(Baothanhhoa.vn) - Cầu Bến Kẹm nối xã Điền Lư và xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước qua dòng sông Mã sau hơn 10 năm dừng thi công vì thiếu vốn, nay đã đi vào hoàn tất những hạng mục cuối cùng, đem đến nhiều hy vọng cho Nhân dân trong vùng.
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u1nDjOG7g0bDgeG7tcaw4buDROG7gOG7g+G7neG7mcSQ4buD4buadeG7teG7g1lx4buz4bq5L+G7qWbhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7qOG7oWrhu6Phu4fhurvhu5zhu5nEkOG7g+G7mnXhu7Xhu4NZceG7s+G7g+G7tcOD4bur4buDSG/hu4Phu57hu6vDuuG7teG7g8Odw4rhu4NGbOG7g0hv4buDw53DiuG6suG7tcaw4buD4bu0xrDhu7dt4burY+G7g+G7qcSQScO54bu14buD4buaa+G7g13hu6nDiuG6tOG7neG7g+G6qsSQauG7g+G7o0Hhu7XGsOG7g0PhuqLhu7XGsOG7g+G7sm/hu4NDasSQ4buD4bup4bqy4bu14buDZuG7heG7g+G7tcOz4buz4buD4buj4buA4bu1xrDhu4NE4bup4bur4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NG4but4buDROG7qeG7q3XEkOG7g0bDg+G7tWPhu4Phu7VqSeG7g+G7n2/hu4Phu5/hu6vhu4NGbOG7t+G7g+G7qeG7t2zhu7Xhu4NE4buTROG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buD4bupbeG7tcaw4buD4buz4bq44bud4buD4budxJDDg+G7q+G7g+G7ncOJ4bu1xrBj4buD4buf4buh4buz4buD4bufdeG7teG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu6lJ4buDRsOB4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu7Thu6nhu5Hhu7Xhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDRsOJ4bu1xrBk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhurnhu6vhu7PGsOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bujROG7qcSQ4buz4bub4buD4bur4buc4buh4bu1ROG7oULhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0fhu6vhu6NE4bup4bqr4buD4buL4buF4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4Npw6zhu4vhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naOG7hcOsL2bhu4vhu4vhu6NpZuG7hWdnZ2hEaOG7i2nhu4XDrMO94buFZHjhuqjGsOG6qULhurVnw6zhu4Xhu4fhu4Nqw71E4bq14buHWcOM4buDRsOB4bu1xrDhu4NE4buA4buD4bud4buZxJDhu4Phu5p14bu14buDWXHhu7Phu4fhu4NH4bur4bujROG7qeG6teG7h+G7i+G7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h2nDrOG7i+G7h+G7gy/hurtbasSQ4buD4bup4bqy4bu14buD4buz4bquROG7g0Thu6nhu5Xhuqjhu4N54buIY+G7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7o+G7keG7teG7g+G7qcSQScO54bu14buD4buaa+G7g13hu6nDiuG6tOG7neG7g3nDjOG7g0bDgeG7tcaw4buDRsO64buD4bud4buRSeG7g+G7neG7mcSQ4buD4buadeG7teG7g1lx4buz4buD4bu1w4Phu6vhu4Phu5/huqLhu6vhu4Phu5vDguG7g0PhuqLhu7XGsOG7g+G7sm/hu4Phu59v4buDRELhuqbhu4NE4bupbOG7teG7qeG7g+G7qeG7q8O54bu14buDROG7qeG7huG7nWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq7WeG7qeG7q+G7g+G7neG7kUnhu4Phu53hu5nEkOG7g+G7m8OK4bq04bud4buDRmzhu7fhu4PGsOG7q2rhu6vhu4Phu5/hu7dt4bu14buDROG7qW7hu7Phu4Phu7Xhu6nhu4Zq4buD4bubw7rhu4Phu7Phu49E4buDRmzhu4Phu6nhu7ds4bu14buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7qW3hu7XGsOG7g+G7s+G6uOG7neG7g+G7ncSQw4Phu6vhu4Phu53DieG7tcawY+G7g+G7m2zhu4Phu5rDieG7q+G7g13hu6nhu6/hu4M+4bupw4rhurLhu7XGsOG7g+G6puG7g0Thu6nhuqLhu7Xhu4Phu5zDg+G7neG7g+G7nGvhu7dj4buDSG/hu4PDncOK4bqy4bu1xrDhu4Phu7TGsOG7t23hu6vhu4N54bup4bqi4bu1xrDhu4PGsOG7q+G7k8SQ4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu7Xhu6vDuuG7s+G7g0bEkOG7q2Phu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu5vhu6t1ROG6q+G7g+KAnOG7nOG7ueG7g+G7n8OKw4Lhu7XGsGPhu4Phu53hu7nhu4Phu53hu5nEkOG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7o+G7keG7teG7g0RC4bu34bu1xrDhu4NGw4nhu7XGsOG7g0Nz4buD4buf4bur4buDw71t4bur4buD4buj4bun4buD4bujbOG7tcaw4buD4bup4bqy4bu1Y+G7g+G7neG7kUnhu4Phu7Phu7FqY+G7g+G7neG7kUnhu4NDw7Lhu7VkZGThu4NE4bupxJDhu4Phu6nhu7dt4bud4bup4buD4buf4buh4buz4buD4buf4bur4buD4buba+G7teG7g+G7neG6vOG7tcaw4buDROG7qcSQ4buV4bu14buDw73huqThu6ti4buD4bud4bu34bu1Y+G7g+G7oeG7s+G7g+G7n3Xhu7Xhu4NEQsOKw4Lhu7XGsOG7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7nUHhu7Xhu4Phuqjhu6lu4bur4buDRuG7k0Thu4NGbuG7g+G7teG7qcOK4buDRELDiuG6tOG7neKAnWThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74buc4bupxJDhu7XGsOG7g+G7teG7q8O64buz4buDRsSQ4burY+G7g+G7nOG7qeG6uuG7g0Thu6/hu53hu6nhu4Mi4bua4bu04bui4buDSG/hu4Phu57hu6vDuuG7teG7g8Odw4rhu4Phu7TGsMSQSeG7p+G7teG7g2HDs+G7teG7g+G7qMSQSWPhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu5vhu6t1ROG6q+G7g1tqxJDhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4bu1w7Phu7Phu4Phu53hu6nDguG7g+G7n+G6pOG7q2Phu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4Phu51r4bud4buDSG/hu4PDncOK4bqy4bu1xrDhu4Phu7TGsOG7t23hu6tj4buDw53DiuG6suG7tcaw4buD4bu04bqu4burY+G7g8Odw4rhurLhu7XGsOG7g11CxJDhu7XGsGPhu4Phu57hu6vDuuG7teG7g8Odw4rhu4NDc+G7g3nhu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7nUHhu7Xhu4Phuqjhu6lu4bur4buD4buf4bur4buD4bu14bupw4Lhu4PhuqrEkGrhu4Phu53hu5FJ4buD4bud4buZxJDhu4Phu7Xhuq7hu6vhu4Phu5vhuq7hu4Phu53hurpq4buD4bu04bupbOG7g+G7s2tJ4buDXeG7qeG6uknhu4Phu5/hu6vDueG7teG7g+G7mmvhu4Nd4bupw4rhurThu51k4buD4buc4buZxJDhu4Phu5p14bu14buDWXHhu7Phu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4NI4buh4buDxrDhu6tF4bqo4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4buj4buR4bu14buDRELhu7fhu7XGsOG7g0bDieG7tcaw4buD4buf4bur4buDw71t4bur4buD4buj4bun4buD4bujbOG7tcawY+G7g8aw4burauG7t+G7g0Thu6nDiuG6suG7tcaw4buD4bupbOG7tcaw4buD4bup4bu5auG7g+G7n8OK4bqk4bud4buDROG7qeG6ouG7tcaw4buDQ8SQw4NEY+G7g+G7nW7hu7Xhu6nhu4PhuqrEkGrhu7Vj4buD4bupbeG7g0Thu5nhu7XGsOG7g8aw4burauG7t+G7g0Thu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7neG6umrhu4Phu5/hu69q4buD4bqo4bupw4rhurLhu7XGsOG7g0RC4bqm4buD4bu1dOG7