(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1-10, Khoa Lão khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 29 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi cho các bệnh nhân đang điều trị tại khoa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/hu6s54bqt4bqjVuG7j8OjOeG6rVbhu689VsOi4bqj4bqpPVbDrOG6t+G6reG6o1bDrGM9VjAl4bqnVsOi4buXVuG6rcOjOeG6p1bhuqzhuqEl4buRVkjhu4vDqSJWw6w3VuG6rOG6oW3hu4fDo1YiPeG6qVbDrOG7i+G6vcOjxagv4bqjWMavxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhuqIxPSDhu67Gr+G6rOG6oSXhu5FWWC1YV1VWw4LhuqPhuqk9VuG6pD/huqlWw6LhuqPhuqk9VuG7qznhuq3huqNW4buPw6M54bqtVuG7rz1Ww6LhuqPhuqk9VsOs4bq34bqt4bqjVsOs4bq9ViLhuqNuIlbDrGM9VjAl4bqnVsOi4buXVuG6rcOjOeG6p1ZZI1bhuq064bqnVuG6rOG6oSXhu5FWSOG7i8OpIlbDrDdW4bqs4bqhbeG7h8OjViI94bqpVsOs4buL4bq9w6NWIuG6o+G6qVYiJCJWXTnhuq3huqNW4bqt4bqjKeG6rVYwPeG6reG6oVYww6M44buLVsOsaeG6sVbDrCrDo1bDouG6o+G6qT3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu64gw6zhuqPhu4vhuqddVsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1ZAV1dnw7RUVuG6ozHDo+G6oeG6o8OsU1bhu7ZXV2fDtFThu65Ww61pIuG7ouG7ri8vIiDhuq3Dml094bqpw6zhuqM94bqt4bqj4bqj4bqpPcOa4buP4bqtLyAxw63DosOs4bqpZy/huq0xw7XDrS9YI8OdIy9Y4bu24buyIFlZV1dA4buyI8OsWFkjV1jhuqVXw5rhurVn4bqhUmnhu6IjI0Dhu65WPeG6pcOs4bui4buu4burOeG6reG6o1bhu4/Doznhuq1W4buvPVbDouG6o+G6qT1Ww6zhurfhuq3huqNWw6xjPVYwJeG6p1bDouG7l1bhuq3DoznhuqdW4bqs4bqhJeG7kVZI4buLw6kiVsOsN1bhuqzhuqFt4buHw6NWIj3huqlWw6zhu4vhur3Do+G7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7juG7gcOjVsOsw6Phuq3huqNWw6zhuqM+4bqtViLhu4XDo1bhuqfhu4VVVsOs4bqv4bqt4bqjViIm4bqnVVbDrCrDo1Zd4buL4bq9w6NWw6xjPVYwJeG6p1VWIiQiVl054bqt4bqjVuG6reG6oynhuq1W4bqlJVbhuq3huqFt4buHw6NWIj3huqlWw6zhu4vhur3Do1YwP1Yi4bqjw6M9VsOtNFbhuq3huqPhu43huq3huqFWw6wp4bqnVsOsbVVW4bqt4bqh4buL4buROeG6rVbhu49j4bqt4bqhVVbhu48lVuG6p+G6qeG6reG6oVbhuqfhu4vDqeG6rVZdOeG6reG6o1bhu4/Doznhuq1WIuG6q1bhuq3huqPhu43huq3huqFWXcOjOeG6rVZn4bqjJGdWMGFW4bqtKeG6reG6oVYiPeG6qVYi4bqjPMOsVuG6pW3hu4Phuq3huqFWw6xp4bqp4bqt4bqhViJl4bqt4bqhVsOsJCJWw6LhuqMk4bqnViLhuqPhu409Vl054bqt4bqjVVYww6M44buLVsOsaeG6sVVWIuG6ozrhuqdWw63huqsiVl054bqt4bqjVuG6reG6oynhuq1W4bqj4bq/4bqtVuG6reG7jT1W4buPJVbhuq0p4bqt4bqhViI94bqpVsOtw7NW4bqjJcOjVuG6pWLhuq3huqFWMMOpw6NW4buP4buBw6NW4bqt4bqhbeG7h8OjVl054bqt4bqjVuG6pSVW4bqt4bqhbeG7h8OjViI94bqpVsOs4buL4bq9w6PDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7kVZn4buxMeG6rcOsMWnhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuw6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7tldXZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1gjw50jL1jhu7bhu7IgWVlXVyPDneG7uMOsWCMjw53huqXhu7Ytw6PhuqfhuqEtw51Y4buyw53DmuG6tWfhuqHhu65WPeG6pcOs4bui4buu4burOeG6reG6o1bhu4/Doznhuq1W4buvPVbDouG6o+G6qT1Ww6zhurfhuq3huqNWw6xjPVYwJeG6p1bDouG7l1bhuq3DoznhuqdW4bqs4bqhJeG7kVZI4buLw6kiVsOsN1bhuqzhuqFt4buHw6NWIj3huqlWw6zhu4vhur3Do+G7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7r+G6u8OjVuG6reG6oWxW4buRVVZdJCJWw63hurNWIms9VsOi4bqj4bqpPVYibOG6reG6oVbhuqfhuqnhuq3huqFW4bqn4buLw6nhuq1WIiQiVl054bqt4bqjVuG6reG6oynhuq1WIuG6o8OjPVbDrTRW4buP4buBw6NW4bqt4bqj4buN4bqt4bqhVsOi4bqj4bqrVsOi4bqjOuG6rVYiaz1Ww6LhuqPhuqk9VsOsaeG6qeG6reG6oVbDrOG6o+G7h8OjVjDDo2HhuqdW4bqn4buBw6NWMMOjVuG7jyXhuqlW4bqj4bqpKsOsVjDhurvhuq3huqFUVjDhurnhuq3huqFWw6zhuqPhu4fDo1bhuqfhuqnhuq3huqFW4bqn4buLw6nhuq1WXTnhuq3huqNW4bqt4bqjKeG6rVbDrMSDIuG6o1Yiw7MiVjDDozjhu4tWw6xp4bqxVVbhuq3huqM94bqt4bqjVsOi4bqjZMOjVl054bqt4bqjVjBhVsOt4buB4bqnVuG7jzhWMOG6qSXhuq1Ww6xqViLEqeG6reG6oVbhuqHDoz1WMOG6r+G6reG6o8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buRVmfhu7Ex4bqtw6wxaeG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu67Do+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NWQFdXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4buyw51YZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1gjw50jL1jhu7bhu7IgWVlXVyNYV8Os4bu0I8OdQOG6pVhXLcOj4bqn4bqhLSPhu7Yj4bu4w5rhurVn4bqh4buuVj3huqXDrOG7ouG7ruG7qznhuq3huqNW4buPw6M54bqtVuG7rz1Ww6LhuqPhuqk9VsOs4bq34bqt4bqjVsOsYz1WMCXhuqdWw6Lhu5dW4bqtw6M54bqnVuG6rOG6oSXhu5FWSOG7i8OpIlbDrDdW4bqs4bqhbeG7h8OjViI94bqpVsOs4buL4bq9w6Phu65WL8avxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu69t4buDIlZdw6M3w6xVVsOs4bqjJeG6reG6o1bhuqV7Z1bDrG9Ww6zhuqMk4bqt4bqhVuG7ti9ZV1gjVVbDguG6o+G6qT1W4bqkP+G6qVbDouG6o+G6qT1W4burOeG6reG6o1bhu4/Doznhuq1W4buvPVbDouG6o+G6qT1Ww6zhurfhuq3huqNWMD3huq3huqFWw6xv4bqt4bqhVl1t4buBIlbhuq0p4bqt4bqhViI94bqpViLhuqM8w6xW4bqlbeG7g+G6reG6oVbDouG6oyThuqdWMMOjOOG7i1bDrGnhurFVViLhuqM64bqnVsOt4bqrIlbDrW4iVsOi4bqjZDFWIuG6o+G6qVbhuq3huqFt4buHw6NWIj3huqlWw6zhu4vhur3Do1bDrGk24bqtVjDhurE9Vl0l4bqtVsOs4bq34bqt4bqjw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7m+G7i8Os4bqj4bqpaeG7rsavw4xlVuG6oiXFqC9nxq8=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]