(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) của huyện Hoằng Hóa đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhận thức của cán bộ và nhân dân đã có bước chuyển biến rõ rệt, tốc độ tăng dân số nhanh đã cơ bản được kiểm soát và khống chế, chất lượng dân số từng bước được nâng... Tuy nhiên, tình trạng mất cân bằng giới tính trên địa bàn huyện vẫn ở mức cao, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên tăng đột biến, sinh con thứ 3 có chiều hướng gia tăng, tình trạng cán bộ, đảng ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw43hu5lh4bqtWDtL4buZLOG7ojvhu7RL4buZLuG7kOG7gEvhu7ljSz9YSzpSOUvhu6RRO0vDmeG7ojvhu7RL4bu04bu4MOG7uEs5QDvhu7ZLJuG7tuG7uEs44bu4O+G7tkszSzrhuq/hu6RLw5nhu5IsS8WoWzvhu7RJL+G7tk3DjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu5nGr+G7kOG7pkrDjUvhu7k3LDvhu7RLO+G7tuG6tTvhu7RLO+G7mjpLNmHhu5Dhu4JL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEvhu6ZRO0s4e0stSyZWS+G7tizhu5Thu6Thu7ZL4bu2LuG7kEvhu7Thu7jhu5BLxagjO+G7tktHxKnhu7ct4buh4buZ4buZ4buTakhL4buk4bqj4buQS+G7tmHhuq1YO0vhu5ks4buiO+G7tEvhu5ku4buQS8WoxqBLxajhu5Q5S8WoxIMy4bukSzpbOUs4e0smVjlLNmHhu5ZLNmHhu5A7Szk3KDvhu7Thu4JLO+G7tlQ7Sznhu7bhuq/hu6RL4buk4bqj4buQS+G7pOG7kjtLw5lbS8Oi4buYSzvhu7ZRO0vhu6ZRO0vFqMagS+G7pC5Lw5nEgzDhu6RL4buk4bu2YeG6rVk7S8OZ4bu4VjtLNzxLN1g54buCSzl74bukS8WoW0s54buaO+G7tEvhu6ZRO0s4e0s74bu24buQO+G7tkvFqMagS+G7pCBLw5nhu5Y7S8WoxIMy4bukSybhu7hZOks4LOG7kjlLw6Lhu5hLJuG7tns74bu0S+G7pOG7tlbhu4JL4buk4bu2UjlLP8SDMjvhu7RL4bumUTtLOHtLOeG6sTvhu7RLw5nEgzDhu6RLxajEgzLhu6RLO1E74bu04buE4buE4buES+G7uWHhuq1LO+G7tuG7uOG7rjvhu4JLOSM74bu2Szk34buUO+G7tEs6UjlL4bukUTtLw5nhu6I74bu0S+G7tOG7uDDhu7hLOUA74bu2Szk34buuO0vFqD3hu5BLw5nhu5g7S+G7tmHhuq1YO0vDosOaO0szSzrhuq/hu6RL4buk4buQLOG7gks5Y0s/WEs14bu24buSOUs5N+G7uFk7S+G7plE7Szh7SznhurdLO+G7tuG7uOG7rjtLOeG7mjvhu7RLxahbOUvDmeG7uFY74buCSzjhu7g74bu2S+G7pCw7Sznhu7bhuq9LT0vhu6QuS+G7pOG7tuG7uFdhS+G7tsSDMDvhu7RL4bu04bu44buQSznhu5o74bu04buCSzkjO+G7tks5N+G7lDvhu7RL4buk4buSO0vDmVvhu4JLxajhu5Y74bu0S8Oi4bu44buuO+G7gkvhu6Q+O+G7tEvhu6Thu7bhuq/hu6RLw6Lhu7hLNeG7tuG7lDpL4buk4bu2QDvhu7ZLOOG7kuG7pOG7tkvhu6ZRO0s4e0s74bu04buY4bqtS+G7pOG7mDvhu7RLO+G7tuG7uFdh4buE4buE4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0Szg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9Nw5VPw5Mvw5PDleG7pk5Nw5TDksOUTk45TsOVw5VMP8OS4buEKjXhu7RKSy/DjUtxWzlLw5lhXeG7uEs5N2Hhuq1XO0s54bu2Pjvhu7RLOeG7lOG7uEvhu7ZbS+G7tOG7uOG7kEvFqCM74bu2S+G7pOG6o+G7kEvhu6Thu5I7S8OZW0vhu6ZRO0s4e0vhuqfGoEvhu5ks4buiO+G7tEtq4bqv4buk4buES0k1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu5N8SDMOG7pEs54bu24bq34bukSzk34buUO+G7tEvFqC7hu4JL4buL4buQO0vhu7nhu7bEgzE74bu0S8Oi4bqhS+G7mWHhuq1YO0vhuqPhuq1L4buZLOG7ojvhu7RL4buZLuG7kEvFqMagS8OZ4buQO0vhu7bhu5g74bu2S+G7ieG7tiRLOeG7tj1LOHtLTcOVLeG7ieG7uS/hu5lBS8OiV0s54buaO+G7tEvhu6TEgzE74bu0SzjhurdLP8agO+G7tkvFqOG7lCxL4buk4bqj4buQS2rhu5Y74bu0S8Woe+G7uEvDojDhu7hL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEvEqeG7ty3hu6Hhu5nhu5nhu5NqSzvhu7bhu6I6S8WoxIPhu5BL4buk4buS4bukS+G7tOG7uOG7luG7uEs14bu24buSNUvFqFlLOeG7tuG6t+G7pEvhu7bhu7hYO0vhu6Thu7YkSznhu7Y9S8Wo4buWOkvDmeG7lixLxah9O+G7tEvDmVvhu4JL4bukLkvhu7bhu7hYYUs2YeG7luG7hEvhu7fhu5BhSybhu7bhu7hL4buJ4bu2JEs54bu2PUtNw5VLN+G7kEvFqDHhu7jhu4JLQeG7i3LEqUvhu7Zh4bqtWDtLxajGoEvhu6QuSyZWS+G7tizhu5Thu6Thu7ZL4bu24buYO+G7tkvFqFs74bu0S8Oi4buYSybhu7hYO0s5LOG7mDtLP+G7lOG7uEvDmeG7kDtL4buk4bu2JEvFqOG7lCxL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEvhu6ZRO0s4e0vhu6RSNUvhu7Zh4bqtWDtLw6Lhu5hL4bukUjVL4bqnxqBLw6Iw4bu4S+G7pOG7kuG7pEs54bu24buYO+G7tkvDouG7uOG7rjtLP+G7mEs/xqA74bu2S8Wo4buULEvhu7Zh4bqtWDvhu4JL4buk4buS4bukSzk3xIMzO+G7tOG7gks14bu2Lks14bu2ITvhu7Thu4RL4buZ4buYO+G7tEs74buaOkvhu6Thu5Lhu6RLO+G7tOG7mDvhu7ZL4buk4bu24bqv4bukSzvhu5o74bu0SznhurFL4bu2YeG6rVg7S8WoVjtL4bukIEs4M0s/YT47S8WoVeG6rUs64buUO+G7tkvhu6Thu5Lhu6RL4bu2LOG7lDlLxahbO+G7tEs5N2Hhuq1XO0s54bu2Pjvhu7RLOTfhurfhu6RLOeG7uFY14buCSznEg0vDolI74buCSzsu4bu4S+G7pOG7tmHhuq1YO0vhu6Thu7Zh4bqt4buuO0vFqFfhu4JL4bukYTvhu7RL4bukUjVLOTFLNyDhu7jhu4Thu4Thu4RLw6JXS+G7pOG7kuG7pEvhu6Thu7bhuqNLOTfEgyA74bu04buCS+G7pOG7tkA74bu2Szjhu5Lhu6Thu7ZL4buk4bqj4buQS2rhu5Y74bu0S8Oi4buYSzXhu7bhu5I1Sz9hVDlL4buk4bqj4buQS3Lhu7bhu5hLO8SDMOG7pEvDoldLPzLhu7hLQOG7pOG7tkvhu6ThuqPhu5BLNmHhuq1LOj5L4bu04bu44buQS8WoIzvhu7ZLQDlL4bukLDvhu4ZLOcSDS8OiUjtLw6Lhu7hY4bukSz/hurfhu5BL4buk4bu2KDtLw6Lhu5hLOOG6s0vhu6bhuqE74bu0S+G7pOG7kuG7pEvDmeG7uFg7SzXhu7bhu5I1Szk34buSO+G7tks54bu24buQ4bu44buCS+G7tC7hu7hL4bumPeG7pOG7tkvDouG6oUvhu6Hhu5nhu5nhu5Nq4buES+G7uTcsO+G7tEvhu6Q+O+G7tEs54buS4bukSzlh4bqt4buuO0s5N2Hhuq1XO+G7gkvFqOG7nuG7pEvDmeG7uFg5S+G7pOG7tsOhSzk3KDvhu7RLOTDhu7hLO+G7tuG6tTvhu7RL4buk4bueNUvDojJL4buk4bu2fTvhu7RLOTcsO+G7tEvFqFtLOWFd4bu4Szjhu7g74bu2S8Wo4buw4buCS+G7tOG7uOG7kEvFqCM74bu2Szjhu7g74bu2S05L4bukLDtLOTczSz/hu6474buCSzjhu7g74bu2S+G7pCw7SzpbOUvDmVfhu4JLO+G7tuG6tTvhu7RL4buk4bueNUvDojJL4buk4bu2fTvhu7RL4buk4bu2xIPhu5BLOOG6s0vhu6bhuqE74bu0S+G7pOG7kuG7pEvDmeG7uFg7SzXhu7bhu5I1Szk34buSO+G7tks54bu24buQ4bu4S8WoWUvhu6RhO+G7tEvhu6RSNUs54bu2Pjvhu7RLOeG7uDvhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4buL4buYS2oiS+G7ueG7tj1L4bu5YeG6rVY54buCS8O94bu2Lkvhu5Phu7jhu5I6S8Woe+G7pEvhu7k3YTvhu7RLOVE6S8Sp4bu3LeG7oeG7meG7meG7k2pL4bu2YeG6rVg7S+G7pOG7tixLw5nhu7hWOeG7gEvhu7k3xIMw4bukSznhu7bhurfhu6RLOTfhu5Q74bu0SzpSOUvhu6RRO0vDmeG7ojvhu7RL4bu04bu4MOG7uEs5QDvhu7ZLJuG7tuG7uEs44bu4O+G7tuG7gkvhu7k3YTvhu7RLOVE6S8Sp4bu3LeG7oeG7meG7meG7k2pL4bu2YeG6rVg7S8WoxqBL4bqnUeG6rUvhu6bhurc74bu0S8Oi4buYSzk34bu4WTtLJuG7tuG7kOG7uEs54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7S+G7pOG7kuG