(Baothanhhoa.vn) - Với mục đích cập nhật những kỹ thuật và tiến bộ công nghệ mới trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa và bệnh lý thận tiết niệu, ngày 5-10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Cập nhật những tiến bộ mới trong phẫu thuật nội soi bệnh lý đường tiêu hóa và thận tiết niệu”. Hội thảo có sự tham gia của TS. Triệu Triều Dương, Viện trưởng Viện Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VP4buN4buww6PDlFs64buw4bq3w5RbOsSRWz/DlOG6tzsjW8OUVjbDlH1hO8OU4bq34bqvXVs/w5TDozrhu67hurPDlOG6tzrhurPhu7DhurfDlFs2O8OU4bqxXTvDlFYkWzrDlHvhur3DlFnhuqnDoVs/w5Thurc7QOG6s8OUOiLhu6DDlGVRw5Thurc64buwW8OU4bq3OyPhurfDlFs7JOG6s04vOuG7kk9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Nxw53hu6BYw5VPRWE7w5R94bqlV8OUWSxXOsOUV+G7sMOjw5RbOuG7sOG6t8OUWzrEkVs/w5Q+4buHw5Thurc64bqz4buw4bq3w5RlUcOU4bq3OyNbw5RWNsOUVzNbP8OUWz86JMOUfWE7w5Thurfhuq9dWz/DlHspWzrDlGVjV8OUWzY7w5ThurFdO8OU4bq3O0DhurPDlDoi4bugw5RlUcOUViRbOsOUe+G6vcOU4bq3OuG7sFvDlOG6tzsj4bq3w5RbOyThurPEqMOUWz9R4bq7w5TGoC3hu5Lhu5DEqMOUw7IkWzrDlGU7JFvDlMO14bugw5Q+Ol3hu6DDlOG6tyhbOsOU4bq2OuG7oFs6w5RxIuG7oMOUWVTDlOG6tzfDlFc64bqrV8OUcTY7w5Thurc6U13DlFc64bqz4bq7QFvDlFk9w5TigJzhu43hu7DDo8OUWzrhu7DhurfDlFs6xJFbP8OU4bq3OyNbw5RWNsOUfWE7w5Thurfhuq9dWz/DlMOjOuG7ruG6s8OU4bq3OuG6s+G7sOG6t8OUWzY7w5ThurFdO8OUViRbOsOUe+G6vcOUWeG6qcOhWz/DlOG6tztA4bqzw5Q6IuG7oMOUZVHDlOG6tzrhu7Bbw5Thurc7I+G6t8OUWzsk4bqz4oCdSsOUcTY7w5Thurc6U13DlFciw5ThurFjw5Thurc64bugfcOUPzvhu6DDlFfhuqfhu6DDlOG6tuG6sErDlOG6tuG6rzsk4bqzw5Thurbhuq87PeG6s8OU4buP4bqpOVs/xKjDlEU7JFvDlOG6t+G6r+G6qeG6oVs/w5RFOyRbw5TDgzrhu67hurPDlOG6tzrhurPhu7DhurfDlOG6tjtA4bqzw5Q6IuG7oMSow5TDsiRbOsOUZTskW8OU4bq24bqv4bqzWz/DlOG6qTlbP8OUxILhurPGr1vDlFk2O8OU4buS4buQ4buiSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOj4buNw51b4bq3w53huq/DlU9OO30/w5RXe+G7oOG6seG6sUbDlVjhurc64bqzfVbDlDvhu43DnVvhurfDneG6r8OVw5ThurHhurfhurt7w51Gw5XDqTtY4bq3OuG7isOU4buaxqDhu5DDo+G6ueG7iMOUOsOdOz864bq34buKw5Thu5bhu5Lhu5DDo+G6ueG7iMOVw5ThurHhuq9XRsOVLy9XWFtKVuG7oF3hurc64bugWzo6XeG7oEplWy9Yw53hurE+4bq3XcOjL1vDncOp4bqxL+G7kuG7nuG7lOG7ni/hu5Lhu5rhu5ZY4bua4buS4buS4buW4buU4buQ4buS4bq34buc4buc4buW4bui4buie+G7kEo8w6M/w4zhuq9G4buY4buaw5XDlOG7oHvhurdGw5Xhu43hu7DDo8OUWzrhu7DhurfDlFs