(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1-10, UBND huyện Triệu Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh sách bệnh viện tham gia đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016-2020 (đợt 14). Theo đó,  Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rhu63DoeG6q8SDWMO04bqvw6HhuqtYdyVY4bqnxINiJVjEg8Sp4buZw6HhuqtY4buIw6zhuq/DocSpWOG7iuG7h+G6q1jhuq0mWCDDoeG6q8SDWMO04bqvw6HhuqtYw7TDoVjhu4nhuq/huqvEg1gwbSVY4butw6HhuqvEg1jDtOG6r8Oh4bqrWHc/4bqvWMSDxJEwWOG7mFjEgiZY4bqqw6rhuq/hu6gvxIPDneG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXacSCMyUxV+G7quG6qsOjJuG7mVjDnS3DnVnDmVjEqOG7reG6qnZYxIPEqeG7mcOh4bqrWOG7iMOs4bqvw6HEqVjhu4rhu4fhuqtYacSD4bq74bqvWMSDZmlYw7Thu4Phuq9Y4butw6HhuqvEg1jDtOG6r8Oh4bqrWHc/4bqvWMSDxJEwWOG7mFjEgiZY4bqqw6rhuq9Y4buJ4bq/WDDEg8OzMFjhuq3huqFYMOG6ueG6q8OjWCDhurtYw43EqeG7mTnhu4lYMuG6s+G6q8SDWDBtJVjhu63Dqljhu4nDrG9n4bqrw6NY4butw6pY4buYWOG7iTlYw7RhWMO04bqvw6EwWGnEgzhYMcSp4buZw6Hhu4lYIOG6v1jhu4vEqeG6q8Ojw5lYMuG6r2HEqVgwxIPhurXhuqvEg1gxJeG6q8SDWOG7iyowxINYIMOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1jhu4nEgyXhuqlYw6Phuq8lWDJhWCrhuqtYIMOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1jDtMOhWOG7ieG6r+G6q8SDWMOj4bqvJeG6r1gyYj/huqtY4buyWcOdQC3hu7JZ4buyWVjFqDJm4buJWMOd4bu2xq/hu6RY4buIxIMzYlgyY8OZWOG7rcOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1h3JVjhuqfEg2IlWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4jDrOG6r8OhxKlY4buK4buH4bqrWOG7icOsZ1jhu4nEgybhuqvEg1ggw6HhuqvEg1jDtOG6r8Oh4bqrWMO0w6FY4buJ4bqv4bqrxINYMG0lWOG7rcOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1h3P+G6r1jEg8SRMFjhu5hYxIImWOG6qsOq4bqv4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68z4bqr4buJM8OsV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugVzHhu4nEg8Sp4bqpIFjhuq/hu68z4bqr4buJM8OsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7keG6rzHhu4nEg1VYQOG7uFlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu24buy4buyaeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/DnSThu7QkL8OdWeG7uDHhu7LDnSPhu7Yj4bu0w53hu4nDneG7tuG7uCThuq09LeG6r+G6qcOjLeG7tMOdI1nhu6ThuqVpw6NXWCXhuq3hu4nhu6BX4butw6HhuqvEg1jDtOG6r8Oh4bqrWHclWOG6p8SDYiVYxIPEqeG7mcOh4bqrWOG7iMOs4bqvw6HEqVjhu4rhu4fhuqtY4bqtJlggw6HhuqvEg1jDtOG6r8Oh4bqrWMO0w6FY4buJ4bqv4bqrxINYMG0lWOG7rcOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1h3P+G6r1jEg8SRMFjhu5hYxIImWOG6qsOq4bqvV1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buq4buIYibhuqtYMDrhuqvEg1jhuq3huqFYMOG6ueG6q8OjWCDhurvhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7rcOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1h3JVjhuqfEg2IlWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4jDrOG6r8OhxKlY4buK4buH4bqrWDBjWMOtxKnhu5lY4bqp4bq5WOG7tFlZWMOj4bqvb+G7heG6q8OjWCDDoeG6q8SD4bukWOG6qsSDw7XhuqvDo1jhuqss4bqpWMOtxKklw5lYIMOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1gyO1jhu4nDsuG6q8OjWCBv4buDMFgyfcSpWOG7iW9YacSDKuG7iVjhu4nDrOG6r8Og4bqrWDDhu4dY4buLZ1jDtFvhu4lYMMSDe+G7icOZWOG6qcSpJVjhu4su4bqpWOG7icOsJeG6q8OjWOG7icSD4bqvOeG7iVgg4bqzWMSD4bqvw6HhuqtYMj/huq/DmVjhuqvEg+G6r2HEqVgw4bq54bqrw6NY4bqrw6PEg8OhWOG7ieG6rzjhuqtY4buJ4bqvOeG6q1gyb2YwWMOz4bqrw6NYMWzhuqvDo1jhu4nDrGLhuqvDo1jhuqfEgyrhuqlYMMSDw7UlWCDDoeG6q8SD4bukWOG6psSDOljhuqss4bqrw6NY4buJ4bqvOWlYMFvhuqtYw7Thu4Phuq9YMeG6szDEg1jDtGxY4buZWOG7iTlYMG0lWOG6q8Ojb+G7heG6r1gxPuG6q1gyb2YwWDA64bqvWOG7icSD4bqvw6HhuqvDmVjhuqvEg+G6r2HEqVgx4bqzMMSDWCDDoeG6q8SDWOG6q8OjxKnhu5lYxIPhuq/DoOG6qVgyb2YwWOG6p8SD4bq74bqrw6NYMMSDOcOZWDJd4buZWOG6rWvhuq/hu6RY4bqqw6NiJuG6r1jhuqvEg+G6r8Oh4bqpWMO0bFjhuqfEgyrhuqlYMMSDw7UlWCDDoeG6q8SDWDDEg2JY4bqrw6Nv4buF4bqvWDE+4bqrWOG7icOsOOG6q1gy4bqzJVggJuG6q1jEg8Sp4buZw6HhuqvDmVggw6HhuqvEg1jDtOG6r8Oh4bqrWDBk4bqrWOG7ieG6rzlpWOG6q8SDW+G6q1gwe2lYMMOzxKlYw7QmWDLhuq9hxKlY4buJw6zhurNYMMSDYlggw6HhuqvEg1jhuqvEgz7huqtYMCowWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhuq0+4bqrWDBb4bqr4bukWMSCJuG6q8OjWOG6qyzhuqnDmVggw6HhuqvEg1jDtOG6r8Oh4bqrWOG7ieG6rzlpWOG6q8SDW+G6q1jhuqfEgyrhuqlYIMOh4bqrxINYMMSDYljhu4nDrDjhuqtYw53hu7RZ4bukWVlZWOG6rW9m4buJWCDDoeG6q8SDWOG6q8SDPuG6q1jhuqvDo2I/4bqvWOG7icOsaljDtCZYMuG6r2HEqVjhu4nDrOG6s1jhu4nDrDjhuqtY4buyw53hu6RZWVlY4bqtb2bhu4lY4bqrw6Nv4buF4bqvWCDDoeG6q8SDWOG6q8Oq4bqvWOG7icOsauG7pOG7pOG7pFjhu4jEqeG7mVjhuqvEg+G6rzjhuqvDmVggOOG6q1gwP+G6q8SDWOG6q8SDw7XhuqvDo1jhuqc54buJWMOtxKk6WDI/4