Dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ đã được số hóa và công khai trên website http://thongtinlietsi.gov.vn. Thân nhân, gia đình liệt sỹ có thể truy cập để tra cứu, tìm kiếm thông tin, tận mắt nhìn thấy hình ảnh từng ngôi mộ, nghĩa trang liệt sỹ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgz4buAbW/hu5ltOeG7sW3hu7Phu4E5w7Rt4bqzbjnhu7Hhu6nDvXThu5lsOeG7gXLhu5lsOeG7sW3hu5/hu5lsOeG7sW7hu5k5w4Hhu4s5bXThu5k54bqx4bqjxIMi4bqvYWE54buTcTnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tjIvbcOhMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWpTeG7heG6s+G7hzgz4buGQTnhu5Fu4buJ4butOcOB4buLOeG7kW7hu4nhu7E54bur4bq2XTnhu5NxOeG7kW7hu4nhu7E54bur4bq2OcOBw6I54buZbG3hu4/hurM54bux4bup4bqz4buZbDnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tjnhu4Phuq054buDw73DueG7gTnhu6vhu6E5beG7l+G6sznDgcOiOeG7geG7n+G7mWw5w7Rt4bqzbjnhu7Hhu6nDreG7mTnDgOG7heG6v+G7q27hu7Hhu4U5beG7seG7scWpfS8v4buxbeG7leG7mWzhu7Fu4buZ4buRbuG7heG7seG7q24ibOG7lcOBIsOB4buZIjnhu7BtZeG7mTnhu5ltZeG7mV05bG7hurM54buDw7Phu5ltOeG7kW7hu4nhu7E54bur4bq2OeG7geG7lznhu7FtxKk54bux4bup4but4bqiOeG7geG6u8WpOeG7g8SpOeG7seG7qeG6sznhu4Hhu7Phu61dOeG7scOz4buTOcO0bsOs4buTOeG7sW3hu5/hu5lsOeG7sW7hu5ldOeG7seG6u+G7mTnhu5Phuqvhu7E54buZbcOz4buZOeG7sW3DqeG6ojltw7Phu5ltOeG6p+G7mW054bux4bu14buZbDnhu5ls4bufbjnhu5NxXTnhu5lsbeG7j+G6sznhu7Hhu6nhurPhu5lsOeG7kW7hu4nhu7E54bur4bq2IjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buB4buH4buZIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu4fhu4Xhu6vDtOG7seG7lcWpL+G7meG7hcOA4burL8Oh4bqx4bqhYS/huqPhurHhu4fDo2Hhuq/huqNh4bqh4bqj4buxw6HEg8SDw6Phu5HDoWEiw7XFqWw4OS8zOeG7sG14OeG7scO9deG7mWw54buYbOG7reG6omrhu5k5JOG7rWXhu5k5xaht4buv4buBOcOBw6I54buB4bq14buBOeG7g+G6pW454bq/bsSp4butOcOp4buZOeG7meG7r+G7sTnDtG3hurNuOeG7seG7qcO9dOG7mWw54buBcuG7mWw54buxbeG7n+G7mWw54buxbuG7mTnhu4Nu4buJ4buZOeG7seG7uTnDgeG7iznhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tl054buTcTnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tl054buZbG3hu4/hurM54bux4bup4bqz4buZbDnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tiI5MOG6puG7mW19OeG7sG3hu6Hhu5lsOeG7mG3DqeG7sS/hu7Dhu7AkI+G7mDE5MsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7gmXhuqI54buRw6I54buxbeG7n+G7mWw54buxbuG7mTnhu4PDvcO54buBOeG7g8O94bqzOeG7qeG6sznhu7HhuqVuOeG7gW3hu7Phu4E54buQajnhu7Hhu6nhurPhu5U54bq+YuG7mWw54buwcjnGsOG7reG7oeG7gTlsbW454buB4buf4buZbDnDgcOiOcO0beG6s2454bux4bupw7104buZbDnhu4By4buZbDnhu7Ft4buf4buZbDnhu7Fu4buZOeG7g27hu4nhu5k54bux4bu5OcOB4buLOeG7kW7hu4nhu7E54bur4bq2XTnhu5NxOeG7kW7hu4nhu7E54bur4bq2OcOBw6I54buZbG3hu4/hurM54bux4bup4bqz4buZbDnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tjnhu4fhu5U5XTnhur5xOeG7kOG6s+G7lTnhu4Nx4buZbC3hu7Btw7104buZbDnhur9u4buZbTnDgcOiOSThuq05bXFuXTnhur5xOeG7sG3hu5/hu5lsOeG7sW7hu5k5w4HDojnhu7Dhu6nhu63huqLhu4vhu5k54buxbeG7n+G7mWxdOeG7gsOibjnhu7Dhu6nhu63huqLhu4vhu5k5bcOz4buZbTkjbuG7ieG7sTnhu5jhurPhu5M5xalt4buhbjltw7nFqTnDgXVuOeG7sHLhu5lsOeG7geG7n+G7mWw54bux4bqiOeG6vsO94butOeG7g27hu4nhu5k5I27hu4nhu7E54buY4bqz4buTOeG7sXI54buBbeG7s+G7gTnhu5lsw6LhuqI5w6DEgy/huq854bux4bqlbjlNw6I54buYcW4iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buwbeG7t+G7gTltbuG7ieG7mTnhu6vhu7c54buBbeG7jTnhu4PhuqXhu5U54buBeOG6sznhu4Btb+G7mW05xalteF054bux4bu1OeG7g+G6ueG7rTnhu5nhuqnhu5M5w6Bhw6HhurFdOeG6vnE54buQ4bqz4buVOeG7g3Hhu5lsLeG7sG3DvXThu5lsOeG6v27hu5ltOcOBw6I5JOG6rTltcW5dOeG6vnE54buwbeG7n+G7mWw54buxbuG7mTnDgcOiOeG7sOG7qeG7reG6ouG7i+G7mTnhu7Ft4buf4buZbF054bq+cTnGr+G7reG7oeG7gTnFqW3GoeG7mWw54buD4bqtOcWpbeG7oW45bcO5xak54bux4bupbsSp4buZOcO0beG6s2454bqgZeG6ojnhu4fhu7fhu5lsOcOBw6I54bux4bupbsSp4buZOcO0beG6s245w4Dhu4Xhur/hu6tu4bux4buFOcaw4but4bqn4buZOeG7kcODOeG7sW3hu5/hu5lsOeG7sW7hu5k54buRbuG7ieG7sTnhu6vhurZdOeG7k3E54buRbuG7ieG7sTnhu6vhurY5w4HDojnhu7Fy4buZbDltw7nFqTnhu7Hhu6nDreG7mTnhu5nhu4vhu5k5beG7iTnhu7Ft4buh4buZbDnhu7Ft4buf4buZbDnhu7Fu4buZOeG7g8Oy4bqzOeG7kcODOeG7g8SpOeG7sW/hu4FtOW3DucWpXTnhu4Nw4buZbDnhur9xOeG7gXQ54bur4bulOeG7h0E54buRbuG7ieG7rTnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tjnDgcOiOcO0w6zhu7E5bcO5xak54bqg4bqtOW1xbjlt4buX4bqzOeG7g8SpOeG7geG7lznhu4Ftb+G7mW054bur4bq14buBbTnhu4Ft4but4buZbDnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOcOBbuG7ieG7gTnhu4Ft4bqp4buTOeG7q+G7l+G7gTnhu5lsw73Dum454buB4buXOeG7geG7n+G7mWw5w4F1bjnhu4HhurXhu4FtOeG7k+G6peG7mWwiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buq4bqz4butOWzhurnhu5k54bq/4bqzOeG7sW3hurXhu5lsOeG7seG7qW7EqeG7mTnDtG3hurNuXTnhur7DveG7rTnhu4Nu4buJ4buZOSNu4buJ4buxOeG7mOG6s+G7kznhu4Phuq054buxbeG7rTnhu7Ft4bq7xak54buDw73DueG7gTnhu7Ft4buf4buZbDnhu7Fu4buZOeG7seG7qcOt4buZOeG6seG6o8SDIuG6r2FhOeG7k3E54buRbuG7ieG7sTnhu6vhurY54buBeOG6szltdOG7mTnhuqEiYWFhOeG7mWxt4buP4bqzOeG7seG7qeG6s+G7mWw54buRbuG7ieG7sTnhu6vhurYiOU104buZOcOgXcSDOeG7seG7qW7hu4nhu6054bq/4buz4buBOeG6p+G7mW054buTcTnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tl054buZbG3hu4/hurM54bux4bup4bqz4buZbDnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tjnhu4Phuq054buDw73DueG7gTnhu4HhurXhu5k54bq/cV054buZbWXhu5k5w4Fuw63hu5k54bq+w73hu6054buDbuG7ieG7mTkjbuG7ieG7sTnhu5jhurPhu5M54buBbXfFqTnhu5HhuqVuIjnhu7Bt4buf4buZbDnGsOG7reG6sznDgW7hu4nhu4E54buxbeG7rTnhu7Ft4bq7xak54buHQTnhu5Fu4buJ4butOeG7seG7tTnhu4PDsuG6sznhu4Ft4buNOeG7gW1uOeG7sW7DrOG7sV054bux4bub4bqzOeG7g3FdOeG7mWzDvcO6bjnhu5Fuw63hu5k5beG7iV054bq+w73hu6054buDbuG7ieG7mTkjbuG7ieG7sTnhu5jhurPhu5M54buBeeG7mWw54buR4bq7xak54buH4bqz4buZbTnhu6vhurXhu4FtOeG7q+G7oTnhu5NxOeG7kW7hu4nhu7E54bur4bq2OeG7gW3DveG6sznhur9uw6zhu7E54buxw63hu5k54buB4bq54buZOcO0beG6q+G7gTnhu5HhuqVuOeG6v27hurM54buRw6I54bux4bupw63hu5k5w6PhuqEiYWFhOeG7k3FbOeG7k3E54buB4bq54buZOeG7qcOiOeG7q+G7leG6teG7sTnhur9yOeG7q+G7reG7mWw54buxbeG7n+G7mWw54buxbuG7mTnhu5HDojls4bq54buZOcOh4bqhxIMiYWFhOeG7k3EiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzxaht4bq14buxOeG6v27EqeG7rTnhu7HhuqVuOeG6v+G7rXJuOeG7kWpdOeG7sG14OeG7scO9deG7mWw54buYbOG7reG6omrhu5k5JOG7rWXhu5k5xaht4buv4buBOeG7mW3DqeG7mTnhu5PhuqXhu5ltOcOBbuG7ieG7gTnDtG3hurNuOeG7seG7qcO9dOG7mWw54buAcuG7mWw54buxbeG7n+G7mWw54buxbuG7mTnhu4Nu4buJ4buZOeG7seG7uTnDgeG7iznhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tl054buTcTnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tjnDgcOiOeG7mWxt4buP4bqzOeG7seG7qeG6s+G7mWw54buRbuG7ieG7sTnhu6vhurY54buRw6I54bur4bqn4buZOcWpbeG6veG7kznhu7Hhu6lvOeG7seG7reG7iTnhu4F44bqzOeG7geG7leG7mTnhu5lsw73Dum45I27hu4nhu7E54buY4bqz4buTOeG7sW3Dum454buD4bqlbjnhu4HhurXhu4FtOeG7k+G6peG7mWw54buB4buf4buZbDnhu5lsbW7hu4nFqTnhuqMiYV054buraTlsbuG7r8WpOeG7gW3hu5U54buB4bq14buBOeG7gXQ5xrDhu63hurPhu5k54buBbeG7s+G7gTnhu5nhuqnhu5lsOcaw4but4bqn4buZOeG7kcODOcOB4buLOeG7kW7hu4nhu7E54bur4bq2XTnhu5NxOeG7kW7hu4nhu7E54bur4bq2OcOBw6I54buZbG3hu4/hurM54bux4bup4bqz4buZbDnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tiI54buCcOG7mWw54buxbcO6bjnhu5HDojnDtMOt4buZbTnhu7Ft4buf4buZbDnhu7Fu4buZOcaw4but4bqz4buZOeG7seG7qeG7m+G7mWw54buDxKk54buZbMO9w7puOeG7h2Xhu5k5w4HDojnhu7FtZeG7mTnhu5ltZeG7mTnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tjnhu7Hhu6nhurM54buB4buz4butXTnhu7Hhu6nhurPhu5U54buDcm454buxbeG7n+G7mWw54buxbuG7mTnDgeG7iznhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tl05xrDhu63hurM54buD4buXOeG7geG7lznhu7FtxKk54buxbeG6qeG7kznDgW7DrOG7mWw54buTcTnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tl054buZbG3hu4/hurM54bux4bup4bqz4buZbDnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tjnhu7Ft4buf4buZbDnGsOG7reG6szltw7Phu5ltOeG6p+G7mW1dOWxu4buvxak54bqgb+G7gW05bOG6ueG7mTnDtG3hu5Xhuqfhu5lsOeG7geG6teG7gW054buDw7LhurM54buRw4M5bG5B4bqzOeG7mWzDvcO6bjnhu7FtZeG7mV05bG7hurM54buDw7Phu5ltOcOBdW454buTcTnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tjnDgcOiOeG7mWxt4buP4bqzOeG7seG7qeG6s+G7mWw54buRbuG7ieG7sTnhu6vhurYiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buwbXg54buxw7114buZbDnhu5hs4but4bqiauG7mTkk4butZeG7mTnFqG3hu6/hu4E5w7RtZOG7mWw54buDw7Lhu5ltXTnDgW7hu4nhu4E54bqgZeG6ojnhu4fhu7fhu5lsOeG7gXLhu5lsOeG7sG3hu5/hu5lsOeG7sW7hu5k54buDbuG7ieG7mTnhu7Hhu7k54buB4buXOcODOeG7mWxt4buP4bqzOeG7q2Xhu6054bur4bqr4buBOeG7sW3EqTltbuG7ieG7mTnhu6vhu7c5xrDhu63hurPhu5k54buxZeG7kznhu4F44bqzOeG7guG6p+G7mWxdOeG7mG3Dojnhu5nDvXXhu4E54bux4bup4buV4buZbDnDgW7hu4nhu4E54bux4bupbjll4buZOeG7geG6teG7gTnhurPhu5ltOW124buZbDnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tjnDgcOiOeG7gW3huqnhu5M54buR4buVOeG7seG7oeG7sTltdOG7mTnhu4PDum454bur4buh4buZbDnhu7Fu4buZbTnhu7Ft4bq54buZOeG7gXjhurM54buxbWXhu5k54buZbWXhu5k54buRbuG7ieG7sTnhu6vhurYiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzI3VuOeG7h0E54buRbuG7ieG7rTnhu7Ft4buf4buZbDnhu7Fu4buZXTltw7Phu5ltOeG6p+G7mW054buBbW/hu5ltOeG6oOG6teG7gTnDgeG7iznhu7Hhu7Xhu5lsOcWpbeG6ueG7mTnhu5NxXTnhu5lsbeG7j+G6sznhu7Hhu6nhurPhu5lsOeG7kW7hu4nhu7E54bur4bq2OeG7seG7qcOt4buZOeG7geG6pznhu5nDvXXhu4FdOW1u4buJ4buZOeG7gHLhu5lsOeG7sW3hu5/hu5lsOeG7sW7hu5k54buDbuG7ieG7mTnhu7Hhu7k54bux4bup4bqzOeG7geG7s+G7rTnDgeG7iznhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tl054buTcTnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tjnDgcOiOeG7mWxt4buP4bqzOeG7seG7qeG6s+G7mWw54buRbuG7ieG7sTnhu6vhurY5MOG7g8Oy4bqzOeG7gW3hu419OW3hu7Hhu7HFqX0vL+G7sW3hu5Xhu5ls4buxbuG7meG7kW7hu4Xhu7Hhu6tuImzhu5XDgSLDgeG7mTE54buD4bqtOeG7q8SR4buZOeG7q8Oi4buZbDnFqW134buBOcOBdznhu4Phu5/hu5lsOeG7g+G6p+G7lTnhu5lsw73Dum454buHZeG7mTnhu7Hhu6nDreG7mTnhu4Hhuqc54buZw7114buBIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