(Baothanhhoa.vn) - Mỗi dịp lễ, tết,  thấy xã đem tiền, gạo đến mấy hộ nghèo trong làng, mẹ tôi lại tấm tắc: “Nhà nước  mình thật nhân đạo”. Lời khen của mẹ  làm tôi ấn tượng. Vì mẹ  vốn là con một địa chủ “xịn”, có nhiều  “đày tớ” trong nhà. Đồng trên xóm dưới, nhiều khu, một thời đều gắn tên sở hữu là ông bà hai bên nội, ngoại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4lCw63DmlDhu67hurhVMinhurjhu65VMuG7rlThurjhu5jDmuG7oCnhurhVKTbhu6Dhu67hurjhu5LDmlAp4bqqL1XhurxC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8Ot4buUSOG7ksOJQm89w5rhurjhu5Lhu6Y74bq44buwUsOC4bq4KOG7nijDguG6uChVw5M24bq4NeG7iOG6uOG7mOG7lOG7rOG6uCjDmuG7oOG7rsOC4bq4VMOMVuG6uOG7mOG7nuG7ruG6uOG7rMOTNuG6uFVA4bq44buuVFXDqFbhurgoLlbhu65U4bq44buww43hu65Uw4Lhurjhu6zGoOG6uCjhu7TDmuG6uOG7sMOMw5rhurgow5Phu6zhurgoSuG7kOG6suG6uOKAnMOzVcON4bq44buuXSXhu5Dhurjhu6zhu6Thu65V4bq4KFXhu4wo4bq44buuVU/hu67hurjhu5jDjFbigJ3huqThurhuKsOa4bq44buqVeG7lOG7ruG6uOG7kH1I4bq44busxqDhurjhu7DDjeG7rOG6uCjhu7TDmuG6uMOT4buu4bq4KF0m4buuVOG6pOG6uHjhu6Thurjhu6zGoOG6uDPhu7bhu67hurjhu7DDjeG6uOG7kFbhu67hurjhu6xAKOG6uOG7mOG7pkjhurjhu5BVfeG6uOKAnDXhu6bhu67igJ3DguG6uOG7kFfhurjhu65Vw5rhu6Ap4bq44oCc4buYw4024bq4KCXigJ3hurgoLlbhu65U4bq44buuVcON4bqk4bq4w6nhu7jhu65U4bq4KC7hu6Lhu67hurg1V+G7rOG6uOG7kl0lw5rDguG6uOG7rlXDmuG7oCnhurjhu6pVKcOC4bq44busQCjhurgoVSrDmuG6uOG7mOG7oCnhurhUSuG7ruG6uCjhu6Lhu67hurghP+G6uFUyKeG6uOG7sMON4bq44bu04buuVOG6uMOUw43hurhVSMOa4bq4w5Thu6Lhu67hurjhu65Aw5rDguG6uOG7rlRWw4zDmuG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvEkUg7KMOaVuG7rsOJQuG6qsOa4busVOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJ4buSKFUp4busw5ThurjDmsSR4buU4buuKOG7lC7DieG6uCEoNuG7sOG7lOG6osOJNMOa4buSKFXhurLhurjhu4Lhurrhuro7NeG6tOG6uFXhu5TDmlRVKOG6suG6uOG6vuG7hOG6ujs14bq0w4nhurghLuG7kOG6osOJLy/hu5Dhu5Lhu67huqTDlEhWKFVI4buuVVVWSOG6pDPhu64v4buS4buUIeG7qihWOy/hu67hu5Q0IS/DiuG6uuG6vuG6ui/hurzhu4Thu4Thu5LDiuG6vOG7guG7gOG6uuG6vOG7hCjDiuG7huG6vOG7gOG6vOG7sOG6uuG6pOG7qDtU4bq2LuG6ouG7gEdGw4nhurhI4buwKOG6osOJw63DmlDhu67hurhVMinhurjhu65VMuG7rlThurjhu5jDmuG7oCnhurhVKTbhu6Dhu67hurjhu5LDmlApw4nhurg0w5rhu5IoVeG6osOJ4buC4bq64bq6w4nhurhV4buUw5pUVSjhuqLDieG6vuG7hOG6usOJ4bq4L0LDulXDjeG7rlXhurg7VeG7tuG6uMO6VUjhu65V4bq4w61XSOG6uOG7rlTDjTbhurjhu5DDjeG7rlThurhVw5pQ4buu4bq44buYw4zDmuG6pOG6uMSD4buuVeG6suG6uMOtw5rhu54p4bq4w7NI4bus4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQm7DjeG7rlThurg1XUjhurjhu5BX4bq44buuVcOa4bugKeG6uOG7rlRdKsOa4bq4KOG7ouG7ruG6uMOzKeG7tMOa4bq4LeG6uOG7kEnDmuG6uOG7mFfDmuG6uOG7rsSo4bus4bq44bq8R+G7gOG7huG6uOG7sMON4bus4bq4VVnhurgoLuG7tMOa4bq44buSw4wo4bq4M8ON4bq44buYXSbhu5Dhurjhu65UXSrDmuG6uOG7sMON4buuVOG6uOG7rlXhu4zhu67hurjhu7DDjeG7rOG6uOG7kFbhu67hurjhu64p4bu0w5rhuqThurhk4bu24bq4KOG7tMOa4bq44buqUcOC4bq44buuVMONNuG6uMOTNsOC4bq44buY4bui4bus4bq44buY4bui4bus4bq4KC7hu6Lhu67hurjhu5BJw5rhurjhu5BVWMOa4bq44buQSOG7rlXhurjhu64kw5rhurjhu5Aj4buuVOG6uOG7sMON4buuVOG6uOG7kFXhu7bhu5Dhurjhu5BV4bu24buQ4bq44buww4zDmuG6uOG7rlRP4buu4bq44buw4bui4buu4bq4VeG7uMOa4bq4KC7hu7bhu65Uw4LhurjDlElW4bq44buQV+G6uOG7rlRdKsOa4bq44buQVeG7nijhurjhu5hXw5rhuqThurjDs1XDjeG6uMOUw43hurjhu65Aw5rhurgo4bu0w5rDguG6uCgpNuG6uOG7kCPhu65U4bq44buYV+G7rlThurjhu6rDmeG7rsOC4bq44buuVV3hu65U4bq4VVLhurjhu65UXSrDmuG6uOG7mFfDmuG6uOG7mOG7nuG7ruG6uDXDmuG7ruG6uOG7mOG7oCnhurjhu5hdJuG7kOG6uDtVT+G7ruG6uDtVSSjhurjhu6pVw5rhurgoVeG7pOG6uOG7rkrhu6zhurjhu5Ak4busw4Lhurjhu6pVw5rhurjDlEko4bq44buQVUlW4bq4VVZM4buQ4bq4w5RKO+G6uOG7rlThu7TDguG6uOG7kH3hurjhu6pVVkjDmuG6pOG6uMSR4buKw5rhurjhu5BJ4buQVeG6uC4pQOG7rlThurjhu5jDkyjDguG6uOG7tOG7rlThurjDlMON4bq4VUjDmuG6uMOU4bui4buu4bq44buY4bugKeG6uMOU4bum4bq44buYw5Mp4bq4KOG7tuG6uDPDjeG6uCjhu6bhu5BV4bq4KFUp4bq4LilA4buuVOG6uOG7mMOTKOG6pOG6uMSRSeG7kOG6uOG7kOG7jCnDguG6uOG7kEnhu5Dhurjhu5Lhu6Thurjhu7A24bq4KEnhu67hurjhu6pVSjvhurgoLlbhu65U4bq4w7NI4busw4Lhurjhu65UVsONw5rhurhkSuG7kOG6pOG6uMOzVV3hu65U4bq44busxqDhurgo4bu0w5rhurjhu6pV4bu04buuVOG6uDPhu6ThurgoVeG7nuG6uOG7rMON4bq44buqVeG7tOG7rlThurgzKcOa4bq4KC5dJeG7kOG6uOG7kClA4buQ4bq4IeG7tuG7rlThurgow5rhu57hu67hurjDlEDhurhV4bu04bus4bq44buuSDbhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCZD/DmuG6uOG7mE824bq44buww43hurjhu5jDmuG7oCnhurhVKTbhu6Dhu67hurjhu5LDmlApw4Lhurjhu6zDjeG6uFXDjeG7rlThurjhu6zDkzbhurjhu5BVe+G7kOG6uOG7rsSo4bus4bq4LClIw4LhurjDulVI4buuVeG6uMOtV0jhurgoVTDhu5DhurhVw5pQ4buu4bq44busVuG7rlThurhdJeG7kOG6uOG7kH1I4bq4ZEnhu5DhurjDreG7uOG6uOKAnOG7mOG7uOG7rlThurjDlMONVuG6uChI4bq4SMOa4bq44buQW+G7rlThurjhu5BX4bq44buQJOG7rOG6uMSo4buuw4LhurhJVuG6uOG7rEzhu5DDguG6uEjDmuG6uOG7kFvhu65U4bq44buYXSbhu5DhurhVWeG7kOG6uFXDjeG7rlXigJ3huqThurh44buMKOG6uOG7sEDhu67hurgzJcOa4bq4KFXDmuG7ouG7ruG6uChIw5rDguG6uOG7sMOM4buQ4bq4VeG7jCnDguG6uDMlw5rhurjhu5jDjOG7ruG6uMOUVuG7rOG6uFTDmkzhu5Dhurhvw6HDguG6uC7hu7jDmuG6uCEp4bu2KOG6uChVKsOa4bq44buqOOG6uMOUSFbhurjhu5DDkzvhurhUw5pI4buu4bq44buqVVfDguG6uOG7sMON4buuVOG6uMOtw5pR4buu4bq4eMOa4buuVcOC4bq4NeG7iOG6uHMpSOG7rlThurhuQOG7kOG6uOG6rMOt4buMKeG6uG5A4buQ4bqo4bq4LCnhu6Lhurgo4bu0w5rDguG6uMOUTzbhurhUw5oq4bq44buY4buI4bq44buQV+G6uOG7mF0q4buuVOG6uOG7rlUwSOG6uOG7kFXDjDbhurgsKUjDguG6uOG7ruG7tsOa4bq44buww5rhu6Dhu67hurhzKeG7tuG7kOG6uOG7sEDhurjhurzhurrhurgzw43hurhzKeG7tuG7kOG6uOG7sEDhurjhurzDoOG6pOG6uG7DjeG7rlThurjhu5BVxajhurjhu5BY4buu4bq4M8ONw5rhurjDlEjhurhVQOG6uOG7rlRVw6hWw4Lhurjhu5JW4bq44buYSCnhurg24bueKeG6pOG6uMOzVcON4bq4P8OC4bq4VcOSKeG6uFXhu54o4bq44buY4bugKeG6uOG7qsOa4bui4buu4bq44buQ4bu2w4Lhurjhu5BIVuG6uCjDkuG7rlTDguG6uOG7rEnDmuG6uMOUS+G7rlThuqThurjDqV0q4buuVOG6uOG7sCXhu67DguG6uOG7rlThu7Lhurjhu65Vw53hurjhu5jhu6Ap4bq44buuVTBI4bq4VVdIw4LhurjDlOG7ouG6uCjhu7Thu65U4bq4VVdIw4Lhurjhu5BX4bq4LuG7iOG7rlXhurgoVVZJKOG6uOG7rl0l4buQ4bq4M8ON4bq4NeG7lOG6uOG7tOG6uCjhu7Thurjhu5BW4buu4bq4M8ONVuG6uOG7mF0m4buQ4bq44buY4bue4buu4bq44busWcOa4bq44buuVcON4bqk4bq4w6ki4buuVOG6uCgu4bui4buu4bq44buuPMOa4bq4w7NUTeG7rsOC4bq44buYw5Ip4bq44buww43hu65Uw4Lhurjhu65V4buk4buu4bq4IUjhu65U4bq4w5Thu6Lhu67hurjhu6rDmkjhurgh4bu04buuVOG6uG7DqOG7rsOC4bq44buww43hurjhu7DDjeG7rlThurgsKeG7ouG6uFUpNlDhu67hurjDrcON4bq4w7ouKeG7rlTDguG6uFUpNlDhu67hurjDs1RI4bq4dSThu67huqThurhk4bui4buu4bq44buYV8OC4bq4w5RPNuG6uOG7kFUg4bq44buww43hu65U4bq44buuw41W4bq44buQW+G7rlThurghSeG7rlThurjDlCDhu65U4bq4SeG7rlXhurjhu5jDmlDhu67DguG6uOG7kFvhu65U4bq4KFXhu6Lhu65V4bq4KFVI4buuVOG6uOG7mF0q4buuVOG6uDUp4bu0w5rhurjhu65UXSbhu5DDguG6uOG7kFvhu65U4bq44buuVcON4bq44buQSFbhurjhu5AxSOG6uC5A4buuVOG6uDPDjeG6uCjDmuG7nuG7rlThurjhu6xJNuG6uOG7rFfhu5Dhurjhu65UT+G7ruG6uOG7sOG7ouG7ruG6uOG7rlUy4buuVOG6uE/hu6zhurghSuG7kOG6uC5A4buu4bq4LsON4buuVOG6uCguVuG7rlThurjhu5BJ4buQ4bq44buuVcON4bq44busSTbDguG6uOG7kOG7tOG7rlThurg1XT/hu65U4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsOzVFfhurhUw5Lhu67DguG6uC7hu7jDmuG6uOG7sMOMw5rhurjhu65UV+G6uDVIw4Lhurjhu6pVSjvhurg1IuG6uMO6VUjhu65V4bq44bus4buk4buuVcOC4bq44buS4buKw5rhurjhu5jDkyjhurjigJw24bueKOG6uFXDkinigJ3hurhJ4buu4bq44buuVDLhurg7VcOZSOG6uMOzSOG7rOG6uGRK4buQ4bq4w5RAw4LhurguQOG7rlThurjhurzhurzhuqThurzDiuG6uuG6uOG7quG7rMOKw4LhurgoLuG7isOa4bq4LkDhu65U4bq4KC7hu6Lhu67hurjDiuG7hOG6uFUpNlDhu67DguG6uChV4bum4bq4NeG7iOG6uDPDjeG6uChVw43hu65V4bq4O1Xhu7bDguG6uFThu7jhu6zhurjhu5Dhu4rhurjhu6zDmuG7oOG7ruG6uOG7rjzDmsOC4bq4KC4p4buuVOG6uOG7kinDguG6uOG7mOG7uOG7rlThurjDlEvhu65U4bq4M8ON4bq4M+G7lOG7ruG6uMOUw5pR4buu4bqk4bq4w6nDmlDhu67hurjhu5hdJuG7kOG6uOG7quG7llbhurjhu7Dhu6Lhu67hurgo4buM4buu4bq4Mz7hu65U4bq44buQSFbhurhvXSrhu65U4bq4bkkow4LhurhzKUjhu67hurh1JOG7rsOC4bq4ZEnhurjDulVdJeG7kMOC4bq4bkjhu65U4bq4xJFVSeG7rlXDguG6uC7hu7jDmuG6uChV4buk4bq4w7pVXSrhu65U4bq4w70pT+G7rsOC4bq4w7NVXeG6uMO9KU/hu67huqThurjDs8So4bus4bq44buuVFZJw5rDguG6uChV4bui4bus4bq44bq84buG4buE4bq4VUDhurjhu5JP4buu4bq4P+G6uOG6vuG6uMOU4buK4buu4bq44buQKeG7tsOa4bq44buQPuG7rlThurLhurjDuuG7luG7ruG6uMO6S+G7rsOC4bq4csOa4bug4buuVOG6uG9Y4buu4bq4M8ON4bq4xJFVw5rhu6Dhu65U4bq4xJHhu7jhu65U4bq44buQfUjhurg14buI4bq4w7rhu5bhu67hurjDukvhu67DguG6uOG7riTDmuG6uFTDmkk74bq44buuXSXhu5DhurjDlMOM4buu4bq4bsONVsOC4bq44buQV+G6uOG7mMOaUOG7ruG6pOG6uMO6w5Mo4bq44buQ4buK4bq44buQSeG7kOG6uDXhu4jDguG6uDtVXSrhu65Uw4LhurgoVeG7puG6uCguw5Phu67hurgzw43hurhUw5Lhu67hurjhu65VXeG6uOG6vOG6uuG6usSC4bq4VUDhurjhu5JP4buu4bq4KC5W4buuVOG6uCjFqOG7rlXhurjhu5jhu4jhurjhu5BX4bq44buYw5pQ4buu4bq44buSPuG7rlThuqThurjEkSnhu65U4bq44buYXSrhu65U4bq4w63hu7jhurjEkVXDmeG6uG/DmuG7rlXDguG6uC7hu6RI4bq4w7pPNuG6uMO6I+G6uCwp4bu24buQw4LhurgzSijhurjhu5JZ4buQ4bq4LClI4bq44buuVTLhu65U4bq44buS4buINuG6uOG7rjzDmsOC4bq44buQSeG7rlXhurguIOG7rlThurjDulXDjOG7kFXhurjDulXDjeG7rlXDguG6uMSR4buO4bus4bq4w7pVfTbDguG6uMOzVFnhu5DhurhuTOG7kMOC4bq4w7pVWeG6uMO9KU/hu67DguG6uMO6VV0q4buuVOG6uMO9KU/hu67DguG6uMOzVV3hurjDvSlP4buu4bqk4bq4eOG7pOG6uChV4bue4bq4KCDhurjhu5BJ4buQ4bq4VSk2UOG7ruG6uDtVw5lI4bq4w7pPNuG6uOG7rsONNuG6uOG7mMOa4bq4w7pVfeG6uOG7mOG7tOG6uMOtw43hurjDs0DDmsOC4bq44buYw5rhurg7VcOZSOG6uMOzSOG7rMOC4bq44buuVUjhu65V4bq4M8ON4bq4KMOaUOG7ruG6uOG7sCbDmuG6uOG7rlXDmuG7oCnhuqThurjDqV0q4buuVOG6uHMp4bu24buQ4bq44buwQOG6uOG7gOG7hMOC4bq44buA4buGw4Lhurjhu5hdKuG7rlThurjDiuG6vOG7hOG6uOG7mF0m4buQ4bq44buuT+G7rlThurjhu5DDkzvhurjhu65VXeG6uOG7sMON4bus4bq4VMOS4buu4bq4KFXhu6Lhu6zhurguSOG7rlXhurhUw5olw5rhurjhu5BJ4buQ4bq4Mz7hu65U4bq44busw5rhu6Dhu67hurgoLlbhu65U4bq4KMWo4buuVeG6pOG6uHMp4bu24buQ4bq44buwQOG6uOG6vOG6usOC4bq44buQVcOMNuG6uOG7rOG7lOG7ruG6uDPhu5Thu67hurjDlMOaUeG7ruG6uOG7kFvhu65U4bq44buY4buI4bq4VVbDjeG7ruG6uChVw43hu65V4bq4KC7hu6Lhu67hurjhu65Vw5rhu6Ap4bq44buQVUzhu65Uw4Lhurjhu5hdSOG6uMO6cuG6uMO6VUjhu65V4bq4w61XSMOC4bq4w61WS+G7rlThurjDrVdIw4LhurjDreG7jCnhurhuQOG7kMOC4bq4w7NUSOG6uHUk4buu4bq4LkjhurjDs8Oa4buuVeG6uGThu6Thu65Vw4LhurjDulVJw5rhurhk4buk4buuVcOC4bq4w63hu4rDmuG6uHJVWOG7rlThurhUw5Lhu67hurjhu7DDjMOa4bqk4bq4xJFJ4buQ4bq44buYw4zDmuG6uOG7sEDhurjDs0jhu6zhurgh4bu04buuVOG6uG/hu4jDguG6uOG7mF0q4buuVOG6uMOzVFXDmuG6uHUk4buu4bq44buYw5rhurh1T+G7ruG6uMOUSDbhurjDulVZ4bq4w70pT+G7rsOC4bq44buYXSrhu65U4bq4M8ON4buuVeG6uOG7mEjDmuG6uDtVw5lI4bq4w7pPNuG6uMO6cuG6uMO6VUjhu65V4bq4w61XSMOC4bq44buYXSrhu65U4bq4w63hu7jDmuG6uMO9KU/hu67hurgt4bq4w7rhu5bhu67hurjDukvhu67hurjhu65VXeG6uOG7rD/hurguQOG7rlThurhVJOG7ruG6uOG7kCThurhVQMOa4bq44buww43hu6zhurhUw5rDjSnhuqThurjDs1RWw4zhu67hurjhu6x74buQ4bq44buuVcOTKOG6uOG7kFXDmeG7rlXhurjhu7DDjeG6uOG7rlUy4buuVOG6uOG7kE824bq44buQw5Ip4bq4w5RK4buQ4bq44buuVEjhu65U4bq4IeG7tOG7rlThurhv4buI4bqk4bq4w7og4bq4O1XDmUjhurhkSuG7kMOC4bq44buQw5Ip4bq4w6lY4bq4bsOo4buuw4Lhurjhu5DDkinhurjDusONVuG6uMO9KTbhu6Lhu67hurgoVuG6uOG7sCXhu67huqThurhtVSnhurgzMOG7kOG6uMOtw43hu6zhurh04bu44buuVMOC4bq44buuVFbDjcOa4bq44buQTzbhurjhu5DDkinhurjDrcON4bus4bq4dOG7uOG7rlThurhVKTbhu6Dhu67hurgoVVbDjMOaw4LhurgoVeG7ouG7rOG6uMOK4bq44buQw5Ip4bq4w61Ww43hu65U4bq4blbhu65U4bq4M8ON4bq4w7NUKTZQKOG6uHjDmuG7ouG7ruG6uCjhu7ThurgoVeG7ouG7rOG6uFUpNuG7oOG7ruG6uOG7ksOaUCnhurjhu5Dhu4rhu65V4bq4LClI4buu4bq4IeG7tOG7rlThurhv4buIw4Lhurjhu648w5rhurh04bu44buuVOG6pOG6uMSR4buK4buuVOG6uMOtw43hu65U4bq44buqVeG7tOG7rlThurjDulVZ4bq4w70pT+G7rsOC4bq44buYV+G7ruG6uOG7kFUpNuG7nuG7ruG6uMOUSDbhurjhu5JP4buu4bq4ITDhurjhu5jDkinhurgow5rhu6Lhu67hurjhu67EqOG7rOG6uMOK4bq64bq84bq+w4Lhurgo4bu24buQ4bq44buYQOG6uDtVSSjhurgoLsOaUeG7ruG6uOG7rlVI4buuVeG6uDPDjVbhurjhu7BWw4zDmuG6uOG7rlXDkyjhurjhu65dJeG7kMOC4bq44buY4bue4buu4bq44buuSDbhurjhu5jhu4jhurjhu5BX4bq44buuVcOa4bugKeG6uCgpNuG7nuG7ruG6uMOUSDbhurjhu65Aw5rhurjhu5jhu6ZI4bq4M8ON4bq4MyBI4bq44buYXSbhu5DhurgsKTbhurhVVsOM4buQVeG6uChVw43hu65V4bq4xJHhu4rhu65U4bq4w63DjeG7rlThurjhu6pV4bu04buuVOG6uCwp4bu24buQ4bq4KOG7nuG6pOG6uMSR4buK4buuVOG6uOG7rl0l4buQ4bq4IU8p4bq4w7NUVcOa4bq4dSThu67DguG6uOG7kFfhurgoLuG7ouG7ruG6uOG7kFV74buQ4bq4w5Thu57hu67DguG6uOG7kFfhurgoVVHhurjhu5hX4buu4bq44buYXUjhurgow40p4bq4KC5Z4buuVOG6uCjhu4rDmuG6uOG7sOG7ouG7ruG6uCglw5rhurjhu4ThurrhuqThurrhurrhurrhurgow5Phu67hurgzw43hurjhu5BX4bq44buQ4buK4bq4w5Thu57hu67hurg14bueO+G6uOG7kjrhurjhu5BW4buuKEjDmuG7ruG7lC7huqThurjEkeG7iuG7rlThurjDrSXDmsOC4bq4blLhurhv4bu04buuw4LhurjDrVhI4bq4bkDhu5Dhurjhu5hdJuG7kOG6uOG7rk/hu65U4bq44buQw5M74bq4M8ON4bq4NU824bq44buSMOG7rlThurjhu5A+4buuVOG6uDMlw5rhurhVw43hu65U4bq44buQVXvhu5Dhurjhu5Dhu4rhu65U4bq4IeG7tOG7rlTDguG6uOG7sMON4bus4bq44buu4bui4buu4bq4ISLhu5DhurjDlOG7jCjhurjhu6zDjOG7rlXhurjhu6zhu5zhurjhu5B9SOG6uFTDmkhW4bq4KFXhu7Thu65U4bq44buYXSrhu65U4bq4KFV9NuG6pOG6uMO6Ll0q4buuVMOC4bq4O1VY4buuVOG6uFVZ4buQ4bq44buQVVbhurjhu5BW4buu4bq44buU4bus4bq44buYXSbhu5Dhurjhu65P4buuVOG6uOG7kMOTO+G6uOG7kEhW4bq4KMOS4buuVMOC4bq44buqw5rhu6Lhu67hurjhu5Dhu7bhurjhu5hJO+G6uCLhu65U4bq44buuVSnhurjhu5DDkinhurjhu5gjw5rhurjhu6wlw5rhurhUw5pJVuG6uOG7knvhu5DDguG6uOG7mMONVuG6uCjDjFbhuqThurjDs1RINuG6uOG7riTDmuG6uDM+4buuVOG6uOG7kEhW4bq4VeG7mlbhurjhu7BJ4buuVeG6uG9dKuG7rlThurhuSSjDguG6uHMpSOG7ruG6uHUk4buuw4Lhurjhu5BJ4buQ4bq44buYw5pR4bus4bq4KC5dKuG7rlThurjhu65Vw53hurhVSDbhurjhu7AlO+G6uFVZ4buQ4bq4w5RJ4buu4bq4KC484bq44buQVVbhurgoLuG7muG6uFVZ4buQ4bq44busw5Lhu6zhurjhu65W4buuw4Lhurgow5pRKeG6uFVZ4buQ4bq4VcOSKeG6uFXhu54o4bq44buqVUjhu65U4bq4KC5I4buuVMOC4bq4IcOM4buQVeG6uOG7mMagO8OC4bq44buYw5pR4bus4bq4NSk24bueKOG6uOG7ruG7lijhurhVw5pQ4buu4bq44buYw4zDmuG6uDPDjVbhurjDlCLhu5DhurgoLkjhu65V4bq4VT7hu65U4bq4M8av4bq44buQfUjhurjDlOG7iuG7ruG6uOG7sMON4buuVOG6pOG6uMOz4bueKeG6uDVdSOG6uOG7qsOaSMOC4bq44buuVTLhu65U4bq44buuxKjhu6zhurjhu4Lhurrhurjhu5B9SOG6uChV4bue4bq44buqYeG6uCguXSXhu5DDguG6uOG7kOG7iuG6uOG7kHvhu6zhurgzw43DmuG6uMOUSOG6uFUpNlDhu67hurjhu6wlw5rhurjhu5BX4bq44bq84bq4KC5dKuG7rlThurjhu5DDkzvhurjhur7DguG6uChV4buk4bq44buuSDbDguG6uFUpNlDhu67hurjDmSjhurjhu5Bb4buuVOG6uDPDjcOa4bq4KC5dKuG7rlTDguG6uFUpNlDhu67DguG6uChV4bum4bq4NeG7iMOC4bq4KFXDjeG7rlXhurg7VeG7tuG6uOG7rlXDmuG7oCnhurgoVeG7pOG6uOG7ksSo4bus4bq4w5Thu4o24bq44buuVOG7tMOa4bq4KC5dKuG7rlThurjDusOtcsO64bq44bqs4buQw5M74bq44bq+4bqo4bqk4bq44buG4bq44buuxKjhu6zhurgsKUjDguG6uFVZ4buQ4bq4IcOa4buuVeG6uDUi4bq4w7pVSOG7rlXhurjhu5jhu4jhurjhu6xI4buuVOG6uDPhu6Dhurjhurzhu4LhurhVKTbhurjhu5BVXSThu65U4bq4KC5W4buuVOG6uOG7kEnhu5Dhurjhu6o44bq4KFXDmuG6uCwp4bu24buQ4bq4KOG7nuG6pOG6uMO6Ll0q4buuVOG6uMOpw4zDmuG6uFVZ4buQ4bq4w63hu7jhu65U4bq4w6ki4buQw4LhurjDqcOMw5rhurhVWeG7kOG6uHjEqOG7ruG6uFVXSMOC4bq4w7pVUeG6uChVSFbhurgzw43hurhlKeG6uOG7sOG7puG7kFXDguG6uOG7kEnhu5DhurgoLl0q4buuVOG6uOG7kEhW4bq44buYTeG7rlTDguG6uCguKeG7rlThurjhu5DDkzvDguG6uCguKeG7rlThurgoT+G7rOG6uOG7mMONVuG6uCjDjFbhurjhu65UVeG7oOG6uOG7mOG7iOG6uOG7kCnhu65U4bq44buQw5M74bq44buuVU/hu67hurjhu7Aw4buQ4bq44buQVVbhurjhu5BJ4buQ4bq44buuVMON4buuVeG6uOG7rlRV4bug4bq4KC5W4buuVOG6uCjFqOG7rlXhurgzJcOa4bq44buQVuG7ruG6uCHhu7bhurjhu5BVe+G7kOG6uDPDjOG7ruG6uOG7rlRdKsOa4bq44busPcOa4bq44buuxKjhu6zhuqThurjDrVDhurgoVeG7tuG7rlThurg24bq4KOG7nuG6uMOUSeG7rOG6uCgue+G6uCglw5rhurjhu6w9w5rhurjhu7DDjeG7rlThurjDlOG7iuG7ruG6pOG6uMOzVFbDjcOa4bq4KC4p4buuVOG6uChP4bus4bq4NuG6uCjhu57DguG6uMOUUOG7rlXhurgzw5pQ4buu4bq44buYSOG6uOG7qlVWSOG6uOG7kMOTO+G6uFUpNlDhu67DguG6uOG7rD3DmuG6uDXhu4jDguG6uDtVXSrhu65Uw4LhurgoVeG7puG6uCguw5Phu67DguG6uOG7mOG7oCnhurjhu5BX4bq4KC7DjOG7rOG6uDbhurgo4bue4bqk4bq4w7ou4bui4buu4bq44buY4bumSOG6uMOUw43hu67hurgoxajhu65Vw4Lhurjhu65UVsONw5rhurhkUOG7rlXhurgzw5pQ4buu4bq4w6lI4bq44buqVVZIw4LhurhkUOG7rlXhurgzw5pQ4buu4bq4clV74bq4IeG7iuG7rsOC4bq44buQSeG7kOG6uOG7kCThurghP+G6uOG7kFUpNuG7ouG7ruG6uDPhu6Dhurg7VVjhu65U4bq44buS4bum4buQVeG6uDPDjeG6uOG7kEnhu5DhurjDlFDhu65V4bq4NeG7iOG6uFVAw5rDguG6uOG7mOG7iOG6uOG7kFfhurgoVeG7ouG7rOG6uGRQ4buuVeG6uDPDmlDhu67hurjDs1XDmuG6uDPDjeG6uFXDjeG7rlThurjhu5BVe+G7kOG6uMOUUOG7rlXhurgzw5pQ4buuw4Lhurg7VVjhu65U4bq44buqVUnhu6zhurgoXeG6uOG7rlVP4buuw4Lhurjhu7DDmuG7ouG7ruG6uOG7klZI4buuVeG6uCwp4bu24buQ4bq4KOG7nuG6uDPDjeG6uDMlw5rhurjhu5DDkzvhurjDui4p4buuVOG6uF0k4buuVOG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULEkUnhu5Dhurjhu5JI4buuVeG6uOG7sEjhu6zhurgoVUrhu65U4bq44buQ4buK4buuVcOC4bq44buSw5rhurgow5nhu5BV4bq44buw4bum4buQVeG6uCEx4bqy4bq4w7pVw43hu65V4bq4w7NVw43hurjDreG7uMOC4bq4bkjhu6zhurhtw5rhu65Vw4LhurjDrcON4bus4bq4dOG7uOG7rlTDguG6uCEp4bu2w5rhurjhu5BJ4bq4KFXDkuG7ruG6uMSR4buO4bus4bq4bl0k4buuVMOC4bq44buQSeG7kOG6uG1VKeG6uGThu4pW4bq4KOG7uOG7ruG6uChVw5rhu6Lhu67hurjhu65Vw5rhu6Lhu67hurhyPuG6uG4p4bu04buuVMOC4bq4w70pT+G7ruG6uG7DmuG7ouG7rsOC4bq4eF0q4buu4bq4cynhu7bhu5DhurhUw5pI4bq4ZOG7nuG7ruG6uOG6ueG7ruG6pOG6pOG6pOG6uDPDjeG6uMOUw5rhu54o4bq4w5RIVuG6uOG7mOG7oOG7ruG6uChVKsOC4bq44busw5rhu