Thủ tướng Italy sắp mãn nhiệm Mario Draghi đã nêu ra một loạt quy tắc quản lý của chính phủ tạm quyền do ông đứng đầu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4butw6Phuq/huqnDo1fhu4vDo2xX4buLJuG6rVdp4buJ4buTOeG6qVfEguG7iyThuqfhu5NXIMOp4bqp4bqjVyLhurlX4bqt4bq94buLV+G6p+G6qybhu4tXaeG7ieG7k1fhu4ssIFdp4buJP+G6qVfhuqfhu5nGry/Do1nhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueViDhuq3DrC1ow6Phuqvhu4vhuqtWV+G7i8SD4buL4bqnMuG7nlbhu63Do+G6r+G6qcOjV+G7i8OjbFfhu4sm4bqtV2nhu4nhu5M54bqpV8SC4buLJOG6p+G7k1cgw6nhuqnhuqNXIuG6uVfhuq3hur3hu4tX4bqn4bqrJuG7i1dp4buJ4buTV+G7iywgV2nhu4k/4bqpV+G6p+G7mVfDo+G6seG6qcOjVz/huqnDo1dZVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOd4buyWC9ZQEAwWVgjw509w53hu7Lhu4sj4bu04bu44bu44bqnWcOZw6Jo4bqjVlck4bqn4buL4bueVuG7rcOj4bqv4bqpw6NX4buLw6NsV+G7iybhuq1XaeG7ieG7kznhuqlXxILhu4sk4bqn4buTVyDDqeG6qeG6o1ci4bq5V+G6reG6veG7i1fhuqfhuqsm4buLV2nhu4nhu5NX4buLLCBXaeG7iT/huqlX4bqn4buZVlcwJOG7iyQtaMOj4bqr4buL4bqrLeG6q8OtxIPhuqPEg+G6qSThuqctw6zDrSDhu55Ww6Phu4vhu4tow6xULy8gMOG6qcSD4bqt4bqjw5nDtcSDMuG7i+G6qSThuq1o4bqn4buJw6zDmcO14bqpL+G7i+G7uMOdWC/hu4lo4bqn4bqrJDAyMC/Do+G6q+G7i+G6qeG6qXovw51Yw53DnV9YQF/DneG7tC/hu4vhu4vhu5HDteG6qcSD4buLJOG6p+G7k+G7tMOZw6Jo4bqjVlcv4buo4buKw6rhuqnhuqNX4buLw6PhurnhuqnhuqNXw4wyw63huqPEg+G6q1fhuqwk4buL4buLJMOtMuG6p+G6pyRX4bum4buLw60lxIPFqFfDtSpX4buKw6NsV+G7i27hu4fhuqnhuqNX4bqsJMOtxIPhuqtX4buvw60k4bqjw6PEg1fhu6Zow6M/xIPFqMOZV+G7pnDhuqnDo1RX4bud4bqgSC/hu4rhu4rhu5DDleG6qMWoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMODMiQwVuG7qOG7isOjbFfhu4tu4buH4bqp4bqjV8SC4buLJOG6p+G7k1fDrCxoV+G6rTrhuqlX4bqpw6PEg2Hhuq1X4bqsJMOtxIPhuqtX4buvw60k4bqjw6PEg1cxOlfhuqk34buJV8OtJFfhuq3hur3hu4tX4bqn4bqrJuG7i1dp4buJ4buTV+G7iywgV2nhu4k/4bqpV+G6p+G7mVcgbCRXIMOj4bqv4bqpw6NXaMOjbFfhu4sm4bqtV2nhu4nhu5M54bqpVzDhuqtXw6nhuqnhuqNXMW/huqnhuqNXMXvhu4nDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6qOG6oyrhu5NXw51ZL0BXw7XDsyRXaeG7iSTDmlfhu4rDo2xX4buLbuG7h+G6qeG6o1fhu6/DrSThuqPDo8SDVzE6V+G7i8OzVyDDo28gV8OsJOG7iVdZQFfhu4vDoyXhuqnhuqNXIHvhuq1XaeG7ieG7kznhuqnDmVfhu4rhu4nhu5NX4bqpw6PEgzfhuqlXw6nhuqnhuqNX4buLxIM4aFfhu4trIFfhuqcqV+G6qeG6o27hu4PEg1cxb+G6qeG6o1cxe+G7iVcgw6Phuq/huqnDo1dow6NsV8SC4buLJOG6p+G7k1cgw6PhuqtXMTjhuqlX4bqp4bqjKuG7k1fDneG7ti89w5pX4bqlw6PEg1fhuq3hur3hu4tXIOG7ieG6vSBXInvhu4lXIOG7jVdp4buJ4bq5IFfDo+G6vcSDV+G6reG7h8SDVzFu4buFIFfhu4vDqlcgw6NvIMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw61u4buHIFfhuqXDo8SDVzE44bqpV+G7i8Oj4buDxINXMcSDw6Hhuq1XMWLDmlfhu4rDo2xX4buLbuG7h+G6qeG6o1fhu6/DrSThuqPDo8SDVzE6VyDDo+G6s1fhu4vDo+G6t1cgw6PhuqtXIMOj4bqv4bqpw6NXaMOjbFcgbCRXw6nhuqnhuqNX4buLxIM4aFfhu4trIFfhu4vDoyThuq1X4bqjxIMkV+G6o8SDP8SDV2nhu4nhu5M44buLVyAlIFfDtT7huqlXMTlXw6PEg2HhuqlX4buLJsSDVyBsJFcxPuG7i1fhuqlu4buHIMOaVyIk4bqrV+G6o+G6