(Baothanhhoa.vn) - Chúng tôi gọi đó là những công trình “ý Đảng, lòng dân”, bởi nó thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quá trình thực hiện, các công trình đã nhận được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần dân chủ “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” - đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nông Cống, chia sẻ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ROG7pOG7gMOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bun4bumPlbhu5rhurzEkMOz4buk4bumw4phw4rhur1KWMOZw4rhu6Thu7LDjMOKKHs5U1jDilbhu7JYw5nDiuG7luG7jFhEL+G7pOG7gMSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IeG7ieG7msOM4buW4bq8xJDhurnhu6R9WMOZw4o+QOG7psOKw5nhu7Thu6bDisagw53Dilbhu4jDiljhu6Q1WMOZw4rhu5RAWMOZw4o+KcavWOG7pMOK4oCcYcOK4bq9SljDmeG6rMOKVuG7sljDmcOK4buW4buMWOKAneG6rMOK4buYLOG7psOKWMOdw4o+4buk4bumUT7Dij7hu6Qz4buUw4oh4bukXeG7lMOKNl3DiiHhu6Thu4o+w4o+KeG7plRYw4rhu67hu6ZY4bukw4o+UcOKLcOKOEvDiuG7pCThu6bDiuG7lCLDjMOKxqDhu6jDjMOKIeG7pDAmWMOZ4bqow4rDunvhu4rDij4pxq9Y4bukw4o+4bukM+G7lMOK4buk4bumU1jhuqzDiuG7lOG7iuG7lMOK4buUQFjDmcOKPinGr1jhu6TDisagS8OKWOG7pMOUWMOKxqAwO+G7lMOKPDPDisagPVjDmcOKPuG7pHvDlFjDij4pWVjDmcOK4buU4buK4buUw4o+w5VYw5nDilY/IcOK4buP4buk4buMWMOK4buW4buMWOG6rMOKIeG7pOG7ij7DiuG7pHs5w4o+4bumWOG7pMOKPuG7pMOVWMOK4buW4buMWMOK4buU4bukIsOK4oCc4buW4buMWMOK4buY4bumUT7huqzDiuG7luG7jFjDiuG7mOG7iFjhuqzDiuG7luG7jFjDilbhu4hX4bqsw4rhu5bhu4xYw4rhu67hu6ZUV8OKPinDjOKAncOKLcOKxqA9WMOZw4rhu5Thu6TFqMOKw7JQw4rhu7d74buMWMOK4buJW1jDmeG6rMOKdeG7pMOdw4rDqcWow4o+4bukMMOK4bun4bukMDpYw5nDij4pM+G7lMOK4buJezlTWMOKIjnDiuG7j0BYw5nDiuG6uSNYw5nhuqzDiuG7lOG7pOG7psOMw4o84bue4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bq5w4whPuG7pllY4bq8xJBE4bumV8OZw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vOG7lj7hu6R7V+G7mMOK4bum4bq54buaWD7hu5op4bq8w4o8PjlW4bua4bqu4bq8N+G7puG7lj7hu6ThuqTDikfhur7hur4hOOG6psOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqkw4rhu4JI4buGITjhuqbhurzDijwp4buU4bqu4bq8Ly/hu6bhuqjhu5jDjFk+4bukw4xY4buk4bukWcOM4bqoNlgvWOG7mjc8L+G7huG6vuG7guG6vi/hu4BISOG7luG7huG7gEfhu4Thu4bhu4BJPuG7huG7gkbhu4RJVuG6vuG6qOG7rCHDmcOCKeG6rkdJw43hurzDisOMVj7huq7hurzDs+G7pOG7psOKYcOK4bq9SljDmcOK4buk4buyw4zDiih7OVNYw4pW4buyWMOZw4rhu5bhu4xY4bq8w4o34bum4buWPuG7pOG6ruG6vEfhur7hur7hurzDiuG7pOG7muG7psOZ4bukPuG6ruG6vOG7gkjhu4bhurzDii/EkOG7jUDDiuG7pMavWOG7pMOKPik9WMOZw4rhu5Yww4zDisOz4bumV8OK4buJWeG7iFjDmcOK4bukw5R7w4rhu5Thu6RZw4rhu6Thu6ZTe8OKKHtKw4rhu67hu6ZY4bukw4o+UcOK4buUw4xZw4rhu5Qiw4zDiuG7pCTDisOZ4bumw4zDisagxq9Y4bukw4rDjFjhu6TDiuG7j8OZezlVWMOK4buzTFjDiuG6veG7plJY4bqsw4o+4bukQFjDisOpTeG7lMOK4bunKXtYw5nhuqzDijhLw4rhu4/DmcOMw4rhu6fhu6Thu4hY4bukw4pC4buPw5nDjMOK4bulJlhD4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQRDw+KVlYw5nEkOG7j0BYw5nDij7hu6RAWMOKPuG7pMOMOcOKV+G7iHvDiuG7ilnDilc/4bumRC88PilZWMOZxJBELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhu6cpLMOKVsSo4bumw4o4S8OK4bunKTA6WMOZw4rhu6UmWMOK4oCTw4o4S8OKxqDDlXvDij7hu6ZQWMOK4buUIsOMw4rhu6R7OVNYw4rhu49AWMOZw4rhurkjWMOZw4o+KVBYw4rhu6Thu4hY4bukw4o+KcavWOG7pMOK4oCc4buU4buKWMOKxqDFqOG7lOG7pOKAncOKOEvDilhAWMOZw4o+4bukQFjDilc/4bumw4pC4buP4bun4buNQ8OK4buu4bumVHvDilfhu5J74bqsw4rhu5Thu6R9WMOZw4o+QOG7psOK4buu4bukQFjDmcOK4buu4buk4bu24bumw4rhu5jhu44+w4pYw5k6w4o+KTA/4buUw4pY4bukNVjDmcOKPuG7pMOMOcOKxqAl4bumw4op4bu4w4pY4bucPsOKLMOKxqDhu6jDjMOKIeG7pDAmWMOZ4bqow4rhurlbWMOZw4rhu5Thu6R9WMOZw4o+QOG7psOKxqDhu6bDij4pUFjDiljhu6Q1WMOZw4o+ezlRWMOKxqAwOljDmcOK4buYUMOKPkBYw5nDiljDmcOUIcOKPinhu4hYw4o8TeG7lMOK4bukWcOMw4o+KUrhu6bDiuG7luG7iOG7psOKPj/hu6bDij4yWMOZw4pYw5nhu7jDijjDnVfhuqzDij7hu6RMV8OKWOG7pDVYw5nDiuG7lEBYw5nDij4pxq9Y4bukw4oh4bukfeG7lMOKVjvhu6bDisagMDvhu5TDisagw5V7w4o+MMOKOOG7jDnDiuG7ljNYw5nDilc/4bum4bqsw4rGoOG7iiHDijFYw5nDiljhu6R7w4rhu5TDlXvDijzhu6ZY4bukw4rhu6RZxKg+w4rhu5Qiw4zDiljDmTA64bumw4rhu5bhu4xY4bqsw4rGoD1Yw5nDiuG7lOG7pMWow4rDqcWow4o+4bukMMOK4bq9SljDmcOKIjnDijhLw4rhu6cpMDpYw5nDiuG7pSZYw4rDslDDiuG7j8OZ4bu04buUw4rhu6fhu6RNWMOZw4oh4buk4buOWMOK4buu4bukLOG7psOK4buU4bukWcOK4buY4bumUT7huqTDiuG6vTA74buUw4rhu5RAWMOZw4pY4bukw5RYw4o4S8OK4buP4bun4buNw4o+MsOKWExXw4rhu4bhur7hu4Dhu4LhuqzDisOZ4bumw4zhu6bDisagWcSoWMOK4buG4bq+4buARi3hu4bhur7hu4bhur7huqzDiuG7lExYw4rhu5Qxw4o24buIWcOKPsavWOG7pMOK4bukxq9Y4bukw4o+4bukM+G7lMOKPlHhuqzDijhLw4rGoEvDiuG7lOG7pOG7qsOKxqDEqFnDiinhu4jDijxZ4buKPsOK4buU4buK4buUw4oh4bukw5VYw4o24bumU+G7lOG6rMOKIeG7pOG7jFjDij4p4buK4buU4bukw4pY4buk4bumU1fDijbhu6ZT4buUw4pY4buIWcOKOEvDilbhu4hX4bqsw4o24bumU+G7lMOKWOG7iFnDij7hu6RAWMOKVuG7iFfhuqzDilYkw4o+KcavWOG7pMOKPuG7pDrhu6bDisOZ4bumw4xY4bqsw4oh4bukMCZYw5nDiiHhu6Thu4ohw4rhu5Thu4rhu5Thu6TDilbhu4hXw4rhu5Rdw4o+4bukVOG6qMOKw7Lhu445w4oh4buk4buKPsOKPinhu6ZUWMOK4buu4bumWOG7pMOKPlHDilbhu4hXw4rGoOG7sljDiuG7mOG7kDnhuqzDijhLw4rGoEvDijjhu4w5w4rhu5YzWMOZw4o24buIw4rhu5jDjFjDiuG7pOG7iFjhu6TDiljhu6Thu6ZSe8OK4buUJsOK4buU4bukUcOK4buu4bukezlRWMOK4buu4bukxajhu5Thu6ThuqzDiljhu6Thu44+w4pW4buIw4oh4buk4buKPsOKPinhu6ZUWMOKWEBYw5nDiljDmeG7pOG7plMhw4rGoFTDiljhu4xYw5nDiuG7lMOMWcOK4buk4bumU3vDiih7SsOK4buu4bumWOG7pMOKPlHhuqjDiuG7j+G7pOG7jFjDiuG7luG7jFjDiuG7lOG7iuG7lMOKPuG7pEBYw4rhu5Thu4hYw5nDiuG7pOG7iFnDiuG7pDFYw5nhuqzDiuG7lOG7pHtYw5nDij7DjDnDiuG7lFtYw5nDiuG7lOG7pMWoWOG7pMOKKHs5UljDijjhu4w5w4rhu5YzWMOZw4rhu5Thu4rhu5TDij7hu6ZQe8OK4buU4bukxajDiuG7mCzhu6bDisagMDvhu5TDiuG7pCrDij4pO8OK4buC4bq+4bq2w4rhu67hu6ZY4bukw4oh4bukxajDij7hu44+w4rhu5RKw4rhu5Thu4rhu5TDiuG7pMSoWMOZw4pXXeG7lMOKOOG7jDnDiuG7ljNYw5nhuqzDilZNIcOKxqBPPuG6rMOKV3vDjMOKPE1Xw4o+4buk4bumUT7DiuG7mOG7qMOKWOG7pOG7iMOKNkxYw4rhu6TDncOMw4o+4bukQFjhuqbDiiHhu6TDlVjDij7hu6QwLFjDmcOK4buk4buIWMOZw4rhu5Thu6Rd4buUw4o+KeG7plN7w4rGoD1Yw5nDiuG7lOG7pFnDiuG7lF1Xw4rhu5bhu4xYw4rhu5Qww4o44buMOcOK4buWM1jDmcOK4oCc4buP4buk4buIw4o8xKjhu5Thu6ThuqzDijYwOljDisag4buiIeG6rMOKWMOZ4bu4w4o2TFjDilfhu6ZY4buk4oCd4bqmw4rhu6Qqw4o+KTvDiuG7huG6vuG6vsOKPinhu6ZTe8OKxqA9WMOZw4rhu5Thu6RZw4pXQMOK4bukxq9Y4bukw4o8SljDijh74buOPsOKKcOMe8OK4buUQFjDmcOKWMOZ4bukU8OK4buUw4xZ4bqo4bqo4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQw7nhu6ZQWMOZw4pYTFfDiuG7huG6vuG7gMON4bqsw4o4S8OKxqBLw4o2w5RYw4rGoCRYw5nDiuG7j+G7pOG7jFjDiuG7luG7jFjDiiJYw5nDiuG7pCTDijbDlD7Dilbhu6ZTe8OKOOG7jDnDiuG7ljNYw5nhuqzDij7hu6ZSWMOKV08+4bqsw4rhu4bhuqhI4buC4buAw4pYw5nhu4g5w4rhu5RAWMOZw4o44buMOcOK4buWM1jDmeG6rMOKPDTDjMOK4buU4bukNcOMw4rhu4bDiljhu6Thu4jDijZMWMOK4bukw53DjMOKNj/hu6bDijwjw4o+4bumUljDiuG7pCZYw4rhu4bDij7huqHDisagPVjDmeG6psOKWOG7pOG7plJ7w4rhu6Qkw4rDmeG7psOMw4rGoMavWOG7pMOKxqBLw4rGoMOVe8OKPjDDiuG7pOG7iFjDmcOKPilMV8OKPinhu6ZTe8OKxqA9WMOZw4o44buMOcOK4buWM1jDmcOK4bukU8OKPuG7pCNYw5nDij4wOljDmcOKKeG7iFnhuqzDiuG7lCVYw5nDiljDmeG7uMOKPuG7pMOTWMOZw4rhu6Thu4hYw5nhuqzDijjhu4w5w4rhu5YzWMOZw4pY4buk4buIw4pWMD/hu6bhuqzDilZNIcOKxqBPPsOK4bukU8OKPuG7pCNYw5nDij4wP+G7psOKPjPDisagJFjDmeG6rMOKWOG7jFjDmcOK4buUw4xZw4rhu6Thu6ZTe8OKKHtKw4o8SljDijh74buOPsOKNjA6WMOK4bukJOG6qMOK4bq54buK4buUw4rhu5RdV8OK4buW4buMWMOK4buUMMOKxqBSe8OKPiXDiuG7lOG7pDHhu5TDilbhu4hXw4rGoDA6WMOZw4rGoOG7plNY4bqsw4rGoDA6WMOZw4rhu5Q64bqsw4o+KT1Yw5nDiuG7pFnDjOG6rMOK4buU4buMOcOK4buYw51Yw5nDilfhu4o+w4o+KVBYw4rhu5Thu4rhu5TDij57OVFYw4rGoDA6WMOZ4bqsw4pW4buIV8OKVz/hu6bDiuG7pFPDij7hu6QjWMOZw4pXMCZYw5nDiilLWOG7pMOKPuG7pFnhu4o+w4pYMD/hu5ThuqzDiuG7rsOow4pWUsOKxqAwOljDmeG6qOG6qOG6qMOKw5nDnSHDiiHhu6TDlVjDiih7w4xYw4o+KeG7tFjDmcOK4buUW1jDmcOKNj/hu6bDisagSljDmcOK4buYJOG6rMOK4buU4bukxahY4bukw4ooezlSWMOKNuG7iMOK4buP4buk4buMWMOK4buW4buMWMOKOOG7jDnDiuG7ljNYw5nDij7hu6Thu4hY4bukw4rhu5RAWMOZw4o4S8OK4buP4bun4buNw4pY4buMWMOZw4rhu5TDjFnDilhMV8OK4buG4bq+4buAw43huqzDij7EqFnDij7hu6ZSWMOKxqBSw4o44buMOcOK4buWM1jDmcOKOEvDiuG7j+G7p+G7jcOK4buu4bumVHvDilfhu5J7w4o+KVlYw5nDilhMV8OK4buG4bq+4buG4bq+4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQ4buP4bukOsOK4buU4bukIsOKxqAkWMOZ4bqsw4o84buKWMOZw4o+xKhZw4o+KVlYw5nDiuG7lEBYw5nDij7hu4rhu5TDij4p4bumVFjDiuG7ruG7pMOM4bumw4o+4bukM+G7lMOK4buk4bumU1jhuqzDiuG6ueG7pDAmWMOZw4o+KcavWOG7pMOK4buNXeG7lMOKPuG7plB7w4ooeyPhu5TDisOZ4bumw4zDiuG7t+G6u+G7j+G7p+G7jcOKxqBLw4o+4bukM+G7lMOKPDPDij7hu6Ql4bumw4pWez1Yw5nDijzhu6ZY4bukw4rhu67hu6TFqMOKVz/hu6bhuqzDisOZ4bumfSHDiuG7luG7plNYw4pXxKhZw4rhu5Thu4rhu5TDijZbWMOZw4ooe1DDijgxw4rGoD1Yw5nDiuG7lOG7pOG7plBXw4o+KSBYw5nDiuG7j0BYw5nDiuG6uSNYw5nDiljDmeG7iDnDiuG7lOG7iFjDmcOK4buu4bukLOG7psOKPE3hu5ThuqjDiuG6ueG7pOG7qsOKPilZWMOZw4pGw4pYTFfDikLhu4bhur7hu4BGLeG7huG6vuG7huG6vkPhuqzDij4lWMOZw4pYw5l7PVjDijYjWMOKPuG7pDPhu5TDiuG7pOG7plNYw4rhu7fhurvhu4/hu6fhu43Dij4pUFjDisag4buow4zDiuG7mOG7iFjDiuG7pHs5U1jDisagS8OKxqDEqD7DisOZw5VYw4rhu4Thu4Thu4LDij7huqHDisagPVjDmeG6rMOKPilZWMOZw4rGoMOdw4o2I1jDiuG7pHs5w4rGoCRYw5nDij4yw4rhu5QkWMOZw4rGoD1Yw5nDiuG7luG7jFjDiuG7lDDDisagxKg+w4rDmcOVWMOK4buA4bq+RsOKPuG6ocOKxqA9WMOZ4bqow4rhurszw4rhu67hu6ZRWMOKxqBRWMOK4bukUT7DilhMV8OK4buG4bq+4buG4bq+4bqsw4rhu6R7OVNYw4rhu49AWMOZw4rhurkjWMOZw4rhu5TDncOK4buA4bq+4bq+4bq2w4o4S8OKxqDEqD7Dij7hu6ZQe8OK4buU4bukxajDiuG7j+G7p+G7jeG6psOKOEvDiuG7pykwOljDmcOK4bulJljDisagxKg+w4rhu4/hu6fhu43DiuG7ruG7plR7w4pX4buSe+G6rMOK4buCw4o4S+G6pMOK4bunUcOKw7I74bum4bqsw4rhu7PEqFjDiuG7p+G7pE1Yw5nhuqzDiuG7pzA7WMOZw4rhu7NMWMOKxqDEqD7DiuG7j+G7p+G7jcOKWOG7jFjDmcOK4buUw4xZ4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQ4buzUsOKOEvDiuG7j8OZw4zDiuG7p+G7pOG7iFjhu6TDii3Disag4buow4zDiiHhu6QwJljDmcOKxqAwO+G7lMOK4buUWeG7psOKVuG7iMOKV0DDiuG7pMavWOG7pMOKV+G7knvDij4pWVjDmcOKPEpYw4o4e+G7jj7DilhAWMOZw4pYw5nhu6Thu6ZTIcOK4buUIsOMw4rhu6R7OVNYw4rhu4/DmcOMw4rhu6UmWMOKWOG7pDrDiuG7lOG7pCLDij4pMCZYw5nDiuG7lj1Yw4rDmeG7pOG7nCHDiil7JFjDmcOKxqDhu44+4bqsw4o+xKhZw4o+4buke8OUWMOKVjvhu6bDiuG7lOG7pFnDijbhu6ZT4buUw4rGoDDDjMOK4buUJsOKw5nhu6Y/4bumw4rhu6TDncOMw4o24buIWcOKPEpYw4o4e+G7jj7Dijbhu4jDij7hu6Qz4buUw4rhu6Thu6ZTWMOK4buUJsOK4buU4buOe8OKVsSo4bumw4rhu5Thu4w5w4o+KT1Yw5nDiiHhu6Rbw4rhu6Q7IeG6qMOK4buP4bukOsOKNsOUOeG6rMOKxqBSe8OKxqBPWMOKVyrhu6bDilhMV8OK4buCw4o2XeG6rMOK4buU4buK4buUw4rhu5Thu4pY4bukw4rGoD1Yw5nDilZ7QFjDiik7IcOKV+G7iHvDijjDjFjhu6TDiuG7lCLDjMOK4buU4buMOcOKVn3DjOG6rMOK4buU4buMOcOK4buu4bukWcOM4bumw4o+4buMOeG6rMOKxqDDlHvDij4wJljDmeG6rMOKxqBRWMOK4buWMMOMw4pWMD/hu6bhuqzDiuG7ljDDjMOKw7Phu6ZXw4rhu4lZ4buIWMOZw4rhu6TDlHvhuqzDiinDjHvDilfhu4h7w4o24buIw4rGoCLDilZZxKjhu6bDiuG7lOG7jDnDikxYw4ooe0rhuqjhuqjhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhu6XDjHvDiuG7pCZYw4rhu4Dhur7DilhMV8OK4bu34bq74buP4bun4buN4bqsw4o4S8OKxqBLw4rhu5TDncOKWOG7pOG7plJ7w4pXQMOK4bukxq9Y4bukw4pW4bumUFjDiuG7rlE+w4o8SljDijh74buOPsOKw5lNWMOKNj/hu6bDij7hu6ZQe8OKPuG7pF3DilhAWMOZw4o8SljhuqzDiih7OcOKPl3Diil7JFjDmcOKxqDhu44+w4rhu6TGr1jhu6TDij7hu6Thu4hY4bukw4rGoDA74buUw4pY4bukNVjDmcOKV0DDiuG7pMavWOG7pMOKPEpYw4o4e+G7jj7Dij7DlCHDij4pe1jDmeG6rMOK4buYUljDijY1WMOZw4pY4bukMOG6pMOK4bq54bukezlUWMOKxqAl4bumw4rhu4Lhur7DiuG7pMOMw4o+MsOKxqDhu44+w4rhu4bDilZ9w4zDijzDjFjDmcOKxqDhu44+w4pWfcOMw4pX4buIe8OKNuG7iMOK4buU4bukezlQWMOKV+G7iHvDiizDiuG7gsOKPuG7pEBYw4rDqU3hu5TDiuG7pyl7WMOZ4bqsw4rhur1AWMOZw4rhu7d74buMWMOKNuG7iMOK4buPw4xXw4rhu6fhu6Thu4hY4buk4bqmw4ooeznDiuG7pFnEqOG7lOG7pMOKRuG6vsOK4bukw4zDisagQFjDmeG6rMOKPuG7jDnDiuG7rlBY4bukw4rhu4DDjcOKVuG7iFfDiuG7lOG7jDnDilfhu4h7w4rhu5TDncOKw5nhu6bhu4rDij4p4buow4rhu67hu6ZY4bukw4o+UcOK4buUw4xZ4bqsw4o+KVlYw5nDisagw53DiuG7gsOK4bukw4zDijZbWMOZw4opw4x7w4rDjFjDij5Z4buIWOG6psOK4buG4bq+w4rhu6TDjMOK4buU4buMOcOKV+G7iHvDiuG7lMOdw4rDmeG7puG7isOKPinhu6jDiuG7ruG7