(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 671/QĐ-UBND về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2019-2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFfDvSDEqeG7tuG6syHDqeG7tuG6tWfhu7Zta8Os4bu2NeG6tcOp4bu2I0Dhu6ojOuG7uOG7tuG6teG6vTXhu7Zsw6Jl4bq14bu24bq14bq9NeG7tmPhu5/hu7bDgsOC4bu2ZTzEkeG7tuG6teG6vTXhu7Yj4bu4QDotI+G7uCPhu7hWL+G6tUBXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKnhurQ4Ozbhu7RXTnlF4buz4bu2beG6qWXhurXhu7bhu5fhu5E74bu2NDtl4bu24bq1LmXhurXhu7ZKbuG7neG6o23hu7Y34bqtZeG6teG7tmzhu4fhu7YqJkAvSuG7tS1OeUXhu7Phu7bhu5fDo+G7tuG7l8OixIM14bu2NSDEqeG7tuG6syHDqeG7tuG6tWfhu7Zta8Os4bu2NeG6tcOp4bu24bq14bq9NeG7tmzDomXhurXhu7bhurXhur014bu2Y+G7n+G7tsOCw4Lhu7ZlPMSR4bu24bq14bq9NeG7tiPhu7hAOi0j4bu4I+G7uOG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKnDvThlbThr4bu0V1bDosSR4bqz4bu2NWQ7bGxU4bu04bu2Nm3hurVuxJE04bu04bu2bG3hu51kOFThu7TGocOiNm3hurXFqOG7tiXhu7jhu7jEqeG7m8av4bu24bq1OMOi4bqz4bq1bcWo4bu2PUA9xKnhu5vGr+G7tOG7tmxrNVThu7QvLzU2ZeG7qjQ7w6lt4bq1O2XhurXhurXDqTvhu6rhu5dlLzY4bGNtw6nEqS9lOMahbC8j4bu44bu4Py9A4bu4JTYkQCbhu7g9JUBtQColOmRA4buqYsSp4bqz4bu04bu2O2RtVOG7tMO9IMSp4bu24bqzIcOp4bu24bq1Z+G7tm1rw6zhu7Y14bq1w6nhu7YjQOG7qiM64bu44bu24bq14bq9NeG7tmzDomXhurXhu7bhurXhur014bu2Y+G7n+G7tsOCw4Lhu7ZlPMSR4bu24bq14bq9NeG7tiPhu7hAOi0j4bu4I+G7uOG7tOG7ti9XVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqcO9O8SpbcOiw6ll4bu0V8O6ZeG6teG7tsSRw6Jl4bq14bu24bq14bq9O+G7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V+G7teG7h8Oi4bu2bcO1w6xl4bqz4bu24bq1Z+G7tm1rw6zhu7ZkLuG7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu24bq14bq9NeG7tmzDomXhurXhu7Y3O2XhurPhu7bhurXhur014bu2bSHDouG7tjUsNeG7tm1rw7XDrWXhurPhu7Ztw6Lhuq9u4bu24bq14bq9NeG7qOG7tm1rbmXhurPhu7bhurXhur014bu2NWjhu7Zs4buL4buo4bu2bWtuZeG6s+G7tuG6teG6vTXhu7bEqeG6tWbhu7Zt4bq14buBZeG6s+G7tuG7ly7hu7Zta8O1w61l4bqz4bu2xKnhurVm4bu2beG6teG7gWXhurPhu7Y14bq54bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2NSDEqeG7tuG6teG6vTXhu7Zt4bq1buG7hTXhu7Y34buHw6Lhu7Ztw7XDrGXhurPhu7Y3w7XDrDXhu7bhurXDteG7i2XhurPhu7Y14bq14bqlZeG6teG7tmwsNeG6teG7tuG6tWfhu7Zta8Os4bu2beG6tTjDqeG7tmpu4bud4bu2N+G6rWXhurXhu7Y14buNO+G7tsO94bq14bqlZeG