(Baothanhhoa.vn) - Ngoài phát huy sức mạnh nội tại của mỗi địa phương, chính sách và các cơ chế khuyến khích của Trung ương, tỉnh và các huyện có vai trò quan trọng để cấp cơ sở thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (MTQG XDNTM). Việc kịp thời triển khai các chính sách và cơ chế hỗ trợ đã trở thành động lực để các địa phương triển khai có hiệu quả chương trình.
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7k0Dhu4jhu51B4bqo4bq2w7Lhu51B4bqoQsOK4bqo4budw5Lhu6VB4bqo4bud4bq44bqo4buOUeG6tsOK4bud4bq44bqoQkHhuqjhu53hurrhu6fhurzhu53DgMONw4rhuqzhu53hurrhu5pB4budUHhR4budw4Hhu5rDiuG6rOG7ncOKR8OK4bqs4bud4buM4bqoR8OK4bud4bq8xKjhuqrhu5Ev4bqo4buf4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m04+4bqgw7nDgeG7m+G7kzThuqzhur7hu6fhuqrhu51O4bqo4bul4buM4bud4bqo4buOUeG7ncOS4buWQeG7neG6vMWpw4rhuqjhu53DisON4bqq4bud4buMxanhuqrhu51B4buSw7nhu53hurzhu4rhuqrhu53DgETDueG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rMOy4budQeG6qELDiuG6qOG7ncOS4bulQeG6qOG7neG7nuG7p+G7nUHhu6VB4budQeG7iOG7nUHhuqjhurbhu53hurjhuqjhu45R4bq2w4rhu53hurjhuqhCQeG6qOG7nUHhu5LDueG7neG6q8OT4buOw4rhuqzhu53hu5Thu4jDiuG6rMOy4bud4buMxJDDiuG6qOG7neG7nuG7p+G7nUHhu6VB4bud4bqo4buOUeG6tMOK4budQeG7gOG7neG7nsO54bqq4bud4buMw5Phu4bhu51P4buOw7nDiuG7neG7jMOT4buCw4rhuqzhu53DgMOC4budQXlO4budQeG7iOG7ncOSTOG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7nUDhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jMOTQ8OK4bqo4budM+G7kEHhu53hu4zhuqrhurDhu47hu51P4buOSEHhu53huqzhuqrDueG7neG7nuG6suG7nVB4UeG7ncOB4buaw4rhuqzhu53DikfDiuG6rOG7neG7jOG6qEfDiuG7neG6vMSo4bqq4budw7Uz4bqr4bqnPOG7neG7hSM04bqrM8O04buN4bud4buH4bqq4bq0QeG7neG6uERO4bud4buM4bqoSuG6quG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7neG6uOG6qMO54bqq4budQeG7pUHhu51B4bqoQsOK4bqo4budw5Lhu6VB4bqo4bud4bue4bun4budQeG7iOG7nUHhuqjhurbhu53huqjhu4rhu53hu4zDk0vhu53DgOG7qeG7neG7jMOTTOG7neG7jOG6qOG7p8OK4bqo4budw4DDjcOK4bqs4bud4bq64buaQeG7ncOAw4Lhu51B4bulQeG7ncOARMO54budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4bud4buMw5PhuqrDgsOK4bud4bq44bqow7nhuqrhu51B4buA4bud4bqo4bqq4bq04buO4budT+G7jsaw4budQeG6qOG7lOG7iMOK4bqs4bud4buMw5NDw4rhuqjhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOQMO5TuG7jOG6quG6vsOK4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budQeG6usO5w5LDksSp4bubw4Hhu4zhuqjhu47hurzhu7nhu53huqpA4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4bug4bqqw4Hhu4zhuqhv4buddOG7o+G7