(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa, số chi khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở KCB trong tỉnh là 1.614 tỷ đồng chiếm 54% dự toán năm. Dự kiến vượt nguồn kinh phí được giao 119 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4Hhu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQuG6rsOMJuG6ruG7nOG7kE7hu6Dhuq47JOG7rOG7suG6rsONw5Thu5Dhuq5JRVDhuq7DlOG7kMOS4bue4bquIeG6ruG7sk7huq7hurbhurbhuqrhuq7hu7I+4bqu4buK4buk4bugw5VBL8OU4bq2w4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEgldk4buIQsOMxILDgeG7kcOU4buIUOG6rklDUOG6rsONQ1Dhuq7huqbhuq7hu7LDlEPhu6DDleG6ruG7iuG7hOG7tOG6ruG7oOG6uOG7nuG6ruG6suG6sOG6tuG6quG6rsONI0Lhuq7huqFFUOG6rsOU4buQw5Lhu57huq50w4nhuq7DlOG7puG7kOG6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULDveG6rsOdw5nhuq7DjcOU4buQ4bqu4bucw5RD4bue4bquw43DlDpC4bquScOT4bugw5Thuq7hu7fhur/huqPhuqHhu7nhuq5JRVDhuq7DlOG7kMOS4bue4bquIeG6ruG7sk7huq7hu7fhuqFkdeG7keG7ueG6ruG7ssSQ4buQ4bquw41Dw43huq7DjeG7qOG6rsOd4buu4bqu4bq/4bqj4bqh4bqu4buyWVDhu6DDleG6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4buiROG6ruG6tuG7s+G6puG6tsOC4bqu4buyPuG6ruG7iuG7pOG7oMOV4bquw43DlOG7kE7hu57huq7huqTDguG7reG6rsOMJuG6ruG7slBD4bug4bqu4bug4bq44bue4buz4bquw6Mm4bqu4buc4buQTuG7oOG6rjsk4bus4buy4bqu4bugw5Xhu7Thu6Thu6Dhuq7hu5zhu5Dhu6DDlOG6rlfDlOG7kuG6ruG7iiThu6zDjeG6rsOV4buQQlDhuq7hurbhurbhuqrhuq7hu7I+4bqu4buK4buk4bugw5Xhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6o+G7iOG7oOG7suG7iFnEgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw43hu6JCw53DneG7q8SC4buQ4bqj4buI4bug4buy4buIWcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxIIs4buQw4zhu7LDlHjhuq7huqbhurDhurBXLnnhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7J44bquw4LhurbhuqRXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL8ONw4zhu6Dhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL8OM4buIw53hu5zhu7JQVy/hu6Dhu4gsw50v4bq24bqq4bq04bqqL+G6tuG6rOG6rMOM4bq24bqw4bqq4bqw4bqww4Lhuqrhu7LhurThuqbhuqbhurbhuqzhu6LhurDhu7Phu5pXw5V3WeG7q+G6tOG6sOG6tMSC4bquQuG7ouG7suG7q8SC4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhuq7DjCbhuq7hu5zhu5BO4bug4bquOyThu6zhu7Lhuq7DjcOU4buQ4bquSUVQ4bquw5Thu5DDkuG7nuG6riHhuq7hu7JO4bqu4bq24bq24bqq4bqu4buyPuG6ruG7iuG7pOG7oMOVxILhuq4vw4FBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6o0JX4buy4buQUOG7oMSCw4HhuqHDk+G7oMOU4bqu4bugw5Thu4bhu6Dhuq7DjcOU4buw4bqu4bq/4bqj4bqh4bqu4buyxJDhu5Dhuq7huqHDk+G7oMOU4bquO+G7kMOT4bug4bquxINC4bqu4bucw5RQQuG6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buRWVDhu6DDleG6ruG6puG6ruG7ssOUQ+G7oMOV4bqu4buK4buE4bu04bqu4bug4bq44bue4bqu4bqy4bqw4bq24bqqw73huq7hu7JQROG7oOG6ruG7suG7luG7oMOU4bquw41R4bqu4bqy4buz4bqyw4Lhuqjhu7PhurbhuqjDguG6ruG7oiThu6zhu7Lhuq7hur/huqPhuqHhuq7huqFkdeG7kcO94bqu4buyWVDhu6DDleG6ruG7ilHhuq7DjVHhuq7hurbhu7Phuqjhuqjhuqbhu7PhurLDguG6quG6ruG7oiThu6zhu7Lhuq7hu5zDlEPhu57huq7hu6DDlVDEkOG7kOG6ruG7slnhu7bDveG6ruG7suG6uOG7oMOV4bqu4bq24bq2w73huqThuqbhu63huq7DnVDhuq474buq4buQ4bquw43hu7jhu6DDleG6ruG7nCnhuq7hu6Dhurjhu57huq7hurLhurDhurbhuqh54bqu4bug4bum4buQ4bqu4buyWeG7tuG6ruG6tOG6puG6tuG7s+G6quG6tOG6pOG6ruG7oiThu6zhu7Lhuq7hu4rhu5BP4bu04bqu4buyWeG7lMO94bqu4buy4bq44bugw5Xhuq7huqbDvcOC4but4bquw51Q4bquO+G7quG7kOG6rsON4bu44bugw5Xhuq7hu5wp4bqu4bug4bq44bue4bqu4bqy4bqw4bq24bqo4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7g8OV4bu0IU3hu6Dhuq7hu6DDlOG7huG7oOG6rsONw5Qj4bquWOG7tELhu6Dhuq7DjEjhu6Dhuq7hu4pO4bug4bquOyThu6zhu7Lhuq7DjCbhuq7hu7JQQ+G7oOG6rsONw5Thu5Dhuq7huqbhuq7hu7LDlEPhu6DDleG6ruG7iuG7hOG7tOG6ruG7oOG6uOG7nuG6ruG6suG6sOG6tuG6quG6ruG7okThuq7hu57hu6bhu7Lhuq7DncOZ4bquw43hu6jhuq7DneG7ruG6ruG6v+G6o+G6oeG6ruG6oWR14buR4bqu4buyQ8ONw5Thuq7hu4rhu6zhu7Lhuq7hu4rhu5BP4bu04bqu4buyWeG7lOG6ruG7oMOVUMSQ4buQ4bqu4buyWeG7tuG6rsONI0Lhuq5Jw5Phu6DDlOG6ruG7oMOU4buG4bug4bqu4buy4buQw5Lhu7Thuq7hu4ok4buw4bugw5XDveG6rsOU4bu0IU7hu7Lhuq5DV+G6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6ruG7ssOUJsON4bquw5Thu5DDk+G7oOG6ruG7iuG7tuG7oMOV4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlOG7s+G6ruG7kcOU4buIUOG6rljhu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5Thuq47T+G6rjvhu5DDk8ON4bqu4bucTeG6ruG7iuG7qOG7oOG6ruG7ssOU4bu0w5nDjeG6riHhuq7DlFPDjeG6rsONxajhuq7hu7JZ4bu0IU/hu6DDveG6ruG7nE3huq7hu4rhu6jhu6Dhuq7hu7LDlOG7tMOZw43huq4h4bquw5RTw43huq7DjcWo4bqu4buyWeG7tCFP4bug4bqu4bucTuG7suG6rsOU4busV+G6rjvhu6rhu5Dhuq7hu7Lhu4bhu6Dhuq7DjCThu6zDjeG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7DjUPDjeG6rsON4buo4bquw53hu67huq7hur/huqPhuqHhuq7igJxJw5Phu6DDlOG6ruG7nsOJ4bug4bqu4buy4buS4bugw5Thuq7hu7dJw5Phu6DDlOG6ruG7iuG7kE/hu7Thuq7hu7JZ4buU4bquw4xE4buQ4bqu4bugw5VEIeG7ueG6ruG7nsav4buQ4bqu4bui4buE4bug4bqu4bucTeG6ruG7iuG7qOG7oOG6ruG7ssOU4bu0w5nDjeG6rsOdw5nhuq7hu6Ik4bus4bugw5Xhuq7hu7LDlOG7tMOZw43huq7hu4oj4bquw4zhu7jhu6DDleG6ruG7ssOZ4buQ4bqu4buKQuG6ruG6tOG6sOG6ruG7oMOVRCHhuq7DlFDDisON4bqu4buyw5Thu4hQ4bquw5Qk4buq4bugw5Xhuq7DjEjhu6Dhuq7hu4rhu5BP4bu04bqu4buyWeG7lOG