pljhu6TDij5Rw4rhu5TDjFnDiuG7luG7tOG7lMOK4buPw4xXw4rDqU3hu5TDiuG7rlBY4bukw4rGoDA6WMOZw4rGoFDDij7hu6RAWMOK4buJPcOK4bq9QFjDmeG6rMOK4buJPcOK4buPw4xX4bqow4rhu6dZ4buIWMOKOEvDiuG7pOG7plNYw4rhu5TDncOKw5nDlVjDiuG7guG6vuG6vsOK4bukw4zDiuG7ljDDjMOK4buk4buOe+G6rMOK4buu4bukWcOM4bumw4o+4buMOeG6rMOK4buU4buIw4rhu5Thu6R7w4zhuqzDiuG7ljDDjMOKVuG7mlnDijbhu4jDiuG7gOG7gMOK4bukJMOKVuG7iFfDiljhu6Thu4jDilYwP+G7psOKPEpYw4o4e+G7jj7Dij7hu6Thu5pZw4rhu6QwP1jDmcOK4buUQFjDmcOKWMOZ4bukU8OK4buUw4xZw4o2P+G7psOK4buW4bumU1jDij7FqOG7lOG7pMOK4buASeG6qOG7hOG6vuG6vlfhu4bDij4pPVjDmcOK4buWMMOMw4rDs+G7plfDiuG7iVnhu4hYw5nDiuG7icOUe+G6rMOK4buWMMOMw4pWMD/hu6bhuqjhuqjhuqbDiuG7lErhu6bDij7EqFnDisagMDvhu5TDiuG7gOG6rOG7gsOK4bukw4zDijYwOljDij7EqCHDisagVMOKPik9WMOZw4rhu5Thu4w5w4pMWMOKKHtKw4rhu5TDncOKw5nhu6bhu4rDij4p4buow4rhu67hu6ZY4bukw4o+UcOK4buUw4xZ4bqsw4o+KVlYw5nDisagw53DiuG7lMOdw4pHw4o2MDpYw4pX4buSe8OKxqDEqD7Dij7hu6ZQe8OK4buU4buke+G7kFjhuqzDijY/4bumw4rhu5bhu6ZTWMOKPsWo4buU4bukw4rDjeG6qOG6vuG6vuG6vlfhu4bhuqjhuqjhuqjDiuG7j+G7pDrDisag4buQOcOKV8SoWOG7pMOK4buU4bukezlUWMOK4buW4buo4buU4bukw4rhu5Qmw4rhu5Thu457w4rhu67hu6ZY4bukw4o+UeG6rMOKPsSoWcOKWMOZez1Yw4o2I1jDiuG7lOG7pFnDijbDjDnDisOZ4bumSuG7psOKKHs5UT7Dijbhu6ZT4buUw4pW4buIV+G6rMOKxqA64bumw4o8I1jDmcOKWMOZMDrhu6bDiuG7luG7jFjDij4pWVjDmcOKOEvDiljDmeG7iDnDiuG7lOG7iFjDmcOKxqAwO+G7lMOKWOG7jFjDmcOK4buUw4xZ4bqsw4o+4buke8OKWOG7pMOUIcOK4buYxq9Y4bukw4ooe+G7jFjDisagw5V7w4pYw5kwOuG7psOK4buu4bukQFjDmcOKWMOZMljDmcOKPkxYw5nDiih7w4zDiuG7lOG7iuG7lMOKWExX4bqsw4owP+G7lMOKxqDEqD7DiuG7hEfhuqzhu4bDij4p4bumU3vDisagPVjDmS9Yw5kwOuG7psOKQlhMV8OK4buG4bq+4buAw41D4bqsw4o+4bqhw4pWU8OK4bukJMOKWMOZ4bukw6hZw4rDmeG7pkpXw4rhu5Thu7JYw4rhu4bhurbhuqjhuqjhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDDs+G7pEBYw5nDiuG7lOG7pOG7qsOKKeG7plBYw5nDiuG7pykwOljDmcOK4bulJljhuqzDiuG7j8OZw4zDiuG7p+G7pOG7iFjhu6ThuqzDiuG7lOG7pDAmWMOZw4o+KcavWOG7pMOK4bu34bq74buP4bun4buNw4rGoEvDisag4bumw4o24buIWcOKxqA64bumw4o8I1jDmeG6rMOK4buu4bukJuG7psOK4buWw5Q5w4o24buIw4oh4buk4buKPsOK4bukeznDiuG7ruG7pCPhu6bDisagxKjhu6bDisagWeG7iFjDiuG7rlE+w4o+WeG7iFjDiuG7luG7jFjhuqzDisOZ4bumfSHDiuG7lOG7iuG7lMOKOEvDiuKAnD7hu6TDjDnDiuG7lsOM4bqsw4rGoCXhu6bDij7hu6Thu6g+4oCdw4o2P+G7psOK4bukU8OKPuG7pCNYw5nDiuG7lCbDijwsw4rhu6TEqMOKPsOVWMOZw4o+4buk4bumUT7DijlRe8OKxqAwO+G7lMOKxqDDlXvDij4ww4o44buMOcOK4buWM1jDmcOK4buu4bukw4xYw5nDij4pw4xYw5nhuqzDiuG7ruG7plBYw4rhu5Qj4bqmw4o+xKhZw4rhu67hu6TFqMOKPuG7pFHDilc/4bum4bqsw4rhu67hu6TFqOG7lOG7pMOKVlPDij7hu6ZY4bukw4o+4bukw5VYw4o+4buk4bumw4rGoHvDjMOKVsOMWcOKxqAkWMOZ4bqsw4rDmcOdIcOKIeG7pMOVWMOKPuG7pMOMOcOKxqAl4bumw4o+MMOK4buWeznDijxKWMOKOHvhu44+w4rhu5Qiw4zDiuG7mOG7iMOK4buUWVjDilhAWMOZw4rhu5bhu4xYw4o+4buk4buaWcOK4bukMD9Yw5nDisOMWMOKPlnhu4hYw4o24buIw4pW4bumUFjDiuG7rlE+w4o+4bumUHvDij7hu6Rd4bqsw4olWMOKxqDhu6hY4buk4bqmw4o44buMOcOK4buWM1jDmcOKxqA64bumw4o8I1jDmcOKNkxYw4rhu6TDncOMw4pXP+G7puG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkEQ8PilZWMOZxJDigJzhu4/hu6Thu4jDilgwP+G7lMOKNuG7iMOK4buP4buk4buMWMOK4buW4buMWMOK4buUW1jDmcOKVuG7iFfigJ1ELzw+KVlYw5nEkEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkOG6ueG7sljDiljhu6Q/w4pY4bukNVjDmcOKWMOZ4buIOcOKxqDDlXvDiuG7ruG7pOG7psOK4buYTT7Dij7DjDnDiuG7t+G6u+G7j+G7p+G7jeG6rMOKPuG7qljhu6TDiuG7p+G7pMOMWOG7pMOK4buJw53DjMOKxqBLw4o+4buk4buIWOG7pMOKVsOUIcOK4buYw4xYw4rhu5Thu6Thu6rDisagxKhZw4rGoFTDij4p4bumVFjDiuG7ruG7pMOM4bumw4rGoD1Yw5nDiuG7mCTDiuG7lOG7pDAmWMOZw4o+KcavWOG7pMOK4bu34bq74buP4bun4buNw4o+MsOKPuG7qljhu6ThuqzDiuG7pHs5U1jhuqzDijhLw4rGoFFYw4o+4bukQFjhuqzDiuG7mEpY4bqow4rhu6Xhu4pYw5nDij7EqFnDiuG7lCLDjMOKPuG7qljhu6TDiuG7p+G7pMOMWOG7pMOK4buJw53DjMOKVuG7iMOKxqA9WMOZw4rhu5Thu6TFqMOK4buYxajDij7hu6Qww4rhu5Thu44hw4oiOcOK4buU4buK4buUw4rhu5Thu44hw4pW4buIV8OKPikwLFjDmcOK4buYw4xY4bqsw4o+4bukw4w5w4o2xq/DiuG7lOG7pCLDij7hu6jhu5Thu6TDiuG7lOG7iuG7lMOK4buU4buOIcOKNuG7iMOKPikwLFjDmcOKPuG7pEBY4bqsw4rhu5hKWMOKVuG7iFfDij4pMCxYw5nDiuG7mMOMWMOKWOG7pDDDiuG7lOG7iuG7lMOKPuG7qljhu6ThuqzDij7hu6Thu4hY4bukw4oh4bukI8OK4buu4buk4buK4buUw4o+KVlYw5nDilgwP+G7lOG6qMOK4bun4buk4buaWcOKxqDDneG6rMOKV+G7tOG7psOK4buU4bukIsOKPikwJljDmeG6rMOKxqDhu6hY4bukw4rhu6QwP1jDmcOKxqAwO+G7lMOKKHs5w4o2UsOKVyQ+w4pXI+G7psOKVuG7iMOKWMOZMDrhu6bDisagMVjDmcOKxqDDlXvDiuG7lCbDiih7w4xYw4rGoEpYw5nDiuG7lOG7iuG7lMOK4buU4buOIeG6rMOKWFBYw4rGoEvDiuG7pHs5w4rGoCRYw5nDisagMDvhu5TDiuG7lErDiuG7pFPDij7hu6QjWMOZw4rhu5Thu6TFqFjhu6TDij4p4buow4o24buIWcOK4buUeyThu5ThuqjDiuG6uVtYw5nDijY/4bumw4owe8OKPuG7plBYw4rhu5gjw4o+KcWow4pYw5l7PVjDijYjWOG6rMOK4bukKsOKPik7w4rhu67hu6ZY4bukw4oh4bukxajDiuG7t+G6u+G7j+G7p+G7jeG6rMOKPuG7qljhu6TDisagS8OK4buYw4xYw4rhu6Thu4hY4bukw4o+4bukUFfDiljhu6Thu6ZSe8OK4buUJsOK4buU4bukUeG6rMOK4buU4bukxahY4bukw4o84buK4buU4bukw4rGoMOVe8OKPjDhuqzDiuG7pCrDij4pO8OK4buU4bukWcOKVuG7sFjhu6TDijYz4buUw4pYQFjDmcOKWMOZ4buk4bumUyHhuqzDilhAWMOZw4rhu5bhu4xY4bqsw4pYQFjDmcOKPuG7pEBYw4rDmU1Yw4o2P+G7psOK4bu34bq74buP4bun4buN4bqow4rDqcOMWMOK4bq54buk4buOIcOK4buk4buIWOG7pMOK4bq9SljDmcOK4buYJMOKPuG7qljhu6TDiuG7lCBYw5nDisagS8OKxqAww4zDiuKAnOG6ueG7pDAmWMOZw4o+KcavWOG7pMOKIeG7pOG7ij7Dij4p4bumVFjDilhAWMOZw4pYw5nhu6Thu6ZTIcOKNuG7iMOK4bu34bq74buP4bun4buN4oCdw4pW4buIw4rhu4DDij4pWVjDmcOKRsOK4buU4bukMCZYw5nDij4pxq9Y4bukw4rhu67hu6ZY4bukw4o+UcOKLcOKOEvDiuG7pCThu6bDij4p4bu0WMOZw4o+4buMV8OKxqBUw4ooe8OMWMOKPuG7jFfDij7hu6Qz4buUw4rhu6Thu6ZTWOG6qMOK4bq9PVjDmcOKPuG7pDrhu6bhuqzDiuG7mMOMWMOK4buU4buk4buqw4rGoMSoWcOK4bu34bq74buP4bun4buNw4rhu5Thu4rhu5TDisag4buow4zDiiHhu6QwJljDmcOKxqBLw4o44buMOcOK4buWM1jDmcOK4buuUcOK4bukWcSo4buU4bukw4o+ezlQWMOKPil7OVJYw4rhu5Rdw4o+4bukVOG6rMOKPOG7jHvDiikkWMOZw4rhu5hOWMOZw4pY4buk4bumUnvDiuG7pMavWOG7pMOKPuG7pDHhu5ThuqbDiinhu4jDijxZ4buKPuG6rMOKIeG7pOG7jFjDilZZxKjhu6bDijbhu4jDisOZ4bumw4xZw4pY4buk4bumU1fDijZdw4rhu5Rdw4o+4bukVMOK4buU4bukWcOKPjJYw5nDij7hu6Thu4hY4bukw4o24bumUFjDiiHhu6Rdw4o+KeG7iuG7lOG7pMOKPjJYw5nDij7hu6ZQe8OK4buU4bukxajhuqzDij4yWMOZw4rGoOG7qMOMw4oh4bukMCZYw5nhuqzDilhNV8OK4buYTT7Dijbhu4jDiuG7ruG7qCHDij7hu6Q64bumw4rDmeG7pkrhu6bDiih7OVE+w4rhu5Thu4rhu5TDiuG7ruG7pMOdw4rhu67hu6RMWOG6rMOKNjA/WMOZw4pXTeG7lMOKIeG7pOG7ij7Dijzhu6ZY4bukw4o+KVlYw5nDiih74buKw4o+KcavWOG7pMOKPinhu6ZUWMOK4buu4bukw4zhu6bhuqzDiljhu6Thu44+w4pW4buIw4o2P+G7psOK4buU4buK4buUw4o+4bumUHvDiuG7lOG7pMWow4rigJzhu67hu6TDneKAneG6psOKw5lNWMOKIeG7pFlYw5nDij4p4buIWcOK4bu34bq74buP4bun4buNw4o2P+G7psOK4buU4buK4buUw4oh4bukWVjDmcOKPinhu4hZw4rhu5Qiw4zDiuG7lOG7iuG7lMOKPiXDiuG7lOG7pDHhu5TDiuG7pCThu6bhuqzDisagWeG7iFjDij7hu6RU4bqmw4rhu6R7OcOKxqAkWMOZw4o+I+G7psOKxqDDjMOK4buU4buK4buUw4pYw5l7PVjDilYz4buUw4o4S8OK4bukJOG7puG6psOKVuG7pljhu6TDiuG7pFnEqD7huqzDij7hu6Qz4buUw4rhu6Thu6ZTWMOKPiM+w4o24bumU+G7lMOKVj1Yw5nDisOZ4buk4bucIcOK4buU4buK4buUw4rhu5Thu6QwJljDmcOKPinGr1jhu6ThuqzDiuG7ljPDiuG7iljDij4pUFjDisag4buow4zDiuG7mOG7iFjDisagVMOKxqDDlXvDij4ww4rhu7fhurvhu4/hu6fhu43huqjhuqjhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhu7M/4bumw4pY4buk4bumUnvDisOZ4bumSuG7psOKIeG7pOG7iiHDij7hu6Thu6ZRPsOKPuG7pDPhu5TDij7hu6Thu5pZw4oh4bukMCZYw5nDiuG7lOG7pOG7jFfDiuKAnOG7j+G7pOG7iMOKWDA/4buUw4o24buIw4rhu4/hu6Thu4xYw4rhu5bhu4xYw4rhu5RbWMOZw4pW4buIV+KAneG6rMOKPDPDisagPVjDmcOKPuG7pHvDlFjDisOZ4bumNcOMw4rigJxhw4rhur1KWMOZw4pW4buyWMOZw4rhu5bhu4xY4oCd4bqsw4o8w4x7w4rhu6QmWMOK4buA4bq+w4pYTFfDij4p4bumVFjDiuG7ruG7pMOM4bumw4rhu7fhurvhu4/hu6fhu43DiuG7lCBYw5nDiiHhu6TDlVjDiljhu4hZw4pYw53hu6bDilZQWMOKPDPDisagPVjDmcOKPuG7jFfDisOZw50hw4o8MeG7lMOK4buUIsOMw4rhu4/hu6Thu4xYw4rhu5bhu4xYw4o24buIw4rhu5Thu4rhu5TDiuG7lOG7jiHDiuG7lOG7pMWoWOG7pMOKKHs5UljDij4pWVjDmcOKPuG7qljhu6ThuqzDiuG7ljA/4bumw4o8M8OKVktY4bukw4rGoMSoWeG6rMOK4buU4buk4buqw4rGoMSoWcOK4buUIsOMw4rhu5Thu4rhu5TDiuG7lOG7jiHDiiI5w4rGoEpYw5nhuqjDiuG6vVFYw4o+4buk4buKWMOZw4pHLeG7huG6vuG7huG6vuG6rMOKPlnhu4hYw4o+4buqWOG7pMOK4buUw53DikbDiuG7pHs5U1jhuqzDiuG7gMOKPuG7pOG7iFjhu6TDiiHhu6Qj4bqmw4rhu4JHSMOKOEvDijbhu4jDisON4buCSMOKPuG7pEBY4bqsw4rhu5hKWMOKxqDEqD7DiuG7lOG7pHvhu5BYw4rhu4/hu6fhu43huqbDiuG7hsOKOEvDisagxKg+w4rhu5Thu6R74buQWMOK4buP4bun4buNw4pY4buMWMOZw4rhu5TDjFnhuqbDiuG7gOG7hsOKPuG7pEBYw4rhu4/hu6fhu43DiuG7ruG7plR7w4pX4buSe+G6qMOK4bunJVjDmcOKWMOZez1Yw4pWM+G7lMOK4bukeznDisagJFjDmcOK4bu34bq74buP4bun4buNw4pWUFjDij4/4bumw4rhu6Thu4hYw5nDiuG7lOG7pF3hu5TDiljDmeG7pMavWMOKPuG6ocOKxqA9WMOZ4bqmw4o+KVlYw5nDisagw53huqzDiiHhu6TDlVjDilY/WMOKVuG7iMOK4buWWcOK4buU4buK4buUw4o+w5VYw5nDilY/IcOK4buP4buk4buMWMOK4buW4buMWMOKxqDDnVjDmcOKw5nDnSHhuqzDiuG7pOG7plFYw4rGoOG7jj7huqzDiuG7pOG7plFYw4pYw5nhu4g5w4rhu5RAWMOZw4pWw4xZw4rGoCRYw5nhuqjDiuG7j+G7pDrDisagw53huqzDiuG7pFPDij7hu6QjWMOZw4rhu5Qmw4o8LMOK4bukxKjDij7DlVjDmcOKLMOK4buu4buke8OKNjPhu5TDilhAWMOZw4o+4bukQFjDij4pWVjDmcOKPuG7qljhu6TDisagS8OK4buUw53Dijwzw4rGoCXhu6bDij7hu6TDjDnDiuG7lExYw4rhu5hKWOG6rMOKWMOZ4buIOcOK4buU4buIWMOZw4rhu6RZ4buIWMOKPuG7pOG7plNY4bqow4rhu4vDlVjDiuG7gOG6qEnhur7hur7DildAw4rhu6TGr1jhu6TDijxKWMOKOHvhu44+w4o24buIw4pYw5nhu4hY4buk4bqsw4pYw5nhu6RSw4pYQFjDmcOKPuG7pEBYw4rGoDA74buUw4rDmeG7jDnDiuG7ljNYw5nhuqzDiiHhu6Thu4o+w4o+KeG7plRYw4o+4buk4buaWcOK4buU4bukMCZYw5nDij4pxq9Y4bukw4rhu7fhurvhu4/hu6fhu43DisagS8OKw5nDnSHDiiHhu6TDlVjDiih7w4xYw4o+KeG7tFjDmcOK4buU4bukWcOK4buUQFjDmcOK4buUeyThu5TDijjDncOMw4rGoMOd4bum4bqsw4rDmeG7pkpXw4pYw5nhu6TDqFnhuqzDiuG7lErhu6bDij7hu6Thu6ZTWMOKxqA64bumw4o8I1jDmcOKNsOUPsOK4buU4buk4buOPsOK4buU4bukWcOK4buUMMOK4buW4buMWMOKWEBYw5nDij7hu6RAWOG6rMOKw5nDnSHDiiHhu6TDlVjDisOZ4bumSlfDij7huqHDilZTw4rhu6Qkw4pYw5nhu6TDqFnDiuG7ruG7pHvDijYz4buUw4pYQFjDmcOKPuG7pEBYw4o+MsOK4buGR+G6rMONR+G6tsOKQlhMV8OK4buG4bq+4buA4bq+Q8OKOHsjWMOZw4rhu5Thu7JYw4rhu4LhuqxI4bq2w4pCWExXw4rhu4bhur7hu4DDjUPhuqbDij7hu6R7w4pY4bukw5Qhw4rhu5jGr1jhu6TDiih74buMWMOKxqDDlXvDiljDmTA64bumw4rhu5QgWMOZw4o+TFjDmcOKw5nDlVjDiuG7gOG6vsOKVsOVWMOKPilZWMOZw4rhu4Dhur7DilhMV8OKKHvDjOG6qMOK4bq9OuG7psOKPCNYw5nDijZMWMOK4bukw53DjOG6rMOKPuG7pljhu6TDij7hu6TDlVjDiuG7lCLDjMOKWMOZMDrhu6bDiuG7luG7jFjDiuG7lCBYw5nDisagMDvhu5TDiuG7lErhu6bDij7hu6Thu6ZTWMOKNuG7iMOKWOG7jFjDmcOK4buUw4xZw4op4bu4w4opUz7huqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhu4/hu6Q1WMOZw4rhu65RPsOKKHtKw4rGoMSoPsOKxqAwO+G7lMOKPilZWMOZw4rhu7fhurvhu4/hu6fhu43DiuG7lCLDjMOKPuG7qljhu6TDilbhu4jDilfhu6ZY4bukw4rhu5Thu6QxWMOZw4o84bumWOG7pMOKxqAkWMOZ4bqsw4rhu5Thu6Thu4xYw4o+4bukM+G7lMOK4buUIsOMw4rigJxhw4rhur1KWMOZ4bqsw4pW4buyWMOZw4rhu5bhu4xY4oCd4bqsw4pW4buIw4rGoCRYw5nDilYz4buUw4pXxKhY4bukw4pX4bugw4rGoFTDilcq4bumw4rhu5Thu4pYw4rhu5gk4bqsw4rGoEpYw5nDijbhu6ZQWMOKNuG7iMOKWMOZMDrhu6bDiuG7luG7jFjDijgxw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDij7hu6ZRIcOKPl3hu5TDiiHhu6Thu4o+w4rhu6R7OcOKPuG7pljhu6TDij7hu6TDlVjDisagWeG7iFjDiuG7rlE+4bqsw4pWw4xZw4rGoCRYw5nDiuG7lMOVWMOK4buUW+G6rMOKPOG7iljDmcOKPsSoWeG6rMOK4buU4buke1jDmcOKPDHhu5TDisagPVjDmcOKVuG7sljDmeG6rMOKKHs5UT7Dij7hu4xXw4o+4bukM+G7lMOK4buk4bumU1jDij7hu6Thu4hY4bukw4rhu5RAWMOZw4rhurnhu6QwJljDmcOKPinGr1jhu6TDiuG7jV3hu5TDij7hu6ZQe8OKKHsj4buUw4rDmeG7psOMw4rhu7fhurvhu4/hu6fhu43huqzDisOZw50hw4oh4bukw5VYw4o44buMOcOK4buWM1jDmcOKKHtQw4rhu6QwJljDmcOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOMw4pYw5nhu4g5w4rhu5Thu4hYw5nDisOZ4bum4buIe8OKxqDhu6Ih4bqsw4o2TFjDilfhu6ZY4buk4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMOKPD45VuG7muG6ruG6vD7hu5o4Pi3DjFbhu6bDmVjhuqTDiinhu6bDmeG7pD7huqbhurzEkEQ8PilZWMOZxJDDqeG7iOG7psOKNuG7iMOKSljhu6ThuqTDinXhu6TDjFjDiuG7j8OZw4xELzw+KVlYw5nEkEQvIcSQ


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]