(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 17 giờ ngày 31-10 đến 17 giờ ngày 1-11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 43 bệnh nhân mắc COVID-19 mới; trong đó có 19 bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh, 1 bệnh nhân phát hiện tại chốt kiểm soát; 1 bệnh nhân trở về từ ngước ngoài, những bệnh nhân còn lại là công dân trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam.
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bup4bqpw43Dg+G7tHd5LXl5w7p34buLw4zhuqDDksOMd8Oj4buO4bqgd8ONw4zhu4p3w5LDjELDknfhu7Xhu7N3xJBGw5LDjHfDksOM4bqsw5J3w5PhurJFdyDhuqvDtcSDMC15w4B3w5Phu57hu4rGsC/DjHnhu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlPDo+G6uuG6oMOJduG7qeG7i8OM4buYw5LDjXfDmeG7isOSd8OZ4buudyLhuqDDkncgw4xLd+G6uMSC4buMd1PDjMOVw5LDjXdFw4zhu5TDksONd8OJSkXDjHcg4bqrw7XEgzAtecOAd8OZS8OSw4x34buLw4zhuqDDksOMd8Oj4buO4bqgdHfhu4vhu4jDksOMd8OZ4buud3lBd8ON4buK4bugd8OSw43Dg+G7tHfhu7N5LXl4d+G6uOG7gsOSd3lBd8ON4buK4bugd8OSw43Dg+G7tHd5LXl5w7p3w5lV4buGw5J34bq4SuG6oHfEkMODw5J3w5lLw5LDjHfDjcOM4buKd8OSw4xCw5J34bu14buzd8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd8OT4bqyRXcg4bqrw7XEgzAtecOAd8OT4bue4buKdXfDmVXhu4zDksONd+G6uOG7jndF4buOd3nDgHfEkEbDksOMd8OSw4zhuqzDkndP4bqs4bu0d8OSw4zhu4pIw5N3w5lV4buMw5LDjXfDmUvDksOMw7p3eXfEkEbDksOMd8OSw4zhuqzDkndTw4zhuqLDmXfDjOG7ikbDknfDmcSC4buKd0XDjOG7lMOZd07hu4pHw5N3w5rhu4zhuqLDmXV3eXfEkEbDksOMd8OSw4zhuqzDknfDmVVRd1nhu4R3w5nhu653w5LDjeG7sOG7nkV3w5LDjeG7jMOD4buKw7p3w5LDjFjDksONd8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd0XDlcOSd0/EguG7indPw4N3ReG7mMOSw413w4nhuqzDknfDmVVRd1nhu4R3w5nhu653ReG6okV3w5lLw5LDjMO6d8OZw4zDg8OSw4x3U8OM4buUd1PDjOG7iOG6oHfhuqnhuqDDk8O5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nGsOG7isOTw413RU/huqDDmsOa4bufduG7iiDhurrDksOZ4bq6VXZ3w5rDmeG7tE/hurrhu592w53hu4rDicOZw4x0d8OBeHhT4buydXfDjOG6uuG7isONw4zDmXR34bu34buz4buzU+G7snV2d8OaVUXhu592Ly/hu4rDucSQ4bqg4buMw5nDjOG6oMOSw4zDjOG7jOG6oMO5WcOSL8OS4bq6w53Dmi/DvXnhu7Xhu7UveeG7ueG7tcOJeXlB4bu3w73hu7fhu7fDmeG7teG7ucO9w4Dhu7dPeMO5TVPDjXNV4bufw73DgXh2d+G6oE/DmeG7n3bhuqnDjcOD4bu0d3kteXnDunfhu4vDjOG6oMOSw4x3w6Phu47huqB3w43DjOG7infDksOMQsOSd+G7teG7s3fEkEbDksOMd8OSw4zhuqzDknfDk+G6skV3IOG6q8O1xIMwLXnDgHfDk+G7nuG7inZ3w53hu4rDicOZw4zhu592w4F4eHZ3w4zhurrhu4rDjcOMw5nhu5924bu34buz4buzdncv4bupxrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6kgxq93w5nDjEfDundFw4zhu4rhu4Thu6R3w5LDjcOD4bu0d3kteXnDunfDmcSC4buKd07DjOG7pHdTw4zhu5R34bu5w7p3U8OM4buw4bugw5LDjXfhuqfhuqDDk3fDrOG7osOSw7p3w5nDjEp34buy4bqwdyJLw5N3w6zhu6LDkndTw4zhuqLDmXfDjOG7ikbDknfhu7N3w5LDjeG7sOG7oOG7infDmVXhu4zDksONd0XFqMOSw413w43hu4rhuqB34bq4xKjDksOMd0Xhu453TuG7gsOZd1Thu6Thuq53w4nhu7Dhu6LDksONd8OZ4buIw5LDjHfDrCTDrcOsLSDhu4zDtS3DvXdU4buk4bqgd+G7suG6vMOZd8OSw43DjOG7ikbDk3dOw4zhu4p3xJBGw5LDjHfDksOM4bqsw5J34bq44buKd07DjOG6osOTd8SQRsOSw4zDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4buLxILhu4p3IkbDksOMd1nhu4pGw5J3MeG6oHdOw4zhu4zhuqB3TsOM4bukd1lWRXfhuqnDjcOM4buKd8Os4buiw5J3ReG7qsOSw413U8OM4bqiw5l3w4zhu4pGw5J34bu5d8OZVeG7sOG7oMOSw413w4xQU3fDieG7sOG7osOSw413w5nhu4jDksOMd1nhu57hu4p3w6wkw63DrC0g4buMw7Utw713VOG7pOG6oHfhu7LhurzDmXfDksONw4zhu4pGw5N3w5rDg8OSw413T8OURXdZw4N3TsOM4bqkw5LDjXfhurhKw5LDjHfEkOG6tMOSw413w63hu4staCDDrcO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nDo+G7ikbDknci4bqgw5J3RcOMS3fhurjEguG7jHdTw4zDlcOSw413RcOM4buUw5LDjXfDiUpFw4x3ReG6okV3ReG6qFN34bq44bqgw5LDjXdOw4xDw5J3w5lV4buw4buiw5LDjXfDmVXhu6Thu7R3WeG7gsOZw7p3w5NRd1XGoMOSw4134buy4bq8w5l3w5LDjcOM4buKRsOTd8OZxILhu4p3w7134bq44buKR8OTd8OJSkXDjHfDksOD4bu0d8OSw4zhurTDk3dTw4zhuqLDmXfDjOG7ikbDkndZw4N3w5nhuqJFw4x34bqheHfDmuG7nsOTd8OSw4zhuqjDmXdV4bqgd07DjOG7kOG7indFxqDDksONd+G6uOG7lsOSw43DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4buLVeG7jMOSw413w5LDjcOD4bu0d8OZw4xKd+G7suG6sHciS8OTd8Os4buiw5J3ReG7qsOSw413w43DjOG7infDksOMQsOSd8OZw4zhu4bDk3dBd8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd8OT4bue4buKd8OZxILhu4p3TsOM4bukd0XhuqJFw4x3T+G7tMO5d+G7i8OMw4PDksOMd1PDjOG7lHfhu4vDjOG6oMOSw4x3w6Phu47huqB3w43DjOG7infDksOMQsOSd3l3xJBGw5LDjHfDksOM4bqsw5J34bq4SuG6oHdFw4xLd1PDjOG7sOG7oMOSw413MeG7mMOSw4134bqnTMOSw4x34bq44bqgw5LDjXdF4bqiRcOMd0/hu7R3w5lCU3fDmVXhu6TDksONd8OJ4buMd8OZ4buK4buCU3fhu7Lhu6ZFd1nhu57hu4p3xJBGw5LDjHfDksOM4bqsw5J34bq44bqwd+G6uOG7sFBFd8ONw4zhu4p3w5LDjELDknfDmVXhu7Dhu55Fd+G6uOG7jsO5d8Oj4buk4bu0RsOSd+G6qcOM4buwd+G7i8OM4bqgw5LDjHfDjcOM4buKd8OSw4xCw5J3eXfEkEbDksOMd8OSw4zhuqzDknfDklh34bq4SuG6oHdFw4xLd+G7suG6sHcg4bqiw5J34bqlw4zhu4Z34bq44bqgw5LDjXdF4bqiRcOMd0/hu7R3w5nEguG7infDksOMw4N3ReG7jnfDmeG7iuG7glN34buy4bumRXdZ4bue4buKd0XDjOG7lsOSw413T8ODd8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd+G6uOG6sHfhurjhu7BQRXfDjcOM4buKd8OSw4xCw5J3w5lV4buw4bueRXfhurjhu47DuXfDo+G7pOG7tEbDknfhuqnhu5jDksONdyDhu5TDksONd8ONw4zhu4p3w5LDjELDknd5d8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd8OSWHfhurhK4bqgd0XDjEt34buy4bqwd+G7i+G6rMOSd+G7i8OMw5R3w4nhu4x3w5nhu4rhu4JTd+G7suG7pkV3xJBGw5LDjHfDksOM4bqsw5J34bq44bqwd+G6uOG7sFBFd8ONw4zhu4p3w5LDjELDknfDmVXhu7Dhu55Fd+G6uOG7jsO5d+G7i8SC4buKd0XDjOG7lMOZd07hu4pHw5N3w5rhu4zhuqLDmXfDiUpFw4x34bqpw43DjOG7infDrOG7osOSd1PDjOG6osOZd8OM4buKRsOSd3l3xJBGw5LDjHfDksOM4bqsw5J3T8ODd0/huqLhu4p34buy4bq6d+G6uOG6oMOSw413w4nhu4p3RcOM4buk4bu0R8OSd8OZ4buud+G7i8OMw4PDksOMd1PDjOG7lHfDo+G7lncgw4zhu4h34bqt4buKw5LDjHdV4bqgd1PDjOG7iOG6oHci4bqyRcO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6kiRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd8OZ4buud8OS4buw4bueRXfDksON4buMw4Phu4p3w5lVUXdZ4buEd0/Dg3d5d8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd0Xhu4534bq4SuG6oHdFw4xLd8OZxILhu4p34buLw4xKd8OZVeG6qMOSd+G6qeG7mMOSw413IOG7lMOSw43DunfDmVVRd1nhu4R3w5nhu6534bqn4buK4buGw5J3xJDhuqDDksONd+G6qcON4bqgd+G6uOG6sHdF4bqiRcOMd0/hu7R3w5lCU3fDmVXhu6TDksONd8OZxILhu4p3w5lLw5LDjHdp4buk4bquw5LDjXfhuqnhu4rDksOMd1nDg3dF4bqiRcOMd0/hu7R3w5nEguG7infDksOMw4N3w5nDjOG6uuG7jHdU4buk4bu0d+G6uErDksOMw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qSDhuqJFd8OM4buk4bu0RsOSd8ONw4zhu4p3w5LDjELDknfEkEbDksOMd8OSw4zhuqzDknfDmVVRd1nhu4R3w5nhu653ReG6okV3w5lLw5LDjMO6d8OZw4zDg8OSw4x3U8OM4buUd1PDjOG7iOG6oHfhuqnhuqDDk3fhurjhuqDDksONd8OZw4xWRXfDjOG7ikbDkndF4bqiRcOMd0/hu7R3w5nDjOG6uuG7jHdU4buk4bu0d+G6uErDksOMw7p3w43hu5bDk3R3w6Phu6Thu7RGw5J34bqp4buYw5LDjXcg4buUw5LDjXfhu7V3xJBGw5LDjHfDksOM4bqsw5J34bun4buy4bqwd+G7i1Xhu7Dhu6DDksONd8Os4buiw5J3ecO6d+G7i+G6rMOSd2jDjOG7pkV3eXV34buL4bqsw5J34buLw4zDlHd5d1nDg3fhu5Phu4bDknfhuq09d3nFqXV3w6Phu6Thu7RGw5J34bqpw43DlEV34bqnw4JFd+G7s3fEkEbDksOMd8OSw4zhuqzDkndFxajDksONd+G6uErhuqB3RcOMS3fhu4vDjEp3w5lV4bqow5J34bqpw43DlEV34bqnw4JFdXfDo+G7pOG7tEbDkndp4buk4bquw5LDjXfhu5Hhu7Dhu6LDksONd+G7s3fEkEbDksOMd8OSw4zhuqzDknfhu6fhu7LhurB3aeG7pOG6rsOSw4134bqnxqBFd3nDunfhu7LhurB3aeG7pOG6rsOSw413w6Phuq7hu4p3w73FqXV3w6Phu6Thu7RGw5J34buLw4zhu4pG4bukd8Oj4buO4bqgd8O9d8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd0XFqMOSw4134bq4SuG6oHdFw4xLd+G7suG6sHfhu4vDjOG7ikbhu6R3IOG7mMOSw411d8Oj4buk4bu0RsOSdyLhuqJ34buLw4zhu7Dhu55Fd8O9d8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd0XFqMOSw4134bq4SuG6oHdFw4xLd+G7suG6sHcx4buK4buEw5J3aeG7pOG6oMOSw411d8Oj4buk4bu0RsOSd+G7k+G7hsOSdzFKw5LDjHd5d8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd+G6uErhuqB3RcOMS3fhu7LhurB34buT4buGw5J3aMOM4bumdXfDo+G7pOG7tEbDknfhu4vDjMSCRcOMd+G7i8OMw4PDksOMd3l3xJBGw5LDjHfDksOM4bqsw5J34bq4SuG6oHdFw4xLd+G7suG6sHfhu4vDjMSCRcOMdyBDw5N1d8Oj4buk4bu0RsOSd+G7i8OMw5R34buR4buk4bqsw5J3eXfEkEbDksOMd8OSw4zhuqzDknfhurhK4bqgd0XDjEt34buy4bqwd+G7keG7pOG6rMOSd2jDjOG7jMOSw411d8Oj4buk4bu0RsOSd8Oj4buM4bq0w5LDjXfDo+G7juG6oHd5d8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd+G6uErhuqB3RcOMS3fhu7LhurB3w6Phu4zhurTDksONd2jDjOG7sFDDksONdXfhu4vDjMODw5LDjHdTw4zhu5R34buLw4zhuqDDksOMd8Oj4buO4bqgd3l3xJBGw5LDjHfDksOM4bqsw5J34bq4SuG6oHdFw4xLd1F3U8OM4buw4bugw5LDjXdp4buk4bquw5LDjXfhu4vDjOG6ssOSw411d+G7i8OMSnfhu7LhurB34bqpw43DjOG7infDrOG7osOSd8O9d8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd+G7p+G7suG6sHfhu4vhuqzDknfhu4tV4buw4bugw5LDjXd5d1nDg3fhu7LhurB34bqpw43DjOG7infDrOG7osOSd3nFqXV34buLw4zDg8OSw4x3U8OM4buUd8Os4bqqw5N3w6zhu6LDknd5d8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd+G6uErhuqB3RcOMS3dTw4zhu7Dhu6DDksONd2nhu6Thuq7DksONd+G7i+G7iuG7gsOSw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcOj4buKRsOSd0XhuqJFd8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSd+G6uOG6sHfhurjhu7BQRXdFw4zhu6Thu7RHw5J34bq44buCw5J3ReG6okXDjHdP4bu0d1nDg3fhurjhu4rhu4Thu6R3w5lVSnfDmcSC4buKd0XhuqJFdyDhu6J3w5pRd8OZw4zhu6R3w4nhu6TDksONd+G6uOG7iuG7hOG7pHfDmVVKd8SQRsOSw4x3w5LDjOG6rMOSdyDhuqvDtcSDMC15w4B3w5lLw5LDjHfhu4vDjOG6oMOSw4x3w6Phu47huqDDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4buL4buIw5LDjHfDmeG7rnfDksONw4Phu7R3w71BLeG7tS3DvXjDvXl34bq44buCw5J3w5LhuqDhu7TDunfhu4vDjOG6oMOSw4x3w6Phu4zhuqJ3w43DjOG7infDksOMQsOSd3nDuXl4w713ReG6oHfDk+G6skV3IOG6q8O1xIMwLXnDgHdFxqDDksONd8OJ4buWw5J1d+G7uUHhu7d3w5LDjeG7sOG7oOG7infhurjhu4rhu4Thu6R3w5lVSndOw4zhu5Dhu4rDunfhurjhu7BQRXdV4bqgd1nhu4pGw5J1d0F3xJBGw5LDjHfDksOM4bqsw5J3w5lXd1nhu4zDksONw7l3MeG7gsOSd8OS4bqg4bu0w7p3w5lV4buGw5J34bq4SuG6oHfEkMODw5J3w5nhu4zDg8OSd8OZS8OSw4x34bq44bqwd8OZVeG7ikfDkndOw4zhuqDhu4p3w5nhu4rhu4bDk3fhurjhu7BQRXfDjeG6qsOSd3nDuuG7s3fDmVXhu4pG4bukd0/hu4rhu4Thu6R3WeG6skV34buy4buKw5J3U8OMw5XDksONdyDhuqvDtcSDMC15w4DDuXfhu4tV4buMw5LDjXfDveG7tXfDjeG7iuG7oHdU4buk4bqgd+G6uOG6sHfDmcOMVkV3w4zhu4pGw5J34buy4bq8w5l3w5LDjcOM4buKRsOTd8SQ4bq0w5LDjXfDreG7iy1oIMOtd8OM4buiw5J34buzw7nhu7Phu7fhu7V3w5NE4bukd8OZxILhu4p3ReG6okV34bq44buiw5J3WUp34bu0d8OZ4buCd8OZVeG7jMOSw413w5lLw5LDjMO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyThu6TDmcOM4buMVXbhu6nhu4vhu5h3w6PDg8awL1Phu6k=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]