(Baothanhhoa.vn) - Trên cơ sở nhận diện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch hành động gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; liên hệ chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục và có cam kết không vi phạm trong thời gian tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

YXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd+G7kOG7oeG7s+G7iXnhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhu7Phu4nhurThu7MtYuG7o+G7kcO14buhM+G6r+G7m+G7tcO94buz4buR4buPw4I0xIPDoS7hu4fDguG6r8OsxILhu6HDteG6r+G7imXhu6HDteG6r+G6tmThuq/DtMOz4bqv4buzw7TDueG7ocO14bqvw63DtOG7k+G7ocO04bqv4buzeeG7lTNhL3fDoWHDtOG6t+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN34buy4buR4buz4buj4buJxIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4buz4buJ4bq04buzLWLhu6Phu5HDteG7oTPhuq/hu5vhu7XDveG7s+G7keG7j8OCNMSDw6HDjcO04bu1w4LDsuG7oeG6r2nhu5Fu4buh4bqv4buzw4Phuq/hu7PDtMSCw63huq/DtOG7kcOz4buh4bqv4bugw7XDtOG7leG6r3jhu7XDgm7hu7Phuq/hu7J54bu14buhw7Xhuq/huqDhu6nhu6HDteG6r8Oi4bqvw7Xhurvhu6Hhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/DjcO04buX4bqv4buzw7Thu5Xhuq/hurHhuqVhL8O04bq3w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w5Thu4liw6zEg8Oh4buyeW3hu6Hhuq/DreG7qeG6r8O94buv4bqv4buhw7Rm4buh4bqvw6zhu5HDs+G7oeG6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq9p4buRw7Lhu7Xhuq/DtOG7kcOz4buh4bqv4oCc4buzxILhuq/DrOG7keG7jeG7oeG6r2nhu5Fu4buh4oCdNeG6r+KAnOG7s8SC4bqvw63DtOG7tcOCw7Lhu6Hhuq/DtHFi4oCd4bqv4buzw7Thu4lw4bqv4buz4buR4buhw7Thuq/hu7PDtOG7heG7oeG6r+G7oMO1w7Thu5Xhuq944bu1w4Ju4buz4bqv4buyeeG7teG7ocO14bqv4bqg4bup4buhw7Xhuq/DouG6rzjhu53DtHFi4bqvLuG7kOG7kDk14bqvSWLhu6Hhuq/hu7LDtOG6oOG7seG7ocO14bqv4bq2QeG6r+G7suG7l+G7ocO04bqvw4HDguG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqvw5RxYuG6r+G7i8Op4bqvw63DtOG7l+G6r+G7i8SRcOG6r8OtY8Ot4bqv4buLZeG7ocO14bqvaeG7p+G6r+G7s3nEgsOt4bqv4buzw7Thu7Xhu6fDreG6r+G7o8Op4buhw7Thuq/hu4vEkXA14bqvw63DtOG7l+G6r+G7i8SRcOG6r8OtY8Ot4bqvw63hu4N34bqvw4HDgjXhuq/hu7PFqeG6r8Otw7ThuqLDreG6r+G7i2Xhu6HDtTXhuq/DrWPhu6Hhuq9p4bunNeG6r+G7i2Xhu6HDteG6r+G6tuG7kW3hu6E14bqvw63DuuG7ocO14bqvw63DtOG6osOtNeG6r+G6tuG7kW3hu6Hhuq/DrcO04bqiw63huq/DreG6ueG7oeG6r8Ot4bqi4bqvw63DtOG6osOt4bqv4buh4bq54buhw7U14bqv4buhw7Thu5HDs+G7n+G6r+G6tkHhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r8O14buRYnA14bqv4bq04buHw4Lhuq/DrMSC4buhw7Xhuq/hu51u4bqvw7RwxJHDrcO04bqvw7Rk4buhw7Thuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r8O14bq74buh4bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r+G7oMO1w7Thu5Xhuq944bu1w4Ju4buz4bqv4buyeeG7teG7ocO14bqv4bqg4bup4buhw7Xhuq/DouG6r+G6tuG7q+G7keG6r8ONw7Thu5fhuq/hu7PDtOG7leG6r+G6seG6pS3DjeG7si/hu7Is4bqvw63DgWLhuq9J4bun4bqvw43DtOG7k+G7ocO04bqv4buzeeG7lTThuq/hu6Phu5Ft4buh4bqvw7TDs+G6r8Otw7Thu5fhuq95YuG6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq/DtMSR4buh4bqvw63DtG414bqv4budw7Thu7XDgm7hu7Phuq/hu4vhu5HDsuG7nzXhuq/hu4tv4bqveWLhuq9p4buRw7Phu6Hhuq93w7Rjd+G6r+G7ncO04bq7w63huq93w7RBw63huq/hurZk4bqvw61x4bqvw61i4buf4bqv4budbuG7s+G6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r+G6tuG7keG6r3fDtMSR4buf4bqv4buzeXDhu6HDteG6r+G7s8O04bux4buR4bqvw7Xhu5Fi4buh4bqv4buz4bur4buRNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDguG6r3fDjeG7ieG7oeG7s+G7iXnEg8OhYeG7keG7n8O14bqvw63hu6Niw73DvV3Eg+G7kcON4buJ4buh4buz4buJecSD4bqvw73hu7PDguG7o+G7iV3Eg+G6suG7kcOs4buzw7Qz4bqv4bqn4bqx4bqxd+G6tDThuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7Mz4bqv4bq14bqn4bqtd+G6tDTEg+G6r8O9ecOtXcSDLy/DrcOs4buhNmlicOG7s8O0YuG7ocO0w7RwYjbhurbhu6Evw6zhu4nDveG7neG7s3B3L+G7oeG7ieG6ssO9L+G6t+G6q+G6peG6sy/hurfhuq3huq3DrOG6s+G6t+G6q+G6peG6reG6t8Oi4buz4bq14bqz4bqzw6LhurPhu6PhurE24bubd8O1Mnld4bqp4bqp4bqnxIPhuq9i4buj4buzXcSDw43DtOG7tcOCw7Lhu6Hhuq9p4buRbuG7oeG6r+G7s8OD4bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r+G7oMO1w7Thu5Xhuq944bu1w4Ju4buz4bqv4buyeeG7teG7ocO14bqv4bqg4bup4buhw7Xhuq/DouG6r8O14bq74buh4bqv4bq24bur4buR4bqvw43DtOG7l+G6r+G7s8O04buV4bqv4bqx4bqlxIPhuq8vw6FhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6HDjcO64buhw7Xhuq/hu6HDtOG7h+G7oeG6r8ONw7rhu6HDteG6r+G7s8OC4bqvw41X4bqvw4xB4buhw7Xhuq/DrUHhuq/DjOG7ieG7o+G7s2Lhuq844buzw7Thu5Xhuq/hu7N54buD4buh4bqvSeG7t+G7s+G6r8Od4bup4buhNeG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r8OUcOG6veG7ocO14bqvw5RxYjnhuq/DvWXhu6Hhuq/hurThu7Xhu4Phu7Phuq/DtGThu6HDteG6r+G6tOG7teG7g+G7s+G6r+G7ncO0Z+G7tTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhSWPhu5/huq/DvWPhu7Phuq/DrWPDreG6r+G7nW7huq/DtHDEkcOtw7Thuq/DjcO04bqg4bup4buhw7Xhuq/hu7N54buZ4buhw7Thuq/DtGThu6HDtOG6r+G7i+G7p+G7ocO14bqvw63DgWLhuq9JYuG7oeG6r+G7ssO04bqg4bux4buhw7Xhuq/hurZB4bqv4buy4buX4buhw7Thuq/DgcOCNeG6r8OtY8Ot4bqvw63hu4N34bqvw4HDgjXhuq/hu7PFqeG6r8Otw7ThuqLDreG6r+G7i2Xhu6HDteG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu7NwZOG7oeG6r+G7s+G7l+G7ocO04bqv4buLw6nhuq/DrUHhuq/hu7PDtMOy4bqvw7RxYuG6r+G6tuG7kcOzw63huq/DtHPDreG6r+G7s2Z34bqv4bq2ZOG6r+G7o2Thu5/huq/hu7PDtOG7iXDhuq/hu7PhuqDhuq/hu7PhuqDhu6/hu6HDtTXhuq/hu4vEkXDhuq/hu4vhuqLDrTXhuq93w7Rw4buhw7Xhuq/DrWPDrcO04bqvw5Thu6Xhuq/DjcO04buT4bqv4bue4buR4buhw7Thuq9p4bq94buhw7Xhuq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqv4bq24buRw7PDreG6r+G7o2Thu5/huq/hu7PDtOG7kW7hu7Phuq/hu7PDtMSCw6014bqvw