(Baothanhhoa.vn) - Mang theo cảm xúc đặc biệt đến Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn PRG - một trong những “cánh tay lớn” trong lĩnh vực đầu tư bất động sản du lịch đã khiến khán trường dường như nín thở lắng nghe từng lời.

Tin liên quan

Đọc nhiều

QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPDsiXDmeG6uuKAnOG7lMOSKeG6uuG7rMOMVsOa4bq64buSw5rDmeG7ruG6uuG7lOG7jjzigJ1CL8Oaw4pDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDrOG7lknhu5jhurhDw7NJVlXhuropw5rhu5ZX4bq64buS4buI4buu4bq6Nj7hu5Lhurrhu5RN4buS4bq64buQw5lRKeG6uuG7lOG7oFbhurrDrCPDmeG6ulZVw5rFqOG6uuG7sz7hu5Lhuropw5nhu6BW4bq64buU4buMPOG6uiki4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq6Vkrhu67hurrhur7hurzhur7hurzhuqThurrhu5DDjOG6usOyVTw3U1bhurrDucOaxajhurrDslVJ4bqk4bq6ZcOaW+G6uinFqOG7ksOa4bq6w7nhu44s4bq64buUV8OMVuG6unN1w63hurot4bq64buuIynhuropIVdWVeG6ulbDmjNWVeG6uuKAnOG7ksONVsOa4bq6KUk34bq64busKlbigJ3huropIVdWVeG6uuG7rOG7qFbDmuG6ujQx4buS4bq64buU4buMPOG6uiki4bq64buQw5Ip4bq64buUI1ZV4bq6KOG7iFbhurrhu5g84bq64busxajhu5LDmuG6uuG7lMSo4bq64buww5rDmeG7oFbhurrhu7DDmsONVuG6uikhIiZWVeG6uuG7mCImVlXhurpWw5oi4bq6VuG7pFbhuropw5o64bq64busS1ZV4bq6VlXDmuG7luG6uikwVlXhurrhu6wmw5nhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCxlSSwpw5lXVuG6uENCw5nhu65V4bq64buS4busSSgow4Phurjhu5gpw5o84buu4buQ4bq6w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurrhu4ThurzhurwsNsOC4bq6w5rhu5bDmVXDminhurThurrhu4Dhu4RHLDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+4bq84buA4bq8L8OKRkbhu5jhur7DiuG7hOG7hsOKw4rhu4YpRuG7hOG7gOG7gOG7guG7rOG6vOG6puG7qixV4bqyIcOD4buE4bq84bq44bq6SeG7rCnDg+G6uMOyJcOZ4bq64oCc4buUw5Ip4bq64busw4xWw5rhurrhu5LDmsOZ4buu4bq64buU4buOPOKAneG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq44buE4bq84bq84bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7gOG7hEfhurjhurovQ2Xhu7ZWVeG6uikhIiZWVeG6usOyw5rDjOG6uuG7rsONN+G6usOyw5rDmVEp4bq64buUw5lRVuG6usOyVcOaw5nhurrDuiVW4bq64bq+4bqk4bq6bsOaPOG6um7DmVbDmuG6uinhu6DhurrDslXDmsOZ4bq6w7olVuG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDeSrDmeG6uuG7kMOM4bq6w7JVSeG6pOG6uuKAnOG7lMOTN+G6uuG7rMOM4bq64buuIynhurrhu5Lhu4jhu67huro2PuG7kuG6uiHDkinhurrDmsOZ4bug4buu4bq64buSWOKAneG6puG6usO6OuG6usOaMzzhurrhu5LDmjwkw5nhurrhu4DDiuG6uuG7sMOaw43hu5LDmuG6uijhu4pW4bq6Ljzhu7jhu5Lhurop4bug4bq6NMOM4bq6ecOZUSnhurrDsknhu67huqThurpG4bq6KMOTVuG6ulVX4busVOG6uikh4bueVuG6uuG7kuG7iOG6ulYiKuG7kuG6pOG6ujQqw5nhurrhur7hur7huqbhurzhurzhurzhurrhu6xJV+G6uuG7lCNWVeG6pOG6ui48N+G7oCnhurrhu5TFqFbDmuG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6uuG7mDHhurrDjVbhurrhu7DDmjzhurrhu5Thu7bhuropw5rFqOG6ujThu5ZW4bq64buQw5lSVuG6usOaScOZ4bq6NsSo4bq6dDzhu4hWVeG6usOyw5pJ4buu4bq6NMOM4bq6dDzhu4hWVeG6usO5w5rhu4rhu5LDmuG6uuG6qHQ84buIVlXhurrhu7MiJVZV4bqq4bq64buuSVZV4bq64bus4buKw5nhurpWw5lQ4buu4bq6KcOZVuG6uinDmsOMVsOa4bq64buS4bu2VlXhurrhu5LDmlfhurop4buOLOG6uuG7lFfDjFbhurpWVUk34bq6KTDhurpWw5ozVlXhurpWVcOMN+G6uuG7lOG7jDzhuropw5ox4buS4bq6w5rDmVFW4bq64bus4buOLOG6ui48N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bqm4bq6w7JVV8OMw5nhurrigJzhu5LDjcOZ4bq64buYPDfhu55W4bq6VU0s4bq6VTvigJ3huropISbDmeG6uuG7lMWoVsOa4bqk4bq6KcOa4bum4bq6N+G7oDzhurop4bu44bq6LjxJVuG6uikhw51WVeG6uuG7sMOaw5nhu6BW4bq6ZeG7tlZV4bq6KTfhurrhu411w63hurot4bq64buS4bu2VlXhuropN+G6uuG7kldW4bq64buSW0nhurrDueG7jizhurrhu5RXw4xW4bq6c3XDreG6ui48N+G7oCnhurrhu5TFqFbDmuG6ulVLVuG6uuG7kFjhuro0KsOZ4bq6NiDhurrDucOaSVbDmuG6pOG6uuG7lOG7oFbhuropMOG6uuG7ksOa4bukVsOa4bq6KcOT4buu4bq6w5o8N+G7oCnhuqThuropw5rDmVFW4bq64buSw5rhu6Thurrhu64mw5nhurpVw53DmeG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6uuG7kntWVeG6ulbDmjNWVeG6uuG7kCIq4buS4bq6KSHDmVJW4bq64buww5pJw5nhuropw5pb4bq6KX3hu5Lhurrhu5DDjMOZ4bq64buQ4buIVuG6ujTDjOG6ulbDmklWw5rhurpVw51W4bq64buSW0nhuropxq9Ww5rhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhuqbhurrigJzDuTBWVeG6usOaPyzhuropw43hu5Lhuro0KsOZ4bq64buSw43hu5LhurpWw5rDjOG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6ulYiKuG7kuG6ulZVV8OMw5nhurpWw5ozVlXhurrhu5gx4bq6w41W4bq6w5rDjFZV4bq6KcOh4bq64bulw7rDqeG6uinhu4rDmeG6unnDmVEp4bq6w7JJ4buu4bqk4bq64buww5rDmeG6uuG7ksOaIknhurrhu5DDmeG7oCnhuqThurrhu5LDmiJJ4bq6w5rDmVI84bq6NFDhurpWJcOZ4bq6VsOMN+G6pOG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7ksOaIknhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7lCJJ4bq6NMOMV+G6uuKAnCnhu4zhu67hurpWVUvhu67igJ3huqbhurrDssOaIlZV4bq64buQw5nhu6Ap4bq6IUDDmeG6pOG6ulVNLOG6ulU74bq6IUDDmeG6pOG6ujTDmVHhu5Lhurrhu5LDmj5WVeG6uinhu7bDmeG6ui48N+G7oCnhurrhu5TFqFbDmuG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6uuG7mDHhurrDjVbhurouPDfhurrhu67hu7bhuro04bu4VuG6usOaJVbhurrhu4bhuqbhurzhurzhurzhuropw6Hhurrhu5RAVlXhurrhu6zDjOG6uuG7riMp4bq64buUw5lQPOG6uuG7mFPhurrDmsOZUjzhuqbhurrhurnDkzfhuroo4bui4bq64busw4zhurrhu5gx4bq6w41W4bq64buQw5Ip4bq64buUI1ZV4bq6KOG7iFbhurrhu5g84bq64busxajhu5LDmuG6uuG7rCpW4bq6VsOaw5Ip4bq6KeG7isOZ4bq64buuw5lQVuG6usSRS+G7kuG6uuG7rsOM4bq6KeG7jizhurrhu5RXw4xW4bq6Ljw34bugKeG6uuG7mEBW4bq6KVfDjFbhurrhu6wx4buS4bq64buUUuG6umXhu7ZWVeG6uik34bq64buNdcOt4bq6w5rDmVFW4bq6KcOaMeG7kuG6usOaWEnhuropIVdWVeG6uuG6vuG6ulZK4buu4bq6KSrDmeKAneG6ui3hurrhu5Lhu4jhu67huro2PuG7kuG6uuG7rsOM4bq64buQw4zhurrDslVJ4bq64buSw5rDmUnhuroo4buc4bq6KeG7isOZ4bq6w5ojw5nhurpWVcOaxajhuqThurrhu5TEqOG6uinhu4pX4bq6w5ogVlXhurrhu7DDmjrDmeG6ujTDjOG6ulbDmVDhu67huropw5lW4bq64buSw5pX4bq6VsOaw5lQPOG6uuG7mFdJVsOa4bq6VlXDmsOZUSzhurrhuqjDqcOy4bqq4bq6KcOaSeG7ruG6uuG7mDHhurop4buKw5nhurrhu7DDmsONVuG6uikhIiZWVeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw7LDmjNWVeG6ulZVw4w34bq6VsOMN+G6pOG6uuG7ksON4buS4bq6VsOaw4zhuropw5rhu4w84bq6KcOaw5nhurrhu5Lhu7ZWVeG6usOyw5rDjOG6uuG7rsONN+G6usOyw5rDmVEp4bq64buUw5lRVuG6usSR4buNw7nhurrDslXDmsOZ4bq6w7olVuG6uuG6vuG6uinhu4rDmeG6um7Dmjzhurpuw5lWw5rhurop4bug4bq6w7JVw5rDmeG6usO6JVbhurrhu5JdVlXhurrhu5RJVlXhurop4buOLOG6uikhPFZV4bq6VsOaw5NW4bq64busMeG7kuG6uuG7lFLhurrDmlfDjFbhuropw5rDmVFW4bq6VsOaM1ZV4bq6w5rhu4pWVeG6uuG7rn3hu5LhurouPElW4bq6KSHDnVZV4bq64buSPOG7uMOZ4bq64buSW0nhurrhu5gx4bq6w41W4bqm4bq6w6zDjFZV4bq6VlXDmuG7plbhurrhu7DDoOG6uigi4bqk4bq64buS4bu2VlXhurpWw5rDk1bhurrhu5RJVlXhurpWJOG6uuG7rDHhu5LhurrDmsOMVlXhurpWVcOMN+G6uuG7lFLhurpWw5rDjOG6uuG7rsONN+G6ulbDmsOZUSnhurrhu5TDmVFW4bq64buS4bu2VlXhurooPMOSKeG6usOK4bqm4bq+4bq84bq8w7PDveG6ulbDjDfhurrDmllJ4bq64busIirDmeG6uuG7lMOZUVbhuro0w4xX4bq6Vkrhu67hurrhur7hurzhur7hur7huqbhurrhu5lWVeG6usOsw5khV8Oaw5nhu5jhu5bhurrDuklVSVZJ4bqk4bq6w7k9VlXhurrDrcOZw43hu67hurrhu5Thu7jhu5Lhurpl4bu2VlXhuropN+G6usO5w7LDrMOs4bq64bq5w5lRVuG6usOyVcOaw5nhurrDuiVW4bq64bq+4bqk4bq64buSw5pX4bq64buQw5nhu6Ap4bq04bq6bsOaw5nhurrhu5Thu4w84bq6KSLhuro0w4xX4bq6bsOaPOG6um7DmVbDmuG6uinhu6DhurrDslXDmsOZ4bq6w7olVuG6pOG6ulZVV8OMw5nhuropw5lQ4buu4bq64busMeG7kuG6uizDmsONKeG6uikhw5lSVuG6ulZVw4xWw5rhurrhu5Lhu7ZWVeG6ulZVw5rDmVEs4bq6KeG7isOZ4bq64buUw5M34bqk4bq64buSw5o+VlXhurop4bu2w5nhurpWw5rhu6ZW4bq6VsOa4buOVuG6ujTDjOG6uuG7lMONVsOa4bq6VcOZw43hurrhu5QiP+G7kuG6uigx4bq6Ljzhu4hW4bq64busOOG6uuG7ksOaPDfhu55W4bq6VlXDmsOZUSzhurrhu5JbSeG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7kl1WVeG6ulbDmiLhurrEkUlW4bq6dDzhu4hW4bq64busOOG6um7Dmjzhurpuw5lWw5rhurop4bug4bq6w7JVw5rDmeG6usO6JVbhuro0w4zhurrhu5LDjeG7kuG6um7Dmjzhurrhu5Lhu7ZWVeG6ulZVw5rDmVEs4bqm4bq6w7kw4bq64buww5rDmeG6uuG7ksOaPlZV4bq6KeG7tsOZ4bq64buQSynhurrhu5Thu4w84bq6KSHDmVJW4bq64buww5pJw5nhurrhu5gx4bq6w41W4bqk4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq64busPOG7tlbhurrhu5QiSeG6uiFJ4bq6VsOaM1ZV4bq64buSw5rGr+G6uuG7lOG7ilfhurrhu5Q+VlXhurrhu5RLVuG6ujTDjOG6uuG7sMWoLOG6uinDmibDmeG6puG6usO5IVdWVeG6ui48w43huropIeG7plbDmuG6uikhw5lSVuG6uuG7sMOaScOZ4bq6KcOaw5nhurrhu5Lhu7ZWVeG6uuG7mDHhurrDjVbhuqThurrhu7DDmuG7tlZV4bq64bukKeG6uuG7sMOaWOG6uuG7sMOaSlbhuqThuro0IipWVeG6uuG7rkvhu5Lhurrhu5TEqOG6uizDmsONKeG6uijDmVbDmuG6pOG6ulbDmiJWVeG6uuG7lCI/4buS4bq6KDHhurrhu5RAVlXhurrDmsOMVsOa4bqk4bq6LMOa4bu4w5nhurrDmj8s4bq64buSw5pNKeG6uuG7ksOa4bui4bq64buSW0nhurrhu5LDmuG7pFbDmuG6ui48N1BW4bq64buUxahJ4bq6LMOaIiVWVeG6pOG6uuG7mDHhurrDjVbhurrhu5TEqOG6uuG7lCI/4buS4bq6KcOaw5nhurrhu5Lhu7ZWVeG6ujQiPynhuropw5nhu6BW4bq64buUI+G6ujTDjOG6uuG7lOG7oFbhurpWSTfhurrhu5TEqOG6usOaV8OMVuG6uinDmsOMVsOa4bq6w5olVuG6ukbhurzhuq7hurrhu7DDmuG7uMOZ4bq64busIj9WVeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDbsOa4bu2VlXhurosw5rhu4jDmeG6ulZVw5Q84bq6VsOaw5nhu55W4bqk4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq6KcOaPOG6uuG7lCI/4buS4bq6VsOaM1ZV4bq64buw4bugKeG6ui484buI4bq64buUIynhurosw5rDjeG6uikw4bq64buS4bu2VlXhuropw43hu5Lhuropw5o84bq6w5o+KeG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6uikhV1ZV4bq6VsOaM1ZV4bq6Vkrhu67hurpV4buMVuG6uuG7lMOTN+G6puG6usO5w5rhu5ZX4bq6KcOa4bu4VlXhurrhu7Dhu57hurrhu5JbSeG6usO6OuG6um7hu6DhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6ujTDjOG6uuG6ueG7jDzhuropIuG6pOG6uikw4bq6Vkrhu67hurrhur7hurzDiuG7hOG6uuG7lOG7oFbhurpWSTfhuqThurrhu5TEqOG6uuG7kljhurrDiuG6psOK4bq+4bq+4bq64buYMeG6usONVuG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6uikhMeG7kuG6uinDmeG7oCzhuro0w4xX4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bqk4bq6NCrDmeG6uik9VlXhuro04bu4VuG6uuG7lEpWVeG6uuG7sDjhurrDisOK4bq84bqm4bq84bq84bq84bq6KcOh4bq64buUQFZV4bq6NMOM4bq64buA4bqkR+G7guG6uinDoeG6uuG7pcO6w6nhuqbhurrDuSFXVlXhurrhu5RY4bqk4bq64buU4bu4w5nhuro0KsOZ4bq64bus4buoVsOa4bq6NDHhu5Lhurrhu5Thu4w84bq6KSLhuropITHhu5Lhuropw5nhu6As4bq6ViIq4buS4bq6VlVXw4zDmeG6pOG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6usOaw5lRVuG6uuG7lElWVeG6uuG7lCBWVeG6uinDmiDhurpH4bq64buS4buI4bq6ViIq4buS4bqk4bq6NCrDmeG6usOK4bq+SOG6uuG7mDHhurrDjVbhurppw6nhu4vhurrhu5JZVuG6usOaw5lRPOG6uuG7rDHhu5LhuqThuropPVZV4bq6NOG7uFbhurrhu5Thu4w84bq6KSLhurrhu5RKVlXhurrhu7A44bq64buww5pX4buIVlXhurrDiuG7huG6pOG6vuG6uinDoeG6uuG7pcO6w6nhuqbhurrDslVXw4zDmeG6uikhw51WVeG6uuG7lMOZUuG7ruG6usOyVcOaw5nhurrDuiVW4bqk4bq64buSw43hu5Lhuro0e1ZV4bq64buww5lWw5rhurop4bug4bq64buUI1ZV4bq64busMeG7kuG6uuG7kltJ4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhurrhu5JdVlXhurrhu5RJVlXhurrigJzhu5LDmjw3Ulbhurrhu67hu6ZWw5rigJ3hurrhu67hu4pWw5rhurrhu67hu6LhuqThuro0KsOZ4bq6w5rDjFZV4bq64busV+G7iinhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7mDHhurrDjVbhurrhu5Thu4w84bq6KSLhuropIeG7nlbhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7rOG7qFbDmuG6ujQx4buS4bq64busw5nhu55W4bq6KcOZ4bugLOG6uuG7lCI/4buS4bq6KSHDmVJW4bq64buww5pJw5nhuro0w4zhurrhu5TDmeG6ujTDjFfhurrDmlfhu4op4bq64buUI1ZV4bq6w5rDmVE84bq6Ljzhu4jhuqbhurrDssOaw5lQPOG6uuG7mDHhurrDjVbhurrhu5TEqOG6usOaV+G7iinhurrhu5QjVlXhuro9VuG6uuG7lMWoVsOa4bqk4bq64buUWFZV4bq6VVgs4bq64busKlbhuro0w4xX4bq6VlXDk1bhuroow43hu5LDmuG6uinGr1bDmuG6pOG6uinhu4pX4bq6NMOZUeG7kuG6uuG7rMOM4buu4bq64buSw5pX4bq6w5rDjFZV4bq6VlXDjFbhurrhu6xJV+G6uuG7lCNWVeG6pOG6ulbDmiLhurThurrDssOaw4zhurrhu67DjTfhurpvw53hu5LhurrDmlhJ4bq64buY4buMPOG6usOyVcOaw5nhurrDuiVW4bqk4bq6w7LDmsOM4bq64buuw4034bq64buzw5nhurrhu65KVlXhurpvV1ZV4bq6w7olVuG6ulXDmUnDmeG6uuG7lFfhu4pW4bq6w4rhuro0w4zhurrhur7huqThurrDssOaw4zhurrhu67DjTfhurrDqeG7jDzhurpKVuG6usOyVcOaw5nhurrDuiVW4bqk4bq6w7LDmsOM4bq64buuw4034bq6bzw3UVbhurrhu5LDjVbhuropw5rGoCzhurrDslXDmsOZ4bq6w7olVuG6pOG6usO5w5pbN+G6uuG7lMOZUVbhurrDuSE8VlXhurrDuiVW4bqk4bq6w7nDmls34bq64buUw5lRVuG6umXDleG7ruG6usO5w5pbN+G6uuG7i+G6pOG6uuG7lCImVlXhuro0w4xWw5rhurrhu5RJw5nhurosw5rhu6RJ4bq6w7nDkzfhurrDuXPhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhuqThurrhu5QiJlZV4bq6w6xA4bq64buzPMOTVuG6usOsIiVWVeG6ujTDjOG6uuG7mDHhurrDjVbhurrhu7DDmuG7tlZV4bq6VcOZSVbhuro04buWVuG6uuG7kMOZUlbhurosw5rhu6RJ4bq64bq54bu2VlXhurrhu5QiJlZV4bq6w6xA4bq64buzPMOTVuG6usOsIiVWVeG6uuG6qMO5c+G6usO64buM4buu4bq6w7olVuG6quG6pOG6uuG7sMOaPOG6usOaw4xWVeG6uuG7sMOa4bu2VlXhurrhu5jDk1bhurrhu5h9VlXhurot4bq6ZeG7iFZV4bq6w6zDjFZV4bq64buww5rhu7ZWVeG6usO5w5rDneG6uuG7szzDk1bhuqThurrDssOaw4zhurrhu67DjTfhurrhurnDmVFW4bq64buuTSnhuropISbDmeG6uuG7teG7nlbhurrDucOaw43DmeG6puG6puG6puG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pOG6usOaw5lRVuG6uuG7lElWVeG6uig64bq6w5ozPOG6uuG7mDHhurrDjVbhurrhu5Thu4w84bq6KSLhurppw6nhu4vhurrhu5JY4bq6VlU8QFbhuro04bu4VuG6uuG7rCpW4bq6VsOaw5Ip4bq64buS4buI4bq6ViIq4buS4bqk4bq6VsOaw5lQPOG6uuG7mDHhurrDjVbhurouPDfhurrhu67hu7bhurrDmsOMVlXhuropw6Hhurrhu6XDusOp4bq6NMOM4bq6w5ogSeG6usOa4buaVuG6uinDmuG7nuG7ruG6ulbDmsOZUDzhurrhu5gx4bq6w41W4bq6KeG7jOG7ruG6uuG7kjvhurrhu7DDmsON4buS4bq64buUSVZV4bq64buUIj/hu5LhurpWw5rDjOG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6ui48SVbhuropw5Phu67hurrhu7DDmuG7iFfhuroow40p4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDssOaM1ZV4bq6KcOaw4xWw5rhurouPOG7iOG6uikhV1ZV4bq64buS4bu2VlXhuropw43hu5Lhuropw5o84bq6w5o+KeG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6uinDmibDmeG6ulXDmUlW4bq6LjxJ4bqk4bq64buUxKjhurrhu65JVlXhurrhu6zhu4rDmeG6uuKAnC484buI4bq6VlXDnSnigJ3hurrhu5LDmlfhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu7DDmVbDmuG6uinhu6Dhurrhu5JbSeG6uinGr1bDmuG6ulbDmsOM4bqm4bq6w7nhu7jhu5Lhurrhu5Qj4bq6KUpWVeG6uikhIjpWVeG6uuG7sMOZVsOa4bq6KeG7oOG6ui3hurrDrXXDqXPhurpVw5lJw5nhurrhu5RX4buKVuG6uuG6vuG6vMOK4buE4bq6LeG6uuG6vuG6vMOKSOG6uuG7kltJ4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq64buU4buKKeG6usOK4bq+4bqk4buE4bqu4bqk4bq6VcOSLOG6usOK4bqk4buE4bq64bus4buMVuG6uuG7kOG7plbDmuG6ui48w5NW4bq64buS4buI4bq6ViIq4buS4bqm4bq6ZSXhurrhu5LDkjzhurrhu5LDjeG7kuG6ulZVw4xWw5rhurrhu7DDmVbDmuG6uinhu6DhuropIVdWVeG6usOtdcOpc+G6uuG7ksOaPDdSVuG6uuG7mMWo4buSw5rhuropw5rhu5ZX4bq6w5oiKlZV4bq6KeG7pOG7ksOa4bq64buSMeG7kuG6puG6usO5w5o84bq6VlXDk1bhuroow43hu5LDmuG6usOyw5rDjOG6ulYiKuG7kuG6uilKVlXhurrhu5Dhu6ZWw5rhurouPMOTVuG6usOaw4xWVeG6ulZK4buu4bq6w4rhur7huqThu4Dhuq7huqbhurrhurlN4buS4bq64buQw5lRKeG6pOG6ulZK4buu4bq64bq+4bq8w4pI4bq6KUpWVeG6uikhIjpWVeG6usOtdcOpc+G6uuG7kltJ4bq6KcavVsOa4bq64buU4buKKeG6usOKRuG6pMOK4buC4bqu4bqk4bq64buSSVfhurpWw5rDkinhuropMOG6uikhIirhu5Lhurrhu5Thu6BW4bq6Vkk34bqm4bq6w7lXw4xW4bq6KcavVsOa4bq64buSWOG6ulXhu4xW4bq6w4rhu4ThuqbhurzhurzhurzhurrDqcOy4bq64buUSVZV4bq6w5pX4buKKeG6uuG7lCNWVeG6pOG6uuG7rsOZVsOa4bq64buSw5ogVlXhurrhu5LDmlfhurooMeG6uinDmjzhu45W4bq64busP8OZ4bq6KSFXVlXhurrhu5TDmVA84bq64buww5lRVuG6ulXDmUnhurpWw5rhu44s4bq6KcOaxajhuropISImVlXhuro0w4zhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhuroo4buIVuG6ujY8w5Ip4bqk4bq64buww5lWw5rhurrhu5hXSVbDmuG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDZV1WVeG6uinhu4rDmeG6usOsI8OZ4bq6VlXDmsWo4bq64buzPuG7kuG6uinDmeG7oFbhurrhu5Thu4w84bq6KSLhuropxq9Ww5rhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG6vuG6vOG6pOG6ulZVV8OMw5nhurrhu5TDjVbDmuG6ulXDmcON4bq64buSSVfhurpWw5ozVlXhuropw5lQ4buu4bq6VkpWVeG6ujRQ4bq6NHtWVeG6uuG7lMOSKeG6pOG6uuG7kldW4bq6VlUiJsOZ4bq6NiDhurrDucOaSVbDmuG6pOG6uuG7tlZV4bq6eV3hurrDucOZ4bugVuG6um8j4buS4bqk4bq6ZcOaW+G6uinFqOG7ksOa4bq6c8OaWVZV4bq6w7nDmiIlVlXhurrhu67hu4rDmeG6ujTDjOG6umXhu7ZWVeG6ulZVw5rDmVEs4bq6ecOZUSnhurrDsknhu67hurrhu5TDjVbDmuG6ulXDmcON4bq64buSSVfhurop4bukVsOa4bq6VkpWVeG6uuG7lCNWVeG6pOG6uijDjVZV4bq6KeG7ilfhurrhu5JbSeG6uuG7rMSoVsOa4bq64buU4buKV+G6uinGr1bDmuG6ujTDjOG6uuG7ruG7tsOZ4bq6KSEiJlZV4bq64buww5lWw5rhurrhu5hXSVbDmuG6uinhu4rDmeG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6puG6usO5IVdWVeG6uuG7lFjhuqThurrhu67DmVbDmuG6uuG7ksOaIFZV4bq64buSfeG6uinDmlLhurrhu6zDjOG6uuG7ksOaxq/huroo4bu44bq6c2Xhu4vhurrhu5JbSeG6uinGr1bDmuG6uuG7lElWVeG6uuKAnOG7lMOZ4bq64bus4bueVuKAneG6uuG7kFBW4bq6NDNWVeG6puG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7kl1WVeG6uuG7rMOM4bq64buUxahJ4bq6LMOaIiVWVeG6uuG7lOG7jDzhuropw5nhu55W4bq6KSFXVlXhurpWIirhu5Lhurop4buKV+G6uuKAnCnDmVBW4bq64busUeKAneG6uinDmeG7oCzhurrDqcOy4bq6w5rDjFZV4bq6KcOaw41WVeG6puG6uuG6uU3hu5Lhurrhu5DDmVEp4bqk4bq64bu2VlXhurrhu5TDjVbDmuG6ulXDmcON4bq64buSSVfhurpWJOG6uuG7rDHhu5Lhurrhu5JbSeG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bqk4bq64buww5rDmeG6uuG7rMOM4bq64buUxahJ4bq6LMOaIiVWVeG6uuG7lOG7jDzhuropw5nhu55W4bq6KSHhu55W4bq64buS4buI4bq6ViIq4buS4bq6KSHDmVJW4bq64buww5pJw5nhurrDrCPDmeG6ulZVw5rFqOG6uuG7sz7hu5Lhuropw5nhu6BW4bq64buU4buMPOG6uiki4bq6VlVJN+G6uihJPOG6uuG7sMOaw5nhurrhu5jFqOG7ksOa4bq64buQUVbDmuG6umXhu4154buLw6ktw4pI4bq64buUIj/hu5Lhurrhu7DDmuG7uFZV4bq64buSw5rhu6Dhurop4