o05Qw7Phu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4xv4budcXN0TlDDs+G7m+G7ncOSw5NBxKnhu5svL0HDgcOK4buN4bu5w7nhur7hu4zhuqjDucOK4bqo4bqo4bq+w7nhu43hu57Dii/DgeG6oMOS4bq44buM4bq+Ti/DiuG6oOG7oMOSL+G7oXDhu5/hu58v4bufdHTDgeG7o+G7n3FwcuG7oeG7n+G7jHNzdXPhu5/hurrhu6Phu43DiU7huqxuw5PEqXV0w7rhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bubQOG7iOG7nUHhuqjhurbDsuG7nUHhuqhCw4rhuqjhu53DkuG7pUHhuqjhu53hurjhuqjhu45R4bq2w4rhu53hurjhuqhCQeG6qOG7neG6uuG7p+G6vOG7ncOAw43DiuG6rOG7neG6uuG7mkHhu51QeFHhu53DgeG7msOK4bqs4budw4pHw4rhuqzhu53hu4zhuqhHw4rhu53hurzEqOG6quG7m+G7neG7oOG6qsOB4buM4bqoxKnhu5t04buj4buj4bub4bud4bqo4bqg4bqq4bqs4bqo4buMxKnhu5txc3Thu5vhu50v4buTQOG6qELDiuG6qOG7ncOS4bulQeG6qOG7neG6qOG7iuG7neG7jMOTS+G7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53DiuG6qOG7p+G7neG6uuG7lMSo4bqq4bud4bue4bun4budw4pHw4rhuqzhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tE7hu53hu4zhuqjhuqDhur7hu53huqjhu5TEqMOK4bqs4budQUfDiuG6rOG7ncOK4bqs4bqo4bq04budQcO54bq+4budQeG7ksO54bud4buMxJDDiuG6qOG7neG7nuG7p+G7neG6qOG7jlHhurTDiuG7nTThuqzDueG7neG6qeG7iMOK4budw4Dhu6nhu53hurjhuqhCQeG6qOG7neG6uuG6tOG7ncOKR8OK4bqs4budw4F4w4rhu51Q4bup4budNOG6rMO54bud4bqr4bqoxalB4bqo4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4bq8R+G7neG6qEPDiuG6qOG7ncOSxrDDiuG7nVDhu4554buM4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53DgMWp4bqq4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kz3FqeG6quG7neG6qMON4bqq4budPcaww4rhuqzhu53hu7nDjeG7neG7jMSQw4rhuqjhu53hurrDvcOK4bud4buM4bqo4buW4bud4buFe+G7hcOy4budw4rhuqjhuqrhurThurzhu53hurhT4bud4buh4buj4buh4buj4oCT4buh4buj4buhcuG7neG7jOG6quG6tk7hu53hu4zhu5BB4budUOG7pUHhu53DgETDiuG6qOG7neKAnOG6peG6qOG7peG7jOG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7ncOKR8OK4bqs4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4bud4bue4bun4bud4buFIzThuqsz4oCd4bud4bq64bun4bud4bq8w43hu4zhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budQeG7pUHhu51B4bqo4buU4buIw4rhuqzhu53hu4zDk0PDiuG6qOG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53hurjhuqrDiuG6qOG7neG7jOG6tuG7nS3hu51Q4bup4bud4bqow43huqrhu53hu4zDk+G7gsOK4bqs4bud4buMeOG6vOG7jeG7neG6q+G6qOG6oOG6vuG7ncOA4buAw7Lhu53DiuG6rMO5UeG7neG7jMag4budw4DDveG7juG7ncOK4bqo4bqq4bq04bq84bud4bq4U8Oy4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDueG7neG7jOG6quG6tk7hu53hu4zhu5BB4bud4buMw5PhuqrDgsOK4bud4bq44bqow7nhuqrhu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