(Baothanhhoa.vn) - Trên cơ sở nhận diện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch hành động gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; liên hệ chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục và có cam kết không vi phạm trong thời gian tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrBP4buV4butZuG7q+G7rG/hu63hu5NmOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG7rWbhuqLhu60t4bq14buTb23hu5VbYcO04buv4bux4butb2zDg105NCXDqcODYeG7g+G7ueG7lW1h4buE4bqt4buVbWHDgOG6pWFuxKlh4butbnDhu5VtYeG7h27Ds+G7lW5h4but4bur4buNWzMvxrA0M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5YeG7seG7rcOD4buTZig54butZuG6ouG7rS3hurXhu5NvbeG7lVthw7Thu6/hu7Hhu61vbMODXTk04buGbuG7r8ODauG7lWHhu4Fv4buL4buVYeG7reG7t2Hhu61u4bu54buHYW5vxKnhu5Vh4buUbW7hu41h4bup4buvw4Phu4vhu61h4bus4bur4buv4buVbWHhu7N14buVbWHDo2FtYuG7lWHDgMO6b2Hhu4Zu4buPYeG7rW7hu41hw6HEgzMvbsOgNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcawTmbhurXhu4M5NOG7rOG7q8Os4buVYeG7h3Vh4bux4bunYeG7lW7hur3hu5Vh4buDb8Sp4buVYeG7lW7DgeG7lW1h4buBb2rhu69hbm/EqeG7lWHigJzhu63hu7lh4buDb2vhu5Vh4buBb+G7i+G7leKAnSJh4oCc4but4bu5YeG7h27hu6/Dg2rhu5Vhbsah4bq14oCdYeG7rW5m4buXYeG7rW/hu5VuYeG7rW7hurvhu5Vh4buUbW7hu41h4bup4buvw4Phu4vhu61h4bus4bur4buv4buVbWHhu7N14buVbWHDo2Ex4buRbsah4bq1YSVPTzIiYeG7gOG6teG7lWHhu6xu4buzw7nhu5VtYcOAeGHhu6zhu4/hu5VuYXnDg2Hhu6xu4bq14buVbmFOxqHhurVh4buF4bqpYeG7h27hu49h4buF4bqn4buXYeG7h8Oi4buHYeG7heG6reG7lW1h4buBcmHhu63hu6vhu7nhu4dh4butbuG7r3Lhu4dh4buT4bqp4buVbmHhu4Xhuqfhu5ciYeG7h27hu49h4buF4bqn4buXYeG7h8Oi4buHYeG7h+G6ucawYXnDgyJh4butc2Hhu4du4bu14buHYeG7heG6reG7lW0iYeG7h8Oi4buVYeG7gXIiYeG7heG6reG7lW1hw4Bvw6zhu5UiYeG7h+G7oeG7lW1h4buHbuG7teG7hyJhw4Bvw6zhu5Vh4buHbuG7teG7h2Hhu4fhuqvhu5Vh4buH4bu1YeG7h27hu7Xhu4dh4buV4bqr4buVbSJh4buVbm/EqeG7mWHDgHhh4buF4buz4bul4buHYW1v4bq14buXImHhuqLDqcODYeG7g+G7ueG7lW1h4buR4buLYW7hu5fhuqfhu4duYW7huqXhu5VuYeG7hXLhu5VtYW1i4buVYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu5RtbuG7jWHhu6nhu6/Dg+G7i+G7rWHhu6zhu6vhu6/hu5VtYeG7s3Xhu5VtYcOjYcOAw7pvYeG7hm7hu49h4butbuG7jWHDocSDLeG7huG7rC/hu6wkYeG7h3nhurVh4buAcmHhu4Zuw7Phu5VuYeG7reG7q+G7jV1h4buTb8Os4buVYW7EqWHhu4du4buPYeG7q+G6tWHhu5Vuw4Hhu5VtYW7huqfhu5Vh4buHbuG7iyJh4buRbuG7r8OD4buL4butYeG7hW9q4buZImHhu4Xhu4lh4bur4bq1YeG7gW/EqeG7lWHGsG7DosawYeG7kW5i4buHYcawbnjhu4dhw4DhuqVh4buHxqFh4buH4bq14buZYeG7keG7i+G7rWHhu5Fu4buh4buVbWHDgG9hxrBu4bqn4buZYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4butbsO5b2Ftb+G6teG7lWHhu63Dum8gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODYcaw4buGZuG7leG7rWbhu6s5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOW/hu4Zm4buV4butZuG7qzlh4bux4butw4Phu5NmKDnhuqBv4buD4butblth4bqvw6HDocaw4bqiXWFuZm9tbuG7rVth4bqj4bqv4bqxxrDhuqJdOWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buH4buD4buVIOG7geG6teG7l+G7rW7hurXhu5VubuG7l+G6tSDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/DoOG6s8SD4bqhL8Og4bqx4bqx4buD4bqhw6DhurPEg+G6scOgw6Phu63huqPhuqHhuqHDo+G6oeG7k8OhIMO0xrBtfeG7qyjhurfhurfhuq85YeG6teG7k+G7rSg54buGbuG7r8ODauG7lWHhu4Fv4buL4buVYeG7reG7t2Hhu61u4bu54buHYW5vxKnhu5Vh4buUbW7hu41h4bup4buvw4Phu4vhu61h4bus4bur4buv4buVbWHhu7N14buVbWHDo2FtYuG7lWHDgMO6b2Hhu4Zu4buPYeG7rW7hu41hw6HEgzlhLzQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buG4bq1xrDhu61v4buX4buVOTThu4bhu6Hhu5VtYeG7lW7DqeG7lWHhu4bhu6Hhu5VtYeG7rcODYeG7hsavYeG7gnjhu5VtYeG7h3hh4buCZuG7k+G7reG6tWEx4butbuG7jWHhu63hu6vhurnhu5Vh4buAduG7rWHhu7B14buVImFu4buvw4PEqeG7lWFO4buXY+G7lW1hTsah4bq1MmHhu7Hhuq3hu5Vh4bqi4buv4bq54butYW7huqXhu5VtYeG6ouG7r+G6ueG7rWHhu5Fuw6rhu68gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu4DDouG7mWHhu7HDouG7rWHhu4fDouG7h2Hhu5Hhu4thbuG7l+G6p+G7h25h4buGbuG7s3Xhu5VtYeG7reG7q8Oy4buVbmFu4bql4buVbmHhu4Vy4buVbWHhu4d54bq1YeG7gOG6teG7lWHhu6xu4buzw7nhu5VtYcOAeGHhu6zhu4/hu5VuYXnDgyJh4buHw6Lhu4dh4buH4bq5xrBhecODImHhu61zYeG7h27hu7Xhu4dh4buF4bqt4buVbWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7reG7l+G6peG7lWHhu63hu4/hu5VuYeG7heG6qWHhu4d4YeG7rW5qYW7GoeG6tWHDgG/EqeG7h2Fu4bud4buHYeG7reG6vcawYcOA4bqlYeG7k+G6peG7mWHhu61uZuG7l2Hhu63hu7Nh4but4buz4bun4buVbSJh4buF4bqn4buXYeG7heG7teG7hyJhxrBu4buX4buVbWHhu4fDouG7h25hTnFh4buGbsOzYeG7mG/hu5VuYeG7gWPhu5VtYeG7lW7DgeG7lW1hw4BvxKnhu4dh4buT4bql4buZYeG7rW5v4buL4butYeG7rW7hu7nhu4ciYW5vxKnhu69h4bup4buv4bqtImHhu7FB4bq1YeG7hXNvYeG7k+G7iWHhu5NwbyJhxrBu4buX4buVbWHhu4fDouG7h25h4buT4bql4buZYcOAb8Sp4buHYeG7hWphbeG6u+G7lWHhu4PDqeG7lSJh4buxw6nhu69h4buxw6Lhu61hw4DDum9h4buVbsOp4buVYeG7g8Op4buVYW514buVIGE9b8Sp4buHYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4butb+G7i+G7lWFu4bql4buVbmHDgMO6b2HGsG7hu7N14buVbWHhu4duw6nhu5lh4oCc4but4burw6zhu5Vh4but4bur4buzw7rhu4ciYeG7g+G7s8O6b2Hhu7HhurXhu6/igJ0iYeKAnOG7reG7q+G7l+G7lW1h4but4bur4buzw7rhu4ciYeG7lW3hu5fhuqVvYeG7seG6teG7r+KAnSJh4buF4buJYeG7h+G6teG7l2Hhu63hu6vDouG7h25h4buVbm/EqeG7mWHhu5XDrOG7r2Ft4buzdeG7lW1h4but4bu5YW1vw6Lhu4dhbuG7neG7h2Hhu63hu6vhu7PDuuG7hyJh4buT4bql4buZYeG7rW5m4buXYeG7reG7q+G7s8O64buHYeG7h3nhurVh4buVbeG7s8O5b2Hhu4Xhu7Xhu5VtYeG7heG6u+G7r2HDgOG6pWHhu4fDouG7lWHhu4FyYeG7h255YeG7h25w4butYeG7h8Oi4buHYeG7h+G6ucawYeG7heG6qWHhu63huqfhu5dh4buVw6zhu5Vh4bux4bu5YeG7h27hu6/Dg2rhu5Vh4buBb+G7i+G7lWHhu63Ds+G7h25h4buH4bu54buHYeG7q+G7n2Hhu5Vn4butImHhu5Vu4bq54butYeG7k+G6pWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7h+G7oeG7lW1h4butw6Lhu4dh4buT4bqp4buVbmHhu4Xhuqfhu5ciYeG7h27hu49h4buF4bqn4buXImHhu4Vv4buJ4buvYW7huqXhu5VuYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWFub8Sp4buvYeG7qeG7r+G6rWHhu4fDouG7h2Hhu5Vub8Sp4buZYcOAeGHhu4fhu6Hhu5VtYeG7rcOi4buHImHEg2Hhu4du4buzdeG7lW1h4but4burw7Lhu5VuYeG7reG7q+G7neG7lW1h4butw6nhu5kiYcOjYeG7kW7DqeG7r2Hhu4Vy4butYcawbsOiYeG7rW5m4buXYeG7lG1u4buNYeG7qeG7r8OD4buL4butYeG7hOG6p29hbnJvYeG7hOG6reG7lW1h4buBcmHhu63hu4/hu5VuYeG7k+G6u+G7lWHhu61u4bu1YSU9T09PIGHhu5Rub+G7ieG7r2Hhu4Xhu43hurVhxrBu4buzdeG7lW0iYeG7h3Vh4bup4buv4bq14buVImHhu4V14buVYcOA4buNYeG7heG6qWHhu4fGoWHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7h8Oi4buHbmHhu5PhuqXhu5lh4buZw7pvYeG7rW5v4buL4butYeG7rW7hu7nhu4ciYW5vxKnhu69h4bup4buv4bqtYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4butc2Hhu4du4bu14buHYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHDgOG6pWHhu5Phu7nhurVh4buHbuG7neG7lWHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7kW7DqeG7r2Hhu4Vy4butYcawbsOiYW1i4buVYcOAw7pvYW1v4bqtb2Hhu6nhu6/Dg+G7i+G7rWHhu5Vuw4Hhu5VtYcOA4bq54buVYeG7heG7iWHhu5Vzb2Hhu4dy4buZImHhu4Hhu7Xhu4dh4bqiduG7h2Hhu63hu6vDrOG7lWHhu4fDouG7h2Hhu5PDteG7lW5hw4Dhu7nhu4ciYeG7lW7hurnhu61h4buT4bqlYeG7h8Oi4buHYeG7k8O14buVbmHDgOG7ueG7h2Hhu5Vu4bqnw4Nh4buH4bqt4buZImHhu4fGoWHhu5Nvw6zhu5Vh4bup4buv4bq14buVYeG7lW5v4buJ4buvYeG7heG7i+G7lWHhu4Phu5fhurXhu5VuYeG7lW1ub8SpxrBhw4DhuqVh4buVbeG7s8O5b2Hhu4PDqeG7lSJh4buFamHhu63hur3GsGHhu63hu6vhu6/hu5VtYeG7k+G6qeG7lW5h4buF4bqn4buXImHhu4du4buPYeG7heG6p+G7lyJh4but4bu34buVbWHhu4Hhu7PDuuG7h2Ftb+G6rW9h4bup4buvw4Phu4vhu61h4buD4bu14butYeG7hW9q4buZIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bus4bu34buVbWHhu4fhurnGsGF5w4MiYeG7rXNh4buHbuG7teG7h2Hhu4Xhuq3hu5VtYeG7heG6qWHhu4dueWHhu4Vy4buVbSJh4buxw6Lhu5VtYeG7reG6p+G7l2Hhu4d4YeG7rW5qYW7GoeG6tWHhuqHhurFh4buBb2rhu69hbm/EqeG7lWHhu7Hhu6/Dg2Hhu61u4buXw6JvYcOA4buJYeG7reG7s2Hhu63hu7Phu6fhu5VtImHhu4Xhuqfhu5dh4buF4bu14buHImHhu5Nwb2Hhu7Fw4buVbSJh4oCc4but4bu5YeG7g29r4buVYeG7gW/hu4vhu5XigJ0iYeKAnOG7reG7uWHhu4du4buvw4Nq4buVYW7GoeG6teKAnWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7lXJvYeG7gXJh4butbuG6peG7lW5h4bq34bqhYeG7gW9q4buvYW5vxKnhu5Vh4buVbuG7o2FudeG7lWHhu4VqYeG7g2th4buVbuG6veG7lWHhu4NvxKnhu5UgYeG7hsOi4buHYeG7h+G6ucawYXnDgyJh4butc2Hhu4du4bu14buHYeG7heG6reG7lW1h4buH4bq5xrBh4but4burw6zhu5Vh4buF4bqpYeG7h255YeG7hXLhu5VtYcawbsOi4butYW5vxKnhu5UiYW3hu6VvYcSCYeG7lW7DgeG7lW1hbuG6p+G7lWHhu4du4buLImHDg+G7i+G7r2Hhu5Fn4buZImHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7kW7hu6/Dg+G7i+G7rWHhu4VvauG7mWHhu4d54bq1YeG7h+G6ucawYeG7g+G7s8O6b2Hhu4VqYeG7rXNh4buHbuG7teG7h2Hhu5FvauG7mWHhu4VvauG7mSJh4buvcOG7lWHhu5Vi4buVImHhu4du4bq54buVYeG7h27hu4/hu5VuYeG7keG7jcawYeG7rW7DuW9h4buVbsOB4buVbWHhu5PEqeG7h25h4buT4bqn4buHImHhuqJBYeG7k8SCYeG7lW1ub8Os4buZYeG7reG6vcawYeG7rW5qImHhu4fDomHhu5Vuw6nhu5Vh4buHxqFh4bux4bq1b2HGsG7huqfhu5kgYeG7gOG6teG7lWHhu6xu4buzw7nhu5VtYcOAeGHhu6zhu4/hu5VuYXnDg2HDgOG6pWHhu4fDouG7h2Hhu4HhurXhu5Vh4bqiw6nDg2Hhu4Phu7nhu5VtYeG7hOG6reG7lW1h4buHeeG6tWHhu6zhu4/hu5VuYXnDg2Hhu4Xhuqlh4butbuG6peG7lW5h4buT4bq9xrBh4buHw6Lhu4dh4buF4buX4bql4buVYeG7h+G7oeG7lW1h4butw6Lhu4dh4butb+G7i+G7lWFu4bql4buVbmHhu5FvauG7mWHhu63hu6vhurUiYeG7q+G6pWHhu7Hhu5fDouG7rWHhu61u4buzw7nhu5VtYeG6ouG7r8ODw6zhu5Vhw4BvxKnhu4dh4butbuG7ueG7h2Fub8Sp4buVYeG7h8Oi4buHYeG7lW1u4buNYeG7qeG7r8OD4buL4butImHhu4du4buPYeG7rW7hu40iYeG7keG7i+G7rWHhu5Phu6/hur3hu5Vh4buHbuG7s3Xhu5VtYeG7reG7q8Oy4buVbmHhu4fhu6Hhu5VtYeG7rcOi4buHYeG7h3nhurVh4bus4bur4buv4buVbWHhu7N14buVbSJh4buHeeG6tWHhu63hu4/hu5VuIGHhu6jhu6/hurVh4buRb2rhu5lh4buFb2rhu5kiYeG7heG6qWHhuqLDouG7h2Hhu4Xhu43hu5VuYeG7q+G7n2Hhu63hu6vDouG7h25h4buVbm/EqeG7mWHhu4d54bq1YeG7reG6vcawYeG7rW5qImHhu4fDomHhu5Vuw6nhu5Vhw4DhuqVh4but4burw6Lhu4duYeG7lW5vxKnhu5lh4buVbeG7s8O5b2Hhu4Xhu7Xhu5VtYeG7heG6u+G7r2Hhu63hu6vhu5fhu5VtYcOAb8Sp4buHYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu4du4bu14buHYeG7reG7q8Oi4buHbiJh4buVbm/EqeG7mWHDgHhh4buF4buz4bul4buHYW1v4bq14buXImHhuqLDouG7h2Hhu4Xhu43hu5VuYeG7q+G7n2Hhu63hu6vDouG7h25h4buVbm/EqeG7mWHhu4VqYeG6ouG6rcODYeG7q+G6tWHhu61x4buVYeG7reG6p28iYeG7kW7hu6/Dg+G7i+G7rWHhu4VvauG7mSJh4but4burw6zhu5Vh4buHdWHhu7Hhu6dh4buFxqFh4buF4buJYeG7q+G6tWHhu5Hhu4thbuG7l+G6p+G7h25h4buRbmLhu4dhxrBueOG7hyJh4buHw73hu5VtYeG7lW7hu7Nh4buH4bq14buZYeG7keG7i+G7rWHhu5FuYuG7h2HGsG544buHImHhu4HhurXhu5VhbuG6peG7lW5h4butbuG7oeG7lW1h4buBw6Lhu5dh4buR4buL4butYeG7k+G7r+G6veG7lSJh4buF4buh4buVYeG7hXDhu4dh4buVbmLhu4dh4buVbuG7p2Hhu4fDouG7h2Hhu4V14buVYcOA4buNYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu5FvauG7mWHhu63hu6vhurUiYeG7q+G6pWHhu7Hhu5fDouG7rWHhu5FuYuG7h2HGsG544buHImHhu7FB4bq1YeG7h27DgeG6tWHDgMO6b2Hhu61v4buVbmHhu61u4bq74buVYeG7kW7DquG7lWHhu63hu6vhu7N14buVbSJh4buVbW5vw6zhu5lh4butduG7hyAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOKAnD1vxKnhu4dh4butc2Hhu4du4bu14buHImHhu63hu6tvauG7lWHhu5Fu4bq1b2Hhu61u4bu54buHYW5vxKnhu5Vh4buVbW5vw6zhu5lh4butduG7h2Hhu4Zu4buPYeG7rW7hu41hw6HEgy3hu4bhu6wv4busJGHhu4d54bq1YeG7gHJh4buGbsOz4buVbmHhu63hu6vhu41hbWLhu5Vhw4DDum9h4butbuG7ueG7h2Fub8Sp4buVYeG7lG1u4buNYeG7qeG7r8OD4buL4butYeG7rOG7q+G7r+G7lW1h4buzdeG7lW1hw6Nhw4Dhu4lh4but4bqr4buVbWHhu4fhu7PDueG7lW1h4bqiw6nDg2Hhu4Phu7nhu5VtImHhu4du4buP4buVbmHhu4Vw4buVYeG7hOG6reG7lW1h4buF4bqpYeG7hWbhu5lh4buT4bqnb2Fub8Sp4buvYeG7qeG7r+G6rWHhu61ub+G7i+G7rWHhu61u4bu54buHYeG7reG7q8Os4buVYeG7lW5v4buJ4buvYeG7k8O14buVbmHDgOG7ueG7hyJhbcahxrBhxrBu4bq74buVYeG7qeG7r+G6teG7lWHhu63hu6vhu53hu5VtYcOA4bql4buXYeG7seG7uWHGsG7DouG7rWHhu63hu6tvauG7lWHhu4VvYeG7k8Os4buVYeG7h3nhurVh4but4buP4buVbmHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7lW7DgeG7lW1h4buV4bqr4buZYeG7qeG7r+G6tV1h4but4bur4buX4buVbWHhu4XGoWHhu4fGoWHhu6vhurnhu61h4buVbm/hu4nhu69h4but4bq54buZYW3hu7N14buVbWHhu4fDouG7lWHhu4FyImHhu4Xhuq3hu5VtYcOAb8Os4buVYW3hu7N14buVbWHhu5nhur/hu68iYeG7reG6veG7lWHhu614w4MiYeG7hXNvYeG7mcO6b2Hhu5Phu4lh4buTcG9h4buT4bql4buZYcOAb8Sp4buHImHhu63DouG7h2HGsG7hu5fhu5VtYeG7h+G7oeG7lW1h4butw6Lhu4dhbeG6u+G7lWHhu4PDqeG7lSJh4buxw6Lhu61h4buDw6nhu5UiYcOAw7Jh4buDw6nhu5UiYeKAnOG7lcahb2Hhu4VvYeG7heG7oW9hw4DDum9h4buT4bql4buZ4oCdImHigJzhu5XGoW9hw7Phu60iYeG7k+G6peG7mWHhu5Vub+G7ieG7r+KAnSAgICJh4buVw6zhu69h4buH4bq14buXYcSCYeG7rW7hu7Xhu4dhxrBueOG7lW1h4bux4bu5YeG7rHNh4bup4buvcOG7hyJhxrBueOG7h2HDgHhh4buVbsOp4buVYeG7g8Op4buVImHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buVbsOp4buVYeG7g8Op4buVYW1ub2Hhu5Vu4bq94buVImFtxqHGsGHGsG7hurvhu5Vh4bup4buv4bq14buVYeG7reG7q+G7neG7lW1h4buFamHhu63hu4/hu5VuYeG7rG7hurXhu5VuYU7GoeG6tWFu4buX4bql4buVYeG7rW7huqXhu5VuYeG7mXjhu4dh4butb8Os4buvYeG7lG1u4buNYeG7qeG7r8OD4buL4butYeG7hOG6p29hbnJvYeG7hOG6reG7lW1h4buBcmHhu63hu4/hu5VuYeG7k+G6u+G7lWHhu61u4bu1YSU9T09PYeG7heG7iWHhu6vhurXigJ1h4oCTYeG7lW7DgeG7lW1hxIJh4buRb+G7i+G7lWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7geG6pW9hxrBuw6Lhu61h4buBb2rhu69h4buHeeG6tWHhu4Vx4buVbWHhu4duw7Nh4bus4bur4buN4buVbmE94bqr4buVYeG7hm5v4buL4buVImFZw4Nhw4Bvw6zhu5Vh4bus4bur4buv4buVbWHhu7N14buVbWHhu4Thuq3hu5VtImHhu4DDs2Hhu61u4buzYeG7rOG7j+G7lW5hecODImHhu4ZueWHhu63hu43hu4duYU7hu4Thu5Thu4Jh4but4buP4buVbiJh4but4bqnb2Fucm9h4buVbW7hu41h4buxdWHhu5Hhu4vhu61h4bqjYeG7leG6q+G7mWHhu61u4bu54buHYW5vxKnhu5Vh4buGbuG7j2Hhu61u4buNYeG7sXBhw6HEgy3hu4bhu6wv4busJGHhu4d54bq1YeG7gHJh4buGbsOz4buVbmHhu63hu6vhu41h4buHeeG6tWHhu63hu4/hu5VuYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu61zYeG7h27hu7Xhu4dh4butbsOi4buVbWHEg2HDgOG7t+G6tWHhu6nhu6/hurUgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODYcaw4buGZuG7leG7rWbhu6s5NDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOW/hu4Zm4buV4butZuG7qzlh4bux4butw4Phu5NmKDnhuqBv4buD4butblth4bqvw6HDocaw4bqiXWFuZm9tbuG7rVth4bqj4bqh4bq3xrDhuqJdOWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buH4buD4buVIOG7geG6teG7l+G7rW7hurXhu5VubuG7l+G6tSDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/DoOG6s8SD4bqhL8Og4bqx4bqx4buD4bqh4bqhw6HDoOG6s8Oj4bqz4but4bqv4bqjw6PDo+G6oeG7k8OhIMO0xrBtfeG7qyjhuqHhuqPDoTlh4bq14buT4butKDnhu4Zu4buvw4Nq4buVYeG7gW/hu4vhu5Vh4but4bu3YeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu5RtbuG7jWHhu6nhu6/Dg+G7i+G7rWHhu6zhu6vhu6/hu5VtYeG7s3Xhu5VtYcOjYW1i4buVYcOAw7pvYeG7hm7hu49h4butbuG7jWHDocSDOWEvNDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NOG7hsOi4buHYeG7h8OiYeG7lW7DqeG7lWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dhw4Bv4buVbmHhu4PhurXhu5VuYeG7reG6p29hTnJvYeG7lW1u4buNYeG7sXVh4buR4buL4butYeG6o2Hhu5Xhuqvhu5lh4butbuG7ueG7h2Fub8Sp4buVYeG7hm7hu49h4butbuG7jWHhu7FwYcOhxIMt4buG4busL+G7rCRh4buHeeG6tWHhu4ByYeG7hm7Ds+G7lW5h4but4bur4buNImHhu61zYeG7h27hu7Xhu4dh4buVbeG6pcODYeG6sS3Egy3huqHDocOg4bqzIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buUbsOB4buVbWHhu61u4bql4buVbmHhu63hu7nhu69h4buFcuG7rWHGsG7DomHhu63hu6vhu5fhu5VtYcawbsOi4butYeG7reG7q29q4buVYeG7kW/hu5VuYeG7reG7i2EtYeG6ouG6qWFucm9h4but4burw6zhu5Vh4buVbm/hu4nhu69h4buTw7Xhu5VuYcOA4bu54buHYeG7meG6pWHhu63hu7dh4but4bur4buzw7rhu4dh4buF4buL4buVYeG7leG6tcODYeG7reG7j+G7lW5h4but4bq1YeG7h27hu7PhurVh4buB4bq14buXYW1vw7lh4buF4bqn4butYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu5Xhuqvhu5lh4bqhw6HDoOG6s1th4buscOG7h2Hhu4VyYeG7reG6q+G7lW1h4but4bur4buz4bun4buVbWHhu61z4buVbWHhu7Hhuq3hu5VhxrBuw6rhu5lh4but4burw6zhu5Vh4buF4buN4bq1YeG7geG6peG7lWExTeG7quG7gsavMmHhu4Xhuqfhu61h4buZ4bu14buHYeG7h+G6teG7l2Hhu5Vu4bq54butYeG7reG7t2Hhu63hu6vhu7PDuuG7h2Hhu4Xhu4vhu5Vh4buV4bq1w4NdYeG7k+G6pWHhu5ly4butYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buVbsOB4buVbWHhu63hu4/hu5VuYeG7h8ahYeG7keG7i+G7rWHhu6nhu6/huq1h4bqiw6nDg2Hhu4Phu7nhu5VtYeG7leG7oeG7lW1h4butbuG7oeG7lWHhu5nDum9h4butcOG7rWHhu5Vu4bq54butYeG7h+G6rWHhu5Xhu7PDuuG7h11hbW/DouG