7pEs6Pkvhu7YjO+G7tkvhu7Thu7jhu5Y6Sznhu7bhu7hZYUs6UjlL4bukUTtLw5nhu6I74bu0S+G7tOG7uDDhu7hLOUA74bu2Sybhu7bhu7hLOOG7uDvhu7bhu4JLxah9O+G7tEs54bu2MeG7uEs54buaO+G7tEvhu6TEgzE74bu0S+G7pD474bu0Sznhu5Lhu6RLOeG7tj474bu0Sznhu7g74buCSzlh4bqt4buuO0s5N2Hhuq1XO+G7gkvDolQ7S8WoWzvhu7Thu4JLOVQ1Szk3YTvhu7RL4buk4bu24bqjS+G6rVZhSzNLO+G7tuG6tTvhu7RLxag94buQSzXhu7bEgyA74bu0S+G7pC5LOWNLP1hLOlI5S+G7pFE7S8OZ4buiO+G7tEvhu7Thu7gw4bu4SzlAO+G7tksm4bu24bu4Szjhu7g74bu2S+G7pOG7kCzhu4RLceG6oeG7pEs54bu44buuYUvhu6ThuqFLOeG7tllL4buk4bqj4buQS8Oi4bu4WOG7pEvhuqdR4bqtS+G7puG6tzvhu7RL4buk4buS4bukSzo+S+G7tiM74bu2S+G7tOG7uOG7ljpLOeG7tuG7uFlhSzpSOUvhu6RRO0vDmeG7ojvhu7RL4bu04bu4MOG7uEs5QDvhu7ZLJuG7tuG7uEs44bu4O+G7tks/4buYSznhurE74bu0S8OZxIMw4bukSz/hu5g6Sznhu7bhu5Dhuq1Lxahd4bu4SzlROks/4bqpSzpheztL4bukLkvhu6QsO0s5N+G7kOG7uEvFqFlLO3vhu7hL4bumPOG7uOG7gks14bu24buuSzXhu7bhu5I7SzkjO+G7tks5N+G7lDvhu7RLOTcoO+G7tEs74buQOuG7gksm4bu24bu4O+G7tks74bq14buGSztRO+G7tEvhu6Thu5AsS8Oi4buQ4bu4Szk3IUvhu6ThuqPhu5BLO+G7tMSDMeG7uEs14bu24bqhSzvhurVLOTcsO+G7tEvhu7Thu7jhu5BLxagjO+G7tkvDouG7mEvhuqfGoEvhu7Zb4bu44buGSznhu7Zh4bqtVjlLNeG7tuG6oeG7pEvhu6Thu5Lhu6RL4buk4bueNUvDojJL4buk4bu2fTvhu7RLJuG7tj474bu0Sz/hurfhu5BL4buk4bu2KDtL4bu04bu4MOG7uEs5QDvhu7ZLOeG7tuG7kOG7uEs74bu24bu4S+G7psSDMOG7uEs6KOG7uEvhu7YjO+G7tks54bu24bqv4buk4buE4buE4buES+G7ueG7lOG7uEtPTEvhuqfGoEs5N+G7uFk7Sybhu7bhu5Dhu7hLxahXS+G7kjtLJuG7uFk6Szgs4buSOUs6UjlL4bukUTtLw5nhu6I74bu0S+G7tOG7uDDhu7hLOUA74bu2Sybhu7bhu7hLOOG7uDvhu7ZLxajGoEs54bu24buYO+G7tks/VDVLxajEgzLhu6RLTk9L4bukUWFLP+G7lOG7pEvDmVvhu4JLOV1L4buk4bu24bqv4bukSz99O+G7tEvhu7Thu7bhu6g1Szlh4bqt4buuO0s5N2Hhuq1XO0vDoldL4bu04bu4MOG7uEvDouG7mEvhu7Thu7gw4bu4SzlAO+G7tksm4bu24bu4Szjhu7g74bu2Szk3LDvhu7RL4buk4buS4bukS+G7tizhu5Q5S8WoWzvhu7RL4buk4bqj4buQS+G7pOG7kuG7pEvDmeG7kDvhu4JLO+G7tOG7mDvhu7bhu4JLxags4buYO0s54bu2WeG7hkvDouG7uFY5S8OZ4buY4bu4Szlh