buJWDJvZjDDmVggw6HhuqvEg1jDtOG6r8Oh4bqrWDBk4bqrWMOjKGlY4bqnxIPhurnhuqvDo1jhurHhu4lY4bqnxINjWOG6p8SDLOG6q8OZWOG6q8SDb1VY4buIw6zhurfhuqvEg1gyw6pYMMSDxKnhu5k44bqrWOG6qeG6ueG6q1gwxINvJVgyKmlYw7PhuqvDo1jhuqvEg8SpWDB9xKlY4bqnxIMq4bqpWDDEg8O1JVggw6HhuqvEg1jhuqvDoybhu5lYMCbhuqvDo1gwJWJYMG0lWOG6q8SDPuG6q1gxPuG6q8OZWMO04bq3WOG7icSDOVjhu4nhurfhuqvEg1jhu4nDrD/huqvDo1jDtG9m4buJWOG7icSp4buZOeG6q1jDtCLhuqtY4buTOuG7mVjDrCXigKZY4buSxKl74buJWGnEgyrhu4lY4buJw7JY4buJ4bq34bqrxINYxIPhurfhuqvEg1jhu4nEg+G7jTBY4buJOVgwbSVYMuG6syVYacSDb+G7h+G6q8Ojw5lY4butw6pY4buYWOG7iTlYw43EqeG7mTnhu4lYMuG6s+G6q8SDWGnEgzhYMcSp4buZw6Hhu4lYIOG6v1jhu4vEqeG6q8OjWOG7rcOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1h3JVjhuqfEg2IlWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4jDrOG6r8OhxKlY4buK4buH4bqrWMO0JmJYMSXhuqvEg1jhu4sqMMSDWCDDoeG6q8SDWMO04bqvw6HhuqtYw7TDoVjhu4nhuq/huqvEg1gwbSVY4butw6HhuqvEg1jDtOG6r8Oh4bqrWHc/4bqvWMSDxJEwWOG7mFjEgiZY4bqqw6rhuq/hu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rzPhuqvhu4kzw6xX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWEDhu7hZaeG7k8OaWMSDM+G6r8OjxIPhu4lVWOG7tj09aeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/DnSThu7QkL8OdWeG7uDHhu7LDnSPhu7Y94bu2QOG7iUDDnVnhu7Lhuq3hu7Yt4bqv4bqpw6Mt4bu0w5094bu44buk4bqlacOjV1gl4bqt4buJ4bugV+G7rcOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1h3JVjhuqfEg2IlWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4jDrOG6r8OhxKlY4buK4buH4bqrWOG6rSZYIMOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1jDtMOhWOG7ieG6r+G6q8SDWDBtJVjhu63DoeG6q8SDWMO04bqvw6HhuqtYdz/huq9YxIPEkTBY4buYWMSCJljhuqrDquG6r1dYL+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7quG6qsSD4bqvYcSpWOG7icOsJeG6q8OjWOG7icSD4bqvOeG7iVgg4bqzWMSD4bqvw6HhuqtYMj/huq/DmVgw4bq54bqrw6NY4bqrw6PEg8OhWOG7ieG6rzjhuqtY4buJ4bqvOeG6q1gyb2YwWMOz4bqrw6NYMWzhuqvDo1jhu4nDrGLhuqvDo1jhuqfEgyrhuqlYMMSDw7UlWCDDoeG6q8SDWOG7iT/huq9Y4butw5R34bqmWOG7iMOs4bqvw6HEqVjhu4rhu4fhuqvhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qnc+4buZWOG6rSZYMOG7h1jEg8Oq4bqvWOG7icSDxKlb4bqrWOG6rWbhuq9YMsOgWOG7rcOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1h3JVjhuqfEg2IlWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4jDrOG6r8OhxKlY4buK4buH4bqrWOG6qz7huqvDo1gwJWJYMMSDe+G7iVjhuq1vZuG6q8OjWDDEg8Sp4buZOOG6q1jhuqnhurnhuqvDmVjhu4kl4buZWOG6q8OjxINhw5lYMGNY4buJxIM44bqpWDLDquG6q8OjWOG6reG7jTBYMn3EqVjhu4lvWOG6qz7huqvDo1gwJWJYMMSDe+G7iVjhuq1vZuG6q8OjWCDDoeG6q8SDWMO04bqvw6HhuqvDmVjDo+G6r2ppWDDEg2JY4bqrxIM+4bqrWDE+4bqrWOG7icOsYuG6q8OjWMSDxKnhu5nDoeG6q1jDtCZYMCowWMO0a+G6q8OjWOG6rT7huqtYMFvhuqtYMm9mMFjhu4nhuq85aVgwW+G6q1gx4bqzMMSDWMO0bFjhu5lY4buJOVgwxIN74buJWOG6rW9m4bqrw6NYMCViw5lYMMSD4bqvWGnEg+G6sVjhuqfEgyrhuqlYMMSDw7UlWCDDoeG6q8SDWMSDZmlY4bqt4buVw5lYMigwWCDhuq/DoeG7iVjhuq0mWDLhurvhuq9Yw7Thu4Phuq9Y4bqrxIPDteG6q8OjWOG6q8Ojb+G7heG6r1gxPuG6q1jhuqfEg+G6ueG6q8OjWDBjWDLhuq9hxKlY4bqn4bqvw6HhuqtYMMSDxKnhu5nDoOG6q1jhu4nEqeG7mTnhuqtY4bqtOOG6q1jhu4nEqeG7mTnhuqtY4buJ4bq14bqrxINYxINiKDBY4buJw6zEqeG6q8OjWG/hu4fhuqvDo1gy4bqvYcSpWOG7icOs4bqzw5pYMippWMOz4bqrw6NYw7QmWGnEg2wwWMO0bFjhu4nhurvhu4lYxIPhu4fhuqtY4bqrxIPEqVgwfcSpWDBtJVjhuqvDo2/hu4Xhuq9YIMOh4bqrxINY4bqrw6Ml4buZWOG7iT/huq9YxIPEqeG7mcOh4bqrw5lYw6xq4buJWOG6q8OjLuG6q1jhuqfEg2I64bqrw6NYMCowxIPDmVgwxIN74buJWOG6rW9m4bqrw6NYMMSDLOG6qVjhu4tjMFjDtGFY4buZWOG7iTlYw6Phuq/DtSVY4buIw6zEqeG6q8OjWG/hu4fhuqvDo8OZWOG7ieG6teG6q8SDWMO04buD4bqvWDLhurMlWGnEg2/hu4fhuqvDo8OaWDIoMFgg4bqvw6Hhu4lY4bqtJljEgz/huqtYMMSDOVgyb2YwWOG7ieG6t+G6q8SDWOG7icOsP+G6q8OjWMOtxKkqWOG7iTrhuq9YMCowWCDDoeG6q8SDWMO04bqvw6HhuqtY4buJxKnhu5k54bqrWOG7icOsOOG6q+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvM+G6q+G7iTPDrFfhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFfhuq/hu68z4bqr4buJM8OsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7keG6rzHhu4nEg1VYQOG7uFlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVY4bu0JOG7tmnhu5PDmldY4buLw6ww4bugVy8vMDHhuqvhu6QgJWLhu4nEgyXhuqvEg8SDYiXhu6TDtOG6qy8xM+G7i+G6p+G7iWJpL+G6qzPhu5Hhu4svw50k4bu0JC/DnVnhu7gx4buyw50j4bu4WeG7tMOd4buJIz3hu7Y94bqt4bu4LeG6r+G6qcOjLeG7tMOdQMOd4buk4bqlacOjV1gl4bqt4buJ4bugV+G7rcOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1h3JVjhuqfEg2IlWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4jDrOG6r8OhxKlY4buK4buH4bqrWOG6rSZYIMOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