(Baothanhhoa.vn) - Bộ Chính trị vừa chính thức thông qua Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và nhất trí ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là một quyết định lịch sử mang tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững của Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqmayREUT5A4buoUEThu4xR4buqRDs+4bu44buoUETFqOG7glLhuqQvUUXhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQypmw5Thu4Lhu45D4bqm4bqp4buyROG6q1FT4buoUUQ7P1VEIH3hu4JE4buMUVPhu6hRRDtRe+G7jEQ7UVjhu6hQRCYs4buCRGPhu5pE4buE4buoROKAnHZLMkThu45b4buoUEQgRkQqUeG7hDtEOz9S4bui4buoRDvDmuG7qFFEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JEw5XGoOG7qEThu6jDjcavRMOJxJDhurjEkOG6sEQ7TcavROG7qFFU4buoRMOVxqDhu6hE4buow43Gr0TDicSQ4bq64bq84oCdRCBGROG7qFFMO0Q7P1NEw5Lhu4Lhu6hEUUbhu6hRRGxQUVVEJiwyxqA7RCDhu5pE4oCcdksyROG7jlvhu6hQRCBGRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hEO8Oa4buoUURyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkTDlcag4buoROG7qMONxq9Ew4nEkOG6uMSQ4bqwRDtNxq9E4buoUVThu6hEw5XGoOG7qEThu6jDjcavRMOJxJDhurrhurzigJ3hurZEY0syRMWoRkTGr+G7sjtEJiwyxqA7RMOVVeG7qFFExahV4buMUUQ6XUTGr+G7guG7qFBEO03Gr0Thu6hRVOG7qEThu4xRUsag4buoRMWoPj3hu4xE4buMUeG7qkQ6W0QqUeG7hDtEOz9S4bui4buoROG7qFHhu4Lhu6hR4bqwRMavR+G7qFHhurBEw5Lhu5rhu6hEICLhu6hQROG7jCnhu4JEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4LhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6q+G7gio7UuG7quG7qEPhuqbhuqRSxq9QROG7jMWo4buCOjpBQ+G7jjtRLMavw5JEUuG6q8OU4buoO8OUP0NEOjsyxajDlEFDMFLhu447UcSCRMOKxJDEkCox4bquRFHDlFJQUTvEgkThurjhur7DiSox4bquQ0Q6P+G7jEFDLy/hu4zhu47hu6jhurbDkuG7guG7qjtR4buC4buoUVHhu6rhu4LhurYg4buoL+G7jsOUOuG7pjvhu6oqL+G7qMOUMDovw4nEkOG6uMSQL0Xhur7hur7hu47DiUXDiuG6uuG6vOG6vOG7gDvhu4Dhurrhurzhur7hur7FqMSQ4bq24bukKlDDgz9B4bq44buAw4lDROG7gsWoO0FDayREUT5A4buoUEThu4xR4buqRDs+4bu44buoUETFqOG7glJDRDBS4buOO1FBQ8OKxJDEkENEUcOUUlBRO0FD4bq44bq+w4lDRC/huqZr4buyO0Q6WUThu4xY4buoUEQ7P1Thu6hRRDtHUkTEqVEsRMSpUuG7qFFEO8agRGxQUVJEceG7uOG7qOG6tkTDoOG7qFHEgkRmUsagLERs4buCxq/huqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqkOjs/4buq4buoUOG6pnFbROG7jE3hu6hEO1FSxqA7RCpRSFJEw5Lhu4Lhu6hEUUbhu6hRROG7qFBRVUQmLDLGoDtEP1Lhu5bhu6hQROG7jFHhu6pEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4LhuqQvOjs/4buq4buoUOG6puG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZx4buqRCBAUkThu4zhu4Thu4xEO8Oa4buoUUQgIeG7qFBE4buOLDLhu5bhu6hEUUhSRMavUuG7muG7qERyPyzhu6hQ4bqwROG7qFDhu6pGUkThu6hRIuG7qFBExag9UkQ7UcagROG7jFEs4buoUOG6sERyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkThu4zhu7BE4buoUVLhu5osRMWoPVJEO1HGoEThu6jhu7RSRMOSTjtEOz/hu6rhu6hQRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hE4bumUuG7qFFEO8agRC1EMUlEUeG7slLhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JExagsWOG7qERQUiJEIOG7glJEOz/hu6xEOz/hu67hu6hQRDLGoCxE4buMSEQg4buaROG7jFFT4buoUUQ7P1XhurBE4bumUuG7qFFEO8ag4bqwRCYsS+G7qEQ6W0Q7P+G