(Baothanhhoa.vn) - Giá các mặt hàng xăng dầu trong nước tiếp tục tăng trong kỳ điều hành ngày 23/5 sau khi áp dụng quỹ bình ổn.
4buj4bq4w7p04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG6u+G6uuG7lkbhurRz4bufYeG6ouG7kHThu4Thu6p0RuG7ouG6sHRHw5Lhurrhu5V0w4nhurrhu6904bukw71Iw4l0w6nhuqHDoOG7scWpLTIyMnTDmlDhu47hu5Z0SMOJUMOUSMOJdOG7pXXhu5fGsHV1dOG6skxIw4kvRuG6vOG7luG7oy/hurjDuuG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4buf4buj4bq6R8OJdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhurBH4buULeG7kOG6uEnhu5ZJdOG6tuG7luG6uMagR+G6rnThuro64bq0SOG7luG6tOG7mHN04buU4buW4bumRuG6tMOyc8OZ4bq64bq24buW4bq44buTdOG7qcawdeG7kOG7pOG7mXThurjhurThurrDieG6uOG7luG7k3TFqXXGsOG7kOG7pOG7mXN04buW4bq64buWRuG6tMOyc2HhuqLhu5B04buE4buqdEbhu6LhurB0R8OS4bq64buVdMOJ4bq64buvdOG7pMO9SMOJdMOp4bqhw6Dhu7HFqS0yMjJ0w5pQ4buO4buWdEjDiVDDlEjDiXThu6V14buXxrB1dXThurJMSMOJdEdP4bq6dEbhurzhu5Z04bq4w4pI4bq4dHhI4bq4dMO6c3Thu5Thu5jhurDDsnMvL+G6sOG6tkjhu5fhuq7hu61J4buW4bq44butSOG6uOG6uEnhu63hu5fDmkgv4bq24bq04buU4buE4buWSeG7kC9I4bq0w5nhu5Qvw7nDucO5w7ovw7rhu6nhu6nhurbDusO6xanDusaww7nDuuG7luG7peG7seG7sXVGw7rhu5fhu4Lhu5DDiXN04butRuG7lsOyc2HhuqLhu5B04buE4buqdEbhu6LhurB0R8OS4bq64buVdMOJ4bq64buvdOG7pMO9SMOJdMOp4bqhw6Dhu7HFqS0yMjJ0w5pQ4buO4buWdEjDiVDDlEjDiXThu6V14buXxrB1dXThurJMSMOJL0bhurzhu5ZzdMOZ4bq64bq24buW4bq4w7Jz4bupxrB1c3ThurjhurThurrDieG6uOG7lsOyc8Wpdcawc3Thurbhu63hu5bhu60t4buQ4bq4SeG7lkktSeG7mOG6usOJ4bq6SOG7rUYt4buU4buY4bqww7Jz4bq44buW4buW4buQ4buU4buTLy/hurDhurZI4bq6R8OJ4buXw5rhurrhurThu5ZI4butR+G7kEbGoOG7lOG7l8OaSC/hu5bGsMO5dS/GoOG7kEZJ4but4bq24bq04bq2L+G7pOG6ruG6uMagSMag4bq0L8O5dcO5w7lfdcWpX8O5dS/Dmkjhu5Bf4buk4butSMOJSOG6tMOZw7nhu5fhu4Lhu5DDiXN0L+G7n+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kDrhu63hu5Dhu5bhurpJSHPhu5/DoU3hu5Z04buW4buYSUjDiXRI4bq4VUjDiXThurBU4butdOG6uHZIw4l04bqw4bue4butdMSR4bq04buW4buYSUbhurpH4bq04bukdOG6sOG6uMagw4NIdOG6ruG6vnRI4bq64bqoR3Thu6bhuqrhu5Z0w4nhurrhu690R8OS4bq64buXdOG7m1hI4bq44buTdMSRw6wvw6zhurrhurThu5ZI4butRyvhu53hu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5Ax4bq04but4bq2c+G7nzDhurrhu6904bqw4buv4bqwdEfhu7fhu5Z04bq4dkjDiXThu6TDvUjDiXThurbhuqDGoHThu5bhu5hJSMOJdEhQw5LhurB04buW4bq64bqq4buQdOG7luG7ouG6sHThu5bDvUjDiXThu5bhu5hJSMOJdOG7hMavdOG6suG6ukLGoHThurh2SOG6uHRIw4l24bumdMO54bulL8WpdOG7lOG7rcagdOG7hOG6uOG6unThu6/hu5B04bq24buiSMOJdOG7ksag4buwdOG6rsOKSOG6uHROSOG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G6u+G6uOG6tEl04buSxqDhu6bhuqrhu5Z04bqy4bq+SOG6uHThurDhu57hu610RuG6uuG6qEh04bquTeG7lXThu5ZSdMO6xal0w4nhurrhu4zhu5V0R+G7t+G7lnThurh2SMOJdOG7pMO9SMOJdC7FqXTDqeG6ocOg4buxw7l04buWw71Iw4l0xrDhu6nhu6d04bqyTEjDiS9G4bq84buWdOG7lEl0w5rDkuG6unTDieG6uuG7r3ThurjhurpDSHThurh2SOG6uHRG4bqoSHRHUeG6sHRHw5Lhurp0RnZ0w7nhu7Hhu5fGsOG7peG7pXThurJMSMOJL0bhurzhu5bhu5l04bukw71Iw4l0w6nhuqHDoOG7scWpLTIyMnThu5bDvUjDiXTGsMaw4buxdOG6skxIw4kvRuG6vOG7luG7lXThurDhu61JdEjhurjDgOG7lnRGdnThu6V14buXxrDFqeG7qXThurJMSMOJL0bhurzhu5bhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hurvGoOG7pnTDmuG6ouG7puG7lXRH4bu34buWdOG6uHZIw4l04bq24bqgxqB04bq24bq64bq04buU4bq0RnR14buXdcWp4bq5dMOJ4bq6eEd0w7rhu5d14bux4bupdOG6skxIw4kvRuG6vOG7luG7lXTDieG6uuG7r3RHw5Lhurp0RnZ0w7nFqeG7l8Wpxanhu6V04bqyTEjDiS9G4bq84buW4buXdDvhuqDGoHThurjhu4jhu610w4nhurp4R3Thu6nGsOG7pXThurJMSMOJL0bhurzhu5bhu5V0w4nhurrhu6904buW4buY4bqgSHRGdnTDueG7p+G7l+G7p3XFqXThurJMSMOJL0bhurzhu5bhu5d0OsOMSHThurbhuqDGoHRH4buteuG7muG7lnTDuuG7q3U64bq54bq7dOG7peG7l8Wp4bq5dMOJ4bq6eEd04buxxrDDuXThurJMSMOJ4buVdEbhu5zhurp0w5pCdEdR4bqwdMO5deG7l8Wp4bux4burdOG6skxIw4kv4buEw4nhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hurt34bq6dOG7ksag4bum4bqq4buWdOG6suG6vkjhurh0SHbhu6bhu5V0RuG6uuG6qEh04bquTXQ6SkjDiXThurvhurhQw5NIw4kt4bq7duG6unThurDhurjhurxI4bq4dOG7ksag4bum4bqq4buWdOG6suG6vkjhurh04buW4buY4bq84bqw4bq4dEbhuqLhu5B04bukw71Iw4l0LsWpdMOp4bqhw6Dhu7HDuXTDmnZ04bukw71Iw4l0w6nhuqHDoOG7scWpdEZ2dHV04bqyTEjDiS9G4bq84buW4buVdOG7lElIw4l04bq24bqgxqB04bq24bq64bq04buU4bq0RnTDmnZ04bq24bqgxqB04bq44buI4butdOG7luG7mOG6vOG6sOG6uHRG4bqi4buQdOG7pXV1dOG6skxIw4kvRuG6vOG7luG7lXThurbhuqDGoHRH4buteuG7muG7lnRGdnThu6d1dXThurJMSMOJL+G7hMOJ4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufY3ThurDhurjhurpCxqB0SMOJUOG7juG6sHRGd+G6uuG7lXRG4bq64bqoSHThuq5NdOG7ksag4bum4bqq4buWdOG6suG6vkjhurh04bqw4bq44bq6dOG7lFR04bq24buiSMOJdOG7ksag4buwdD/huqEwdMOaw5Lhurp04bukw71Iw4l0LsWpdMOp4bqhw6Dhu7HDuXTDlXRHUeG6sHTDunV1dOG6skxIw4kvRuG6vOG7luG7lXThu6TDvUjDiXTDqUlI4buxxal0RnZ04buldXV04bqyTEjDiS9G4bq84buW4buVdOG6sMOMSHRGd+G6unThurDhu6/hurB0R+G7t+G7lnThurh2SMOJdOG6tuG6oMagdOG7hOG6uEpIw4l04bqw4bq44bq64buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufLHfhurp04bq24bq6Q0h0xJHhurThu5bhu5hJRuG6ukfhurThu6R04bqw4bq4SXThuq7hurrhuqrhu5Z04buW4bq8SOG6uHThurLhuqpIdOG7luG6uOG7jOG6unThurLhurpER3ThurLhurpCxqB04bqw4bq44buASOG6uHTDieG6uuG7r+G7lXThu5LGoOG7sHThuq7Dikjhurh0Tkh04bukw71Iw4l04bq24bqgxqB04bubP+G6oTDhu5104buWd+G6unThurZJ4butSOG6uHRIw4nhurjhurpD4buQdMOBR3Thu5st4buddMO6xal04buW4buqdOG6skxIw4nhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu59h4bqgSHTDieG6oEh04bqyw4Hhu6Z0SOG6uMOA4buW4buVdEjDiXbhu6Z0w7rDui/FqeG7lXThu5Thu63GoHThu4Thurjhurp04buW4buY4bq84bqw4bq4dEbhuqLhu5B0w5p2dOG7lFR04bq24buiSMOJdOG7ksag4buwdOG6rsOKSOG6uHROSOG7lXThurbGoOG7pnRI4bq4w4Dhu5Z0R+G7t+G7lnThurh2SMOJdOG6tuG6oMagdEfhu6164bua4buWdMOJ4bq6VXROSHThurLhur5I4bq44buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4buf4bq74buYSUjDiXThu4Thurjhurp04bqyw43hu5V04bqw4buv4bqwdEfhu7fhu5Z04bq4dkjDiXThu4Thurjhu6/hurB0SOG6uFB04bukw71Iw4l0LsWpdMOp4bqhw6Dhu7HDuXThu5bDvUjDiXTDuuG7l+G7p+G7scO6dOG6skxIw4kvRuG6vOG7luG7mXThu6TDvUjDiXTDqeG6ocOg4buxxaktMjIydOG7lsO9SMOJdMO64buXxanFqeG7p3ThurJMSMOJL0bhurzhu5bhu5d0OuG7nEjDiXThurLDjeG7lXRH4bu34buWdOG6uHZIw4l04bq24bqgxqB04bq24bq64bq04buU4bq0RnR14buXdcWp4bq5dOG7lsO9SMOJdMO64buXw7rDuXV04bqyTEjDiS9G4bq84buW4buZdOG6tuG6oMagdOG6uOG7iOG7rXThu5bDvUjDiXTDuuG7l+G7peG7p3V04bqyTEjDiS9G4bq84buW4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4buf4bq74bq44bq0SXTDoMOJ4bq44bq+dOG6suG6vkjhurh04buxxakvw6AsLTrEkXThu5RU4butdOG6sk7hurrhu5V04bquTnThu5TGoEjDiXRHTeG7lnThu5RLdOG6suG6ukLGoHThurDhu57hu610w6DDieG6uOG6vnThurLhur5I4bq4dOG7q+G7pS/DuXXDuuG7p3TDmkJ04buE4bq6SOG6uHThurZJ4butSOG6uHThu6TDvUjDieG7lXThurbhuqDGoHThu5Thuqx04bqww4104bq44bq6Q8agdEZT4bqwdOG7llJ0SMOJduG7pnTDuS/Dui/DuXXDucO54buVdMOJ4bq64buvdOG7pMO9SMOJdOG6tuG6oMagdOG6slDhu47hurB04bqy4bq6QsagdOG6sOG6uOG7gEjhurh0R0/hurp04buW4bq44buvSMOJdOG7pXRG4bqgSHTDmnZJdOG6sOG7r+G6sHRIw4l24bum4buTdMO64buVdMO6w7p0w5p2dEjDiXbhu6Z0w7nDunThurjhu7VIw4l04buW4bq44buvSMOJdOG7m+G7llHhurB0RnZ0w7p1dEjDiXbhu6Z0R03hu5Z0RuG6oEjhu5V04buW4bq44but4bumdMOaw4p0w7rFqXRIw4l24bumdEdN4buWdEbhuqBI4bud4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufw6DhuqrGoHThu5bhu5jhu5xIw4l0w5p2SXRIw4l24bumdEjDieG6uOG7gOG7lXRIw4l24bumdEbEkHThu5bhurjDinThurJQ4buO4bqwdEbhu5zhurp04buU4butSMOJdEjDiXbhu6Z0RnZHdMOa4bq6Q+G6sHThu5bhurrhuqrhu5B04buW4bq44bq0SXThu5Thu63GoHRIw4l24bumdEjDieG6uOG7gOG7mXRI4bqqxqB04buW4buY4bucSMOJdMOadkl04bq24bq+4buQdEjDieG6uOG7gHThurvhuqrhu5Z0w6DDicag4bum4bqoSHThurLhu69IdOG7luG6uMOKdOG6slDhu47hurB0RuG7nOG6unThu5Thu61Iw4l04buExq904bqy4bq6QsagdOG6sOG6uOG7gEjhurh04buW4bq64bqq4buQdOG7luG6uOG6tEnhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnN04buU4buW4bumRuG6tMOyc+G7luG6tOG7pOG7li3hu61G4bq6w4lI4buTdOG7mOG6usOJ4bq44buW4buZc+G7n+G7o+G7lOG7luG7mElIw4nhu5/hu5vDrOG6uuG6tOG7lkjhu61HK+G7neG7oy/hu5Thu5bhu5hJSMOJ4buf4bujL+G7kOG7nw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]