G6vnE54bux4bupw73hu6Xhu5lsOeG6vnE54buQ4bqz4buVOeG7g3Hhu5lsLeG7sG3DvXThu5lsOeG6v27hu5ltOcOBw6I5JOG6rTltcW454buCw6Lhu5U54buYbOG7m+G7gTnhu4bhu63hu5lsOcO0xII5w4Hhu5vhu5lsOeG7gXLhu5lsOeG7sW3hu5/hu5lsOeG7sW7hu5k54buDbuG7ieG7mTnhu7Hhu7k5w4Hhu4s54buRbuG7ieG7sTnhu6vhurZdOeG7k3E54buRbuG7ieG7sTnhu6vhurZdOeG7mWxt4buP4bqzOeG7seG7qeG6s+G7mWw54buRbuG7ieG7sTnhu6vhurY54buraTnhu7Ft4bu34buBOeG7q+G7tznhu4NuOeG7q2Xhu605w4HDouG7lTnhu4PDum454bur4buh4buZbDnDgcOiOeG7seG7qeG7pTnhu7Ftw6Lhu5ltOcO0w63hu5ltOeG7sW3hu5/hu5lsOeG7sW7hu5k5bUHhu605b+G7gW05xaltd+G7gTnDgXc54buB4buf4buZbDnhu7HhurXhu4E5xrDhu63huqfhu5k54buRw4M54buBeOG6sznhu4F0Ocaw4but4bqz4buZOeG7gW3hu7Phu4E54buZ4bqp4buZbDnDgcOiOeG7mW1l4buZOeG7h2Xhu5ldOeG7q2k54buRw6I54buTceG7sTnhu5lm4buxOeG7k3VuOeG7seG7qeG7leG7mWw54buDw7puOeG7q+G7oeG7mWw5w4Hhuqnhu5k5beG7l+G6s1054buxbuG7mW054buxbeG6ueG7mTnhu4F44bqzOeG7mW1l4buZOeG7h2Xhu5k5w4HDojnhu7FtZeG7mTnhu5ltZeG7mTnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tiIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu57hu5lsOcWobeG6peG7kznhurLhu5ltOeG7sOG7rcOp4buZXTnhu4BteDnhu7HDsuG7gW05TXFuOeG7g3Dhu5lsOeG7sW3DouG7mW05w4Fuw63hu5k54buwcuG7mWw54buB4buf4buZbDnhu7HhuqI54bq+w73hu6054buDbuG7ieG7mTkjbuG7ieG7sTnhu5jhurPhu5M54buBbeG7lTnhur9uw6zhu7F9OeKAnOG6vmLhu5lsOeG7scOp4buTOeG7kcah4buZbDnhur9uw6zhu7E5dOG7mTnhu7Hhu6nDvXXhu4E54bur4bu3OW3huqI54burbuG7mW054buRdeG7mTnhu5HhurPhu5U54buBeOG6sznhu4HhurXhu4E54bqz4buZbTltduG7mWw54buRbuG7ieG7sTnhu6vhurY54buD4buhbjnDgXVuOeG7q+G7tznhu5lsbW7hu4nFqTnhu4HhurXhu4FtOeG7k+G6peG7mWxdOW3GoeG6sznhur/Ds+G7mW1dOeG7g3Hhu4E54buR4bq7xak5w4HDojnhu7Ft4buh4buZbDnhu5ltw6nhu7E54buBeOG6sznhu7ByOcav4but4buh4buBXTnhu4HhurXhu5k54bq/cV054buB4buf4buZbDnhu5ltZeG7mTnDgW7DreG7mTnhu4Ft4buz4buBOcOBw6I54buZbMO9w7puOeG7keG6s+G7lTnhu4Nx4buZbDnhu7By4buZbDnhu4Hhu5/hu5lsOeG7seG6ojnhur7DveG7rTnhu4Nu4buJ4buZOSNu4buJ4buxOeG7mOG6s+G7kznhuqDhurXhu4E54buDw7Lhu5ltXTnhu4Nl4bqiOcO0beG7n+G7mWw54buBbeG7jTnhu5HDojnhu6vhu7c54bux4bupbjll4buZOeG7g+G7oW45w4F1bjnhu4HhurXhu4E54bqz4buZbTltduG7mWw54buRbuG7ieG7sTnhu6vhurZdOeG7sW1l4buZOeG7mW1l4buZOWxu4bqzOeG7g8Oz4buZbTnhu5Fu4buJ4buxOeG7q+G6tjnhu5PDojnhu4HGoeG7mTnhu5HDojnhu7Hhu6nhurXhu4FtOeG7mW1u4buJ4buTOeG6oOG6rTltcW454buBeOG6sznhu4fhu5XhurPhu5ltOeG7mWxtbuG7icWpIuKAnTIvxakz

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]