(Baothanhhoa.vn) - Xác định xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng là yếu tố quan trọng, then chốt, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, Đảng bộ xã Hà Lĩnh (Hà Trung) đã đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo nền tảng thực hiện thành công các mặt công tác ở địa phương.
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G7qGzhu4PDnXfhu7Xhu6nhu4NI4buRSeG7g+G7o+G7huG7tcaw4buD4buebuG7tcaw4buD4bub4bqu4buDRuG7hOG7tcaw4buD4buzbeG7teG7qeG7g0bDuuG7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g0RC4buvY+G7g0TDiuG7g0TDiuG6puG7tcaw4bq5L+G7qWbhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7qOG7oWrhu6Phu4fhurvDoGvhu53hu4Phu5/hu6/hu7Xhu6nhu4NI4buRSeG7g+G7o+G7huG7tcaw4buD4buebuG7tcaw4buDRuG7hOG7tcaw4buD4buzbeG7teG7qeG7g0bDuuG7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g0RC4buvY+G7g0TDiuG7g0TDiuG6puG7tcaw4buDw71s4buDSXXEkOG7g0TDg+G7g+G6qsSQauG7teG7g0RCw4Hhu7XGsGPhu4NE4bup4buh4bu14buD4bud4bupw4NEY+G7g0jEkEl04bu14buDQ8SQw4NE4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G6qsSQa+G7g0RC4but4bu14bup4buDw71v4bu14bup4buD4bufbeG7t+G7g+G6qOG7qWtE4buDRELhu6vhu6Xhu7Xhu4N54bur4bu14bup4buDRHXhu4Mt4buDSG/hu4Phu6nhuq7hu6vhu4Phuqbhu4Phu5/hu69q4buD4bqo4bupw4rhurLhu7XGsGPhu4Phu55u4bu1xrDhu4Phu5vhuq7hu4NIb+G7g+G7qGzhu4PDnXfhu7Xhu6nhu4Nl4buobOG7g11CxJDhu7XGsMOp4buD4bufb+G7g+G7n+G7l0nhu4Phu7Nt4bu14bup4buDxrDhu6tr4bu34buD4buj4bq44bud4buD4bud4bup4bux4bu14bup4buDRELhu69j4buDRMOK4buDRMOK4bqm4bu1xrBj4buD4bufbeG7t+G7g+G7n+G6vuG7nWPhu4PDvcOD4bur4buDQ8OD4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu51r4bu14buD4bub4bquY+G7g+G7n27hu7XGsOG7g0bhu6t04bu1Y+G7g0Rt4bu34buD4bu1w7rhu7Xhu4NEbuG7tcaw4buDROG7qeG7huG7neG7g+G7qeG7q8O54bu14buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g+G7nWvhu53hu4Phu7Phu49E4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NEa+G7neG7g+G6puG7g+G7n+G7r2rhu4Phuqjhu6nDiuG6suG7tcawZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7nGrhuqhE4bur4bu34bu14buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7o0Thu6nEkOG7s+G7m+G7g+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g+G7i+G7heG7heG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDw61nw63huqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naOG7hcOtL2bhu4vhu4vhu6Nm4buF4buJw61pw61oRGdnZ+G7i+G7icO94buFZHjhuqjGsOG6qULhurVpxKnDreG7h+G7g2rDvUThurXhu4fhu6hs4buDw5134bu14bup4buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g+G7nm7hu7XGsOG7g+G7m+G6ruG7g0bhu4Thu7XGsOG7g+G7s23hu7Xhu6nhu4NGw7rhu4Phu53hu6nhu7Hhu7Xhu6nhu4NEQuG7r2Phu4NEw4rhu4NEw4rhuqbhu7XGsOG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buH4buL4buF4buF4buH4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bq14buHw61nw63hu4fhu4Mv4bq7w51v4bu14bup4buD4bufbeG7t+G7g+G7nm7hu7XGsOG7g+G6uknhu4NIb+G7g+G7qGzhu4PDnXfhu7Xhu6nhu4NEQmrhu7fhu4Phu5/hurDhu6vhu4Phu51r4bud4buD4bu14bup4burw7nhu7Phu4NG4bq44buDRELDgeG7tcaw4buDROG7keG7s+G7g0bhurThu6vhu4Phu51r4bu14buD4bub4bquY+G7g+G7n27hu7XGsOG7g0bhu6t04bu14buDRELhu7fhu7XGsOG7g0RC4bur4bul4bu14buDeeG7qWrhu6vhu4Phu7Xhu6nhu6vDueG7s+G7g0bhurjhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g0Rr4bud4buDROG7qWvhu7XGsOG7g2bhu4Phu7XDs+G7s+G7g2fhu4VnaGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74buebuG7tcaw4buD4bub4bqu4buDSG/hu4Phu6hs4buDw5134bu14bup4buD4bud4bu54buDaMSp4buL4buD4bufbuG7tcaw4buDRuG7q3Thu7Vj4buDQ+G7q+G7teG7qeG7g+G7qeG7t21E4buD4bqm4buDZsOt4buD4bud4bup4bur4buD4bub4bquZOG7g+G7nuG7peG7g0Rt4bu34buDQ+G7huG7g+G7n+G7t2zhu7Xhu4N5dURj4buD4bu14bup4buTROG7g0RC4bux4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7nm7hu7XGsGPhu4Phu7XGsGpJ4buDROG7gOG7g+G7n+G7mcSQ4buD4bu14bup4burw7nhu7Phu4N5w4zhu4Phu55u4bu1xrDhu4Phu5vhuq7hu4Phu59v4buD4bud4bupReG7g0RCw4Hhu7XGsGPhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NE4buR4buz4buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4Phu53hurLhu4ND4bqm4buD4bufbuG7tcaw4buDRuG7hOG7tcaw4buD4buzbeG7teG7qeG7g0bDuuG7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g0RC4buvY+G7g0TDiuG7g0TDiuG6puG7tcawY+G7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu51j4buD4bufbeG7t+G7g+G7n+G6vuG7nWThu4Phu55u4bu1xrDhu4PhurpJ4buD4bud4bupduG7g+G7n23hu7dj4buD4bupw4rhurThu7XGsOG7g+G7o8ah4bu14buD4buda+G7neG7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6ruG7g0Thu7Hhu53hu6nhu4Phu53hu4bhu53hu4Phu5/hurDhu6vhu4Phu7PhurThu6vhu4Phu53huqLhu7XGsOG7g0Rr4bud4buDxrDhu6tr4bu34buD4buj4bq44bud4buD4bud4bup4bux4bu14bup4buDRELhu69j4buDRMOK4buDRMOK4bqm4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu51r4bu14buD4bub4bquY+G7g+G7n27hu7XGsOG7g0bhu6t04bu14buD4bub4buN4bu1xrDhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4bup4but4bu14bup4buDROG7qeG6vuG7neG7g+G6qOG7qeG7t+G7tcaw4buD4bqo4bupRWPhu4Phu7Xhu6nDiuG6q+G7gz7hu6lrROG7g+G7qcSQSeG7g0Zq4bur4buDREJB4buD4bu1dMSQ4buDxrDDiuG6suG7tcaw4buD4bud4bq6auG7g+G7nWvhu7Xhu4Phu5vhuq7hu4Phu53hu6nhurrhu4Phu53hu6nDg0Thu4Phu5/hu69q4buD4bqo4bupw4rhurLhu7XGsOG7g0Zs4buD4bud4bqy4buDQ+G6pmLhu4NExJBJdOG7teG7g0RCxJBJw7rhu7Vj4buDxrDhu6tr4bu34buD4buj4bq44bud4buD4bud4bup4bux4bu14bup4buDRELhu69j4buDRMOK4buDRMOK4bqm4bu1xrDhu4NE4bup4bqi4bu1xrDhu4PhuqrEkGrhu4Phu51r4bud4buD4bubxJDhurDhu6vhu4ND4bur4bu14bup4buD4bup4bu3bUThu4Phu53hu6nhu6vhu4Phu5vhuq7hu4Phu6ls4bu1xrDhu4NE4bupa+G7tcawYuG7g+G7n8SC4bu1xrDhu4NE4bupw4Lhu6vhu4PDvcSC4bu1xrDhu4PGsOG7qXDhuqjhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4buda+G7neG7g+G7ncSQ4bqu4bud4buD4bupw4Hhuqjhu4Phuqbhu4NIb+G7g0Zs4buDeeG7qcSQ4buD4buj4buR4bu14buD4budw4pi4buDxrDhu6tr4buz4buDQ2tE4buDROG6sOG7g+G7neG7qeG6vuG7neG7g+G7n27hu7XGsOG7g0Zs4buD4bufbuG7tcaw4buDRuG7q3Thu7Xhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDRuG7q8O54bud4buD4bud4bup4buT4bqo4buD4bupbOG7teG7qeG7g+G7n+G7q8O6xJDhu4PDvcO54buD4buebuG7tcawY+G7g+G7neG7qXbhu4NE4bup4buvY+G7g+G7tcaw4bup4buv4buD4bqqxJBJdUThu4Phu53hurpq4buD4buebuG7tcawZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu5pq4bu14buDXeG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0bhurjhu4Phu55u4bu1xrDhu4PhurpJ4buDSG/hu4NI4buRSeG7g+G7o+G7huG7tcaw4buDeXXhu4Phu6nhu7dt4bud4bupY+G7g+G6qsSQa+G7teG7g0RC4burw7lEY+G7g+G6qOG7qeG6sOG7g+G7m+G7q3Xhu7Xhu4NGbOG7g0ThurDhu4Phu53hu6nhur7hu53hu4NE4bup4buG4bud4buD4bup4burw7nhu7Xhu4Phu51r4bud4buD4bu1xrDhu6nhu6/hu4PhuqrEkEl1ROG7g+G7neG6umrhu4Phu55u4bu1xrBj4buDROG7qeG7huG7neG7g+G7qeG7q8O54bu14buD4bu1xrDhu6nhu6t04buz4buDREXhu53hu4Phu5zhu6l24buDROG7qeG7r+G7g0PDg+G7g+G7hcOtLeG7nF0vXcOh4buD4bud4bq6auG7g+G7muG6ruG7g+G7nOG7qeG7seG7teG7qeG7g0RC4buv4buDZXnhu6nhu7lq4buDw6Dhu6rhu6rDqeG7g0bDuuG7g+KAnOG7nuG7l0nhu4Phu7Nt4bu14bup4buD4bupw4Hhu53hu4NE4buV4bqo4buDRmzhu4PDvWzhu7Phu4NE4bup4buh4bu34buDRMOK4buDRMOK4bqm4bu1xrBj4buD4bufbeG7t+G7g+G7n+G6vuG7nWPhu4Phuqjhu6nhu7fhu7XGsOG7g+G7nWvhu53hu6nhu4Phu6jEguG7g+G7nOG7qeG7seG7g+G7suG7q+G7teG7qeKAneG7g8aww7Lhu7Xhu4NG4bq04bur4buDRuG7q8O54bud4buDROG7qeG7huG7neG7g+G7qeG7q8O54bu14buD4bu0xrDhu6nhu6/hu4PhuqrEkEl1ROG7g11CxJDhu7XGsOG7g8OK4bqy4bu1xrDhu4Np4buDZXnhu6nhu7lq4buDw6Dhu6rhu6rDqeG7g0bDuuG7g0jhu5FJ4buD4buj4buG4bu1xrBj4buD4bud4bupduG7teG7qeG7g+G7n8OD4bu14buD4buebuG7tcawZGRk4buDeeG7q3Thu7Xhu4PhuqrEkEl1ROG7g+G7n+G7k8SQ4buDREJq4bu14bup4buD4bu1xrDDs+G7teG7g+G7neG7qeG7j+G7tWPhu4Phu5/hu5dJ4buDw73DieG7q+G7g0Thu63hu7