6teG7tsSp4bq14buN4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXTOG7h+G7tmTDtcOsZeG6s+G7tuG6teG6vTXhu7Zsw6Jl4bq14bu2N8O1w6w14bu24bq1w7Xhu4tl4bqz4bu2ZC7hu7YjQOG7qiM64bu44bu24bq14bq9NeG7tmzDomXhurXhu7Y14buNO+G7tiMkKuG7tm1rw7XDrWXhurPhu6rhu7ZM4buH4bu2ZMO1w6xl4bqz4bu24bqzIcOp4bu24bq1Z+G7tm1rw6zhu7bhurXhur014bu2Y+G7n+G7tsOCw4Lhu7ZlPMSR4bu24bq14bq9NeG7tiPhu7hAOi0j4bu4I+G7uOG7tmQu4bu2QOG7qj1AI+G7qj8kJeG7tmPhurPhu6rhu7bEkMO0NeG7tuG6tWfhu7Zta8Os4bu2ZC7hu7ZAJWPhurMvbeG6tSxl4bqzL+G6teG6vTXhu7Zsw6Jl4bq14buq4bu2ReG6s27hu4Nl4bu24bqzIcOp4bu24bq14buD4bu2bWvDrOG7tm3hu5Hhu7Zl4bqzbuG7g2Xhu7Y24buT4bu2bWvhu5Xhu7ZqbuG7hzXhu7bhurPDojvhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFfDvcOyNeG7tuG7s+G7k+G7tm1r4buV4bu2ReG6tS7hu7Zlw7VpNeG7tmPhurVu4bu24buX4buTNeG7tk3hurU7ZeG6teG7tuG6tMOpLOG7tjXhurnhu7Ztayw14bq14bu2ZeG6tcOixIPEkeG7tjfhurll4bqz4bu2NDvDqeG7tm3hurVuMWXhu7Zkw6zDouG7qOG7tuG7lzFl4bu2NeG6tW7hu53huq9l4bu24buXLuG7tuG6s8OiO8Op4bu24bqzIcOp4bu24bq1Z+G7tm1rw6zhu7bhurXhur014bu2bMOiZeG6teG7tm0hw6Lhu7Y3w6Lhuq/EkeG7tm1rw7XDrWXhurPhu7Y14bq14bqlZeG6teG7tuG7rDXhurnhu7Y3w7XDrWXhurPhu7bhu4Hhu7Zt4buB4buu4bu2NeG7jTvhu7Y1LDXhu7Zta8O1w61l4bqz4bu2NeG6ueG7tuG6teG6vTXhu7Zsw6Jl4bq14bu2N8O1w6w14bu24bq1Z+G7tm1rw6zhu6jhu7Y3KMSR4bu2NCjDqeG7tm3hurU4w6nhu7Y3b2XhurPhu7Y1LDXhu7ZqbuG7neG7tjfhuq1l4bq14bu24bq1w6LEg2Xhu7bhurUuZeG6teG7tjXhu4074bu2xKnhurUsxKnhu7ZkbjFt4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXTnlF4buz4bu2NSw14bu24bq1buG7ncSDZeG7qOG7tuG7mynhu7bhu5cu4bu2N2hl4bu24buX4bqt4bu2N8O1w6w14bu24bq1Z+G7tm1rw6zhu7bhurMhw6nhu7Y14bq54bu2bWssNeG6teG7tmXhurXDosSDxJHhu7bEqeG6teG7h8Oi4bu24bq1w6zEqeG7tuG7l2nDouG7tsO9w7I14bu24buz4buT4bu2bWvhu5Xhu7ZF4bq1LuG7tmXDtWk14bu2Y+G6tW7hu7bhu5fhu5M14bu2TeG6tTtl4bq14bu24bq0w6ks4bu2bWvDqWXhurPhu7Y14buBZeG6s+G7tm0sNeG7tuG6s8OiO8Op4buo4bu2ZeG6tTFl4bu24bqzIcOp4bu24bq1Z+G7tm1rw6zGr+G7tjfhu4Nl4bqz4bu2beG6tcOtw6Lhu6jhu7Y1IMSp4bu24bqzIcOp4bu24bq1Z+G7tm1rw6zhu7Zj4bqtxKnhu7Zt4bq1w63DouG7tjXhurXDqeG7tuG6teG6vTXhu7Zsw6Jl4bq14buo4bu2NyjEkeG7tjQow6nhu7Y3b2XhurPhu7Y34buHw6Lhu7Ztw7XDrGXhurPhu6jhu7Y3b2XhurPhu7Y34bqtZeG6teG7tsSRw7Q14bu2beG6tTjDqeG7tmpu4bud4bu2N+G6rWXhurXhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdM4buL4bu2TS7DouG7tjXhurXhuqVl4bq14bu2beG6tTLEkeG7tjfhuq1l4bq14bu2NuG7k+G7tm3DqSxl4bu2Y8OiZeG6teG7tsSp4bq14bql4bu24buXMWXhu7Y14bq1buG7neG6r2Xhu7bhurMhw6nhu7Zt4buR4bu2bWtuZeG6s+G7tm0ixJHhu7bhurVu4budxINl4bu2N+G6o2Xhu7Y1LDXhu7Y3w6LhuqPEkeG7tm1rw7XDrWXhurPhu7Y14bq14bqlZeG6teG7tjXhu4074bu2NSw14bu2ZeG6tS7hu7Zta8O1w61l4bqz4bu2NsOp4bu2w73DsjXhu7bhu7Phu5Phu7Zta+G7leG7tkXhurUu4bu2ZcO1aTXhu7Zj4bq1buG7tuG7l+G7kzXhu7ZN4bq1O2XhurXhu7bhurTDqSzhu7ZkMcSp4buo4bu2bWvhuqdl4bq14bu2w73hurXhu43hu7Zt4bqtNeG6teG7tk55ReG7s+G7tm3huqll4bq14bu24bubOMSR4bu24bubOW3hu6jhu7ZqbuG7neG6o23hu7Y34bqtZeG6teG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V0zhu4vhu7bhurLDoizDqeG7tjbDsjXhu7bhu5cu4bu24bu1LsOp4bu2bSHDqeG7tjXhurXhu43hu7Zta+G6p+G7qOG7tsSp4bq14buHw6Lhu7bhurXhur3EqeG7tuG7l2nDouG7tkzhu4vhu7ZNLsOi4bu2NeG6teG6pWXhurXhu6jhu7Z5O2Xhu7bhu7MiZeG7tm3hu4U14bu2beG6qWXhurXhu6jhu7bDvcOyNeG7tuG7s+G7k+G7tm1r4buV4bu2ReG6tS7hu7Zlw7VpNeG7tmPhurVu4bu24buX4buTNeG7tk3hurU7ZeG6teG7tuG6tMOpLOG7tuG7ly7hu7Y1LDXhu7Y3aGXhu7bhu5fhuq3hu7Y14bq54bu2ZMOi4bqhZeG7tmpuO2Xhu7bhurXDtWll4bqz4bu2NjNl4buo4bu2Y8Oi4bqvxJHhu7Ztazvhu7ZOeUXhu7Phu7Y1LDXhu7bhurVu4budxINl4bu2beG6teG7kzXhu7bhurXDosSDZeG7tuG7l8OixIM14bu24bq1Z+G7tm1rw6zhu7bhurMhw6nhu7Y14bq1w6nhu7bhurXhur014bu2bMOiZeG6teG7qOG7tjcoxJHhu7Y0KMOp4bu2N29l4bqz4bu2am7hu53hu7Y34bqtZeG6teG7tjXhu4074bu2w73hurXhuqVl4bq14bu2xKnhurXhu43hu7bhu5cu4bu2NSw14bu2am7hu53hu7Y34bqtZeG6teG7tuG6tcOixINl4bu24bq1LmXhurXhu7Y14buNO+G7tsSp4bq1LMSp4bu2ZG4xbcav4bu2NCzDqeG7tjUsw6nhu7bDveG6teG7jeG7tm3huq014bq14bu2TnlF4buz4bu2beG6qWXhurXhu7Zj4bqjbeG7tmpuKOG7tm3hurXhu5M14bu24bq1w6LEg2Xhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdWO+G7tuG6tWs44bq3VOG7tOG6tW1txKlsxagvL2rEqcSpZOG7qm3hurU7ZeG6teG6tcOpO+G7quG6s8Op4buX4buq4buXZS/hu5c0xKlqX23hurU7ZeG6teG6tcOpO+G7qmVs4bq3L2xtay/DvUA/I3klPT3hurYlIz/DvT0qIyQmIyU/JUA64bu44bu4JOG7uCXhu7NA4buzL1XhurfDomQ4LzYqJkDhu6psw6LhurNlODbhu6rEqTbhurfhu7RX4buaOMSR4bu2Sm7hu53huqNt4bu2N+G6rWXhurXhu7ZtIcOi4bu2NyLhu53hu6pWLztXVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXJubeG6tcOpa+G7tFd54bu1TVYvxKlX

BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]