4bqt4buuO0s5N2Hhuq1XO0s5N+G7rjtL4bu2WEs54bu2ezvhu7RLxajhu5jhu7hLOTdh4bqtVztLOeG7tuG7kDvhu7ZL4bu2YeG6rVg74buCS+G6p8ag4buGSzldS+G7pOG7tuG6r+G7pEs7LuG7uEvhu6Thu7Zh4bqtWDtL4buk4bu2YeG6reG7rjtLxahXS8OiV0vhu7Thu7gw4bu4S8Oi4buYS+G7tOG7uDDhu7hLOUA74bu2Sybhu7bhu7hLOOG7uDvhu7ZL4buk4bu2LEs14bu24bqhSzvhurVLOOG7uDvhu7ZL4bukLDtLOls5S8OZV0s/4buYS+G7tOG7kuG7uOG7gksm4bu2Pjvhu7RLOOG7uDvhu7ZL4bukLDtLOeG7tuG6r0tPSzk3M0s/4buuO+G7hOG7hOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu7nhu7bhurfhu6RL4bu24bu4WDtLxahXS+G7kjtLJuG7uFk6Szgs4buSOUs6UjlL4bukUTtLw5nhu6I74bu0S+G7tOG7uDDhu7hLOUA74bu2Sybhu7bhu7hLOOG7uDvhu7bhu4JLOTdhO+G7tEs5UTpLxajGoEs14bu2UTtL4bukPjvhu7RL4buk4buSO0vDmVtLOeG7tuG7kDpL4bu04bu44buQS+G7tOG7uOG7kjpLOOG7kjlLw6Lhu5hL4bu2Iks5NzJL4buk4buS4bukS+G7tizhu5Q5S8WoWzvhu7RLOTdh4bqtVztLOeG7tj474bu0Sznhu5Thu7hL4bqnxqDhu4ZL4bu24buYO+G7tEs74buaOkvhu6RSNUs5MUs3IOG7uEvDoldL4buk4bu24bqjS8WoV0vDoldLOlI5S+G7pFE7S8OZ4buiO+G7tEvhu7Thu7gw4bu4SzlAO+G7tksm4bu24bu4Szjhu7g74bu2S+G7pOG7tixLT0xL4bqnxqBLOTfhu7hZO0sm4bu24buQ4bu4S8WoV0vhu5I74buES+G7uV1L4buk4bu24bqv4bukS+G7tlvhu7hLO+G7tOG7tj1L4bu04bueNUs64bueOeG7gkvhu7Thu7jhu5AsSz/Eg2FL4buk4bu24bu44buQSzjhu7BLJuG7uDvhu7ZLO+G7tOG7tuG7uFg6S+G7tijhu6RLOVQ1S+G7pOG6o+G7kEvhu6Thu5Lhu6RL4buk4bu24buSYUvhu7Thu5Lhu7hL4bukLks54bu24buYO+G7tks5QOG7pOG7tkvhu7Yo4bukSzlUNUsm4bu24buSS+G7tOG7uCnhu7jhu4ZLOV1L4buk4bu24bqv4bukSzlUNUvhu7ZhUjtLw6JXSzpSOUvhu6RRO0vDmeG7ojvhu7RL4bu04bu4MOG7uEs5QDvhu7ZLJuG7tuG7uEs44bu4O+G7tkvhu6Thu7YsS8OZ4buQO0vhu6Thu7bhuqNLO+G7tuG7uFg6S+G7pFFhSz/hu5Thu6RLw5lbSzXhu7bhuqFLO+G6tUsm4bu2Pjvhu7RLOOG7uDvhu7ZL4bukLDtLOeG7tuG6r0tP4buGSzldS+G7pOG7tuG6r+G7pEvhu6Thu7bhu7hWO0vhu6Y94buk4bu2Szk3YeG6rVc7Sznhu7Y+O+G7tEvDoldLOlI5S+G7pFE7S8OZ4buiO+G7tEvhu7Thu7gw4bu4SzlAO+G7tksm4bu24bu4Szjhu7g74bu2Szk34buuO0vFqD3hu5BLw5nhu5g7S+G7tmHhuq1YO+G7hEtqfTvhu7RLOeG7tjHhu7jhu4JL4