7Thu5HDs+G7teG6r3jhu7VlNeG6r8O94bquYuG6r+G7i8Wp4buR4bqv4bujb+G6r+G7o8O54buRNeG6r3fDtHDhu6HDteG6r8OtY8Otw7Thuq/hu6Nk4buf4bqv4bq24buRw7PDreG6r+G7i8Oy4bqvw7Xhu4Xhu6Hhuq/DrOG7h+G7oTXhuq/DveG7h+G7teG6r8O9Y+G7s+G6r+G6tuG7q+G7keG6r+G7ocO04buH4buh4bqvw6zhu4fhu6Hhuq/DtOG7qeG7oTbhuq874buRw7PDreG6r+G7s8O0xILDreG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G7s+G7kW7hu6Hhuq/DtGThu6HDtOG6r+G6tuG7q+G7keG6r3fDtOG6oOG7qeG7ocO14bqvw63DtOG7h+G7n+G6r+KAnOG7s3lt4buh4bqv4buzeeG6oOG7q8OtNeG6r8Os4bqg4bur4buR4bqvw71i4bu14oCdNeG6r+KAnOG7s3lw4buhw7Xhuq/hu7N54bqg4burw6014bqv4buhw7VwZOG7keG6r8O9YuG7teKAnTXhuq/hu4tv4bqvw61icOG6r+G7s3ljw63DtOG6r+G7ocO04buRw7Phu5/huq/hu6Ft4bu14bqvw7XhuqDhu6nhu6HDteG6r+G7s8SC4bqvw7Xhu5Fjw63huq/DtHPDreG6r+G7s3nhuqDhu6vDrTXhuq/hu6Nk4buf4bqv4buzw7Thu4lw4bqv4buzeeG6oOG7q8Ot4bqvw63DgWLhuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r+G7i+G6ouG7ocO14bqv4buL4buF4bu14bqv4bq2ZOG6r8OtY+G7oeG6r2nhu6fhuq/DrcO0w4Hhuq/DrcO0w7nhu7Phuq/DrWPDreG6r8Ot4buDd+G6r+G7i8Op4bqv4buzxJFw4bqv4buhbeG7oeG6r8O9xILhuq/DrcO04bu1w4LDsuG7oeG6r2nhu5Fu4buh4bqv4buz4buTw63DtOG6r8OtxILDreG6r3l14bqv4buhxKnhu7M14bqv4buhw7Thu4Phu7Phuq/hu6Nk4bqv4buzeXDhu6HDteG6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7s2PDreG6r+G7o8Op4buhw7Thuq/hu4vEkXA14bqvw63DtOG7l+G6r+G7i8SRcDXhuq/hu4vhu5Fv4bu14bqvw7Rk4buhw7Thuq/hu7PDtMSCw63huq/DtOG7kcOz4buh4bqvw7Thu5HDs+G7teG6r3jhu7Vl4bqvw61jw63huq/hu6HDtOG7kcOz4buf4bqv4bq2QeG6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7s2PDrTXhuq/huqXhuq/DrcO04bqg4bup4buhw7Xhuq/hu7N54buZ4buhw7Thuq/hu7N5c+G7ocO14bqv4buz4buH4bufNeG6r8Oi4bqv4budw7Thu4fhu7Xhuq/hu4vhu6fhu7Phuq93w7Rj4bqv4buzw7Thu4lw4bqv4bugw7XDtOG7leG6r3jhu7XDgm7hu7Phuq/hu4rEkeG7keG6r8O04bun4buR4bqv4buKZeG7ocO14bqvaeG7p+G6r+G7s+G7l+G7ocO04bqv4buj4buF4buh4bqv4buzw7ThuqLhuq8uO+G7kOG7kOG7kDbhuq/hu6DDtOG7kW/hu7Xhuq/hu4vhu5Vi4bqvd8O04bqg4bup4buhw7U14bqvw63hu6nhuq944bu1YuG7oTXhuq/hu4vhu6nhu6Hhuq/hurbhu5Xhuq/hu4vDqeG6r8OtceG6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq/DrWPDrcO04bqv4bujZOG7n+G6r+G7n+G7q+G7keG6r+G7s8O04buRbuG7s+G6r+G7s8O0xILDrTXhuq/DtOG7kcOz4bu14bqveOG7tWXhuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq/hu7PDtMSCw63huq/DtOG7kcOz4buh4bqv4bq2ZOG6r+G7o8SCYuG6r8Otw7Rz4buh4bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r+G7ncO04buH4bu14bqv4buL4bun4buz4bqvd8O0Y+G6r8O14bq74buh4bqv4bq24bur4buR4bqvw7Xhu5Fl4buR4bqveOG7tcOCbuG7s+G6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq/hurbhu4Phu6Hhuq/hu4tv4bqv4buhxanhu5Hhuq/DreG7p+G7nzXhuq9p4bqiw63huq/hurThu7fDreG6r+G7s3lt4buh4bqvw61jw63huq/hu6PGoeG7ocO04bqv4bq2xILDrTXhuq/hu6HDtOG7g+G7s+G6r+G7o2Thuq/DrWPDreG6r+G7o8ah4buhw7Thuq/hurbEgsOt4bqv4buhw7TEkcOC4bqvw61l4bufNeG6r8OtceG6r+G7o+G7kW3hu6Hhuq944bu1YuG7oeG6r+G7ocO04buRb+G7teG6r+G7i27hu6Hhuq/DrHBi4buhw7Thuq/hu6HDtcO04buRw7N34bqv4bq2ZOG6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqvw6zhu4fhu6E14bqv4buLw7Lhuq/hu7Nmd+G6r+G7s3nhu7Xhu6HDteG6r+G7o8Op4buhw7Thuq/hu4vEkXA14bqvw63DtOG7l+G6r+G7i8SRcDXhuq/hu7PDg+G7ocO14bqvaeG6oOG7q8Ot4bqvw7Xhu5Fl4buR4bqveOG7tcOCbuG7s+G6r8Os4bqi4buz4bqv4buL4buRw7Lhu582YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoeG7ssOD4buhw7Xhuq/DreG7g3fhuq/DgcOCNeG6r+G7s8Wp4bqvw63DtOG6osOt4bqv4buLZeG7ocO14bqv4buLw6nhuq/DrcO0w4Hhuq/hu4vhu6fhu6HDtTXhuq/DvWPhu6HDteG6r+G7s8SRcOG6r8OtQeG6r+G7s8O0w7Lhuq/DtHFi4bqv4bqz4bqt4bqvaeG7kcOy4bu14bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r8O94bu1w4Lhuq/hu7PDtHBj4buR4bqv4bq2b+G6r+G7s+G6oOG6r+G7s+G6oOG7r+G7ocO1NeG6r+G7i8SRcOG6r+G7i+G6osOtNeG6r+G7o8O54buR4bqvw73DueG7ocO1NeG6r+KAnOG7s8SC4bqvw6zhu5Hhu43hu6Hhuq9p4buRbuG7oeKAnTXhuq/igJzhu7PEguG6r8Otw7Thu7XDgsOy4buh4bqvw7RxYuKAneG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu6Hhu6fhu5Hhuq9p4bun4bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/huqnhurPhuq9p4buRw7Lhu7Xhuq/DtOG7kcOz4buh4bqv4buhw7R04bqvw7Thu6nhu6Hhuq/hu4vDsuG6r8Os4buN4bqv4buhw7Rm4buh4bqvw6zhu5HDs+G7oTbhuq/DjWPDreG6r8Ot4buDd+G6r8OBw4I14bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq/hu4tl4buhw7Xhuq/DreG7g3fhuq/hu7N5beG7oeG6r+G7i8Op4bqvw63DtMOB4bqv4buL4bun4buhw7Xhuq93w7Rj4buz4bqvw7Thu5HDs+G7oTXhuq/DteG7reG7keG6r+G6pOG6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq/DtMSR4buh4bqvw63DtG414bqvw4Ju4bu14bqv4budxKnhu5814bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r+G7ncO04bu1w4Ju4buz4bqv4buL4buRw7Lhu5/huq/DrcOBYuG6r8Ot4buDd+G6r8Os4bqg4bur4buR4bqv4buLw7Lhuq/hu7PFqeG6r8Otw7ThuqLDreG6r+G7neG7kcOy4buf4bqv4buL4buRw7Lhu5814bqv4bu1w7nhu6Hhuq/hu6Hhurvhu6E14bqvw63DtOG7g+G7oeG6r8Otw7Thu5fhu6HDtOG6r+G7neG7lXfhuq/hu7PDtOG7seG7keG6r+G7ocO04bqw4buhw7Xhuq/hu6PDs8Otw7Thuq/hu6PEkcOtNeG6r+G6tOG6ruG6r+G7o+G6pOG6r+G7ocO1w7Thu5Ft4buf4bqv4buzZnfhuq/hu7PDtMOyNeG6r8OtY+G6r+G7ocO04buH4buh4bqvw61x4bqvw71i4buR4bqvd8O0xJHhu5824bqvSWLhu6Hhuq/hu7LDtOG6oOG7seG7ocO14bqv4bq2QeG6r+G7suG7l+G7ocO04bqvw4HDguG6r+G6tmThuq/DrWPDreG6r2li4buh4bqv4bq04buHw4Lhuq/DrMSC4buhw7Xhuq/hu4pl4buhw7Xhuq/DrcOBYuG6r+G7suG7l+G7ocO04bqvw4HDguG6r+G7i8Op4bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/hu6Nmd+G6r8OtY8Ot4bqv4buLcGThu6Hhuq/DrcO64buhw7Xhuq/hu7Njw63huq/hu7Phu5Fu4buh4bqvw7Rk4buhw7Thuq/hu53hu5HDsuG7n+G6r+G7s3liNeG6r3lk4bqvw71wY+G7s+G6r+G7s8O04bqg4bux4buhw7Xhuq/hurThu7XDgm3hu6Hhuq/hurbhu5HDs8Ot4bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r8OtY8Ot4bqv4buhw7XDtOG7leG6r3jhu7XDgm7hu7M14bqvw63DtOG7l+G6r+G7s8O04buVNeG6r+G7nW7hu7Phuq/hu6Phu7Vm4buh4bqvw63DtOG6oOG7qeG7ocO14bqv4buzeeG7meG7ocO04bqvw63DuuG7ocO14bqv4buzY8Ot4bqvw63DgWLhuq/hu7J54bu14buhw7Xhuq/huqDhu6nhu6HDtTXhuq/DrcOBYuG6r+G7s+G7l+G7ocO0NuG6r1jhu7Vi4bqv4bud4buRw7Lhu5/huq/hu4vhu5HDsuG7nzXhuq/hu4vDqeG6r+G6tGPDreG6r+G7i+G7leG7ocO04bqveXXhuq/hu7N5Y8Otw7Thuq/hu6HDtOG7kcOz4buf4bqvw63DgWLhuq/hu7Nmd+G6r+G7s8O0w7I14bqvw61j4bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/hurZk4bqv4buzeWPDrcO04bqv4buhw7Thu5HDs+G7n+G6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqv4buL4bqi4buhw7Xhuq/hu4vhu4Xhu7Xhuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4bq24buRw7PDreG6r+G7s8O0xILDreG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/DrcO04bqiw63huq/hu7N5Y8Otw7Q14bqv4buhw7Thu5HDs+G7n+G6r+G6tkHhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r8O14buRYnA14bqv4bq0Y8Ot4bqv4buL4buV4buhw7Thuq95deG6r+G7s3ljw63DtOG6r+G7ocO04buRw7Phu5/huq/hu4vDsuG6r+G6tGXDguG6r3li4bqv4buz4bul4buh4bqv4buzxJHhu5E14bqv4budw7Thu7XDgm7hu7Phuq/hu4vhu5HDsuG7nzXhuq/hu7N5beG7oeG6r8Ot4bup4bqvw73hu6/huq/hu4tx4bqv4buLb+G6r3li4bqv4budbuG6r8O0cMSRw63DtOG6r+G7ncO04bq7w63huq93w7RBw6014bqvw63DgOG7ocO14bqv4buhw7ThuqDhuq/DrWLhu5/huq/hu51u4buz4bqv4budw7ThurvDreG6r3fDtEHDrTXhuq9pYuG7oeG6r8O0ZOG7ocO04bqv4buzw7TDuuG7ocO14bqvaWNw4bqv4budbuG7s+G6r+G7o+G7tWbhu6E14bqv4buLw7rhu6Hhuq/hu4vDucOt4bqv4buhw7ThurvDreG6r+G7ocO04buv4bqvw61jw63huq/hu4vhu6nhu6Hhuq/hurbhu5Xhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G7neG7kcOy4buf4bqv4buzeWI14bqveWThuq/DvXBj4buz4bqv4budw7ThurvDreG6r3fDtEHDrTXhuq/DveG6rmLhuq/DrcO04bqwYuG6r+G6tuG7q+G7keG6r+G7s+G7keG7ocO04bqv4buzw7Thu4Xhu6Hhuq/hu53DtGfhu6Hhuq/hu7N54bqg4bup4buhw7U14bqv4buhw7XDtOG7kW3hu5/huq/hu7Phu7fDrTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4oCcO+G7kcOzw63huq/hu7PFqeG6r8Otw7ThuqLDrTXhuq/hu7N54buRw7Lhu6Hhuq/hu53DtGLhu5Hhuq/hu7PDtMSCw63huq/DtOG7kcOz4buh4bqv4buhw7XDtOG7kW3hu5/huq/hu7Phu7fDreG6r8ONw7Thu5fhuq/hu7PDtOG7leG6r+G6seG6pS3DjeG7si/hu7Is4bqvw63DgWLhuq9J4bun4bqvw43DtOG7k+G7ocO04bqv4buzeeG7leG6r8O14bq74buh4bqv4bq24bur4buR4bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r+G7oMO1w7Thu5Xhuq944bu1w4Ju4buz4bqv4buyeeG7teG7ocO14bqv4bqg4bup4buhw7Xhuq/DouG6r+G6tm/huq/hu7Phurnhu6HDteG6r8Ot4bqg4bux4buhw7Xhuq/hurThu4fDguG6r8OsxILhu6HDtTXhuq/DrcO04buX4buhw7Thuq/hu4vDueG7oeG6r+G7imXhu6HDteG6r+G7i8Op4bqv4buL4buJ4buf4bqv4bujxJHhu5Hhuq/DtOG7kcOz4bu14bqveOG7tWXhuq/hu7PDtOG7kW7hu7Phuq/hu7PDtMSCw63huq/hu7N5beG7oeG6r+G