7l2Hhu4N44buHYeG7mcO9b2Hhu5Vu4bud4buVYcOA4bqlYeG7rW5qYeG7rW7hurXhu5dh4butbuG6peG7lW5h4butw7Phu4duYeG7h+G6teG7l2Hhu61v4buLxrBh4buteOG7h2Hhu4Phu6/Dg2Hhu63hu6vDsmHDgOG7jWHhu63hu6vDs2Hhu5VuxqHhu5lh4buHw6Lhu4dh4but4buP4buVbmHhu4Phur/hu5Vh4buF4bq74buvYeG7h+G6rWHhu5Xhu7PDuuG7h11h4but4buP4buVbmHhu4Xhurvhu69h4butb8Os4buVYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buH4bqtYeG7leG7s8O64buHYW7hu5fhuqXhu5Vh4butbuG6peG7lW5hw4BvxKnhu4dh4buxYsawYeG6ouG7i8awYeG7hXXhu5Vhw4Dhu41hbuG6peG7lW5h4buHbsOz4buVbmHhu4fhurnGsGHhuqLhuqlh4butbmbhu5dh4butb+G7lW5h4butbuG6u+G7lWHhu5RtbuG7jWHhu6nhu6/Dg+G7i+G7rWHhu7FwYeG6o+G6sWHhu5Vt4bqlw4Nh4bqhw6Mtw6DhuqEt4bqhw6HDoOG6t2Hhu4d54bq1YeG7gHJh4buGbsOz4buVbmHhu63hu6vhu40gICBh4buBw6zhu5Vh4buH4bqn4buVbmHhu7Hhu7lh4bup4buv4bq14buVYeG7rcOp4buZYeG7k+G6qeG7lW5h4buF4bqn4buXImHhu4du4buPYeG7heG6p+G7lyJhbnRh4but4bur4bulImFtb3bGsGHhu4XFqWHhu4d54bq1YeG7rOG7q+G7r+G7lW1h4buzdeG7lW0iYeG7k+G6pWHhu5lv4buVbmHhu4du4bu14buVbWHhu6vhu59h4buVZ+G7rWHhu4d54bq1YeG7seG7uWHhu63hur3GsGHhu63hu6vhu6/hu5VtYeG7k+G6qeG7lW5h4buF4bqn4buXImHhu4du4buPYeG7heG6p+G7lyJh4buVdGHhu5Phu7nhu4dh4buHcGFtYuG7lW1h4buHeeG6tWHhu6vhurnhu61h4buVbm/hu4nhu69h4butbuG7i2FuxKlh4buT4bqp4buVbmHhu4Xhuqfhu5dhw4DhuqVh4buHw6Lhu4dh4but4bq74buVbWHhu5PDusawYeG7lW7DqeG7lWHhu4PDqeG7lWHhu63hu4/hu5VuYeG7reG6tWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7seG7r3Dhu61h4buVbsOB4buVbWHhu5Xhuqvhu5lh4bup4buv4bq1ImHhu63huqfhu5dh4buF4bqlYeG7q+G6ueG7rWHhu5PDuuG7lWHhu4VqYeG7reG7j+G7lW5h4busbuG6teG7lW5h4buB4bu14butYcawbsOiYeG7hW9h4buTw6zhu5UiYcawbuG6ueG7lWHhu4Xhurnhu69hbuG7l+G6peG7lWHhu61u4bql4buVbmHDgOG6pWFu4buX4bql4buVYeG7rW7huqXhu5VuYcOA4buz4bul4butYeG7meG7teG7h2Hhu5Dhu4thbuG7l+G6p+G7h25hxrBuw6Lhu61h4but4burb2rhu5Vh4buRb+G7lW5h4but4buLYS1h4bqi4bqpYW5yb2HEg2Hhu5Xhuqvhu5lhMeG6ocOhw6Dhuq9hLWHhuqHDoeG6ocOhMiAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5YeG7seG7rcOD4buTZig54butZuG6ouG7rS3hurXhu5NvbeG7lVth4burb21u4butXTk0M+G7seG7reG7q+G7l+G7lW004buA4bqlb2HDgOG6pWHhuq3hu5VuW2HGr27hurXhu5Vh4buUbeG6tTMv4bux4but4bur4buX4buVbTQzL8awNA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]