bumYeG6rUs5NyNLOOG7uDvhu7ZL4bu2LOG7lDlL4bukUWFLP+G7lOG7pEvDmVtLNeG7tuG6oUs74bq1Sybhu7Y+O+G7tEs44bu4O+G7tkvhu6QsO0s54bu24bqvS09L4bu04bu4w6E1Szvhu7bhu5BhSzXhu7bhu5I5Szk34bu4WTtLJuG7uDvhu7ZLOVZL4bu04bu44buQS8WoIzvhu7ZLOeG7lOG7uEtOT0vhuqfGoEvDojDhu7hLTeG7hE3DkkxLOeG7tuG7mDvhu7ZLw6Lhu7jhu647Sznhu7bhu5A6S+G7tOG7uOG7kOG7hEvhu7Nh4buQS+G7pOG7kuG7pEvDmWFd4bu4Szjhu7g74bu2S+G7tizhu5Q54buCS+G7pOG7kuG7pEs54bu24buYO+G7tkvDouG7uOG7rjtLxajEgzLhu6RLOTfhu5AsS8WoXeG7uOG7gkvhu6Thu7bhu7jhu5BLOOG7sEsm4bu4O+G7tks74bu04bu24bu4WDpLOTcsO+G7tEvhu6RhW+G7pEs4ezvhu7RL4bu04bu44buQS8WoIzvhu7ZL4bukw6M74bu0Szvhu7bEg0vhu6Q+O+G7tEvDouG7uFjhu6RLP+G7kCxLxahbO+G7tEs44buWO0vhuqdhUjnhu4JLJuG7uDvhu7ZL4bumLOG7kDvhu7bhu4JLO+G7tlI5Sz/hu5hLxajEgzLhu6RLNeG7tl1Lw5nhu7hWO0vhu6Thu5Lhu6RL4buk4bu24bqjSzk3xIMgO+G7tOG7gkvFqMSDMTvhu7RLP3vhu7hL4buk4bqj4buQS2rhu5Y74bu04buCS+G7pOG7tkA74bu2Szjhu5Lhu6Thu7bhu4JLNeG7tuG7kjVLP2FUOUvhu6ThuqPhu5BLcuG7tuG7mEs7xIMw4bukS8OiV0vhu6Q+O+G7tEs54buS4bukS8Sp4bu3LeG7oeG7meG7meG7k2rhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu5YeG6rUs74bu24bu44buuO+G7gkvhu7bhu7hYO0s74buQ4bqtSzpbOUs4e0vhu7Thu7jhu5BLxagjO+G7tkvDosOaO0vhu6QhO0s74bueO+G7tEs5xINLOcSDMzvhu7RLOTcoO+G7tEs74buQOuG7gksm4bu24bu4O+G7tks74bq14buCS+G7pCzhu7hLOTcoO+G7tEvhu6QsO0s5N+G7kOG7uEvhu7YgO0vhu6QsO0vhu7Thu5Lhu7jhu4JLNeG7tuG7luG7uEvhu6QuS+G7pCw7Szk34buQ4bu4S8WoWUs7e+G7uEvhu6Y84bu4Szk+O+G7tEvFqMSDMTvhu7Thu4Thu4Thu4RLauG7nuG7pEvDmeG7uFg5S+G7pC5LO+G7tuG7uFdhS+G7tOG7uOG7kEvFqCM74bu2Sybhu7g74bu2SzlWSybhu7bhu5JL4bu04bu44buWS+G7pC5LOVE6Sz/huqlLOmF7O0s44bu4O+G7tks74bu24bu4V2FL4bukLDvhu4JLO+G7rjtL4bumw6BL4bukLkvhu7bhu5Dhu7hL4bukLDvhu4JLxajhuqNL4bukLDtLOTfhu5Dhu7hLw6Lhu5hL4bukLDtL4bu04buS4bu4S8Oiw5o7Szjhu7g74bu2Sznhu7bhu646S+G7pCw74buE4buE4buES3Hhu545Sybhu7bhu5Lhu6Thu4JLOls5Szh7S+G7pOG7njVLw6IyS+G7pOG7tn074bu0Sz/hu5hL4buk4buSO0vDmVvhu4JL4bukPjvhu7RL4buk4bu24bqv4buk4buCS8Oi4bu44buuO0vhu6Thu7bhuq/hu6RLOmF7O0s54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7SzZh4bqtSzo+S+G7tOG7uOG7kEvFqCM74bu2S0A5S+G7pCw74buCSzjhu7g74bu2S8Wo4bqjS+G7tuG7kOG7uEvhu6QsO+G7gks74bu2xIM74bu0SzXhu7bhu5bhu7hL4bukLkvhu6QsO0s5N+G7kOG7uEs74buuO0vFqMagSz/hurfhu5BL4buk4bu2KDtL4bu04bu4MOG7uEs5QDvhu7ZLOeG7tuG7kOG7uEs74bu24bu4S+G7psSDMOG7uEs6KOG7uEvhu7YjO+G7tks54bu24bqv4buk4buE4buE4buESzvhu647S+G7tuG7uFg7Szvhu5Dhuq1LOWNLP1hLOOG7uDvhu7ZL4bukLDtLOeG7tuG6r0tPSzk3M0s/4buuO0s5N+G7rjtLxag94buQS8OZ4buYO0vhu7Zh4bqtWDtLw6LDmjtL4bukITtL4buk4buQLOG7gkvFqOG7nuG7pEvDmeG7uFg5SzljSzh7SzpSOUvhu6RRO0vDmeG7ojvhu7RL4bu04bu4MOG7uEs5QDvhu7ZLJuG7tuG7uEs44bu4O+G7tkszSzrhuq/hu6RLw5nhu5IsS8WoWzvhu7RLR01OTEs5N+G7sEs5N+G7kOG7uC9NTExLOTfhu7BL4bu04buS4bu4SOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu7k3LDvhu7RLOeG7tjHhu7hL4bu04bu44buQO0s5MOG7uOG7gkvFqFlLOeG7tuG6t+G7pEvhu7bhu7hYO0s5ezlL4bu2IDtL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEvEqeG7ty3hu6Hhu5nhu5nhu5Nq4buCS+G7tmHhuq1YO0vhu5ks4buiO+G7tEvhu5ku4buQSzlUNUs5N2E74bu0S8WoVeG6rUs64buUO+G7tkvhu6Q+O+G7tEs54buS4bukSzlh4bqt4buuO0s5N2Hhuq1XO+G7gks14bu2XUvDmeG7uFY74buCS+G7tOG7uOG7kixL4bum4bqh4bukS+G7pOG7tkA74bu2Szjhu5Lhu6Thu7bhu4JLNeG7tuG7kjVLP2FUOUvDoldL4bumUTtLOHvhu4JLOOG6r+G7pEsm4bu2KcavSzjhu7g74bu2Szjhu5Y74buCSybhu7hZOks4LOG7kjlLOlI5S+G7pFE7S8OZ4buiO+G7tEvhu7Thu7gw4bu4SzlAO+G7tksm4bu24bu4Szjhu7g74bu24buCSzvhu7bhu6I6Sz/hu5g6S+G7pOG7tmHhuq1ZO0vDmeG7uFY7SzhRYUs44buc4bukS8OiV0s74bu2VDtLOeG7tuG6r+G7pOG7gks5UTpLP+G6qeG7gks5VDVLNmHhu5I7Szjhu7g74bu2S8Wo4buwSzk3LDvhu7RLOSzhu5g7S+G6p8agS+G7tlvhu7jhu4JLxahZSzvhu7TEgzHhu7hL4bumUTtLOeG6t0vhu7Thu7jhu5Lhu6RLJuG7tj474bu0Szjhu7g74bu2Szvhu7bhu7hXYUvhu6QsO+G7gksm4bu2Pjvhu7RLOOG7uDvhu7ZL4bukLDtLOeG7tuG6r0tPSzk3M0s/4buuO+G7gksm4bu2Pjvhu7RLP+G6t+G7kEvhu6Thu7YoO0vhu7Thu7gw4