7quG7qFBEOixZO0QmLOG7hEQ7P1Thu6hRRMWoVeG7jFFEOl1EUUbhu6hQROG7qFBRVOG7qEThu6jDjcavROG7jlvhu6hQROG7qD5A4buMRCBGRFBSIkThu6g+QOG7jEThu4wp4buCROG7jkvhu6hEO+G7suG7jEThu4w84buoUEThu6hRPkQ7P+G7quG7qFBEOltE4buoUFFS4bucKkQqUeG7hDtEOz9S4bui4buoROG7plLhu6hRRDvGoEQtRDFJRFHhu7JS4bqwRMOSSOG7qkTDlUjGr0QmLFnhu4xEKlHhu6zhu6hQROKAk0Thu4Lhu6hE4buoUuG7qFFE4buMKeG7gkTDlUw7ROG7qD5A4buMROG7qFBGMkThu6jhu4Iy4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pmM+PeG7jEQgU0Thu6hRPkTGr+G7sjtE4oCc4butUuG7nDtEbOG7gsavRDtRLEThu6hRVuKAneG6sERyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkQgQFJEw5Xhu4JE4buOR+G7qFBE4bumUuG7oixE4bumUVNEUU4s4bqwRMOVTTJEw5UpROG7jOG7hOG7jETFqOG7qkdSRMOVVeG7gkRRVOG7qFHhurBEUeG7nEQ6UuG7qFFEO1Hhu4RSROG6tMOVw53hu6hQRMOS4buK4buoUOG6sEQgw5Thu6hEw5JS4bui4buo4bqwRMavUuG7muG7qEThu6guUuG6sEQ7Pyzhu6hQROG7jizDguG6sEThu6hQLMOd4buoRDtGUkThu6hQLDLhu5bhu6hEO1FS4buW4buoROG7qFFS4buW4buoRCpR4buq4buoUEQqUS7hurBEw5Xhu4JE4buOR+G7qFDhurBExahHUkTFqEZEO8Oa4buoUUTDlXvhu6hQRDtRe0ThurxE4buMSEThu6g+QOG7jEQg4buaROG7jlLhu5zhu6hEO1Phu4xR4bqwRMOVe+G7qFBEO1F7ROG6uEThu4xIROG7qD5A4buMRCDhu5pE4buOS+G7qEQ6WeG6sEThu6hQLMOd4buoRMWo4buC4buqRMOV4buy4buoUEThu47DnVJE4buORuG7quG6sEQ/TDtEO1EsTuG7qETFqD1SROG7jFHhu6pEKlHhu4Q7RDs/UuG7ouG7qEThu6ZS4buoUUQ7xqBEw5Xhu4JE4buoUEbhu6hR4bqwRMOV4buCRMWow5nhu6hRRCBb4buMRCBGROG7jOG7sEQ7UuG7msavROG7qMON4buoUEQ/TDtExahA4buoRMOV4buiRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hE4buMSEThu6hY4buoUEThu6hQUVLhu5wq4bqwROG7jFjhu6hQROG7qFBRUuG7nCrhurBE4buOVeG7jFFEICjhurBE4buOLETFqFXhu4xR4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pnI/4buq4buoUERFxJBE4buow43Gr0Q7PyRExahHUkTDlUsy4bqwRHJR4buC4buoUURm4buw4buCRMOVSUThu4zhu7BEOltEKlHhu4Q7RDs/UuG7ouG7qETGr0fhu6hRRCDhu5pE4bumUuG7qFFEO8agRC1EMUlEUeG7slLhuq5Ew5VJROG7jk3hu6hEMeG7hOG7jETFqE4qRMOVPj3hu4xEIFVEOz9TRMWoRkTGr+G7sjtEOz/hu6rhu6hQROG7qFEi4buoUEThu4xb4buMRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hEJizhu4Lhu6hEOz/hu67hu6hQROG7jCnhu4JE4oCcO3tEUFLhu4Thu4zigJ1E4bumUuG7qFFEO8agRGZGRGzhu7JSROKAk0RmSFJE4bufUeG7rOG7qFBELUThu6EsSOG7qFBEbFLhu6hRROKAk0RyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7guG6sETDlU0sRMavWVJEUFLhu4Lhu6pEO1FY4buoUEQmLOG7guG7qEQ7P+G7ruG7qFBE4buMKeG7gkThu4xIROG7qD5A4buM4bqwROG7jF3hu4JE4buMUVPhu6hRRD/hu4JEw5JS4bui4buoROG7jCnhu4JE4buM4buE4buMRMOVVeG7gkQqUT7hu7jhu6hQROG6qcOM4buMRHI/LOG7qFBEw5Lhu7JEIEZE4buoPkDhu4xEw5JH4buoRGpG4buq4bqwRMav4buyO0Q7P+G7quG7qFBE4buoUSLhu6hQRDs/LOG7qFBEO0vGr0Thu4xY4buoUEThu6hQUVLhu5wq4bqwROG7jlXhu4xRRCAoRMWoQOG7qEThu4wp4buCRCAh4buoUOG6sETDlSNSRDpZ4buoUEQgTjtE4buMUUw7RCBGRDtS4buoUUQ7UU3hu6hE4buMKeG7gkThu6hQPiNSROG7jkvhu6hE4bumUVjhu6hQROG7qFB94buoUETDlT494buMROG7qEvhu6hQROG7jOG7guG7quG6sEThu4zhu7BEO+G7tEThu4xRe+G7jETDlUjhu6hQRCBGRFHhu5xEO1FZ4buoUEThu4xRU+G7qFFEOz9VRCAi4buoUETGr0fhu6hR4bq2RGzhu7RSRMOSTjtExahGRFBS4buCUkTDleG7qkfhu6hEw4nEkEVFROKAk0TDicSQw4nEkOG6sERyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkTFqCxY4buoRDtRLOG7suG7jEThu6hR4buwxq9Ew5VV4buCRCpRPuG7uOG7qFBE4buM4buwRDtZ4buMRMOV4buyRDvDjeG7qFBEOz8+JOG7qFBE4bumUuG7qFFEO8agROG7jOG7guG7qkThu6hRTDvhurBEJiwyRMavWEThu6ZS4buoUUQ7xqBEw5V74buoUEQ7UXtE4buAROG7jEhE4buoPkDhu4zhurZEcj/hu5bhu6hEw5VV4buCRMOSRuG7qERRVOG7qFFEO1FG4buoUUThu6hRUuG7mixE4buM4bu4RDokROG7plLhu6hRRDvGoETFqEDhu6jhurBEOz/hu6rhu6hQRMOV4buwRMSpUSxExKlS4buoUUQ7xqBEbFBRUkRx4bu44buoRDt94buoUETDkj5A4buMRDs/JEQ7UUbhu6hRROG7plEsRCBb4buMRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hE4buow43hu6hQRMOV4buy4buoUEQgQFJE4buoUVLhu5osROG7jltE4buE4buoRCYsMkTGr1hExahA4buoRMOV4buC4buoUERR4buqRztEw5Xhu7Lhu6hQ4bqwRFFS4buc4buoRMOVSUQ7USxEUS47RMOVPj3hu4xEw4nhurrDikThu45bROG7hOG7qEThurRF4buGROG7jltE4buE4buoROG7g2Jnw4LhurBEIEBSRDvhu7Thu6hQRCBZ4buoRMOVTSxEOz5Ew5XDjeG7qFBE4bumM0RF4bq4xJDhurbEkMSQxJBEOzZEw5XDneG7qFBEIEZERcOJ4bqw4bq+RDs2RHNxYuG6tkRxW0QqUeG7hDtEOz9S4bui4buoROG7jCnhu4JExKlRLETEqVLhu6hRRDvGoERsUFFSRHHhu7jhu6hExq/hu4Lhu6hQRDtT4buoUUThu4xRTDtEw5Xhu7Lhu6hQRMWoW+G7jOG6sETFqOG7guG7qEQ7VuG7guG6sETDlUlE4buM4buwRMOV4buw4buoUERQ4buwKkQ/TDtExahA4buoROG7jFHhu6pEO8ON4buoUEQ7Pz4k4buoUEThu6ZS4buoUUQ7xqBE4buMKeG7gkQgIeG7qFBEIEZE4buMSEThu6g+QOG7jOG6sEThu6jhu7RSRMOSTjtExahGROG7jOG7hOG7jERiW0Thu4Thu6hEalLhu5bhu6hEUT0qRGrhu67hu4xEUeG7sOG7gkThu45NLERsUFFSRHHhu7jhu6jhurBE4buoUVLhu5w7RMOVUuG7nOG7qERsUFFSRHHhu7jhu6hEReG6sEQxUkTGr8ON4buoUERsUFFSRHHhu7jhu6jhurbhurbhurZEa+G7sjtEOllE4buM4bu4RDokRFFHRDtN4buoUEQmLOG7guG7qEQ7P+G7ruG7qFBE4buoUT5E4bqrSOG7qFBE4buoPkDhu4xEOkssRGxQUVJEceG7uOG7qOG6sEThuqtI4buoUERmRuG7qFBE4bumUVjhu6hQRHJR4buuRHYsS+G7qETDlT494buMRFFU4buoUUQ7UUbhu6hRRCBGROG7jOG7sEQ7WeG7jETDleG7skQ7w43hu6hQRDs/PiThu6hQROG7jOG7guG7quG6tkRsUSLhu6hQROG7psagO0QmLEhEw5VHO0TDlT494buMRDs/4buq4buoUERFxJBE4buow43Gr0QmLOG7gkThu4zhu7BEM0Thu6hQUcOZ4buCRD9MO0QmLOG7guG7qEQ7P+G7ruG7qFDhurBEw5I+QOG7jETDlU0sRDtH4buqROG7qOG7muG7qEQ7SOG7qFBEICLhu6hQROG7jFHDjOG7jEThu4xR4buqRDpbRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hE4buMKeG7gkRyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7guG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZr4buI4buMROG7jiFEIE4y4bqwROG7qFFU4buoROG7qFFO4buoROG7qFEi4buoUETDlVLhu6LGr0TGr0fhu6hR4bqwRMOVUuG7osavRDLGoCxEO1FURHJR4buC4buoUURm4buw4buCRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hEIMOT4buoROG7jj5AUkTGr3vhu4xEO1Lhu5rGr0Thu6jDjeG7qFDhurBE4buMUT7hu4JEKlHhu4Q7RFEsMkRRxqA7RMWoPVJEO1HGoOG6tkRjxqDhu6hE4buo4buCMkRyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkQgw5Phu6hExahGRDvDmuG7qFFE4buM4buwROG7hXBi4bufRMOSVOG7qFFEJixL4buoRMOVTSxE4buoUD4jUkQ7UUwqRFHhu7jhu6hEw5JU4buoUUQmLEvhu6hE4buMUSzhu6hQROG7jEhE4buoPkDhu4zhurBE4buMUUw7RMWoPj3hu6hQRDvDjeG7qFBEOz8+JOG7qFBE4bumUuG7qFFEO8ag4bqwROG7qFAsw53hu6hE4buoUUvhu6hExahb4buMROG7jFE+4buCROG7jOG7guG7quG6sEThu6bGoDtE4buMTCxEUUdEO03hu6hQRCDDk+G7qEThu4zhu6zhu6hEO1FSxqAs4bqwREjhu6hRRFE+JOG7qFBEw5XGoOG7qEQ7USxEUS47RMOVTSxEOz7hurZExKlRLEQgW+G7jETGr1Lhu5rhu6hE4buoLlJE4buMKeG7gkQ7w5rhu6hRRD/hu7Lhu6hQRMWoQOG7qOG6sEThu6hRPuG7qFBEw5UjUkQ6WeG7qFBEbFFL4buoROG7jkvhu6hE4buM4bus4buoROG7qFFS4buaLEThu6ZR4buwROG7plHDjeG7qOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZyP+G7luG7qEThu4zhu7hEOiREw5Xhu4Thu6hRRFBS4buERDrhu4Q7RMOVLuG7qFBE4buoUSLhu6hQRMOVUuG7osavRMavR+G7qFHhurBEw5VS4buixq9EMsagLEQmLOG7gkRFxJBE4buow43Gr0QqUeG7hDtEOz9S4bui4buoRMOJxJBFRUTigJNEw4nEkMOJxJDhurBEO1EjUkThu4zhu7jhurBEIE7hu6hEUeG7slJEIEZE4buoUSLhu6hQRDtR4buE4buMUUQ7UXvhu4xExq9AUkQ7P+G7quG7qFBEUFLhu4JSRMOV4buqR+G7qERRUuG7nOG7qEThu6jhu4IyRCBGRDtNxq9E4buoUVThu6hEw4nEkOG6uMSQRC1Ew4nEkOG6uuG6vOG6sEThuqnhu4Lhu6hEclE+I+G7qFBEIChEcsOa4buoUUQpMkRyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkTDlUlEw5Xhu5pE4buoUFFVRHJRPiPhu6hQRDs/W+G7jEThuqnhu4Lhu6hE4bqpU0Q7UT5Ecj8s4buoUEQ+4bu44buoUERjSOG7qFBEMcOUxq9EMeG7kDvhurBEw5XDneG7qFBEM0Thu4xRKUQ7Pz7hu7jhu6hQRMOV4buiRDvDmuG7qFFEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JEKlFZUkRRPSpEIEBSROG7jOG7hOG7jETDkuG7guG7qOG6sETDkuG7suG6sEThu6hQRuG7qFFEcj8s4buoUEQ+4bu44buoUEQxSzJE4buOW+G7qFBEw5Xhu5pE4buE4buo4bqwRDs/VOG7qFFE4bqp4buyROG6q1FT4buoUUQ7P1VEw5Lhu4Lhu6hEUUbhu6hRRGxQUVVEJiwyxqA7RCDhu5pEMUsyROG7jlvhu6hQRCBGRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hEO8Oa4buoUURyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkTDlcag4buoROG7qMONxq9Ew4nEkOG6uMSQ4bqwRDtNxq9E4buoUVThu6hEw5XGoOG7qEThu6jDjcavRMOJxJDhurrhurzhurZEbFBGMkRF4bq+LeG6vi3DicSQw4nEkOG6sEThuqnhu7JE4bqrUVPhu6hRRDs/VUTDlUlE4buMUVPhu6hRRDtRe+G7jEQ7UVjhu6hQRCYs4buCRGPhu5pE4buE4buoROKAnHZLMkThu45b4buoUEQgRkQqUeG7hDtEOz9S4bui4buoRDvDmuG7qFFEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JEw5XGoOG7qEThu6jDjcavRMOJxJDhurjEkOG6sEQ7TcavROG7qFFU4buoRMOVxqDhu6hE4buow43Gr0TDicSQ4bq64bq84oCdRCBGROG7qFFMO0Q7P1NEw5Lhu4Lhu6hEUUbhu6hRRGxQUVVEJiwyxqA7RCDhu5pE4oCcdksyROG7jlvhu6hQRCBGRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hEO8Oa4buoUURyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkTDlcag4buoROG7qMONxq9Ew4nEkOG6uMSQ4bqwRDtNxq9E4buoUVThu6hEw5XGoOG7qEThu6jDjcavRMOJxJDhurrhurzigJ3hurZEY0syRMWoRkTGr+G7sjtEJiwyxqA7RMOVVeG7qFFExq/hu4Lhu6hQRDtT4buoUUTFqFXhu4xRRDpd4bqwROG7jOG7sEQ7TcavROG7jFFSxqDhu6hExag+PeG7jOG6sEThu6hR4buKxq9EO0fhu6pE4buoUSLhu6hQROG7jOG7uEThu4xRxqBE4buMUVPhu6hRRDrhu4Thu4xR4bqwROG7qFAsw53hu6hExahb4buMRMOV4buyO0QqUeG7hETDleG7okThu6ZR4buCUkQ7UeG7hOG7jEQ7WVJEw5Xhu4JEUeG7uOG7qEThu6gi4buCRDtS4buaxq9E4buow43hu6hQ4bqwRMWoPVJEO1HGoEThu4xR4buqRDpbRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hE4buoUeG7guG7qFHhurBExq9H4buoUeG6sETDkuG7muG7qEQgIuG7qFBE4buMKeG7gkRyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkQ7P+G7quG7qFBEO1EjUkRQUuG7guG7qEQ7QFLhurBE4buMPOG7qFBE4buoUT5EOltEKlHhu4Q7RDs/UuG7ouG7qEThu4wp4buCRCAh4buoUEQgRkThu4xIROG7qD5A4buM4