buKw5nhurp5w5lRKeG6usOySeG7ruG6puG6usO5w5rDjFbDmuG6ui484buI4bq64buA4buG4bq64buYMeG6usONVuG6ujQqw5nhuropPVZV4bq6NOG7uFbhurrhu5RKVlXhurrhu7A44bq64buU4buMPOG6uiki4bq6VeG7jFbhurrDiuG7guG6uinDoeG6uuG7pcO6w6nhuqThurrhu5TEqOG6uuG7lCJJ4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq6KSE64bq6KcOaw4xWw5rhurrhu64jKeG6uikhV1ZV4bq6VsOaM1ZV4bq6KSHDnVZV4bq64buUw5lS4buu4bq6NFDhuropw5o84bq6w5o+KeG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6uuG7kltJ4bq64buS4buI4bq6ViIq4buS4bqm4bq6eSrDmeG6uigx4bq64oCcVsOa4buOLOG6uuG7kjwj4buS4oCd4bq64buSW0nhurpWw5ozVlXhurpWw5rDjOG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6uinDmVDhu67hurrhu6wx4buS4bq6KeG7uCnhuropIVdWVeG6ujTDjOG6ulZVV8OMw5nhurpWIirhu5LhuqThuropIVdWVeG6uuG7lFjhurrhu5JY4bq6VsOaM1ZV4bq6VlBW4bq64buww5lWw5rhurop4bug4bq6w5rDjFZV4bq64buU4buMPOG6uinDmuG7oOG6ulXDmSrDmeG6ulbDmiLhurThurrDs8Og4bqk4bq6w7LDmuG7jinhurrEkeG7iFbhuqThurrDrMOMVuG6unQ84bu44buS4bqm4bqm4bqm4bq64buww5rhu4jhurpWSlZV4bq6w5rDmVFW4bq6KcOaMeG7kuG6usOaWEnhurrDiuG7guG6uinDoeG6uuG7pcO6w6nhuro64bq64buSw5rDmeG7oFbhurrhu5jFqOG7ksOa4bq6KcOaPOG6usOaPinhurrhu5Thu4w84bq6KSLhurpWw4w34bq64buUIj/hu5Lhurrhu5TDjVbDmuG6ulXDmcON4bq6IcOSKeG6uuG7sMOa4buI4bq6KcOaw5nhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q2/DjOG6uuG7riMp4bq6KSFXVlXhurpWw5ozVlXhurpWw5rDjOG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6uuG7rCpW4bq6NMOM4bq6KcOaw4xWw5rhurrhu5Lhu7ZWVeG6uinhu4rDmeG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pOG6usO54buOLOG6uuG7lFfDjFbhurppb2Xhurrhu5TDjVbDmuG6ulXDmcON4bq04bq6w7ox4bq6VkpWVeG6uuG7lCNWVeG6uikhV1ZV4bq64buS4buIw5nhurrhu5LDjeG7ksOa4bq6KcOaUuG6uuG7ksOa4bug4bq6NMOM4bq64buS4bu2VlXhuropw43hu5LhurouPDfhurrDmlfhu4rhu5LDmuG6uuG7lEBWVeG6uuG7kCPhuqThurrhu5LDmsOZ4bugVuG6uuG7rCI/4buS4bq64buU4buMPOG6uiki4bq6w5rhu4rhurop4buMVlXhurrhu7Dhu6Ap4bq6VuG7uMOZ4bq64busw4zhurpWw5ozVlXhurrhu5TDmVA84bq64buww5lRVuG6uinDmjzhu45W4bq64busP8OZ4bq64buYw5RW4bq64buU4bugVuG6uinDmsOMVsOa4bq64buS4bu2VlXhurrhu5JbSeG6usOpw7LhuqbhurrDuTDhurpWw5ozVlXhuropw5rDjFbDmuG6ui484buI4bq6KSFXVlXhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu7DDmVbDmuG6uinhu6DhurrDmsOZUVbhurpWSTfhuqThuroo4bui4bq6KeG7ilfhuropw5rhu6Dhuro0w4zhurrhu6wx4buS4bq64buUUuG6umlvZeG6uuG7kl1WVeG6ulbDmiLhurpWw5rDmVA84bq6VsOaw4zhurrhu5Thu4w84bq6KSLhurrhu7DDmsON4buS4bq6KcOZ4bugLOG6uil94buS4bq64busMUnhurrhu5LDmsOdVuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7rMOM4bq64buUw5lS4buu4bq64buYMFZV4bq64buSw5rDk1bhurrhu6w44bq6KSI6VlXhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q+G6uVLhurrDmsOZUVbhuropw5ox4buS4bq6w5pYSeG6uuG7ksON4buS4bq64buufeG7kuG6uinDmeG7njzhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu7DDmVbDmuG6uinhu6Dhurot4bq6NsSo4bq6w5ojw5nhurrhu5Thu6BW4bq6Vkrhu67hurrhur7hurzhu4DhurzhuqThurop4buM4buu4bq6VsOa4bumVuG6uuG7lOG7oFbhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG7huG7guG6pOG6usO5xq9Ww5rhurpbN+G6pOG6usOs4bq5w7LDqeG6pOG6uuG7pcSRw7LDqeG6uinGr1bDmuG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG7lMSo4bq6KcOa4bu4VlXhurpWw5rDkinhurrhu6wxSeG6uuG7ksOaw51W4bq64buUxahWw5rhurrDmiIqVlXhurrhu7DDmuG7tlZV4bq6VcOZSVbhuqThurrhu6zEqFbDmuG6uinDmj3huro0w4zhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu5LDjeG7kuG6ulZVw4xWw5rhuqThurrhu6zhu6hWw5rhuro0MeG7kuG6uinDmuG7llfhurrhu67hu7bhurrDmuG7plbDmuG6uuG7huG6ui3hurrhu4Lhurot4bq64buE4bq6LeG6uuG7hOG6puG6usO5IVdWVeG6uuG7lFjhuqThurrhu4bhuropITxWVeG6uinDk+G7ruG6uuG7sMOZVsOa4bq6KeG7oOG6uuG7lCNWVeG6uuG7rDHhu5LhuqThurrhu5RY4bq64busw4zhurThurrDuXPhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhurot4bq6w7lz4bq6w7rhu4zhu67hurrDuiVWw4Lhurpuw5o84bq6bsOZVsOa4bq6KeG7oOG6usOyVcOaw5nhurrDuiVWw4LhurrEkcav4buu4bq6w7olVuG6ui3hurrDucOa4buK4buSw5rhurrDucOaw4xWw5rDguG6um9J4buu4bq6w7olVuG6ui3hurrDuklX4bq6ecOMVlXhuqbhurrhu4LhuropIX3hurrhu5IjKeG6uinDmjzhurrDmj4p4bq64buU4buMPOG6uiki4bqk4bq6KcOaPuG7kuG6uuG7lMOVN+G6uilKVlXhuropISI6VlXhuqThurrhu5RY4bq64busw4zhurThurpl4bu2VlXhurpWVcOaw5lRLOG6uuG7ksOa4bug4bq64buQw5nhu6BW4bqk4bq64buSw5rhu6Dhurop4buKV8OC4bq6VuG7tlZV4bq6VlXDmsOZUSzhurrhu5Lhu7ZWVeG6ulZVw5pR4bq64buSSVfDguG6uuG7mDzhurrhu6zFqOG7ksOaw4Lhuro34bq6KeG7oOG6ujTDjOG6uizDmsONKeG6uikhw5lSVuG6usOa4buK4bq6KeG7jFZV4bqk4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhuqbhurrhu4ThurrDmsOMVsOa4bq64busSVZV4bq64buww5lWw5rhurop4bug4bq64buw4bugKeG6ulbhu7jDmeG6ujQqw5nhurrDucOaW+G6uuG7lOG7tuG6usOsw4zhurrDsiPDmeG6pOG6uuG7ksON4buS4bq6KcavVsOa4bq6LMOa4bukSeG6usSRS+G7kuG6pOG6usSRS+G7kuG6usO5ITxWVeG6uuG7kCPhuro0w4zhurpWIirhu5Lhurrhu5Dhu4pW4bq6b8OMV+G6puG6uuG7hOG6ujR7VlXhurrhu6zDmeG7nlbhurrDmjw3UVbhuqThurrhu6zDjOG7ruG6uuG7kiXhurooOuG6uuG7rOG7jizhurrhu5LDjeG7kuG6ui48N+G6usOaV+G7iuG7ksOa4bqk4bq64buQ4bu44bq6KSHhu6ThurrDmlHhuropw5rhu7hWVeG6uuG7sOG7oCnhurrhu5LDkjzhurrDmuG7iuG6uinhu4xWVeG6uuG7sMOZVsOa4bq6KeG7oOG6ui3huro2xKjhurrDmiPDmeG6uuG7mHtWVeG6uuG7ksOaPFZV4bq6w5rDmVE84bq6Ljzhu4jhurrDmiVW4bq64buSw5pX4bq6KTBWVeG6ujR7VlXhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q3kqw5nhurouPElW4bq64buUw5lS4buu4bq04bq64oCcw7nDmsOMVsOa4bq64buS4bu2VlXhurrhu5JbSeG6usOpw7Lhurrhu5JdVlXhurrhu5LDmuG7pFbDmuG6uuG7rMOM4bq6KcOaw4xWw5rhurrhu5Lhu7ZWVeG6uuG7kltJ4bq6KcavVsOa4oCd4bqk4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq64buww5pOVlXhurrhu5TFqFbDmuG6ui48SVbhurrhu5TDmVLhu67hurpWw5rDkinhurouPMONVuG6ujTDjOG6uuG7kknhu67hurrhu7Dhu6Ap4bq6KOG7ouG6uuG7lEBWVeG6usOaw4xWw5rhuqThurop4buKV+G6uuG7rsOdw5nhurrhu5TDmVA84bq64buww5lRVuG6uinDmjzhu45W4bq64busP8OZ4bq6VsOaw5Ip4bq64buUUuG6uuG7ksON4buS4bq6VsOaw4zhurrhu5Thu4w84bq6KSLhurrhu7DDmVbDmuG6uuG7mFdJVsOa4bq64buSWOG6usOaw5lRPOG6ui484buI4bq6KSHhu55W4bq64buUxahJ4bq64buQw4xW4bq6KcavVsOa4bqm4bq6bsOaw5nhurrhu5LDjeG7kuG6ulbDmsOM4bq64buU4buMPOG6uiki4bq64buU4bugVuG6uinhu6bhu67hurrDmsOZUjzhuqThurpWVcOaw5nhu55W4bq64buSIDzhurrhu5Il4bq6w5ojw5nhurrhu5Thu4w84bq6KSLhuqThuropxq9Ww5rhurrhu6w84bu2VuG6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhurrigJzhur7hurrhu5RAVlXhurrDmsOMVsOa4oCd4bq6NMOM4bq64oCc4buA4bq64buSSeG7ruG6uuG7sOG7oCnigJ3huqThurrhu5RY4bq64busw4zhurThurrhurlAVlXhurrDmsOMVsOa4bq64buSe1ZV4bq6VsOaw4zhurrhu5Thu4w84bq6KSLhurrhu7DDmuG7iFfhuroow40p4bqk4bq64busMUnhurrhu5LDmsOdVuG6uuG7lMWoSeG6uuG7lMOZUuG7ruG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6puG6um7DmsOZ4bq6VsOaw4zhurrhu5Thu4w84bq6KSLhurrhu6wxSeG6uuG7ksOaw51W4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