6rsONI0Lhuq7hu57Gr+G7kOG6rknDk+G7oMOU4oCdw73huq7hu7Lhu7Qh4bqu4bugw5Thu5BN4bugw73huq7hu57hu6bhu7Lhuq7DncOZ4bqu4buK4buo4bug4bquO+G7lMO94bqu4bugw5QkeOG6ruG6ocOT4bugw5Thuq474buQw5Phu6Dhuq7Eg0Lhuq7hu5zDlFBC4bqu4buyw5RE4bugw5Thuq5Xw5TDmcO94bqu4bqhw5Phu6DDlOG6rjvhu5DDk+G7oOG6ruG7g+G7puG7kOG6ruG7suG7kE7hu7LDveG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6ruG7ssOUJsON4bquw5Thu5DDk+G7oOG6rljhu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5Thuq7hu6BEIeG6ruG7nkThuq7DjeG7glfhuq7hu7LDlOG7tMOZw43huq7hurLhuq7hu6Lhu4Thu6Av4buyw5RD4bugw5Xhuq7hu6JE4bue4bqu4buy4bq44bugw5Xhuq7DncOZ4bqu4buiJOG7rOG7oMOV4bquScOT4bugw5Thuq7hu6DDlOG7huG7oOG6ruG7isOS4bquw5Xhu5BF4bue4bquw43DlOG7kOG6rlfDlOG7kuG6rknhu5jhu6DDlOG6rljhu7Thu4bhu6Dhuq7hu4rhu6jhu6Dhuq7hu6JE4bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bqu4buK4bu24bugw5Xhuq5Y4bu0IeG6ruG7iuG7lOG7oMOU4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG6oU3hu6Dhuq7DjcSQ4bugw5Thuq7hu4pRw73huq7hu7Lhu5jhu6DDlOG6ruG7slnEkOG7oMOV4bqu4bue4bum4buy4bquw53DmeG6ruG7slnEkOG7nuG6riHhuq7hu7JO4bqu4buyw5Thu7Thuq7DjOG7tOG7oMOV4bqu4bugw5Uk4buw4buQ4bquw41R4bqu4buyw5RL4bqu4bqhZHXhu5Hhuq7hu4pO4bug4bqu4bucw5RD4bue4bquScOT4bugw5Thuq7hu4rDkuG6ruG7ssOUQuG7oMOU4bqu4buyUEPhu6Dhuq7hu7Lhu5BP4bug4bquw43DmuG7oMOV4bqu4bucw5RD4bue4bquO+G7quG7kOG6rsOdw5nhuq7hu6Ik4bus4bugw5Xhuq7hu6Lhu6rhu6Dhuq7hu6DDlCR44bqu4buRWcSQ4bue4bqudeG6ruG7sk7huq4uw4nhuq7hu4PDlVPDjeG6ruG6v8OUTcO94bqu4buRWcSQ4bue4bqudeG6ruG7sk7huq4uw4nhuq7hur/hu5BN4bug4bqu4buRw5RT4bqu4bu3w5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7hu4PDlVPDjeG6ruG7gcOKw43hu7l54bqu4buyWcSQ4bue4bqudeG6ruG7sk7huq4uw4nhuq7huqNH4bue4bqucuG7huG7oMO94bqu4bqjR+G7nuG6ruG7kcOUROG7oMOUw73huq7huqNH4bue4bqu4bqh4buY4bugw5Thuq7hu7fDlOG7tCHDk+G7oOG6ruG6o0fhu57huq7hu5HDlCMh4bu54oCmeeG6ruG7suG7mOG7oMOU4bqu4buyWcSQ4bugw5Xhuq7hu7LDlOG7tOG6rsOM4bu04bugw5Xhuq5Jw5Phu6DDlOG6ruG7oMOU4buG4bug4bquO0RQ4bquV8OUSOG7tOG6ruG7ssOU4bu0RuG7suG6ruG7ikDDjeG6ruG7ssOUIyHhuq7hu7Lhu5Dhu6DDlOG6ruG7ssOUw5Lhuq7hu67huq7hu57hu6bhu7Lhuq7DncOZ4bquw43hu6jhuq7DneG7ruG6ruG6v+G6o+G6oeG6rsONUeG6rknhu5DDkuG7tOG6rsOU4buQw5Phu6Dhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq5J4buY4bugw5Thuq7hu7LDlCThu7Dhu6DDlcO94bqu4bugw5QkeOG6ruG6ocOT4bugw5Thuq474buQw5Phu6Dhuq7hu57hurrhu7Lhuq7hu5HDlELhu6DDlOG6rn3hu6DDveG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7huqbhuq7hu7LDlEPhu6DDleG6ruG7iuG7hOG7tOG6ruG7oOG6uOG7nuG6ruG7isOJ4bquw50/4bquw4xA4bugw5Xhuq7huqjhuqzhu63huq7DjCbhuq7hu7JQQ+G7oOG6rsONw5Thu5Dhuq7hur/huqPhuqHhuq7huqFkdeG7keG6ruG7iiThu6zDjeG6rsOV4buQQlDhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buDw5VQROG7kOG6rllCw73huq7hu57hu6bhu7Lhuq7DncOZ4bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7DjVHhuq7DncOZ4bqu4buiJOG7rOG7suG6ruG6v+G6o+G6oeG6ruG6oWR14buR4bqu4buy4bq44bugw5Xhuq5J4buC4buy4bqu4buyw5Qk4buw4bugw5Xhuq7DnVDhuq474buq4buQ4bqu4bqm4bqu4buyw5RD4bugw5Xhuq7hu4rhu4Thu7Thuq7hu6Dhurjhu57huq7hurLhurDhurbhuqjDveG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7hu5zDlOG7kOG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6rsONUeG6rsONw5rhu6DDleG6rknDmeG6rjtP4bquw4zhu5TDjcOU4bquScOT4bugw5TDveG6rsON4buo4bquw43hu4Lhu7Thuq5Jw5Phu6DDlOG6ruG7skbhu7Lhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7hu7LDlEIh4bqu4buKxajhu5DDveG6ruG7oMOUJHjhuq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7kcag4bugw5Thuq5j4buQQuG6rsONUeG6rsOdw5nhuq7hu6Ik4bus4buy4bqu4bq/4bqj4bqh4bqu4bqhZHXhu5Hhuq7hu7Lhurjhu6DDleG6ruG6tuG6pOG6qOG7rcO94bquw43DlOG7kOG6rlfDlOG7kuG6ruG7ik/huq7hu6DDlcOU4buU4bquWOG7tHvhuq7huqFkdeG7keG6ruG7ssOUQuG7oMOU4bqu4buyUEPhu6Dhuq7hu7Lhurjhu6DDleG6ruG6suG6ssO94bqs4bqu4buyPuG6ruG7iuG7pOG7oMOVeeG6rmThu7Qhw5Phu6Dhuq7hu5HDlOG7kMOT4bu04bquZFFC4bqu4buy4bq44bugw5Xhuq7hurbDguG6sOG7rcO94bquw43DlOG7kOG6rlfDlOG7kuG6ruG7ik/huq7hu6DDlcOU4buU4bquWOG7tHvhuq7huqFkdeG7keG6ruG7ssOUQuG7oMOU4bqu4buyUEPhu6Dhuq7hu7Lhurjhu6DDleG6ruG6tuG6tsO94bqo4bqu4buyPuG6ruG7iuG7pOG7oMOV4buz4bqu4buH4bum4buy4bquw53DmeG6rsON4buo4bquw53hu67huq7hur/huqPhuqHhuq7DjVHhuq7DleG7kELhuq7hu7Lhurjhu6DDleG6rsOdw5nhuq7hu6Ik4bus4bugw5Xhuq7hur/huqPhuqHhuq7hu6DDlVDEkOG7kOG6ruG7slnhu7bhuq5J4buC4buy4bqu4buyw5Qk4buw4bugw5Xhuq7hu7JZUOG7oMOV4bquWOG7tCjhuq7hurIt4bqy4bqw4bq24bqqw73huq7hu6DDlCR44bqu4bqhw5Phu6DDlOG6rjvhu5DDk+G7oOG6rsSDQuG6ruG7nMOUUELhuq5kRuG7tOG6ruG7geG7psONw73huq7huqHDk+G7oMOU4bquO+G7kMOT4bug4bquxINC4bqu4bucw5RQQuG6ruG7suG7luG7oMOUw73huq7huqHDk+G7oMOU4bquO+G7kMOT4bug4bquxINC4bqu4bucw5RQQuG6ruG6o0fhu57huq7hu5HDlCMh4oCmQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG6oUVQ4bquw5Thu5DDkuG7nuG6ri7DieG6rsOU4bum4buQ4bqu4buy4buW4bugw5Thuq7DjT3hu6DDleG6rsONw5RQ4bquWeG6vOG7oMOV4bquO+G7kMOTw43huq7DnT/huq7DjEDhu6DDleG6ruG7nMOUQ+G7oMOV4bquw53hu5Dhu6DDlMO94bquw43DlE7huq5Xw5RH4bue4bquIeG6rsOUU8ON4bquw43FqOG6ruG7slnhu7QhT+G7oOG6ruG7ssSQ4buQ4bqu4bue4bum4buy4bquw53DmeG6rsON4buo4bquw53hu67huq7hur/huqPhuqHhuq7huqFkdeG7keG6rjtI4bug4bquw41