(Baothanhhoa.vn) - Bám sát dự toán được giao, đánh giá nguồn thu, dự báo khả năng tăng, giảm nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ ảnh hưởng của dịch COVID-19 và từ các chính sách của Nhà nước, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế khu vực TP Sầm Sơn - Quảng Xương đề ra các giải pháp thu sát với tình hình thực tế trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu, các khoản thu có tính quyết định đến việc hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước được giao năm 2022.
4buw4bqx4bu0w50y4bqrJsSpxKlRWcOsSuG6t2rhuqs1WeG7rHfhurHhurfDnTJuMsOdSuG6sWvDocOd4bqp4bqxa8Od4buTw7Uyw51Kw4zDncSoXWLDncSo4buFY8OdLcOd4buKayxj4bqvw53hu5TDsuG7hWPhuq/DnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPDneG7i2vhu5fDoWrDneG6q+G6t+G6oWrDnTI/MsOd4bqv4bq3LOG6t8Odw6zhurE/w6zDnWrhurFrw51j4bqvfWPDncSpPzLhurHhu7Av4bqx4bu04bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6zhurA1JjNZ4busdj9iw53EqT9qw50zw7XDnWpkP2PDnTTDsmgyw53huq/hurcmZOG7psOdND9j4bqxw53huq/hurc/w51j4bqva+G6v2PDnWrhurFr4bumw50zw7XDnTE/ZMOd4bqp4bqxLMOdYyFj4bqvw51qIWPhuq/hu6bDneG6r+G6tyxiw51j4bqva+G6v2PDnWrhurFrw51q4buPw53hurFkO2rDnTThu4Fj4bqvw53EqSxjw53hu5VrW2rhu6bDneG6qeG6t2PhurHDnTNkJmPhurHhu6bDnWrhu4/DnSxj4bqxw53hurHDsmlj4bqvw50ybybDnTPDojLhurHDnXdE4buS4bq2eC3hu7Qqw53hu5M6w51q4buPw50yPzLDnTLhurHhurNj4bqxw53EqT8y4bqxw50ybybDnUPhurE6w51jw7JmMuG7psOdY+G6rybhu5fDnWrhu4/DnTRda8OdYyFi4bumw5134bqx4bq3w50ybjLDnUrhurFrw6HDneG6qeG6sWvDneG7k8O1MsOdSsOMw53EqF1iw53EqOG7hWPDnS3DneG7imssY+G6r8Od4buUw7Lhu4Vj4bqvw500w6DDneG7iSbDnTI/MsOd4bqv4bq3LOG6t8Odw6zhurE/w6zDnWrhurFrw53EqT9qw53hu5Nm4bq3w51q4bq1Y+G6scOd4bqx4bq1Y+G6scOdauG6scO1MsOdasOhw51q4buJYWPDnTTDoibDnTE6Y8Wow5154bq/Y+G6r8OdauG6sWfhurfhu6bDnWrhu4fDnTLhurHhu40yw51q4buJ4bq34bqjY8Od4bqp4bqxJuG6t8OdNOG6v2Phuq/DnTHhu4HDnTI/MsOdMeG6t+G6oWPDncOs4bqxP8Osw53hu4trLGPDneG6q8ahw51q4bqxa+G7psOdMj8yw53huqnhurFkLGPDnWrhurFrw50yxJHDnWrhurNj4bqxw53hu4tr4buXw6Fqw500w6Jj4bqxw500w6Fjw53hu5PhurfhuqEyw53hurFkOmPDnWrhurE6Y+G6scOdM8O1w51qZD9jw51q4bqxa8OdY+G6r31jw53EqT8y4bqxw51D4bqxOsOdY8OyZjLDnTTDsmgyw53huq/hurcmZMOdYyFiw53hu7bhu7Lhu7bhu7bFqOG7sC/DrOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOsdybDrGrhurdkY1nhu6zhu7Dhurdi4bqvw50y4bqrJsSpxKlRWTNq4bqxa2Ixw53hurd3NWNqNeG7iVnDncSpauG7l+G6qzVRWeG7meG6tzNq4bqxw5nDnSThu7Lhu7LDrOG7leG7pMOd4bqxNeG6t+G6r+G6sWrDmcOdI+G7tEDDrOG7leG7pFnDncSp4buJMlFZLy8yM2PFqDEmZGrhurEmY+G6seG6sWQmxajhu5NjLzM1xKnhuqlqZMOsL2M14buZxKkv4bu24bu24bu0JS/hu7QkJDMj4bu0KiMq4buyPWrhu7QjIypA4bqr4buyxajhuq3DrOG6r8Oa4buJUSQkJFnDnSbhuqtqUVl34bqx4bq3w50ybjLDnUrhurFrw6HDneG6qeG6sWvDneG7k8O1MsOdSsOMw53EqF1iw53EqOG7hWPDnS3DneG7imssY+G6r8Od4buUw7Lhu4Vj4bqvw51q4bqxw7Uyw53hurHhurfhuqFjw53hu4tr4buXw6Fqw53huqvhurfhuqFqw50yPzLDneG6r+G6tyzhurfDncOs4bqxP8Osw51q4bqxa8OdY+G6r31jw53EqT8y4bqxWcOd4buZ4bq3M2rhurFRWSThu7Lhu7JZw53hurE14bq34bqv4bqxalFZI+G7tEBZw50v4busxKgmY8Od4bqrW8Osw51iPGrDnTEpY+G6r+G7psOd4buVfeG7l8OdM8O1Y+G6r8OdMj8yw50y4bq9Y+G6r8OdauG7ieG6tWPhurHDneG6sTvDnWpdY+G6r8Od4bqp4bufw51q4bqxayJqw53huqnhurFrw50zfWPDnTLDssOdajvhurfDncOs4bqxw7JnY+G6r8Od4buKayxj4bqvw51K4bqxw6nDneG7qErDjMOdxKhdYsOdxKjhu4Vj4buqxajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nhu6xK4buJZGPhuq/DneG7i2s/w51q4buJ4bq1Y+G6scOdauG6scO1MsOd4bqx4bq34bqhY8OdY+G6seG6t+G6oWLDneG7k27DnTTDsmgyw53huq/hurcmZOG7psOdMuG6seG6t8OdMm4yw51q4bqxw7Uyw53hurHhurfhuqFjw51qw6pqw50y4bq9Y+G6r8Odaj8yw51qa+G7l2Fjw51q4buJa+G7l8OgY+G7psOdw6zhurHhu4fDnTHhurfDoWPDnTLhurHhurNj4bqxw53EqT8y4bqx4bumw53DrOG6sT/DrMOd4bqrayJqw51q4bqxa8Ohw53hu5M6w50y4bq9Y+G6r8Odaj8yw50yLOG6t8OdMj8y4bqxw51q4bqxb8Odam4yw53hurE6Y+G6scOdMuG6seG6s2PhurHDnWrhurFrw6Hhu6bDneG6seG7g8OdauG7iWjDnWPhuq/DsmfhurfDnWPhu4HDrMOdauG6sWvDoeG7pMOdaiFj4bqvw50yw7JnY+G6r8OdMuG6vWPhuq/DnWo/MsOd4buLayxjw53huqvGocOdauG6sWvDocOdNMOq4bq3w53hu5Nm4bq3w53hurHhu4Hhu6bDnTI/w51j4bqxfWPDneG6qeG6t2PhurHDnTNkJmPhurHhu6bDnWrhurHDsmdj4bqvw