(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiều năm qua, thầy và trò Trường Tiểu học (TH) Quảng Vinh (TP Sầm Sơn) luôn nỗ lực, phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7ksSR4buTazjhur/hurfhu5k44bq/bGXhu6s4w7R5w7rhu5NrOGtt4bqz4buZOOG7gXbhur844bur4buZ4bq14buTOOG7gW3hu4vhu5M4w7k44buqxrB5deG7k2s44buqbeG7ieG7sThsxqHhur84xajhu7HhuqXhu5NrOEBt4buTbDEvbGEyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunTOG7g+G6t+G7gTcy4buqbOG7teG6vzhsbeG7i+G7kzjhuqBp4buxOOG6v8Op4buxOOG7h3FtOOG7kXRtOOG6v+G6reG7kzjDquG6peG7k1s44bur4buZ4bq14buTOOG7gW3hu4vhu5M4a23hurPhu5k44buBduG6vzhB4bq1OOG7h+G6teG7mTjhu6vDouG7mTjhu6ts4buD4buZOOG7q23hu5NsOOG7q2zDqeG7kzjhu5JrbMOzOMWp4bux4bqgw63hu6s44bup4bufOMOh4bqxLeG7ksWoL+G7qiM44bq/d+G6tzjDiuG6t+G7kzjhur5sZeG7pzhs4bq14buTbDjhu6rGsOG7seG7k2s4eXPhu5NrOOG7huG6peG7k2tbOOG7k2xtw6zhu7E44buT4bqt4buROMWp4bux4bq3Wzjhu6tsw6nhuqA4QeG6tTjhu6vGsOG7lzjhu6rGsHl14buTazjhu6pt4buJ4buxOGzGoeG6vzgg4buqTDA4xajhu7HhuqXhu5NrOEBt4buTbDgg4buq4bumOOG7qMOp4buROOG7qHPhu5MwOMO04bux4buj4buTOOG7k3I4w7Thu7Xhur9bOOG7p2xl4buTOOG7h2Xhu7E44burw6Lhu5k44bup4bu1OOG6v2zhu7HhuqDhu4nhu5M4w6ptw63hu5M44buRw6Lhu5NsOOG7kWg44bq/4bqlOEHDrDjFqeG7seG6oDjhu5Hhu6M44bq/czjhu6nDuThB4bq54burOOG6v2xl4burWzjhu4dwbTjhu5NreDjhur/hurPhu5M4w6pwWzhrbeG6s+G7mThBbWnhu5NbOOG7q+G7s+G7k2s4w6p5dOG6vzjhu5PEkeG7k2s44bq/4bq34buZOOG6v2xl4burOMO0ecO64buTazhrbeG6s+G7mTjhu4F24bq/OOG7q+G7meG6teG7kzjhu4Ft4buL4buTXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgOOG7p+G6vuG7g+G7k+G7q+G7g8awNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OMOjOTnhu6fDgH04bOG7g21rbOG7q3s4w6DEg8Oh4bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DoTk54bqvL2HEg8SD4buBYTnhurFhOeG6o8SD4bur4bqxw6PhurHDocO0OS05LWHhuqPDoDnDo2HDoOG6r+G6scSD4bqv4bqvw6HhuqM5xIPEg8OjXeG7j+G7p2s3OOG6t8O04burLjfhu5LEkeG7k2s44bq/4bq34buZOOG6v2xl4burOMO0ecO64buTazhrbeG6s+G7mTjhu4F24bq/OOG7q+G7meG6teG7kzjhu4Ft4buL4buTOMO5OOG7qsaweXXhu5NrOOG7qm3hu4nhu7E4bMah4bq/OMWo4bux4bql4buTazhAbeG7k2w3OC8yMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3Mj3hurPhur844buHw7Phu5NsOOG6v2xl4burOMO0ecO64buTazjhu4dwbTjhu5NreDhrbeG6s+G7mThBbWnhu5M4w7ThurU44buTbMSR4buTOOG7q+G7nzjFqeG7seG6oMOt4burOOG7h8Oz4buTbDjhu6nhu7U