(Baothanhhoa.vn) - Việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may đau ốm hay có vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa đáp ứng nguyện vọng KCB của người dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkzhu6cqYj4l4buM4buw4bumxIPhu4zhu6zGr8Og4buMxIPhuqN7PiXhu4woKuG7ojzDjOG7jOG7rCpi4buc4buM4buwQD4q4buM4buwUHvhu4wqJiM84buMZeG7jMSD4bu2Sy8qw5VMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOg4bufV+G7nOG7rsOSTEMmQOG7rOG7jMSDKuG7nDzhu4wlJuG7nOG7jOG7sFB74buMKiYjPOG7jGXhu4zEg+G7tuG7jMSobuG7n0XEgkrhu4w84bucPiXhu4wp4bugJuG7jOG6o+G7psSD4buMPiom4bu44bqv4buMKTkm4buMP+G7rCrhu4zEgyom4bu2xIPhu4zEgyrhuqnhu6zhu4zhu6wqe+G7jD4l4bqlOCbhu4zhu67hu6Q+w4zhu4w+KuG7psSD4buMKeG7nuG7jOG7rOG7ouG7rOG7jCUm4buc4buMVjo+KuG7jOG7rH3hu4w84bqn4bus4buMxIMq4bqv4buMPirGr8Og4buMxIMq4bumw6Dhu4woKibhu4zhu6wqw5o+JeG7jDzhu5xl4buMVuG7nOG6r+G7jDE84buMKuG7nGXhu4zhu6x94buMY+G7pj7hu4xW4bu44buMY+G7uOG7jMOj4bqn4bus4buMKCoiV+G7iuG7jMSC4bqvZeG7jD4qJuG7tD7DjOG7jD4qJuG7uOG6r+G7jOG7rDbhu4zDo2Hhu4woKuG7ojzDjOG7jOG7rCpi4buc4buM4buwQD4q4buMxKjDum9uSuG7jMSD4bqj4bu0PuG7jFY74buc4buM4buw4buePuG7jMSDLD4q4buMxIIq4bucPirhu4zhu5994buc4buMY+G7qj7hu4zhu6wq4bql4buc4buMVuG7osOg4buM4bqnPiXhu4w+JeG6r2VAPuG7jGNdPiXhu4zDum9u4buM4bus4bq14buc4buMPiXhuqU4JuG7jOG7ruG7pD7hu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZeG7jMOgb1c+xINX4bqjw5Lhu4zDo8SDZSlX4buGw5LEg1fEkcSDLeG7nCkmJT5J4buM4busVz7Eg1fhuqPDjcOSTEsmPCXhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOS4buuxIMq4bqvPOG7sOG7jCZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jOG7lOG7mOG7jsOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buS4bua4buaw6DEkcONw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu64+4buK4buw4buce8SDKuG7nD4qKnvhu5zhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5Xhu5rhu5Dhu5ovw5Xhu5bGoOG7rsOVw5TDlcOVw5Thu47GoMSD4bua4bua4buO4buOw5Qp4buO4buKIcOgJUjhuqPhu4bhu5rhu5Lhu47DkuG7jOG7nCnEg+G7hsOS4bunKmI+JeG7jOG7sOG7psSD4buM4busxq/DoOG7jMSD4bqjez4l4buMKCrhu6I8w4zhu4zhu6wqYuG7nOG7jOG7sEA+KuG7jOG7sFB74buMKiYjPOG7jGXhu4zEg+G7tsOS4buML0xLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5Lhu4zDo8SDZSlX4buGw5LEg1fEkcSDLeG7nCkmJT5J4buM4busVz7Eg1fhuqPDjcOSTG5APirhu4w+KuG7pD7hu4zhu6wqOOG7jMO6b27hu4zEg+G7oCbhu4xuQD4q4buMYyZAPuG7jMOy4buc4buMKCp74buc4buMxIIq4bucPirhu4zhu5/hu57hu4zEqMSCw4Dhu4zEgirhu5w+KuG7jOG7n33hu5xK4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxLVzxMS8OjxIPhuqN7PiVM4bulNSbhu4wpxag+4buM4busKizhu4xW4bqlOeG7rOG7jCgq4buiPOG7jDwzxIPhu4zhu6wq4bqvZeG7tD7hu4woKnvhu5zhu4hISy/Do8SD4bqjez4lTEsvVzxMSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxu4bufRcSC4buMKeG7nuG7jCo6Pirhu4zEgyrhuqfhu6zhu4zhu7BQe+G7jComIzzhu4xWI+G7jOG7rCpSPOG7jMOjfeG7rOG7jMOj4bqn4bus4buMKCoiV+G7jOG7rCp74buMPirhu6Q+4buM4buu4bukPuG7jCgqMD4l4buMYzrhu4w84bqz4bus4buMVj/hu6wq4buMKTkm4buMPirhuq/Grz7DjOG7jOG7rnvhu4zhu6cq4bue4buMPuG6pTfhu6zhu4zEgzThu4zhu6wq4bqn4bus4buMxIMq4bqp4bus4buMKiZAPuG7jGPhu57hu4zEg3vhu54+4buM4buu4bukPuG7jMSDKuG7nDzhu4