53hu5Vr4buXYWPDnTLhurHhuqXDnTQ7ZMOdMj8yw5004buB4bq3w51q4bqxa8Ohw53hu4k6w53EqWQ/asOdM+G6t+G6oWPDneG6seG7geG7psOd4bqp4bqxJuG6t8OdauG6sT8yw51j4bqva+G6v2PDnWrhurFrw53DrOG6sT9qw53EqeG6t2PhurHDnWrhu4lhY8OdNMOiJsOdMTpj4bumw51j4bqxw7LDneG6seG7gcOdw6zhurE/asOdxKnhurdj4bqxw51iZuG6t+G7psOdauG6scO1MsOd4bqx4bq34bqhY8OdNOG6t8Oga8OdMuG6seG6pWPhurHDnTNkJmPhurHDnWrhurFr4bumw51i4buNMsOdauG6sWvDocOdY+G6rybhu5fDnWrhu4/DnTRda8OdYyFiw50ybybDneG6seG7gcOd4bqp4bq3Y+G6scOdM2QmY+G6scOdxKk/asOd4buTZuG6t8OdauG6tWPhurHDneG6seG6tWPhurHDnWrhurHDtTLDnWrDocOd4bqp4bq3Y+G6scOdM2QmY+G6seG7psOdY+G6sSliw50y4bqxw6pj4bqvw51q4bqxW2rDnWrhurFrw51q4bqxa8Oh4bumw50xLGTDnTQsYsOdMuG6vWPhuq/DnTEpY+G6r8Od4bqv4bq34buRJsOdMj8yw53hurHhu4HDneG6qeG6t2PhurHDnTNkJmPhurHhu6TDneG6qyLDrMOdMeG7geG7psOd4buHY8OdNMOiY+G6scOdYuG7jTLDnWrhurFrw6Hhu6bDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPDnTLhur1j4bqvw53huqnhurEm4bq3w51i4buNMsOdM2QmY+G6scOdauG6sWvDneG7kzrDnWLhu40yw51q4bqxa8Ohw51qO+G6t8OdauG7iW7DncSpacOdNOG7geG6t8OdauG6sWvDoeG7psOdS3ZDeMOdw6zhurHDsmdj4bqv4bumw53hu5Uu4bukw5004bq/Y+G6r8OdauG6sWfhurfhu6bDnTLhur1j4bqvw53huqnhurEm4bq3w51q4buJYWPDneG7mTUxxKnhurdqNcOdY+G6rzpj4bqxw51q4bqxa8Ohw53hurHhu4HDnWrhurFr4buBMsOdM+G6t+G6oWPDnWPhu4HDrMOdauG6sWvDocOd4buTOsOd4bqx4buBw53huqnhurHhur1j4bqvw51q4bqxa+G7gTLDnTPhurfhuqFjw51j4buBw6zDnWrhurFrw6HDnWrhurE1ZMOd4buLa+G7l8OdNMOiY+G6scWow51KIWPhuq/DnTLDsmdj4bqvw50y4bq9Y+G6r8Odaj8yw53hu4trLGPDneG6q8ahw51q4bqxa8Ohw53hu5V94buXw50zw7Vj4bqvw51qw7LDnWPhurF9Y8Od4buTOsOdw6zhurHDquG6t8Od4bqxaMOsw53hu5Nm4bq3w51LdkN4w53DrOG6scOyZ2Phuq/hu6bDneG7lS7hu6bDnWrhurHDosOdauG7iVtjw51qIWPhuq/DnTLDsmdj4bqvw50y4bq9Y+G6r8Odaj8yw53hu4trLGPDneG6q8ahw51q4bqxa8Odw6zhurHhurPhu6bDneG6q+G6ocOdw6zhurHhurPhu6bDnWrhurFrw6HDncSpw7TDnTNuY+G6r8OdNFtqw53DrOG6seG6t8OdY+G6vWPhuq/DnWPhuq/hurHhurfhuqHDrMOdauG7iWFjw500w6Imw50xOmPFqMOdd+G6seG6t8OdMm4yw500LsOdMuG6sW/DnTThu4Fj4bqvw53hu5V94buXw50zw7Vj4bqvw53huqnDocOd4bqxZDsy4bqxw51q4bqxa8OdY2jDneG7kzrDnTLDssOtY+G6r8OdMuG6scOhw51jaMOdauG6sWvDocOdNMOhY8OdauG7j2Phuq/DnTThu4HhurfDnWrhurFr4bumw51q4buPY+G6r8OdMj9jw50x4buBw53hu4trLGPDneG6q8ahw51j4bqvw7Jn4bq3w51j4buBw6zDnWrhurFrw6Hhu6bDneG6q1vhu5fDnTLhurHhuqXDnWrhurdha8OdauG6sWvDnWNow53huqs6YsOdauG6t2Frw50y4bqx4bqzw500P2PhurHDneG6r+G6tz/DnWLhu40yw5004buBw53hurFkOmPDnWrhurE6Y+G6scOdY+G6seG6t+G6oWLDneG7k27FqMOdQMOdauG6sT9j4bqvw500XWvDnWMhYsOd4bu24buy4bu24bu24bumw50y4bqx4bq3w50ybjLDnWrhurFrw51j4bqvfWPDncSpPzLhurHDneG6seG7hWPDneG7tMWo4bu0KuG7tsOdauG7o8OdNOG6v2Phuq/hu6bDnTQ7asOdQD3hu6Y9U8OdM8O1w51qZD9jw51q4bqxOmPhurHDncOs4bqxw6rDneG7kzrDneG6sWvhu5fhuqFjw53huq/hurcmZMOdYyFiw53hu7bhu7Lhu7bhu7bhu6TDnWrhu4lkY+G6r8OdNMSR4bumw51j4bqx4buRY+G6r8OdxKkoMsOdauG6sWvDocOdauG6sWvDnTQ7asOdMiZk4bumw51j4bqxw7LDnWrhurFrw6HDnTLhur1j4bqvw51q4bqxw7Lhu4Vj4bqvw51j4bqv4bqx4bq34bqhw6zDnTPDojLhurHDneG7k27DnWPhuq9kOuG6t8Od4buLa8OqMsOdM2QmY+G6scOd4bu24bu04bum4buy4bu0JMOdauG7o8OdNOG6v2Phuq/hu6bDnWrhurFrw6HDnWrhurFrw51j4bqxIsOsw50yP8OdY+G6sX1jw53hu7Yk4bumJSRAw51q4bujw5004bq/Y+G6r+G7psOdauG6t8OgY8OdxKnDtMOdM25j4bqvw500W2rDneG6seG7hWPDneG7tMWo4buyJSXDnWrhu6PDnTThur9j4bqvxajFqMWow53huqvhuqHDncOs4bqx4bqzw51q4buJw7JmMsOdMTvDneG7uCrhu6bhu7jhu7Ikw51q4bujw5004bq/Y+G6r8Wo4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6x2ZDPhu5dZ4buseeG6v2Phuq/DnTLhurHhurPDneG7ksOzw512P8Od4bqwZSbhu6bDnXfhurHhurfDnTJuMsOdauG7icOyaWPhuq/DnXfhurHhurfDnTJuMsOdSuG6sWvDocOd4bqp4bqxa8Od4buTw7Uyw51Kw4zDncSoXWLDncSo4buFY8OdLcOd4buKayxj4bqvw53hu5TDsuG7hWPhuq/hu6bDnTLhurFkw50x4bq3w6Fqw5nDnXfhurHhurfDnTJuMsOdauG6t8Ohw6zDnWpuMsOdMuG6sW/DnTThu4Fj4bqvw500w6DDneG7lWtbauG7psOdauG6sSZiw51iw7Jrw53huqnDosOsw51q4bqxZ+G6t8OdMuG6sWTDnTJbw6zDnW/hu5fhu6bDnTLhurHhurNj4bqxw53hu4tr4buXw6Bjw53hu7bDnTTDoibDncOs4bqxw7Lhu4Vj4bqvw50y4bqx4bqlw500O2TDnTI/MsOdY+G6rzpj4bqx4bumw5004buFY8Od4buTw6Lhu6bDncOs4bqxw7JnY+G6r+G7psOd4buVLuG7psOdauG6scOiw51q4buJW2PDncOs4bqxw6rhurfDneG6sWjDrMOd4buTZuG6t8OdMuG6seG6t8OdMm