5TFqEnhurrhu5TDmVLhu67huroo4bui4bq6KcOZ4bugLOG6uil94buS4bq64buUQFZV4bq6w5rDjFbDmuG6ujQqw5nhurpWw5rDjOG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6uikhV1ZV4bq6NMOZUeG7kuG6ulXDmeG7iMOZ4bq6Ljw34bugKeG6uinDmlvhuropfeG7kuG6usOaw4xWw5rhurrhu5LDmuG7pFbDmuG6pOG6uuG7sFLhurrhu5Lhu4jhurpWw5ozVlXhuropw5pb4bq6KX3hu5Lhuropw5o8I+G7kuG6uinDmsOV4buu4bq6Ljw3UFbhurrhu5JbSeG6umXDmuG7pFbDmuG6uizDmlvhuro0w4zhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7kCPhuqThurpWVcOMVsOa4bq6w7khPFZV4bq6IiVWVeG6puG6um7DmsOZ4bq6VsOaw4zhurrhu5Thu4w84bq6KSLhurrhu5TEqOG6ui48N+G7oCnhurrhu5TFqFbDmuG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6pOG6uinGr1bDmuG6uuG7ksOaW+G6uuG7lCNWVeG6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhurrigJzEkUnhurrhu5JJ4buu4bq64buw4bugKeKAneG6pOG6uuG7lFjhurrhu6zDjOG6tOG6umVJ4buu4bq64buw4bugKeG6uinDmeG7oFbhurrhu5Qj4bq6VcOZ4buIw5nhurosw5pYVlXhurrhu65NKeG6uuG7kExWVeG6uinDmuG7llfhuro34buePOG6uuG7kuG7jDzhurrhu5JbSeG6ulbDmsOM4bq64buU4buMPOG6uikiw4Lhurrhu5JJ4buu4bq64buw4bugKeG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6usOa4buK4bq6KeG7jFZV4bq64buUIiZWVeG6ulXDmUlX4bq6KcOa4bu2VlXhuqThurrhu5LDkizhurrhu5TDmVFW4bqk4bq64buSw5Is4bq6ViIq4buS4bqk4bq6KcOa4bu2VlXhuropw5lW4bq64busw5nhu55W4bq64bus4buK4buS4bq64buU4bugVuG6uuG7ksOaw5NW4bq6w5rDjFZV4bq6IcOMV+G6uuG7mDHhurrDjVbDguG6uuG7kknhu67hurrhu7Dhu6Ap4bq64buUQFZV4bq6w5rDjFbDmuG6ujQqw5nhurpWw5rDjOG6uuG7lOG7jDzhuropIuG6pOG6ulXDmeG7iMOZ4bq6Ljw34bugKeG6uuG7sMWoLOG6uinDmibDmeG6uuG7ksON4buS4bq64buww5pY4bq64buww5pKVuG6pOG6ujQiKlZV4bq64buuS+G7kuG6uikhV1ZV4bq6KDzhu7gp4bq6LjzDjeG6uikh4bumVsOa4bq64buU4buMPOG6uiki4bq6NMOM4bq6NOG7jlbhurrDmsOMVsOa4bq6KcOaIiVWVeG6uuG7ruG7isOZ4bq64buSW0nhurrhu5gx4bq6w41W4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPEkeG7nlbhurrhu5Lhu4pWw5rhurrhu5RY4bqk4bq6KcavVsOa4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq64buSe1ZV4bq6NCrDmeG6uuG7ksON4buS4bq6VlXDjFbDmuG6uuG7mDw34bq6KSHhu6bhurrhu6zFqOG7ksOa4bq6KcOZ4bugLOG6ujTDjOG6ulXDmeG7iMOZ4bq6Ljw34bugKeG6uuG7sMOaWOG6uuG7sMOaSlbhuqThuro0IipWVeG6uuG7rkvhu5LhuqThurrhu7DDmeG7oFbhurpWVcOaxajhurrhu5JbSeG6usOpw7Lhuqbhurrhu6XEkcOyw6nhuropxq9Ww5rhurrhu5JdVlXhurrhu5RJVlXhurosw5rDklbhurrhu5TDkjzhuropIVdWVeG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84bq+4bq84bqk4bq6NMOZUeG7kuG6ujYy4bq64busOOG6ujRKVuG6uuG7kOG7iFbhuqThurrDmkDhurooJeG6uuG7kuG7tlZV4bq6NMOZUeG7kuG6pOG6uinDmlvhuropfeG7kuG6usOaw4xWw5rhurrhu5LDmuG7pFbDmuG6uuG7kltJ4bq6w5pR4bq6KcOa4bu4VlXhurrhu5LDmuG7pFbDmuG6ui48N1BW4bq6KTDhuropxq9Ww5rhurrhu5Thu6BW4bq6NsSo4bq64buUIj/hu5Lhuropw5ox4buS4bq6w5rDmVFW4bq6KSFXVlXhurrhu67hu7bDmeG6uikhIiZWVeG6uuG7lMOZUVbhuropMuG6pOG6ulbDmkzhu67hurrhu5Thu4jhu67hurrhu5Dhu4hX4bq64buS4bu2VlXhurrhu7DDmknDmeG6pOG6uuG7rsOZVsOa4bq64buQ4buK4buSw5rhuqThurpVw5nhu4jhu67huropw5omw5nhurpVw5lJVuG6ujTDjOG6uuG7ksOaw5nhurosw5rhu6Thurrhu5LDmlfhuropPeG6uuG7ksOaIOG7kuG6pOG6uuG7ksON4bq6VsOaw5NW4bq6NMOM4bq6w6nDsuG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uCnhu5Y2KS1J4busw5lVVuG6tOG6uiHDmVXDminDguG6uENCKCkhV1ZVQ8SRw4zDmeG6ujTDjOG6uuG7iFbDmuG6tOG6usOzw5lWw5rhurrDrExWVUIvKCkhV1ZVQ0IvLEM=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]