(Baothanhhoa.vn) - Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Nông Cống đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5db4buQVOG6puG7huG7oTfDjeG7hkLhu6Ekw4zhu4ZC4buN4buhJEPhu5BU4bqs4buG4buhw4BEw4Lhu4bhu6HDlMSQ4bqgQ+G7oeG6oOG7nuG6oOG7ocOU4buO4buC4buGQuG7ocOSQ8aww5Thu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6HDikThu4ZD4buhw5TDguG7oS3hu6FT4but4buhQ+G7iEThu5UvQ3Hhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DklvEgsWp4bqi4buf4buX4buhN0LFqVThu6HDlOG7ouG7ocOD4bu34buQ4buh4buGQ0Thuqbhu4Dhu6HDisOa4buhcnBxdeG7oS3hu6FycHJww7Xhu6Eq4bux4buGQuG7ocOA4buI4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6E3w43hu4ZC4buhJMOM4buGQuG7ocOD4but4buhw5Thu7nDkuG7ocOU4buO4buQ4buGQuG7oeG6vuG7reG7hkPhu6HDg+G7q+G7gsO14buh4bqgQ+G6uOG7ocOD4bur4buC4buhw5JDxrDDlOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocOKROG7hkPhu6HDlMOCw7Thu6Fk4buO4buC4buGQuG7ocOD4buEw7Xhu6HDlOG7ucOS4buhw5Thu47hu5Dhu4ZC4buh4bqgQ+G7kFThuqzhu4bhu6HhuqLDieG6oEPhu6HhuqBL4buh4bqg4bu14buQ4buhw4pE4buGQ+G7ocOUw4LDteG7ocOD4buaxanhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6vuG7guG7q0Thu6FCRMOM4buGQuG7oeG6oOG7s1Thu6HDlOG7juG7iuG7hkLDteG7oVHhu7nDlOG7oeG7huG7kMONROG7oeG6oOG7hOG7oeG7huG7r+G7hkLhu6HDleG7kOG7tcOUw7Xhu6HhuqBD4bu1w5Thu6Hhur7hu5pO4buGQsO14buhQ0Thuqbhu5Dhu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu6HDikThu4ZD4buhw5TDguG7oeG6oMWp4buC4buhUeG7qeG7guG7ocOV4bux4buG4buhU+G7kOG7tcOUw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buX4buVROG7gELhu6HDleG7juG6oGzhu58vL+G6oOG6ouG7hsO0w4DFqeG7gsOUQ8Wp4buGQ0Phu4LFqcO0UeG7hi/huqLEgsOVw4rDlOG7gsOSL+G7hsSCUsOVL3Hhu6VzcC904bul4bqidXJwcsO6dXTDlMO6w7l1w7rhur7hu6XDtOG6vMOSQuG7n+G7oS/hu5fhu6E2w43hu6FDReG7hkPhu6HDlOG7juG7iuG7hkLhu6Hhu47FqeG7kOG7ocWp4buG4buhw5Thu4Lhu6nhu4bhu6HDlEPEguG7guG7ocOUROG6tOG7kOG7oeG6oEPhu5BB4buG4buhZkTEgsOUfcWo4bqp4buhw5Thu6tE4buhU+G7reG7oWbhu6vhu4bhu6FbRsWp4buh4buTN8ON4buGQuG7oSTDjOG7hkLhu5nDtOG7oeG7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dk4buO4buC4buGQuG7ocOUQ+G7nuG6oOG7oUNE4bqm4buG4buhw5TGsEThu6HhuqBL4buh4bqg4bu