4y4bumw50yPzLDnTThu4HhurfDnWrhurFrw6Hhu6bDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPDnTLEkcOd4bqx4bq34bqha8Od4buLayzDnTLhur1j4bqvw51qPzLDneG7i2ssY8Od4bqrxqHDnWrhurFrw51j4bqvfWPDncSpPzLhurHDnUPhurE6w51jw7JmMsOdauG7iWFjw500w6Imw50xOmPFqMOdeeG6v2Phuq/DnWrhurFn4bq34bumw500IOG7l8OdYjtj4bqxw53hu5M6w5004buH4bq3w51iZuG6t8OdMuG6vWPhuq/DnWo/MsOdamvhu5dhY8OdauG7iWvhu5fDoGPDneG6seG7g8OdauG7iWjDnWPhuq/DsmfhurfDnWPhu4HDrMOdauG6sWvDoeG7psOd4bqvKGPDnTLhur1j4bqvw51qPzLDnWpr4buXYWPDnWrhu4lr4buXw6Bjw53hu5Nm4bq3w53hu5PhurfhuqEyw500IOG7l8OdYjtj4bqxw50yLOG6t8OdMj8y4bqxw53hurE6Y+G6scOdMuG6seG6s2PhurHDneG6r8SRw6zDncOs4bqxXWPDnTIs4bq3w51q4bqx4bq34bqhY8OdYuG6veG6t8OdauG7icOyZ2Phuq/DnTRda8OdasOy4bumw51qO2TDnTThurfDoGvDneG6qeG6t+G6oWPDnTLhurFkw50zZCZj4bqxw51j4bqv4bqx4bq34bqhw6zhu6bDnWPhuq/DsmfhurfDnWPhu4HDrMOdauG6sWvDocOdw6zhurE/asOdauG7ieG6t+G6o2PDncSpLGPDneG7lWtbauG7psOd4bqp4bq3Y+G6scOdM2QmY+G6scWow51KIWPhuq/DnTLDsmdj4bqvw5004bq9Y8OdNMOqMsOdY+G6r8OyZ+G6t8OdY+G7gcOsw51q4bqxa8Ohw51q4bqxw7Uyw53hurHhurfhuqFjw53huqlhw53huqnhurEm4bq34bumw51j4buBw6zDnWrhurFrw6HDncSpP2rDneG7k2bhurfDnWrhurVj4bqxw53hurHhurVj4bqxw53hurFkO2rDnTThu4Fj4bqvw53EqSxjw53hu5VrW2rhu6bDneG6qeG6t2PhurHDnTNkJmPhurHFqMOd4bqo4bq3YWPDneG7i2vhu5fDoWrDneG7lcO0w53DrOG6sTtqw53hurE6Y+G6scOdMuG6seG6s2PhurHDnTTDquG6t8Od4buTZuG6t8OdMj8yw51q4buJw7JnY+G6r8Od4bqxaMOsw53huqlhw53huqnhurEm4bq3w50y4bqxImLhu6bDneG7i2s/w51q4bqxZ+G6t8Od4bqxO2PDneG7i2vhu5fDnTTDomPhurHhu6bDnWrhurHDtTLDneG6seG6t+G6oWPDnVtjw500w6Jj4bqxw51q4bqxa8Ohw500w6rhurfDneG7k2bhurfDnTI/MsOdauG7icOyZ2Phuq/DneG6sWjDrMOd4bqp4bqx4bq9Y+G6r8OdY+G7gcOsw51qZ8Od4bqp4bqxJuG6t8OdauG6sWvDocWow51KIWPhuq/DnTLDsmdj4bqvw50y4bq9Y+G6r8Odaj8yw53huqnhurfhuqNiw51q4buJJuG7psOd4bqv4bq3P2LDncSpP2rDneG6seG6v8OdxKnhu4XDneG6qeG6sSbhurfDnWrhurFrw6HDnWrhurE/Y+G6r+G7psOd4buLa8ah4bumw53hurHhur/DncSp4buFw53huqnhurEm4bq3w53hu4tr4buXw6Fqw51qZD9jw51q4bqxa8Ohw50ybybDnWPhuq/DsmfhurfDnWPhu4HDrMOdauG6sWvDocWow5154bq9Y