1jDtMOhWOG7ieG6r+G6q8SDWDBtJVjhu63DoeG6q8SDWMO04bqvw6HhuqtYdz/huq9YxIPEkTBY4buYWMSCJljhuqrDquG6r1dYL+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7quG7iMOsZ1jhu4nEgybhuqvEg1ggw6HhuqvEg1jDtOG6r8Oh4bqrWMO0w6FY4buJ4bqv4bqrxINYMG0lWOG7rcOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1h3P+G6r1jEg8SRMFjhu5hYxIImWOG6qsOq4bqvWOG6rSZYMOG7h1jEg8Oq4bqvWOG7icSDxKlb4bqrWOG6rWbhuq9YMsOgWOG7rcOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1h3JVjhuqfEg2IlWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4jDrOG6r8OhxKlY4buK4buH4bqrWDIqaVjDs+G6q8OjWMO0JlhpxINsMFjDtGxY4buJ4bq74buJWMSD4buH4bqrWOG6q8SDxKlYMH3EqVgwbSVY4bqrw6Nv4buF4bqvWCDDoeG6q8SD4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6pJxIMq4buJWCDhuq/DoMSpWOG7iT/huq9Y4bqt4bqhWOG7r+G6ueG6q8OjWCDhurvDmVjhuq074bqrxINYMj9iWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4jDrOG6r8OhxKlY4buK4buH4bqrWMOj4buP4bqvWOG6reG7heG6r1gwOuG6qVjhu4fhuqtY4buLPsSpWOG7iy4wWDI54bqrWOG6rTvhuqvEg1gyP2JY4butw6pY4buYWOG7iTnDmVjhu4jEg2/hu4XhuqvDo1jhu4nDrOG7jTBY4buI4bq14bqrxINYbeG7mcOZWMSCd+G6qnbDmVjEqOG7reG6qnZY4buJ4bq14bqrxIPDmVjhu60l4bqrWMOj4bqvKuG6qVgy4bq7MFjhu63DoeG6q8SDWMO04bqvw6HhuqtYdz/huq9YxIPEkTBY4buYWMSCJljhuqrDquG6r8OZWOG6rTvhuqvEg1gyP2JY4buKZ1jhu5hY4buJOVgyO1gxJuG6q8SDWOG7i+G7jVjDrcSpJeG6q1jhu4k+4bqpWDIoMFgg4bqvw6Hhu4lYMMSDYljhuqvEgz7huqtYMT7huqtYxIPEqeG7mcOh4bqrWOG7iMOs4bqvw6HEqVjhu4rhu4fhuqtYw7RhWDDhurnhuqvDo1jhu4kqMFgwxIMs4bqpWOG7i2MwWOG7i8OzMFjhuqfEg2UzWMO0JljhuqfEgyrhuqlYMMSDw7UlWCDDoeG6q8SD4bukWHfhur3huqvDo1jhu4nEg+G7heG6r1gwbuG6q8OjWDDEg2owWOG6qcOy4bqrw6NY4butw6HhuqvEg1jDtOG6r8Oh4bqrWHclWOG6p8SDYiVYxIPEqeG7mcOh4bqrWOG7iMOs4bqvw6HEqVjhu4rhu4fhuqtY4buJw6xnWOG7icSDJuG6q8SDWOG7rcOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1jDtMOhWOG7ieG6r+G6q8SDWDBtJVjhu63DoeG6q8SDWMO04bqvw6HhuqtYdz/huq9YxIPEkTBY4buYWMSCJljhuqrDquG6r+G7pFjhuqw74bqrxINYMj9iWMSDxKnhu5nDoeG6q1gyYVjhuqvDo8SD4bqzWCDDoeG6q8SDWMO04bqvw6HhuqtYMH3huqtY4buJw6wl4bqrxINY4buJxINtWDJj4bqrWOG6q8SDW+G6q1jDtCZY4bqtJuG6qVjhu4nhurvhu4lYMCowWMOjY+G6r1jhuqfhu51Y4buJxIPEqVvhu4lYMm9mMFjhu63DoeG6q8SDWMO04bqvw6HhuqtYdz/huq9YxIPEkTBY4buYWMSCJljhuqrDquG6r1gwxIPEqeG7