(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30-1-2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình để thúc đẩy kinh tế phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, bảo đảm sinh kế cho người dân sau ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan điều hành linh hoạt, bảo đảm thực hiện hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi đến đúng đối tượng của chương trình.
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sMSoXcOtWcSp4buLamLEg1lixINqw6piWeG7keG6vWJZw63huq9tMVnhuq/DquG6seG7pFnDreG6rybEqVnEqeG7i+G6seG6oWJZ4bqt4bqxYuG6r1nEqWHhu6ov4bqv4buy4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4bquNCoyWOG7sELEgz/hu5VZ4bu2w50t4buyLeG7tMOd4bu04bu04bukWXbhuq/hurdi4bqvWcOt4bqvblkzLFkwKmJZ4bqvP2Lhuq9ZQsSD4bqv4bq1WcOsauG7lWHEqVnhu4nhur1Z4buy4buyL0LDjC12w41Z4buRw6FZMeG6r8Oz4buDYsSDWcSp4buL4bqzYuG6r1nDreG6r20xWeG6r8Oq4bqx4bukWcOt4bqvJsSpWcSp4buL4bqx4bqhYlnhuq3hurFi4bqvWcSpYVktWeG7mSxZ4bqv4bq/4bqxWeG7kT9ZxKnhu4vhurHhuqFiWeG6reG6ryrhurFZQsSD4bqv4bq1WcOsauG7lWHEqVnhu4nhur1Z4bu44bu2L+G7tMOd4bu04bu0L8OM4bqu4buyQFkxbipZw4xq4bq9MVnhuq/hur/hurFZ4buRw6FZMeG6r+G6t2Lhuq9Z4buJJjHhuq9ZxKk/4bqxWeG6reG6r2Qq4bukWcSp4bqxw6FiWcSpw6BZ4bqv4buHWcSp4buLZ1kx4bqvw7Phu4NixINZxKnhu4vhurNi4bqvWTPhuqFZxKnhuq9rMVkzIuG7lVnhuq3hurFi4bqvWcSpYVnDreG6r20xWeG6r8Oq4bqx4bukWcOt4bqvJsSpWcSp4buL4bqx4bqhYlli4bqvKmLhuq9Z4bqvYzrEqVkz4bq/YsSDWeG7iTtiWeG7mWp9xKnhu6RZ4bqt4bqxYuG6r1kyYypi4bqv4bukWcSD4bqxO+G6sVnDrGrhu5VhxKlZ4buR4bqxw6AxWeG6qT/huqvhu6RZMDtjWTM74bqrWeG7ieG6sWLhuq9Z4bqtYVkx4bqvY1lixIPDs2bhurFZMntiWeG7iSpqWTti4bqvWeG6r8OzaGLEg1liKWLEg1liw6FZMGjhurFZMuG6tTHhuq9ZdkPhu5DhurB3LeG7siXhu6ZZxKjhuq80Y1kzZOG7pFlCxIN7Ylnhuq8/YsSDWXbhuq/hurdi4bqvWeG7iSYx4bqvWeG7mSxZ4bqv4bq/4bqxWS1ZduG6r+G6sVli4bqvJmLhuq9ZxKnDomLhuq9ZxKjhuq8qYuG6r1nhuq5kKlnGr0Lhuq524buI4buY4bquWcSo4bqvKmLhuq9Z4bquZCrhu6hZMyxZw63huq/hur3hurFZ4bqvZ8OtWTHhuq8pxKlZMeG6rzhZ4buR4buF4bqxWTEmMVkz4buDYlnhu5HhurVZ4bqp4bqxOWJZw6xqKmJZM+G6scOhalnhuq8/YuG6r1nhuqnhurFi4bqvWeG6r2M6xKnhu6RZMDtjWTM74bqrWcSp4bqv4buPMVnhuq/hurHDoGJZ4bqv4bqxw6BqWcOsajtZMSYxWTHhuq/hurdi4bqvWeG7iSYx4bqvWTHhuq9jWeG7kSrhu5VZw7NqWTMs4bqxWTNhYlkza2LEg1kz4bq94bqxWcSpw7NnYsSDWTFuKlkx4bqvw7Phu4NixINZxKnhu4vhurNi4bqv4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOtdirDrcSp4bqxY2JY4buw4buq4bqx4bqrxINZMeG6qSrhu4nhu4lQWDLEqeG6r2rhuqswWeG6sXY0YsSpNOG7i1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhu5PhurEyxKnhuq/Dmlk9w53DncOt4buZw5lZ4bqvNOG6scSD4bqvxKnDmllA4bu0QMOt4buZw5lYWeG7ieG7izFQWC8vMTJi4bumMCpjxKnhuq8qYuG6r+G6r2Mq4bum4buRYi8yNOG7ieG6rcSpY8OtL2I04buT4buJL+G7tOG7tOG7siQv4buyPT0yQOG7siVAJOG7tCTEqUAlI0DDneG6qcOd4bum4bqnw63Eg1Xhu4tQ4buyw53DnVhZKuG6qcSpUFjEqF3DrVnEqeG7i2pixINZYsSDasOqYlnhu5Hhur1iWcOt4bqvbTFZ4bqvw6rhurHhu6RZw63huq8mxKlZxKnhu4vhurHhuqFiWeG6reG6sWLhuq9ZxKlhWFnhu5PhurEyxKnhuq9QWD3DncOdWFnhuq804bqxxIPhuq/EqVBYQOG7tEBYWS/hu7B2JmJZMOG6v1lC4bquduG7iOG7mOG6rlnhuq3hurHhuqHhuqtZxKnhu4sqWcSp4bqzYuG6r1nhuq/hurNi4bqvWeG7icO1WTJtYsSDWeG7keG6vWJZ4buRKuG7lVnDs2pZMyzhurFZxKk64bqxWeG7mSxZxKjhuq8qYuG6r1nhu5hqe2JZxq9C4bqvw7NZ4buYanti4buo4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buwQuG6rnbhu4jhu5jhuq5ZxKjhuq8qYuG6r1nhuq5kKlkzLFnhu4nhu4XhuqtZxKnhuq8q4bqrWeG6q8Ozalkx4bqvY1lK4buvQndZxKnDomLhuq/hu6RZxKjhu4vDs2hixINZMCpiWTM64bqxWTLhurHDoGJZ4bqu4bq/4bqxWTPDqmLEg1nDjGo7YlnEqeG7i+G6tVlC4bquduG7iOG7mOG6rlnEqOG6rypi4bqvWeG6rmQqWTAqYlnhuq8/YuG6r1nhu5EuYlkwO2JZMeG6r8OiWTM6Y1kxJjFZYsSDP2Lhuq/hu6RZMSYxWTPhurUqWcOt4bqvw7Phu4NixINZxKnhu4vhurHhuqFiWeG6reG6ryrhurFZxKnhuq/hu48xWeG6r+G6scOgYlkx4bqv4bq3YuG6r1nhu4kmMeG6r1nEqeG6t2JZMm1ixINZw7NqWTMs4bqxWcSp4buLY2LEg1nhu7RZYi7huqtZxq/hu7TDneG7tOG7tC3hu7TDneG7tOG7tuG7qFnEqeG6rzRjWTHhuq/Ds+G7g2LEg1nEqeG7i+G6s2Lhuq9Zw63huq9tMVnhuq/DquG6sVnhu5E/WcOt4bqvJsSpWcSp4buL4bqx4bqhYlnhuq3hurFi4bqvWcSpYVktWeG7mSxZ4bqv4bq/4