8OdNMOqMsOdM2QmY+G6scOdY+G6r+G6seG6t+G6ocOsw51j4buBw6zDnWrhurfDoGPDnWrhurFrw6HDnWrhurFrw51j4bqxIsOsw50zZCZj4bqxw51j4bqv4bqx4bq34bqhw6zDnWo7YsOdY+G7gcOsw53hu5M6ZMOdY+G6r31jw53EqT8y4bqxw51D4bqxOsOdY8OyZjLDnWrhurE1ZMOd4buLa+G7l8OdNMOiY+G6scWow51K4buJ4bq34bqjY8Od4bqp4bqxJuG6t8OdauG6scO1MsOd4bqx4bq34bqhY8Od4bqpw6HDneG6sWQ7MuG6scOd4bqp4bq34bqjYsOdauG7iSbDnWo74bq3w51q4buJbsOdxKlpw51j4bqvw7Jn4bq3w51j4buBw6zDnWrhurFrw6HDnWrhurE1ZMOd4bqpw6HDneG6sWQ7MuG6scOdd24yw51K4bqxa8Ohw53DrOG6sWHDnTNr4buX4bqhasOdYyFiw53hu7bhu7Lhu7bhu7bFqMOdQ31j4bqvw50yJmTDnTLhurFbasOd4bqrw7JoY+G6r8OdauG7j2Phuq/DnTJr4buBMsOd4bqp4bq34bqjYsOdauG7iSbhu6bDnTEsZMOdNCxiw53hurFkOmPDnWrhurE6Y+G6scOd4bu04buy4buyU8Od4bqpw6HDneG6sWQ7MuG6scOd4buTOsOdNDtqw50y4bqx4bqlw51q4bq3YWvDnTTDoMOd4buJJsWow51KIWPhuq/DnTLDsmdj4bqvw500w6rhurfDnTLhurHhurfDoWvhu6bDneG7lT8yw51i4bq3Y+G6scOd4bqxxJEmw5004buFY8OdNOG6o8Odw6zhurE/asOd4bqx4bq34bqhY8OdxKkm4bq3w53DrOG6sTtiw51q4buJZGPhuq/DneG7k+G6t+G6oTLDncSpw7TDnTNuY+G6r8Od4bqxxJEmw5004buFY8OdMm8mw50zZCZj4bqxw51j4bqv4bqx4bq34bqhw6zDnTThuqPDnTLEkcOdMeG6t+G6oWPDncOs4bqxP8Osw53hu5XDtMOd4bqrxqHDneG6qcOiw6zDnWrhurFn4bq3xajDnXnhur1jw500w6oyw50zZCZj4bqxw51j4bqv4bqx4bq34bqhw6zDnWPhu4HDrMOdauG6t8OgY8OdauG6sWvDoeG7psOdauG6t8OgY8Odw6zhurE7asOdauG6sTVkw53hu4tr4buXw6Fqw500w6Jj4bqxw53hu5XDtMOd4bqrxqHDneG7k+G6t8Odw6zhurE7YsOdxKkma8OdauG6sSZj4bqxw51q4buJJuG7psOd4bqp4bq34bqjYsOdauG7iSbhu6bDneG6qeG6t+G6o2LDnWpkP2PDneG7kzpkw51j4bqvfWPDncSpPzLhurHDnUPhurE6w51jw7JmMsOd4bqpw6LDrMOdauG6sWfhurfFqMOdcMOsw50zbmPhuq/DneG6q+G6t2PhurHDneG6sWQ7asOdMj8yw50x4bq34bqhY8Odw6zhurE/w6zDnTThur1jw500w6oyw51q4bqxa8OdY2jDneG7kzrDnTLDssOtY+G6r8OdMuG6scOhw51jaMOdauG6sWvDocOdauG6sTVkw53hu4tr4buXw51q4buJ4bq1Y+G6scOd4buTOsOdMj8yw53hu4tr4buXw500w6Jj4bqxw50ybybDncOs4bqxP8Osw53huqtrImrDnWrhurFrw6HFqMOd4buIOsOdxKlkP2rhu6bDnTQ/Y+G6scOd4bqv4bq3P+G7psOdw6zhurF9Y8OdauG6szLhurHDnWrhurVj4bqxw51q4buJO2Phuq/DnWNow51q4bqxa8Ohw500w6Fjw51q4buPY+G6r8OdNMOq4bq3w51