Xhu6nhu4NEQm3hu7XGsOG7g0PEkEnhu4NE4bup4bu3a+G7q+G7g0bDuuG7g0TDiuG7g0TDiuG6puG7tcaw4buD4bud4bup4bux4bu14bup4buDRELhu69j4buD4bufbeG7t+G7g+G7n+G6vuG7nWPhu4PDvcOD4bur4buDQ8OD4bu1xrDhu4Phu53hurpq4buD4buz4bquROG7g+G7m+G6ruG7g+G6qOG7qeG7leG7teG7g+G7nWvhu7Xhu4Phu5vhuq5j4buD4bufbuG7tcaw4buDRuG7q3Thu7Vk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nOG7qeG7q+G7g+G7m+G6ruG7g13hu6lq4bu14bup4buDw6Br4buDZuG7g+G7neG7ueG7g8Otw63hu4Phu59u4bu1xrDhu4NG4burdOG7tWPhu4NE4bup4buh4bu34buD4bua4bux4buDROG7qcOK4buD4buc4bup4bur4buD4bub4bquY+G7g11Cw4rhuqbhu7XGsOG7g0Thu6nhuqLhu7Xhu4Phu7TGsMSQSeG7p+G7teG7g2HDs+G7teG7g3vEkOG7keG7tWPhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7tcOz4buz4buD4bqqxJBq4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NEa+G7neG7g8aw4bura+G7t+G7g+G7o+G6uOG7neG7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g0RC4buvY+G7g0TDiuG7g0TDiuG6puG7tcaw4buD4bud4bup4bu34buD4buda+G7teG7g+G7m+G6rmPhu4Phu59u4bu1xrDhu4NG4burdOG7teG7g8O9xJDhuqLhu7Xhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6ruG7g+G7n+G7j0Thu4PDvXThu7Xhu4Phu6ls4bu1xrDhu4Phu5/hu5nEkOG7g0Zs4buDROG7qeG7huG7neG7g+G7qeG7q8O54bu14buDROG7qcOKw4Lhu7XGsOG7g0jEkEl04bu1ZOG7g+G7qGzhu7XGsOG7g0Thu6lr4bu1xrBj4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7nWvhu53hu4Phu5vEkOG6sOG7q+G7g0Phu6vhu7Xhu6nhu4Phu6nhu7dtROG7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6rmPhu4Phu6nDgeG6qOG7g0Thu6nhuqLhu7Vj4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4NEa+G7neG7g0TEkEl04bu14buDRELEkEnDuuG7tWPhu4Phu6nDgeG7neG7g0Thu5Xhuqjhu4Phu51r4bud4buD4bu1xrDhu6nhu6/hu4PhuqrEkEl1ROG7g+G7neG6umrhu4Phu55u4bu1xrDhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g0Thu6nhu4bhu53hu4Phu6nhu6vDueG7teG7g+G7tcaw4bup4burdOG7s+G7g0RF4budY+G7g+G7n+G7mUnhu4Phu5/hurpk4buD4bue4buP4bud4buD4bub4burw7lEY+G7g0Thu4Dhu4N54bup4bur4buDROG7qeG7huG7neG7g+G7qeG7q8O54bu14buDRuG7q8O54bud4buD4bupw4Hhu53hu4NE4buV4bqo4buDRmzhu4PDvWzhu7Phu4NE4bup4buh4bu34buDRMOK4buDRMOK4bqm4bu1xrBj4buD4bufbeG7t+G7g+G7n+G6vuG7nWPhu4Phuqjhu6nhu7fhu7XGsOG7g+G7nWvhu53hu6nhu4Phu6jEguG7g+G7nOG7qeG7seG7g+G7suG7q+G7teG7qeG7g8aww7Lhu7Xhu4NG4bq04bur4buD4bud4bupw4rhurLhu7XGsOG7g0RC4but4bu14bup4buDSOG7kUnhu4Phu6Phu4bhu7XGsOG7g+G7teG6ouG7tcaw4buDROG7qeG6ouG7teG7g+G7s+G6tOG7q+G7g2Xhu7Rd4buyw6lj4buD4buda+G7neG7g+G6qOG7qeG7t+G7tcaw4buDREJs4bu34buDROG7qeG7q+G7g+G7n8SQauG7g+G7neG6umrhu4NE4bup4bqi4bu14buD4bu1xrBsSeG7g