bqx4bumWcSo4buLY2LEg1kzZOG7pFkx4bqva1nEqeG7i2VixINZw63huq/hur3hurFZ4bqvZ8OtWTFqYsSDWTF9w61ZM1vhu5VZM27hu6RZ4bqt4bq1w61ZxKnhuq9m4bqxWTHhuq9jWULhuq524buI4buY4bquWcSo4bqvKmLhuq9Z4bquZCpZxKnhuq/hurtixINZxKnhurFiWeG7kcOhWTPhur3hurFZxKnDs2dixINZxKnhuq9tWeG6r8OzaGLEg+G7pFli4bqvalkxW2pZ4buRKuG7lVnhu5Hhur1iWcSp4bq3YlkybWLEg1nDs2pZMyzhurFZM+G6oVnhuqk/4bqrWTHhu4NZ4buJaFkx4bqvY1nhu5Eq4buVw5lZxKnhuq/Ds2ZixINZ4buZauG7lTliWeG6reG6seG6oeG6q1nEqeG7iyrhu6RZxIPhurEm4bqrWeG7iSbEqVnhu5HhurHDoDFZxKnhuq/hu48xWeG6r+G6scOgYlkx4bqv4bq3YuG6r1nhu4kmMeG6r1kwO2NZMzvhuqtZM2tixINZM+G6veG6sVnEqcOzZ2LEg+G7pFkza2LEg1nhuqttMVkz4bq3MeG6r+G7pFnEqeG7iyZi4bqvWcSp4buLbTFZ4bqpZ+G6sVkx4bqv4bq3YuG6r1nhu4kmMeG6r+G7plnEqOG6rzRjWTNk4bukWeG7iGhZ4bqoKmNZM+G6v2LEg1ktWcSo4bqvw7Phu4NixINZMOG6sWLhuq9Z4buRP1nhu5gsWeG6r+G6v+G6sVnDreG6r+G6veG6sVnhuq9nw61Z4buR4buF4bqxWUrhu69Cd1kxJjFZ4bqvauG7lcOgYuG7pFnEqeG6r+G6tVnhu5ks4bukWcSp4bqvP2Lhuq9Zw63huq/hur1ZMWxixINZQuG6rnbhu4jhu5jhuq5ZxKjhuq8qYuG6r1nhuq5kKlnhu4s/WeG7iWMmxKlZYuG6r2pZMVtqWeG7kSrhu5VZ4buR4bq9Ylnhuq/hu4dZxKnhu4tnWcSpOmNZ4buR4bqxw6AxWeG6qT/huqvhu6RZMmrhu5VZxKnhu4vhurNZ4buRP1nhuqtoWeG7i+G6v2LEg1nhu5HhurHDoDFZ4bqpP+G6q1nEqeG6rzRjWcOsauG7lVkz4bq1YuG6r1nEqTrhurFZQsSD4bqv4bq1WTPhurVi4bqvWeG7ieG6vVkj4buyL+G7tMOd4buyQC9CeC12w41ZYsSDP+G7lVklLT0t4bu0w53hu7JAWeG7kT9ZQsSD4bqv4bq1WTPhurVi4bqvWeG7ieG6vVk94bu4L+G7tMOd4buyJS9CeC12w41ZYsSDP+G7lVnhu7Thu7YtJS3hu7TDneG7siVZxKnhu4s5Ylkz4bq1KlkwP2JZxKnDomLhuq/hu6ZZxKjhu4tjYsSDWTNk4bukWcOsaipiWcSpe+G6q1kzYWJZM+G6veG6sVnEqcOzZ2LEg1lixIPDs2bhurFZ4bqpKmNZM+G6v2LEg1kz4bqxWeG6qT/huqtZLmJZ4buZKlnEqeG7jVkxJjFZxKnDomLhuq/hu6RZxKnhuq8/YuG6r1nDreG6r+G6vVnhu5HhurNZMuG6tTHhuq9ZdkPhu5DhurB3LeG7siVZMyxZw6xqKuG7lVnEqeG7i2hZ4buRw6FZM+G6tSpZw63huq/Ds+G7g2LEg+G7pFkx4bqvw7MqWTFkWeG7keG6scOgMVnhuqk/4bqrWeG7kT9ZxKnhuq9qWWLhuq9dw61Z4buBYlkz4bq1YuG6r+G7pFkxZFli4bqvalkxW2pZ4buRKuG7lVnhu5Hhur1iWeG7iTtiWeG7mWp9xKnhu6RZ4bqt4bqxYuG6r1kyYypi4bqv4bukWTJq4buVWcSp4buL4bqz4bukWeG7gWJZM+G6tWLhuq9ZMWrhur8xWeG7ieG6vWLEg+G7plnhu4hoWeG7mHvhu5VZMuG7j2LEg1nEqV3DrVnEqeG7i2pixINZ4buZJjFZM+G6tWLhuq9ZYuG6r2pZMVtqWeG7kcOhWWLhuq8/WWhZ4buZLFnhuq/hur/hurFZxKnhuq80Y1nDrGrhu5VZM+G6tWLhuq9ZxKk64bqxWXjhurHDoWpZ4buyI1lCxIPhuq/hurVZM+G6tWLhuq9Z4buJ4bq9WeG7ssOdw50v4bu0w53hu7JAL0J4LXbDjVlixIM/4buVWeG7tMOdLeG7ssOdLeG7tMOd4buyQFnhu5E/WeG6rOG6r2M7Ylnhu7LDneG7pFl44bqxw6FqWeG7sllCxIPhuq/hurVZM+G6tWLhuq9Z4buJ4bq9WeG7uCUv4bu0w53hu7Thu7IvQngtdsONWWLEgz/hu5VZ4buyLeG7uC3hu7TDneG7tOG7slkxbipZduG6r+G6t2Lhuq9Zw63huq9u4bumWeG7iGhZxILhurEmY1kybTFZ4buRP1l4P2NZxKk6Y1nDreG6r+G6veG6sVnhuq9nw61Z4buR4buF4bqxWULhuq524buI4buY4bquWeG7mSYxWTPhurVi4bqvWWLhuq9qWTFbalnhu5Eq4buVWeG7keG6vWJZMW4qWeG6r2UxWeG7ieG6sWLhuq/hu6RZ4buJ4bqxYuG6r1nhu5HhurE5YlkxZFnhuq9jP2JZMTti4bqvWcSD4bqxKlkz4bqzYuG6r1nhuq3huq9kWeG6reG6ry5iWTPhuqFZ4bqraipZ4buJIeG6q1nhuqsm4buVWeG7keG6sVnEqeG6t2Lhuq/hu6RZxKnhuq/hurFhxKlZMOG6tVnhuq9lMVnEqV3DrVnhu5E/WcSp4buLKmLEg1nEqeG7izvhurFZMeG6r+G6sVnDreG6r+G6t1nhuq9lMVnEqV3DrcOZWTHhuq9jWeG7kSrhu5VZw7NqWTMs4bqxWTPhur3hurFZ4buR4buF4bqxWTEmMVkx4buDWeG7iWhZ4bqrW+G6q1liY2Lhu6RZxKnhurHhuqFqWeG6r2UxWWLEg2M/4bqxWTHhurtixINZ4bqpXcOtWcOt4bqvO+G6sVlixIPhu41ixINZ4bqvYzrEqVkz4bq/YsSDWeG6t8SpWWLhuq99xKlZ4buyWcSp4bqvJmLEg1nEqeG6rzRjWeG7lTlqWTFbalnDreG6r8SRYsSD4bukWTHhuq/hur1ixINZMuG6tTHhuq/hu6bhu6bhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7BCxINjP+G6sVnhu4sq4bukWULhuq524buI4buY4bquWcSo4bqvKmLhuq9Z4bquZCpZMW9ixINZxKnhurcx4bqvWTHhu48xWcOt4bqv4bq94bqxWeG6r2fDrVnhu5Hhu4XhurFZMSYxWeG7iWjhu6RZYsSDP2Lhuq9Z4buRP1nEqeG7gVkx4bqvw7IxWTHhuq/hurdi4bqvWcSp4buL4bq1WS1Z4buZLFnhuq/hur/hurFZxKldw61ZxKnhu4tqYsSDWcSp4buL4bqx4bqhYlnhuq3huq8q4bqxWTHhuq9jWeG7kSrhu5VZMSYxWTHhuq/Ds+G7g2LEg1nEqeG7i+G6s2Lhuq9Z4bqt4bq1w61ZxKnhuq9m4bqx4bukWTA7Y1kzO+G6q1kza2LEg1kz4bq94bqxWcSpw7NnYsSDWcSp4bqvbVnhuq/Ds2hixIPhu6RZMeG6u2LEg1nhuq3huq8q4bqx4bukWeG6q+G6sWLhuq9ZMDox4bqv4bukWeG6reG6sTliWcOsauG7lWHEqVnhuq3huq/hurtixINZM+G6oVnhu5k74buVWeG7iypZxKnhurE5alkx4buPMeG7pFnEqeG7i20xWeG6qWfhurFZMeG6r+G6t2Lhuq9Z4buJJjHhuq/hu6ZZduG6r8OiWTM6Y1nDreG6r8SRYsSDWcSD4bqxKmNZMuG6tTHhuq9ZMSYxWeG6r2rhu5XDoGLhu6RZxKnhuq/hurVZ4buZLOG7pFnEqeG6rz9i4bqvWcOt4bqv4bq9WcSpLmLEg1kxw7NmYsSDWTHhurtixINZxKkmMVnDrGo7Ylnhuqnhu5dZ4buRP1nhu4nDtVkybWLEg1lixINqw6piWeG7keG6vWLhu6RZw63huq/hur3hurFZ4bqvZ8OtWeG7keG7heG6sVkxJjFZM+G7g2JZ4buR4bq1WTFkWeG6qeG6sTliWcOsaipiWcSp4bqv4buPMVnhuq/hurHDoGJZMeG6u2LEg1nEqSYxWeG6reG6seG6oeG6q1nEqeG7iyrhu6RZxIPhurEm4bqrWeG7iSbEqeG7pFnhuq3hurE5YlnDrGrhu5VhxKlZ4bqt4bqv4bq7YsSDWTPhuqFZ4buZO+G7lVnhu4sqWeG7iSrhurFZ4buJZMSp4bukWeG7keG6sVnDreG6rzrhuqvhu6ZZeCLhu5VZ4bqrOmLhuq9Zw7JixINZMm1ixINZMeG6u2LEg1lixIPhuq/DoFnEqeG6r+G6u2LEg1nEqeG6sWJZM+G6oVnEqeG6r+G7jzFZ4bqv4bqxw6BiWcSp4bqvNGNZMuG6ueG6sVnhu4vhurE5YsSDWTLDs1liZ1kx4bqvY1nhu5Eq4buVWcSp4bqvauG6vzFZMeG6r8Oz4buDYsSDWcSp4buL4bqzYuG6r1nDreG6r20xWeG6r8Oq4bqxWeG7kT9Zw63huq8mxKlZxKnhu4vhurHhuqFiWeG6reG6sWLhuq9ZxKlhWS1Z4buZLFnhuq/hur/hurHhu6ZZ4buvOWJZMTpi4bqvWTNk4bukWcOt4bqv4bq94bqxWeG6r2fDrVnhu5Hhu4XhurFZM+G7g2JZ4buR4bq1WTFkWeG6qeG6sTliWcOsaipi4bukWTHhu4NZw6xqKmJZxKnhu4tq4buVw6FiWcSp4bqv4bq7YsSD4bukWcSp4bqv4bq7YsSDWcSp4bqxYlkxbipZxKnDomLhuq/hu6RZ4bqvauG7lcOgYuG7pFnhu5ksWcSp4buBWTHhuq/DsjFZxKlq4buVOWJZxKnhu4tq4buVw6Fi4bukWcOt4bqv4buBWTDhurFhYlnhu4l7alnhu4vhur9ixINZMeG6r8Oz4buDYsSDWcSp4buL4bqzYuG6r1nEqeG6t2JZMm1ixINZw7NqWTMs4bqxWTFuKll24bqv4bq3YuG6r1nDreG6r25ZxKnhuq80Y1lCxIPhuq/hurVZw6xq4buVYcSpWeG7ieG6vVnhu7Lhu7JZM2FiWWLEg8OzZuG6sVkye2Lhu6RZxKk6Y1kz4bqxw6FqWeG6reG6scOgYlnEqeG6r2pdYlnhuqln4bqxWWLhuq99xKlZM+G6oVkz4bq94bqxWcSpw7NnYsSDWcSp4bqvbVnhuq/Ds2hixINZxKnhurFhw61ZMV1iWWLEg2rDqmJZ4buR4bq9YuG7plnhu5DDoVlixINqw6piWeG6qeG7jzFZxKnhuq/hu48xWeG6r+G6scOgYuG7pFnEqeG7i2NixINZ4bqt4bqv4bqxWTHhuq9mWcOsauG7lWHEqVkz4bq1YuG6r1kxbipZxKjhuq9uWcSpw7Phu4VixINZduG6r+G6t2Lhuq9Zw63huq9uWeG7kT9