14buQ4buh4buGw43hu4ZC4buh4buGQkNE4bqmw5LDteG7ocOU4bui4buhw4Phu7fhu5Dhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FycHHDusO14buhxJE9NyXhu6FD4buQVOG6puG7huG7ocOD4but4buhU+G7s1Thu6HhuqLhu57hu4ZC4buhw4rDguG7oUPhu4Lhu6vhuqBD4buhUeG7qeG7ocOAxanhu4bhu6FD4bup4buGQ+G7oeG6oMaw4bqg4buh4bqgS+G7oeG6oEPDgsO14buh4bqgQ8SQ4buGQ+G7ocOVxrDhuqBD4buhw4Phuqzhu6HDlMSo4buh4bqgQ+G7nOG6oOG7ocOUQ+G7nuG6oOG7oUNE4bqm4buG4buhw4PhuqThu6HGsOG7hsO14buh4bqgQ+G7kFThuqzhu4bhu6HDg8SoROG7oeG6oEvhu6HhuqDhu7Xhu5Dhu6HhuqDhu7NU4buhw5Thu47hu4rhu4ZCw7Xhu6FR4bu5w5Thu6Hhu4bhu5DDjUThu6HDlEPEguG7guG7oUPhu5pM4buGQuG7ocOSQ8aww5Thu6FD4buQVOG7oeG6vk5E4buhw5RDw4Lhu6FR4bup4buh4buGQ+G7kOG7oeG6oOG7t+G7kOG7oeG6oOG7lsWp4buhw5RDw4nhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buP4buhw5Thu6Lhu4ZC4buhw4Dhu5pM4bqg4buhQ0Xhu4ZD4buhw5RD4bup4buGQ+G7ocOV4bux4buG4buhU+G7kOG7tcOU4buhw5RDxILhu4Lhu6Hhu4zhu5BU4buh4buAw43hu6Hhur5M4buGw7Xhu6HDlOG7ucOS4buhw5Thu47hu5Dhu4ZC4buhw5Xhu7Hhu4bhu6FT4buQ4bu1w5Thu6HDlEPEguG7guG7oeG6oEPhu5BKROG7oUJExrDhu6HDlOG7jsOJ4buhw5Xhu7Hhu4bhu6HDkkNB4buA4buP4buhw5Thu6vhu4Lhu6HDg0ThuqThu5Dhu6HDikThuqbhu4bhu6HDg+G6rOG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqi4buCxanhu4ZD4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6HDg+G7t+G7kOG7ocOU4bua4buhUeG7qeG7guG7oeG6vuG6uuG7hkPhu6FR4bue4bqg4buh4buGw43hu4ZC4buh4buGQkNE4bqmw5LDtOG7oVtE4bqm4buG4buh4bqiROG6puG7huG7ocOUxJDhuqBD4buh4bq+4buSxanhu6Hhu4bhu6/hu4ZC4buhw5Xhu5Dhu7XDlMO14buh4bqgQ+G7tcOU4buh4bq+4buaTuG7hkLhu6HhuqDFqeG7guG7oeG6oENEw4Lhu4Dhu6FycG7hu6HDlMSo4buGQuG7oeG6okThuqbhu4bhu6HDlMSQ4bqgQ+G7oUJExILhu4Lhu6HDlOG7juG7iuG7hkLDteG7oULhu4TDkuG7ocOSQ+G7t+G7huG7ocOD4buaxanhu6HDleG7seG7huG7oeG6vuG7mk7hu4ZC4buh4bq+4buaS+G7hkLhu6HDlEPhu57huqDhu6HDgEXhu4ZD4buh4buM4buQ4buz4buG4buhQ+G7qeG7hkLhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6HDg+G7q8OU4buhcXPDusO0dHBw4buhw5Thu7Xhu4bDteG7oVHhu5pOw5Thu6HhuqBD4bq44buhw5RE4bq04buQ4buhw4Phu6tE4buhQ+G7iETDtOG7oSrhu4rhu4ZC4buhw5RDTUThu6HDlEPhu57huqDhu6FDROG6puG7huG7oeG6oEPhu5BU4bqs4buG4buhw4PEqEThu6HDg+G7mk7huqDhu6HDuXBw4buhQ8Wp4buhw4Phu7XDlOG7ocOU4buO4buK4buGQuG7oeG6vuG7ksWp4buhw4rhuq7hu4Dhu6FDROG6puG7kOG7oeG7jOG7kOG7seG7ocOVxanhu4ZC4buhw5Thu47hu4rhu4ZC4buh4bqgxrDhuqDhu6Hhur7hu4Lhu6tE4buh4bqg4buzVOG7ocOKQ8aw4bqg4buh4bqg4buE4buhQkTGsOG7ocOU4buOw4nhu6HDikThu4ZD4buhw5TDguG7oeG6oMWp4buCw7Xhu6Hhu4ZD4bua4buN4buhNEPhu4LFqUThu6HDlOG7s1TDteG7oUzDlOG7oVPhu5Dhu7XDlOG7ocOKQ0Hhu5DDteG7ocOAxJDhu6FTxanhu4ZDw7Xhu6HhuqBI4buh4bq+4bup4buA4buhw5RD4buc4bqg4buh4buv4buG4buh4bqgQ+G7r+G7huG7oeG7huG7kMONRMO0w7TDtOG7j+G7oeG7nOG7hkLhu6HhuqLhu5Thu4ZC4buhw4pD4buCxanhu6FDR+G6oOG7oS3hu6HDiuG7puG7ocOUQ+G7kOG7ucOU4buhUeG7qeG7ocODQVThu6Hhu4Dhu6vhu4ZD4buhUUThuqbhuqDhu6HhuqBL4buhQkRMROG7oUPhu4TFqeG7ocOU4buO4buC4buGQuG7ocOV4bux4buG4buhU+G7kOG7tcOU4buh4buGw43hu4ZC4buh4buGQkNE4bqmw5LDtOG7oVvhu5BU4bqm4buG4buh4bqgxqDhu4ZC4buhw5Thu7nDkuG7ocOU4buO4buQ4buGQuG7oeG6oEPhurjhu6HDg+G7q+G7guG7ocOSQ8aww5Thu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6HhuqBD4buv4buG4buh4buG4buQw41E4buhw5RDxILhu4Lhu6FD4buaTOG7hkLhu6HDlOG7jsWp4buGQuG7ocOU4buO4burRMO14buhw4PDguG7huG7oeG7hsWpVOG7ocOU4buO4bq04buG4buhw4PDicWp4buhw4Dhu6nhu4bhu6FD4buQVOG6puG7huG7ocOD4but4buh4buM4buQVOG7oUPhu4Lhu6vhuqBD4buhdeG7ocOKQ+G7kOG7ocOU4buOxanhu4ZC4buhw5Thu47hu6tE4buhw5Thu7nDkuG7ocOU4buO4buQ4buGQuG7ocOU4burROG7oeG6oMaw4bqg4buhU+G7reG7oWThu7Phu4bhu6E0Q8Wp4buGQsO14buhZMOC4buhZEN24buGQsO14buhNkThu4ZD4buhN0JD4bq6xanDteG7oWThu47hu5pN4buGQuG7oX1Exanhu4ZCw7Xhu6Ekw43hu4ZC4buhJEPEkOG7hkPhu6FRTEThu6HDlMSo4buGQuG7oeG6okThuqbhu4bhu6HDlMSQ4bqgQ+G7oXHhu6V14buhQ8Wpw7Xhu6HDg+G7q8OU4buh4bqgQ+G6uOG7ocOUROG6tOG7kOG7ocOD4burROG7oUPhu4hE4buP4buhQkTGsOG7ocOU4buOw4nhu6HDleG7seG7huG7oVPhu5Dhu7XDlOG7oeG7hkLhu6nhu4ZD4buh4bqgQ+G7r+G7huG7oeG7huG7kMONROG7ocODw4Lhu4bhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FycHHDueG7ocOD4burw5Thu6Hhu6V1cMO1deG7p+G7ocOU4buk4buhw4Phu4rhu4ZCw7Xhu6HDlOG7pOG7ocOU4buOR+G7hkLhu6HhuqBD4buv4buG4buh4buG4buQw41E4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhQkTGsOG7ocOU4buOw4nhu6HDleG7seG7huG7oVPhu5Dhu7XDlOG7oeG7hsON4buGQuG7oeG7hkJDROG6psOS4buhw4Phu6vDlOG7oXRww7Xhu6duw7Xhu6FR4