+G7nWzhu7XGsOG7g0PhuqLhu6vhu4Phu7XhurDhu6tk4buDWeG7qeG6ouG7tcaw4buD4bud4bupduG7g+G7nWvhu7Xhu4Phu5vhuq5j4buD4bufbuG7tcaw4buDRuG7q3Thu7Xhu4Phu7Ns4buD4bu14bup4buV4bu14buDROG7qeG6vuG7neG7g+G7neG6umrhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4Phu53hurzhu7XGsOG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bu14buR4bu1xrDhu4Phu51q4bu3ZOG7g+G7suG7q+G7teG7qeG7g+G7neG7qeG6vuG7tcaw4buD4bud4bup4bu34buD4buf4burw7rEkOG7g+G7tWxJ4buDw71s4buD4bud4bupduG7g0RC4bu34bu1xrDhu4NE4bupw4Lhu6vhu4PGsOG7q2rhu7Xhu4Phu7XGsMOy4bu1Y+G7g2fhu4Xhu4Xhu4Phu6nhuq7hu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4Phu59v4buDROG7huG7g+G7tcawxJBJw7nhu7Xhu4Phu5ts4bu14buDxrDhu6tq4bu34buD4buf4buTROG7g8aw4burbuG7q+G7g+G6qOG7qeG7ueG7tcaw4buD4buz4buPROG7g+G7m+G7jeG7tcaw4buD4bqo4bup4bq44bud4buDRuG6uOG7g0TEkEl14bu14buD4bufw4rDguG7tcaw4buD4budauG7t+G7g0TDg+G7neG7g+G7msOy4budLeG7g+G7tGrhu7Phu4NG4bq04bur4buD4bud4bup4burw7rEkOG7g+G7o2zhu6vhu4Phu6nhurLhu7Xhu4PDrOG7g3nhu7Nk4buD4buew4rhuqThu53hu4Phu53hu6nDgeG7teG7g8O9bOG7g2bhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDaeG7g0Thu6nhuqLhu7Xhu4NI4buRSeG7g+G7o+G7huG7tcaw4buDROG7qeG6ouG7teG7g+G7tF3hu7Lhu4N54bur4bulxJDhu4Phu7PGocSQY+G7g0bhurThu6vhu4PhuqrEkEl1ROG7g0Thu5Hhu7Phu4NGbOG7g0Phu4bhu4Phu7Xhurbhu4PDveG7huG7neG7g+G7ncOD4buDxrDDsuG7tcaw4buD4bud4bq6auG7g+G7neG7qeG7q+G7g+G7m+G6rmPhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu6Phu5Hhu7Vj4buD4bufdeG7teG7g+G7tWpJ4buDROG7qeG6ouG7teG7g13hu6lq4bu14bup4buDw6Br4buDZuG7g+G7n2/hu4Phu6nhu7ds4bu14buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4Phu51r4bud4buDROG7q3TEkOG7g+G7neG7qeG7sWPhu4Phu6nhu7ds4bu14buDROG7qeG7q8O54bu14buD4bupxILhu4ND4bqy4buDRmzhu4Phu59v4buD4bufw4rhuqThu53hu4Phu6nEkEnDueG7teG7g0Thu6nhu5fhu7Phu4Phu5/hu6/hu7Xhu6lj4buD4bufbUThu4Phu51r4bud4buDROG7q3TEkOG7g+G7neG7qeG7seG7g0Thu6nhuqLhu7Xhu4Phu7Rd4buy4buDeeG7q+G7pcSQ4buD4buzxqHEkGThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74buc4bup4bq64buDROG7r+G7neG7qeG7gyLhu5rhu7Thu6Lhu4NIb+G7g+G7qGzhu4PDnXfhu7Xhu6nhu4Phu7TGsMSQSeG7p+G7teG7g13hu6l14buDPuG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu5vhu6t1ROG6q+G7g8Oga+G7neG7g+G7n+G7r+G7teG7qeG7g0Thu6t0xJDhu4Phu53hu6nhu7Hhu4NE4bupxJDhu4Phu7Xhu6nhu5Xhuqjhu4PDvWzhu4PhuqrEkGrhu7Xhu4NEQsOB4bu1xrDhu4Phu7Xhu6nhu5NEY+G7g+G7nm7hu7XGsOG7g+G6uknhu4NIb+G7g+G7neG7qXbhu4Phu59t4bu34buDIuG7muG7tOG7ouG7g0hvY+G7g+G7nWvhu53hu4Phu5tq4bu1Y