54p4bq44busw4xW4bq4KC7hu4rDmuG6uC5A4buuVOG6uOG7qlVKO+G6uCgu4bui4buu4bq44buYw5Mo4bq4w7pVSOG7rlXhurjhu5jhu6ZI4bq44buww5rhu65V4bq44buuVU/hu67hurjhu6rDmlAo4bq44buYXSbhu5Dhurjhu65P4buuVOG6uOG7kMOTO+G6uDPDjeG6uOG7kOG7isOa4bq4KMOMVuG6pOG6uG4mw5rhurgoVeG7nuG6uOG6vOG6usOK4bq44buq4bus4bq4w5Qq4bq4w5TDmlHhu67DguG6uOG7kinhurjhu7Dhu6bhu5BV4bq44buuVFXFqOG6uOG7rEko4bq4KErhu6zhurjDlMOaUeG7ruG6uOG7kFfhurgoVeG7ouG7rOG6uMOt4buKw5rhurjDusOa4bue4buu4bq44bqsw61WS+G7rlThurjDrVdI4bqow4LhurjDusOa4bui4buu4bq4w7ouSOG7rlThurjhuqxzKeG7iuG7rlThurjDvV0k4buuVOG6qMOC4bq4w63hu4rDmuG6uMOtWEjhurjhuqzDs1RVw5rhurh1JOG7ruG6qOG6pOG6uMOzVTLhu65U4bq44buQVcOa4bugKeG6uFXDqMOC4bq4w5Thu4jDmuG6uMOUw5pR4buu4bq4dcOS4bus4bq4dSThu67hurjhu65UVeG7pOG7ruG6uOG7rlRV4bumKOG6uOG7rlUy4buuVOG6uOG7rlRdKsOa4bq44buww43hurjhu65UXSrDmuG6pOG6uMOzVeG7pOG7ruG6uCguSOG7rlThurg7VXvhu5Dhurgzw43hurjhu65UVeG7lOG6uFTDmlnhu65U4bq44buuV8Oaw4Lhurgo4bu0w5rhurjDlMOa4bueKOG6uOG7sF0m4buuVOG6uOG7kinhurjhu6pVSeG7kFXhurhJO+G6uOG7mOG7ilbhurjhu6pV4bu04buuVOG6uOG7kFjhu67hurjhu7DDjeG6uOG7rlUy4buuVOG6uChVw43hu65V4bq4O1XDkuG7ruG6uOG7qlVJ4bq4VMOa4buK4bq4KC5W4buuVOG6uDPDjeG6uOG7rlRWw43DmuG6uOG7rl0l4buQw4Lhurjhu6zDjeG6uOG7sMON4bq44buST+G7ruG6uOG7sEhW4bq44buYQOG7rlThurgoIOG6uOG7rMOa4bug4buu4bq44buuPMOa4bq4M8ON4bq44buQSeG7kOG6uFUpNlDhu67hurjhu5gj4bq4M+G7oOG6pOG6uG1V4bu04buuVOG6uOG7qlXDncOa4bq4KDDhurhVw41W4bq4KC5dJeG7kOG6uOG7kEnhu5DhurgsKcOS4buu4bq4KFVR4bq44buuVFXFqOG6uOG7kl064buuVOG6uCFI4buuVOG6uCguWeG7rlTDguG6uOG7kEnhu5DhurhVUOG6uChV4bu24buuVOG6uChVw5rhu54o4bq4w5Thu6bhurjhu5jhu7ThurgoVeG7puG6uOG7mF0m4buQ4bq44buuT+G7rlThurjhu5DDkzvhuqThurjDqcOa4bugKeG6uChVSDbhurjhu5gjw5rhurjDk+G7ruG6uChdJuG7rlThurjhu5B9SOG6uMO6cuG6uHXDkuG7rOG6uHUk4buu4bq44buQVcOZ4buuVeG6uOG7sMON4bq4KMOMVuG6uOG7kjDhu65U4bq44busw40p4bq4NUjhu65V4bq4IcOM4buQVeG6uOG7mMagO+G6uOG7kH1I4bq4O1Xhu7bhurjDlMOaUeG7ruG6uDPDjeG6uOG7ruG7lijhurjhu5jGoDvhurgzxKjhu67hurhVV0jhurjhu6rDmuG7rlXhurjhu5JWSOG7rlXDguG6uFRXO+G6uDtVw5Lhu67hurjhu7Al4buu4bq4M8ONVuG6uChVw43hu65V4bq4KDAp4bq44buSKeG6uOG7sOG7puG7kFXhurjhu5Dhu4rhurgoxajhu65V4bqk4bq4w7NUXSbhu5Dhurjhu7Dhu6Lhu67hurjDunLhurjDulVI4buuVeG6uMOtV0jDguG6uCguKeG7rlThurgoT+G7rOG6uOG7kFXDmeG7rlXhurgoLuG7psOC4bq4M8So4buu4bq4VVdIw4Lhurjhu6rDmuG7rlXhurgo4bue4bq44buQfUjhurgoxajhu65Vw4LhurjDlMOSNuG6uOG7kFXDmuG7rOG6uFXDjOG7kOG6uDXhu5474bq4M1jhu65U4bq4P+G6uDNY4buuVOG6uDUpNuG7nuG7ruG6uOKAnMOt4bu44buuVOG6uFXDjOG7kOG6uFVdJeG7rlThurgoVUjhu65V4bq4KFXDmuG7ouG7ruKAneG6uOG7mF1I4bq4KOG7tMOa4bq4M8ONVuG6uOG7rkDDmuG6uOG7mOG7tOG6pOG6uG4l4buu4bq44buw4bui4buuw4LhurhVWeG7kOG6uCjhu4w74bq4M8ON4bq44buQ4bu04buuVOG6uChJ4buQ4bq4P+G6uOG7riTDmuG6uOG7rsONNuG6uOG7rMOTNuG6uOG7kFV74buQ4bq44buuxKjhu6zDguG6uOG7rlVd4buuVOG6uMOUTzbhurhUw5oqw4Lhurgo4bu0w5rhurhVSDbhurjhu7DDjOG7kOG6uOG7mF0q4buuVOG6pOG6uG9AKOG6uChVw43hu65V4bq4O1Xhu7bhurgzw4zhu6zhurgzOuG6uCEi4buQ4bq4M1fhu5DDguG6uChdJMOa4bq44buYxqA74bq4IUrhu5Dhurjhu6zDjSnDguG6uDMlw5rhurjhu65VMuG7rlThurgoLnvhu5Dhurjhu5hdKuG7rlThurjhu5LDjcOa4bq4LkDhu65U4bq4M8ON4bq44buuVTLhu65U4bq44buqVSnhurjhu5jhu7ThurgoVeG7puG6uOG7rCXDmuG6uOG7qlVIw5rhurgoLl0k4buuVMOC4bq44buuVTLhu65U4bq44buQVSnhu65U4bq44buQXeG6uOG7kEhW4bq44buQw5M7w4Lhurjhu65VMuG7rlThurjhu6pVKeG6uDMpw5rhurjhu5BVJMOaw4Lhurjhu6wpSOG6uCFK4bus4bq4VcOaUOG7ruG6uOG7mMOMw5rhurhVw5pQ4buu4bq44buw4bui4buu4bq44buuVUjhu65V4bq44busQCjhurjhu5BJ4buQVeG6uOG7sMOM4bq44buww5Xhu6zhuqThurjhuqHhu67hurjhu65UMuG6uOG7kDFI4bq44buuVOG7suG6uDtVw5lI4bq4ZErhu5DDguG6uChV4bum4bq4NeG7iOG6uGTFqOG7rOG6uHUk4buuw4Lhurjhu6xAKOG6uOKAnDMpSOKAneG6uDXDmuG6uOG7rMSo4buuVMOC4bq4MyBI4bq4IeG7tMOa4bq44buYQOG7rlThurgzJcOa4bq4VVbDjCjhurjhu5hA4buuVOG6uOG7kOG7tOG7rlThurg1XT/hu65Uw4LhurgzIEjhurgoVSThurjhu6xA4buuVOG6uDMlw5rhurgoLuG7jDvhurgoLj7hu65U4bq44buY4bu4w5rhurjhu648w5rhurjDlOG7tuG7ruG6uOG7rD5I4bq4VVZI4bq4KC5Jw5rhuqThurjDoMOa4bq44buY4buI4bq4KCDhu65U4bq4LClI4bq4Mz7hu65U4bq4cylJ4buu4bq4xJFVSVbhurgt4bq4w6nhu7jhu65U4bq4acOaSFbhurguIOG7rlThurgoVcOa4bui4buuVMOC4bq44buuXSXhu5Dhurjhu5hA4buQw4Lhurjhu65VMuG7rlThurjhu648