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6pDo7P+G7quG7qFDhuqZsUSLhu6hQRMOVVeG7qFFEUT5A4buoUEQqUeG7hDtEOz9S4bui4buoRMavQFLhuqQvOjs/4buq4buoUOG6puG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZiW0Q7UUjhu6pEY+G7mkThu4Thu6hE4oCcdksyROG7jlvhu6hQRCBGRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hEO8Oa4buoUURyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkTDlcag4buoROG7qMONxq9Ew4nEkOG6uMSQ4bqwRDtNxq9E4buoUVThu6hEw5XGoOG7qEThu6jDjcavRMOJxJDhurrhurzigJ1Ew5U+4buCRD/hu4JExq8o4buMRDtS4buWLEQ74bu04buoUEQmLOG7hDtEw5Xhu7BExahGxILhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmY8ag4buoROG7qMONxq9Ew4nEkOG6uMSQxIJEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JEOz8kRDtRRuG7qFFEO8Oa4buoUURQUkYsRMOV4buSKuG6sEQgw43hu6hExq9S4buoUUQgRkRRUuG7nOG7qETDlUdS4bquRMWoRkTGr+G7sjtEOz/hu6rhu6hQROG7qFEi4buoUEQ7Pyzhu6hQRDtLxq9ExahA4buoROG7jCnhu4JEICHhu6hQROG6qcOM4buMRHI/LOG7qFBEw5Lhu7JEIEZE4buMSEThu6g+QOG7jEQg4buaROG7jFjhu6hQROG7qFBRUuG7nCpE4buow43hu6hQRMWoPj3hu6hQRCBGROG7jFHGoETDklLGoOG7qOG6sEThu4xRxqBEO0fhu6rhuq5E4buoWOG7qFBE4buoUFFS4bucKuG6rkThu45V4buMUUQgKETFqOG7qlBSOjtS4buMOuG6sEThu44sRMWoVeG7jFHhurBEUFLhu4Thu6pE4buOKOG7jEQgRkTDlUbhu6pEO0fhu6rhurBEMkQ7xqBE4buMUSwy4buW4buoRDpLLEQgRkQgw43hu6hEUeG7sOG7guG6sEQ7UeG7okQ7UeG7guG7quG6rkTGr+G7sjtE4buMW+G7jEQ7w43hu6hQRDs/PiThu6hQRMavQFLhurBE4buMIeG7qFBEIEBSRGZGRGzhu7JS4bqwRGZIUkThu59R4bus4buoUEQgRkThu6EsSOG7qFBEbFLhu6hRRDtH4buqRDtRRuG7qFFEO3tEUFLhu4Thu4xEKlHhu4Q7RDs/UuG7ouG7qEQkRCpRU+G7gkThuqnDjOG7jEThu4wp4buCRHLhu7REJixZ4buM4bquROG7qOG7uFJE4buoUD4jUkThu45L4buoROG7jOG7sETGr3vhu4xEOlnhu6hQROG7jOG7guG7quG6sEThu4zhu4Thu4xEUFLhu4REOz9VROG7jlJEOkjhu6hEIMON4buoRFHhu7Dhu4JEIEZExahV4buMUUQ6XUTDlT494buMRMOSSOG7qkQ7w53hu6hEIEZEKlHhu4Q7RFEsMuG6rkQmLFnhu4xEKlHhu6zhu6hQROKAk0Thu4Lhu6hE4buoUuG7qFFEw5U+PeG7jETDlUjGr0TDkkjhu6pEICLhu6hQROG7jFHDjOG7jOG6rkThu4zhu4Thu4xEO+G7tEThu4xRe+G7jETDlUjhu6hQRCBGRFHhu5xEO1FZ4buoUEThu4xRU+G7qFFEOz9VRDs/4buq4buoUEQ6R+G7jFHhurBEICLhu6hQRMavR+G7qFHhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmck3Gr0Thu6hRVOG7qETDlcag4buoROG7qMONxq9Ew4nEkOG6uuG6vMSCRHJR4buC4buoUURm4buw4buCRMWoRkQ7w5rhu6hRRFBSRixEw5Xhu5Iq4bqwRCDDjeG7qETGr1Lhu6hR4bqwRFFS4buc4buoRMOVR1Lhuq5ExahGRDvDmuG7qFFEKlHhu4Q7RDs/UuG7ouG7qEQ74buqRuG7qEThu45S4buc4buoRCBGROG7plLhu6IsRMavw5MsROG7jCnhu4JE4buMSEThu6g+QOG7jOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZr4buyO0Q6WUThu4xRw5pEO1Lhu5YsROG7jOG7uETDkkjhu6hEUFLhu4JSRMOV4buqR+G7qETDicSQw4lFROKAk0TDicSQw4nhurzEgkThu59RTOG7qETDlUwsRMOSVOG7qFFEJixL4buoRFFG4buoUEThu6jDjcavRDtZ4buMRMOV4buyRDvDjeG7qFBEOz8+JOG7qFBE4buFcGLhu59Ew5VHO0RFRcOARDs/JETFqOG7luG7qOG6rkQ7USxE4buoUEvhu6hEOuG7hOG7jFFEOz/hu5bhu6hEw5VV4buCRMOSRuG7qEQ7w43hu6hQRMOKw4BEOz8kRMWo4buW4buo4bquRDvhu7Thu6hQRFEsMkTDleG7suG7qFBEIFnhu6hEw5VNLEQ7PkQ74buqRuG7qEQxSURR4buyUkThurxE4buow43Gr0TDlUc7ROG6vuG6vMSQ4bq2xJDEkMSQRDs2RMOVw53hu6hQRDs/JETFqOG7luG7qOG6tkRjxqDhu6hE4buow43Gr0TDicSQw4nhurxE4buFcGLhu59Ew5JU4buoUUQmLEvhu6hEw5VNLEThu6hQPiNSRMOVRztE4bq84bq2w4nEkMSQRHNxYkQ7PyRExajhu5bhu6jhurbhurbhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4buFUuG7glJEw5Xhu6pH4buoRMOJxJDDicOKROKAk0TDicSQ4bq4xJDEgkThu59RTOG7qETDlUwsRMOSVOG7qFFEJixL4buoRFFG4buoUEThu6jDjcavRDtZ4buMRMOV4buyRDvDjeG7qFBEOz8+JOG7qFBE4buFcGLhu59Ew5VHO0Thu4bhurDDicOARDs/JETFqOG7luG7qOG6rkQ7USxE4buoUEvhu6hEOuG7hOG7jFFEOz/hu5bhu6hEw5VV4buCRMOSRuG7qEQ7w43hu6hQRMOKw4BEOz8kRMWo4buW4buo4bquRDvhu7Thu6hQRFEsMkTDleG7suG7qFBEIFnhu6hEw5VNLEQ7PkQ74buqRuG7qEQxSURR4buyUkThurxE4buow43Gr0TDlUc7ROG7hsSQxJDhurbEkMSQxJBEOzZEw5XDneG7qFBEOz8kRMWo4buW4buo4bq2ROG7hXBi4bufRMOSVOG7qFFEJixL4buoRMOVTSxE4buoUD4jUkTDlUc7ROG7gOG6tuG7huG7hsSQRHNxYkQ7PyRExajhu5bhu6jhurbhurbhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmY+G7okTDlUc7RMOVPj3hu4xE4buM4buE4buMRMavKOG7jEQ7UuG7lixEw5Xhu5pEP+G7guG6sERyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkQxSzJE4buOW+G7qFBE4buGROG7qFHhu7DGr0Thu6hRUuG7nMavRCAo4bqwRFBSSFJEKlHhu4QqROG7jFEpRDLGoCzhurBEO04qRDs/LOG7qFBEIEbhu6pE4buM4buE4buMROG7qOG7slJE4buOLOG7qFBEOuG7gizEguG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZyUVvhu4xEUVLhu5zhu6hEO1k7ROG7jFjhu6hQRDvhu4Thu4xEJiwyRFHhu6pH4buMUUQgRkQmLEjhu6hExagzRCYsMkRR4buqR+G7jFHhurBE4buoUUw7RMWoRkQmLDJEUeG7qkfhu4xRRMOVWEQ7UVXhurBEJiwyRFHhu6pH4buMUUThu4zhu4Thu4xE4buoUEbhu6hRRCBGRMWow5nhu6hRRCBb4buM4bqwRCYsMkRR4buqR+G7jFFEKlHhu4Q7RDs/UuG7ouG7qEThu4zhu4Thu4xEICHhu6hQRMavUuG7muG7qOG6sETFqEbGr0Thu4zhu7hEOiREw5Xhu6JEMUsyROG7jlvhu6hQRHJR4buC4buoUURm4buw4buCRDs/JEQ7UUbhu6hRRMav4buyO0Q7P+G7quG7qFBE4buoUSLhu6hQRDs/LOG7qFBEO0vGr0TFqEDhu6hE4buMKeG7gkThu6ZRLEQgW+G7jEQgRkThu4xIROG7qD5A4buMRCDhu5pE4buMWOG7qFBE4buoUFFS4bucKkThu6jDjeG7qFBExag+PeG7qFBE4buMWOG7qFBE4buoUFFS4bucKkThu4xRxqBEw5JSxqDhu6jhurBE4buMUcagRDtH4buq4bqwROG7qFjhu6hQROG7qFBRUuG7nCrhurBE4buOVeG7jFFEIChExajhu6pQUjo7UuG7jDpEIEZE4buOLETFqFXhu4xR4bq2RHI/4buq4buoUETDleG7sOG6sEQxSzJE4buOW+G7qFBEOz8s4buoUEQ7S8avRMWo4buqUFI6O1Lhu4w6ROG7jEwqRCAh4buoUERRR+G7qFBEZ0Q7R1JExKlRLETEqVLhu6hRRDvGoERsUFFSRHHhu7jhu6jhurBEOz8s4buoUEQ7S8avRMWo4buqUFI6O1Lhu4w6ROG7jEwqRDvDmuG7qFFEO0dSROG7plEsRCBb4buMRCpRU+G7gkRySzJEcuG7n0RyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkQgRkTEqVEsROG6q1jhu6hQROG7qFBRUuG7nCpEauG7gsavRHHhu7jhu6hE4oCTRHHhu4Lhu6pE4butRuG7qFDhurZE4bufUeG7hDtEOz9S4bui4buoRDvhu6pG4buoROG7jlLhu5zhu6hE4buoUT7hu6hQROG7jOG7sEQ7P+G7ruG7qFBEO0vGr+G6sEQ7P+G7ruG7qFBEw5VS4buixq9E4bq4RCAh4buoUEThu6ZS4buoUUQ7xqBELUQxSURR4buyUkQ7UcOU4buqRFE+QOG7qFDEgkThu59R4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hEw5Lhu5rhu6hEICLhu6hQRCAh4buoUETGr1Lhu5rhu6hE4buoLlLhuq5EKlHhu4Q7RDs/UuG7ouG7qEThu6hR4buC4buoUUQgRkTDkuG7muG7qEQgIuG7qFBEICHhu6hQRMOVw53hu6hQRMOS4buK4buoUEQgRkQ7Pyzhu6hQROG7jixExahGRCAh4buoUETDleG7sOG7qFBEIOG7glJEOz/hu6xEOz8s4buoUEQ7S8avRCBAUkThurhE4buMW+G7jEQ7w43hu6hQRDs/PiThu6hQRMWoRkRy4bufRHJR4buC4buoUURm4buw4buC4bqwRDtRVUQxSUThuqnDmsavRHHhu7jhu6hEIEZEO1FVRDs/TOG7qERq4buCxq9EceG7uOG7qOG6rkQqUeG7hDtEOz9S4bui4buoRMOV4buyO0QqUeG7hEQgRkTDkuG7muG7qEQgIuG7qFBEICHhu6hQRCDDlOG7qETDklLhu6Lhu6jhurBEUUhSRMOVSOG7qkQgQFJEw4lE4buMW+G7jEQ7w43hu6hQRDs/PiThu6hQRMWoRkQ7UVVEMUlEbFBRUkRx4bu44buoRCBGRHLhu59EcU3Gr0Rx4bu44buo4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG7n1Hhu4Q7RDs/UuG7ouG7qEThu6hR4buC4buoUUThu6bGoDtE4buMTCxEUUdEO03hu6hQROG7plLhu6hRRDvGoEQtRDFJRFHhu7JS4bqwRMOV4buI4buMRMOSUuG7nDtExahGROG7psagO0Thu4xMLERRR0Q7TeG7qFBEUFLhu4Lhu6pEO1FY4buoUETDlcOd4buoUETDkuG7suG6sERRUuG7nOG7qETDlUdS4bqwROG7psagO0Thu6hZUkThu4zhu4Thu4xEICHhu6hQ4bqwRMavUuG7muG7qOG6rkThu4zhu4Thu4xE4buMW+G7jEQ7w43hu6hQRDs/PiThu6hQRDs/4buq4buoUEQgRkThu6hQ4buqRlJEO8Oa4buoUeG6rkTFqEZE4buM4bu4RDokRMOV4buiRHJR4buC4buoUURm4buw4buCRCpR4buEO0RRLDJEIOG7glJEOz/hu6xExahGRMav4buyO0Thu4xb4buMRDvDjeG7qFBEOz8+JOG7qFBExq9AUuG6sEThu4wh4buoUEQgQFJEZkZEbOG7slLhurBEZkhSROG7n1Hhu6zhu6hQRCBGROG7oSxI4buoUERsUuG7qFFEO0fhu6pEO1FG4buoUUQ7e0RQUuG7hOG7jEQ7w43hu6hQRDs/PiThu6hQRCREKlFT4buCROG6qcOM4buMROG7jCnhu4JEcuG7tEQmLFnhu4zhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmclEsRFEuO0QgRkQ6XUThu44o4buoUERRUuG7nCxEJixIROG7jOG7hOG7jEThu6hQLMOd4buoRCBZ4buoRMOVTSxEOz5EO31Exq/hu65SRDtRRuG7qFFEKlFN4buoROG7plLhu6hRRDvGoEThu4xR4buqRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hE4bumUuG7qFFEO8agRC1EMUlEUeG7slJEOz/hu5bhu6hE4buM4bu4RDokRDtH4buqRDpbRMOV4buyO0QqUeG7hEQg4buaROG7jEhSROG7jOG7hOG7jFFEUUbhu6hRROG7jFFT4buoUeG6sEThu4xIUkQ7UVLhu5zhu6hExq9YUkQ7Pz4j4buoUETDlU0sRDs+ROG7plLhu6hRROG7juG7quG7guG7qFHhuq5EMUsyROG7jlvhu6hQROG7jOG7uEThu4xRxqBE4buMUVPhu6hRRDrhu4Thu4xRRMOVTSxEOz7hurBEO0ZSROG7jFFT4buoUUQgRkQqUUvhu6hE4buMTCpEJixI4buoRMWoM0TDleG7iOG7jEQ7USHhurBEKlEhRFE9KuG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhu59R4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hEUFLhu4Thu6pE4buOKOG7jEQgRkTDlUbhu6pEO0fhu6rhurBE4bumUeG7quG7gkRR4buu4buMRCBGROG7jFjhu6hQROG7qFBR4buc4bqwROG7jlXhu4xRRCAoROG7jFHDjcavRDrhu7Dhu4xEOnvhu4xE4bumUVbDlOG6sEQ7R+G7qkThu6jhu5rhu6hEO0jhu6hQRMOV4buiRDs/JEQ7UUbhu6hRRMav4buyO0Q7P+G7quG7qFBE4buoUSLhu6hQRDs/LOG7qFBEO0vGr0TFqEDhu6hE4buMKeG7gkThu6ZRLEQgW+G7jEQgRkThu4xIROG7qD5A4buMRCDhu5pEUFLhu4Thu6pE4buOKOG7jEQgRkTDlUbhu6pEO0fhu6rhurBEMkQ7xqBE4buMUSwy4buW4buoRDpLLOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbEqcagO0RRPSpE4buMUeG7iDtE4buMUeG7lEQqUeG7hDtEOz9S4bui4buoROG7plLhu6hRRDvGoEQgQFJEKlHhu4Q7RDs/UuG7ouG7qEQgw43hu6hEUeG7sOG7gkQgRkQ7UVvhu4xEUVLhu5zhu6hEO1LGoOG7qETDkuG7suG6sEThu4xY4buoUETDkuG7iuG7qFBEMUlEUeG7slLhurBEO0fhu6pE4buo4bua4buoRDtI4buoUETDleG7okQ7PyREO1FG4buoUUTGr+G7sjtEOz/hu6rhu6hQROG7qFEi4buoUEQ7Pyzhu6hQRDtLxq9ExahA4buoRCDhu5pEIMON4buoRFHhu7Dhu4JEIEZEO1Hhu6JEO1Hhu4Lhu6pE4buMKeG7gkThu6ZRLEQgW+G7jEQgRkThu4xIROG7qD5A4buM4bq2RHJRW+G7jERRUuG7nOG7qEQ7WTtE4buMWOG7qFBEO+G