qw7JoY+G6r8Od4buTOsOd4bqv4bq3JmTDnTLhurHhuqXDnWrhurdha8OdauG6sWvDnWNow53hurE6Y+G6r8OdauG6sT9j4bqvw500w6Fjw51q4buPY+G6r8OdMj9jw50x4buB4bukw5004bq/Y+G6r8OdauG6sWfhurfhu6bDnWrhurHhur1j4bqvw51q4bq3Y8OdMuG6vWPhuq/DneG6qeG6sSbhurfDnWrhu4lhY8OdMj8yw53DrOG6scOy4buFY+G6r8OdauG6t+G6oWPDnWrhurHhur1j4bqvw51q4bq3Y8OdNDvhurfDnTLhurFsY+G6r8OdNMOq4bq3w53hu5Nm4bq3w51j4bqx4buRY+G6r8OdauG7icOyZ2Phuq/DneG6sWjDrMOdY2jDnWrhurFrw6HFqMOdSuG6szLhurHDnTLDtTLDncOs4bqxw6rhurfDneG6sWjDrMOd4buTZuG6t8OdMj8yw50y4bqxb8OdNF1rw51qw7Lhu6bDnTLhu4XDneG7i2smY8OdajrhurfDnTLhurHhurNj4bqx4bumw51j4bqvfWPDneG6sTpj4bqv4bumw51q4buHw50y4bqx4buNMsOdauG6s2PDnTNuY+G6r8OdMmtj4bqvw50yW8Os4bumw51q4buJJmTDnTThu4fhurfDnWrhurHhur1j4bqvw51q4bq3Y8OdNOG6o8OdauG6scO1MsOd4bqx4bq34bqhY8OdMeG6t+G6oWPDncOs4bqxP8Osw51q4bqxa8OdY2jDneG7i2smw51qOuG6t8Od4bqp4bqxZCxjw50ybybDnTNkJmPhurHDnWPhuq/hurHhurfhuqHDrMWow5154bq/Y+G6r8OdauG6sWfhurfhu6bDncOs4bqxw6rhurfDneG6sWjDrMOd4buTZuG6t8Odw4zhurFlY+G6r8Od4buKayxjw53huqvGocOdNOG6vcOdauG6scOi4bumw53DjOG6sWVj4bqvw51KOuG6t8OdMuG6seG6s2PhurHDneG6qMOhw53hurFkOzLhurHDneG6sSbhurfDnTTDoibDncOs4bqxw7Lhu4Vj4bqvw53hu5PDoMOdauG6tWPhurHDneG6seG6tWPhurHDnTJbw6zDneG6r+G6t1vhu5fDncOs4bqxNsOsw500IWPhuq/DneG6qcahw53huqnhurdj4bqxw50zZCZj4bqxw50y4bqxZMOd4bqx4buBw53huqnhurdj4bqxw50zZCZj4bqx4bumw50yW8Osw53DrOG6sTbDrMOd4buVfeG7l8OdM8O1Y+G6r8OdY+G6sTrDnWnDnWrDssOdY+G6sX1jw5004bqjw51q4bqxw7Uyw53hurHhurfhuqFjw53hu4k6w53EqWQ/auG7psOdauG7h8OdMuG6seG7jTLDneG6scOyZmPhuq/DnTMwY8Od4bqpYcOd4bqp4bqxJuG6t+G7psOd4buLayxjw53huqvGocOdauG6sWvDnWrhurFrw6HDneG6qcOiw6zDnWrhurFn4bq34bumw50xLGTDnTQsYsOd4bqp4bqx4bq9Y+G6r8OdMeG6ucOdxKnEkWrFqOG7sC/DrOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOsdmQz4buXWcOdxKlq4buX4bqrNVFZajXhu5VqLSbhuqvhurfhuq9jw5nDneG7ieG6t+G6r+G6sWrhu6RZ4bus4buwxKlq4buJZGPhuq/hu6x2OuG6t8Od4buTOsOdLGPhurHDmcOd4buUa31jw53hurBtY+G6r+G7sC/EqWrhu4lkY+G6r+G7rOG7sC/DrOG7rA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]