w5rDguG6uOG7mOG7uMOa4bq44buYw5Mo4bq44buYSeG6uDPhu7TDmuG6uOG7kEvhu67hurjhu5A9w5rDguG6uChVKT/hurgoLl0l4buQw4Lhurjhu5BVSuG7kOG6uCHhu5zhurjhu65UVcav4bq44buQV+G6uDtV4buWO+G6uOG7rMONKeG6pOG6uGTDkyjhurjhu5BVJijDguG6uCguVuG7rlThurgo4bu0w5rDguG6uOG7rEAo4bq44buQ4buK4bus4bq44buqVUnDmuG6uOG7kk/hu65U4bq44buYw5I2w4LhurgoVeG7lFbhurjhu7Dhu7bDmuG6uOG7rlfDmuG6uOG7kH1I4bq4w7o84bq4w71dJOG7rlThurLhurjigJzDqeG7uMOa4bq44buqw5pI4bq4LsONNuG6uOG7mOG7iOG6uOG7ruG7ouG7ruG6uOG7mOG7uOG7rlQv4bq4xJFVPeG6uOG7sMON4bus4bq4KC5I4buuVOG6uCguw4zDmsOC4bq44buQVT3hurgoLuG7uOG7rlThurhVVkjhurgoXSTDmuKAneG6rOG6ruG6qOG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULDs1RdJuG7kOG6uOG7sOG7ouG7ruG6uDM+4buuVOG6uG5I4bus4bq4bcOa4buuVeG6uOG7sOG7puG7kFXhurghMcOC4bq44buY4bu04bq4KFXhu6bhurhuSOG7rOG6uHUk4buu4bq4LeG6uHVIVuG6uHjDjeG7rlThurhVw5M74bq44buSw5Xhu67hurjDlD/DmuG6uOG7rlUy4buuVOG6uOG7mEzhu5Dhurgh4buK4buu4bq44busw5lI4bq44buYXSrhu65Uw4LhurghMkjDguG6uOG7kEnhu5Dhurjhu7BWw4zDmuG6uOG7kl1Iw4LhurhVVkjhurjhu7BI4buu4bqk4bqk4bqk4bq44buQQOG7rlThurgzJcOa4bq4w5Qi4buQ4bq4KC5I4buuVeG6uDtV4bu24bq4NUnhurjhu47hu67hurhVw5pQ4buu4bq4VMOaMkjhurjhu65VMuG7rlThurhVw43hu65U4bq44buYw4zDmuG6uChVe+G6pOG6uMSRV+G6uCFP4buu4bq4w5RINsOC4bq44buww4zDmuG6uOG7rkvhu6zhurgoLuG7ouG7ruG6uCgue+G7kOG6uOG7mF0q4buuVOG6uMOt4bu44bq4xJFVw5nhurhvw5rhu65Vw4LhurhzKeG7tuG7kOG6uOG7sEDhurjhu4Dhu4TDguG6uDMlw5rhurjhu65VMuG7rlThurjhu5Ak4bq4IT/hurjhu6rDmuG7rlXhurgo4bue4bq44buSKeG6uOG7sOG7puG7kFXhurgzw43hurjhu5Dhu7Thu65Uw4Lhurjhu67hu7Thu65U4bq44buuVFXDmlA74bq44buQ4bu04buuVOG6uOG7rlRVUOG6uOG7kEhW4bq4bkjhu6zhurh1JOG7ruG6uOKAk+G6uHVIVuG6uHjDjeG7rlThurjhu5BVw5nhu65V4bq44buww43hurjhu6zDmuG7oOG7ruG6uOG7mMOTKOG6uFUiSMOC4bq44busQCjhurjhu5jhu7ThurgoVeG7puG6uCHDmuG7rlXhurgoVUnDmuG6uOG7kik24bui4buu4bq44buSSeG7rlTDguG6uOG7mEnhu65U4bq4IeG7tuG7rlThurhUWcOa4bq44busKsOa4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsO6IOG6uCgu4bui4buu4bq44buQSFbhurjhu65UV+G6uDPhu6DhurgzPuG7rlThurjigJzDuiLhurjDreG7isOa4oCd4bq44bqsw7rGr+G7rlXhurjDreG7isOaw4LhurjDreG7isOa4bq44buz4bue4buuw4LhurjDreG7isOa4bq4w7pVXSbhu65Uw4LhurjDreG7isOa4bq4w63DjeG6qOG6uOG7kD7hu65U4bq44buqVSPhurjhu65Vw5Mo4bq4w7rGr+G7rlXhurhpw5pIw4Lhurg1XUjhurjhu6rDmkjDguG6uFTDmirhurjhu5hPNsOC4bq4bVUp4bq4bsOa4bui4buu4bq4VSY74bq4blnhu5DhurhVV0jhurjhu5LDkinhurjDs1RVw5rhurh1JOG7ruG6uCEg4buuVOG6uCEy4buuVOG6uOG7rlUy4buuVOG6uOG7klnhu5Dhurjhu65USOG7rlThurjDlOG7uOG7ruG6uOG7kFUiSMOC4bq44buYXSrhu65U4bq44bu24buuVMOC4bq44buuVTLhu65U4bq4KC574bq4IUoo4bqk4bq4eOG7jOG7ruG6uFXDjeG7rlXhurjhu5jDjMOa4bq44buQ4bu04buuVOG6uCgu4buk4buuVeG6uMOTNuG6uOG7sMON4bq44buuVTLhu65U4bq44buQVSk24bui4buu4bq4VMOaSMOC4bq44buqw6HhurghXcOC4bq44buQ4bu04buuVOG6uOG7rlVP4buu4bq44buqw6HhurgoVSnhu4wo4bq44buQSFbhurgoLlbhu65U4bq44buuVTLhu65U4bq44buQxKjhu67hurg7VVjhu65U4bq44buww4zhu65V4bq4MyXDmuG6uFVQ4bq4KFXhu7bhu65U4bq44busSTbhurgow5nhu65Vw4LhurjDlOG7iuG7rlThurjhu5jDmuG7oCnhurjhu6pVw5pR4buu4bq44buYw5pQ4buu4bq4KDHhuqThurjDuuG7tMOa4bq4w5TEqOG7ruG6uOG7qlVWxKjhu67DguG6uOG7qlXhu7Thu65U4bq4w5TDmuG7nijhurjhu5BJw5rhurjhu64kw5rhurjhu6zDjeG6uOG7kMSo4buu4bq44buuVcON4bq4VD3hurjhu6x74buQw4Lhurjhu5BX4bq4KMOT4bus4bq44buwXSXDmuG6uDNKKOG6uOG7mMOSKeG6uFXDqOG6uOG7kH1I4bq44buSSOG7rlXhurjhu65VT+G7ruG6uChVUeG6uChVSFbDguG6uOG7kOG7tuG6uDXDjOG6uChVfeG6uMO6LsOS4buu4bq4w7JI4buuVeG6uOKAk+G6uDPhu4zhu67hurjhu5hA4buuVOG6uDPDmuG7ouG7ruG6uDUpw5Mo4bq4IUrhu5Dhurjhu65Vw5Mo4bq4KFXhu57hurjhu6ph4bq4w4rhurrhurjhu5B9SOG6uHjDmlAo4bq4w7NI4busw4LhurgoIOG7rlThurgh4bu24buuVMOC4bq4P+G6uOG7sMON4buuVOG6uOG7kFXDjcOa4bq4w63hu4rDmuG6uOG7s+G7nuG7rsOC4bq44buww43hurjhu5BVPeG6uOG7rsONVuG6uOG7mE824bq24bq4b0Dhurjhu7Thu65U4bq4M+G7tuG7ruG6uOG7rkvhu6zhurjhu5BVJOG6uDMk4bq44buuJMOa4bq4w5Thu4jDmuG6uFVWSOG7rlThurgz4buU4buu4bq4w5TDmlHhu67DguG6uOG7mF0m4buQ4bq44buSw5rhurgz4bug4bq44buuVFXGr0jhurgoLkjhu65U4bq4w7Phu7jhu67hurjEkVVWw43hu67DguG6uOG7mF0m4buQ4bq44bu2O+G6uOG7mEnDguG6uOG7kjDhu65U4bq4w5TDmkjhurgoXT/hu65U4bq44buuw5pQ4bus4bq44buuxKjhu6zhurjhurxHR+G6vMOC4bq4IUo74bq4KCXDmuG6uCHhu5zhurjhu7