+G7g+G7tcawbOG7teG7qWPhu4Phu5/hu7ds4bu14buDROG7qeG7peG7g0Thu7Hhu53hu6nhu4Phu53hu4bhu53hu4NExJBJdOG7teG7g0RCxJBJw7rhu7Vj4buDRuG7leG7teG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buD4bu04bup4buR4bu14buD4buj4buR4bu14buD4buf4buXSeG7g+G7s23hu7Xhu6nhu4Phuqjhu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buD4bu14bqi4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54bqo4buDROG7qeG7oeG7t+G7g+G7qcOK4bq04bu1xrDhu4NDbuG7teG7g0jEkOG7k0Thu4Phu6ls4bu1xrDhu4Phu6nhu7lq4buDRmzhu4NEw7Phu7XGsOG7g8aw4bura+G7g0RC4buv4buDROG7qcSQ4buD4bu14bup4buV4bqo4buDREJ04bu14buD4buz4bquROG7g+G7n+G6suG7teG7g0bhu6/hu4Phu6Phu6vDueG7teG7g0Thu7Hhu53hu6li4buDROG7q3Xhuqjhu4NE4bq44bud4buD4buf4buZxJDhu4NEw4rhu4Phu6nhu7ds4bu14buDROG7qeG7q8O54bu14buDeXVE4buD4bud4buTxJDhu4Phu6lt4buDROG7meG7tcawY+G7g+G7n+G7l0nhu4Phu7Nt4bu14bup4buD4bq+4bu1xrDhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g0Thu6t14bu14buD4bub4bqu4buDecSo4buDROG7qcSQ4buVROG7g0Zs4bu34buDQ27hu7Xhu4NIxJDhu5NEZOG7g+G7suG6puG7g0Lhuq7hu7XGsOG7g0bDieG7tcaw4buDQ27hu7Xhu4NIxJDhu5NE4buDw71FauG7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4Phu7PhuqLhu4Phu6nhu63hu7Xhu6nhu4Nh4bur4buhRMavSj5k4buD4bue4buXSeG7g+G7s23hu7Xhu6nhu4Phuqjhu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buD4bud4bupw7Phu7Xhu4Phu7XEkOG6ouG7q+G7g0Zs4buDSGvhu53hu4Phu5/hu6/hu7Xhu6nhu4Phu5/hu5FJ4buDQ3Phu4PDvWzhu4PDvXfhu7Xhu6nhu4NG4buG4bud4buDQ27hu7Xhu4NIxJDhu5NE4buD4bud4bup4bux4bu14bup4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7teG6ouG7tcaw4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG6qGLhu4N54bupxJBJdeG7teG7g3nhu6nhu7Hhu53hu6nhu4Phu53hu6nDs+G7teG7g+G7tcSQ4bqi4bur4buDROG7qeG7oeG7t+G7g+G7s+G6ouG7g+G7qeG7reG7teG7qeG7g0RCauG7tcaw4buDREJt4burY+G7g8aw4burauG7g0RCbeG7q2Lhu4NE4burdeG6qOG7g0Thurjhu53hu4N5dMSQ4buDxrDDgeG7q+G7g+G7n+G7mcSQ4buDRMOK4buDRmzhu7fhu4Phu5/hu69q4buD4bubbOG7teG7g0Rt4bu34buDQ+G7huG7g+G7neG7qcSQSeG7peG7teG7g+G7m+G7q3Xhu7Xhu4Phu7Nt4bu14bup4buD4buzc+G7g0RC4bu34bu1xrDhu4Phu53hurLhu4Phu53hu5PEkOG7g3nhu6vhu7Xhu6nhu4NEdeG7g0Thu6nhu6Hhu7fhu4Phu6nDiuG6tOG7tcaw4buDRMOz4bu1xrDhu4NE4buI4buDRELDgeG7tcaw4buD4bud4bqi4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qeG7q8O54bqo4buDRmzhu4Phu6Phu6/hu53hu6nhu4NG4bq4ZGRk4buD4bu14bup4buN4buz4buDxrDhu6tu4bur4buD4bqqxJBJdUThu4NG4burw7nhu53hu4PDvWzhu7Nj4buDRMOz4bu1xrDhu4Phu7XGsMSQxILhu7Xhu4NE4bupxJDhu4Phu7Xhu6nhu5Xhuqjhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4Phu5/hu69q4buD4bqo4bupw4rhurLhu7XGsGThu4M+4bup4buR4bu14buD4bud4bqi4bu1xrDhu4Phu51r4bud4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7neG7qeG7seG7g+G7n27hu7XGsOG7g+G6uknhu4NG4burdOG7teG7g+G7qWzhu7XGsOG7g0Thu6lr4bu1xrDhu4NGw7rhu4Phu6Phu4bhu4ND4bur4bu14bup4buD4bup4bu3bUThu4Phu53DieG7tcaw4buD4bud4bup4bur4buD4bub4bqu4buD4buf4bul4buD4bu1w7Lhu7Phu4Phu5vDskThu4NE4buR4buz4buDRMOKY+G7g+G7tcawxJBJw7nhu7Xhu4NGw4Hhu7XGsOG7g+G7neG6umrhu4Phu51r4bu14buD4bub4bquY+G7g+G7n27hu7XGsOG7g0bhu6t04bu1Y+G7g+G6qsSQ4buZ4bu14buD4bud4bupReG7tcaw4buD4bu04bup4buR4bu14buD4buj4buR4bu1Y+G7g3nhu6/huqjhu4NE4bupw4Lhu6vhu4Phu53hu7nhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g8aw4burbuG7q+G7g+G6qOG7qWvhuqjhu4NEQuG7t+G7tcaw4buD4bud4bupduG7g+G7n23hu7fhu4Phuqjhu6lrROG7g0RC4bur4bul4bu14buDeeG7q+G7teG7qeG7g0R1ZOG7g2HhurThu6vhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7teG6tuG7g8O94buG4budY+G7g+G7ncOD4buDxrDDsuG7tcaw4buD4bud4bq6auG7g+G7nWvhu7Xhu4Phu5vhuq7hu4NGbOG7g+G7tOG7qeG7keG7teG7g+G7o+G7keG7teG7g+G7n+G7r2rhu4Phuqjhu6nDiuG6suG7tcawY+G7g+G7tcOz4buz4buDZ+G7hWdn4buDROG7qcSQ4buD4bu14bup4buV4bqo4buD4bub4but4bu14bup4buD4bqqxJDhu5Hhu7Xhu4Phu53hurpq4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4buj4buR4bu14buDRELhu7fhu7XGsOG7g0hv4buD4bufbUThu4PDreG7ieG7g0RC4burw7nEkOG7g+G7n8SC4bu1xrBi4buDROG7iOG7g8O9w7nhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu6Phu5Hhu7Xhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7o8OJ4bu1xrDhu4Phu7XDiuG6tOG7neG7g0Nt4bud4bup4buD4bufbUThu4PEqeG7heG6pWLhu4NE4buI4buDw73DueG7g+G7qeG6ruG7g+G7tcaw4bupw6jhu7fhu4PGsOG7q27hu7Phu4Phu51B4bu14buDZ2Nnw63huqVk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7nuG7peG7g0Thu6t14bqo4buDROG6uOG7neG7g+G7teG7keG7tcaw4buD4budauG7t+G7g+G7nWvhu53hu4NE4burdMSQ4buD4bud4bup4bux4buDSG/hu4Phu7Rd4buy4buD4bu14buR4bu1xrDhu4Phu51q4bu3Y+G7g+G6qOG7qeG7k+G7teG7g+G7n+G7k8SQ4buDRELhuqbhu4NE4bupbOG7teG7qeG7g+G7n+G6ouG7g0Thu6nhu6/hu4NGbOG7t+G7g0RCw4rhurThu53hu4Phu7XDs+G7s+G7g2fhu4Vnw61j4buD4buebuG7tcaw4buD4bub4bquY+G7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g+G6qsSQScO64bu14buDSG/hu4Phu59v4buD4bqo4bup4buR4bu14buD4bud4bqi4bu1xrBj4buDxrDhu6tq4bu34buD4bu14bup4burw7nhu7Phu4NG4bq44buD4bud4bq44buDROG7qeG7peG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7neG7k+G6qOG7g+G6uknhu4NG4burdOG7tWPhu4Phu51r4bu14buD4bub4bquY+G7g+G7neG6ouG7tcaw4buD4bud4bup4bq+4budY+G7g+G7n27hu7XGsOG7g0bhu6t04bu1Y+G7g+G7nWvhu53hu4NE4bqw4buD4bud4bup4bq+4bud4buD4buf4bu3bOG7teG7g0Thu6nhu6Vk4buDXULhu7fhu7XGsOG7g+G7n+G7ueG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7n+G6vuG7tcaw4buD4buf4buZxJDhu4Phu53hu5Phuqjhu4PhurpJY+G7g+G7neG7qeG7seG7teG7qeG7g+G6qsSQScO64bu1Y+G7g+G7n+G7t2zhu7Xhu4NE4bup4bul4buDRmzhu4Phu51r4bu14buD4bub4bquY+G7g+G7n27hu7XGsOG7g0bhu6t04bu14buD4bqo4bupbuG7q+G7g0Thu6nhu5VE4buDQ+G7huG7g0Thu5Hhu7Phu4Phu6nEkEl1RGPhu4PGsMOK4bqy4bu1xrDhu4Phu7PGocSQY+G7g0Thu6nhuqLhu7XGsOG7g+G6qsSQauG7g+G7n+G7ueG7g+G7n+G7peG7g0bhu5Xhu7Xhu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g0Thu6nhu5Hhu7Xhu4NE4buG4buDxrDhu6tr4bud4buDROG7qeG7huG7neG7g+G7qeG7q8O54bu1Y+G7g0Thu4Dhu4Phu5/hu7nhu4NEbeG7t+G7g0Phur7hu53hu4PDvWrhu7Xhu4NEw4Bq4buDRELhu7fhu7XGsOG7g+G7neG6ruG7tcaw4buD4bufxILhu7XGsOG7g+G7o+G7keG7teG7g+G7ncOK4buDRmzhu4NE4bu3bOG7teG7g+G7o+G7keG7tWThu4Phu5zhu6nhurrhu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g0Thu6lr4bu34buDxrDhuqzhu4N54bup4bu54buDeeG7qcOz4bu1Y+G7g0bDiuG6tOG7tcaw4buD4buzw7Lhu51j4buDRG3hu7fhu4NE4bupxJDhu5Xhu7Xhu4PDveG6pOG7q+G7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7nWvhu53hu4Phu6Phu7dq4bu14bup4buD4bu1xrDhu6nhu6vDueG6qOG7g0Nu4bu14buDSMSQ4buTRGPhu4N54bur4bu14bup4buD4buj4bu3auG7teG7qWThu4Phu57hu5dJ4buD4bu14bupauG7teG7qeG7g0Thu6t14bu14buD4buf4bqu4buDxrDhu6tu4bur4buD4bqo4bup4bu54bu1xrDhu4Phu7Phu49E4buD4bub4buN4bu1xrBj4buDeXTEkOG7g8aww4Hhu6vhu4Phu5/hu5nEkOG7g0TDiuG7g0Zs4bu34buD4buf4buvauG7g+G7m2zhu7Vi4buD4bqqxJBu4bu14buDw73DjeG7g0Phu4Lhu4Phu6Phurjhu7XGsOG7g+G7neG7ueG7g+G7qeG7q8O5xJDhu4PhuqrEkG7hu4NEbOG7q+G7g+G7tcawxJBJdOG7teG7g3nhu6nhu7dr4bu1xrDhu4NDbuG7teG7g0Zs4buD4bubbuG7t+G7g0bDueG7g+G7s+G6ouG7q+G7g0RCw4rDguG7tcawYuG7g+G7teG7keG7tcaw4buD4budauG7t+G7g+G7neG7qeG7k0Thu4PDvcOK4bqk4bu1xrDhu4Phu51r4bud4buD4bup4bu3bUThu4Phu5/huq7hu7XGsOG7g0bDs+G7teG7g+G7qeG7uWpj4buD4bufbuG7s+G7g+G7m27hu7fhu4Nq4bu14buDQ+G7q+G7teG7qeG7g0hv4buD4bup4bqu4burY+G7g+G7nW7hu6vhu4NE4bup4burw7nhu7Xhu4Phu5/DguG7q+G7g0PDg+G7tcaw4buD4bu04bup4buR4bu14buD4buj4buR4bu1ZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhu4NDREnDveG7oeG6teG7h0Thu6FIRC1qw73hu6vGsOG7teG6q+G7g0Lhu6vGsOG7qURi4buH4bq74bq5Q0RC4bu34bu1xrDhurvhu5ps4bur4buDRmzhu4Nu4bu14bup4bqr4buD4buo4bu3bOG7q+G7g8Od4bur4bu14bup4bq5L0NEQuG7t+G7tcaw4bq74bq5L+G6qOG6uw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]