(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, tính từ 16 giờ ngày 9-1 đến 16 giờ ngày 10-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 4 bệnh nhân mắc COVID-19 mới. Cụ thể, thành phố Thanh Hóa 3, huyện Hoằng Hóa 1 bệnh nhân.
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q+G6q8OMxILhu7Z4w715LcO9w7l44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ4w4zhu4rhu4h44buM4buKQ+G7jHjhu7d4RUfhu4zhu4p44buM4buK4bqo4buMeMOS4bq0w4l4MGLDtOG6rzEtw73huqDhu6kv4buKw73hu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1TEg+G6vOG6ouG6uHfhu6vhu4nhu4rhu5Thu4zDjHjhu6Thu4jhu4x44bukVngg4bqi4buMeDDhu4pMeOG6uuG6ruG7jnhU4buKw5Thu4zDjMO5eMOJ4buK4buW4buMw4x44bq4S8OJ4buKeDBiw7Thuq8xLcO94bqgeOG7pEzhu4zhu4p44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqLDuXjhu6TEqOG7jOG7injhu6RWeMO9QXjDjOG7iFB44buMw4zEguG7tnjhuqAtw7144bq64buE4buMeMO9QXjDjOG7iFB44buMw4zEguG7tnjDvXktw73DuXjhu6TDmuG7guG7jHjhurpL4bqieEXEguG7jHjhu6RM4buM4buKeMOM4buK4buIeOG7jOG7ikPhu4x44bu3eEVH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHjDkuG6tMOJeDBiw7Thuq8xLcO94bqgeMOS4bug4buI4buleDDhu6h44buk4buKSMO5eOG7pOG7isSC4buM4buKeFThu4rhu5Z44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqJ44bu1w7l44buK4bum4bu2R+G7jHjEg+G7jsOC4buMw4x4xIPDleG6onjDvXhFR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4zhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4buIw5LDjHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXfhu4gw4bq84buM4buk4bq8w5p3eMOZ4buk4bu2w5Phurzhu6F34buy4buI4bq44buk4buKdXjDgHl5VOG7tMO6eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4bukdXjDveG7s+G6oOG6oFThu7TDund4w5nDmsOJ4buhdy8vw4nhurjhu4zhu6VF4bqi4buO4buk4buK4bqi4buM4buK4buK4buO4bqi4bulw53hu4wv4bq44bq8w5lP4buk4buOVC/hu4zhurzhu7LDmS/hu7Phu7V54buzL8O9QeG7t+G6uOG7s8O9QeG7t8O94bu54buz4buk4bu5w73DgeG7s8OT4bu3LeG6vMOBRcOB4bqg4bu1w4nhu7nhu7Phu7nDgMONw4nDieG6uMO94bqg4bu54bqg4bq84bulTlTDjHd44bqiw5Phu6Thu6F34bqrw4zEguG7tnjDvXktw73DuXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onjDjOG7iuG7iHjhu4zhu4pD4buMeOG7t3hFR+G7jOG7injhu4zhu4rhuqjhu4x4w5LhurTDiXgwYsO04bqvMS3DveG6oHd44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8OAeXl3eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd8O94buz4bqg4bqgd3gv4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7icSo4buM4buKeOG7pFZ44buMw4zEguG7tnjhu7PDgS3hu7ct4buzeeG7s8O9eOG6uuG7hOG7jHjhu4zhuqLhu7bDuXjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onjDjOG7iuG7iHjhu4zhu4pD4buMeOG7s3nhu7nhu6XDgMO94bqgeEVH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHjDieG7muG7jMOMeOG6uMag4buMw7p44buzeeG7ueG7pcOB4bu14bu5eOG7jMOM4busUOG7iHjhurrhu4hG4bumeOG7pMOaS3hP4buK4buS4buIw7p4w4FBeEVH4buM4buKeOG7jOG7iuG6qOG7jHjhu6RYeMOd4buO4buMw4zhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34burMOG7lOG7jMOMeOG7pMODw4l44buk4buI4buCw5J4w4nhu4rhu6rhu4zDjHjDneG6tMOJeOG7tOG7iOG7jHhU4buKw5Thu4zDjHgwYsO04bqvMS3DveG6oHV44buJ4buOxILhu4x44bukTOG7jOG7injhurrhurZ44buk4buI4buEVHjhu4zhu4pD4buMeOG6oOG7peG7s+G6oMOA4bul4bu14bu1eXjDk+G7iEbhu6Z4w53hurTDiXjhu7Thu4jhu4x4VOG7isOU4buMw4x4MGLDtOG6rzEtw73huqDDuXjhurrhurZ4w53EgnjhurrhuqLhu4zDjHjhu6TDmuG7iEjhu4x4T+G7iuG6ouG7iHjhu6TDmuG7iEjhu4x4T+G7iuG6ouG7iHjhu6Thu4jhu4LDknjDieG7iuG7quG7jMOMeMOJ4buK4buOeOG6uuG7luG7iHjhu6Thu6xR4buMw4x44bukVnjhu7l44buk4bum4buc4buIeOG7pMOaUnjDk+G7guG7jHjDneG7oOG7iHhP4buE4bukeFXhu6bhurB4w4nhu6h44buk4buKSHjhu4zhu4rhu6x4w5nhuqLhu6Z14bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7ieG7iOG7gsOSeMOJ4buK4buOeOG6uuG7luG7iHjhu6Thu6xR4buMw4x44bukVnjDvcOAeOG7pOG7puG7nOG7iHjhu6TDmlJ4w5Phu4Lhu4x1eDDDlXjhu7Phu6Xhu7XhuqBB4bulw4Dhu7Xhu7N44buMw4zhu6xQ4buIeOG7pOG7iOG7gsOSeMOS4buw4buIeMO9w7l44bq64bqu4bukeOG7pD14w5NHeMO9eXnDucO9ccO6eOG7s+G7peG7tcOBw4Hhu6VB4bqg4bu5eOG7jMOM4busUOG7iHjhu6Thu4jhu4LDknjhurrhu6p4w5Lhu7Dhu4jDuXjhurrhuq7hu6R44bukPXjDk0d44bqg4bqgw7nhu7Xhu7dxw7p44buz4bulw73hu7XDgeG7pcO9w73hu7d44buMw4zhu6xQ4buIeOG7pOG7iOG7gsOSeMOS4buw4buIeOG7jOG7iuG6tMOJeMOT4bqu4buIeMOTQuG7jHjDvcO5eOG6uuG6ruG7pHjhu6Q9eMOTR3jhuqBBw7nDgHHDunhBQcOB4bul4buzw4Hhu7cvQcOB4bu54bulw73DgeG7uXjhu4zDjOG7rFDhu4h44buk4buI4buCw5J4w5Lhu7Dhu4h44buM4buK4bq0w4l4w5Phuq7hu4h4w5NC4buMeOG7s8O5eOG6uuG6ruG7pHjhu6Q9eMOTR3jhuqDDgMO5w4Bx4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7ieG7iOG7gsOSeMOJ4buK4buOeOG7pMOa4buAeOG7pFZ4w73hu7N44bq64buE4buMeOG6uOG7rOG7oOG7iHjDvcOAeOG7pOG7puG7nOG7iHV4MMOVeOG7s+G6oOG7ueG7pXnhu7Xhu7d44bukw5rhu4B44buk4buI4buCw5J4w5Lhu7Dhu4h4w73DuXjhurrhuq7hu6R44bukPXjDk0d4w7154bu1w7nDvXHDunjhu7PhuqDhu7Phu6XhuqDhu7fhuqB44bukw5rhu4B44buk4buI4buCw5J44bq64buqeMOS4buw4buIw7l44bq64bqu4bukeOG7pD14w5NHeMO9eeG7s8O54buzccO6eOG7s+G7ueG7ueG7pUHhu7NBL+G7s8OA4bu54bul4bu34bqgw4F44bukw5rhu4B44buk4buI4buCw5J4w5Lhu7Dhu4h44buM4buK4bq0w4l4w5Phuq7hu4jDuXjhurrhuq7hu6R44bukPXjDk0d4w4DhuqDDueG7uXHhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buJ4buI4buCw5J4w4nhu4rhu4544bukw5rhu4B44bukVnjhu7l44bq64buE4buMeOG6uOG7rOG7oOG7iHjDveG7s3jhu6Thu6bhu5zhu4h1eDDDlXjhu7dBQeG7pcOB4bu1eS/hu7fDgeG7s+G7pUHhu7PDvXjhu6TDmuG7gHjhu6RWeOG7uXjhurrhu4Thu4x44bq44bus4bug4buIeMO94buzeOG7pOG7puG7nOG7iHjhu6Thu4jhu4LDknjDkuG7sOG7iHjDvcO5eOG6uuG6ruG7pHjhu6Q9eMOTR3jhuqDDgMO5w4Bxw7p44bu34bu1QeG7peG7tUFBL+G7t8OB4buz4bulQeG7s8O9eOG7pMOa4buAeOG7pOG7iOG7gsOSeMOS4buw4buIeOG7s3jhurrhuq7hu6R44bukPXjDk0d44bqg4buzw7nhu7Vx4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Ql4bum4buk4buK4buOw5p34bur4buJ4buUeMSDxILhu6kvVOG7qw==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]