buaTsOU4buh4bqgQ+G6uOG7ocOUROG6tOG7kOG7ocOD4burROG7oUPhu4hEw7Thu6Fk4bu5w5Lhu6HDlOG7juG7kOG7hkLhu6HhuqBD4buv4buA4buhw5Xhu4ThuqDDteG7ocOA4bux4buC4buhUeG6puG7oXLDtOG7pXHDueG7oUPFqeG7oeG7juG7ouG7hkLhu4/hu6HDg+G7reG7ocOU4buO4buK4buGQuG7oeG7gExE4buhw4Phu5pO4bqg4buhcXDhu6FR4bur4buG4buh4bqg4buzVOG7ocOSQ+G7s+G7huG7ocOUxrDhu4bhu4/hu6HDg+G7iOG7oeG6oEPEguG7ocOSQ+G7luG7oeG7juG7ouG7hkLhu6HDg+G7q8OU4buh4bulw7XDuW7DteG7oVHhu5pOw5Thu6HhuqBD4bq44buhw5RE4bq04buQ4buhw4Phu6tE4buhQ+G7iETDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5ck4buY4buGQuG7oVFMROG7ocOSQ8aww5Thu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6HDleG7seG7huG7oVPhu5Dhu7XDlOG7oeG7hsON4buGQuG7oeG7hkJDROG6psOSw7Xhu6FD4buQVOG6puG7huG7oTfDjeG7hkLhu6Ekw4zhu4ZC4buh4bqgxqDhu4ZC4buhw5Thu7nDkuG7ocOU4buO4buQ4buGQuG7oeG6vuG7reG7hkPhu6HDg+G7q+G7gsO14buh4bqgQ+G6uOG7ocOD4bur4buC4buhw4NBVOG7oeG7gOG7q+G7hkPhu6HDkkPGsMOU4buhw5Thu45E4bqs4buG4buh4bqgw43hu4ZC4buh4buGQkNE4bqmw5Itw5RE4bqs4buQ4buhw5RD4buW4buh4bqgw43hu4ZC4buh4buGQkNE4bqmw5LDtOG7oVvhu5BU4bqm4buG4buhw4Phu63hu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6HDikPFqUThu6FR4bup4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6HhuqDhu4Thu6FDROG6puG7kOG7oeG7jOG7kOG7seG7oTdCQ8OJ4buh4buM4buQVMOCw5Thu6HDlcOM4buhcHMtN+G6qy9bxJHDteG7oeG7hkLhu6lU4buhcnUtdC1ycHHDuuG7oeG6oOG7lsWp4buhW+G7kFThuqbhu4bhu6Hhu5ZU4buhN8ON4buGQuG7oSTDjOG7hkLhu6FR4bqk4buhw5JDxrDDlOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7oeG6oMON4buGQuG7oeG7hkJDROG6psOSLcOUROG6rOG7kOG7ocOUQ+G7luG7oeG6oMON4buGQuG7oeG7hkJDROG6psOSw7Xhu6Hhur7hu6nhu4ZC4buh4buGQkPhuqThu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocODw4nFqeG7ocOA4bup4buG4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6FCRMWpROG7ocOD4buC4bur4buG4buhcnBxw7otcnByceG7j+G7ocOD4bqk4buhxrDhu4bhu6FR4bqk4buhw5JDxrDDlOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7oeG6oMON4buGQuG7oeG7hkJDROG6psOSLcOUROG6rOG7kOG7ocOUQ+G7luG7oeG6oMON4buGQuG7oeG7hkJDROG6psOSw7Xhu6Hhur7hu6nhu4ZC4buh4buGQkPhuqThu6FD4buQVOG6puG7huG7oTfDjeG7hkLhu6Ekw4zhu4ZC4buhQkTFqUThu6HDg+G