(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-3, Sở Công thương phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại VHC - chủ sở hữu, điều hành hệ thống siêu thị Điện máy HC Thanh Hóa tổ chức diễu hành nhân ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Chủ đề tuyên truyền năm nay là “Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhuqglKiLDmsOS4buz4bqsKsOSXSotw4rDmuG7nuG7nOG7pMOA4bqoVCYlKuG7nuG7miLhuqDhuqzhurLhurYlKiThu6bhu6Thu5zhurLhuqfhu57GoCbhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqjhu6Thu5zhu4Ai4bqo4bubJiLhu5jhu6ThuqhOLMOK4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qCrhu57hu5Am4bqoTzrhu6Thu5zhuqjGsOG7nuG7lCrhuqjhu4nDisOZ4bqo4bukRsOZ4bqoQ+G6qkLhurzhurYvJSok4bum4buk4buc4bqy4bq2L+G7okLhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPhu4HDksOKT+G6rOG6qCUqIsOaw5Lhu7Phuqwqw5JdKi3DisOa4bue4buc4bukw4DhuqhUJiUq4bue4buaIuG6oOG6rOG6suG7o+G6vuG7pOG7nOG6qEJFLUThuqLhuqjhu6Phu7jhuqjhuqXhu6zhu6Thu5zhuqgq4buiIcOd4buk4buc4bqoI+G7ouG7ruG7nuG6qOG7ouG7tiPhuqh94buy4bue4bqo4bql4bui4bue4bqo4buk4bui4bq+4buk4bui4bqo4bql4bus4buk4buc4bqoKiLhuqjhu5/hu4nhu4Hhu4Hhuqjhu5/hu6Ihw53hu6Thu5zhuqjDmeG7huG7nuG6qMaw4buB4bql4bqoLeG6qE7hu6Is4bqoJeG7uOG6qOG7onsm4bqi4bqow5Phu57hu5gm4bqo4bui4buA4buk4bui4bqo4bui4buU4bqoKuG7ouG7ruG7pOG7nOG6qCXhu57hu5Am4bqoKuG7olHhuqjhuq3hu57hu5Thu6ThuqjDmeG6viLhuqjhu4HhuqXhuqjhu5/hu6LDiuG7pOG7ouG6qOG7gcWow4rhuqgqWOG6qE7hu6IoTuG6qE/hu57GoCbhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqjhu6Thu6Lhu4rhu6Thuqjhu6Thu5zhu4Ai4bqo4bubJiLhu5jhu6ThuqhOLMOK4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qCrhu57hu5Am4bqoTzrhu6Thu5zhuqjGsOG7nuG7lCrhuqjhu4nDisOZw4PhuqjhuqXhu6Is4bqow5Phu5jhuqgqJiLhu5Dhu6ThuqgqJCYi4buY4buk4bqo4bukRsOZ4bqo4bukw4oi4bqow5rhu4DhuqjigJzDreG7nuG7pOG7ouG6qE/hu6bDiuG7pOG7ouG6qMOa4buA4buk4bui4bqow5nhu4bhu6Thu6LhuqLhuqgq4bue4buQJuG6qE864buk4buc4bqoTeG7mOG7pOG6qH174buk4buc4oCdw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI+G6pcOS4bukKsOSJOG6rOG6suG6tuG7nsOZ4buc4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rOG7nuG6pcOS4bukKsOSJOG6qE8q4buiJsOZTeG6rOG6qCUqIsOaw5Lhu7Phuqxb4bueTyrhu6LDgOG6qMOJReG6qiNd4bqg4bqo4buiw5Lhu57hu5zhu6Iqw4DhuqjEkELDiSNd4bqg4bqoT+G7niUjw5rDiiLDgOG6qE3DmuG7pk5V4bqg4bqow5nDiiThu5zhu57hu6Qtw5rDkuG7mirDgOG6qMOKJirhu6bhuqDhuqjDmcOKJOG7nOG7nuG7pC0k4bue4buc4buiKsOA4bqow4omKuG7puG6oOG6rOG6qCUkTuG7s+G6rC8vTk/hu6TDg03DiuG7pirhu6LDiuG7pOG7ouG7ouG7psOKw4N94bukL0/DkiVVKuG7piMv4bukw5JbJS9C4bq8QuG6qi9CReG6vE9F4bqq4bq8RUVCQipFRMOJ4bq64bq8w5rhuqrDg1Qj4bucw4Ek4buzQ+G6uuG6uuG6rOG6qMOKw5oq4buz4bqs4bqn4buexqAm4bqo4bui4buA4buk4bui4bqo4buk4buc4buAIuG6qOG7myYi4buY4buk4bqoTizDiuG6qOG7pOG7nCHhu7Thu57huqgq4bue4buQJuG6qE864buk4buc4bqoxrDhu57hu5Qq4bqo4buJw4rDmeG6qOG7pEbDmeG6qEPhuqpC4bq84bqo4bqs4bqoL+G6suG6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4bqlw4ojKuG7nuG7puG7pOG6rOG6qCUqIsOaw5Lhu7Phuqwqw5JdKi3DisOa4bue4buc4bukw4DhuqhOw5Lhu6Qqw5Ik4bqg4bqs4bqy4bqtVuG7pOG7nOG6qE7hu6Lhu6DhuqjDrHvhuqjhu4vhu57hu6Thu6Lhuqjhu5/hu6Ih4bqoLeG6qMah4buixajhuqjhur/hu57hur7DmeG6qMOT4buuTuG6qOG7o+G7uOG6qOG6peG7rOG7pOG7nOG6qCrhu6Ihw53hu6Thu5zhuqgj4bui4bq+KuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qMOaxqDhuqhP4buexqAm4bqo4bui4buA4buk4buiw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhuqglKiLDmsOS4buz4bqsKsOSXSotw4rDmuG7nuG7nOG7pMOA4bqoVCYlKuG7nuG7miLhuqDhuqzhurLhu5/hu6LDisOZ4bqoTzzhuqjDmsag4bqoT+G7nsagJuG6qOG7ouG7gOG7pOG7ouG6qE7FqOG6qMOT4bum4buA4buk4bqoKuG7osOK4buk4bui4bqo4buk4bue4buQ4buk4bqo4buj4bu44bqo4bql4bus4buk4buc4bqoKuG7oiHDneG7pOG7nOG6ouG6qOG7pOG7ouG7iuG7pOG6qH3hu57hu5Dhu6Thuqgl4bue4buQJuG6qCrhu6JR4bqo4bqt4bue4buU4buk4bqow5nhur4i4bqo4buB4bql4bqo4buf4buiw4rhu6Thu6Lhuqjhu4HFqMOK4bqi4bqo4buk4bui4buK4buk4bqofeG7nuG7kOG7pOG6qMOZVyrhuqgl4buu4bqoT+G7psOK4buk4bui4bqo4buk4buc4bui4bue4buUI+G6qH3hu4DhuqjDk+G7huG7nuG6qE/hu57hu5Thu6Thuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoKuG7nuG7kCbhuqhPOuG7pOG7nOG6qCok4buQ4buk4bqow5NRw4rhuqhN4buA4buk4bqoKlLhu6Thu6LDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4bqlw5Lhu6Qqw5Ik4bqs4bqy4bq24buew5nhu5zhuqhOw5rDiiUl4buz4bqs4bue4bqlw5Lhu6Qqw5Ik4bqs4bqoJSoiw5rDkuG7s+G6rFvhu55PKuG7osOA4bqow4lF4bqqI13huqDhuqjhu6LDkuG7nuG7nOG7oirDgOG6qMSQREQjXeG6oOG6qE/hu54lI8Oaw4oiw4DhuqhNw5rhu6ZOVeG6oOG6qMOZw4ok4buc4bue4bukLcOaw5Lhu5oqw4DhuqjDiiYq4bum4bqg4bqow5nDiiThu5zhu57hu6QtJOG7nuG7nOG7oirDgOG6qMOKJirhu6bhuqDhuqzhuqglJE7hu7PhuqwvL05P4bukw4NNw4rhu6Yq4buiw4rhu6Thu6Lhu6Lhu6bDisODfeG7pC9Pw5IlVSrhu6YjL+G7pMOSWyUvQuG6vELhuqovQkXhurxPReG6quG6vEXDiUPhuroqxJBCQ0ThurrDmuG6qsODVCPhu5zDgSThu7PEkOG6ukPhuqzhuqjDisOaKuG7s+G6rOG6p+G7nsagJuG6qOG7ouG7gOG7pOG7ouG6qOG7pOG7nOG7gCLhuqjhu5smIuG7mOG7pOG6qE4sw4rhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoKuG7nuG7kCbhuqhPOuG7pOG7nOG6qMaw4bue4buUKuG6qOG7icOKw5nhuqjhu6RGw5nhuqhD4bqqQuG6vOG6qOG6rOG6qC/hurLhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhuqglKiLDmsOS4buz4bqsKsOSXSotw4rDmuG7nuG7nOG7pMOA4bqoVCYlKuG7nuG7miLhuqDhuqzhurLhuq3hu6bhu4Dhu6ThuqjDk+G7hOG6qE/hu57GoCbhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqg9JsOK4bqow5lXKuG6qCXhu67huqgqJiLhu5Lhu6Thuqgj4bui4buu4bqoTuG7ouG7oOG7pOG7ouG6qOG7uOG6qOG7n8ah4bqo4buf4buiw4rhu6Thu6Lhuqjhu4HFqMOK4bqi4bqo4buk4buiIeG6qOG6reG7huG7nuG6qMOaV+G6qMOs4buQ4bqow6zhu7bhu57huqgt4bqow6zhu5Dhuqjhu4Hhu6bhu4Dhu6Thuqgt4bqo4bufJCHhu7Thu6Thu5zhuqjhu5/hu6Lhu57huqgt4bqoxqHhu6LDiuG7pOG6qOG6peG7oibhuqjhu58k4bue4buk4bui4bqoLeG6qOG6pyHDneG7pOG7nOG6qOG6rVDhu6Thu6Lhuqjhu4nhu5zhu6Lhu5Thuqgt4bqo4buJ4bucJiLGoOG7pOG6qOG7nyThu4Thu57huqgt4bqo4bufJMSo4buk4bqoxqHhu6I/4bqoLeG6qOG7mybDiuG7pOG7nOG6qOG7nyQm4buk4buc4bqoLeG6qOG7n+G7ruG7pOG7nOG6qOG6pyYi4bqo4buf4buK4buk4bqoLeG6qMOs4buQ4bqow6zDiuG7nuKApuG6qMOZw4rhu6Thu5zhuqgq4buiw5Lhu6bhuqhO4bq+TuG6qFXhu6JLJuG6qOG7ouG7nuG7lCbDgOG6qOKAnOG7geG7gOG7pOG7ouG6qMOTV+G7pOG7nOG6qH1Q4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qCrhu57hu5Am4bqoTzrhu6Thu5zigJ3huqDhuqjigJzhu4nhu5wh4bu04bue4bqoKuG7nuG7kCbhuqhPOuG7pOG7nOG6qE7FqOG6qD0mIuG7mOG7pOG6qMOTIeG7tk7huqhN4buC4bum4bqow5Phu4LDmeG6qMOK4buk4bqoKuG7puG7gOG7pOG6qH3hu5jhuqgq4bug4buk4bui4bqow5nhu4bhu6Thu5zhuqLhuqglKE7huqhV4bui4buqw5Lhuqh94buA4bqoKuG7gOG7nuG6qCXhu4Lhu6TigJ3huqDhuqjigJzDreG7ouG7rOG7pOG7nOG6qCrhu57hu5Am4bqoTzrhu6Thu5zhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu5zhuqjhu6LFqMOK4bqoTsWo4bqo4bui4buG4bue4bqoTuG7ouG7puG6qCUoTuG6qFXhu6Lhu6rDkuG6qH3hu4DhuqjDmeG7rOG7nuG6qCokIeG7tOG7pOG7nOKAneG6oOG6qOKAnMOi4buC4bum4bqofeG7lOG6qOG7pOG7nCHhu7Thu57huqgq4bue4buQJuG6qE864buk4buc4bqow5rhu4DhuqgqJOG6vk7hu6Lhuqjhu6Thu6Lhu57hu5TDmeG6qE7hu6Im4buk4buc4bqoTizDiuG6qCrhu6bhu4Dhu6Thuqhd4buE4bqo4buiV+G7nuKAneG6oOG6qOKAnOG7n+G7ojxO4bqo4bui4bue4buU4buk4bqoTuG7ouG7oOG7pOG7ouG6qF3hur5O4bqi4bqow5PEqCLhuqjDkyzhuqjhu6Ih4buy4buk4buc4bqoT0zhu6ThuqglPuG6qE874buk4buc4bqo4bui4buA4buk4buc4bqo4buixajDiuG6ouG6qE9RTuG7ouG6qH074bqow5Phu5bhuqhN4buC4bum4bqow5Phu4LDmeG6qMOK4buk4bqoKuG7puG7gOG7pOG6qE7hu6Lhu6bhuqjDmVDhu6Thu6LigJ3igKbhuqjhuq3hu4oi4bqow5rhu4DhuqjDmVcq4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