6xJFbP8OU4bq3OyNbw5RWNsOUfWE7w5Thurfhuq9dWz/DlMOjOuG7ruG6s8OU4bq3OuG6s+G7sOG6t8OUWzY7w5ThurFdO8OUViRbOsOUe+G6vcOUWeG6qcOhWz/DlOG6tztA4bqzw5Q6IuG7oMOUZVHDlOG6tzrhu7Bbw5Thurc7I+G6t8OUWzsk4bqzw5XDlC9PTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Phu43hu6DDo+G6tztdW8OVT+G7jVBXw5RZUjvDlFY7JeG6s8OU4bq3OuG7oH3DlFhjw5Q6NjvDlOG6tzpTXUpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hurY64bugfcOUWGPDlDo2O8OU4bq3OlNdxKjDlFdQV8OUWVI7w5RWOyXhurPDlFnhuqnDoFfDlFfhu7DDo8OUWzrhu7DhurfDlFs6xJFbP8OU4bq3OyNbw5RWNsOU4bq34bqvXVs/w5TDozrhu67hurPDlOG6tzrhurPhu7DhurfDlFs2O8OU4bqxXTvDlFfDmuG6t8OUWFLDlFhR4bq7xKjDlFfDmuG6t8OU4bqzw5ThurfhurPhursjW8OU4bq3OuG6qcOgWz/DlOG6tzrhu7BbxKjDlFfDmuG6t8OU4bq3OuG7sFvEqMOUV8Oa4bq3w5ThurNbP8OU4bq3OuG6qcOUWVI7w5Thurfhuq9RWz9Kw5Thu6k/XVE7w5RX4buww6PDlFs64buw4bq3w5R74bq9w5Thurc64bqz4bq7I+G6t8Sow5RXUFfDlFlSO8OUVjsl4bqzw5RXIFvDlFnhuqnDoFfDlOG6tzohw5TDozpSfcOU4bq34bqvY1fDlOG6tzsjw6PDlOG7mMOUV+G7oMOUw6M64buu4bqzw5Thurc64bqz4buw4bq3w5RXOl3DlOG7mMOUViRbOsOUWzrGr1vDlFnhu6BbP8OUWTs94bqzw5Thurfhuq8hw5ThurdSO8OUw7IkWzrDlGU7JFvDlMO14bugw5Q+Ol3hu6DDlOG6tyhbOsOU4bq2OuG7oFs6w5RxIuG7oMOUZT3DlFs2O8OU4bqxXTvDlFfDmuG6t8OU4bqzw5ThurfhurPhursjW8OU4bq3OuG6qcOgWz/DlOG6tzrhu7Bbw5RYXcOU4bq24bqwSsOy4bqww5Thurbhuq/huqk5Wz/DlOG6tjrhu6BbOsOU4bq2w6JbP8Sow5Thurbhuq/huqnhuqFbP8OUw6M6IFs/w5Thu6cjw5Q6XVJXOsOU4bq2N1s/w5Q6w6DDo8Sow5TDsiRbOsOUZTskW8OUw7Xhu6DDlD46XeG7oMOU4bq3KFs6w5ThurY64bugWzrDlHEi4bugw5Thurc6Y1fDlDo7JFvDlGVRw5RX4bugw5TDozrhu67hurPDlOG6tzrhurPhu7DhurfDlFs2O8OU4bqxXTvDlFfDmuG6t8OU4bqzWz/DlOG6tzrhuqnDlFlSO8OU4bq34bqvUVs/w5RYXcOU4bq24bqwSsOU4bq24bqvOyThurPDlOG6tuG6rzs94bqzw5Thu4/huqk5Wz/EqMOURTskW8OU4bq34bqv4bqp4bqhWz/DlEU7JFvDlMODOuG7ruG6s8OU4bq3OuG6s+G7sOG6t8OU4bq2O0DhurPDlDoi4bugxKjDlMOyJFs6w5RlOyRbw5Thurbhuq/hurNbP8OU4bqpOVs/w5TEguG6s8avW8OUWTY7w5Thu5Lhu5Dhu6LDlOG6tzpjV8OUOjskW0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo+G7jcOdW+G6t8Od4bqvw5VPTjt9P8OUV3vhu6DhurHhurFGw5U74buNw51b4bq3w53huq/DlcOU4bqx4bq34bq7e8OdRsOVw6k7WOG6tzrhu4rDlOG7msag4buQw6Phurnhu4jDlDrDnTs/OuG6t+G7isOU4buW4buQ4bucw6Phurnhu4jDlcOU4bqx4bqvV0bDlS8vV1hbSlbhu6Bd4bq3OuG7oFs6Ol3hu6BKZVsvWMOd4bqxPuG6t13Doy9bw53DqeG6sS/hu5Lhu57hu5Thu54v4buS4bua4buWWOG7muG7kuG7kuG7lsagxqDhu5jhurfGoMagxqDGoHvhu5ItO30/LeG7lOG7lOG7kuG7lko8w6M/w5XDlOG7oHvhurdGw5Xhu43hu7DDo8OUWzrhu7DhurfDlFs6xJFbP8OU4bq3OyNbw5RWNsOUfWE7w5Thurfhuq9dWz/DlMOjOuG7ruG6s8OU4bq3OuG6s+G7sOG6t8OUWzY7w5ThurFdO8OUViRbOsOUe+G6vcOUWeG6qcOhWz/DlOG6tztA4bqzw5Q6IuG7oMOUZVHDlOG6tzrhu7Bbw5Thurc7I+G6t8OUWzsk4bqzw5XDlC9PTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Phu43hu6DDo+G6tztdW8OVT+G7jeG7sMOjw5RbOuG7sOG6t8OUPiPhurfDlMSD4bqzU8OUVuG6qWFXw5RZ4buq4bqzw5TDozrhu67hurPDlOG6tzrhurPhu7DhurfDlFs2O8OU4bqxXTvDlFfDmuG6t8OUWFLDlFhR4bq7w5ThurdSO8OUw7IkWzrDlGU7JFvDlMO14bugw5Q+Ol3hu6DDlOG6tyhbOsOU4bq2OuG7oFs6w5RxIuG7oEpOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo+G7jcOdW+G6t8Od4bqvw5VPTjt9P8OUV3vhu6DhurHhurFGw5U74buNw51b4bq3w53huq/DlcOU4bqx4bq34bq7e8OdRsOVw6k7WOG6tzrhu4rDlOG7msag4buQw6Phurnhu4jDlDrDnTs/OuG6t+G7isOU4buW4bui4buiw6Phurnhu4jDlcOU4bqx4bqvV0bDlS8vV1hbSlbhu6Bd4bq3OuG7oFs6Ol3hu6BKZVsvWMOd4bqxPuG6t13Doy9bw53DqeG6sS/hu5Lhu57hu5Thu54v4buS4bua4buWWOG7muG7kuG7kuG7luG7luG7kOG7muG6t+G7lsag4buU4buYe8agLTt9Py3hu5Thu5Thu5jhu5pKPMOjP8OVw5Thu6B74bq3RsOV4buN4buww6PDlFs64buw4bq3w5RbOsSRWz/DlOG6tzsjW8OUVjbDlH1hO8OU4bq34bqvXVs/w5TDozrhu67hurPDlOG6tzrhurPhu7DhurfDlFs2O8OU4bqxXTvDlFYkWzrDlHvhur3DlFnhuqnDoVs/w5Thurc7QOG6s8OUOiLhu6DDlGVRw5Thurc64buwW8OU4bq3OyPhurfDlFs7JOG6s8OVw5QvT04vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOj4buN4bugw6Phurc7XVvDlU/hu43hu6DDlMOjOuG7ruG6s8OU4bq3OuG6s+G7sOG6t8OUWzY7w5ThurFdO8OUV8Oa4bq3w5ThurPDlOG6t+G6s+G6uyNbw5Thurc64bqpw6BbP8OU4bq3OuG7sFtKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPcTY7w5Thurc6U13DlHvhu6pbw5RbUeG6u8OUe1HDlOG6tzs9W8OUWT3DlFklw5TDsiRbOsOUZTskW8OUw7Xhu6DDlD46XeG7oMOU4bq3KFs6w5ThurY64bugWzrDlHEi4bugw5Thurfhuq87JVvDlD464bugO8OUfVJbOsOUfeG7uMOUOjlbw5RbxJHhu6DDlFdQV8OUw6M64buu4bqzw5Thurc64bqz4buw4bq3w5RbNjvDlOG6sV07w5Thurfhuq9dWz/DlFk7PeG6s8OU4bq34bqvIcOUViRbOsOUe+G6vcOUZT3DlFnhuqnDoVs/w5Thurc7QOG6s8OUOiLhu6DDlGVRw5RWJFs6w5R74bq9w5Thurc64buwW8OU4bq3OyPhurfDlFs7JOG6s0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo+G7jcOdW+G6t8Od4bqvw5VPTjt9P8OUV3vhu6DhurHhurFGw5U74buNw51b4bq3w53huq/DlcOU4bqx4bq34bq7e8OdRsOVw6k7WOG6tzrhu4rDlOG7msag4buQw6Phurnhu4jDlDrDnTs/OuG6t+G7isOU4buW4bui4buiw6Phurnhu4jDlcOU4bqx4bqvV0bDlS8vV1hbSlbhu6Bd4bq3OuG7oFs6Ol3hu6BKZVsvWMOd4bqxPuG6t13Doy9bw53DqeG6sS/hu5Lhu57hu5Thu54v4buS4bua4buWWOG7muG7kuG7kuG7lsag4buYxqDhurfhu5Thu5jhu5Lhu5Z74buSLTt9Py3hu5Thu5Thu5Dhu55KPMOjP8OVw5Thu6B74bq3RsOV4buN4buww6PDlFs64buw4bq3w5RbOsSRWz/DlOG6tzsjW8OUVjbDlH1hO8OU4bq34bqvXVs/w5TDozrhu67hurPDlOG6tzrhurPhu7DhurfDlFs2O8OU4bqxXTvDlFYkWzrDlHvhur3DlFnhuqnDoVs/w5Thurc7QOG6s8OUOiLhu6DDlGVRw5Thurc64buwW8OU4bq3OyPhurfDlFs7JOG6s8OVw5QvT04vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G6tjrDnV3DlFdQV8OUVzrhurPhurtAW8OUPzvhu6DDlFnhu6rhurPDlFs/UVs6w5Thurfhuq9dWz/DlHspWzrDlGVjV8OU4bq3O0DhurPDlDoi4bugw5Thurc6LsOUw6M64buu4bqzw5Thurc64bqz4buw4bq3w5RbNjvDlOG6sV07w5RZ4bugWz/DlFs/UeG6u8OUV1FbP8OUWeG6qcOgV8OUWzo7PeG6s8OUWz/huqnDoTvDlHtj4bugw5RXOjBbw5RW4bqhO8OUWcav4bq7w5R7UcOUw6M64buu4bqzw5Thurc64bqz4buw4bq3w5Qs4bq3w5ThurnGr33DlHvhu6hbxKjDlFciw5RbOjs94bqzw5ThuqnhurPDlFk7JX3DlOG6sV3DlGVhO8OUfTfDlDrhuqHDlFs64bqp4buKw5ThurHhu7Rdw5R9N8OUWzox4buIw5Qs4bq3w5RZ4bug4bqzw5ThurHhu6DhurPDlH034buIw5Q6NTvDlMOjOuG6pVfDlFs64bugWzrDlGVRw5Thurc6w6E7w5Q/O+G7oFvDlFvDmX3DlGU7JFvDlFs/w5pbw5Q6OVtKw5ThurZiw5RbVX3DlOG7mOG7kOG7kOG7nMOUWSNbw5Rb4bug4bq7xKjDlMOyJFs6w5RlOyRbw5TDteG7oMOUPjpd4bugw5ThurcoWzrDlOG6tjrhu6BbOsOUcSLhu6DDlFlUw5RQw6PDlFjhuqVbP8OU4bq3OlFbOsOUVzNbP8OUw6M64buu4bqzw5Thurc64bqz4buw4bq3w5RbNjvDlOG6sV07w5Thurfhuq9AW8OUWzo7PeG6s8OUeylbOsOUZWNXw5RbOuG6qeG7isOUw6M64buu4bqzw5Thurc64bqz4buw4bq3w5RbNjvDlOG6sV07w5ThurfhurPhursjW8OUPztQw6Phu4jDlMOjOuG7ruG6s8OU4bq3OuG6s+G7sOG6t8OUWzY7w5ThurFdO8OUV8Oa4bq3w5Thurc64buwW+G7iMOUw6M64buu4bqzw5Thurc64bqz4buw4bq3w5RbNjvDlOG6sV07w5RXw5rhurfDlFhSw5RYUeG6u+G7iMOUw6M64buu4bqzw5Thurc64bqz4buw4bq3w5RbNjvDlOG6sV07w5RXw5rhurfDlFlSO8OU4bq34bqvUVs/4buIw5TDozrhu67hurPDlOG6tzrhurPhu7DhurfDlFs2O8OU4bqxXTvDlD4j4bq3w5Q6w6DDo8OUfTfDlH3huqHDlFfDmuG6t8OU4bq3OmNXw5TEg+G6s1Nbw5RZOz3hurPDlOG6t+G6ryHDlOG6s1s/w5Thurc64bqpw5Thurc6Y1fDlMSD4bqzU1tKSkrDlFlUw5Q/IsOjw5TDozrhu6pbw5R94bugWz/DlHtSO8OUOjsk4bqzw5TEg+G6s1PDlFfhu6Bdw5Q+OjNbP8OUVzoow5RXOl3DlFYkWzrDlFs6xq9bw5Thurfhuq9AW8OUWSHhu6DDlFZRW8OU4bq3KFs6w5R9UcOUV1BXw5Rlw6JbP8OUe8avW8OUV+G7sFtKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Phu4PhurPhurc6XeG6r8OVT+G6tjPDlHFRTi/Do08=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]