teG7g3nhu6lq4bu1xrDhu4NEQmrhu7XGsGPhu4Phu51r4bud4buD4bu1xrBs4bu14bup4buD4buj4buv4bud4bup4buDRuG6uOG7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Vk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nEHhu7Xhu4PhuqLhu7XGsOG7g11C4buZ4bu14buDSuG7teG7qeG7g11CxJDhu7XGsGPhu4Phu5zhu6nhurrhu4NE4buv4bud4bup4buD4buo4bqu4bur4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G6qsSQbuG7teG7g0RC4buv4buDXeG6sOG7tcaw4buD4buc4bqi4bu1xrDhu4NESeG7g+G7nuG7mcSQ4buDRMOK4buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g+G7neG7mcSQ4buD4bufw4rDguG7tcaw4buDLeG7g+G7n+G6suG7teG7g0bhu6/hu4NE4bup4bur4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4Phu6Phu4bhu4Nr4bu14buD4bud4bup4bu34buD4bub4burdUThuqvhu4NZ4bul4buDROG7gOG7g3nhu6nhu6vhu4NEQuG7q+G7peG7teG7g3nhu6lq4bur4buD4buj4buG4buDa+G7teG7g+G7n+G6suG7teG7g0bhu6/hu4NIa+G7neG7g+G7n+G7r+G7teG7qeG7g+G7n+G7kUnhu4PDvWzhu4Phu7Phuq5E4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buD4buj4buG4buDa+G7teG7g+G7neG7ueG7g0Zq4bur4buDREJB4buD4bupdUThu4ND4bq+4bud4buD4bqqxJBq4bu14buDRELDgeG7tcawZOG7g1nhu6nhuqLhu7XGsOG7g+G7neG7qXbhu4PDvWzhu4ND4buG4buD4buz4bu34bu1xrDhu4Phu7PDgOG7q+G7g+G7neG6umrhu4Phu5ts4buD4bud4bu34bu14buD4bu04bup4buR4bu14buD4buj4buR4bu14buDQ8SQw4NE4buD4bup4bqy4bu14buDZuG7heG7g+G7tcOz4buz4buD4bqqxJBqY+G7g+G7s2zhu4Phu51B4bu14buDw71s4buDQ+G7huG7g+G6qsSQauG7teG7g0Thu5Hhu7Phu4Phu53hurpq4buD4buda+G7neG7g+G7neG7k+G6qOG7g8O9b+G7teG7qeG7g+G7n23hu7fhu4NE4buA4buDRHbhu7Xhu6nhu4Phu5914bu14buD4bud4bqy4buDQ+G6pmThu4PigJxZ4bupw7Lhu53hu4Phuqjhu6nhurjhu53hu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g3nhu6nhu7nhu4N54bupw7Phu7Xhu4Phu7Xhu6nDiuG7g0Thu6nhurpJ4buD4buf4burw7nhu7Xhu4NE4bux4bud4bup4buD4bu1w4rhurThu51j4buDRuG7q8O54bud4buDROG7qeG7q+G7g+G7neG6ouG7tcaw4buDaeG7g0RC4bq44buD4buzw4Phu4Phu53hu5nEkOG7g8aw4bur4buEauG7g0PhuqLhu7XGsGPhu4Phu53hu6nhu6vDusSQ4buDQ+G7kcSQ4buD4bud4bq6auG7g+G7s+G7huG7neG7g+G7tcOK4bq04bud4buDw73EkOG6ouG7teG7g8aw4burauG7t+G7g+G7n+G6ruG7tcaw4buDROG7gOG7g2fhu4Xhu4Mt4buDZ8Ot4buzY+G7g+G7n8OKw4Lhu7XGsOG7g3nhu7Hhu7Xhu6nhu4N54bup4bu3auG7teG7g+G7ncOB4bud4buD4bu14bupxILhu6vhu4PDvXThu7Xhu4NE4bq04bur4buDZ+G7s2Lhu4NE4bup4bur4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4buzw4lq4buD4buzw4pq4buDw73hurxkZGThu4Phu5514bu14buDROG7qcOC4bur4buD4buf4bur4bul4buz4buD4bup4burw7nhu7Xhu4NEbeG7q2Phu4Phu5/hurLhu7Xhu4NG4buv4buD4bufauG7tcaw4buD4bu14bq24buDw73hu4bhu53hu4Phu6nhu7ds4bu14buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4Phu59F4bu1xrDhu4NE4burdeG7teG7g+G7n+G6ruG7g+G7s+G6rkThu4NDw4Phu4Phu6ls4bu1xrDhu4Phu7Phurjhu53hu4Phu51B4bu14buDw71t4bur4oCdY+G7g+G6ouG7tcaw4buDXULEkOG7tcaw4buDeeG7qcO14bu1xrDhu4Phu5/hu6/hu7Xhu6lk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u11CauG7t+G7g+G7n+G6sOG7q+G7g0bhurThu6vhu4Phu53hu6lF4bu1xrDhu4NE4bqi4burY+G7gz7hu6nhu7nhu4NEQsOK4bqm4bu1xrDhu4M+4bupQeG7tcaw4buD4bue4burw7rEkOG7g+G7qWzhu7Xhu6nhu4Phu6Phu4bhu4Nr4bu14buDaGPhu4Phu5pq4bu14buDe8SQbuG7teG7g8O9w43hu4Phu6Lhu4bhu4Nr4bu14buD4buf4buZxJDhu4NEw4rhu4NI4buRSeG7g+G7o+G7huG7tcaw4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g8aw4burauG7t+G7g0Thu6nhuqLhu7XGsOG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5auG7gz7hu6lt4buz4buDYcOz4bu14buDw53hu4bhu53hu4Phu59r4bu14bup4buDxrDhu6trY+G7g+G7n+G7kUnhu4PDvWzhu4Phu6Phu4bhu4Nr4bu14buD4bu14bup4buV4bu14buD4bufw4rhuqThu53hu4ND4buG4buD4bqqxJBq4bu14buDROG7keG7s+G7g+G7n+G7j+G7neG7g+G7m+G7q8O5ROG7g+G7neG6umrhu4NdduG7teG7qeG7g+G6uklj4buDIuG7muG7tOG7ouG7g0R24bu14bupZOG7g2HDuuG7g0Thu6t14bu14buD4buf4bqu4buDROG7qcOC4bur4buDxrDhu6tq4bu14buDROG7qeG7huG7neG7g+G7qeG7q8O54bu14buDxrDhu7nhu6vhu4NE4bup4buZxJDhu4PDvWzhu4NmZ+G7g0Thu6lr4bu1xrDhu4NlROG7gOG7g0Thu6lr4bu1xrDhu4NmLWfhu4VnZ+G7g+G7n3Xhu7Xhu4NE4bupa+G7tcaw4buDZmctZ+G7hWdnw6lk4buD4buy4buP4bud4buD4bujw4nhu4Phuqjhu6nhu7Fq4buD4buf4bqy4bu14buDRuG7r+G7g0Thu6nhu6vhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g+G7n2/hu4NC4buTROG7g+G7teG6tuG7g8O94buG4bud4buDRELhu7fhu7XGsOG7g0bhu6vDueG7neG7g+G7n27hu7Phu4Phu5tu4bu34buDROG7q3Xhu7Xhu4Phu5/huq7hu4Phu6Phu4bhu4Nr4bu1ZOG7g13EkEnhu4Phu7Xhu6nhu6t04bu1Y+G7g+G7s+G6rkThu4NDw4Phu4N54bup4bu54buDeeG7qcOz4bu14buD4bu14bupw4rhu4NG4burw7nhu53hu4NE4bup4bq6SeG7g+G7n+G7q8O54bu14buDROG7seG7neG7qeG7g+G7tcOK4bq04budY+G7g+G7n+G6suG7teG7g0bhu6/hu4Phuqjhu6lu4bur4buDROG7qeG7q+G7g+G7neG6ouG7tcaw4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7n+G7q8O6xJDhu4N54burw7nhu7Xhu4Phu7Phu4bhu53hu4Phu7XDiuG6tOG7neG7g0Phu5HEkGLhu4NE4bupw4Lhu6vhu4PGsOG7q2rhu7Xhu4NE4bup4bur4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4PGsOG7j+G6qOG7g3nhu6nhu7nhu4N54bupw7Phu7Xhu4N54bup4bur4buDRsOK4bq04bu1xrDhu4No4buDROG7qWvhu7XGsOG7g+G7s8OJauG7g+G7s8OKauG7g8O94bq8YuG7g+G7ncOJ4bu1xrDhu4NG4bq04bur4buD4buf4bu54buDw71s4buD4buz4bquROG7g0PDg+G7g0bDiuG6tOG7tcaw4buD4buzw7Lhu53hu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NEa+G7neG7g8aw4burbuG7q+G7g+G6qOG7qeG7ueG7tcaw4buD4buz4buPROG7g+G7m+G7jeG7tcawZGRk4buDXeG7seG7teG7qeG7g+G7n3Xhu7Xhu4Phu7XGsGxJ4buDaOG7hS1mZy1n4buFZ2dj4buDROG6sOG7tcaw4buDeeG7qcOD4bur4buDw73DiuG6pOG7tcaw4buD4buj4buG4buDa+G7teG7g+G7n21E4buDeeG7qeG7t27hu7XGsOG7g+G7icOtY+G7i+G6pWPhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4buf4bu54buD4bqo4bup4buZ4bu14buD4bud4buZxJDhu4Phu59tROG7g8Spw63huqVk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u11Cw4rhurThu53hu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g3nhu6nhu7nhu4N54bupw7Phu7Vj4buDRsOK4bq04bu1xrDhu4Phu7PDsuG7nWPhu4Phu7XGsGxJ4buDaOG7hS1mZy1n4buFZ2dj4buD4buaauG7teG7g3vEkG7hu7Xhu4PDvcON4buD4bui4buG4buDa+G7teG7g+G7n+G7mcSQ4buDRMOK4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g8aw4burauG7t+G7g0Thu6nhuqLhu7XGsOG7g13hu6lq4bu14bup4buD4buo4bu5auG7g+G7n2/hu4Phu53hu7nhu4Phu5pr4bu34buD4buda+G7t+G7g0PDg+G7g2fDrMOtaS/hu5p7w53hu6JKLeG7nuG7qOG7okpo4buDRsO64buDROG7reG7teG7qeG7g+G7qeG7reG7teG7qeG7g8aw4burbuG7q+G7g+G6qOG7qeG7ueG7tcaw4buD4buz4buPROG7g+G7m+G7jeG7tcawY+G7g0Thu6nhu6vhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g0Zs4buD4bufw7rhu4Phu7XGsOG7qeG7r+G7g8aw4burauG7g+G7qW3hu7Xhu4NE4bupw4Lhu6vhu4PGsOG7q2rhu7Xhu4Phu6nhu7ds4bu14buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4Phu6Phu4bhu4Nr4bu14buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g+G7qeG7t2zhu7Xhu4NE4bupbOG7teG7qeG7g+G7neG7mcSQ4buD4buadeG7teG7g1lx4buzY+G7g+G7qcSQScO54bu14buD4buaa+G7g13hu6nDiuG6tOG7nWThu4Phu5514bu14buD4bu1xrBsSeG7g2bhu4stZi1n4buFZ2hj4buDIuG7muG7tOG7ouG7g0R24bu14bup4buD4bufb+G7g+G7neG7ueG7g2HDs+G7teG7g+G7m27hu7Xhu4NDw4Phu4Phu4lmaS8i4bua4bu04buiLeG7nOG7tOG7g+G7n8SC4bu1xrDhu4PDjeG7g8aw4burauG7g+G7qW3hu7Xhu4NE4bupw4Lhu6vhu4PGsOG7q2rhu7Xhu4Phu6nhu7ds4bu14buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4Phu6Phu4bhu4Nr4bu14buD4bufdeG7teG7g0RCw4rhurThu53hu4Phu7XGsGxJ4buDZuG7hS1pLWfhu4VnaGThu4Phu6jhu6vDueG7tWPhu4Phu7Xhu6ls4buDROG7qeG7mcSQ4buDROG7qeG7q+G7g+G7neG6ouG7tcaw4buD4bufauG7tcaw4buD4bu14bq24buDw73hu4bhu53hu4Phu6nhu7ds4bu14buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7qW3hu7XGsOG7g+G7s+G6uOG7neG7g+G7ncSQw4Phu6vhu4Phu53DieG7tcaw4buD4buf4bul4buD4bufw4pq4buD4buj4buG4buDa+G7teG7g0Zs4bu34buDeeG7qWrhu6vhu4NE4bupa+G7nWPhu4ND4buC4buD4buj4bq44bu1xrBk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nsOK4bqk4bud4buD4bub4burdURj4buD4buf4bul4buD4bufbuG7s+G7g+G7m27hu7fhu4Phuqjhu6nhurjhu53hu4NG4bq44buD4bu04bup4buR4bu14buD4buj4buR4bu14buD4buf4bur4buDw71t4bur4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7o+G7r+G6qOG7g111ROG7g3vEkMON4buD4buyb+G7t+G7g2fhu4VnaGPhu4Phu7XGsGxJ4buDZuG7iy1mLWfhu4VnaOG7g+G7neG7mcSQ4buD4buadeG7teG7g1lx4buz4buD4bufb+G7g+G7n8OK4bqk4bud4buDRG3hu7Phu4NE4bupw4Lhu6vhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4NI4buhZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0Thu6FIRC1qw73hu6vGsOG7teG6q+G7g0Lhu6vGsOG7qURi4buH4bq74bq5Q0RC4bu34bu1xrDhurvhu5ps4bur4buDRmzhu4Nu4bu14bup4bqr4buD4bue4but4bu14bup4buDxq/hu6tq4bu1xrDhurkvQ0RC4bu34bu1xrDhurvhurkv4bqo4bq7


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]