7nUHhu4jhu51B4bqo4bq24bud4bqo4buK4bud4buMw5NL4budQeG6qOG6vuG7nUHhu6VB4budw4BEw7nhu51O4bqo4buU4buIw4rhuqzhu53hu4zhuqjhu5pB4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53hu4UjNOG6qzPhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTQOG7jkjhuqrhu53DiuG7q+G6vOG7neG7oeG7o+G7oeG7n8Oy4budPj00I+G7neG7jMSQw4rhuqjhu53hu7nDucOK4bud4bqo4bunw4rhuqjhu5004bqs4bqoROG7nU/hu45R4bq24buM4budw5JI4bud4bufdXIv4buh4buj4buh4bufLzThuqctPj00I+G7ncOAw4Lhu53igJzhu4zhuqjhu5RMw4rhuqzigJ3hu51B4bulQeG7nVDhu6nhu53DgMWp4buM4budQeG6qOG7juG7tcOK4bud4bue4bun4bud4bqo4buK4bud4buMw5NL4budw4DDveG7juG7neG7jOG7lOG7neG6vMON4buM4budw5JI4bud4buM4bqq4bqw4buO4budQeG6qELhu53hu57hurLhu51B4buI4budw5JM4bud4bqoxanhu53hu4zDvcOK4bqs4budNOG6qzPDsuG7nTThuqsz4budw4p4w4rhuqzhu51Bw7nhur7hu53huqzhuqrDueG6quG7ncOA4bq+xanDiuG7neG7oeG7o+G7oeG7ny3hu6Hhu6Phu6Fy4buN4budPOG6quG7osO54budw4rhu6vhurzhu53hu6Hhu6Phu6Hhu6HDsuG7neG6q+G6qOG7kuG7neG7jOG7lMSow4rhuqzhu51A4bqoQsOK4bqo4budTuG6qOG7kuG7neG7ucO5w4rhu53huqjhu6fDiuG6qOG7neG6p+G7jlHhurbhu4zhu53DgETDiuG6qOG7ncOSSOG7neG7o3Qv4buh4buj4buh4buhL+G6pz0t4bqr4bqr4bqs4budT+G7jlHhu53DgETDiuG6qOG7ncOK4bqs4buOUeG6sMOK4bud4buM4buxQcOy4bud4buM4bqq4bqw4buO4budQeG6qELDsuG7ncOARMOK4bqo4bud4bq84buWQeG7nU7huqh4w4rhu53hu7nDjOG7neG7nkjDiuG7ncOK4bqseMOK4budw5Lhu6VB4bqo4bud4bqrw5Phu47DiuG6rOG7neG7lOG7iMOK4bqs4bud4bue4bun4bud4buMVeG7neG6uuG6tOG7neG7nkjDiuG7ncOASOG6quG7neG7lsOK4bqs4budQeG7ksO54budw4rhuqx4w4rhu53DkuG7pUHhuqjhu53DgETDueG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7nUDhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jMOTQ8OK4bqo4budM+G6q+G6pzzhu53hu4UjNOG6qzPhu53huqzhuqrDueG6quG7ncOA4bq+xanDiuG7neG7oeG7o+G7oeG7ny3hu6Hhu6Phu6Fyw7Lhu50+PTQj4bud4buMxJDDiuG6qOG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu53DgOG7qeG7neG6uERO4bud4buM4bqoSuG6quG7nU/hu45R4bq24buM4budw4rhuqzhuqhE4bud4buM4bqoR8OK4bqs4budT+G7jsO54budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4bud4bulw4rhu51O4bqoeMOK4bud4bu5w4zhu53hu55Iw4rhu53hu4zDk+G7jsOK4bqs4bud4bqoxanDiuG7neG7nuG7p+G7neG6qOG7p8OK4bqs4budw4rhu6vhurzDsuG7ncOAw4Lhu53huqjhu4rhu53hu4zDk0vhu51B4bqo4bq+4budQeG7pUHhu53hu7nDucOKw7Lhu53DkkzDsuG7ncOK4bqs4bunw4rhuqjhu53hu57hu6fhu51B4bulQeG7ncOARMO54budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG7jMSQw4rhuqjhu53hu4zDjOG7nUHhuqjhu5ZB4bud4buMw5PhuqrDgsOK4bud4bq44bqow7nhuqrhu53hu4zhuqjhu5pB4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu51A4bqo4buU4buIw4rhuqzhu53hu4zDk0PDiuG6qOG7nTPhuqvhuqc84bud4buFIzThuqsz4buN4bud4bqr4bqo4bqg4bq+4budw4Dhu4DDsuG7neG6rOG6qsO54bqq4budw4Dhur7FqcOK4bud4buh4buj4buh4bufLeG7oeG7o+G7oXLDsuG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu53DkuG6ruG7ncOA4buUS0Hhu53huqvDk+G7jsOK4bqs4bud4buU4buIw4rhuqzhu53huqzhuqrDueG6vuG7neG7nkjDiuG7ncOAw73hu47hu53hu4zhu5Thu51O4bqo4bul4buM4bud4buMw5PhuqrDgsOK4bud4buf4buNw7rhu6Hhu6PDsnLhu53hu4xV4budw4BJw4rhuqzhu53DtcOK4bur4bq84bud4buh4buj4buh4buf4bud4bue4bun4budw4rhu6vhurzhu53hu6Hhu6Phu6Hhu6Hhu53DgOG7qeG7neG6rOG6qsO54bq+4budcnNxw7Jzc+G7neG7jFXhu53DgEnDiuG6rMO0w7Phu53hu55Iw4rhu53DkuG7muG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq0TuG7ncOK4bur4bq84bud4buh4buj4buh4buf4bud4bue4bun4budw4rhu6vhurzhu53hu6Hhu6Phu6Hhu6Hhu53hurrhu6fhu53hu6Fw4buhw7Lhu6Hhu6PDuuG7neG7jFXhu53DgEnDiuG6rOG7jeG7nT49NCPhu53hu4zEkMOK4bqo4budQeG7mMOK4bqs4budw4rhuqjDucOK4bqo4budQeG6qOG7gMOK4bqs4bud4bu5w7nDiuG7neG6qOG7p8OK4bqo4budT+G7jlHhu53DgETDiuG6qOG7neG7nuG6suG7nUHhu4jhu51B4bqo4bq24bud4bq6ScOK4bqs4bud4bqs4bqo4bqiTuG7ncOK4bqs4buOScOK4bud4bueSMOK4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7nUHhu6VB4budQeG6qOG7lOG7iMOK4bqs4bud4buMw5NDw4rhuqjhu50z4bqr4bqnPMOz4budQeG7iOG7nUHhuqjhurbhu53huqjhu45R4budw4DDjcOK4bqs4bud4bue4bun4budw5Lhu5zhu53DgeG7kMOK4bqs4budw4rhuqzhu45Jw4rhu53hu55Iw4rhu53hu4xCw4rhu53DgeG7kMOK4bqsw7Lhu53DiuG6rOG7jknDiuG7neG7nkjDiuG7neG6qEtO4budTuG6qOG7pU7hu53hurjhuqjhu6VB4bud4buM4bqo4buaQeG7neG6qOG6quG6tMOK4budQeG7pUHhu51B4bqo4buU4buIw4rhuqzhu53hu4zDk0PDiuG6qOG7nTPhuqvhuqc84bud4bqs4bqqw7nhuqrhu53DgOG6vsWpw4rhu53hu6Hhu6Phu6Hhu58t4buh4buj4buhcuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5M+4buIw4rhu53hu6Hhu53DiuG7q+G6vOG7nU/hu47DucOy4budw4rhuqx4w4rhu53DkuG7pUHhuqjhu53hu4zEkMOK4bqo4budw4Dhu6nhu53hu7lI4bud4buMw5NC4bud4bqo4buIw4rhu53hu6HDunTDsnLhu53hu4xV4budw4BJw4rhuqzhu53DgMOC4bud4buM4bqo4buUTMOK4bqs4budQeG6qOG6vuG7neG7n+G7o+G7neG6qOG7jlHhurTDisOy4bud4buf4buh4buj4budUOG7qeG7ncOAxanhu4zhu51B4bqo4buO4bu1w4rhu5004bqrM8Oz4buddeG7n+G7nVDhu6nhu53DgMWp4buM4budQeG6qOG7juG7tcOK4budNOG6qzPhu53DinjDiuG6rOG7nUHDueG6vsOz4bud4buf4buf4budUOG7qeG7ncOAxanhu4zhu51B4bqo4buO4bu1w4rhu5004bqrM+G7neG6uOG6qsOC4buO4bud4bq84bu34buOw7Phu51ycOG7n+G7neG7jOG6qEfDisOy4bud4bu5xrDDiuG7ncOAxanhu4zhu51B4bqo4buO4bu1w4rhu5004bqrM8Oy4budNOG6qzPhu53hurjhuqrDguG7juG7neG6vOG7t+G7juG7ncOAw4Lhu51B4bulQeG7ncOARMO54budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4bud4buM4bqq4bq2TuG7neG7jOG7kEHhu53DgeG7jlHhu53hu4zDk0PDsuG7ncOKeMOK4bqs4budQcO54bq+4budQeG6qHnhu4zhu53hurrhu5RLw4rhuqzhu51B4bulQeG7neG7jOG6quG6sOG7juG7nUHhuqhC4buN4budQOG7mMOK4bqs4bud4bq44bqo4bq+xrDDiuG6rOG7neG7jOG6qErhuqrhu53huqzhuqrDucOK4bud4buMw5PhurDDisOy4bud4buMxJDDiuG6qOG7ncOA4bup4bud4bqo4buK4bud4buMw5NL4budUOG6quG7neG6vOG7q8OK4bqs4budQeG6qOG6vuG7neG7oXDhu51Q4bup4budTuG6qHnDiuG7ncOAeeG7juG7ncOAxanhu4zhu51B4bqo4buO4bu1w4rhu5004bqrM+G7ncOKeMOK4bqs4budQcO54bq+w7Phu53huqjhu4rhu53hu4zDk0vhu51QeFHhu53DgeG7msOK4bqs4budQeG7iOG7ncOSTOG7neG6qMWp4bud4buMw73DiuG6rOG7nUHhuqjhur7hu53hu5/DuuG7nVDhu6nhu51O4bqoecOK4budw4B54buO4budw4DFqeG7jOG7nUHhuqjhu47hu7XDiuG7nTThuqszw7Phu53huqjhu4rhu53hu4zDk0vhu510w7J0deG7o+G7neG7jFXhu53DgEnDiuG6rOG7nUHhuqjhur7hu51B4bulQeG7nUHhuqjhu5Lhu53hu4zhuqjDguG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu5114buj4budw5LGsMOK4budTuG6qOG7teG6vOG7nTVANeG6pcOy4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7ncOA4buA4buddOG7n+G7ncOSxrDDiuG7nU7huqjhu7Xhurzhu51w4budw5LDueG6vsOz4budw7rhu53Dksaww4rhu51O4bqo4bu14bq84budceG7ncOSw7nhur7hu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTQMOUw4rhuqzhu53hu57EqOG6quG7nUHhu6VB4budQeG6qELDiuG6qOG7ncOS4bulQeG6qOG7nUHhu5LDueG7neG7jMSQw4rhuqjDsuG7nUHhu6VB4bud4bqo4buOUeG6tMOK4budQeG7mMOK4bqs4budw5Phu6fhu53DkuG6vuG7peG7jMOy4bud4bu5w4zhu53DkuG7jsOK4bqs4budQeG7pUHhu51B4buI4budQeG6qOG6tsOy4budQeG6qELDiuG6qOG7ncOS4bulQeG6qOG7neG6qOG7iuG7neG7jMOTS+G7neG7hSM04bqrM8Oy4bud4bqo4buK4bud4buMw5NL4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7ncOSxrDDiuG7nU7huqjhu7Xhurzhu501QDXhuqXhu43hu53huqvhuqjhuqDhur7hu53DgOG7gMOy4budQeG7iOG7nUHhuqjhurbhu53huqjhu4rhu53hu4zDk0vhu53huqjhu5TEqMOK4bqs4bud4bue4bun4bq+4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7nUHhu6VB4budw5LGsMOK4budTuG6qOG7teG6vOG7ncOAxanhu4zhu53hu4zhuqrhurDhu47hu51B4bqo4buO4bu1w4rhu501QDXhuqXhu51BeU7hu53hu4zEkMOK4bqow7Lhu51BeU7hu51P4buOSEHhu53huqzhuqrDucOz4bud4bqo4buK4bud4buMw5NL4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7ncOSxrDDiuG7nVDhu4554buM4bud4buM4bqo4bqg4bq+4bud4bqo4buUxKjDiuG6rOG7nUFHw4rhuqzhu53DiuG6rOG6qOG6tOG7nUHDueG6vuG7ncO1w4rhuqjhu6fhu53hurzhu6fDiuG6rMOy4budw4rhuqjhu6fhu53hurrhu5TEqOG6qsO0w7Lhu51B4bqo4buOUcOCw4rhu53DgMOM4bqq4budQeG7iOG7nUF54buO4budQXhRw7Lhu51B4bq+w4rhu51B4buA4bud4bqs4bqq4bul4bud4buMw5NE4bud4bq44bqqw4rhuqjhu53hu4zhurbhu51Bw7