(Baothanhhoa.vn) - Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 giao; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tuyển quân nhanh gọn, khoa học, hiệu quả; chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học có ngành nghề chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quân đội...

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 giao; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tuyển quân nhanh gọn, khoa học, hiệu quả; chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học có ngành nghề chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quân đội...

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Ảnh minh họa.

Năm 2022, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tổ chức thực hiện trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng được sự quan, tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp nên các địa phương trong tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân. Các địa phương đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển quân với xây dựng lực lượng dự bị động viên; đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở chưa sâu sát; kết quả sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe chưa thực sự chặt chẽ; nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự chưa thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể chưa đồng bộ, thống nhất; công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại các địa phương chưa thật sự chặt chẽ, một số thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp chưa thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo địa bàn được phân công phụ trách.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 giao; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến và chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tuyển quân nhanh gọn, khoa học, hiệu quả; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ các đơn vị nhận quân trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống yêu quê hương, đất nước; chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học có ngành nghề chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quân đội.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, căn cứ vào quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, hướng dẫn cụ thể quy trình các bước thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản hướng dẫn thi hành. Căn cứ tình hình thực tế, phân bổ hợp lý chỉ tiêu, đồng thời có phương án cụ thể hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về tiêu chuẩn, số lượng, địa điểm và phương pháp giao, nhận quân; phân công cụ thể các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc địa phương, cơ sở trong quá trình tuyển quân.

3. Sở Y tế chỉ đạo các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Đa khoa các huyện, thị xã, thành phố, kịp thời kiện toàn đầy đủ số lượng, đúng thành phần Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; tổ chức thực hiện sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/1TLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu công dân nhập ngũ bị trả về vì lý do không đủ sức khỏe.

4. Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển chọn nguồn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác xét duyệt, xác minh tiêu chuẩn chính trị, thẩm tra lý lịch công dân nhập ngũ đảm bảo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quản lý, nắm chắc công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ; phối hợp với cơ quan liên quan xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, trốn tránh nghĩa vụ quân sự; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để lọt những trường hợp công dân không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức; công dân có tiền án, tiền sự... vào Quân đội; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trong quá trình tổ chức Lễ giao, nhận quân trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan quân sự, công an cùng cấp, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, Phòng giáo dục đào tạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Tiến hành phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về trình độ học vấn của công dân trong độ tuổi nhập ngũ và số công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ, báo cáo UBND, cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp để phục vụ công tác xét duyệt hồ sơ nghĩa vụ quân sự và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng học vấn trong công tác tuyển quân.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2023 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng địa bàn dân cư để nhân dân và công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ của người công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời bổ sung, kiện toàn đầy đủ số lượng, đúng thành phần Hội đồng nghĩa vụ quân sự ở các cấp; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức sơ tuyển, khám tụyển, xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật; kiên quyết không để công dân không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vào quân đội, công an; gắn trách nhiệm cá nhân, tổ chức đối với kết quả tuyển quân; rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ phải thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 và UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tuân thủ thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương tuyển quân “tròn khâu”; quán triệt phương châm tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ tuyển chọn gọi công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng và đảng viên, công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 nhập ngũ vào quân đội bảo đảm chất lượng; phân bổ chi tiêu tuyển quân số lượng hợp lý, gắn với địa bàn động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, không để “xã trắng” trong tuyển quân. Tổ chức Lễ giao, nhận quân đúng quy định, giao quân đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, trang nghiêm, không để loại trả, bù đổi sau giao quân.

Sau giao quân tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở các cấp; không để tình trạng đơn thư vượt cấp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển quân.

Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác tuyên truyền, vận động, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ; tổ chức tốt lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đảm bảo quy định; quan tâm tạo điều kiện, giải quyết chính sách việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thuộc quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác chính sách hậu phương quân đội; phân công trách nhiệm cho từng cán bộ theo dõi phụ trách địa bàn, kịp thời giúp đỡ địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân.

9. Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các địa phương tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, nhằm giáo dục truyền thống quê hương đất nước, truyền thống địa phương, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của đoàn viên, thanh niên đối với Tổ quốc, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao.

10. Các thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp về công tác tuyển quân năm 2023 theo địa bàn phụ hách. Theo chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành, chủ động xây dựng kê hoạch phôi hợp thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, ban hành văn bản chỉ đạo ngành dọc cấp dưới và bám sát cơ sở để giúp đỡ địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành, đơn vị, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ nội dung chỉ thị và tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2023; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh để tổng hợp, tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương; tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2023, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]