7guG7q+G7huG7oXJwccO6LXJwcnHDtOG7oSTGsOG6oOG7oeG6ouG7gsWp4buGQ+G7oeG7hkJDROG6psOS4buhw4Phu63hu6HDlOG7ucOS4buhw5Thu47hu5Dhu4ZC4buhw4Phu7fhu5Dhu6HDlOG7muG7oVHhu6nhu6Hhu4BP4buh4buO4buI4buGQuG7ocOV4bux4buG4buhU+G7kOG7tcOUw7Xhu6HDikThu4ZD4buh4bqi4buCxanhu4ZDw7Xhu6HDlOG7q+G7guG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buhUUThuqbhuqDhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6FR4bup4buhw5RD4buQ4buh4buGQ+G7ucOS4buh4bqgQ+G7guG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6vsWp4buC4buhw4Phu4jhu4ZCw7Xhu6Hhu4ZD4bua4buN4buhJMON4buGQuG7ocOUVOG7oTbFqVThu6HhuqDDjeG7hkLhu6Hhu4ZCQ0ThuqbDkuG7oSXhu47EgsWp4buA4buhe2ZE4buGxanhu6HDlOG7q0Thu6FT4but4buhNkThu4ZD4buhNEPDjUTDteG7oSTDjeG7hkLhu6HDlFThu6E2xalU4buhaDThu6Fk4buO4buaTeG7hkLhu6FkQ3bhu4ZCw7TDtMO04buhJMaw4bqg4buh4buGQuG7qeG7hkPhu6Hhu4ZCQ+G6pMO14buh4bqiw4nhuqBD4buhUeG7lMO14buhw5RD4buaS+G7hkLhu6Hhu4Dhu6tE4buhw5REw4LDkuG7ocOU4buU4bqg4buhw5JDxrDDlOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocODxanhu6HhuqLhu6vhu4ZCw7Xhu6HDg8aww5Lhu6Hhu5zhu4ZC4buhw4Phu5pO4bqg4buh4buGQ+G7kOG7oeG6oOG7t+G7kOG7ocOV4bux4buG4buhU+G7kOG7tcOUw7Xhu6HDikThu4ZD4buh4bqi4buCxanhu4ZD4buhUeG7qeG7ocOSQ+G7lOG6oOG7oVHhu5Thu6HDg01E4buhw5XDjOG7hkLhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG7hkPhu7Phu4bhu6HhuqLhu7Phu4bhu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocODw4nFqeG7ocOA4bup4buGw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZkxE4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhQkThu7FE4buhw5JDxrDDkuG7ocOD4buK4buGQuG7ocOA4buIw7Xhu6HDlcWp4buQ4buh4buG4bugxanhu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7ocOKw5rhu6HDlEPhu57huqDhu6FDROG6puG7huG7oTdCQ8OJ4buh4buM4buQVMOCw5Thu6Eq4burROG7oUPhu4hE4buhKuG7seG7hkLhu6HDgOG7iOG7oUPhu5BU4bqm4buG4buh4bq+4bu34buG4buhw5RD4buc4buhaGhdXV3DteG7oeG6vuG6uuG7hkPhu6FR4bue4bqg4buhw4pE4buGQ+G7ocOUw4Lhu6HhuqDhu5bFqeG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhN8ON4buGQuG7oSTDjOG7hkLhu6HDg+G7reG7ocOD4burw5Thu6HDg+G7mk7huqDhu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7ocOKw4LDlOG