DDjMOa4bq44buSw5rhurjhu5Bd4bq44buww5Lhu67hurjhu64ySOG6uOG7mFHhurjhu6w/4bq4LkDhu65U4bq44buQJOG6uOG7rlQkw5rhurjhu5BVVuG6uOG7mOG7tOG6uChV4bum4bq44buqw5rhu65V4bq4KOG7nuG6uOG7rCXDmuG6uOKAk+G6uChV4bum4bq4NeG7iOG6uMOzVFXDmuG6uHUk4buu4bq24bq4w6nDkyjhurhUWOG6uOG7mOG7uMOa4bq4M+G7lOG7ruG6uMOUw5pR4buuw4Lhurjhu5hJ4bq4IcOdw5rhurjhu7DDleG7ruG6uOG7kEko4bq4w5R7w5rhurjhu5B9SOG6uFUpNlDhu67hurgz4buU4buu4bq4w5TDmlHhu67hurjDusav4buuVeG6uGnDmkjhurjigJzhu65Vw5Mo4bq4w71dJOG7rlTDguG6uOG7rlXhu6Thurhpw5pI4bqk4bqk4bqk4oCd4bq4w4Lhurjhu65VSOG7rlXhurjhu5BVV+G7rlThurhVV0jhurgoVU/hu67hurgoVcON4buuVeG6uOG7rEAo4bq44oCcKCPhurjhu5jDjMOa4bq4w5TDjeG7rlTigJ3hurjhu6pVI+G7rlThurjhu7Dhu7jDguG6uDMlw5rhurhVw43hu65U4bq44buQVXvhu5Dhurjhu65Vw43hurjhu6xJNuG6uChh4bq44buY4bu04bqy4bq4blnhu5DhurhVV0jhurjhu5LDkinhurjDs1RVw5rhurh1JOG7rsOC4bq4NcOa4bq44busxKjhu65U4bq4w7NUVcOa4bq4dSThu67hurgzw43hurg1w5rhurjhu6zEqOG7rlThurjEkeG7tOG7rlThurjDulVI4buuVcOC4bq4w7NVw5pQKOG6uOG7mMOaUOG7ruG6uMOzVFXDmuG6uHUk4buu4bq44bq84bq4M8ON4bq4w7NUVcOa4bq4dSThu67hurjDisOC4bq4w7NVw43hurjhu6xJNuG6uGlI4buuVOG6uChV4buWO+G6uMOzVFXDmuG6uHUk4buuw4Lhurjhu5LDkinhurgoVTDhu5Dhurgz4buMKOG6uMOzVi4oSOG7sMOa4buQw4LhuqThuqThuqThurh4w43hurjhu5A+4buuVOG6uOG7sMON4bq4O1Xhu7bhurg1SeG6uCHDkuG7rOG6uCnDkyjDguG6uOG7kFXFqOG7ruG6uOG7kFUpw4Lhurgow5pQ4buu4bq44buuVFXDmuG6uCjDjMOa4bq44buQSeG7kOG6uOG7qlUp4bq4KEnDmuG6uOG7mOG7puG7rlXhurjhu5Bd4bq4b0jDmuG6uG5P4busw4LhurjDui484buQ4bq4bk/hu6zDguG6uMO9KU/hu67hurhuT+G7rMOC4bq4w7NUKTbhu6Lhu67hurhk4buk4buuVcOC4bq4w63hu4rDmuG6uGThu6Thu65Vw4Lhurjhu6pVKeG6uOG7kF3hurg1SeG6uOG7kOG7tOG7rlThurjhu65VT+G7ruG6pOG6pOG6pOG6uOG7sMON4bus4bq44buu4bui4buu4bq44buSw5pQ4buu4bq44busw4xW4bq44buqVUnhu5DhurjDlMOaUCjhurjhu5B9SOG6uDUi4bq44buQVcONw5rhurjhu65UVcOoVuG6uOG7qsOaUCjhurgt4bq4w5RA4bq44busTCjhurgoVeG7puG6uDXhu4jhurgoLuG7muG6uMOzVFXDmuG6uHUk4buu4bq4LeG6uFThu7jhu6zhurjhur7hurzhurg7VV0q4buuVMOC4bq4NeG7iOG6uFXhu7Thu6zhurjhu65INuG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULDuuG7tuG7kOG6uOG7mEDhurg7VUko4bq4KC7DmlHhu67hurjhu6rDmuG7rlXhurgo4bue4bq44buuVUjhu65V4bq44bqsVMOS4buu4bq44bq8w4rDguG7hsSCL+G7rsSo4busw4LhurgoLlbhu65U4bq44buG4bq44buuxKjhu6zhurjhu65INuG6qMOC4bq44buuxKjhu6zhurjDiuG6usOK4bq64bq4KMWo4buuVeG6uMO6VUjhu65V4bq4XSXhu5Dhurjhu5jDjCjhurhUw5pJ4bq4KC7hu6bhurgoI+G7rlThurgh4buK4buu4bq4O1Xhu47hu6zhurg14buI4bq4VUDDmuG6uOG6rGl0ZXLhuqjhurjhurzhur7hur7huqRG4bq84buC4bq4KGHhurjhu5jhu7jhu65Uw4Lhurjhu5BIVuG6uOG7rlXDkyjhurgzPuG7rlThurhkSuG7kOG6uMO6Linhu65U4bq4w5RA4bq4M8ON4bq4M10k4buu4bq44buw4bui4buu4bq4KOG7tjvhurhG4bq44buQ4buK4bq44buuXSXhu5DhuqThurjEkUnhu5DhurhtVSnhurjEkeG7tOG7rlThurjhu65UVcOaUDvhurjDs1RVw5rhurh1JOG7rsOC4bq4ZMWo4bus4bq4dSThu67DguG6uG5S4bq4b+G7tOG7rsOC4bq4bkjhu6zhurh1JOG7ruG6uC3hurh1SFbhurh4w43hu65U4bq4M8ON4bq4VcON4buuVOG6uOG7kFV74buQ4bq44buQe+G7rOG6uOG7kOG7tOG7rlThurjhu65UVcOaUDvhurjhu6pVSeG7kOG6uOG7mOG7iOG6uCjEqOG7rlThurjhu67EqOG7rlThurjhu7Aw4buQ4bq4IeG7iuG7ruG6uDUpw5Mo4bq44buQSeG7kOG6uCHhu4rhu67hurg7VeG7juG7rOG6uChV4bue4bq44busw4zhu65V4bq44buuVV3hurg1w5rhurjhu6zEqOG7rlTDguG6uOG7qlVIw5rhurjhu6pVVknhu65Uw4Lhurg7VU/hu67hurjDlFfhu67DguG6uOG7rEg24bq44busTOG7kMOC4bq4VMOaw5I24bq44buS4buWO8OC4bq4w5TDmkjDguG6uChVKeG7tuG7kOG6uOG7sEnhuqThuqThuqThurjhu5jhu7jhu65U4bq4KFUqw5rhurjhu6w/4bq4KFXhu6Lhu6zhurjhu65Vw5rhu6Ap4bq44buuVMON4buuVeG6uCHhu4rhu67hurg1KcOTKOG6uOG7rCXDmuG6uEk74bq44buSe+G7rlThurjhu5Dhu7Thu65U4bq44buuVFVQ4bq4KOG7tsOa4bq4XSnhurLhurhVV0jhurjhu5LDkinDguG6uOG7ksOSKeG6uMSo4buuw4LhurghSijhurgoVeG7ljvhurgt4bq4MyXDmuG6uFUk4buu4bq44buA4bq64bq64bq44buSVkjhu65V4bq44buuVFXDmlA7w4Lhurgow4xW4bq4M8OaUOG7kOG6uOG7kFVW4bq4VMOS4buu4bq4R+G7hOG6pOG6uuG6uuG6uuG6uOG7sEhW4bq44buYQOG7rlThurgzJcOa4bq4KFUp4bq44buuVeG7jDvhurhUw5Lhu67hurjhu4LhurgoLsOaUCnhurjhu5jhu7jhu65ULyhVSeG7rlTDguG6uFRXO+G6uDtVw5Lhu67hurjhu65P4buuVOG6uChh4bq4KC5Z4buuVOG6uOG7qsOa4buuVeG6uCjhu57hurjhu5Dhu7Thu65U4bq44buuVFXDmlA74bq4M8ON4bq4NU824bq44buSMOG7rlThurjhu5Dhu4rhurgoxajhu65V4bq4LeG6uOG7kFXDmuG7nuG7rOG6uOG7gEfDguG6vsSC4bq44buQJOG6uOG7kMOTKeG6uOG7qsOa4buuVeG6uCjhu57huqThurhl4bum4buQVeG6uDN7w4LhurgoVV0k4buuVOG6uOG7rMOMw5rhurjhu5BVKTZR4buu4bq44bus4buk4buuVeG6uChV4buUVuG6uFVdJeG7rlThurgo4buMO+G6uCguKeG7rlThurjhu5BVVuG6uCHhu4rhu67hurg7VeG7juG7rOG6uOG7sCbDmuG6uChV4buew4Lhurjhu5hJO+G6uCLhu65U4bq4KFXhu6bhurgoLl0q4buuVOG6uChVKsOa4bq44buQ4bu04buuVOG6uOG7rlRVUOG6uOG7gOG6pOG6uuG6pOG6uMOzVFXhu6Dhurjhu67hu7Thu65Uw4Lhurgi4buuVOG6uOG7knvhu65U4bq44buQ4bu04buuVOG6uOG7rlRVUOG6uOG7kEhWw4Lhurjhu6pV4bu04buuVOG6uOG7kFXFqOG6uCHhu4rhu67hurg1KcOTKOG6uOG7sDxIw4Lhurjhu6pVVkjDmuG6uOG7sEjhu65Uw4Lhurjhu7DDjOG7kMOC4bq44buwJuG7rsOC4bq4w5RY4bq44busw43hurjhu5BY4buu4bq44buww43hu6zhurhVw43hu65U4bq4NSnDkyjhurjhu6pV4buOKeG6uDMlw5rhurjhu67DjVbhurjhu7DDjeG6uCUow4Lhurjhu5JdSOG6uOG7sOG7lFbDguG6uOG7kiJIw4LhurjDlF0/w5rhurgzw43hurgoLuG7uOG7rlThurjhu5DDncOC4bq44buuKeG7tMOa4bq44buS4buiw4LhurjDlFjhurghMkjDguG6uOG7rsSo4bus4bq4w4rhurrhurxHw4LhurgoI+G7rlThurhUw5pJ4bq4KC7hu6bhurgh4buK4buu4bq4NSnDkyjhurjhu5jDjCjhurhUw5Lhu67hurjDikbhuqThurxHR+G6uChh4bq44buY4bu44buuVMOC4bq4KMSo4buuVOG6uMOKw4LDiuG7hMSC4bqk4bq4bk/hu6zhurjhu65UVcOaUDvhurgzIEjhurgoxKjhu65U4bq44buuVCk24bui4buu4bq44buww5pQKeG6uOG7sE/hu6zhurgh4buK4buu4bq44buww43hu6zhurhVw43hu65U4bq4NSnDkyjhurjhu6pV4buOKcOC4bq4MyBI4bq44busP+G6uFVdJeG7rlThurg7VXvhu5Dhurgze+G6uOG7kinhurjhu7Dhu6bhu5BV4bqk4bq4w7NUw43hu65V4bq4KFV9NuG6uCHhu4rhu67DguG6uOG7rlRdKsOa4bq44buYSeG7rlXhurjDlEoow4Lhurjhu5hdJuG7kOG6uOG7rk/hu65U4bq44buqw6HhurgoVSnhu4wow4LhurgoLkjhu65U4bq4w5Thu6bhurhVw5pQ4buu4bq44buYw4zDmuG6uDPDjeG6uOG7rlRdKsOa4bq44buuKeG7tMOa4bq4KC7hu7jhu65Uw4Lhurjhu5BV4bue4bq4w5TDmuG7nuG7ruG6uChV4buk4bq44buQVeG7pinhurjhu6pVV+G6uOG7kinhurjhu65V4buMO+G6uOG7qsOh4bq4KFUp4buMKOG6uCjDmuG7ouG7ruG6uCjDmuG7nuG7rsOC4bq44buu4bui4buu4bq44busTCjhurhVw43hu65U4bq44buQScOC4bq4KOG7tOG7rMOC4bq44buQKUjDguG6uFRVxqDDguG6uOG7rDDhu5DDguG6uOG7rlRIVuG6pOG6pOG6pOG6uOG7kH1I4bq4LCnhu6LhurjDlMOaUeG7ruG6uMOt4buMKeG6uG5A4buQw4LhurjDrVZL4buuVOG6uMOtV0jDguG6uHMp4buK4buuVOG6uMO9XSThu65Uw4Lhurh1w5Lhu6zhurh1JOG7ruG6uOG7sCnhu7Thu67hurhUw5pI4bq4KMSo4buuVOG6uCHhu4rhu67hurjhu7BdJuG7rlThurgzw43hurjhu5BVw5Mo4bq44buwXSbhu65Uw4Lhurjhu5hdJuG7kOG6uChV4bum4bq4KC5dKuG7rlThurgoLlbhu65U4bq4M8ON4bq44buuVFbDjcOa4bq44buuXSXhu5Dhurgow5nhu67hurjhu65Vw5pQ4bus4bqk4bq4w7og4bq44buYTzbDguG6uChV4bui4buuVeG6uChVSOG7rlThurjhu5BVVuG6uOG7rlbhurjhu5h9w4Lhurjhu6zDjOG7rlXhurhUw5rDjSnhuqThurjDvSLhurjDulVI4buuVcOC4bq44buuVF0qw5rhurjhu5jhu7Thu65U4bq4KFUi4bq4w5RI4bq44buQ4buK4bq44buuXSXhu5DDguG6uDMlw5rhurgoLuG7ouG7ruG6uOG6vsOC4buC4buA4bq4KC7DmlApw4Lhurjhu67hu6Lhu67hurjhu5LDlSnhurjDlOG7pOG7rlXhurgsKU/hu67hurhpdGVy4bq44buQVV1I4bq44buQSFbhurjhuqxUw5Lhu67hurjDiuG6pOG7guG7hOG6uuG6uMO5dWUv4buuxKjhu6zhuqjhurjhu65VXeG7rlThurgh4bu24bq4VUDhurjhu65UVcOoVuG6uOG7kH1I4bq4Mz7hu65U4bq44buYw5Mo4bq4M+G7tuG7ruG6uFVINuG6uOG7mF0m4buQ4bq4VFnDmuG6uOG7sMON4bq4LCnhu6Lhurjhu65UVcOoVsOC4bq44buY4buI4bq4VMOa4buK4bus4bq44buuVUjhu65Vw4Lhurjhu5BVxajhurjhu5BY4buu4bq44bq+w4LDiuG7hMSC4bq44bqs4buuxKjhu6zhurjDiuG6uuG6vEfhuqjhuqThurjDqeG7iOG6uOG7kFfhurjhurzhu4Lhurg14buI4bq4M8ON4bq44bq8w4rhu4ThurgoVeG7tOG7rsOC4bq4w5Thu4rhu67hurgzXSThu67hurjhu7Dhu6Lhu67hurjhu6pVw53DmuG6uFVWw43hu67hurjhu5Dhu4rhu65V4bq44buYTOG7kOG6uMOUw5pQKOG6uOG7qlVX4bq44buqVcSo4buu4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsOpV8OC4bq44buww4zDmuG6uChV4bui4bus4bq44busQCjhurhVKTbhu6Dhu67hurjhu5LDmlAp4bq44buQfUjhurg1IuG6uMO6VUjhu65V4bqm4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJ4bq4ISg24buw4buU4bqiw4ko4buUNSgtSOG7sMOaVOG7ruG6suG6uC7DmlRVKOG6tMOJQuG6qiEoLlbhu65UQmQ8KOG6uOG7qjfhurjhu5B9SOG6uHhP4buu4bq4w6nDmlA74bqqLyEoLlbhu65UQuG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqzhuq7huqjhurjDulUk4bq4w7o84bq4w71dJOG7rlThurLhurjigJx14bu04buuVOG6uOG7qsOaSOG6uC7DjTbhurjhu5jhu4jhurjhu67hu6Lhu67hurjhu5jhu7jhu65UL+G6uOG7kFU94bq44buww43hu6zhurjhu65Vw43hurjhu5AxSMOC4bq44buQVT3hurgoLuG7uOG7rlThurjhu65U4bu04bq44buqVVZIw5rigJ3huqThuqovO0I=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]