44burbOG6teG7k2w44bq/4buj4buTazjhur934bq3OOG7k2zhurU44burxrB5deG7k2tbOEFvOEHhurnhuqBbOMOq4bq34buTOGtt4bqz4buROGxt4buL4buxOOG7k2zhurU44burxrB5deG7k2s4w7Thu7Hhu6Phu5M44bq/4buZbTjhu6vGsMah4buTazhBbeG7i+G6vzjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44buHcG044buTa3g4a23hurPhu5k4QW1p4buTOMOq4bql4buTOMO04buN4buTbFs44burxJHhu5E4bOG7seG6oMOt4burWzjhu6vGsOG6s+G6v2w44buTbG3hu4vhu5FbOMO14bquOOG6v3lz4buTa1s44bq/4buVOOG7q23hu5NsOOG7q2zDqeG7kzjhu4fhu5nhurXhu5M4w7XDreG7qzjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44bur4bq54bunOOG7q2zhu4lbOOG6ojjhu6tsw73hur844burb+G7kTjhu6vhu5dtWzjhu6nhurPhu5NrOOG7q8Oi4buZXTjhu4bhu4k4w7ThurXhu5E44buHecO64bq/OOG7h23DrOG7sTjhu5PhurXhuqBbOOG7k2vhu5nhurVtOOG7p2zhurPhu6s44buHcOG7k2s44bunbOG7meG7k2s44burxrDhurXhu5k44burbG044buH4bux4bq3Wzjhur/hu7Fw4bq/OEHhurnhu5M44buHcOG7k2s44buTbHlbOOKAnOG7kHJtOOG7q2zDqeG6oFs44bq/4bujOGtt4bqz4buZOMO04bq1OOG7kXDhu6s44burZeG7kThreXPhu5NrOOG7h8Oi4buZOOG7h8O94bq/OOG7q+G7tThsxqHhur84QeG6tTjhu6nhurPhu5NrOOG7q8Oi4buZ4oCdWzhBbeG7i+G6vzjigJxMxqHhur844bur4bq54bunOEHhurU4w7ThurXhu5E44burbOG7g+G7mTjhu6t5OOG7q3nDueG7k2tbOOG7h8Oi4buZOOG7h8O94bq/Wzjhu6ds4buZ4buTazjhur/hurPhur9sOEzhu6E44bq+bG444buQbeG7k2zigJ1dXV1bOMOq4bq34buTOGtt4bqz4buROGxt4buL4buxOOG7k2zhurU44burxrB5deG7k2s4w7Thu7Hhu6Phu5M4w7Vs4bux4bqgw63hu5M4w7VsbuG6v2xbOOG7q8Oi4buZOOG7h23DrOG7sTjDtW3hu4vhu5M44bq/bOG7mTjhur/hurPhu5M4w6pwWzhrbeG6s+G7mThBbWnhu5M44burbOG6t+G7kThrbeG6tzjhur/hurPhur84w7Vs4buV4bq3OGzGoeG6v1s4w7R04bunOMOq4buhbTjhu4F54bul4buTazjhu5PEkeG7k2s44bq/4bq34buZOOG7q8awb+G7k2w44buHcDjhur9s4bux4bqgaeG7kzjhu5Hhu6Phu5M44buTa2xt4buL4bunOEF2XTjhu6ps4buD4buZOOG7h+G7lVs44buRcm044bq/4bqz4buTOMOqcFs4a23hurPhu5k4QW1p4buTOMO04bux4buj4buTOOG7q27hur9sOOG6v+G7teG6vzjhu5PEkeG7k2s44bq/4bq34buZOOG7q8awb+G7k2w44buHcDjhur9s4bux4bqgaeG7kzjhu5Hhu6Phu5NbOMO14bqwOOG7k+G6reG7k2s44bupeTjhu6dsw6Lhu5FbOMO1bOG7o+G7k2s44buTa+G7s+G7k2s44buHcW044buRdG044bunbHlz4buTazjhu6ds4bqz4bunOGtt4bql4buTazjhu4HDouG6oDhrbeG7reG7pzhsxqHhur844bupbeG7k2w4IEzhu6gwOOG7q23DreG7pzjhu6ts4buxOMOq4bq1bThrbeG6peG7k2s44bur4buf4burOGxz4buTOEHhurU4w7Vsc2044buB4bq54bqgOOG7q27hu5NsOGzhurfhu5E4bMah4bq/OGzhu5ttOOG6v3fhurc44bq/4bqz4bq/OOG7g+G7kTjhu6vGsOG7meG7k2s44buRcm044burbcOt4burOGzGoeG6v104TG3hu4vhu5M44buTbOG6tTjhu6vGsHl14buTazjhur/hu5U4w6BhOOG6v+G6s+G7kzjDqnBbOGtt4bqz4buZOEFtaeG7k1s4QXRtOGE5OSg44buHw6zhu7E44buHw6Lhu6s44burxrBv4buTbDjhu4dwOOG7q8awaeG7kzjhur9s4bux4bq74buTXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu5Jr4buZ4bq1bTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44buHcG044buTa3g44bq/4bqz4buTOMOqcFs4a23hurPhu5k4QW1p4buTOOG7h3c4QcOsOOG7qeG7nzjDtHnDuuG7k2tbOMOq4bql4buZOOG7h+G6peG7kThBw6w44bq/bGXhu6s4w7R5w7rhu5NrWzjhu5Ns4bq1OOG7q8aweXXhu5NrOOG7h2Lhur84w6pt4buL4burOMWp4bux4bq34buTOOG7q8SR4buROOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OOG7q2zhurfhu5E44buReeG7sTjhu4fDqeG7sTjhu6t5Wzjhu5PEkeG7k2s44bq/ZeG7pzhs4buLOOG7q2zhu5/hu5NrOOG6v3M44bupw7k4bMOiOOG7q8Op4buTazjhu6vGsHl14buTa1s4w7R04bunOMO1bOG6t+G7k2s44burxrDhurfhu5NrWzjhu6nDouG6v2w44buHZuG7p1044buqxrDhu5nhu5NrOOG7k+G6reG7kThsxqHhur84w6E5YeG6ry3DoTlh4bqxOEHhu7Phurc4xanhu7HhurdbOOG7k2zhurU44burxrB5deG7k2s44buH4bqnOOG7h3nDuuG6vzjhu7DDiuG7kuG7gDjhu6dseXXhu5NrOOG7h8Op4buxOOG7q3k44buTxJHhu5NrOOG6v2Xhu6c4YeG6oznhu5E44bureXXhu5NrOMaw4bq14buZWzjhu5HDuTjGsHDhu5NrOOG7q2xp4buROMWp4bux4bqwOOG7h2Xhu6s44buH4buJOMO04bq14buROOG7qcSR4buTOOG7q+G6ueG7pzjhur9s4buZOEzhu6h9OMOAxJHhuqA44buRdG044bqvOOG7p2zhu5fhu5NrOGzGoeG6v1s44buH4buh4buTazjhu6tsdW1bOOG7k2zhurU44burxrB5deG7k2s44buR4bux4bq3OMOqcTjhu6nhu7Hhu5NrOGzhuqvhu5NrOOG7q8aw4bqt4buROOG7h8Op4buxOOG7qeG6s+G6v2w44burbOG6t+G7kTjDtWzhuqXhu5lbOOG7qeG6s+G6v2w44bunbOG6s+G7pzjDtOG7seG6ueG7q1s44buTa2xt4buL4bunOEF2OOG6v2zhu5k44burbHk4QW3hu4vhu5NdOOG7qsaw4buZ4buTazhsxqHhur84w7XDgzhNOOG7k+G6reG7kThsxqHhur84w6E5YeG6sS3DoTnDoTlbOOG7k2zhurU44burxrB5deG7k2s4bOG7seG6oDjhu4dw4buTazjhur/hurPhur844buTa+G7seG7oeG7kzjhu6vhurVtOOG7q8aww7o44buR4bux4bq3OOG7qeG6qeG7kTjhuqHhuqM4w6pwOMOq4bq14buTOGtsw604TOG7qFs4w6ppOOG7q+G7o+G7k2s4bOG7leG6tzhhw6DhuqPhu5HDoTjhu6nEkeG7kzjhur9sc2044bq/bOG7mThM4buoWzjhu6ts4bq34bqgOOG7q2zDrTjFqeG7scOi4burOEHhurU4bOG7izjhu6ts4buf4buTazjhu4fDqOG7kzjhur9sbcOt4buxOOG7qeG6s+G7k2s4w7R04bunOGzGoeG6v11dXThBdG044burceG7k2s44burxrDDszhrbeG6szhh4bqh4bqjOOG7q8awbeG7i+G7sTjhu4fhu6Hhu5NrfTjDtWnhu7E4a8ahbTjhur7hu6Phu5NrOOG7q+G6oDjhur7hu6Y4S23hurPhu5k44buBduG6vzjhu6vhu5nhurXhu5M44bq/w6nhu7