nhur7Ds+G7neG6qOG7iuG7neG7jMOTS+G7nVB4UeG7ncOB4buaw4rhuqzhu51B4buI4budw5JM4bud4bqoxanhu53hu4zDvcOK4bqs4bud4buM4bqo4bqq4bq24buM4budUeG6tuG7jsOy4bud4buM4bqo4bqq4bq24buM4budQeG6qOG6tuG7neG7nuG7q8OK4bud4bqo4buAw7nhu43hu43hu43hu5004bqs4buOScOK4bud4bq64buaQeG7neG6qOG7iuG7neG7jMOTS+G7neG7jMag4budQeG7pUHhu51BeU7hu53hu4zhuqjhu5pB4budw5Lhu5rhu53DgOG7qeG7neG7jMWp4bq+4budw4DDjcOK4bqs4bud4bq64buaQeG7nUHhuqjhur7hu51B4bulQeG7nVDhu6nDsuG7neG7jOG6qEfDiuG7neG6qOG6vuG7p8OK4bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu51B4bulQeG7neG7jOG6quG6sOG7juG7nUHhuqhCw7Lhu51O4bqoecOK4budw4B54buO4budw4DFqeG7jOG7nUHhuqjhu47hu7XDisOy4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7ncOSxrDDiuG7nU7huqjhu7Xhurzhu501QDXhuqXDsuG7neG6rOG7gE7hu51O4bqow73DiuG7nU/hu47DucOK4bud4buMw5Phu4LDiuG6rOG7ncOA4bq2w4rhu53hu57huqrhurRB4bud4bqo4bq+4bunw4rhu53hu4zhuqjhu6fDiuG6qOG7neG6vOG7kEHhu53hu4zhuqrhurDhu47hu5004bqrM+G7ncOA4bup4budw4DhurLhu53Dk8O54buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q8ag4budQeG7pUHhu53DiuG6rOG7jknDiuG7neG7nkjDiuG7ncOA4buUS0Hhu53huqjhu4rhu53hu4zDk0vhu53hu57hu6fhu53hurpJw4rhuqzhu53huqzhuqjhuqJOw7Lhu53huqzDvcOK4budw4rhu5zDueG7ncOK4bqo4bqq4bq04bq84bud4bq4U+G7nU/hu47DucOy4budQeG7pUHhu53DgETDueG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hu4zEkMOK4bqo4budw4Dhu6nhu53DgMO94buO4bud4buM4buU4budUHhR4budw4Hhu5rDiuG6rOG7neG6vMSo4bqqw7Lhu53DinjDiuG6rOG7nUF5TuG7neG6qOG7iMOK4bud4buh4buNdeG7o+G7o+G6uOG6vOG7ncOA4buUSsOK4bqs4bud4bqs4bqqw7nhur7hu53hu4zhuqhHw4rhuqzhu53DikfDiuG6rOG7neG7jOG6qEfDisOy4bud4bqo4buIw4rhu53DunDhu6Phurjhurzhu53hurjhurDDiuG6qOG7neG6vOG7lOG7iMOK4bqs4bud4bue4bun4budw5Phu6nDiuG6qOG7neG7jOG6qOG6vuG7peG7jOG7ncOK4buUxKhBw7Lhu53hu6Hhu6HDuuG7nUFHw4rhuqzhu53hu4zDk0PDiuG6qOG7neG7jOG6qOG7klHhu53hurpL4bqq4buN4budPMO9w4rhu53hu6Hhu4104buj4buj4budTuG6qOG7hsOK4bqs4bud4bqo4buCQeG7nUHhu6VB4budQXlOw7Lhu53huqzDvcOK4bud4buf4buNcOG7o+G7o+G6uOG6vOG7ncOA4buUSsOK4bqs4budw4DhuqrhurTDisOy4budcHDhu5/hu53hu4zDk8Wp4bq84bud4bu54bqq4bq2w4rhu53hu6VOw7Lhu510cuG7neG7jMOT4buOw4rhuqzhu53hu4x44bq84bud4bue4burw4rhu53huqjhu4DDucOy4bud4buM4bqow4Lhu53hu4zhuqjDueG6vuG7nVDhu6nDsuG7nXRw4buf4budw4rhuqjhu6fhu53hu57hu6vDiuG7neG6qOG7gMO54bud4buM4bqoR8OKw7Lhu51zc+G7nUHhuqhL4budw4pHw4rhuqzhu53hu4zhuqhHw4rDsuG7nXR14bud4buMw5PFqeG6vOG7nVHhu53hu4zhurbhu51Q4bupw7Lhu51wdeG7nUFHw4rhuqzhu53hu4zDk0PDiuG6qOG7nUFHw4rhuqzhu53Dkkzhu51Q4bupw7Lhu51yw7rhu51BR8OK4bqs4bud4buMw5NDw4rhuqjhu51BeU7hu53DiuG7lMSoQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53huqjhur7FqeG7jMOy4bud4bufdeG7nUFHw4rhuqzhu53hu4zDk0PDiuG6qOG7neG7ueG7qeG6quG7nUHhuqjhu5bDueG7ncOT4bulQeG7neG7jOG6qMaw4bqq4bud4buM4buzTuG7neG7jMOT4buOw4rhuqzDsuG7nVDhu5zhu53hurpS4budR+G7ncOK4bqo4bqq4bqk4bq84bud4bq8R+G6quG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4bud4bue4bun4bud4bufcOG7o+G7ncOK4bqs4bqoRcO54bud4buMw5PDucOK4bqs4bud4buM4bqo4bqg4bq+4budT+G7jlHhu53huqjhur7FqUHhuqjhu51B4buYw4rhuqzhu53DgOG7lEtB4budUHhR4budw4Hhu5rDiuG6rOG7ncOK4bqoSuG7nUHhu6VB4budw4rhuqzhu45Jw4rhu53hu55Iw4rhu53huqjhu4rhu53hu4zDk0vhu53hu57hu6fhu53huqjhu45R4budw4DDjcOK4bqs4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6qeG7muG7neG6qOG7iuG7neG7jMOTS+G7nUHhu5LDueG7nUHhu6VB4budQXlO4budw4rhuqjhu5Thu53hurrhu6fhu51B4bqoeeG7jOG7nVDDlUHhu53hu4zhu6VB4budw4DDguG7nTThuqh4w4rhu53DgXjDiuG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53huqjhu45R4budw4rDjeG6quG7neG6uuG7mkHDsuG7ncOA4buAw4rhuqzhu53huqzhu4BO4budQUfDiuG6rOG7ncOS4buWQeG7neG7nuG7p+G7ncOK4bqs4buOScOK4bud4bq64buaQeG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4buM4bqq4bqw4buO4budQeG6qELhu43hu53huqvGoOG7ncOK4bur4bq84bud4buh4buj4buh4buf4budw4DhurbDiuG7ncOKw7lRw7Lhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53DgXjDiuG7nUHhu6VB4budw4BEw7nhu51O4bqo4buU4buIw4rhuqzhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4bud4buMxJDDiuG6qOG7ncOA4bup4bud4buMw5NJw4rhuqzhu53huqjhu4jDiuG7neG7n+G7jXBy4buj4bq44bq84budw4Dhu5RKw4rhuqzhu53huqjhur7DucOy4bud4buf4buN4bufw7pw4bq44bq84budw4Dhu5RKw4rhuqzhu51BeFHhu51Qw7nDiuG6qMOy4budcOG7jXPhu6PDuuG6uOG6vOG7ncOA4buUSsOK4bqs4budw4DhuqrhurTDiuG7ncOS4bulw4rhuqzDsuG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4bq8R+G7neG6qEPDiuG6qOG7neG7nuG6suG7neG7ucaw4bq+4bud4bue4bq04bud4bq8R+G6quG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4budw4Dhu5RLQeG7ncOB4buOUeG7neG7jMOTQ+G7neG7nuG7p+G7ncOK4bqs4bunUeG7nUHhu6fDiuG6rOG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53huqjhu45R4budw4rhuqh4w4rhu53Dk8ONw4rhuqzhu43hu51AR8OK4bqs4bud4buM4bulQeG7neG7jOG6qOG7juG7neG6rOG6vuG6vMOy4budUOG7nOG7neG6ulLhu51B4bqoeeG7jOG7neG7jOG6qMaw4bqq4budw5Phu7HDiuG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53huqjhur7FqeG7jMOy4budQeG6qHnhu4zhu53hu4zhuqjGsOG6quG7ncOK4bqs4buOUeG7neG6qMWp4bqq4budQeG6qOG6vuG7nUHhu6VB4bud4bqo4buOUeG6tMOKw7Lhu53hu4zhuqhE4budUOG7qcOy4bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu51O4bqoSOG7neG7jMOT4bqww4rhu53DgETDueG7neG7ueG7p8OK4bud4buMxJDDiuG6qOG7ncOB4buOUeG7neG7jMOTQ+G7neG6uOG6tuG7jOG7nU/hu47GsOG7neG6uOG6qMaw4budT+G7jsO5w4rhu43hu5094bq2w4rhu53huqjhurbhu4zhu53DiuG7q+G6vOG7neG7oeG7o+G7oeG7ocOy4bud4buMVeG7neG6uuG6tOG7neG7jOG6qOG7juG7neG6rOG6vuG6vOG7neG7nuG7p+G7nVDhu5zhu53hurpS4budw5Phu6VB4bud4buM4bqoxrDhuqrhu53DkuG6qsOK4bqo4bud4bqo4bq+xanhu4zhu53hu4zhur7hu6fDiuG7neG7jMSQw4rhuqjhu53hu5TEqEHhu53DgMWp4buM4buddcO6w7Lhu6Phu6Frw7Phu53hu4xV4bud4bq64bq04budQeG6qHnhu4zhu53hu4zhuqjGsOG6quG7ncOK4bqs4buOUeG7neG6qMWp4bqq4budw4Dhu5RLQeG7neG7jOG6qOG7juG7neG6rOG6vuG6vMOy4budUOG7nOG7neG6ulLhu53DgMWp4buM4buddeG7oWvDs+G7neG7jFXhu53hurrhurThu51B4bqoeeG7jOG7neG7jOG6qMaw4bqq4budUeG7neG7jOG6tuG7ncOK4bqs4buOUeG7neG6qMWp4bqq4budw4Dhu5RLQeG7neG7jOG6qOG7juG7neG6rOG6vuG6vOG7nVDhu5zhu53hurpS4budw4DFqeG7jOG7neG7n+G7o+G7o2vhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqrw5Phur7DiuG6rOG7neG7oeG7ncOK4bur4bq84bud4buh4buj4buh4bufLeG7oeG7o+G7oeG7oeG7neG7nuG7p+G7nU/hu45S4bude+G7ncOK4bur4bq84bud4buh4buj4buhcMOy4bud4buM4bq+4bunw4rhu53hu4zEkMOK4bqo4budQeG7gOG7neG7jOG6qOG6sOG6vOG7nXHhu53DgOG7iMOK4bud4bueROG7nUF5TuG7neG6qOG7jlHhurTDisOy4budcHLhu51Q4bup4bud4bue4bun4bud4bufcXXhu53hu4zhuqhHw4ov4bu5xrDDiuG7neG6vOG6quG6ssOK4budw4rDleG6quG7ncOA4buUS0Hhu51BR8OK4bqs4budw4rhuqjhu7PDiuG7ncOAxanhu4zhu51B4bqo4buO4bu1w4rhu5004bqrM8Oz4budcnDhu51Q4bup4budw4DFqeG7jOG7nUHhuqjhu47hu7XDiuG7nTThuqsz4budw4p4w4rhuqzhu51Bw7nhur7Ds+G7neG7n+G7n+G7nVDhu6nhu53hu57hu6fhu53hu6FyceG7neG7jOG6qEfDii/hu7nGsMOK4budw4DFqeG7jOG7nUHhuqjhu47hu7XDiuG7nTThuqsz4bud4bq44bqqw4Lhu47hu53hurzhu7fhu47Ds+G7neG7oeG7oXDhu53Dksaww4rhu51O4bqo4bu14bq84budw4Dhu5RLQeG7nUFHw4rhuqzhu53DiuG6qOG7s8OK4budw5LGsMOK4budTuG6qOG7teG6vOG7nTVANeG6peG7nUF5TuG7neG7jMSQw4rhuqjhu43hu53hu7hDw4rhuqjhu51P4buOeMOK4bud4buM4bq+4bunw4rhu53hu4zEkMOK4bqo4budw4DFqeG7jOG7neG7n3TDsnRw4bud4buM4bqq4bqw4buO4budQeG6qELhu5004bqrMy9Q4bup4budw7Xhu4zhu6vDiuG6rOG7neG7o8Oy4buhcOG7neG7jOG6quG6sOG7juG7nUHhuqhC4budw5Lhur7hu53hu57EqOG6quG7ncOK4bur4bq84bud4buh4buj4buh4bujw7Thu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu4zhuqBQ4buMLcO54bq64bqq4bqsw4pv4budw5Phuqrhuqzhuqjhu4zDs+G7m+G7k+G7kcOS4buMw5Phur7DiuG6rOG7k+G7uOG7p+G6quG7neG7nuG7p+G7ncaww4rhuqhv4budMuG6qsOK4bqo4bud4bqrw5Phu5RKw4rhuqzhu5Evw5Lhu4zDk+G6vsOK4bqs4buT4buRL07hu5M=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]