(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-10, huyện Vĩnh Lộc tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình yêu thương giữa con người với con người trong cộng đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqk4buFOzHhu5rGr0Phu7HDmsavUEPEqcOdw5LDg0Phu4Xhu7bGr0PhurxEREPGr+G7oDxAUUM6UOG7hsWoQ+G7oFHhu4ZDUFHhu5bGr0PFqOG7gjtDOlPGr1BDxq/hu6A7MeG7msavw4IvUMSQ4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG7hcOV4buG4buMQuG6pHDhu4LGr+G7oEPhurgtxJBE4bquQ1A7MeG7msavQ+G7scOaxq9QQ8Spw53DkkM64buyQ8OSUD7DkkPGr+G7oOG7hDFDUMOdUUNQUeG7lsavQ8Wo4buCO0M6U8avUEPGr+G7oDsx4buaxq9Dxq9JxahDRUTEkOG7gOG6sENiSjFD4bum4buEQ1Dhu6hGOkPhu47Dncav4bugQ8Wo4buGxq/hu6BDMkPGr+G7oFDDmuG7hkPGr1BKxq9DIknGr0M/SjtDP8ONw5Lhuq5DxajDnTpDxq/hu6BQw5rhu4ZDw5JbQ8OS4buG4buoQ+G7juG7kCVDOlDhu5xDUFHhu5rGr0M6U8avUEMx4buUO0M6UDzhu7bGr+G7oEPhu6BRXeG7hkPDkuG7qMavQ8av4bugPEBRQyLhu7hRQ8OS4buoxq9Dxq/hu6A8QFFDOibhu6jGr+G7oEPDksOdxq/hu6BD4buOWcav4bug4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnDlcavOsOVJkLhuqTDglHFqOG7oEPDkuG7puG7hj8/4bu5QuG7jDpQO8Wow5NDUeG6qcOVxq86w5UmQkM/OjHhu6bDleG7uUIgUeG7jDpQw4ND4bq84bq6RCUwxIJDUMOVUeG7oFA6w4ND4bq44bq44bq8JTDEgkJDPybDkuG7uUIvL8OS4buMxq/hurDDk+G7huG7qDpQ4buGxq9QUOG7qOG7huG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vxJDhu4DDieG7gC/EkOG6vOG6uOG7jOG6usSQ4bq44bq64buARcOKOkXDiuG6vMOJ4bq+4bumROG6sMOZJeG7oOG6oibhu7nEkOG6usSQQkPhu4bhu6Y64bu5QuG7hTsx4buaxq9D4buxw5rGr1BDxKnDncOSw4ND4buF4bu2xq9D4bq8RERDxq/hu6A8QFFDOlDhu4bFqEPhu6BR4buGQ1BR4buWxq9Dxajhu4I7QzpTxq9QQ8av4bugOzHhu5rGr0JDL+G6pMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqp4buGJTpR4buoxq9C4bqkcuG6rWvhuqtDUDsx4buaxq9D4buxw5rGr1BDxKnDncOSQyVQ4buCOkPhu47Dncav4bugQ+G7puG7okNQUeG7lsavQ8Wo4buCO0M6U8avUEPGr+G7oDsx4buaxq/hurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4bujUOG7gjpDUDsxQ+G7pOG7ljpDKjtHQ+G7jkY6Qzom4buoxq/hu6BDxq9QXcav4bugQ+G7pkzGr0NQUeG7lsavQ8Wo4buCO0M6U8avUEPGr+G7oDsx4buaxq9Dw5Io4buGQ8avScWoQzomPOG7uMOS4bquQ8avScWoQ0VExJDhu4BD4bqt4bqpYkNQUeG7lsavQ8Wo4buCO0M6U8avUEPGr+G7oDsx4buaxq9DUDsx4buaxq9D4buxw5rGr1BDxKnDncOSQ+G7jkhD4buOTjFDxahGxq9QQ8OS4buCw5JDUFPGr1BDOlA+w5JDOjsx4buUxq9DOiY7Mcagxq/huq5Dxq9Kxq/hu6BDw5Lhu4bhu6hDxq9QTcavQzpQPsOSQ8OSKOG7hkPGr+G7oDxAUUPhu4xKxq9DIsagQzomOzHGoMavQ8Wo4buCO0Mi4buEQ8OSUOG7qEPFqOG7gjtDOntD4buO4buqQ+G7pFDhu7ZRQ+G7jE0xQzpRxq9QQzpQTMavQzo84bu2xq/hu6BDOlBKxq/huq5DOjzhu7bGr+G7oEPhu4JRQyJTQ8OSO8Odw5JDP1jGr+G7oEPDksOdxq/hu6BD4buOWcav4bug4bquQ+G7jsOdxq/hu6BDIlHhu5TGr0PFqOG7rFFDxq/hu6A8QFFDOn1Dxq/hu6A7MeG7msavQzpQ4buGxahD4bugUeG7huG6sENr4bug4buEMUNQw51RQ+G7jkhDOlA7Q1AsOkPhu448I8OSQ1Dhu7bGr0PhurxEREPGr+G7oDxAUUPhu6bhu4RDw5Lhu4LGr0PDk8Od4bquQ8OSV8av4bugQ8OSUD7DkuG6rkMiUeG7lMavQ8OSUD7DkuG6rkPhu6bhu4bhu6hD4buOw53Gr+G7oOG6rkPhu6Z9w5JD4bumPCPGr+G7oEMiKUM6JuG7hsav4bug4bquQzpTxq9QQ8av4bugOzHhu5rGr0MiUeG7lMavQzom4buUxq9D4buOVOG7hkPDk+G7hMavQ1A7MeG7msavQzpQ4buGxahD4buMfeG6rkM6JuG7qMav4bugQ+G7juG7qkPGr1BRxqA7QzpTxq9QQ8av4bugOzHhu5rGr0MiUeG7lMavQ8OS4buqQzp7Q8SQREPhu47hu5bGr0PEkEVD4bumTMavQzpQ4buGxahD4bugUeG7hkNQUeG7lsavQ8Wo4buCO+G6sEPhu4nhu5Y6Qyo7R0Phuq1x4bqpQzpR4buWJUPGr1BNxq9D4buOPCPDkkPhurjDisOKQ+G7juG7tsavQyJUQ8Wo4buCO+G6rkMiPCM6Q8OSUFVDOlHhu5Q7Q+G7jsagQybhu4bhurBDYkoxQ+G7puG7hEPhu6Y8I8av4bugQ8Wo4buCO0PDk+G7skM/O8av4bugQyLhu4Thu6hDxq/hu6BKxq9DUOG7hMav4bugQ8Wo4buCO+G6rkMlUCHDkkMiIUPDklDhu6hDIlHhu5rDkkPDkj47Q8OSUF3hu4ZDw5Phu5rGr1BDxq9QSsav4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnDlcavOsOVJkLhuqTDglHFqOG7oEPDkuG7puG7hj8/4bu5QlHhuqnDlcavOsOVJkJDPzox4bumw5Xhu7lCIFHhu4w6UMODQ+G6vOG6ukQlMMSCQ1DDlVHhu6BQOsODQ+G6uMOK4bq6JTDEgkJDPybDkuG7uUIvL8OS4buMxq/hurDDk+G7huG7qDpQ4buGxq9QUOG7qOG7huG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vxJDhu4DDieG7gC/EkOG6vOG6uOG7jOG6usSQ4bq44bq64buA4bq64bq+OuG6vOG6uMSQ4bq44bumxJBELUVExJDhu4DEkERE4bq4LUTDiuG6uOG6uMOJReG6sMOZJeG7oEJD4buG4bumOuG7uULhu4U7MeG7msavQ+G7scOaxq9QQ8Spw53DksODQ+G7heG7tsavQ+G6vEREQ8av4bugPEBRQzpQ4buGxahD4bugUeG7hkNQUeG7lsavQ8Wo4buCO0M6U8avUEPGr+G7oDsx4buaxq9CQy/huqTDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6qeG7hiU6UeG7qMavQuG6pOG6qeG7gsOSQzpTxq9QQ8av4bugOzHhu5rGr0MiUeG7lMavQzpQ4buGxahD4bugUeG7hkNQUeG7lsavQ8Wo4buCO+G6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRr4bug4buEMUNQw51RQ1BR4buWxq9Dxajhu4I7QzpTxq9QQ8av4bugOzHhu5rGr0NQOzHhu5rGr0Phu7HDmsavUEPEqcOdw5JD4buOSEM6Jj1DOlDhu4TGr1BDUOG7qEY6Q+G7jsOdxq/hu6BDOlA8QMav4bugQzA7MeG7lMav4bquQ8Wo4buGxq/hu6BD4buOTcWoQzpSxq9QQ8avUErGr0MiScav4bquQzomOzHGoMavQzpQWMav4bugQzo84bu2xq/hu6BDOlBKxq9DOjzhu7bGr+G7oEPhu4JRQyLhu4RDOlHGr1BDOlBMxq9DIlNDw5LDncav4bugQ+G7jlnGr+G7oOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlNzs6UOG7qCZC4bqkcSZUxq9QQ3FQO8OCLyXhuqQ=

Trịnh Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]