(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20 - 11, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã gặp mặt Đoàn đại biểu Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lq4buExrBP4buELeG7keG6ruG7ueG7teG6tuG7gWvDg0bhu4Lhu4Thu7nhu7PDk+G7h2rDrWnhu4Lhu4Thu4bhurLhurbhu7XDreG7tOG7n+G6vmvhurDhu5/hu4RrxajhurLhu5nhurZrxanhu5Xhu7lrw7nhu7l5Rmvhu6dKa8Wo4buV4bu5a+G7t0Phu7lrxanhu5Xhu7lrw7nhu7l5Rmvhu7ZD4bu5azvhu7fhu5lrTeG7m+G6tmvDouG7uXjhu4RrO+G7keG6sGvhuq5z4bq2a+G7hOG7t+G7iGvhuqdpL+G7guG7hOG7huG6suG6tuG7tcOtaS/hu7dtw61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7tsaw4buR4bunamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lq4buExrBP4buELeG7keG6ruG7ueG7teG6tuG7gWvDg0bhu4Lhu4Thu7nhu7PDk+G7h2rDreG7pOG7t+G7uXdGa25say1rbW3hu4NrxalC4bq24bu1a+G7peG7t0Frxajhu5nhurJr4bqnRnHhurZr4bqt4buv4bq24buDa+G6o8OTa03hu7nhu6/hurZrw5nhu5HhurZrOeG7t+G7iuG6uOG6tuG7tWtNSeG7g2s54buG4buK4bq84bq24bu1a8O54buR4bq2azlGw5Phu6/hurZr4bu14bu54buT4bqyaznhuqDhurbhu7drw43Dk2s54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvFqcaha+G7teG7n+G6vmvhurDhu5/hu4RrxajhurLhu5nhurZrxanhu5Xhu7lrw7nhu7l5Rmvhu6Thu7fhu7lr4bu3Q+G7uWs74bu34buZa03hu5vhurZrw6Lhu7l44buEazvhu5HhurBr4buE4buV4bu5aznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buRa+G7p0prxajhu5Xhu7lr4bu3Q+G7uWvFqeG7leG7uWvDueG7uXlGa+G7tkPhu7lrO+G7t+G7mWtN4bub4bq2a8Oi4bu5eOG7hGs74buR4bqwa+G6rnPhurZr4buE4bu34buIa+G6p+G7g2vhurbhu7fhu7l44bqwa8SC4buMa25sbmxrLWtubG7DsuG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw61p4bu54bqw4bu1a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG7ueG7pMaw4bq24buExrDhu4Zr4bun4buE4bu3RuG6sMO5amvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lqTuG7ueG7p+G7hOG7t+G7gWvDtWxs4bq+T+G7h2vhu7fGsOG7ueG7teG7t+G7hOG7gWvDsm9v4bq+T+G7h2pr4buC4buG4bulw6lqLy/hu6Xhu6fhurbhu4XDueG7keG6suG7hOG7t+G7keG6tuG7t+G7t+G6suG7keG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4IvbmzDs+G7jS9tbMOy4bunw7Jt4buPb+G7jcOzb+G7hOG7j2xtw7Xhu4/huq5s4buFw4Phur7hu7Xhur/hu4bDqcO0w7Rtamvhu5Hhuq7hu4TDqWrhu7Thu5/hur5r4bqw4buf4buEa8Wo4bqy4buZ4bq2a8Wp4buV4bu5a8O54bu5eUZr4bunSmvFqOG7leG7uWvhu7dD4bu5a8Wp4buV4bu5a8O54bu5eUZr4bu2Q+G7uWs74bu34buZa03hu5vhurZrw6Lhu7l44buEazvhu5HhurBr4bquc+G6tmvhu4Thu7fhu4hr4bqnamtO4bu54bun4buE4bu3w6lqw7VsbGpr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4TDqWrDsm9vamsvw61pL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu6Thu5Hhur7hu4Thu7nhurLhurZqa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWrhu4TGsE/hu4Qt4buR4bqu4bu54bu14bq24buBa+G7pcaw4bq24buExrDhu4bhu4dqw6054buG4buK4bq84bq24bu1a8O54buR4bq2azlGw5Phu6/hurZr4bu14bu54buT4bqyaznhuqDhurbhu7drw43Dk2vFqOG7meG6smvhuqdGceG6tmvhuq3hu6/hurZr4buE4buf4bq24bu1a+G7t+G6suG7kWvhu6Xhu7fhurJrxanhurLhu5nhurZrxanhu5Xhu7lrw7nhu7l5Rmvhu6dKa8Wo4buV4bu5a+G7t0Phu7lrxanhu5Xhu7lrw7nhu7l5Rmvhu7ZD4bu5azvhu7fhu5lrTeG7m+G6tmvDouG7uXjhu4RrO+G7keG6sOG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWrhu4TGsE/hu4Qt4buR4bqu4bu54bu14bq24buBa8ODRuG7guG7hOG7ueG7s8OT4buHasOtxajhu5Xhu7lr4bu3Q+G7uWvFqeG7leG7uWvDueG7uXlGa+G7tkPhu7lrO+G7t+G7mWtN4bub4bq2a8Oi4bu5eOG7hGs74buR4bqw4buDa+G6tuG7t+G7uXjhurBrxILhu4xrbmxubGsta25sbsOya+G7p+G7ucO94bq2a+G7huG7kWvhu4TEqGvhurbhu7Xhu5nDk2tub2vFqXbhurZrbsOyay1rbW1r4buE4buV4bu5a+G7tuG7mWs7Q+G7uWtNw4nhu7lr4buCSmvhu4Thu7fhu5HhurBr4bunSmvhu6XDjeG7kWvhu7Vz4bq2a8OybGxrxanhu5Xhu7lrw7nhu7l5Rmvhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7hOG7t+G7iOG7peG7hWvFqOG6suG7meG6tms54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvhu6XhurRrbWxrxanhu5Xhu7lrw7nhu7l5RuG7g2vFqeG7leG7uWvhu6fhu7l44bq2a+G7peG7t+G6smtubGvhu7dD4bu5a03hu7nhu6/hurZr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G7hOG6oOG6tuG7t+G7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWrhu4TGsE/hu4Qt4buR4bqu4bu54bu14bq24buBa8ODRuG7guG7hOG7ueG7s8OT4buHasOtaeG7ueG6sOG7tWvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhu7nhu6TGsOG6tuG7hMaw4buGamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lqTuG7ueG7p+G7hOG7t+G7gWvDtWxs4bq+T+G7h2vhu7fGsOG7ueG7teG7t+G7hOG7gWvDsm9v4bq+T+G7h2pr4buC4buG4bulw6lqLy/hu6Xhu6fhurbhu4XDueG7keG6suG7hOG7t+G7keG6tuG7t+G7t+G6suG7keG7hU3hurYv4bunxrDhu4LEguG7hOG6suG6vi/hurbGsE7hu4IvbmzDs+G7jS9tw7Ju4bunw7Jt4buNbsO0bmzhu4TDs2xtw7Phuq5tLeG7ueG6sOG7tS1s4buNw7Vt4buFw4Phur7hu7Vqa+G7keG6ruG7hMOpauG7tOG7n+G6vmvhurDhu5/hu4RrxajhurLhu5nhurZrxanhu5Xhu7lrw7nhu7l5Rmvhu6dKa8Wo4buV4bu5a+G7t0Phu7lrxanhu5Xhu7lrw7nhu7l5Rmvhu7ZD4bu5azvhu7fhu5lrTeG7m+G6tmvDouG7uXjhu4RrO+G7keG6sGvhuq5z4bq2a+G7hOG7t+G7iGvhuqdqa07hu7nhu6fhu4Thu7fDqWrDtWxsamvhu7fGsOG7ueG7teG7t+G7hMOpasOyb29qay/DrWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7pOG7keG6vuG7hOG7ueG6suG6tmpr4buC4buEw5Phuq7GsMOpauG7hMawT+G7hC3hu5Hhuq7hu7nhu7Xhurbhu4Fr4bulxrDhurbhu4TGsOG7huG7h2rDrTnhu4bhu4rhurzhurbhu7Vrw5nhu5HhurZrOUbDk+G7r+G6tmvhu7Xhu7nhu5PhurJrOeG6oOG6tuG7t2vDjcOTa8Wo4buZ4bqya+G6p0Zx4bq2a+G6reG7r+G6tmvhur7hu7fhu5Phu4Rrw7nhu7l5Rmvhu4Thu5Xhu7lrw7lGROG7uWvhu7Xhu5/hur5r4bqw4buf4buE4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2pr4buC4buEw5Phuq7GsMOpauG7hMawT+G7hC3hu5Hhuq7hu7nhu7Xhurbhu4Frw4NG4buC4buE4bu54buzw5Phu4dqw6014bu34buT4buEa8O54bu5eUZr4buE4buV4bu5a8O5RkThu7lr4bu14buf4bq+a+G6sOG7n+G7hOG7g2vFqULhurbhu7Vr4bul4bu3QWs54buG4buK4bq84bq24bu1a8O54buR4bq2azlGw5Phu6/hurZr4bu14bu54buT4bqyaznhuqDhurbhu7drw43Dk2vhu6Xhu7dH4bula+G6sMSo4bq24bu1a+G7peG7k+G7pWvhurbhu7fhu5lrTeG7m+G6tmvFqcaha8Wp4buK4bq64bula+G7pOG7t+G7uWvhu7dD4bu5a+G7hEHhurZr4bq24bu34bu5eOG6sOG7g2vDuXNGa+G6ruG7mWvFqeG7leG7uWvDueG7uXlGa+G7p0prxajhu5Xhu7lr4bu3Q+G7uWvhu7ZD4bu5azvhu7fhu5lrTeG7m+G6tmvDouG7uXjhu4RrO+G7keG6sGvhuq5z4bq2a+G7hOG7t+G7iGvhuqfhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lq4buExrBP4buELeG7keG6ruG7ueG7teG6tuG7gWvDg0bhu4Lhu4Thu7nhu7PDk+G7h2rDrcWoQuG6tuG7tWvhu6Xhu7dBa+G6tuG7t3LhurZr4bqw4buV4bq24bu34buBa8Wo4buV4bu5a+G7t0Phu7lrxanhu5Xhu7lrw7nhu7l5Rmvhu7ZD4bu5azvhu7fhu5lrTeG7m+G6tmvDouG7uXjhu4RrO+G7keG6sGvhuq7hu5lr4buCSmvEguG7uXjhurZr4buARuG7keG6tmvhu4Thu4bhuqThurbhu7Vr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G7t+G6suG7leG7hGvFqUPhurbhu7VrTeG7m+G6tmvhu7fhuqThu6VrLWvhurbhu7Xhu7d4a+G7hOG7t0Z04buEa+G7pcON4buRa+G7peG7l2vhurbhu4rDieG7pWvhurbhurThu7lr4bul4bu3RuG6tuG7tWtN4buZaznhu7fhu5Hhurbhu7dr4bu24bq04buRa+G6tuG6tOG7uWvhu4bhu7nhu6/hurbhu7Xhu4Vr4buk4buT4bula8Wp4buV4bu5a8O54bu5eUZr4buE4bu34buR4bqwa+G7p0prxajhu5Xhu7lr4bu3Q+G7uWvhu6Vz4bq2a+G7peG7t3Lhur5r4bu34buZ4bq24bu3a+G6tuG7teG7t+G7ueG7r+G6sGvhu4RH4bula+G7gEbDk2vFqcOA4bq24bu3a+G7pcON4buRa8Wo4buV4bu5a+G7t0Phu7nhu4NrxanhurLhu5nhurZrxIJ24buE4buDa+G6vuG7t+G7k+G7hGvhu7dGw5Nr4buE4buGQWvhu4RGeGvhu4R04bq+a+G7hOG7t3nhu4Nr4buE4bu34buR4bqwa+G7teG7ueG7kWvFqeG6tOG6tuG7tWvhu7XhurThur5r4bq24bu34bu5dkZrw5JrxILhu7l24bq2a+G7hHHhurBr4bu3RsOTduG7hOG7g2vhu4BG4buR4bq2a+G7hOG7huG6pOG6tuG7tWtN4buZ4bqya+G6sEnhu6Vr4buE4bu54buvRuG7g2vhur7hu7fhu4pF4bq24bu1a+G7t+G7isOJ4bq24bu14buDa+G6tuG7t+G7uXjhurBrTUlr4bulw43hu5Frxajhu5Xhu7lr4bu3Q+G7ueG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWrhu4TGsE/hu4Qt4buR4bqu4bu54bu14bq24buBa8ODRuG7guG7hOG7ueG7s8OT4buHasOtOeG7huG6suG6tuG7tWvhurbhu7dM4bq24bu1a+G6tuG7teG7mcOTa+G7p+G7ucO94bq2a+G7huG7kWvFqOG7leG7uWvhu7dD4bu54buDa+G7peG7k+G7pWvhurbhu7fhu5lrTeG7m+G6tms54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvhu6Vz4bq2a+G7hOG7m+G6tuG7tWvhu6Xhu4rhurjhurbhu7Vr4bqw4bq8a+G7hkPhurbhu7Vr4buARuG7keG6tmvhu7d4a+G6vuG7t+G6quG7uWvhu7fhurrhur5rTcOJ4bu5a+G7pOG7t+G7uWvhu7dD4bu5a+G6tuG7t+G7mWtN4bub4bq2a+G7peG7k+G7pWvhu4ThuqDhurbhu7fhu4Nr4buE4bu34buZ4bq24bu3a+G6vuG7t+G6qmvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bul4buXa+G6tuG7isOJ4bul4buDa8WpeWvhu4Thu7l24bq+a+G7hEnhu6Vr4bul4bq0a+G6tuG7t0zhurbhu7VrxanhurThurbhu7Vr4bu14bq04bq+a+G7hEHhu6Xhu7dr4bulSuG7pWvhu6Xhu7fhurJr4buCSmvhurbhu7Xhu7fhu7l44bq+a03hu5vhurZr4bu34bqk4bula+G7hOG6oOG6tuG7t2vhurbhu7fhu5lr4bq24bq04bu5a+G7huG7ueG7r+G6tuG7teG7g2tN4bub4bq2a+G7t+G6pOG7pWvhurbhu4rDieG7pWvhurbhu7fhu5lr4bq24bq04bu5a+G7peG7t0bhurbhu7Xhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lq4buExrBP4buELeG7keG6ruG7ueG7teG6tuG7gWvDg0bhu4Lhu4Thu7nhu7PDk+G7h2rDrTvhu7dx4bq2a+G7p8OA4bq+a+G6tuG7mcOT4buDa8WpQuG6tuG7tWvhu6Xhu7dBaznhu4bhu4rhurzhurbhu7Vrw7nhu5HhurZrOUbDk+G7r+G6tmvhu7Xhu7nhu5PhurJrOeG6oOG6tuG7t2vDjcOTa8WpxqFr4buE4buf4bq24bu1a+G6rnDhurbhu7Vr4bu34bqy4buRa+G7peG7t+G6smvFqOG6suG7meG6tmvFqeG7leG7uWvDueG7uXlGa+G7pOG7t+G7uWvhu7dD4bu5azvhu7fhu5lrTeG7m+G6tmvDouG7uXjhu4RrO+G7keG6sGvhu4Thu5Xhu7lrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Fr4bunSmvFqOG7leG7uWvhu7dD4bu5a8Wp4buV4bu5a8O54bu5eUZr4bu2Q+G7uWs74bu34buZa03hu5vhurZrw6Lhu7l44buEazvhu5HhurDhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lq4buExrBP4buELeG7keG6ruG7ueG7teG6tuG7gWvDg0bhu4Lhu4Thu7nhu7PDk+G7h2rDrWnhu7nhurDhu7Vr4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bu54bukxrDhurbhu4TGsOG7hmpr4buC4buEw5Phuq7GsMOpak7hu7nhu6fhu4Thu7fhu4Frw7VsbOG6vk/hu4dr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4Thu4Frw7LDsuG7j+G6vk/hu4dqa+G7guG7huG7pcOpai8v4bul