ZYsSDasOqYlnhu5Hhur1iWcSo4buLamLEg1nDs+G7g2LEg1nDreG6r3tiWTDhu4Hhu6RZMS5iWTHDslnEqeG6s2Lhuq9Z4bqv4bqzYuG6r1nEqeG6r+G7jzFZxKnhurHhuqNi4bukWTHhuq/hurFZYuG6ryZi4bqvWcSpXcOtWcSp4buLamLEg1kz4bqxw6FqWTHhuq/DomLhuq9Z4bqp4bqxYuG6r1nhuq9jOsSpWWLEg2rDqmJZ4buR4bq9YlnEqeG7i2NixINZYi7huqtZM+G6oVnDs2pZxKnhurE5YlnEqeG6r+G7jzFZ4bqv4bqxw6BiWTHhuq9jWeG7kSrhu5Xhu6ZZ4buIKmpZ4bqt4bqv4bqxWTFkWeG6rWHEqVnDrGo7WcSp4buBYsSDWeG6r2fDreG7pFnhu4s/WeG7iWMmxKlZM+G6veG6sVnEqcOzZ2LEg1nEqeG6r21Z4bqvw7NoYsSD4bukWeG7mSYxWTPhurVi4bqvWWLhuq9qWTFbalnhu5Hhur1iWTHhuq9jWcSp4buNYsSDWWIu4bqrWeG7kT9ZMWRZ4bqtYVnhuq9jOjHhuq9Z4buR4bq9YlkxbipZxKjhu4tqYsSDWcOz4buDYsSD4bukWULhuq524buI4buY4bquWcSpw6Ji4bqvWeG7iThZxKnhu4FZMeG6r8OyMVnEg+G6sTvhurFZYsSDe2Lhu6RZ4bqt4bq1w61ZxKnhuq9m4bqxWcSp4buL4bqx4bqhYlnhuq3huq8q4bqxWTHhuq9jWeG7kSrhu5VZw7NqWTMs4bqxWeG7kT9Z4bqv4buHWcSp4buLZ1nhuqks4bqxWeG7iWp9xKlZxKnhuq80Y1nDrGrhu5VZM+G6tWLhuq9ZxKk64bqxWULEg+G6r+G6tVnDrGrhu5VhxKlZ4buJ4bq9WeG7suG7suG7pll2bGLEg1nhu5Hhu4XhurFZM2Thu6RZQuG6rnbhu4jhu5jhuq5ZxKjhuq8qYuG6r1nhuq5kKlkxb2LEg1kx4bqvblkz4bq/YsSDWTAmY1kxJmNZQuG6rnbhu4jhu5jhuq5ZxKjhu4tqYsSDWcOz4buDYsSDWTPhurHDoWpZMeG6r2rhu5XhuqFiWWLEg2rDqmJZ4buR4bq9Ylnhuq3hurXDrVnEqeG6r2bhurFZMybDrVnDsmLEg1li4bqvalkxW2pZxIPhurE74bqxWWLEg3tiWTEmMVkx4bqvw7Phu4NixINZxKnhu4vhurNi4bqvWcSp4bq3YlkybWLEg1kx4bqv4bq3YuG6r1nhu4kmMeG6r+G7plnEqC5ixINZMcOzZmLEg1kxJjFZxIPhurE74bqxWcOt4bqvJsOtWeG6r2rhu5VZM+G6v2LEg1nEqeG6scOhYlnEg8O14bqxWcSp4buNWcSp4buBWTHhuq/DsjHhu6RZMSZZYuG6r3tiWcSp4buLOWJZM+G6tSpZMD9i4bukWcSp4bqxw6FiWcSDw7XhurFZxKnhuq/hurtixINZw6xqKlnEqeG7gVnEqeG6sWHEqVnhuq3hurHDoOG6q1nhu5E/WeG7kSrhu5VZ4buR4bq9Ylkz4bqhWWJ7YsSDWTEqY1nEqeG6t2Lhuq9ZMeG6r25ZM+G6v2LEg1nhu5HDoVlixINqw6piWeG7keG6vWJZMeG6r2NZ4buRKuG7leG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sMSo4bq3YuG6r1kzYWJZ4bqvYcSpWWLEgz/hu5VZ4bu24buyLeG7ti3hu7TDneG7tOG7tOG7pFlC4bquduG7iOG7mOG6rlnEqOG6rypi4bqvWeG6rmQqWcSp4buL4bqx4bqhYlnhuq3huq8q4bqxWeG7tMOdWTHhuq/Ds+G7g2LEg1nEqeG7i+G6s2Lhuq9ZxKnhurdiWTJtYsSDWcSp4buBYsSDWTLDs1liZ1nhu7Lhu7Lhu6bhu7Lhu7ZAWcSp4budWTPDqmLEg+G7pFnhu5Hhu4XhurFZ4bu04bu4QOG7psOdw53DnVnhuq3huq8mMeG6r1nhuq8/YsSDWTMqYsSDWTHEkWJZMsOzWWJn4bumWULEg2rDqmJZ4buR4bq9YlnEqeG6t2JZMm1ixINZMeG6r+G6t2Lhuq9Z4buJJjHhuq9Z4buZLFnhuq/hur/hurFZw63huq9bYlnhuqnhu4ViWTPDs2cxWcSpXcOtWcSp4buLamLEg1kzW2pZxKnDs1kx4bqvY1nhuqnhuqVi4bqvWeG7keG7jzFZYuG6u2LEg1lixIPhuq/hurHDoMOt4bukWWLhurtixINZxKnhuq/hurtiw5lZMeG6r2tZxKnhu4tlYsSDWcOzalnEqeG6sTli4bukWcSpXcOtWcSp4buLamLEg1nhu5Hhur1iWTHhuq9jWeG7kSrhu5VZ4bqv4bq/WWLEg+G6r8OoY+G7pFnhuq/hur9ZM8OqYsSDWTA/Y1kye2JZxKnhur8xWcSp4bqv4bqx4bqhalnhu4nhur3hu6RZMeG6r2NZ4buRKuG7lVkz4bq94bqxWeG7keG7heG6sVkxJjFZ4buZLFnhu5FsYsSDWeG7iXtq4bukWeG7kWxixINZ4buZKuG7pFnhu5FsYsSDWTMpMVkw4bqxw6DEqVnhuq3huq9kWeG6reG6ry5i4bukWTE74bqxWcSp4bqv4bqxw6BiWTFq4bq/MVnhu4nhur1ixINZxKnhu41ZM2RZ4buRw7Phu4NiWeG6qTliWcSp4bqvYybEqVlixIPhuq/DqGNZMMOhYlnhu5HDtGLEg+G7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG7kOG6scOgMVnEqeG6r+G7jzFZ4bqv4bqxw6BiWTFkWeG6r+G6scOgalnDrGo7WTEmMVkx4bqv4bq3YuG6r1nhu4kmMeG6r1kx4bqvY1nhu5Eq4buVWcOzalkzLOG6sVkxbipZQuG6rnbhu4jhu5jhuq5ZLVl24bqv4bqxWWLhuq8mYuG6r1nEqcOiYuG6r+G7pFli4bqvfcSpWeG6qT9ZMeG6r+G6t2Lhuq9Z4buJJjHhuq9ZMeG6r2NZ4buRKuG7lVnDs2pZMyzhurFZxKnhuq80Y1nEqeG6sWLhuq9ZxKnhuq9bYllCxIPhuq/hurVZw6xq4buVYcSpWeG7suG7suG7pFnhu4k4WcSDZMOtWcOt4bqvW2JZxKnhuq9rMVkzIuG7lVli4bqvKmLhuq9Z4bqv4buDYlnEqeG6sWFiWcSp4buL4bqzYuG6r1nDreG6r20xWeG6r8Oq4bqx4bukWcOt4bqvJsSpWcSp4buL4bqx4bqhYlnhuq3hurFi4bqvWcSpYVktWeG7mSxZ4bqv4bq/4bqxWcSp4buLOWJZM+G6tSpZMD9iWcSpw6Ji4bqv4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VYWeG7icSp4buV4bqpNFBYxKk04buZxKktKuG6qeG6scSDYsOaWeG7i+G6scSD4bqvxKnDmVjhu7Dhu6rhu4nEqeG7i2NixIPhu7Dhu68/4bqxWeG7kT9ZO2Lhuq/DmlnhuqrhurFi4bqvWeG6rj/hu6ov4buJxKnhu4tjYsSD4buw4buqL8Ot4buw


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]