7hOG7jEQ7WOG7qERQUuG7hOG7qkQgRkThu45L4buoRDvhu7Lhu4zhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmcsON4buoUEThu4w+I+G7qFBE4buMWOG7qFBEO+G7hOG7jEQmLEjhu6hExagz4bqwROG7plHhu4JSRDtR4buE4buM4bqwRDpdROG7jijhu6hQRDtGUkThu6hQLDLhu5bhu6hEIEZEw5JI4buqRCDhu5xExq9YUkQ7Pz4j4buoUOG6sEThu4xRKUTDleG7suG7qFBEKlHhu6zhu6hQROG7jFFZ4buoUEQ7UVLhu5bhu6hEO+G7glLhurBEe+G7qFBEKlHhu7BE4buM4buwRFFS4bucLEQmLEhEIEBSRMOSUsag4buoRMOV4bu0UkThu6ZRU0RRTizhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmcsON4buoUEThu4w+I+G7qFBExahS4buW4buoROG7psagO0RRPSpEO+G7hOG7jEQgQFJE4buM4buE4buMRDvDmuG7qFFEOz/hu6rhu6hQRCAh4buoUEThuqnDjOG7jERyPyzhu6hQRMOS4buy4bqwRHLhu59EZkZEbOG7slJEIEZE4buM4buE4buMRDvDmuG7qFHhurBEO1FG4buoUUQqUVlE4bumUeG7hOG7jEQ7P+G7quG7qFBE4buMSEThu6g+QOG7jOG6sEThu6hL4buoUEThu4zhu4Lhu6pEUVLhu5wsRCYsSEThu4xY4buoUEQ74buE4buMRMOVWVJE4buoUOG7qkdS4bqwRFHhu7JSROG7qFFOKkQmLFnhu4xEO8ag4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6qUjhu6pEw5VIxq9EICLhu6hQROG7jFHDjOG7jEQmLFnhu4xEKlHhu6zhu6hQROKAk0Thu4Lhu6hE4buoUuG7qFHhurBEUFIiRCAi4buoUEThu7Thu6hEw5VV4buoUUThu4xRU+G7qFFEOz9V4bqwRDs/TjtEO1tE4buC4buoRDvhu6pG4buoRDFJRFHhu7JS4bqwRDvDjeG7qFBE4buMPiPhu6hQRFE9KkQ74buE4buMRCBGRFEiLEThu6hQUVVEIEBSROG7jOG7hOG7jETDlVXhu4JEKlE+4bu44buoUEThu4wp4buCROG7qD5A4buMRMOSR+G7qERqRuG7quG6sEQ7R+G7qkTGr1hSRDs/PiPhu6hQRDtRLE7hu6hExag9UkThu4xR4buqRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hE4bumUuG7qFFEO8agRC1EMUlEUeG7slLhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmdksyROG7jlvhu6hQRMOVSOG7qFBEw5Lhu7JEIEZEUeG7nEQ7UVnhu6hQROG7jFFT4buoUUQ7P1VEOz/hu6rhu6hQRDpH4buMUUTigJNEICLhu6hQRMavR+G7qFHhuq5E4buoS+G7qFBE4buM4buC4buqROG7qMON4buoUETFqFvhu4xExahJ4buoUUTDlUfhu6rhurBE4buMUcOaRMOVR+G7quG6sETDlVLhu5osRFFG4buoUUThu4wp4buCROG7jOG7hOG7jEThu4xMKkQpMkTDlUjhu6hQ4bqwROG7jFFT4buoUUQmLDLhu5rhu6jhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4butQFJEIFLhu5zhu4xE4bqp4buyROG6q1FT4buoUUQ7P1VE4buoUUw7RDs/U0TDkuG7guG7qERRRuG7qFFExq/hu7I7ROG7qFBRVUQmLDLGoDtEP1Lhu5bhu6hQROG7jFHhu6pEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JEOuG7lETGryREw5U+I+G7qFBEw5Xhu6JEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JEO1tEO1Lhu6jhurBE4buo4bu2RMWoW+G7jERRUuG7nOG7qEQ7UVvhu4xEUeG7sOG7gkThu4zhu4Thu4xExq8o4buMRDtS4buWLOG6sEThu6hRUuG7nMavRCAoRMOVSUQx4buE4buMRMOVVeG7qFFEOz/hu6rhu6hQRFBS4buCUkTDleG7qkfhu6hExq9AUuG6sEThu6ZR4buCUkTGryREO1lSRMOV4buCROG7jOG7hOG7jEThu6hQLMOd4buoRMWoW+G7jEThu4xR4buqRHJR4buC4buoUURm4buw4buCRCpR4buEO0Q7P1Lhu6Lhu6hE4buoUeG7guG7qFHhurBExq9H4buoUeG6sETDkuG7muG7qEQgIuG7qFBEUeG7uOG7qOG6sETDleG7okTDleG7sOG7qFBEUOG7sCpE4buoUVLhu5osRFHhu7jhu6hE4buMUeG7qkTDlUw7ROG7qD5A4buM4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ0Q6OzLFqMOUQUM7w5QxOy3hu4LFqFJQ4buoxIJEP1JQUTvhuq5D4bqm4bqkOjs/4buq4buoUOG6puG7rVLhu5w7RGpS4buoUeG6pC86Oz/hu6rhu6hQ4bqm4bqkLyrhuqY=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]