(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu bão số 3 trong những ngày trung tuần tháng 7 vừa qua, làm nhiều diện tích lúa và một số cây trồng khác bị ngập úng, gây thiệt hại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7i8Ohw7rhu4ZtR+G7hEjhurThu7lt4bqwQeG7n8WpbeG7hkHDjMWpbUHDukht4buCSOG7m23hurLEqOG7mWZt4bq24buIbU/hu5dtxalB4buj4bqybUbhuqTFqW3FqXPhu4xtR+G7hEThurThu7nDrC9Bb+G7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGQOG7q+G7mcawbOG7i23Gr8OCbeG7m+G6tEFtQcSo4bq+4bq04bu5bcWp4buK4buZbeG7leG7hm1HQXThu4Zt4bq0QcOBw71HbeG7qeG6usOBbU/hu5dtQcOC4buX4bq0beG6tsSoSG3hu6fhu53Dgm1GQ23Dsm1H4buEw4LhurThu7lt4bq0QU7hurThu7lt4bq04bu54buX4buMbUfhu4RI4bq04bu5bUdIdeG6tG1HQeG7leG6tOG7uW3DtG1PS+G7mW3hu4JI4buZZm3hurbhu5fhurJt4bq0QcOBeUhtxrDDgcO94bq0bUfDgMWpQW3hurZJ4buZbU/hu5dt4bqyxJBHbUZDbcWpc+G7jG1H4buEROG6tOG7uW3hurBB4buVxalt4bun4bqibeG6tOG7ucO64buGbUnhurThu7lmbeG7uXPhu4xtR0HDgcO9R21BxqHDgWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6zDgeG6suG7uW1G4buExanhurtsLy/Fqcaw4bq0Z+G7p+G7mcOCR0Hhu5nhurRBQcOC4buZZ0/hurQvxrDhu6tG4bqwR8OC4buGL+G6tOG7q8OTRi9v4buRw7JuL+G7jeG7kcaw4buPw7Nuw7Nvw7PDtUfhu43DteG7j+G7j+G6tuG7j2fhuq7hu4bhu7lsbS/hu4ttLkLhurThu7ltxrBz4bq0bcOS4budbcOhQeG6ouG6tEFtO8SQxaltaUDDukhtO8SQxanDrW3FqUHhu6PhurJtRuG6pMWpbcWpc+G7jG1H4buEROG6tOG7uW1G4buZSG3hu6fhu53Dgm1GQ23Dsmdt4bua4bq0QeG7g20sw4HhurRBbUDhu5dtw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7iy7hu7nDguG7l8OBbeG7hOG7mWZtxrDDgm3hu5vhurRBbUHEqOG6vuG6tOG7uW3hurB4R21Bw4rhu4Ztxanhu4rhu5ltxrDhu5vDgW1BxJDDgW1Hw4xt4bq0QcOBw71HbeG7qeG6usOBbU/hurrDgW1Bw4Lhu5fhurRt4bq2xKhIbeG7hkHDgOG7mW0u4buZ4bqybU/hu5dtw6Fz4buMbS7hu5nhurJtT8ON4bq04bu5beG7leG7hm1HQXThu4ZtR+G7hHfhurRt4bqwQUhtT0zFqW3hu6fDgXfhurRt4bu5w4HhurrDgW3huqfDgcO9R23igJNtw6Hhu4RI4bq04bu5Zm3GsExt4bun4buVw4Jtxanhu5XFqW3hurThu7nhu5fhu4xtR0ttw7PDtG3hu6l44bq0bcOyb23igJNtw7RmbeG6tEHDgXlIbeG6tOG6uMOBbUfhu4R34bq0beG7qeG6ouG7mW3hu6fhu5fhurRtR8OD4bq0QW3FqeG6pG3hurLEqOG7mWZt4bqyxKjhu5ltR8OCZm3FqeG6pG3hurThurjDgW3hurLEqOG7mW3hu4R0R21Hw4JnbcOhQeG7q8OCbeG7p+G7lcOCbcWp4buVw4Jtxanhu4rhu5ltYeG6vm0uQuG6tOG7uW3hurThu7lBw4HDveG7hm1P4buXbTdB4buVR21H4buEw4Hhu7PhurRt4bq0QuG6tOG7uW1HQULhurRmbeG7qXjhurRt4bq04bu54buX4buMbcOzw7Qtw7RmbUfDguG7l+G6tG1Hw4PhurRBbU/hu6XhurRtxanhuqbhurRtQeG6uOG6tG1v4buTZ8Ozw7TDtW3FqXPhu4xtR+G7hEThurThu7lt4bun4bqibeG6tOG7ucO64buGbUnhurThu7nhu4VtR+G7hMOC4bq04bu5beG7qeG6pGZtxrDDgcO94bq0bUfDgMWpQW3hurZJ4buZbeG6ssON4buZbeG7p+G6om3hurThu7nDuuG7hm1J4bq04bu5beG6tuG7l21vw7Nnb+G7j25mw7JtQeG7meG7hW3hurThu7lCbW9nb8Oz4buTZsO0bUHhu5nhu4Vt4buE4buZSGZt4bupw7pIbcWp4buVxalt4bq2w4LGocOBbcOzZ27hu5Hhu5Fmw7JtQeG7mWdnZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDkOG7s23FqUHhu6PhurJtRuG6pMWpZm3hu6fhu5vDgm1Pw71txalz4buMbUfhu4RE4bq04bu5Zm1h4bq+bS5C4bq04bu5beG6tOG7uUHDgcO94buGbU/hu5dtN0Hhu5VHbUfhu4TDgeG7s+G6tG3hurRC4bq04bu5bUdBQuG6tG3hu6nhu51t4buGQXPhurRtxalC4bq04bu5bcWp4buV4bq0beG7p8SQbUfhu6PhurThu7ltxanEqOG6vOG6tOG7uW1PeW3FqeG6uG1G4bq+beG7hkFDw4FtQcOK4buGbU/hurrDgW3FqeG7lcWpbeG7qeG6ouG7mW3hu4ZBxKjhurjhurThu7lt4bup4buzbcWpQcODbeG7qcahw4JmbUHEqOG6uuG6tOG7uW3GsOG7peG6tG3hu6fhu5dtxanDguG6tG3hurRC4bq04bu5bcawc+G6tG3FqeG7lcWpbeG7p8OBw73hurRt4buGQeG7leG7hm3FqUHhu6PhurJtRuG6pMWpbU/hu5dt4bun4bubw4JtT8O9bcWpc+G7jG1H4buEROG6tOG7uW3hu6fhuqJtR0HDgcO9R21BxqHDgW3GsMOCbeG6ssSo4buZZm3hurbhu4hnbThI4buZ4bq0bUdz4bqybcWpQcODbeG7qcahw4JmbUHDiW1H4buEw4pt4bq0QeG7oeG6sm3hu6fhu5vDgm3hu6nhu5vhurJtR0Hhu5fhurRBbcWpQuG6tOG7uW3FqeG7lcWpbeG6skJtQeG6oOG6tEFt4oCcxanhu5XhurRBbeG7qUThurThu7lt4bq24bq64bq04oCdZm3igJzFqeG7leG6tEFt4bupROG6tOG7uW3hurbDgXfhurRt4bqweEdtRuG7m+G6tG3Dkkh0R21P4buXbUfDgXdIbUdBw4xtRuG7m+G6tG3hu4ZBw7nhurLigJ1txalBw4Jt4bq0QuG6tOG7uW3GsHPhurRnbeG7qEThurThu7ltR0HhurzDgWZt4bupeW3hurThu7lB4bqibcWp4buVxalt4bup4bqi4buZbeG7hkHEqOG6uOG6tOG7uW1P4buXbcWp4buVxalt4bup4bq44bq0bU/huqJt4bqwQeG7mcOBbUdB4buVxaltxalC4bq04bu5bUfhu4ThuqDhurRBbUdB4buK4buMbeG6tsOKw4FtT8O64bq0bUHhu5fhurRBbUdDw4Ft4bup4buZbcWpQuG6tOG7uW1GSHRHbcWp4buVxaltR+G7hMah4bqybeG7p+G6uOG6sm1Hw4F3SGZt4bqwQcO54bq0bUfhu4TEqOG6uOG6tOG7uW3hurBBw4Lhu5nhurRBbU/DjeG6tOG7uW3hu6nhu7Nt4bun4bq44bqybUfDgXdIZm3hu4RJR23hurTEqOG6usWpbcWpQUPhurThu7ltSeG6tOG7uW3FqUHDgm3hurZJ4buZZ23FqOG7lcWpbUFI4buMw73hurRmbUdB4bqibcOS4budZm1HQeG7l+G6tEFt4buGQUNt4bqwQcO54bq0bUfhu4TEqOG6uOG6tOG7uW3hurDDgeG7s+G6sm1H4buE4buZZm3hu6nhu5XhurRBbeG7ucOB4buVZm3hu4ZBc+G6tG3hurbDgsahw4Ft4bqySsWpbeG7qcSQbUdBw4HDvUdtQcahw4Ftxanhu4rhu5ltR0vhurThu7ltT8ON4bq04bu5Zm1HS+G6tOG7uW3FqeG7leG6tEFt4bupROG6tOG7uW3hu6nhu7NtxanhuqRt4bunw4HDveG6tG3hu4ZB4buV4buGbcWpQcODbeG7qcahw4Jt4bqwQeG7n8WpbeG7hkHDjMWpbeG6tOG7ucO64buGbUnhurThu7ltT+G7l23FqUHhu6PhurJtRuG6pMWpbcWpc+G7jG1H4buEROG6tOG7uW3hurDhuqLhu4ZtR0HhurzDgWZt4buGQcONbUHDiuG7hmdtxahBw4Nt4bupxqHDgm3FqeG7lcWpbcOS4budZm1HQeG6om1H4buEdOG6tG1Pw7rhurRt4bupxJDhurThu7lt4bq0QuG6tOG7uW3GsHPhurRtxal04buMZm3FqUHhu5/hurJtxrBw4bqybcWpQcOCbeG6tEFO4bq04bu5bcaww4HDveG6tG1Hw4DFqUFt4bq2SeG7mW3hu6fhuqJtR0HDgcO9R21BxqHDgWdt4buoQ8OBbU/hurrDgW3GsMOBw73hurRtR8OAxalBbeG6tknhu5lt4bqy4bq6w4Ftxal04buMZm3hurZJ4buZbeG6suG6usOBbeG7ucOB4burw4JtRsahbeG7p+G6om3hurThu7nDuuG7hm1J4bq04bu5Zm3hurThu7lI4buMbcWp4bq4bcWpQXhHbcWp4buZw4JmbeG6tOG7ucOC4buXw4FtT8OBw73FqW3hurBBw7nhurRtR+G7hMSo4bq44bq04bu5bUfDgXdIbUnhurThu7lt4buGQeG7m8OBbUfDgXjhurRtQeG7l+G6tEFtxalB4buf4bqybcawcOG6smZtxalB4buj4bqybUbhuqTFqW3hu6fhu6HhurThu7ltxanhu5XFqW3hurbDgsahw4Ft4buGQXPhurRtQU5IbcWp4bq4bU/DgW1Gw4HhurRBZm3hu4ZBc+G6tG3hu6fhuqThurRt4bq24buVbeG7qeG7s23hurZJ4buZbeG6tEHhu5nhurRBbUFEw4Ft4buGQcOMxaltT+G7l23hu6nhu69t4bq0QeG7leG6tEFt4bun4bubw4Jt4bup4bub4bqybeG6ssO6R23hu6nEkGdnZ23hu6hDw4FtT+G6usOBbcaww4HDveG6tG1Hw4DFqUFt4bq2SeG7mW3hu6nhu51t4bun4bqibcWpQXhHZm3hurBBw7nhurRtR+G7hMSo4bq44bq04bu5beG7ucOB4burw4Jtxal04buMbeG6tsahw4FmbcWpQcO64bqybeG6tEF0R23hu4ZB4bubw4FtQcOC4buX4bq0bUdB4buX4bq0QW3DksOC4bq04bu5bUfhu4TEqOG6usWpbeG6tOG7ueG7l+G7jG1vbi3hu5FnbS54SG1H4bqg4bq0QW1B4bqg4bq0QW1HQeG6vMOBbUfDgXhHbeG6sEFC4bq04bu5bUdBSMO64bq0beG6tsOKw4FmbUfDgXjhu4ZtR8OMxalt4bqyxKjhu5ltSeG6tOG7uW3hurDhu7HDgm3GsOG7l8OBZm1HQUzFqW1Bw4HDveG6tG1HQeG7meG7jG1HQXht4bun4buh4bq04bu5bcWp4buVxaltxalz4buMbUfhu4RE4bq04bu5beG6sEHhu5XFqW3hu4ZBw41tQcOK4buGZm1HSOG7jMO9R23hu6lDw4Ft4bqwQULhurThu7lt4bup4buzbcOS4bub4buMbeG7hOG7mW1H4bqg4bq0QW1H4buExqHhurThu7lt4buESMSQ4bq04bu5beG7p+G6om3hu6fhuqhtQcOC4buZ4bq04bu5Z8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vhu6hDw4FtT+G6usOBbcWpc+G7jG1H4buEROG6tOG7uW3Fqcah4bq0Zm3hurRBTuG6tOG7uW3GsMOBw73hurRtR8OAxalBbeG7p+G6om3hurThu7nDuuG7hm1J4bq04bu5beG6tEHEqOG6tOG7uW3FqeG6puG6tG3FqeG6pG3hurBB4bubbeG6tOG7o+G6tOG7uW1BRMOBbeG7hkHDjMWpbeG7qcSow4rFqWZtxal14bq0bcOS4bq6w4Ftw5Lhu5XDgmZt4buGQeG7lW1P4buV4bq04bu5Zm1PSOG6tG3hu7lDxalt4bqweEdtQcOK4buGbUfhu4RE4bq04bu5bcawcOG6sm3FqeG7lcWpbcWpc+G7jG3hu6fhuqJt4bqwQUjhu4x4R+G7hW3FqUHhu6PhurJtRuG6pMWpbeG7p0VtRkjhurThu7lmbeG6sHhHbUHDiuG7hm1GTW3GsMOM4bq04bu5bcWpQXht4buGQcO54bqybeG6sMOAxalBbUdBw4DFqUFtRsOB4bq0QW1H4buExKjhur7hurThu7lt4bu5w4FJ4buGbcWpc+G7jG3hu4ZBw4zFqW1BRMOBbeG6tEHhu5nhurRBZ206QcOBbcWpc+G7jG1H4buEROG6tOG7uW3hu6nhu51tQUTDgW3hu4ZBw4zFqW3FqXXhurRt4bun4bqk4bq0beG7qeG7im3hurbEqMOK4bq04bu5beG7hkFz4bq0bUdB4burw4Jt4buCSOG7jG1H4buE4bqg4bq0QW3FqeG7iuG7mW1HS+G6tOG7uW3hurbDgsahw4Ftxalz4buMbUfhu4RE4bq04bu5beG7qeG7nW3hu6nEqMOKxaltQcSo4bq64bq04bu5bcaw4bul4bq04buFbcSoSG1Hw4F34bq0bUZNbcaww4zhurThu7lt4buGQXPhurRtLjc6bcWpQUjhu4x34bq0bcaww43hurThu7ltxalBw4JtR0vhurThu7lt4bq2w4LGocOBbcWpc+G7jG1H4buEROG6tOG7uW1HQeG7q8OCbcWp4buVxalt4bu5w4Hhu5nDgW3hu6nDgsah4bq0bUbDgeG6tEFtR+G7hMSo4bq+4bq04bu5Z23hu6hDw4FtT+G6usOBbcWpc+G7jG3hurThu7lCbU/hu5dt4buE4buZSG3hurLhu5dIbeG7p+G6om1HQcOBw71HbUHGocOBbUHDguG7l+G6tG1Hw4Lhu5fhurRmbcWpdeG6tG3FqUFIw7nhurRt4bun4bqibUHGoUdt4bu5w4FD4bq04bu5beG6tOG7uUJt4bq04bu54buf4bq0beG6tOG7ueG7l+G7jGZtQcahR23hu7nDgUPhurThu7lt4buE4buZSG3hurLhu5dIbeG7qeG7s23hu7nDgeG7q8OCbUfhu4RE4bq04bu5beG6tsahw4Ft4bqwQcOBbUdB4bq8w4FtR8OBeEdtR0FIw7rhurRt4bq2w4rDgWZt4bq0QXRHbeG6tuG7l23FqeG7lcWpbeG6tsOCxqHDgW3hu4Thu5lIbeG6tOG7ueG7n+G6