7ocO04buRb+G7teG6r+G7o8ah4buhw7Thuq/hurbEgsOtNeG6r8O1cXfhuq93w7Thu4Xhu6Hhuq944bu1YuG7oeG6r+G7s3lz4buhw7Xhuq/hurZkcOG6r8O9xILhuq93w7Rj4buz4bqv4buzeeG7kcOy4buh4bqv4buL4buR4bqv4bujbeG7oeG6r8Otw4Fi4bqv4buz4buX4buhw7Thuq/hu7N5cOG7ocO14bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r+G7oeG6ueG7n+G6r3jhu7ViNOG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu4tx4bqvw61x4bqveeG7g+G7s+G6r+G7ocO04buRb+G7teG6r+G7s+G7g+G7n+G6r8O14bqg4bup4buhw7Xhuq/DrWPhu6Hhuq9p4bunNeG6r+G7i2Xhu6HDteG6r+G6tuG7kW3hu6Hhuq/DteG6oOG7qeG7ocO14bqv4bufaOG7tTXhuq/hu7Nm4buh4bqv4buzQcOCNeG6r+G7i8Wp4buR4bqv4buf4bur4buR4bqv4bujb+G6r+G7o8O54buR4bqv4bujZOG7n+G6r+G6tuG7kcOzw6014bqv4buzY8Ot4bqvd8O0cOG7ocO14bqvw63DuuG7ocO14bqv4buzY8Ot4bqvw7Xhu4Xhu6Hhuq/DrOG7h+G7oTXhuq/DvWPhu7Phuq/DrOG7h+G7oTXhuq/hurbhu5nhuq/DrOG7h+G7oTXhuq/igJzhu6Fx4buR4bqv4buL4buR4bqv4buLw7rhu5Hhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/hu6Nk4buf4oCdNeG6r+KAnOG7oXHhu5Hhuq/hu5Phu7M14bqv4bujZOG7n+G6r+G7ocO04buRb+G7teKAnTY2NjXhuq/hu6Ft4bu14bqvw61icOG6r+G6pOG6r+G7s8O04bqiw63huq93w7RB4buhw7Xhuq/DvcSC4bqv4buyxanhuq944bu1w7nDrTXhuq93w7RBw63huq/hurZB4bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/DrOG7h+G7oTXhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G7ocO04buH4buh4bqvw6zhu4fhu6Hhuq/DtcO04buR4bqv4buhw7Rm4buhNeG6r8O1cXfhuq93w7Thu4Xhu6Hhuq944bu1YuG7oeG6r+G7s3lz4buhw7Xhuq/hu4vDsuG6r+G7s+G7l+G7ocO04bqv4buyw7Ri4buhw7Thuq/DlHFi4bqvw7RwZOG7oeG6r+G7s8O0ZOG7ocO04bqv4bufQcOt4bqv4buz4buRbeG7teG6r+G7oMO1w7Thu5Xhuq944bu1w4Ju4buz4bqv4buKxJHhu5Hhuq/DtOG7p+G7keG6r+G7imXhu6HDteG6r2nhu6fhuq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r+G7o+G7heG7oeG6r+G7s8O04bqi4bqvLjvhu5Dhu5Dhu5Dhuq/hu4tv4bqveWLigJ3huq/igJPhuq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqv4bqk4bqv4bud4buRbuG7oeG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq9pZOG7keG6r3fDtGPhu7Phuq9p4buRw7Lhu7Xhuq/DrcOBYuG6r+G7i+G7peG7ocO14bqvw63DtOG7k+G6r+G7snnhu5Xhu6HDtOG6rzvhurnhu6Hhuq/DjcO04buRbuG7oTXhuq8jw4Lhuq/hurbhu5Ft4buh4bqv4buyeeG7teG7ocO14bqv4bqg4bup4buhw7Xhuq/hu4pl4buhw7U14bqvSeG7k+G6r+G7s8O04bqg4bqv4buy4buX4buhw7Thuq/DgcOCNeG6r8ONw7TDgeG6r+G7s+G7lcOtw7Thuq/DlOG7iuG7oMOM4bqv4buz4buX4buhw7Q14bqv4buzxJHhu5Hhuq/DtOG7p+G7keG6r+G7ocO1w7Thu5Xhuq/DveG7qeG6r+G7nW7hu7Phuq/hurXhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hu7PDtMSCw63huq/DtOG7kcOz4buh4bqvw43DtOG7l+G6r+G7s8O04buV4bqvw73DueG6r+G6seG6pS3DjeG7si/hu7Is4bqvw63DgWLhuq9J4bun4bqvw43DtOG7k+G7ocO04bqv4buzeeG7leG6r8Otw4Fi4bqv4buz4buX4buhw7Thuq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G7s8Wp4bqvw63DtOG6osOt4bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/huqXhuq/hurbDg2Lhuq944bu1YjZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4Lhuq93w43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPhu5HDjeG7ieG7oeG7s+G7iXnEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhurLhu5HDrOG7s8O0M+G6r+G6p+G6seG6sXfhurQ04bqvw7Thu4nhu5HDtcO04buzM+G6r+G6teG6s+G6qXfhurQ0xIPhuq/DvXnDrV3Egy8vw63DrOG7oTZpYnDhu7PDtGLhu6HDtMO0cGI24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurfhuqvhuqXhurMv4bq34bqt4bqtw6zhurPhurPhurHhurfhuqvDouG6q+G7s+G6p+G6tcOiw6LhurPhu6PhurE24bubd8O1Mnld4bqz4bq14bqxxIPhuq9i4buj4buzXcSDw43DtOG7tcOCw7Lhu6Hhuq9p4buRbuG7oeG6r+G7s8OD4bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r+G7oMO1w7Thu5Xhuq944bu1w4Ju4buz4bqv4buyeeG7teG7ocO14bqv4bqg4bup4buhw7Xhuq/DouG6r8O14bq74buh4bqv4bq24bur4buR4bqvw43DtOG7l+G6r+G7s8O04buV4bqv4bqx4bqlxIPhuq8vw6FhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDjWJ34buz4buRcOG7ocSDw6HDjWPDreG6r8OtY+G6r+G7ocO04buH4buh4bqv4buL4bqg4butw63huq/hurbhu5Hhu6HDtOG6r8OsYuG7ocO04bqv4buzxJHhu5Hhuq/DlOG7p+G7keG6r+G7ocO1w7Thu5Xhuq/DveG7qeG6r+G7nW7hu7Phuq/hurXhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hu7PDtMSCw63huq/DtOG7kcOz4buh4bqvw43DtOG7l+G6r+G7s8O04buV4bqvw73DueG6r+G6seG6pS3DjeG7si/hu7Is4bqvw63DgWLhuq9J4bun4bqvw43DtOG7k+G7ocO04bqv4buzeeG7lTXhuq/hu7PFqeG6r8Otw7ThuqLDreG6r+G7ocO1ZMOC4bqv4bqtLeG6pS3hurPhurHhurfhuqs2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoeG7oMO04bqw4buhw7Xhuq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+G7s8SC4bu14bqv4buL4bun4buz4bqvd8O0Y+G6r+G7s3lw4buhw7Xhuq93w7Rj4buz4bqv4buzeeG7kcOy4buh4bqv4bud4buR4buhw7Thuq/hu7Nu4bqvLeG6r+G6tMOp4bqvw7Thu6fhu5Hhuq/hu7N5beG7oeG6r+G7ocO04buRb+G7teG6r+G7o8ah4buhw7Thuq/hurbEgsOt4bqv4bufZOG6r+G7s8OD4bqv4buzeeG6oOG7q8Ot4bqv4buLbuG7oeG6r+G7oWLDguG6r+G7s+G7l+G7ocO04bqv4buzYuG6r8Otw7ThuqBi4bqvaWJw4bqvw7Xhu5Hhu7Hhuq/hu4vEkeG7s+G6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqv4buh4bq54buf4bqv4bqz4bqx4bq34bqrM+G6r+G7ssO5w63huq/hu4vhu6fhuq/hu7Phurnhu6HDteG6r+G7s3nhuqDhu6/hu6HDteG6r+G7s8Wp4buhw7Xhuq/DvWXhu6Hhuq93w7Rn4buf4bqv4buzeW3hu6Hhuq/hu4vhu5Vi4bqvaWThu6Hhuq84w5VZw4xXOeG6r+G7i8SR4buz4bqv4buf4bqiw63huq/DrWJw4bqv4buhw7Thu4Phu7Phuq/hu7PDg+G6r+G7s3nhuqDhu6vDreG6r+G7i27hu6Hhuq/hu6Fiw4I04bqv4bujZOG6r+G7n+G7p+G7s+G6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu6HDtOG6sOG7ocO14bqv4buz4buX4buhw7Thuq/DrXHhuq/hu51u4buz4bqveOG7tWXhuq/hurThu4fDguG6r8OsxILhu6HDteG6r+G7ocO64buhw7Xhuq/hu7PDtMO64buh4bqv4buf4bur4buR4bqv4buzw7nhu7Phuq/hu6HDtOG7g+G7s+G6r8OtZeG6r+G7oeG6oOG7q8OtNOG6r8O14buRY3Dhuq/DrEHDreG6r+G7n8OA4buR4bqv4buhw7Rz4buh4bqv4bq2ZOG6r+G7s8O0w7Lhuq/hu7PDtGJw4bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/hu7Phu5PDrcO04bqvw61icOG6r+G7s+G7kW534bqv4buzQcOt4bqvw6zhu7XDguG6r+G7s3nhu5nhuq/hurbhu5Xhuq/hu7N54buT4bqv4buhw7Rx4buf4bqvw61jw63huq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r8OsaOG7oeG6r+G7i+G7heG7teG6r8OtZeG6r+G7oeG6oOG7q8OtNOG6r+G7s+G7l+G7ocO04bqv4buL4buF4bu14bqv4buz4buRbeG7oeG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/DrWXhuq/hu6HhuqDhu6vDreG6r8O0cGThu6Hhuq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+G6tuG7kcOzw63huq/DveG6u3fhuq/hurRud+G6r+G7i+G7qeG7oeG6r+G6tuG7leG6r8O0ZOG7ocO04bqvw63DtOG7k+G7ocO04bqvw63hu4N34bqv4bq0w6nhuq/hu7PDtOG7iXDhuq/hu7Phu5Hhu6HDtOG6r+G7s8O04buF4buh4bqv4bugw7XDtOG7leG6r3jhu7XDgm7hu7Phuq/DvcO54bqv4bq14bqt4bqv4buhw7Vkw4Lhuq/hurPDoi3hurfhurMt4bqz4bqx4bq34bqp4bqvw63DgWLhuq9J4bun4bqvw43DtOG7k+G7ocO04bqv4buzeeG7lTY2NuG6r2lt4buh4bqvw63EkeG7ocO04bqvw73EguG6r3jhu7Vi4buh4bqv4buz4buH4buf4bqv4bujw6nhu6HDtOG6r+G7i8SRcDXhuq/DrcO04buX4bqv4buLxJFwNeG6r8O0xrDhuq/hu7N54butNeG6r8O14buR4bu3d+G6r+G7i3bhuq/DrcOBYuG6r+G7snnhu7Xhu6HDteG6r+G6oOG7qeG7ocO1NeG6r+G7o2Thuq/hu5/hu5Hhu6HDtOG6r8Otw7ThuqLhu6HDteG6r3l14bqv4buhxKnhu7Phuq/DrcOBYuG6r8O9xILhuq/hu7Nmd+G6r+G7s3nhu7Xhu6HDteG6r+G7o8Op4buhw7Thuq/hu4vEkXA14bqvw63DtOG7l+G6r+G7i8SRcDXhuq/hu6HGsOG6r+G7o8SCw63huq/DrcO54bqvw7Xhurvhu6HDteG6r8Otw4Fi4bqveeG7g+G7s+G6r+G7ocO04buRb+G7teG6r+G7s8O0buG6r8O0w7Phuq/hu6PDqeG7ocO04bqv4buLxJFw4bqv4bq2ZOG6r8OtY8Ot4bqv4buz4buF4buhw7Xhuq/hu6Phu6t34bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/DrOG7h+G7oeG6r+G7s+G7l+G7ocO04bqv4buzYuG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/DveG7tcO54buz4bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r+G7oeG6ueG7n+G6r3jhu7ViNeG6r+G7s8SRcOG6r+G7i2Thuq954buD4buz4bqv4buj4bur4buh4bqv4buLw7Lhuq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqvaeG6ouG7s+G6r3fDtGPhuq/hu4vhu5Hhuq/hu6Nt4buhNeG6r3fDtOG7g+G7oeG6r+G7i+G7g+G7teG6r8O0cGThu6Hhuq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+G6tmThuq/DtHBk4buh4bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/hurbhuqDhu63hu7Phuq/hu5/huqLDreG6r+G7nG7huq/DtHDEkcOtw7Thuq93w7Rj4buz4bqv4buzeeG7kcOy4buh4bqv4bud4buR4buhw7Thuq/hu7Nu4bqvLeG6r+G6tMOp4bqvw7Thu6fhu5Hhuq/huqXhuq/hu6Hhurnhu5/huq844bqz4bqx4bq34bqn4bqvLeG6r+G6s+G6seG6s+G6sTk2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4buz4buJ4bq04buzLWLhu6Phu5HDteG7oTPhuq954buRw7XDtOG7szTEg8OhYcO94buzeXDhu6HDtcOhSWThu5Hhuq/hurZk4bqvZeG7ocO0M+G6r1fDtGLhu6Hhuq/hu6DDtWJhL8O94buzeXDhu6HDtcOhYS93w6E=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]