u+G6rVfDtcSDYSBX4buLw6PDsiBX4buLw6PEg1cgJSBXMSbhuqtX4bqn4buJfeG7i1fDtSpXaeG7ieG7kzjhu4tXMeG6t+G6qcOjV8O14bq54bqpVzFu4buFIFdJ4buJ4bq5IFfDo+G6vcSDV2jDozdXIMOj4buJW+G6qcOaV+G7i8Ojw6nhuqnhuqNXaeG7iSRXICUgV8OjKuG6qcOjVzHhur3huqnhuqNX4bqlw6Nb4bqpVyA+aMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoSMOjJeG7i1cixIPDoeG7iVfhu4smxINX4buLw6NsVzHDqVfDjeG6q+G6rTLDmlfhu4rDo2xX4buLbuG7h+G6qeG6o1fhu6/DrSThuqPDo8SDVyDDo+G6q1cixIM44buLVyDDo+G6r+G6qcOjV2jDo2xXw6w2V+G7i8SDOGhX4buLayBXw6NkaFcx4bq34bqpw6NX4bql4buVV8O1KlcgJSBX4bqp4bqjw6PhurdXw6zhu5tXw6w2V+G7i8SDOGhX4buLayBX4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlXICUgV+G6qcOjxINh4bqtV8O1a1fhuqXhu5tX4buLw6Phu4l94buLw5pXIMOjKOG6qeG6o1fDoybhuqlX4bqpw6NuV2jDozdXIMOj4buJW+G6qVcgJSBXMMOyV+G6p+G7iX3hu4tXMTpXIGJX4buLw6Mq4bqpw6NX4bqn4buJfeG7i1fhu4vDrW7hu4cgV+G6pcOjxINXw6nhuqnhuqNX4buLw7NXIMOjbyDDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOVOVcx4bq5xINX4bqp4bqj4bqrJsSDw5pXw6nhuqnhuqNX4buvw60k4bqjw6PEg1fhuqnDoz7huqlX4bqtJuG6qcOjV8SC4buLJOG6p+G7k1fhu4vEgzhoV+G7i2sgV+G7i8OjJOG6rVfhuqPEgyRX4bqpw6NuV+G7i8OtbuG7hyBXMTzhu5NX4buLJsSDVyAlIFfhu4vDqlcgw6NvIFcxJFdow6Nu4buB4bqp4bqjV+G6qcOjblfhuqbEgzfhuqlXw6Phu4VoV2nhu4nhurkgw5pX4buKw6pXIMOjbyBXw4PEg2FoV27hu4cgV+G7sSwgV3YmxINX4buKPOG7k1fhu69u4buB4bqp4bqjV+G7puG6qOG7neG7iuG6qsWow5pXw4Phur3Eg1cx4bq74bqp4bqjVyDDozzhu4lX4bul4buJw5pX4bqow6Ni4bqtVyAlIFfhuqk54bqpVyDDqeG6qeG6o1fhuqnhuqPDo8SDYWhXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlXw6Mq4bqp4bqjVzF74buJV+G7i8OjOFfhuqPEg+G7h8SDV+G7puG6okDFqFfDtSpX4bqow6Ni4bqtVyAlIFfhuqk54bqpV+G6pcSD4bqpw6NX4buLOFdow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVfDtSpX4bqt4buHxINX4bqpw6rEg1fDoyrhuqnhuqNXMXvhu4lX4buLw6M4V+G6o8SD4buHxINX4bum4bqiw51YxajDmlfDtSpXIj7hu4tX4bql4buVV+G7i8OjxJEkV+G7i8Oj4buJfeG6qVfDrSrhuqnhuqNXIuG7ieG6vSBX4bqpKuG6q1cgbeG6qeG6o1fDrDZXaMOjP8SDVzFu4buFIFfhu4rDo2xX4buLbuG7h+G6qeG6o1fhu6/DrSThuqPDo8SDVyDDoz5oV+G7i8Oj4buJfeG6qcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buK4buJ4buTV+G6qcOjxIM34bqpw5pX4buKw6NsV+G7i27hu4fhuqnhuqNX4buvw60k4bqjw6PEg1cgw6PhuqtXIsSDOOG7i1fDrDZX4bqlw6PDqeG6qeG6o1cgYlfhuqfhu4l94buLV+G6reG7h8SDV8Oj4bqrISBXMTlX4buR4buJPuG7i1fhuqd9aFdow6MlaFfhuqkq4bqrVzFu4buFIFfhu5Ey4bqtV+G7kTPhu4tXIMOj4bqrVzE44bqpV+G6pcOjxINX4bqpbuG7hyBX4bqpKuG7k1fhu4vEgzjhuqlXw6Mq4bqpw6NX4bqt4bq94buLVyDhu4nhur0gVyJ74buJVyDhu41XaeG7ieG6uSBXw6Phur3Eg1fhuq3hu4fEg8OaV+G7i8Otw7NX4bqlw6PEg1cxYlfhuqcqV+G6p+G7iX3hu4tXMOG6q1fhuqfhu4l94buLV2jDoyVoV+G6psSDN+G6qVfhuq3Eg+G6qcOjVyDDozzhu4lX4bul4buJV+G7pnfhu4jFqFfhu5M34buJVyB74buJw5kvw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bud4buJ4buLw6PhuqvDrVbhu6jhu6bhu4rhu4rhu5DDleG6qC/DlcSDMuG7i+G6qSThuq0rxajGry9o4buo

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]