mcOg4bqrWMOj4bqvJWLDmVjhu4nhuq85aVjhu4lsMFhpxIMq4buJWMSDxKnhu5lY4buJ4bqv4bqrxINY4buJxIN94bqrWDJiJuG6q1jhuqc54buJWOG7iyrhuqvDo1jhu4k/YsOZWOG6qz7huqvDo1gwJWJY4buJw6wqMMSDWOG6q8SD4bqvw6HhuqnDmVjhu4nEgyrhuq9YMsOqWGnEg2wwWMO0bFggw6HhuqvEg1jhuqvEgz7huqtYw7QmWOG6qz7huqvDo1gwJWJYMMSDe+G7iVjhuq1vZuG6q8OjWCDDoeG6q8SDWMO04bqvw6HhuqtY4buJxIMzYlgwKjBY4buJ4bqvOMSpWDDEg+G6sVjhu63Dqljhu5hY4buJOVggJeG6q1jEgybhuqvEg1jDtCZY4bqpbDBY4buJ4bqvOMSpWDJhWCrhuqtY4butw6HhuqvEg1jDtOG6r8Oh4bqrWMO0w6FY4buJ4bqv4bqrxINYMjtYMmFYw6wl4bukWMOUYVhpxIPhurElWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4s3WOG7iT9iWOG6qcSR4bqvWDLhuq9hxKlY4bqn4bqvw6HhuqtY4buJ4bq74buJWOG6q8SDe+G7iVgyw6BYxIPhu4FY4buJw6xmWOG7rcOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1gyJVjhuqfEg2IlWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4jDrOG6r8OhxKlY4buK4buH4bqrWOG7icOs4bqvw6DhuqtY4bqnxIMl4bqvWDBjWMSD4bqvw6HEqVjDrcSpOlgyYVgq4bqr4bukWHfhur3huqvDo1jhu4nEg+G7heG6r1jhuqli4bqrw6NY4bqpxKnhurvhuqtY4butw6HhuqvEg1jDtOG6r8Oh4bqrWHc/4bqvWMSDxJEwWOG7mFjEgiZY4bqqw6rhuq9Y4buJ4bqvOWlY4buJbDBYw63EqSXhuqtY4buJPuG6qVjDo+G6r2ppWDJoWMO0Jljhu4k/Ylgy4bqvYcSpWOG6p+G6r8Oh4bqrWOG7icSDxKlb4bqrWOG6rWbhuq9YMsOgWOG7rcOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1h3JVjhuqfEg2IlWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4jDrOG6r8OhxKlY4buK4buH4bqrWOG7icOs4bqvw6DhuqtY4bqnxIMl4bqvw5lY4buJxIPhu40wWMSD4bqvw6HhuqtYMGNYxIPhuq/DocSpWMOtxKk6WHdhWCrhuqtYIMOh4bqrxINYw7Thuq/DoeG6q1jDtMOhWOG7ieG6r+G6q8SDWOG6q8SDIeG6qVhpxINsMFjDtGxY4buJ4bq74buJWOG6q8SDe+G7iVgw4bq54bqrw6NY4buJKjBY4bqnxIMq4bqpWDDEg8O1JVggw6HhuqvEg1jDtCZYacSDbDBYxIPhur3huq9YMMSDw7MwWOG6qyzhuqvDo8OZWDDEgyzhuqlY4buLYzBY4buLw7MwWOG6p8SDZTNYMMSDYljhuqvEgz7huqtYMT7huqtY4buJw6xi4bqrw6NYxIPEqeG7mcOh4bqrWMO0Jlgy4bqzJVggJuG6q1jhuq0+4bqrWDBb4bqr4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu6PEqeG7icSDYsOsV+G7quG7iOG6uVjEgibhu6gvaeG7qg==

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Ha tho long - 20:03 02/10/19

 Trả lời

Thế thì tốt quá các bệnh nhân có cơ hội khám chữa bệnh với trang thiết bị tiên tiến. Xin chúc mừng.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]