquxKls4buBxKk/w73hurTDusSpN+G6vuG7k+G6sMSpa+G7gcSpN+G7s+G7k8O64buzxKlV4bu54bqu4buzxKlu4buBxKk34buz4buR4bqu4buzxKk34buhxILEqWtm4bq/xKnhu7Phu4JOduG6rsSp4buycuG7gsSpKuG6qsO6xKnDssSp4buF4buyw43huq7DvcSpKuG6qsO6xKlt4buBxKnDmnHhu4LEqSrhuqrDusSpa+G7gcSpN+G7s+G7keG6ruG7s8SpKuG6qsO6xKlr4buBxKk04buCw7Xhuq7DvcSpKuG6qsO6xKlr4buBxKnhu6Thu5Phu7XEqSrhuqrDusSpa2bhur/EqeG7s+G7gk524bquxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSp4buy4bq2w7XEqW7EqeG7heG7suG6sOG7m+G6rsO9xKk34bq+4bu14bqu4buzxKlr4buBxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSpJeG7tcSCxKltZuG6v8Sp4buz4buCTnbhuq7EqT/DveG6tMO6xKkq4budw7rEqW3EqeG7hSXhu7Xhu7Hhuq7EqTfhu7PhurTEqWzhu4HEqT/DveG6tMO6xKk2ROG6rsSpa2bhur/EqeG7s+G7gk524bquxKk34buz4bu1duG7gsSp4buy4bq2w7XEqWvEqeG7hTfhu7Phu7V24buCxKk34buzQeG6ruG7s8Spa2bhur/EqTczxKk2ccSCxKk2ROG6rsSpa23EqeG7hTThu4Lhu5nhuq7DvcSpN+G7s+G6tMSpbeG7gcSpNOG7guG7meG6rsO9xKnDmuG7s+G7oeG7gsSpbOG7gcSpNOG7guG7meG6rsO9xKnDmsONxKlr4buBxKk34bq+4buC4bquw73EqTZE4bquxKlr4buBxKlVxqHDusSpNkThuq7EqWzhu4HEqTThu4Lhu5nhuq7DvcSp4buk4buT4bu1xKlr4buBxKk04buC4buZ4bquw73EqSbhu7Xhuq7hu7PEqWzhu4HEqTThu4Lhu5nhuq7DvcSp4bqz4bu14bqu4buzxKlrZuG6v8Sp4buz4buCTnbhuq7EqTfhur7hu7V24buCxKk2ROG6rsSpa8OyxKnhu4U3N8SpP8ONw7XEqWvhu4HEqTfhu7Xhu63huq7EqT/huqbhuq7DvcSpa+G7gcSpN+G7s+G6tMSpNkThuq7EqeG7jeG7gcSp4buyw4nhurzEqSpPxKlr4buBxKkm4bu14bqu4buzxKk2ROG6rsSpb+G7gcSpN+G7s+G6tMSpw5rDjUXhuq7DvcSpa2bhur/EqeG7s+G7gk524bquxKnhurPDgOG6ruG7s8SpKuG6qsO6xKlvxKnhu4XhurPDgOG6ruG7s8SpKuG6sOG6rsO9xKlr4buBxKkm4bu14bqu4buzxKk34buh4bquxKls4buBxKnhurPDgOG6ruG7s8SpNOG7gsO14bquw73EqWvhu4HEqTfhu7NBxKnhu4bhur5w4bquxKnhurPDgOG6ruG7s8SpKuG6qsO6xKlrZuG6v8Sp4buz4buCTnbhuq7EqcOac8SCxKk34buzSE7EqWvEqeG7heG7huG7s0HEqeG7huG6vnDhuq7EqTPhu7PhurDhuq7DvcSpNkThuq5m4bq/xKnhu7Phu4JOduG6rsSpNOG7guG7meG6rsO9xKnDosONROG6rsO9xKlra8Sp4buFNOG7guG7meG6rsO9xKk/w73hurTDusSpw7Lhu4HEqTfhu7NBxKnhu4bhur5w4bquxKk34buh4bquxKkz4buz4bqw4bquw73EqWzhu4HEqTThu4Lhu5nhuq7DvcSpP+G7s8O1xILEqWvhu4HEqTThu4Lhu5nhuq7DvcSpKuG6qsO6xKlrZuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg34bq+4bqw4bquw73EqeG6rsO94buRTsSpw7rhurbEqeG7huG7s+G7scSCxKlsxKl1duG6ruG7s8Sp4bqu4buz4buh4bquxKnhu4bEqMSpS+G6sOG6rsO9xKnDueG6sMSpw5o64bqz4bu0w5nEqWvhu4/EqeG7huG7k+G7tcSpVXbhuq7hu7PEqUvhu7V24bquxKnhu6Xhu7Xhu6/hu4LEqeG7huG6vkHEqcOaOuG6s8OZxKlr4buPxKnhu4DhuqzEqWvEqeG7hsOB4bqu4buz4buHxKlVduG6ruG7s8Sp4bqu4buz4buh4bquxKnhu4bhu7PDjMSp4bqu4buzcOG7hsSpw4Phu5HEqeG6rkrhu4HEqeG7jW7EqeG7huG7gkLhu7Xhu4HEqeG7pUHDtcSpw7rhu7PDgcSpN+G7s0HEqeG7huG6vnDhuq7EqTfhur7hu7V24buCxKk2ROG6rsSp4buFN+G6vuG7tXbhu4LEqTZE4bquZuG6v8SpdXbhuq7hu7PEqeG6ruG7s+G7oeG6rsSp4buG4buzw4zEqWzEqcOD4buRxKnhuq5K4buBxKnDs23EqeG7huG7gkLhu7Xhu4HEqeG7pUHDtcSpw7rhu7PDgcSpTeG7lcSp4bql4bux4bquxKk34buzxqHhuq7DvcSp4buFKsO14bquw73EqcOa4buzw7Thuq7hu7Nm4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhu7fhuq7hu7PEqeG7huG7isSp4bquw73hu5FOxKlsw7Itbi1samxrxKnhu6Xhu63huq7EqeG6rsO1TuG7gcSpN+G7s8O14bqu4buzxKnhu7LhurDDtMSpw73hu7Phu7XEqeG6ruG7s3Lhuq7EqWtu4buHw7LDs+G7jcSpdXbhuq7hu7PEqeG6ruG7s+G7oeG6rsSpw5o64bqz4bu0w5kta+G7j8Spw7rhuqrhuq7DvcSpw7nhuqjhuq7hur/EqWtq4buHw7Jt4buPxKnhuq7DvcONReG7tcSp4bul4bu14buv4buCxKnhu4bhur5BxKnhuqLhu7PDguG7tcSp4bulw43DicO6xKnhur7DtcSpS+G7tXbhuq7hur/EqWxqxKl1duG6ruG7s8Sp4bqu4buz4buh4bquxKnhu4bEqMSpS+G6sOG6rsO94buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOa4bqm4bquw73EqeG7hsO0w7rEqeG7huG7teG7scSCxKnDuuG7s0jhuq7DvcSpS8ahw7rEqU3hu7Xhuq7EqeG6vOG7s+G6suG6rsO9xKnDmjrhurPhu7TDmS1r4buPw6rEqTfhurDhu5Hhuq7EqeG7hsOB4bqu4buzxKnhu6Xhu5XEqeG7huG7teG7reG6vMSp4bqu4buzcuG6rsSpb+G7h29qw7Phu4fhu41q4buNxKnDg+G7teG7r+G7gsSpS8ahw7rEqU3hu7Xhuq7EqeG6vOG7s+G6suG6rsO9xKnDmjrhurPhu7TDmS1r4buP4buHxKk34buMxKnDg3bEqXXDteG6sMSp4bq84buzSMSpxIJJ4bu1xKlrxKnDuuG7s+G6sMSp4bquw73DjUXhu7XEqeG7huG7isSpa+G7jcSp4buG4buCQuG7tcSp4buG4bq+4bq4xKnDg+G7seG6rsSp4bul4buT4buGxKnhu4/hu4/hu4Fv4buNw6nhur/EqeG7huG7jMSpw4N2xKnhuq7DvcONReG7tcSp4buG4buKxKlr4buNxKnhu4bhu4JC4bu1xKnhu4bhur7hurjEqcOD4bux4bquxKnhu4bhu7Xhu7HEgsSp4bulSMSpxIJJ4bu1xKnhu6Xhu5Phu4bEqeG7j8Oy4buBbMOp4bq/xKnhu4bhur7hu6nEqeG7huG7isSpa2zEqeG7peG7reG6rsSpw7nDjcSQ4bu1xKlr4buNxKnhu4bhu4JC4bu1xKnhu4bhu7Xhu7HEgsSpxIJJ4bu1xKlrxKnhu6Xhu5Phu4bEqeG7huG7jMSpw4N2xKnhu4/hu4/hu4Fvw6nhur/EqeG7huG6vuG7qcSpa2zEqeG7peG7reG6rsSpw7nDjcSQ4bu1xKlr4buNxKnhu4bhu4JC4bu1xKnhu4bhu7Xhu7HEgsSp4bulSMSpxIJJ4bu14buBxKnhu6Xhu5Phu4bEqeG7huG7jMSpw4N2xKnhu41v4buBa8Op4bq/xKlrw7Nr4buHbGtvxKnhuq7DvcONReG7tcSp4buG4bu14buxxILEqcSCSeG7tcSpdULEqeG7gOG7guG6rsO9xKlL4buRxKltw7Lhu4fDssOy4buNxKnhuq7DvcONReG7tcSp4buG4bu14buxxILEqcSCSeG7tcSp4bqu4buzxqHDusSpw4Phu5Phu7Xhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loJkPhu7XEqeG6rsO9w41F4bu1xKnDueG7oeG6rsSp4buz4buVTsSp4buG4buz4bun4bqwxKnDueG6pOG7tcSpw7rhu7Phu53hu4bEqcO64buz4burxKnhu4bhu7Phuqbhuq7DvcSp4buG4bu14bquxKnhu4bhu4rEqXXDteG6rsSpw7rhu7PDgcSp4bul4buT4bqwxKnhurzhu7PhurLhuq7DvcSpw7rhu7Phuqzhuq7DvcSpw7lBw7rhu7PEqcO6SMO1xKnhu6VBw7XEqeG6vOG7s8ONROG6rsO9xKnEguG7ueG6ruG7s+G7gcSp4buG4bu14but4bq8xKnhu4ZHw7rEqeG6ruG7oeG6rsO9xKnDusO14bqwxKnhu7NE4bquxKnhuq5Kw7XEqU/EqeG7huG7s8OMw7rEqeG6vOG7s+G6suG6rsO9xKnDuuG7s+G6rOG6rsO9xKnDuUHDuuG7s8SpdXbhuq7hu7Phu4HEqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu7Phu7V24bquxKnhuq7DveG7s+G7teG7scSCxKnhu4bhu4TDusSp4bqi4buz4buCTuG7reG6rsSpw7rDtOG6sMSpbyXEqcO6SMO1xKlV4bqqxKnhuqXEqeG7huG7rcSp4buld8Sp4buz4buT4bquxKnDuuG7s+G7rcSp4buA4buIxKnDg+G7oU7EqcODw7Xhuq7EqcO6SMO1xKnDuUHDuuG7s8SpdXbhuq7hu7Phu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOV4buC4buG4buz4bqw4bq+4buJaDfhuqbEqeG7suG7kWcv4bq8aA==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]