qOG7oiHhu7jhu6Thu5zhuqgo4buk4buc4bqoVeG7kuG6qOG7ouG7puG7hk7hu6Lhuqgl4buu4bqoQ+G6quG6ui/DreG7gS3hu6HDouG7ieG6p+G6qOG7pOG7nOG7gCLhuqhC4bq8LUJDLUPhuqpC4bq64bqoKlLhu6Thu6Lhuqjhu5/hu6LDiuG7pOG7ouG6qOG7gcWow4rhuqh94buY4bqofeG7nuG7lE7huqgqWOG6qE7hu6IoTuG6qE7hur5O4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qOG7pOG7nOG7gCLhuqjhu5smIuG7mOG7pOG6qE4sw4rhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoKuG7nuG7kCbhuqhPOuG7pOG7nOG6qMaw4bue4buUKuG6qOG7icOKw5nhuqjhu6RGw5nhuqhD4bqqQuG6vMOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPhuqXDkuG7pCrDkiThuqzhurLhurbhu57DmeG7nOG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqzhu57huqXDkuG7pCrDkiThuqzhuqglKiLDmsOS4buz4bqsW+G7nk8q4buiw4DhuqjDiUXhuqojXeG6oOG6qOG7osOS4bue4buc4buiKsOA4bqoxJBERCNd4bqg4bqoT+G7niUjw5rDiiLDgOG6qE3DmuG7pk5V4bqg4bqow5nDiiThu5zhu57hu6Qtw5rDkuG7mirDgOG6qMOKJirhu6bhuqDhuqjDmcOKJOG7nOG7nuG7pC0k4bue4buc4buiKsOA4bqow4omKuG7puG6oOG6rOG6qCUkTuG7s+G6rC8vTk/hu6TDg03DiuG7pirhu6LDiuG7pOG7ouG7ouG7psOKw4N94bukL0/DkiVVKuG7piMv4bukw5JbJS9C4bq8QuG6qi9CReG6vE9F4bqq4bq8ReG6uEPhuroq4bq44bqq4bq64bqqRcOa4bqqw4NUI+G7nMOBJOG7s0ThurhC4bqs4bqow4rDmirhu7Phuqzhuqfhu57GoCbhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqjhu6Thu5zhu4Ai4bqo4bubJiLhu5jhu6ThuqhOLMOK4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qCrhu57hu5Am4bqoTzrhu6Thu5zhuqjGsOG7nuG7lCrhuqjhu4nDisOZ4bqo4bukRsOZ4bqoQ+G6qkLhurzhuqjhuqzhuqgv4bqy4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPhuqXDiiMq4bue4bum4buk4bqs4bqoJSoiw5rDkuG7s+G6rCrDkl0qLcOKw5rhu57hu5zhu6TDgOG6qE7DkuG7pCrDkiThuqDhuqzhurLhuq3hu6bhu4Dhu6ThuqhP4buexqAm4bqo4bui4buA4buk4bui4bqoPSbDiuG6qOG6reG7huG7nuG6qMOaV+G6qMOs4buQ4bqow6zhu7bhu57hurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhuqglKiLDmsOS4buz4bqsKsOSXSotw4rDmuG7nuG7nOG7pMOA4bqoVCYlKuG7nuG7miLhuqDhuqzhurLhuq0h4bu2TuG6qE3hu57hu5Iq4bqi4bqo4buk4bui4buK4buk4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qOG7pOG7nOG7gCLhuqjhu5smIuG7mOG7pOG6qE4sw4rhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoKuG7nuG7kCbhuqhPOuG7pOG7nOG6qMaw4bue4buUKuG6qOG7icOKw5nhuqjhu6RGw5nhuqhD4bqqQuG6vOG6ouG6qE464buk4buc4bqofeG7suG7nuG6qOG7ouG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqgqWOG6qE7hu6IoTuG6qE/hu57GoCbhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6LhuqLhuqjhu6Phu7jhuqjhuqXhu6zhu6Thu5zhuqgq4buiIcOd4buk4buc4bqoTi7hu6Thu5zhuqjDk+G7hOG6qCPhu6Lhu67hu57huqjhu6Lhu7Yj4bqofeG7suG7nuG6qE7hur5O4bqoT+G7psOK4buk4bui4bqo4buk4buc4bui4bue4buUI+G6qCok4buQ4buk4bqow5NRw4rhuqhN4buA4buk4bqoKlLhu6Thu6Lhuqjhu6Ih4bu44buk4buc4bqoKOG7pOG7nOG6ouG6qCok4bue4buW4buk4bqoVeG7osOK4bue4bqoTuG6vk7huqhO4buiIcOd4buk4buc4bqoKiRQ4buk4bui4bqoKiThu57huqjhu4rhu6ThuqLhuqhO4bq+TuG6qE7hu6Lhu6Dhu6Thu6Lhuqgl4bq+TuG7ouG6qOG7okom4bqow5nhu4Thu57huqjhu6Thu6JIw5nhuqjDk0si4bqow5nhu4bhu6Thu6Lhuqh94bue4buUTuG6qE7hu6JGw5nhuqglxahO4bqi4bqoTeG7guG7puG6qH3hu5Thuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoKuG7nuG7kCbhuqhPOuG7pOG7nMOD4bqo4bqtVuG7pOG7nOG6qCrhu6Lhu7Thu57huqLhuqhV4buQJuG6qOG7nOG7qOG7nuG6qE5X4buk4buc4bqow5NW4buk4buc4bqoT+G7psOK4buk4bui4bqo4buk4buc4bui4bue4buUI+G6qOG7ouG7gOG7pOG7ouG6qMOTV+G7pOG7nOG6qH1Q4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qCrhu57hu5Am4bqoTzrhu6Thu5zhuqh94buy4bue4bqoI+G7oiHDneG7pOG7nOG6qE7hu6Lhu4rDmeG6qOKAnOG7geG7hCLhuqgl4buC4buk4bqoXSbhu4gq4bqoLeG6qFXhu57hu6Thu6LhuqhP4bumw4rhu6Thu6LhuqjDmuG7gOG7pOG7ouG6qMOZ4buG4buk4bui4oCdw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI+G6pcOS4bukKsOSJOG6rOG6suG6tuG7nsOZ4buc4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rOG7nuG6pcOS4bukKsOSJOG6rOG6qCUqIsOaw5Lhu7Phuqxb4bueTyrhu6LDgOG6qMOJReG6qiNd4bqg4bqo4buiw5Lhu57hu5zhu6Iqw4DhuqjEkMSQRCNd4bqg4bqoT+G7niUjw5rDiiLDgOG6qE3DmuG7pk5V4bqg4bqow5nDiiThu5zhu57hu6Qtw5rDkuG7mirDgOG6qMOKJirhu6bhuqDhuqjDmcOKJOG7nOG7nuG7pC0k4bue4buc4buiKsOA4bqow4omKuG7puG6oOG6rOG6qCUkTuG7s+G6rC8vTk/hu6TDg03DiuG7pirhu6LDiuG7pOG7ouG7ouG7psOKw4N94bukL0/DkiVVKuG7piMv4bukw5JbJS9C4bq8QuG6qi9CReG6vE9F4bqq4bq8ReG6uENDKkLhurzDieG6vETDmuG6qsODVCPhu5zDgSThu7NE4bq84bqs4bqow4rDmirhu7Phuqzhuqfhu57GoCbhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqjhu6Thu5zhu4Ai4bqo4bubJiLhu5jhu6ThuqhOLMOK4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qCrhu57hu5Am4bqoTzrhu6Thu5zhuqjGsOG7nuG7lCrhuqjhu4nDisOZ4bqo4bukRsOZ4bqoQ+G6qkLhurzhuqjhuqzhuqgv4bqy4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPhuqXDiiMq4bue4bum4buk4bqs4bqoJSoiw5rDkuG7s+G6rCrDkl0qLcOKw5rhu57hu5zhu6TDgOG6qE7DkuG7pCrDkiThuqDhuqzhurLhuq3hu6bhu4Dhu6ThuqhP4buexqAm4bqo4bui4buA4buk4bui4bqoPSbDiuG6qMOTIeG7tOG7pOG7nOG6qOG7nyTEqOG7pOG6qMah4buiP8OD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqoJSoiw5rDkuG7s+G6rCrDkl0qLcOKw5rhu57hu5zhu6TDgOG6qFQmJSrhu57hu5oi4bqg4bqs4bqyxrDhu57hu5RO4bqoKljhuqhO4buiKE7huqhO4bq+TuG6qOG7ouG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqjhu6Thu5zhu4Ai4bqo4bubJiLhu5jhu6ThuqhOLMOK4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qCrhu57hu5Am4bqoTzrhu6Thu5zhuqjhu6Thu6JIw5nhuqhV4buiw43hu6Thu5zhuqjDk1Hhu6Thu6Lhuqh9w4rhu57huqgqJMav4bqi4bqofVHhuqgqJOG7oOG6ouG6qCrEqMOZ4bqoPSbDiuG7pOG6qCok4buo4buk4buc4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqhO4bus4buk4buc4bqoKuG6vk7huqhN4buC4bum4bqofeG7lOG6qD0mIuG7mOG7pOG6qMOa4bu24bue4bqoTizDiuG6qOG7pOG7nCHhu7Thu57huqgq4bue4buQJuG6qE864buk4buc4bqofeG7suG7nuG6qCU84bqoI+G7ouG6virhuqgqJOG7nuG7luG7pOG6qE3hu5jhu6Thuqh9e+G7pOG7nOG6qE4sw4rhuqjhu6Lhu6bhu4Yq4bqow5NX4buk4buc4bqoJeG7guG7pOG6qF0m4buIKuG6ouG6qFXhu57hu6Thu6LhuqhP4bumw4rhu6Thu6LhuqDhuqjDk1bhu6Thu5zhuqgq4bui4bu04bue4bqoI+G7oljhuqhN4bue4buS4buk4bqoTuG6vk7huqg9JiLhuqjDk1Hhu6Thu6LhuqLhuqhO4bui4bug4buk4bui4bqoJeG6vk7hu6Lhuqh94buY4bqoTeG7guG7puG6qH3hu5Thuqg9JiLhu5jhu6ThuqjDmuG7tuG7nuG6qE4sw4rhuqjhu6Thu5wh4bu04bue4bqoKuG7nuG7kCbhuqhPOuG7pOG7nOG6qOG7pOG7okjDmeG6qCrhu4bhu6bhuqglPOG6qOG7oiHhu7jhu6Thu5zhuqgo4buk4buc4bqoJFfhu6Thu5zhuqgk4buE4bue4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqgq4bum4buA4buk4bqoXeG7hOG6qOG7olfhu57Dg+G6qOG7geG7puG7hirhuqjDk1fhu6Thu5zhuqjhu6Thu4Ai4bqoTi7hu6Thu5zhuqjhu5zFqCPhuqgj4buixKjhu6Thuqjhu6Thu4rhu6Thu5zhuqhOw4rhu6bhuqjhu6Thu6JK4buk4bqoKuG7oihO4bqoTizDiuG6qOG7pOG7nCHhu7Thu57huqgq4bue4buQJuG6qE864buk4buc4bqoTi7hu6Thu5zhuqjhu6Thu6Ih4bqoVeG7osON4buk4buc4bqow5NR4buk4bui4bqofcOK4bue4bqoKiTGr+G6ouG6qH1R4bqoKiThu6DhuqLhuqgqxKjDmeG6qD0mw4rhu6ThuqgqJOG7qOG7pOG7nOG6qE4sw4rhuqhO4bus4buk4buc4bqoKuG6vk7huqhN4buC4bum4bqofeG7lOG6qD0mIuG7mOG7pOG6qMOa4bu24bue4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qCrhu57hu5Am4bqoTzrhu6Thu5zhuqh94buy4bue4bqoJTzhuqgj4bui4bq+KuG6qCok4bue4buW4buk4bqoWOG7pOG6qMOTUeG7pOG7ouG6ouG6qE3hu5jhu6Thuqh9e+G7pOG7nOG6qE4sw4rhuqhd4buE4bqo4buiV+G7nsOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCM0Jirhu6Lhu6Yk4bqs4bqoJSoiw5rDkuG7s+G6rCrDkl0qLcOKw5rhu57hu5zhu6TDgOG6qCThu57hu5zhu6Iq4bqg4bqs4bqy4bq2JSok4bum4buk4buc4bqy4buL4bue4buk4bui4bqo4buBSOG7pOG7nOG6qOG6ti8lKiThu6bhu6Thu5zhurLhurYvI+G6sg==

Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]