4bun4bq24buFw7nhu5HhurLhu4Thu7fhu5Hhurbhu7fhu7fhurLhu5Hhu4VN4bq2L+G7p8aw4buCxILhu4ThurLhur4v4bq2xrBO4buCL25sw7Phu40vbcOybuG7p8OybeG7jW7DtMOyw7Lhu4Thu41u4buN4buP4bqu4buPLeG7ueG6sOG7tS1s4buN4buPw7Xhu4XDg+G6vuG7tWpr4buR4bqu4buEw6lq4bu04buf4bq+a+G6sOG7n+G7hGvFqOG6suG7meG6tmvFqeG7leG7uWvDueG7uXlGa+G7p0prxajhu5Xhu7lr4bu3Q+G7uWvFqeG7leG7uWvDueG7uXlGa+G7tkPhu7lrO+G7t+G7mWtN4bub4bq2a8Oi4bu5eOG7hGs74buR4bqwa+G6rnPhurZr4buE4bu34buIa+G6p2prTuG7ueG7p+G7hOG7t8OpasO1bGxqa+G7t8aw4bu54bu14bu34buEw6lqw7LDsuG7j2prL8OtaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4buk4buR4bq+4buE4bu54bqy4bq2amvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lq4buExrBP4buELeG7keG6ruG7ueG7teG6tuG7gWvhu6XGsOG6tuG7hMaw4buG4buHasOtO+G7t+G7mWtN4bub4bq2a8Oi4bu54buv4bq2az/hu5HhurZr4buQ4bq24bu3ay1r4buk4bu34bu5a+G7t0Phu7lr4buE4buG4buK4bq84bq24bu1a+G7pOG7t+G7uWvhu7dD4bu5azvhu7fhu5lrTeG7m+G6tmvDouG7uXjhu4RrO+G7keG6sGvhu4Thu5Xhu7lrOeG7t+G7keG6tuG7t2vhu7bhurThu5Fr4bq+4bu34buT4buEa8O54bu5eUZr4buE4buV4bu5a8O5RkThu7lr4bu14buf4bq+a+G6sOG7n+G7hOG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWrhu4TGsE/hu4Qt4buR4bqu4bu54bu14bq24buBa8ODRuG7guG7hOG7ueG7s8OT4buHasOtOeG7t+G7kcOTa+G6sOG7n+G7hGvFqeG6suG7meG6tmvFqeG7leG7uWvDueG7uXlGa+G7hOG7t+G7keG6sGvhu6dKa8Wo4buV4bu5a+G7t0Phu7nhu4Nr4bq24bu34buZa03hu5vhurZrw6Lhu7nhu6/hurZrP+G7keG6tmvhu5Dhurbhu7drLWvhu6Thu7fhu7lr4bu3Q+G7uWvhu4Thu4bhu4rhurzhurbhu7Vr4buk4bu34bu5a+G7t0Phu7lrO+G7t+G7mWtN4bub4bq2a8Oi4bu5eOG7hGs74buR4bqwa+G7hOG7leG7uWs54bu34buR4bq24bu3a+G7tuG6tOG7kWvhu6Xhu5fhurBrReG6tmvhu4JKa+G7gEbhu5HhurZr4buEceG6sGvhu6XDjeG7kWvFqULhurbhu7Vr4bul4bu3QWs54buG4buK4bq84bq24bu1a8O54buR4bq2azlGw5Phu6/hurZr4bu14bu54buT4bqyaznhuqDhurbhu7drw43Dk2tN4buZa+G7t+G7iOG7kWvhu4Lhu61r4buE4bu3SuG7pWvhu7fhu7l44bq2a+G7hOG6quG7hGtN4buR4bu5a+G7hOG7hsOC4buDa+G6tuG7t+G7uXjhurBrTUlr4bu14bq04bq+a+G6vuG7t3PhurZrTeG7meG6smvhu4Thu7fhu5nhurbhu7dr4bul4bqo4bq24bu1a+G7pcON4buRa8Wo4buV4bu5a+G7t0Phu7nhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu5BG4buE4bu34bqy4buGamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lq4buExrBP4buELeG7keG6ruG7ueG7teG6tuG7gWvhu4bhu7nhu7Xhu7fhu4Thu4dqw6054bqqazXhu7fhu4pF4bq24bu1aS/hur7DrQ==

Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]