tG3hurThu7nhu5fhu4xnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i2Hhur5tLkLhurThu7lt4bq04bu5QcOBw73hu4ZtT+G7l203QeG7lUdtR+G7hMOB4buz4bq0beG6tELhurThu7ltR0FC4bq0bcWp4buI4bq04bu5bcWpQcODbeG7qcahw4JmbUHEqOG6uuG6tOG7uW3GsOG7peG6tG3FqeG7lcWpbeG7qeG6ouG7mW3hu4ZBxKjhurjhurThu7lmbeG7qeG6uOG6tG1P4bqibeG6sOG6ouG7hm1HQeG6vMOBbUdBQ+G6tOG7uW3hurB3bcWpQcOA4bq0QW3DkuG7lcWpbcaww4HDveG6tG1Hw4DFqUFtxalz4buMbUfhu4RE4bq04bu5beG7p+G6om1HQcOBw71HbUHGocOBbUdB4burw4Jt4bupSeG6tOG7uW3hu4JI4buMbeG7qeG6ouG6tEFtR8ahw4FtLuG7uUHhuqJt4bup4bqi4bq0QW1GQ21uw7Mvw7Nub8O0Ly7hu6gtxag3Zm3hurThu7nhu5fhu4xt4buTLW8tw7Nub8O0bcWp4buK4buZbcWoQcOA4bq0QW3hu4ZB4buKbU95bcWp4bq4bcWpQXhmbcWpQcOA4bq0QW1G4buVxalBbUHDiW1H4buEw4ptRuG7m+G6tG3Dkkh0R23hurRC4bq04bu5beG6tOG7uUHDgcO94buGbeG7qeG7s23hurBBQsOBbeG7hkHDjMWpbUbhu5vhurRtw5JIdEdtT8ON4bq04bu5beG7p+G6om1HQcOBw71HbUHGocOBbcaww4JtR0HDgXfhurRtR+G7mcOBZm3GsOG6osWpQW3hu6fDveG6tEFnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i0DDgcO94bq0bUfDguG7l+G6tG1Hw4PhurRBbcWp4bqkbW/hu5Nnw7Jubm1B4buZbeG7qeG7meG6tOG7uW1HQeG7m2Zt4bq0SELDgW1H4buEROG6tOG7uW1HQeG7iuG7jG1G4bub4bq04buFbUfhu4TDguG6tOG7uW3hu6nhuqRmbeG6tEhCw4Ft4bq0xKjhurrFqW3hurJw4bq0Zm3hurbDim3DtGfDtG5ubUHhu5nhu4Vt4bq0xKjhurrFqW3hurThu7nhuqxHbW9vZ8O1bm5tQeG7mWdt4buo4buzbcWpQeG7im3hu6nEkOG6tOG7uW1K4bq04bu5beG7hkHhuqRtT+G6usOBbUdBw4F34bq0bUfhu5nDgWZt4bq2w4xHbeG7p+G7ncOCZm1BxqHhurRtxalBeG1HQXThu4Zt4bq0QXRHbUdBw4HDvUdtQcahw4FtxalBw4Jt4bq04bu5xKjhurzDgW3hurRIQsOBbUfhu4RE4bq04bu5bUdB4buK4buMbUbhu5vhurThu4Vtxanhu5XFqW3hu6nhuqLhu5lt4buGQcSo4bq44bq04bu5bUfhu4TDguG6tOG7uW1Hw4PhurRBbeG7qeG7meG6tOG7uW3FqUHhu4pt4bupxJDhurThu7ltQcSo4bq64bq04bu5bcaw4bul4bq0beG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bq0SELDgW3hurDDgeG7s+G6sm1H4buE4buZbU/hu5dtR0ht4bunRW3hurbGocOBbeG7p+G6vG3hu5nDgmZt4bupdeG6sm3hurRIQsOBbcWpQeG7n8WpbcWpQeG7n+G6tG3hu6fhu5vDgm3hu6nhu5vhurJt4bu5w4FObeG7qcSow4rFqW3hurTEqOG6usWpZ203QeG7lUdt4buCSOG7meG6tOG7uW3FqeG7l+G6tEFmbcWpc+G7jG3DkkjhurThu