S4bug4bquWOG7tEPhuq7DjUJQw73huq7DjcOUJELhuq5Xw5Thu7jhuq7DlOG7rFfhuq7DleG7kDpC4bquw41Dw43huq7hu6DDlFHhu57huq7hu7LDlOG7tMOZw43DveG6rsOMSOG7oOG6ruG7ik7hu6Dhuq474buQw5PDjeG6ruG7iuG7kE/hu7Thuq7hu7JZ4buU4bquw43DlCRC4bquw5Thu5DDk+G7tOG6rljhu7RF4bqu4buKw5Lhuq5Jw5Phu6DDlOG6ruG7oMOU4buG4bug4bquV8OUReG7kOG6ruG7ik7hu6Dhuq7hu6DDlOG7kE/hu7Thuq7hu6Dhu6jhu5Dhuq7hu5zhu5DDkuG7nuG6ruG7sllC4bquO0Thuq4uQ8ON4bqu4buK4buU4bugw5Thuq5Jw5Phu6DDlOG6ruG7okThu57huq7DleG7kELhuq7hu7Lhurjhu6DDleG6rsONQMON4bquSeG7puG6rsONw5Thu5Dhuq5Xw5Thu5Lhuq7huqFkdeG7kXnhuq7hu5Hhu5jhu6DDlOG6ruG7slnEkOG7oMOV4bquw43DlOG7luG6ruG7iuG7lOG7oMOU4bquw4zhu5TDjcOU4bquO0Dhuq7hu5x74bqu4buyw5Thu7RG4buy4bquWOG7tEPhuq7hu54lw43huq7DjeG7hOG7oOG6ruG7ssOU4buQTuG7suG6rsONPeG7oMOV4bqu4buiROG7nuG6rsOV4buQQuG6ruG7suG6uOG7oMOV4bquw43DlOG7kOG6rlfDlOG7kuG6ruG6v+G6o+G6oeG6ruG6oWR14buR4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7geG7rOG7kOG6rsOMQOG7oMOV4bquO+G7kMOTw43huq7hu7LDlMOa4bugw5Xhuq7hu7Lhu7QhTuG7oOG6ruG6v+G6o+G6oeG6ruG6oWR14buRw73huq7hu57hu6bhu7Lhuq7DncOZ4bquV8OUUuG7oMOV4bqu4bucw5RD4bue4bqu4buKQuG6ruG7nMOUUELhuq7hu7LDlOG7tOG6rsOM4bu04bugw5Xhuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7DjVHhuq7hu7LDlEvhuq7hu4pO4bug4bqu4bucw5RD4bue4bqu4bqhZHXhu5Hhuq7hu4rDkuG6rsONw5Thu7Qhw5Lhu6Dhuq5Jw5Phu6DDlOG6ruG7oMOU4buG4bug4bqu4buiTeG7oOG6ruG7suG7tCFO4bug4bqu4buyWU3hu6Dhuq474buq4buQ4bquw53DmeG6ruG7oiThu6zhu6DDleG6ruG7ouG7quG7oOG6ruG7oMOUJHjhuq7hu43DlFLhu6DDleG6ruG7nMOUQ+G7nuG6ruG7ikLhuq7hu5zDlFBC4bqu4bqq4bqww73huq7hu43DlFLhu6DDleG6ruG7nMOUQ+G7nuG6ruG7ikLhuq7hu5zDlFBC4bqu4bq24bqy4bq04bqu4bu3w5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7hu4/hu7RF4bugw5Xhuq50JOG7qOG7oMOV4bu54oCmQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7kSrhuq7hu6DDlDrhu6DDleG6ruG7oMOV4bu0IU3hu6Dhuq7hu6DDlOG7huG7oOG6ruG7sllN4bugw73huq7hu7JZUOG7oMOV4bquWOG7tEPhuq7hu7JZ4buY4bugw5Thuq5ZROG6rsOdUEPhu7LDveG6rsOV4buQQ+G7nuG6ruG7iuG7lOG7oMOU4bquw43DlOG7kOG6rlfDlOG7kuG6ruG6v+G6o+G6oeG6ruG6oWR14buR4bquWOG7tCjhuq7hurYt4bqy4bqw4bq24bqqw73huq7huqFFUOG6rsOU4buQw5Lhu57huq50w4nhuq7DlOG7puG7kOG6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4buKw4nhuq7hu7Iq4bquw43DlMOZ4buQ4bqu4buyw5RC4bugw5Thuq7hu7JQQ+G7oOG6rsOU4buo4bug4bqu4bq24bqqw73huqzhuqbhurDhuq7hu7I+4bqu4buK4buk4bugw5Xhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV33hu7Thu7LDlFBZxILDgWRQROG7oMOV4bquY+G7kELhu6DDlUEvV8OB

Hoàng Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]