wlJuG7nMOM4buMViPhu4zhu7BQe+G7jGNA4buMw6Phuqfhu6zhu4woKiJX4buM4busKnvhu4w8NSbhu4w+JeG6pTgm4buMKCom4buM4busKsOaPiXhu4w84bucZeG7jDE84buMVuG7nOG6r8OM4buMxIPhu5wm4buMPuG7oD7DjOG7jD4qVDzhu4xWUDzhu4zhu7BQe+G7jOG7nD7hu4zDoyY+KuG7jMSRUeG7jCozJuG7iuG7jG7hu59FxILhu4zhu6wqJuG7jMSD4bqjUOG7jMOgKsWoPuG7jCk3PuG7jOG7rCom4buMw6AqP+G7jCgq4buiPOG7jOG7sEA+KsOM4buMxJFYxIPhu4w+JSomQDzDjOG7jMSDKuG6rzHhu6zhu4w8Vz7hu4xj4bue4buM4busKlI84buMw6N94bus4buM4busKnvhu4w+JeG6pTgm4buM4busfeG7jMSDKsOd4buMKCom4buMVibhu4woKuG7ojzhu4zhu7BAPirDjOG7jOG7rCpi4buc4buM4buwQD4q4buMxIMqV3vhu4xW4bqxPiXhu4zhuqHhuq9l4buMVjs+KuG7iuG7jMSCKuG6qeG7rOG7jComQD7hu4zDum9u4buM4buwVD4l4buMxIMqw53hu4xu4bufRcSC4buMJSbhurHDoOG7jD4l4bqlOCbhu4w+JSrDqHvhu4xj4bue4buM4busxq8+4buMPiUqw6h74buM4buwN8SD4buMVibhu4wl4buiPirhu4w+VT4l4buM4busKibhu4zEgybhu7Thuq/hu4zhu6wqe+G7jCUm4buc4buMVjo+KuG7jCgqJuG7jDE84buMVuG7nOG6r+G7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMxILhuq3hu4wpOSbhu4w/4busKuG7jDzhu57hu4xu4bufRcSC4buMPOG7nD4l4buMKeG7oCbDjOG7jD4q4bqv4buM4busxajhuq/hu4zDum9u4buM4bus4bq14buc4buMPiXhuqU4JuG7jOG7ruG7pD7hu4w+JeG7nmXhu4zhu6zhu54+JeG7jOG7rOG7nHvhu4rhu4zEguG6r2Xhu4w+Kibhu7Q+w4zhu4zEgypXe+G7jD4qJuG7uOG6r+G7jD4l4bqlOCbhu4zhu67hu6Q+4buMxKjhu6x94buMbuG7n0XEgkrhu4zhu6wqe+G7jOG7sCbhu7bEg8OM4buMxIPhu6Am4buMPDPEg+G7jMOjMeG7jOG7sEA+KuG7jGMmQD7DjOG7jD4l4bqlOCbhu4zhu67hu6Q+4buM4buwO+G7jCrhu6A+4buM4busKuG7tuG7jMSD4bqjez4l4buMYyZA4bus4buMVlI+JeG7jCjDqeG7jMO6b27DjOG7jD4q4bql4buMPDUm4buMKeG6pTnEg+G7jCgq4buiPOG7jOG7rCos4buMVuG6pTnhu6zhu4woKuG7ojzhu4zDleG7jOG7rCrhuq9l4bu0PuG7jCgqe+G7nOG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMbuG7nuG7jOG7pyXhuq9lPT7hu4zEgio74buMw7nhu5w+w4zhu4zEkVHhu4zhu597VD4l4buM4bujJuG7nD4lw4zhu4wq4bqvZUA+4buM4bufe1Q+JeG7jOG7n33hu5zDjOG7jOG7rCp74buM4buwJuG7tsSDSeG7jMSCMCbhu4zhu7A74buMVuG7nOG6r+G7jFbFqOG6r8OM4buM4busKn0+JeG7jDxVxIPhu4xj4bue4buM4buwO+G7jMSDJiPhuq/hu4xW4bqlOD4l4buK4buMw7oqJuG7jMSDMCbhu4xWJuG7jCgq4buiPOG7jOG7sEA+KuG7jMSD4bugJuG7jG5APirhu4xjJkA+4buMw7Lhu5zhu4woKnvhu5zhu4zhu5/hu5484buM4bqiMj4l4buMxKgq4bqvZUA+4buM4bufe1Q+JeG7jOG7n33hu5xKw4zhu4w+KuG7pD7hu4xjJuG7tD7hu4zEg+G7oCbhu4zhuqHhuq/FqGXhu4zEg+G6peG7jGPhu6Y+4buM4bus4bq14buc4buM4buwQD4q4buMYyZAPuG7jOKAnMSD4bql4buMY+G7pj7igJ1J4buM4bun4bu24bqv4buMKCrhu6I84buMxIMmI+G6r+G7jFbhuqU4PiXhu4zEg+G6o+G6pTfhu6zhu4zEgyo64buMPiXhu55l4buMKjA84buMw6Phu5zhuq/hu4zEgzAm4buMPDcm4buMxIMm4bu2w6Dhu4zEg+G6s+G7rOG7jFbhuqU54bus4buMKCrhu6I84buMVuG7nOG6r+G7jFbFqOG6r8OM4buM4busKn0+JeG7jDxVxIPhu4rhu4zEgjAm4buMxIPhuq80JuG7jOG7rOG7nHvDjOG7jMSD4bqt4buMPirhu57hu4xW4bu2PuG7jOG7sEA+KuG7jGMmQD7hu4zDoCpQJuG7jFYm4buMPOG7psSD4buM4buW4buMKDzhu4zhu7BUPiXhu4zEkVfhu4xW4bugw6Dhu4rhu4zhu6fhu7bhuq/hu4zhu6x94buM4bqh4bqvZeG7jFY7Pirhu4w+KuG6peG7jGPGr2Xhu4zEg+G6o3s+JeG7jGMmQOG7rOG7jMO6b27hu4zhu6wqe+G7jD4l4bqlOCbhu4zhu7BAPirhu4zhu6x94buMbuG7n0XEgsOM4buMw6Phu7Lhu4zhuqPhu6bEg+G7jOG7sOG7psSD4buMKTkm4buM4busKnvhu4w+JeG6pTgm4buM4buu4bukPuG7jOG7rCrhurE+JeG7jMSDMCbhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSC4bqlNj4l4buMxIPhuqnDjOG7jMSD4bugJuG7jG5APirhu4xjJkA+4buMw7Lhu5zhu4woKnvhu5zhu4zEgirhu5w+KuG7jOG7n+G7nuG7jMSoxILDgOG7jMSCKuG7nD4q4buM4buffeG7nErDjOG7jCgqJuG7jFbhuqU54bus4buMKiIm4buMY+G7uOG7jD4q4bqv4buM4busxajhuq/hu4w84bqvMT7hu4woKuG7ojzhu4xWMj4l4buMxIMqOCbhu4zEkeG6pTY+JeG7jCgqN8Og4buMY+G7nuG7jDxTxIPDjOG7jD4q4bukPuG7jGMm4bu0PuG7jMSD4bugJuG7jOG6oeG6r8WoZeG7jMSD4bql4buMY+G7pj7hu4zhu6zhurXhu5zhu4zhu7BAPirhu4xjJkA+4buM4busw6I+JeG7jOG7rCp74buM4buwJuG7tsSDw4zhu4zhu6wqLOG7jCgq4buiPOG7jFbhuqU54bus4buMw5Xhu4zhu6wq4bqvZeG7tD7hu4woKnvhu5zhu4rhu4zhu6fhu7bhuq/hu4w84bqvMT7hu4woKuG7ojzhu4zhu6wq4bqvZeG7tD7hu4woKnvhu5zhu4woKuG7ouG7rOG7jMOgKlAm4buMVuG7tj7hu4xj4buee+G7jCowPOG7jMOj4buc4bqv4buMPDcm4buMxIMm4bu2PuG7jCrhu54+KuG7jCgq4buiPOG7jMSDKld74buMbuG7n0XEguG7jFbhuqU54bus4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxu4bue4buM4bunJj4q4buMxIIqO+G7jMOz4bqvPiXDjOG7jMOgKuG6pTg+JeG7jMOyMD4l4buM4buf4bqlNj4lw4zhu4zEgsOA4buMxIIq4bucPirhu4zhu5994buc4buM4busKibhu5zhu4zDo8OdSeG7jOG7pTUm4buMKcWoPuG7jFYm4buMKCrhu6I84buM4buwQD4qw4zhu4zEgzAm4buMw6AqUCbhu4zDo1PDoOG7jMSR4bu2w6Dhu4zhu6wwPiXhu4xjJkDhu6zhu4w+KuG7nuG7jCnhu6Am4buMViPhu4xWJuG7iuG7jG5hJuG7jDw1JuG7jCnFqD7hu4woKuG7ojzhu4zDoCpQJuG7jDzhu6bEg+G7jD7huqvhu5zhu4w+JeG7nmXDjOG7jOG7rH3hu4woKibhu4zhu6xQ4buMPiXhu55l4buMxKjEg+G6t2Xhu4xj4buee+G7jMSD4bqtPiXhu4wpe+G7oCbhu4zEkVjEg+G7jD4lKiZAPErhu4w8Nybhu4zEkXs+JeG7iuG7jMSCKuG7tuG7jD4q4bqlPiXDjOG7jD4qJuG7uOG6r+G7jCgqJuG7jMSDMCbhu4w84bqvMT7hu4wo4bu2xIPhu4wqOcOg4buMKCrhu6I84buMxIMq4bu0POG7jOG7rOG7ouG7rOG7jOG7sEA+KuG7jCgq4bui4bus4buMKeG7oCbhu4woKjA+JeG7jFbhuqU54bus4buK4buM4bufe1Xhu6zDjOG7jMSD4bqjez4l4buMPlI84buMxIMwJuG7jOG7rMOiPiXhu4w84bqvMT7hu4woJiM84buMxIPhuqPhu5zhu4zDo+G6p+G7rOG7jCgqIlfhu4xWOz4q4buMKOG6ueG7jMSoKCrhu6I84buMxIM0PiXhu4zEgyojSuG7jD4q4bqlPiXhu4xu4bufRcSC4buMKeG7oCbhu4woKjA+JeG7jOG7rCom4buMxIPhuqNQ4buM4busKnvhu4xjJkDhu6zhu4w+4bueZeG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMw7km4bu0PuG7jOG6oeG6r+G7nD7hu4xW4bu2PuG7jGPhu6Y+4buMVuG7uOG7jMSD4bqj4bu0PsOM4buMxIMqV3vhu4zDg2Hhu4xF4buMxIPhu7bhu4zEgyw+KuG7jMSCKuG7nD4q4buM4buffeG7nOG7jMSDKjrhu4zDueG6r8avxIPhu4xu4bufRcSC4buMKiZAPuG7jD7hu5xl4buMKCowPiXhu4zhu6x94buMVibhu7jhuq/hu4woKntQPuG7jD7hu5574buM4bqh4bqvZeG7jFY7Pirhu4w8NSbhu4wpxag+4buMKCrhu6I84buMbuG7n0XEguG7jOG7rCos4buMVuG6pTnhu6zhu4woKuG7ojzhu4w8M8SD4buM4busKuG6r2Xhu7Q+4buMKCp74buc4buK4buMxILhuqN7PiXhu4zEgiowPiXhu4zEg+G6peG7jOG7kOG7mi/DlOG7jsOVxqAvxILEgi1uRcSC4buM4buw4bucPuG7jCrhu54+KuG7jD4l4bueZeG7jOG7kOG7ji3DlcOVLcOU4buOw5XGoOG7jOG7rOG6teG7nOG7jG4z4buMReG7jMSD4bu24buMY+G7uOG7jGMmQOG7rOG7jOG6oOG6r2Xhu4xWOz4q4buMxIMqMT4l4buMPirhu6bEg+G7jCUm4bui4buM4buuO+G7rCrhu4xj4bqz4buMKCrhu6I84buM4buwQD4qw4zhu4zhu6wqYuG7nOG7jOG7sEA+KuG7jG7hu59FxILhu4wlJmLhu5zhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zhu7BAPirhu4xjJkA+4buM4bus4bq3PiXhu4wq4bugPiXhu4zEg+G6o+G7tD7hu4zEg3vhu54+4buM4bqh4bqvMeG7rOG7jGPhu57hu4wq4bqlNz4l4buM4buu4buqPuG7jOG7osOg4buM4buu4bqzPiXhu4wlJuG7osOM4buMxIMq4bucPirhu4zEg3vhu6I+4buM4busKibhu4zDoCo/4buMKCrhu6I84buM4buwQD4qw4zhu4zhu6wqYuG7nOG7jOG7sEA+KuG7jMSD4bqjez4l4buMPDPEg+G7jMOjMeG7jMSD4bqj4bqlOD4l4buMKjnDoEnhu4zEguG7oCbhu4woKntQPuG7jOG7kMOM4buMw7Im4bu44bqv4buMw6Mx4buM4buY4buM4bqh4bqvZeG7jFY7Pirhu4zigJzEguG6o3s+JeG7jOG7rOG6tz4l4buMPDPEg+G7jCnFqD7hu4xW4bu2PuG7jCgq4buiPOG7jOG7sEA+KuG7jMSD4bugJuG7jOG7rOG6tz4l4buMPDPEg+G7jOG7rDbhu4zDo2Hhu4xl4buMxIPhu7bDjOG7jD4l4bqlOCbhu4zhu7BAPirhu4zDo+G7nOG6r+G7jCgqJuG7jCgq4buiPOG7jDwzxIPhu4zhu6wq4bqvZeG7tD7hu4woKnvhu5zhu4zhu6zFqD7hu4zDoCpQJuG7jCgq4buiPOG7jMSDKuG7tDzhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zhu6wq4bqvZeG7tD7hu4woKnvhu5zhu4woKuG7ouG7rOG7jMSDKjrhu4zEg+G6reG7jCnFqD7hu4woKuG7ojzhu4zEgyrhuqfhu4zDlOG7jMSD4bqjYeG7jFYm4buM4busKizhu4zEgz8+KuG7jOG7kOG7juG7hOG7jDzhuqfhu6zhu4wlJuG7ouG7jOG7rOG6teG7nOG7jMOV4buMKcWoPuG7jCgq4buiPOG7jOG7sEA+KuG7jGPhu57hu4w84bqn4bus4buMxIMq4bucPirhu4zEg3vhu6I+4buMxIMxJuG7jFbhu5zhu4zhu6wqJuG7jMOgKj/hu4woKuG7ojzhu4zhu7BAPirhu4zhu6zhurXhu5zhu4w+JeG6pTgm4buMVn3hu4woKjA+JeG7jOG6oeG6r+G7ouG7jMOU4buMKcWoPuG7jDzhuqfhu6zhu4wlJuG7ouG7jOG7rOG6teG7nOG7jMOV4buMKcWoPuG7jCgq4buiPOG7jOG7sEA+KuKAneG7iuG7jG8qPz4q4buM4bqh4bqvZeG7jFY7Pirhu4w+4bueZeG7jCgqJuG7tj7hu4woKjA+JeG7jD/Eg+G7jOG7rDbhu4zDo2Hhu4zDum9u4buMVlHhu4zigJzEg+G6peG7jGPhu6Y+4oCd4buM4busKnvhu4zhu7BAPirhu4w+KuG7pD7hu4zhu6x94buMxIMqw53hu4xu4bufRcSC4buM4oCcPDUm4buMKcWoPuG7jOG7rCos4buMVuG6pTnhu6zhu4woKuG7ojzhu4w8M8SD4buM4busKuG6r2Xhu7Q+4buMKCp74buc4oCd4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzhu68+JeG7jMO54bu04buM4bufYuG6r+G7jOG6rmUjPsOM4buMxILhuqPhuqVhPiXhu4zDgCpbPiXhu4zhu6clKiZAw6Dhu4xj4bqz4buMZcOM4buMw4Nh4buMReG7jMSD4bu24buM4busw6I+JeG7jOG7rCp74buM4buwJuG7tsSDSeG7jG7hu59FxILhu4zhu6wqLOG7jOG7rCom4buMxIPhuqNQ4buM4busKnvhu4xWMSbhu4zEg+G6pTk+JeG7jCnhu57hu4w+JeG6pTgm4buM4buwQD4q4buMxKgoKibhu4xWUeG7jOG7sDvhu4wxPMOM4buMVuG7nOG6r0rDjOG7jOG7rCrhuqXhu5zhu4zhu6wqJuG7jMSD4bqjUOG7jGMmQOG7rOG7jCgq4buiPOG7jOG7ruG6qeG7jMOgKls+JeG7jMOgKuG7osSD4buMKiZAPuG7jMOjNzzhu4zEqCgmIzzhu4zEg+G6o+G7nOG7jMOj4bqn4bus4buMKCoiV0rhu4rhu4zDsiPhu4wq4bugPuG7jOG7rCrhu7bhu4xjJkDhu6zhu4wp4bugPOG7jOG7ruG6sz4l4buM4bqh4bqvw6rhu4xu4bufRcSCw4zhu4wq4buePiXhu4w+Ujzhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zhu7BAPirhu4xjJkA+4buMVuG6pTnhu6zhu4zhu6cq4bue4buMPuG6pTfhu6zhu4wlJuG7nHvhu4zhu67huqnhu4zEg3vhu6I+4buMKCY+KuG7jMOgKj/hu4zDum9u4buK4buMw7Im4bu44bqv4buMPuG7nmXhu4woKibhu7Y+4buM4bus4bui4bus4buM4buwQD4q4buMYyZAPuG7jOG7rMOiPiXhu4wlVcOg4buMKCp94buMKCpSPuG7jMSD4bqjez4l4buMYyZA4bus4buMxIMq4bucPirhu4zEg3vhu6I+4buM4busKibhu4zDoCo/4buMw7pvbuG7jOG7rCp74buM4buwQD4q4buMPirhu6Q+4buK4buMw7Ij4buMVibhu7jhuq/hu4zhu6wqLD4qw4zhu4zhu6zhu6Q+4buMVjEm4buMYyZA4bus4buMw7pvbuG7jG7hu59FxILhu4zhu6zhurXhu5zhu4w+JeG6pTgm4buM4buu4bukPsOM4buMxIPhu6Am4buMPDPEg+G7jMOjMeG7jOG7sEA+KuG7jGMmQD7hu4zEkVBl4buM4bqj4buc4buMxIM6Pirhu4zEg+G6o+G7oD4l4buMxIPhu6Lhu6wq4buMVjnEg+G7jFYm4bu44bqv4buMxIPhuqM74buMPiV74bugJuG7jMSD4bqj4bqx4buM4bus4bq14buc4buM4buwQD4q4buMPirhu6Q+4buMKCowPiXhu4xW4bqxPiXhu4zhuqHhuq9l4buMVjs+KsOM4buMPirhuqVJ4buMbkA+KuG7jD4q4bukPuG7jMSDJiPhuq/hu4xW4bqlOD4lw4zhu4wq4bqvZeG7tsSD4buM4buiw6DDjOG7jMSDKld74buM4bqh4bqvZeG7jFY7Pirhu4zhu6zhu6bDoOG7jMSDKuG6rzHhu6zhu4zDleG7jCnFqD4vw5Xhu4zEgyrhu6I+JcOM4buMPirhuqU+JeG7jD4qJuG7uOG6r+G7jOG7rDbhu4zDo2Hhu4zDum9u4buM4bus4bumw6Dhu4zEgyrhuq8x4bus4buMw5Thu4wpxag+L8OV4buMxIMq4buiPiXDjOG7jCnhu5484buMxINSPiXhu4zDozHhu4wp4bqlOcSD4buM4buwQD4q4buMPirhu6Q+4buMViPhu4wlJlA84buM4busKibhu4zDoCo/4buM4buwOj4q4buM4bqh4bqv4bukPuG7jFY2PsON4buMxIPhuqXhu4xj4bumPuG7jOG7sEA+KuG7jD4q4bukPuG7jDzhuq/hu5zhu4zEgyrhuq8x4bus4buMPiV74bueJuG7jOG7rCom4buMxIPhuqNQ4buMbuG7n0XEguG7iuG7iuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMxIIqV3vhu4zhu7Dhu6J74buM4bus4buie+G7jOG7rOG6teG7nOG7jG5Qe+G7jComIzzhu4zEkVHhu4wqMybhu4zEgyw+KsOM4buMPDPEg+G7jMOjMeG7jOG7rDbhu4zDo2Hhu4zDum9u4buMxIMq4bqp4bus4buMKiZAPuG7jFYm4bu44bqv4buMxIPhuqM74buMPiV74bugJuG7jMSD4bqj4bqx4buMKCowPiXhu4xW4bqxPiXhu4zhuqHhuq9l4buMVjs+KuG7jD4q4bqlSeG7jG5APirhu4xjJkA+4buMw7Lhu5zhu4woKnvhu5zhu4zEgyrhu54+KuG7jMOgKjHDjOG7jG5APirhu4xjJkA+4buM4bunMybhu4zEgybhu7bEg+G7iuG7iuG7isON4buMPDPEg+G7jMOjMeG7jOG7rDbhu4zDo2Hhu4zDum9u4buM4busfeG7jMSDUj4l4buMw6Mx4buMKeG6pTk+JeG7jMO6b27hu4w+JXvhu6Am4buMxIPhuqPhurHhu4zhu7Dhu6bEg+G7jMSDKuG6pTg+JeG7jMSD4bqjez4l4buM4bqh4bqvw6nhu4zDlC3DlOG7jsOV4bua4buMPirhuqVJ4buMbkA+KuG7jGMmQD7hu4zDsuG7nOG7jCgqe+G7nOG7jMSDLD4qw4zhu4xuQD4q4buMYyZAPuG7jOG7pVPEg+G7jMSCKuG7nD4q4buM4bq/PsOM4buMbkA+KuG7jGMmQD7hu4zDsuG7nOG7jCgqe+G7nOG7jG/hu6g84buMxIIq4bq1ZeG7iuG7iuG7iuG7jG7hu7Q+4buM4bus4bugPirhu4xWfcOM4buM4buwOj4q4buM4bqh4bqv4bukPuG7jOG7rCom4buMw6AqP+G7jOG7rCp74buMPDPEg+G7jCnFqD7hu4zDum9u4buMbuG7n0XEguG7jMSD4bqjez4l4buMxIMsPirhu4xh4buMPOG6p+G7rOG7jOG7rOG7nHvhu4zDo3vhu4xjNybhu4zhu7A6Pirhu4zhuqHhuq/hu6Q+4buM4busKuG6rz4l4buMxIN74buePuG7jOG6oeG6rzHhu6zhu4xj4bue4buMw6N74buMYzcm4buM4bus4bui4bus4buMVjvhu5zhu4zDoCrhuqU2PiXhu4wp4bukPuG7jOG7rMavPsOM4buMxIPhuqN7PiXhu4xWfcOM4buM4busKibhu4zhu7A6Pirhu4zhuqHhuq/hu6Q+4buMVibhu7jhuq/hu4zEg+G6ozvhu4w+JXvhu6Am4buMxIPhuqPhurHhu4xW4bqnPiXhu4zEgyrhuqfhu4zhu5bhu4zEg3vhu54+4buM4bqh4bqvMeG7rOG7jMSow5TGoOG7muG7iuG7kuG7lOG7mOG7jFYyPiUvKeG6pTnEg0rhu4zhu6zhu5x74buMKjY+4buM4bunJSpA4buM4bq/PuG7jMSow5Thu5Thu5Dhu4rhu5rhu5Thu5bhu4xWMj4lLynhuqU5xINK4buMY+G7nuG7jOG7pyY+KuG7jG46Pirhu4zEqMOUw5Thu5rhu4rhu5jhu5bhu5jhu4xWMj4lLynhuqU5xINKw43hu4zhu7A6Pirhu4zhuqHhuq/hu6Q+4buMVjnEg+G7jFYm4bu44bqv4buMxIPhuqM74buMPjMm4buMxIPhuqPhurHhu4zhu5Dhu4rhu5Dhu47hu5rhu4rhu47hu5Lhu5Lhu4xWMj4lLynhuqU5xIPhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTEtXPExLw6PEg+G6o3s+JUzhuqDhuq9l4bu4PuG7jCk5JuG7jOG7rOG6teG7nOG7jD4l4bqlOCbhu4zhu7BAPirhu4zhu7A74buMxIMq4bqv4buMKlnDoEsvw6PEg+G6o3s+JUxLL1c8TEsvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMQyZA4bus4buMJSbhu5x74buMPOG6p+G7rOG7jMSD4bqjxag+4buM4busKibhu4zDoCo/4buMw7pvbuG7jG7hu59FxILhu4zhu6wqe+G7jOG7rOG7ouG7rOG7jOG7rDbhu4zDo2Hhu4xl4buMxIPhu7bhu4w+KlQ84buMKuG7oD7hu4zhu6wq4bu24buMxIM6Pirhu4zEg+G6o+G7oD4l4buMxIPhuqPhurPhu6zhu4wpOSbhu4zEg+G6reG7jG7hu59FxILDjOG7jMSD4bqvZeG7jD4qJuG7tD7DjOG7jFbhu6Rl4buM4busw6I+JeG7jCnhu57hu4w8M8SD4buMxIPhuqN7PiXhu4w+KmI+JeG7jD4l4bqvZeG7tD7hu4w+KuG7pD7hu4zhu67hu6o+4buMVuG7tj7hu4xjJkDhu6zhu4w8M8SD4buMw6Mx4buM4bqh4bqvZeG7uD7hu4wpOSbhu4zhu6zhurXhu5zhu4w+JeG6pTgm4buM4buwQD4q4buM4buwO+G7jCrhu6A+4buM4busKuG7tuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMxIIqV3vhu4wwPiXhu4zDueG7tOG7jOG7n2Lhuq/hu4zhuq5lIz7DjOG7jGMmQOG7rOG7jCUm4buce+G7jDzhuqfhu6zhu4zEg+G6o8WoPuG7jOG7ruG6qeG7jMSDe+G7oj7hu4xu4bufRcSC4buMJeG7pGXhu4woKn3hu4woKlI+4buM4busKnvhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zhu6w24buMw6Nh4buMw7pvbsOM4buMPiXhuqU4JuG7jOG7ruG7pD7hu4zhu6zDoj4l4buM4busKjvhuq/hu4zEgyomQMSD4buMxIMqWybhu4rhu4xDxq/Eg+G7jMSD4bqlw4zhu4zEgyrhuq8x4bus4buMVibhu7jhuq/hu4zEg+G6ozvhu4zEgypXe+G7jG7hu59FxILhu4zhu6wq4bq14buMZeG7tuG6r+G7jCnhu57hu4zEgyrhuq8x4bus4buMPjMmw4zhu4w+Kibhu7jhuq/hu4zhu7BAPirhu4w+KuG7pD7hu4zhu6x94buMPirhuq/hu4zhu6zFqOG6r+G7jMOj4bqr4buM4buu4bqzPiXhu4xjxq/Eg+G7jMSD4bqlw4zhu4zEgyrhuq8x4bus4buMxIMxxIPhu4wqNj7hu4xj4bqlOcSD4buM4bqh4bqv4bui4buM4busKibhu4zEg+G6o1Dhu4zhu6zhurXhu5zhu4xu4bufRcSCw4zhu4zhu7Dhuq8z4bus4buMw6AqUCbhu4w84bqv4buc4buMPiV74bueJuG7iuG7iuG7iuG7jGM64buMY8avZcOM4buMw7pvbuG7jG7hu59FxILhu4w84bucPiXhu4wp4bugJuG7jD4qJuG7uOG6r+G7jCk5JuG7jD/hu6wqw4zhu4zEg+G6r2Xhu4w+Kibhu7Q+4buMw6Aqxag+4buMPuG7nnvhu4xj4buqPuG7jOG7rCrhuqXhu5zhu4xW4buiw6Dhu4zhuqc+JeG7jD4l4bqvZUA+4buMY10+JeG7jMO6b27hu4zhu6zhurXhu5zhu4w+JeG6pTgm4buM4buu4bukPuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JM4bq/Pirhu4zhu6cl4bqvZT0+4buMQ1I+4buM4buf4bq3PiXDjOG7jMSRUeG7jOG7n3tUPiXhu4zDgCrhuqU5PiXDjOG7jCrhuq9lQD7hu4zhu597VD4l4buM4buffeG7nMOM4buMxIPhuqPFqD7hu4zEgzo+Kknhu4zhu6VZ4buMxIMwJuG7jD5UPOG7jGMmQD7hu4xWJuG7uOG6r+G7jMSD4bqjO+G7jMOj4buc4bqv4buMw6Aq4buq4bqv4buMxIMq4bqvxq/Eg+G7jOG7rFPEg+G7jMSD4bqxJuG7jDzGr8SD4buK4buMw7N74buM4busfeG7jG7hu59FxILhu4w+4bu0PuG7jMOgKsWoPuG7jCk3PuG7jOG7rCom4buMw6AqP+G7jMOgKuG7quG6r+G7jMSDKuG6r8avxIPhu4xj4bue4buMVibhu7jhuq/hu4zEg+G6ozvhu4xWUeG7jFbhuqU54bus4buMbuG7n0XEguG7jOG7rCom4buMxIPhuqNQ4buK4buMxILhuq9l4buMPiom4bu0PsOM4buMxIPhuqN7PiXhu4zhuqHhuq/hu6Lhu4zEg+G6ozo+KuG7jFYm4bu44bqv4buMxIPhuqM7w4zhu4xWI+G7jFbhuqU54bus4buM4buu4bq3PiXhu4zEgyrhuq8x4bus4buMxIMxxIPhu4wqNj7DjOG7jCUm4buc4buMVjo+KuG7jMSDMCbhu4zhu6xbPuG7jMOgKlAm4buMPOG6r+G7nOG7jMSDKuG7tDzhu4zEgyrhuq8x4bus4buMPiV74bueJuG7jOG7ruG7nD4q4buMPOG6s+G7rOG7jG7hu59FxILhu4zhu6wqJuG7jMSD4bqjUOG7jMSoxIMqV3vhu4xWNj7hu4zEgyrhuq8x4bus4buM4bus4bq14buc4buM4buw4bui4bus4buMw6MuSuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMQ+G7uOG7jGPhu6Y+4buMVuG7uOG7jD7hu55lw4zhu4wwPiXhu4zhu5974buePiXhu4zhu59i4bqv4buMxILhuqPhuqU4PiXDjOG7jMOAKn3hu4zhu6Mm4buiPOG7jFYx4bus4buMbkA+KuG7jGMmQD7hu4zDsuG7nOG7jCgqe+G7nOG7jMSDLD4q4buM4busKibhu5zhu4zDo8OdSeG7jOG7pyom4bu44bqv4buMxIPhuqPhuqU4PiXhu4wqOcOgw4zhu4xWI+G7jMSDOjzhu4zhuqPhu5zhu4w+JeG6r2Xhu7Q+4buMPirhu6Q+4buM4buwQD4q4buMw6AqUCbhu4zEgybhu7Y+4buMKuG7nj4q4buMKeG7njzhu4w+Kibhu7jhuq/hu4zEkVjEg+G7jD4lKiZAPOG7jOG7rH3hu4wpJuG7tD7hu4zhuqHhuq/hu5w+4buK4buMxILhuq9l4buMPiom4bu0PsOM4buMbuG7n0XEguG7jCnhu6Am4buM4busKnvhu4zhuqNUPiXhu4zhu7Dhu6Lhu6zhu4zDoy7hu4zhu6wqLOG7jFY7Pirhu4woKjA+JeG7jMOgKuG6t+G7jCo5w6Dhu4xjNybhu4zEgzo+KuG7jMSD4bqj4bugPiXhu4zhu7BAPirhu4xj4bue4buMxIPhuq3hu4zhu6wqMSbhu4zEgyrhu5w+KuG7jMSDe+G7oj7hu4rhu4rhu4rhu4xWJuG7uOG6r+G7jD7hu55l4buM4busw6I+JeG7jCXhu6Rl4buMKCp94buMKCpSPuG7jOG7rCp74buM4bus4bui4bus4buM4buw4bui4bus4buMw6Mu4buMKCom4buM4busKizhu4xWOz4q4buMw7pvbuG7jGPhu57hu4xQPirhu4wq4bqlYT4l4buMVuG7tj7hu4zhuqHhuq9l4bu4PuG7jCk5JuG7jOG7rOG6teG7nOG7jD4l4bqlOCbhu4zhu7BAPirhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSCKuG6qeG7rOG7jMSD4bu24buMKiZAPuG7jD7hu5xlw4zhu4w8QD4q4buMJSbhu6Lhu4xu4bufRcSC4buM4busWz7hu4zEgyrhu6bDoOG7jOG7rCrhuqXhu5zhu4xW4buiw6Dhu4zhuqc+JeG7jFbhuqU54bus4buMZeG7tOG6r+G7jOG7rMWo4bqv4buMw7pvbsOM4buMxIPhuqN7PiXhu4woKibhu4xWfcOM4buMPiom4bu44bqv4buM4buwQD4q4buMPirhu6Q+4buMVibhu7jhuq/hu4zEg+G6ozvhu4zhu7BAPirhu4xjNybhu4zhu6wqJuG7jMOgKj/hu4xu4bufRcSC4buM4bus4buce+G7jMSow6Aq4buq4bqv4buMxIMq4bqvxq/Eg8OM4buMKV3hu6zhu4zEgyrGrz7hu4rhu4rhu4pK4buK4buMxILhuqN7PiXhu4zhu5Thu4zEgyrhu6I+JeG7jFbFqOG6r+G7jD5SPOG7jMOU4buOw5Xhu5rDjOG7jOG7rH3hu4w+Kibhu7jhuq/hu4zhu7BAPirhu4w+KuG7pD7hu4xW4bqlOeG7rOG7jOG6oeG6r8Oq4buMbuG7n0XEguG7jMSDKuG7nD4q4buMxIN74buiPuG7jOG7rCom4buMw6AqP+G7jOG7rCp74buMw5Xhu4xWOcSD4buMVibhu7jhuq/hu4zEg+G6ozvhu4wpNz7DjOG7jOG7rOG6s+G7jMSDKiNJ4buMb33hu4zDlcOU4buQ4buM4buwQD4q4buMPirhu6Q+4buMVuG6pTnhu6zhu4zEgyrhu5w+KuG7jMSDe+G7oj7hu4zEg+G6reG7jOG7mOG7juG7jFbhu7Y+4buMw5Xhu47hu47hu4zEg+G6oyZA4bqv4buMVjI+JS9WOcSD4buMVibhu7jhuq/hu4zEg+G6ozvDjeG7jOG7rH3hu4zGoOG7ksag4buM4buwQD4q4buMPirhu6Q+4buMVuG6pTnhu6zhu4zEgyrhu5w+KuG7jMSDe+G7oj7hu4zEg+G6o+G7tD7hu4zDleG7juG7juG7jMSD4bqjJkDhuq/hu4xWMj4lL1Y5xIPhu4xWJuG7uOG6r+G7jMSD4bqjO8ON4buMVlXhu6zhu4zhu7AmQMSD4buM4busfeG7jOG7sEA+KuG7jD4q4bukPuG7jFbhuqU54bus4buMKuG6pWE+JeG7jMOU4buWw5Thu4rhu5bhu5TDlOG7iuG7mOG7luG7kuG7jFYyPiUvVjnEg+G7jFYm4bu44bqv4buMxIPhuqM74buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzigJzhu6VV4bus4buM4buu4bq34buMxIPhur3hu4wpQOG7jMSDKuG7nDzhu4wlJuG7nOG7jG7hu59FxILhu4zEg+G6o+G7tD7hu4xWO+G7nOG7jOG7sOG7nj7hu4zEgyw+KuG7jFbhu6DEg+G7jCgqe1A+JeG7jMag4buY4buEw4zhu4zEg+G6r2Xhu4w+Kibhu7Q+w4zhu4xWMSbhu4zEg+G6pTk+JeG7jMSDKuG7nDzhu4wlJuG7nOG7jOG7rCrhuqXhu5zhu4zhu6zhu6Q+4buMVjEmSeG7jOG7pyXhuqU4JuG7jOG7rOG7nHvhu4zEg+G6rzQmw4zhu4w+JeG6pTgm4buM4busfeG7jOG7rDA+JcOM4buMPiXhuqU4JuG7jD4lKsOoe8OM4buM4buu4bukPuG7jMSDM+G7rOG7jMSDKiYj4bqv4buMw6Mx4buMVuG6pTnhu6zhu4wqNeG7jMSD4bqjOeG7jMSD4bqt4buMPiXhu6Q+4buMw6Phu6Lhu6wq4buM4bunKuG7nuG7jD7huqU34busw4zhu4zEgyrhuqU4PiXhu4zEkeG6r2Xhu7Q+4buMVuG7nOG6r+G7jDE8w4zhu4zhu6wqJuG7tjzhu4zEg+G6veG7jClA4buM4bus4buce8ON4buMVjEm4buMxIPhuqU5PiXhu4w+JeG6pTgm4buMKCoiV+G7jDzhu6A+KuG7jD4q4bqlSeG7jOG7n13hu6zhu4zDoyY+KsOM4buMw6MmPirhu4xjJuG7tD7DjOG7jCnhu5x74buMVjM+JeG7jGHhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zhu6574bucPirhu4w+JSomQMOg4buK4buK4buK4buMKeG7oCbhu4w/xIPhu4zEgyrhu5w84buMJSbhu5zhu4zhu7BQe+G7jComIzzhu4rhu4zDsibhu7jhuq/hu4w+4bueZeG7jOG7rMOiPiXhu4wp4bue4buMPiXhuq9l4bu0PuG7jD4q4bukPuG7jCgqJuG7tj7hu4zhuqHhuq/DquG7jG7hu59FxILhu4zhu6xbPuG7jCrhu6A+4buMKlnDoOG7jGPhu57hu4zEgyrhuqU4PiXhu4zEkeG6r2Xhu7Q+4buM4buwO+G7jGPhuqU5xIPhu4zhu6wqJuG7iuG7jMOyI+G7jFZQPOG7jOG7sFB74buM4busKibhu4zDoCo/4buMw7pvbuG7jMSD4bqjez4l4buM4buu4bqp4buMxIN74buiPuG7jFbhuqU54bus4buMw6Aq4bu04buM4buu4bqvZUDEg8OM4buM4bus4bui4bus4buM4busNuG7jMOjYeG7jMO6b27hu4zDoCpQJuG7jMSD4bqp4buMVibhu7jhuq/hu4zhu6wqLD4qw4zhu4xW4bukZeG7jOG7rMOiPiXhu4wp4bue4buM4bus4buiJuG7jCgqfeG7jMSD4bqjez4l4buM4busMD4l4buMxIPhu6Lhu6zhu4zDum9u4buMY+G7nuG7jOG6oeG6r2Xhu7g+4buMKTkm4buM4bus4bq14buc4buMPiXhuqU4JuG7jOG7sEA+KuG7jOG7sDvhu4zEgyrhuq/hu4wqWcOg4buK4buM4bufJkA+4buMPuG7nGXDjOG7jG4z4buMReG7jMSD4bu24buMVuG7nD4l4buMVuG7uOG7jMSR4bqv4bumxIPhu4zEg1I+JeG7jDzhuqfhu6zhu4xWfT4l4buMbuG7n0XEguG7iuG7jEM3JuG7jD4q4bqv4buM4busxajhuq/hu4zDum9u4buMPiXhu55l4buM4bus4buePiXhu4zhu6zhu5x7w4zhu4xjJkDhu6zhu4zEg1I+JeG7jDzhuqfhu6zhu4xWfT4l4buMbuG7n0XEguG7jMOj4buy4buMJSbhurHDoOG7jD4l4bqlOCbhu4zhu7BAPirhu4xW4bqlOeG7rOG7jOG7rCpSPOG7jMOjfeG7rOG7jMSDMcSD4buMKjY+w4zhu4xW4buiw6Dhu4zhuqc+JeG7jFbhuqU54bus4buMPiXhuq9lQD7hu4xjXT4l4buMw7pvbuG7jOG7rOG6teG7nOG7jD4l4bqlOCbhu4zhu67hu6Q+4oCd4buMLeG7jDA+JeG7jMO54bu04buM4bufYuG6r+G7jOG6rmUjPuG7jOG7rCp74buM4buwJuG7tsSD4buMxIMq4bu0POG7iksvw6BMS8SD4buc4buwKVfhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSxJHhu5w+Kj4q4bucxIPDkuG7jOG7rFcpKcOjw6Dhu5zhu6wmPiXhu4bDkuG7jsOS4buM4busVykpw6Dhu5zhu67hu64mPiXhu4bDkuG7mMOSTEvEg+G7sHvhu65lTEvEg+G6o0xLxIPhu67hu4zDo8SDZSlX4buGw5LEg1fEkcSDLeG7nCkmJT5J4buMIeG6r8OjxIMmJGXDjcOSTMSCKld74buM4buw4buie+G7jOG7rOG7onvhu4zhu6zhurXhu5zhu4xuUHvhu4wqJiM84buMxJFR4buMKjMm4buMxIMsPirDjOG7jMSD4bqjez4l4buM4buU4buMxIMq4buiPiXhu4xWxajhuq/hu4w+Ujzhu4zDlOG7jsOV4buaw4zhu4zhu6x94buMw5Thu4rDlOG7ksag4buKw5XGoOG7kuG7jCnhuqU5xIPhu4zDum9uw4zhu4zEg+G6o3s+JeG7jFZ94buM4busfeG7jMOV4buKxqDGoOG7lOG7isOU4buS4bua4buMKeG6pTnEg+G7jCgq4buiPOG7jD4le+G7oCbhu4zEg+G6o+G6scOM4buMxINSPiXhu4zDlcOVw4zhu5jhu5Thu4Thu4zDo3vhu4xjNybhu4zhu6zhurc+JeG7jCjhurnhu4w+Ujzhu4zDlOG7jsOVxqDDjeG7jD4zJuG7jMSD4bqj4bqx4buM4buQ4buUw5Xhu4rhu5rhu5Dhu5jhu4wp4bqlOcSD4buMVibhu7jhuq/hu4zEg+G6ozvDjOG7jMSDUj4l4buM4buUw4zhu5Lhu4Thu4zDo3vhu4xjNybhu4zhu6zhurc+JeG7jCjhurnhu4w+Ujzhu4zDlOG7jsOVxqDhu4rhu4zDgzHhu4zhu6wqJuG7jMO6b27hu4xu4bufRcSC4buM4buU4buMxIMq4buiPiXhu4xWxajhuq/hu4w+Ujzhu4zDlOG7jsOV4bua4buMxIPhu6Am4buM4bus4bui4bus4buM4busNuG7jMOjYeG7jMO6b27hu4zEg+G6o3s+JeG7jMSDLD4q4buMKeG7nuG7jMOV4buK4buUw5Xhu5Lhu4zEg+G6veG7jFYyPiXhu4zhu6wqJuG7tjzhu4zhu5jhu5Lhu4Thu4zhu67huqnhu4zEg3vhu6I+4buMPlI84buK4buMw7Phuqnhu4woJuG7tj7hu4xj4bqlOcSD4buMPiXhuq8yPuG7jCgmPirhu4zDoCo/4buMVuG6pTnhu6zhu4wlJuG7nHvhu4zDlcOV4bua4buMxIPhur3hu4xWMj4l4buKSy/Eg+G7rkxLL8SD4bqjTEsvxIPhu7B74buuZUxLL8SD4buc4buwKVdMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOg4bq/4bqvxIMqe+G6o8OSTG7hu54m4buMY+G7nuG7jFA+Kknhu4zhu5974buePiXhu4zhu6Mm4bucPiVLL8OgTA==

Bài Và Ảnh: Hoàng Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]