7lt4buCSOG7meG6tEFt4buZw4JtT+G7l21HxqHDgm3hu6nEqOG6vOG6tOG7uW3FqUHDgm1HQcOC4buVR23hurTEqOG6usWpbeG6ssSo4buZZ23FqEFIw7nhurRt4bun4bqibeG7qXXhu4xt4bup4buKbcWp4buVxaltR+G7hOG7meG6tOG7uW1HQcOBeEdt4bun4bqiZm3FqeG6uG1G4bq+bU/DukdtxalBdEdmbUHhuqThu5ltxalBdEdmbeG6tOG7uUjhu4x34bq0bU/Dukdt4bq2w4HDvUhtaeG6tsSo4bq6w4FmbeG7qeG7o+G6tOG7uW3FqUHhu5/hurRmbcWp4bqsxaltR+G7hOG7q2ZtxalIQ8WpbcOS4buv4bq04bu5Zm3hurLhu5Xhu4xt4buGQeG7lUdt4bupw4HDveG6tGdnZ8OtbeG7qeG7s23FqUHhu4pt4bupxJDhurThu7ltR+G7hMOB4buz4bq0beG6sEHhu5nDgW3FqeG7lcWpbeG7p8OBw73hurRt4buGQeG7leG7hm3hurBB4bufxalt4buGQcOMxalt4bqwQcOBbcWp4bqkbUfhuqDhurRBbUFIQ+G6tOG7uW3DknRIbcOS4bub4buMbeG7hOG7mWdt4buocEdt4bq2xKjhurrDgW3DkkjhurThu7lt4buCSOG7meG6tEFt4bun4bq8beG7mcOCbWnhu6nEkG3FqeG7mcOCbeG7jW4t4buPbm3FqeG6smZt4bu5QcOB4bqybUZzSG3Ds24tw7JubcWp4bqybcawxKjhurrDgW3hu6l0R8OtbeG6tEHhu6HhurJtQcah4bq0bcWpQXhtxanhu5XFqW3hu6lDw4FtR8Sow4rhurThu7lt4bq0SELDgW1HQcOC4buVR23hu4Thu5lt4bq04bu5w4Lhu5fDgWdtYeG7mUht4bqyw4nDgW3hu6nDikdt4bqyxKjhu5lmbeG6tuG7iG3FqXXhurRtxalB4buKbeG7qcSQ4bq04bu5beG7p+G6pOG6tG1PQsOBbeG7qeG7s21F4bq0beG7qeG6ouG6tEFt4bqyQsOBbUfhu4TEqOG6vOG6tOG7uW3hu5nDgm3hurRIQsOBbWlvLcOybeG6sOG7uW1PQsOBL29ubuG6ssOzw61nbcOhQcSo4bq84bq04bu5bcOSSOG7jHfhurRt4buCSOG7meG6tG1G4buVR23hurLhu5dIbeG6tMSo4bq6xalmbeG6skrFqW3hurTEqOG6usWpZm1H4bqg4bq0QW1H4buExqHhurThu7ltQcOCxqFHbeG7qcSQ4bq04bu5bcWp4buK4buZbUdB4buK4buMbUbhu5vhurRt4bq0SELDgW3hu6nhu7NtxanhuqRt4bunw4HDveG6tG3hu4ZB4buV4buGbcOSTW3hurbhu45t4bqw4bqi4buGbUdB4bq8w4FnbWHhurhtR+G7leG6tG3hurThu7nEqOG6vMOBbU/hu5dt4bq24buZw4Jt4bupxJDhurThu7ltT3lt4bq04bq4w4FtR+G7hEltw7nhurRt4buZ4bq0bUfDguG7l+G6tGZt4bun4bubw4Jt4bup4bub4bqybeG6sEFC4bq04bu5bcWp4bqkbUdBw4HDvUdtQcahw4FtT3lt4bq04bu5xKjhurzDgW3hurBBw4Ftw5Lhu5vhu4xt4buE4buZbUdBw4F34bq0bUfhu5nDgWdt4buoQ8OBbU/hurrDgW3hurRIQsOBbeG6tOG7ueG7mcOCbUfhu4R34bq0beG7p+G7ncOBbUfhu4TDgXlIbU/hu6vhurRt4bunw4Hhu7PhurRmbeG6sEHDueG6tG1H4buExKjhurjhurThu7ltR0FIbUHDgsahxalBbeG6tOG7ueG7mcOCbeG7qeG7nW3hu6nGoUdt4bqww4DFqUFtxanhu4BtR0HEqOG6uOG6tOG7uW3hu4ZBw7nhurLhu4Vt4bu5w4Hhu5ltxalDbeG6tsSo4bq6w4FtxalB4bufxaltxalB4buf4bq0Zm3hu6nhu6PhurThu7ltxalB4buf4bq0beG7qeG7s21H4buE4buV4bq0QW3hurThu7nhu5nDgm1HQXRHbUdBw4Lhu5VH4buFbeG7ucOB4buZbcWpQ23FqUHhuqbDgW3FqeG7meG6tEFmbeG7p+G7m8OCbeG7qeG7m+G6sm3hu5nhurRtR8OC4buX4bq0bcWpQcOCbeG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bq24buZw4Jt4bupxJDhurThu7lt4bq+bUfhu4R34bq0bcWpQeG6psOB4buFbUdIc+G6tG1HQeG7im3hurThu7lBw4F34bqybeG7jHdIbcWpdUhtT+G7l8OCbeG7p+G6vG1pT+G7l8OCbUfhu4TDguG6tOG7uW3hu6l0R23hurbDgXnhurTDrW3hurBBw4FtxanhuqRt4bq2w73hurRBbcWp4buK4buZbeG7p+G7meG6tG3FqUHDg21BSOG7jG3hu4ZB4bqm4bq04bu5Zm3FqUFD4bq04bu5bUdBw4F34bq0bUfhu5nDgW1P4buXbUfhuqDhurJt4bqww4F44bqybcWpSkht4bq0xqHhurRt4bup4bqi4buZbeG7hkHEqOG6uOG6tOG7uWdtw6HDgXjhu4ZtR8OMxaltR0Hhu6vDgm3GsOG6qsOBbcWpQXBHbcWpQXZtxrDDgeG7teG6tG3hu6fDgXjhurRtR0HhurzDgW1Hw4F4R2ZtR+G6oOG6tEFtQeG6oOG6tEFt4bqyxKjhu5lmbeG6tuG7iG3hu6nhu7NtxanhuqRt4bunw4HDveG6tG3hu4ZB4buV4buGbUrhurThu7lt4buGQeG6pG3hurDhuqLhu4ZtR0HhurzDgWZt4bu5w4Hhu5vhurJtR0HDgeG7s0htR0HDgcO9R21BxqHDgWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLLOG6usOBbeG7qXPhu4xt4bupxqHDgW3GsMOBw73hurRt4bq24bud4bq0QW3hu6nGocOCbcOh4buESOG6tOG7uW1Hc+G6sm3huqttR3htxq9MbeG7hkHhuqbhurThu7ltR8OD4bq0QW3hu6nhu51tR+G7hEzFqW1Hw4F44buGbeG7qcOBbeG6sMOB4buz4bqybUfhu4Thu5lmbeG7ucOB4buV4bqybUbhu5VHbU/hu5dtxalBw4Nt4bupxqHDgm3FqULhurThu7ltR+G7lcWpbeG7hkHhuqbhurThu7lmbcWpQUPhurThu7ltxrDhuqLFqUFt4bunw73hurRBbUbhu5lIbeG6ssSo4buZbeG6tuG7iG1HxqHDgW1BSOG7jMO94bq0bcOhQcahxalBbcOhQeG7l+G6tEFnbThI4buZbeG6sMOB4buz4bqybUfhu4Thu5ltR0FMxaltR3hmbeG7qcOC4buX4bq0beG7qeG7nW3hu6l5beG6tOG7uUHhuqJtw6Hhu4RI4bq04bu5bUdz4bqybeG6q21HeG3DoUHGocWpQW3DoUHhu5fhurRBbeG6tuG7l+G6sm1HQ0dtxalC4bq04bu5bUfhu5XFqW3hu4ZB4bqm4bq04bu5Zm3FqUFD4bq04bu5bcaw4bqixalBbeG7p8O94bq0QW1G4buZSG3hurBBw4Ft4bq0xKjhurrFqW3hu4RJR+G7hW1HRW3FqUFKxaltxanhu5XFqW1Bw4LGoUdt4bupxJDhurThu7ltR0jhu4x34bq0bUfhu4RI4buMeeG6tGZtQcSo4bq64bq04bu5bcaw4bul4bq0beG6tOG7ucSo4bq8w4FtxrBz4bq0bcWp4buVxalt4bunw4HDveG6tG3hu4ZB4buV4buGbeG7p+G7m8OCbeG7qeG7m+G6sm1Pw71tRsOB4bq0QW3hurJCw4FtR+G7hMSo4bq84bq04bu5Zm1Pw71tRsOB4bq0QW3hurThu7lIROG6tG3hurTEqOG6usWpbUbDgeG6tEFtQcOCxqFHZm1Pw71tRsOB4bq0QW1HQXPhurRtR0Hhu7NmbU/DvW1Gw4HhurRBbeG7o+G6tG1IQ+G6tOG7uW1H4buEw4LhurThu7lt4bqyw43hu5lt4bqyxKjhu5lt4bq24buI4buFbUfhu6PhurThu7ltxanEqOG6vOG6tOG7uW1HRW3FqUFKxaltxanhu5XFqW1Bw4LGoUdt4bupxJDhurThu7lt4bu5w4Hhu5XhurJtRuG7lUdtT+G7l23hu4ZB4bqm4bq04bu5Zm3FqUFD4bq04bu5bcaw4bqixalBbeG7p8O94bq0QWZt4bq0QXRHbeG6tuG7l23FqeG7lcWpbcaw4bqixalBbeG7p8O94bq0QW1HQcSo4bq84bq04bu5bcOS4bub4buMbeG7hOG7mW1G4buZSG3hurBBw4Ft4bq0xKjhurrFqW3hu4RJR+G7hW3FqUFIw7nhurRt4bun4bqibeG7qXXhu4xt4bup4buKbcWp4buVxalt4bupw4F5SG3hurDDgcO94bq0bU95beG7hkHEqOG6uOG6tOG7uW1Hw4HDveG6tGZt4bq0QXPhurRt4bq2TMWpZm1H4buE4buZ4bq04bu5bUdBw4F4R23hu6fhuqJmbUdBSEPFqWZtQeG6pOG7mW3FqUF0R23hu4ZB4bqm4bq04bu5Zm3FqUFD4bq04bu5beG7p+G7ncOCbeG6tsOMR2ZtRnLhurRtRuG7l+G6tOG7uW3FqUHDgW1Pw4HDveG6tGZtQcOJbUfhu4TDim3FqUHDgm3FqeG7lcWpbeG7qeG6ouG7mW3hu4ZBxKjhurjhurThu7lt4bqwQcOBbcWp4bqkbeG7jHdIbcWpdUhmbeG7ueG6pOG7hm3hu4ZBdeG6tG3hu6fhu5vDgm1Pw71tRkrFqW3hurBB4bqo4burZm3hu7nDgUnhu4Zt4bq04bu5xKjhurzDgW3GsHPhurRtR+G7hHfhurRt4bup4bqi4buZbeG7p+G7l+G6tG1G4bq64bqybU/EqMOKR23hu4JI4buZbeG6sEHhuqRt4bqwQeG7o+G6tGZtReG6tG3hu6nhuqLhurRBbcWpSMSQxaltRkPhurThu7lnbeG7qEThurThu7ltR0HhurzDgWZtw6Hhu4RI4bq04bu5bUdz4bqybeG6q21HeG3Gr0xt4buGQeG6puG6tOG7uW1Hw4PhurRBbcWp4buI4bq04bu5beG7qeG7nW3FqXThu4ZtxanhurhtRkNtR0FIQ8WpbUdBw4F4R23hu4x4SG3hu4ZBw4zFqW1Pw4xtxalC4bq04bu5bUfhu5XFqW3hu4ZB4bqm4bq04bu5Zm3FqUFD4bq04bu5bUdBw4F34bq0bUfhu5nDgW1P4buXbUfhuqDhurJt4bqww4F44bqybcWpSkht4bq0xqHhurRtxalBw4Jtw6Hhu4RI4bq04bu5bUdz4bqybeG6q21HeG1BSOG7jMO94bq0bcOhQcahxalBbcOhQeG7l+G6tEFt4bu5ROG6sm3Ds25t4bqw4bu5bcWp4bq2w4Lhu4Thu5nhurLDgeG6tOG7pm3hu4/hu7lmbW9nbm5ubU/DgXfhurRt4buZ4buG4buZR+G7mUdmbcOzZ25ubm1Pw4F34bq0bcWp4bq2w4Lhu4Thu5nhurLDgeG6tOG7pmfDrC/hu4bhu4s=

K.P, Lê Hợi và Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]