bu4SzlAO+G7tksm4bu24bu4Szjhu7g74bu24buGSznhu5o74bu0S+G7pMSDMTvhu7RLOWHhuq3hu647Szk3YeG6rVc74buCS8OiVDtLxahbO+G7tEs74bu2UTtL4bumUTtLOeG6sTvhu7RLw5nEgzDhu6RLOeG7tuG7kOG6rUvFqF3hu7hLO+G7tlQ7Sznhu7bhuq/hu6RLw6Lhu5hLOcSDSznEgzM74bu0Sz/hu5Thu6RL4bu2VGFLw6JXSzjhu7g74bu2S+G7pCw7Szk34buQ4bu44buCS+G7pCw7S+G7tOG7kuG7uOG7hkvhu7bEgzA74bu0S+G7psOaO0vhu6Thu5Lhu6RLNmHhuq1Lxag9O+G7tkvhu6ThuqPhu5BLNeG7tuG7kjVLP2FUOUvDoldLO+G7tOG7tuG7uOG7rjpL4bukUjpLP+G6t+G7kEvhu6Thu7YoO0vhu7Thu7gw4bu4SzlAO+G7tks54bu24buQ4bu4Szvhu7bhu7hL4buk4bu2LEvFqFvhu7hLO+G7tMOjS+G7pOG7kjtLw5lbS+G6rUs5Vkvhu6RhO+G7tEvhu6RSNUvhu6Thu5Lhu6RL4bumPeG7pOG7tkvDouG6oUvhu6QuSz/hu7jhu647SzZh4buQO0vFqFY7Sybhu7bhu5ZLO+G7mjvhu7RLP+G6t+G7kEvhu6Thu7YoO0vhu7Thu7gw4bu4SzlAO+G7tks54bu24buQ4bu4Szvhu7bhu7jhu4ZLxajEg+G7kEs7W+G7uEvhu6ZhO+G7tEvhu7Thu7jhu5IsS+G7puG6oeG7pEvDoldL4bu04bu4MOG7uOG7gkvhu6ZRO0s4e+G7gks44bqv4bukSybhu7Ypxq9LOOG7uDvhu7ZLOOG7ljvhu4JLw5kjO+G7tkvFqOG7oDvhu7RL4bu04bu4MOG7uEvDouG7mCxL4buk4bu2xIMgO+G7tEs5NyM74bu2S+G7tOG7uOG7kixL4bum4bqh4bukSzk3LDvhu7RLw6Lhu5hLO+G7tCzhu5jhu7hLO+G7tuG7mEs5N8SDMTvhu7Thu4Thu4Thu4RL4buL4buuO0vhu6Thu5Q74bu2SzjhurdLOyJLP+G6t+G7pEvhu6ThuqPhu5BL4buk4buS4bukS8OZ4buQO+G7gks74bu04buYO+G7tuG7gkvFqCzhu5g7Sznhu7ZZS8Oi4buYS8WoW+G7uEs74bu0w6NLP+G7mDpL4bukPjvhu7RLOeG7kuG7pEvEqeG7ty3hu6Hhu5nhu5nhu5NqSzdSOUvhu6RTO0s44bq3S8WofTvhu7RLOeG7tmFUO+G7gkvhuqM74bu0S+G7tltLOeG6sUs14bu2QOG7kEs74bu0xIMx4bu4S+G7plE7S8WoWUvhu5ks4buiO+G7tEvhu5ku4buQSznhu7bhurfhu6RL4bu24bu4WDtL4bukLkvhu7bhu7hYYUs2YeG7lkvDouG7uFjhu6RL4bu04bu44buWOks54bu24bu4WWFLOlI5S+G7pFE7S8OZ4buiO+G7tEvhu7Thu7gw4bu4SzlAO+G7tksm4bu24bu4Szjhu7g74bu24buCS+G7tC41SzXhu7ZTO0s7UTvhu7RL4buk4buQLEvhu6Thu7ZSOUs/xIMyO+G7tEvhu6ZRO0s4e+G7gkvDmeG7lixLxajhu5Y6S+G7kDtLOOG7uDvhu7ZL4bqnxqBL4bu2W+G7uOG7hEkvNcON

Bài và ảnh: Hà Bắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]