(Baothanhhoa.vn) - Quy hoạch các đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn), Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) đi trước một bước, bảo đảm tầm nhìn dự báo, làm cơ sở để thực hiện kế hoạch hóa đầu tư và thu hút dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng; dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong quá trình đầu tư phát triển đô thị, tập trung nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Quy hoạch các đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn), Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) đi trước một bước, bảo đảm tầm nhìn dự báo, làm cơ sở để thực hiện kế hoạch hóa đầu tư và thu hút dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng; dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong quá trình đầu tư phát triển đô thị, tập trung nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch.

Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Thi công Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đầu năm 2019, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh các nội dung về xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa năm 2019-2020; trong đó, đề xuất giải pháp để đạt mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa tỉnh Thanh Hóa đạt 35% trở lên. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy phương án quy hoạch khu vực xã Hoằng Phụ, Hoằng Châu, Hoằng Phong, Hoằng Đông (Hoằng Hóa) do Công ty CP Tập đoàn Flamingo đề xuất. Sở cũng đã thẩm định các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng và được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết, như: Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới tại xã Hoằng Quang, xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 27-9-2019; quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc sông Mã thuộc địa giới hành chính xã Hoằng Lộc (Hoằng Hóa); các xã Hoằng Quang, Hoằng Đại, TP Thanh Hóa và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4868/QĐ-UBND ngày 18-11-2019; quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Hồ Thành, TP Thanh Hóa và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5348/QĐ-UBND ngày 17-12-2019. Ngoài ra, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia và các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục hồ sơ công nhận huyện Tĩnh Gia đạt tiêu chí đô thị loại IV và được Bộ Xây dựng công nhận tại Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 23–9-2019, làm cơ sở để thực hiện Đề án thành lập thị xã Nghi Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện hoàn thành việc mở rộng địa giới hành chính toàn bộ các thị trấn hiện có và thành lập thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn (được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019). Dân số nội thị tính đến hết tháng 1-2020 khoảng 956.245 người (dân số nội thị tăng thêm do việc mở rộng các thị trấn hiện có và việc sáp nhập các xã vào các phường thuộc TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, thành lập thị trấn Nưa và dân số quy đổi tại các đô thị) và tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 27%. Đi đối với quy hoạch, phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh, các địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, gắn với quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thực tế cho thấy, công tác quản lý quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện theo quy định, việc đầu tư xây dựng các dự án đều tuân thủ theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt; không có tình trạng tự ý điều chỉnh quy hoạch, trường hợp điều chỉnh quy hoạch (nếu có) thì đều thực hiện theo quy trình về điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại Luật Xây dựng 2014, Luật Quy hoạch đô thị 2009 và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20-11-2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, trong quá trình lập quy hoạch cho thấy, nội dung các đồ án bảo đảm hàm lượng nghiên cứu lập quy hoạch bài bản, chuyên sâu nên những năm gần đây các đồ án được cải thiện rõ rệt, chất lượng không ngừng được nâng lên. Bên cạnh đó, việc kiểm soát năng lực của đơn vị tư vấn cũng đã góp phần không nhỏ nâng cao tầm nhìn chiến lược, chất lượng của đồ án quy hoạch. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng được triển khai thực hiện chặt chẽ trong thực tiễn thông qua tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt và tăng cường kiểm tra thực hiện quy hoạch xây dựng qua việc cấp giấy phép xây dựng. Để thực hiện tốt chức năng quản lý ngành, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ thị quản lý về quy hoạch xây dựng, nhất là các địa bàn có khối lượng đầu tư xây dựng lớn... Qua đó, công tác quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được quán triệt và triển khai sâu rộng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh được các sở, ngành, đơn vị có liên quan, các địa phương chấn chỉnh kịp thời, công tác cấp giấy phép xây dựng đi vào khuôn khổ theo quy định... Tại KKTNS, nhằm tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển KKTNS&CKCN trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý KKTNS&CKCN đã tổ chức thực hiện lập đồ án quy hoạch bảo đảm kế hoạch đề ra. Ban đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng, triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư. Đến nay, tỷ lệ phủ quy hoạch đối với phần diện tích có thể phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch của KKTNS đạt hơn 90% (trừ khu vực đồi núi). Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 8 KCN, với tổng diện tích 2.250 ha và đã có 5 KCN được đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đi vào hoạt động, thu hút các dự án đầu tư. Ngoài ra, Ban Quản lý KKTNS&CKCN đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trình Chính phủ điều chỉnh quy hoạch một số KCN đã được phê duyệt, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các KCN trong thu hút đầu tư (KCN Hoàng Long chuyển đổi thành KCN kết hợp đô thị, dịch vụ ...).

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu tư, xây dựng các dự án; phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại KKTNS; hằng năm, UBND huyện Tĩnh Gia đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, kiến trúc trên địa bàn. Sau khi quy hoạch các KCN trong khu kinh tế được phê duyệt, huyện Tĩnh Gia đã phối hợp với Ban Quản lý KKTNS&CKCN tỉnh, thực hiện công khai quy hoạch để nhân dân biết và tăng cường công tác quản lý quy hoạch đã được phê duyệt. Huyện thành lập tổ công tác thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn. Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy hoạch, vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng cơi nới trái phép, kiên quyết không để trường hợp vi phạm mới phát sinh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý kiên quyết, dứt điểm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, điều chỉnh quy hoạch không đúng thẩm quyền và không đúng theo quy định của pháp luật.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch, cần nâng cao trách nhiệm của chính quyền đô thị các cấp. Đồng thời, chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế trong quá trình phát triển đô thị, KKTNS&CKCN. Chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm làm chủ của cộng đồng, của người dân đô thị trong việc quản lý quy hoạch. Thời gian tới, sở tập trung chỉ đạo để tăng cường công tác lập quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch; đồng thời, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bài và ảnh: Xuân Hùng


Bài Và Ảnh: Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]