7oeG7jOG7kOG7seG7ocODxrDhu4ZC4buhw4pDxJDhuqBD4buh4bq+4bqmw7Thu6FkQ8SC4buC4buhw4Phu4TDteG7oUJExrDhu6HDlOG7jsOJ4buhw5Xhu7Hhu4bhu6FT4buQ4bu1w5Thu6HhuqDGsOG6oOG7oeG7hkLhu6nhu4ZD4buhw4pE4buGQ+G7ocOUw4Lhu6HDucO0c3Bw4buhw5Thu6Thu6HDg+G7iuG7hkLDteG7ocOD4burw5Thu6HDuuG7pW7hu6HhuqBD4bq44buhw5RE4bq04buQ4buhw4Phu6tE4buhQ+G7iETDtOG7oWRD4buQ4buh4buGQ+G7ucOS4buhw4BF4buGQ+G7oeG7jOG7kOG7s+G7huG7ocOD4bu34buQ4buh4buGQuG7mk1E4buhw4Phu6vDlOG7oXLDucO14bun4buhw5Thu45E4bqm4buQ4buhw4Phu4rhu4ZCL+G7huG7r+G7gMO14buhw4Phu6vDlOG7ocO64bunw7V14bulbuG7oeG6oEPhurjhu6HDlEThurThu5Dhu6HDg+G7q0Thu6FD4buIROG7j+G7ocOUxKjhu4ZC4buhUcOM4buG4buhw4Phu7fhu5Dhu6HDlOG7muG7ocOSQ8aww5Thu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6F1w7RxdOG7pcO14bun4buhw5Thu6TDteG7ocOD4burw5Thu6F1w7nDtXJu4buh4bqgQ+G6uOG7ocOUROG6tOG7kOG7ocOD4burROG7oUPhu4hEw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXPeG6tOG7huG7oeG6oOG7q+G7hkPhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HDisOCw5Thu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu6HDg+G7q8OU4buhw4Phu5pO4bqgw7Xhu6HDlcWp4buQ4buh4buG4bugxanhu6Hhu4ZDROG6puG7gOG7ocOKw5rhu6HDlEPhu57huqDhu6FDROG6puG7huG7oTdCQ8OJ4buh4buM4buQVMOCw5Thu6Eq4burROG7oUPhu4hE4buhKuG7seG7hkLhu6HDgOG7iOG7oUPhu5BU4bqm4buG4buh4bq+4bu34buG4buhw5RD4buc4buhaGhdXV3DteG7oVHDgeG7huG7oeG6oEbhu4bhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOVw4zhu6HDlOG7iuG7huG7ocOU4burRMO14buhQ+G7q+G7huG7oeG6oEPDguG7ocOU4buO4buC4buGQuG7ocOSQ8aww5Thu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6HDikThu4ZD4buhw5TDguG7oeG6oOG7t+G7huG7ocOKQ3bhuqDhu6HDkkPhu5ThuqDDteG7oeG7hkPhu5rhu43hu6E3w43hu4ZC4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6Hhu4zhu5BU4buh4buAw43hu6HDleG7seG7huG7oVPhu5Dhu7XDlOG7oeG7hkNIw7Xhu6HDkkPhu7Phu4bhu6HDlMaw4buG4buh4bqiw4Hhu4bhu6HDg8OC4buG4buhw4pD4buE4buhw4pD4buv4buG4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhw4Phu7fhu5Dhu6HDlOG7msO14buhxrDDkuG7oeG6ouG7lOG7hkLhu6HDlETDguG7huG7ocOA4buI4buhw4pD4buCxanhu6FDR+G6oOG7oS3hu6HDiuG7puG7ocOUQ+G7kOG7ucOU4buhUeG7qeG7oeG6oEvhu6FCRExE4buhUeG7qeG7guG7ocOV4bux4buG4buhU+G7kOG7tcOUw7Thu6El4buC4buhUeG7uVTDteG7oeG7huG7r+G7hkLhu6HDleG7kOG7tcOU4buhUeG7qeG7oUNE4bqm4buQ4buh4buM4buQ4bux4buhw4pE4buGQ+G7ocOUw4Lhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOVw4zhu6HhuqDhu7NU4buhw5Thu47hu4rhu4ZC4buh4bqgQ+G7msWp4buh4bqgxanhu4Lhu4/hu6HhuqBD4buaxanhu6HDlOG7q+G7guG7oeG7jsWp4buh4buGQ0ThuqThu5Dhu6HDleG7seG7huG7ocOSQ0Hhu4Dhu6Hhu4bDjeG7hkLhu6Hhu4ZCQ0ThuqbDkuG7ocODeOG6oOG7ocOU4buO4bua4buGQsO14buh4buAxanhu4ZC4buh4bq+4burROG7oUNE4bqm4buQ4buh4buM4buQ4bux4buhw4pE4buGQ+G7ocOUw4Lhu6HhuqDFqeG7guG7j+G7oeG6okThuqbhu4bhu6HDlMSQ4bqgQ+G7oeG6oOG7s1Thu6HDlOG7juG7iuG7hkLhu6HhuqDhu4Thu6FCRMaw4buhw5Thu47DieG7ocOKROG7hkPhu6HDlMOC4buh4bqgxanhu4Lhu6HhuqBG4buG4buhw5RD4bu1w5Lhu4/hu6HhuqDGsOG6oOG7ocOKQ+G7s+G7kOG7oeG6vkThurThu4bhu6HDisOCw5Thu6HDleG7seG7huG7oVPhu5Dhu7XDlOG7oVHhu6nhu6HDgMWp4buC4buhw5RE4bq04buQ4buhw5Xhu7Hhu4bhu6HDkkNB4buA4buh4bqgQ+G7msWp4buhw4DhuqThu4bhu6FRUOG7hkLDteG7oeG6oEPhu5rFqeG7oeG6oOG7hOG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buh4bqi4buCxanhu4ZD4buh4buGQkNE4bqmw5LDteG7oVtkaOG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6Hhu4bDjeG7hkLhu6HhuqLhu7Phu4bhu6Hhur5E4bq04buG4buhw4rDgsOU4buhw5Xhu7Hhu4bhu6FT4buQ4bu1w5TDteG7ocOAxanhu4Lhu6HDlEThurThu5Dhu6HDleG7seG7huG7ocOSQ0Hhu4DDtOG7oT3hurThu4bhu6HhuqDhu6vhu4ZD4buhw4Phu4TDteG7oUJExrDhu6HDlOG7jsOJ4buhw5Thu6/hu4ZC4buhw5Thu47hu5pP4buGQuG7oeG6oMaw4bqg4buh4buGQuG7qeG7hkPhu6HhuqDDjeG7hkLhu6Hhu4ZCQ0ThuqbDksO14buh4bqiw4nhuqBD4buhUeG7lOG7oeG6oEPhu5rFqeG7oeG6oOG7hOG7ocOA4buaTOG6oOG7ocOD4buIw5Thu6HDkkPGsMO04buhZOG7juG6tOG7huG7ocODw4nFqeG7ocOA4bup4buG4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6HhuqBG4buG4buhw4Phuqzhu6FT4buxVOG7oeG7jsWp4buhw5RF4buGQ+G7ocOU4buO4bur4buGQuG7ocOKQ8WpROG7ocOUQ8aw4bqg4buhw4Phu7XDlMO14buh4bqgxrDDlMO14buhw4PGsOG7ocOU4buOxrBE4buhw5JD4bquw5Lhu6HDlOG7q0Thu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOVw4zhu6FT4butw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXN+G7oMWp4buh4buGQ0Thuqbhu4Dhu6HDisOa4buh4bqgRuG7huG7oeG6vuG7q0TDteG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhN8ON4buGQuG7oSTDjOG7hkLhu6FTxrDhuqDhu6HDg8OJ4buGQ+G7ocOURMOCw5Lhu6HDlOG7lOG6oOG7oUJE4buxROG7oeG7jOG7kFTDgsOU4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhw5Thu4rhu4bhu6HDlOG7q0TDteG7oUPhu6vhu4bhu6HhuqBDw4Lhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhur7hurrhu4ZD4buhUeG7nuG6oOG7ocOKROG7hkPhu6HDlMOCw7Thu6Eq4buK4buGQuG7ocOUQ01Ew7Xhu6FD4buQVOG6puG7huG7ocOD4but4buhw4PhuqThu6Hhu47FqeG7oeG6oMaw4bqg4buh4buGQ0Thuqbhu4Dhu6FR4buU4buhUeG7qeG7oUJE4buxROG7ocOSQ8aww5Lhu6HDlOG7jkfhu4ZC4buhw5Thu7Phu4DDteG7oeG7hkPhu5rhu43hu6HhuqlDxrDDlOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7oeG7hsON4buGQuG7oeG7hkJDROG6psOS4buhQ+G7mkzhu4ZC4buhw4PDguG7huG7oeG7gOG7lOG6oOG7ocOUROG6tOG7kOG7ocOU4buv4buGQuG7oUJExrDhu6HDlOG7jsOJ4buhw5Xhu7Hhu4bhu6FT4buQ4bu1w5Thu6HDgHfhu4ZC4buhUUThuqbhuqDhu6HhuqBD4buQVOG6rOG7huG7ocODxKhE4buh4bqgxrDhuqDhu6Hhur7hu4Lhu6tE4buh4bqg4buzVMO14buh4bqg4buC4buG4buh4bqg4buE4buhQkTGsOG7ocOU4buOw4nhu6HDikThu4ZD4buhw5TDguG7oeG6oMWp4buCw7Thu6EkQ+G7luG7ocOD4buI4buGQsO14buhw5TEkOG6oEPhu6HhuqDhu57huqDhu6HDlEPGsOG7guG7oULDk+G7ocOKQ+G7hOG7ocOKQ+G7r+G7huG7oeG6oEPhu4Lhu6HhuqLhu4LFqeG7hkPhu6Hhu4ZCQ0ThuqbDksO14buh4buGQ+G7tcOU4buh4bq+4bup4buhUeG6pOG7ocOD4bu1w5Thu6HDg8WpROG7j+G7ocOU4buv4buGQuG7oeG6oOG7mk3hu4ZC4buhw5RD4buQ4buhQ+G7ksOU4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqLhu4LFqeG7hkPhu6Hhu4ZCQ0ThuqbDkuG7ocOD4bu34buQ4buhw5Thu5rhu6HDkkPGsMOU4buhw5Thu45E4bqs4buG4buhw5Xhu7Hhu4bhu6FT4buQ4bu1w5TDteG7ocOKROG7hkPhu6HhuqLhu4LFqeG7hkPhu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocODw4nFqeG7ocOA4bup4buGw7Thu6HhuqlD4bu14buG4buhw4Phu7Xhu5Dhu6HDlMSo4buGQuG7oUJExrDhu6HDlOG7jsOJ4buhw5Xhu7Hhu4bhu6FT4buQ4bu1w5Thu6HDlOG7r+G7hkLhu6HDgEXhu4ZD4buh4buM4buQ4buz4buG4buhQ+G7qeG7hkLhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6Fxc8O1w7luw7Xhu6HDlEPhu5Dhu6Hhu4ZD4bu5w5Lhu6HDgEXhu4ZD4buh4buM4buQ4buz4buG4buhw4Phu6vDlOG7oXRww7Vx4buhw5Thu45E4bqm4buQ4buhw4Phu4rhu4ZCL+G7hkLhu5pNRC/hu4bhu6/hu4DDtOG7lS/DkuG7lw==

Bài và ảnh: Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]