E44burxrDhurfhu5k44burYuG7k2s44bq/bOG7mTjhu5Ns4bq1OOG7q8aweXXhu5NrOOG6oTjhu6ttQW044bqjOTht4buT4bq/bDjhu6vGsMOzOGtt4bqzOMOjOTjhu6vGsG3hu4vhu7E44buH4buh4buTa11dXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6rhu7M4w7XDreG7qzjFqeG7seG6pTjhu6vGsOG7meG7k2s4w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOG7h3BtOOG7k2t4Wzjhur9zOOG7qcO5OEHhurnhu6s44bq/bGXhu6tbOOG7q+G6ueG7pzjhu6ts4buJOOG7qXk44bunbMOi4buROOG7k2zhurU44burxrB5deG7k2s4w7Thu7Hhu6Phu5M44buH4buZ4bq14buTOMO1w63hu6tbOOG7h+G7oeG7k2s4w7Thu5fhu5NrOOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M44buTbG3DrOG7sThrbeG6pW044bunbOG6s+G7pzjhu4fhu4k44buTxJHhu5NrOOG6v+G6t+G7mTjhur9sZeG7qzjDtHnDuuG7k2s44buBw6LhuqA4QeG6tThsxqHhur9dOOG7kmvhu5nhurVtOOG6v+G6s+G6vzhrbXU4bMah4bq/OOG6v2xu4buTbDjDtWzhu5XhurdbOOG7q+G6reG7k2s44bq/eXXhu5NrOMOq4buhbTjhu4F54bul4buTazhM4buoOGtt4bubbVs44bunbHY44buHw6Lhu5k4TOG7qDjhuqDDreG7sTjDteG7heG7kVs44buqxrB5deG7k2s44buqTDjFqOG7seG6peG7k2s4QG3hu5NsOOG6v+G7l+G7kzjhu6txOOG6v2zDveG6vzjhu5NsbcOs4buxOGzhu5nDouG7qzjhu4dw4buTazjhu5Nr4buZw6JtOMO1bOG7leG6tzhr4buV4bunOOG7p2zDqeG7kzjhu5PEkeG7k2s44bq/4bq34buZOGxt4buJ4buxOMOqbcOt4burOOG6v2zhu5k4TOG7qFs44burw6Lhu5k44bupxJHhu5M44bq/bHNtOMO04bq14buTbDjhu5HDouG7k2w44bq/bOG7mTjhur/hurPhur844buD4buROOG7q2zhurfhu5E4a23hurc44bup4bq34buxOOG7k2zhu7nhu5NrOGttdThsxqHhur844bq/4bqt4buTazjhu6tsY+G7k2tdOOG7pmx5c+G7k2s44bq/bMSR4buROOG6v3fhurc44buTbOG6tTjhu6vGsHl14buTazjDtOG6tTjDtGXhuqA44bqjOOG7h23DrOG7sTjDiuG6s+G6vzhM4buhOOG7gcOi4bqgOMO04bq14buROMO1beG7kTjhur9sw7I44buT4bq34buROOG6v2zhu5k44buRxqFtOGzhurXhu5NsOOG7h3Dhu5NrXTjhu5BybThrbeG6s+G7mThBbWnhu5M4w7ThurU44buRcOG7qzjhurfhu5NsOOG6v2zDszjhu6dsdjjhu6vGsOG6s+G6v2xbOMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazjhu4d5w7rhur84w7XDrThs4buZw6Lhur9sOGzhu5nDouG7qzjhu4dw4buTazjhu5Nr4buZw6JtOMO1bOG7leG6tzjhur9s4buZOEzhu6hdOOG7qmzhu4Phu5k44buH4buVWzhs4bqr4buTazjhu5Phuq3hu5FbOOG7k2zhurU44burxrB5deG7k2s44buH4bqnOOG7q3E44bq/bMO94bq/OOG7k2xtw6zhu7E4bOG7mcOi4burOOG7h3Dhu5NrOOG7k2vhu5nDom04w7Vs4buV4bq3OOG7q2xtw63hu6s44burbOG7teG6vzhBdG044bq/4bqz4bq/OOG6v2x3OOG7h8OsOMO1bOG6s+G6vzjhu5Ns4bq34buxWzjhu5NseXs44buqb+G7kThsbeG7ieG7sTjDtW3DreG7kzjhu6tsw73hur84QcOsOOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5M4a23hurfhu5k44burbOG7o+G7k2tbOOG7p2zhu5fhu5NrOOG6v2zhu5/hu5NrOOG7keG6tzjhu6vhu63huqBbOExNQC/hurZN4buA4buoWzjDqsOi4buZOMO04bu14bq/OGzGoeG6vzjhu4d5deG7k2tbOOG7k+G7lW04w7R1bThs4bq34bqgOMO04bq14buROEFt4buL4bq/OOG7q+G7n+G7q3044burcTjhur9sw73hur84bHBtOOG7q2xtWzhscG044buBbcSp4buTOEHhuq3hu5M44buTa2zhu4tbOOG7q2zhu4k44burbOG6t+G7mV1dXTjhur7hurPhur84bOG7mcOi4burOOG7h3Dhu5NrOOG7q8awaeG7kzjhu4fDrOG7sTjhu6ts4buxOGzhu63hu6s44buH4buj4buTazjhu4fhuqXhu5k4TOG7qDjhu6ts4bq34buROGtt4bq3WzjFqeG7seG6tzjhu4fhu5VbOMO1bOG7seG6oMOt4buTOMO1bG7hur9sOOG6v+G6s+G6vzjhu4Phu5E44bqgaeG7sTjhu6vGsHl14buTa1s44bqgaeG7sTjDtHThu6dbOMOqcTjhu6nhu7Hhu5NrOOG7q2xp4buROMO14bqwOOG7k+G6reG7k2s44bup4buf4buTa1044bq+eOG7k2s44bur4buzOEFt4buL4bq/OOG7q2zhurfhu5E4a23hurc44bq/4bqz4bq/OGzhu5nDouG7qzjhu4dw4buTazjhu5Nr4buZw6JtOMO1bOG7leG6t1s44buRcm04TOG7qDjhu6vhu7U4bG/hu5NsOOG7q2zhurXhu5NsOOG6v2zhu5k44buRb+G7k2w44bqiOOG7q2zDveG6vzjhu6vhu7U4a23hurPhur844burxrDhu5nhu5NrOGzGoeG6vzjhu6vhurnhu6dbOMaww6jhu5M4w7Thu7HhuqDhu4vhu5NdOOG7kmx1OOG7h+G7lVs44bq/bGXhu6s4w7R5w7rhu5NrOGtt4bqz4buZOOG7gXbhur844bur4buZ4bq14buTOOG7gW3hu4vhu5M44bq/d+G6tzjhu5Ns4bq1OOG7q8aweXXhu5NrOMO04bux4buj4buTOOG7h3nDuuG6vzjDquG6peG7mTjhu4fhuqXhu5E4QeG6tTjDtWzhu6Phu5NrOOG7k2vhu7Phu5NrOOG7k8SR4buTazjhur/hurfhu5ldOEzhurXhu5NrOOG7k+G6reG7kVs44bur4bquOMO04buLOEzhu6g4w7Rp4buTOMO0dOG7pzjDtOG7seG7o+G7kzjhu4fDouG7qzhrw6nhu5M4YTk5KH044bur4bquOMO04buLOEzhu6g4bOG7meG6teG7kzjhu6ts4bq14buTbDjhur9seXPhu5NrOOG7q8awb+G7k2w44buqTDjhu4fDouG7qzhhOTkoXTjDlcOt4burOOG7q2zhu63hur84bMah4bq/OMO1w4M4TTjhu5Phuq3hu5E4bMah4bq/OMOhOWHhurEtw6E5w6E5WzjDtcOt4burOMWp4bux4bqlOOG7h+G6s+G7k2w4a23hurM44burbOG7g+G7mTjhu6ps4buj4buTazjhu6t5OMOgOS/DoTlh4bqhL+G7quG7qi3Dikvhu4Dhu4bhu6o4QeG6tTjhu6ps4buj4buTazjhu6t5OMOhw6Evw6E5YcOjL+G7quG7qi3Dikvhu4Dhu4bhu6o44bup4bu34bq3OOG7h3FtOOG6v3fhurc4w4pwOEtt4bqz4buZOOG7gXbhur84QeG6tTjhu4bhurXhu5k44burw6Lhu5lbOOG7q+G7meG6teG7kzjhu6vGsHl14buTazjhur/hu5U4a8Op4buTOOG6seG6sSg4TOG7qDjhu6vGsOG7meG7k2s44burceG7k2s44bup4bufOGxz4buTOOG6sTk5OEzhu6g44buHw6Lhu6s44buRw73hur84bOG7meG6teG7kzjhu6ts4bq14buTbF0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDjhu6fhur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezjDozk54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OMOg4bqj4bqj4bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DoTk54bqvL2HEg8SD4buBYTnhurFhYTnhuq/hu6vhuq/DoeG6r+G6r8O0w6Atw6Bd4buP4bunazc44bq3w7Thu6suN+G7ksSR4buTazjhur/hurfhu5k44bq/bGXhu6s4w7R5w7rhu5NrOGtt4bqz4buZOOG7gXbhur844bur4buZ4bq14buTOOG7gW3hu4vhu5M4w7k44buqxrB5deG7k2s44buqbeG7ieG7sThsxqHhur84xajhu7HhuqXhu5NrOEBt4buTbDc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buqbMOp4bqgOGtt4bqz4buZOOG7kmvhu7HhuqDEqeG7kzjhur7hu6Phu5NrOOG7gHjhu5NrWzhMbeG7i+G7sTjhu6vGsHnDueG7k2s44buqxrB5deG7k2s44buqTDjFqOG7seG6peG7k2s4QG3hu5NsOOG6v2zhu5k4w6ptw63hu6t7OMOVw63hu6s4xanhu7HhuqU44buR4bq1OOG7q2zDqeG6oFs44burxrDhu5c44buTbOG6tTjhu6vGsHl14buTazjhu4fDouG7qzjhu4d5w7rhur844burxrDhu5nhu5NrOOG7k2zhu7nhu5NrOOG7k+G6reG7kThsxqHhur84xanhu7Hhurc4w7ThurU4w7XDreG7qzjFqeG7seG6pTjhur934bq3OOG7qeG7tTjhu4fhu5nhurXhu5M4w7XDreG7q1s44buTcjjDtOG7teG6vzjhur934bq3OOG7q+G6ueG7pzjhu6ts4buJOOG7qXk44bunbMOi4buROEHhurU44burbeG7k2w44burbMOp4buTOGzGoeG6vzjhu6vhurnhu6c4w7Vs4buj4buTazjhu5Hhu4vhu6s44bq/d+G6tzjhur/hurPhur844buD4buROEzhu6hdOOG7huG7lTjhur944buTazjDtOG6tTjDtcOt4burOMWp4bux4bqlOOG6v3fhurc44bup4bu1OMWp4bux4bq34buTOOG7q8SR4buRWzjhur9sw7I44buHw6Lhu5k4w7XDs+G7pzjhu6tsdW044bq/d+G6tzjhur9l4bunOHfhuqBbOOG6v2xu4buTbDjFqeG7seG6oMOs4buTOOG7h8Oz4bq3OOG7p2x5c+G7k2tbOOG7qeG7tTjhu4fhu6Hhu5NrOOG7q2/hu5NsOHfhu5NrOGxwOOG6v3fhurc44bq/4bqz4bq/OOG7q8Op4buTazjDtHThu6c44buTbMSR4buTOOG7gcSR4buTXTjhu4bhu4k44buTxJHhu5NrOOG6v+G6t+G7mThsc+G7kzjhu5Phu7nhurc44bq/bGXhu6s4w7R5w7rhu5NrOGtt4bqz4buZOOG7gXbhur844bur4buZ4bq14buTOOG7gW3hu4vhu5NbOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6tsdW04a23hurfhu5M44burdG1bOOG7q+G6ueG7pzjhu6ts4buJOOG6v+G6s+G7kzjDqnBbOGtt4bqz4buZOEFtaeG7kzjhu5Ns4bq1OOG7q8aweXXhu5NrOMOA4bqz4bq/OOG7h8Oz4buTbFs44burbcOt4bunOOG7q3bhur844buH4bq74bqgOOG7kcOi4buTbDhBbeG7i+G6vzjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOOG6vmzDsjjhu6tsw7M4OeG6oy3hur7hu6ov4buqIzjhur934bq3OMOKcDjhur5sbuG7k2w44burxrDDszhBw6w44oCcTMah4bq/OOG7q+G6ueG7pzhB4bq1OMO04bq14buROOG7q2zhu4Phu5k44bureTjhu6t5w7nhu5NrWzjhu4fDouG7mTjhu4fDveG6v1s44bunbOG7meG7k2s44bq/4bqz4bq/bDhM4buhOOG6vmxuOOG7kG3hu5Ns4oCdXTjhu6ps4bu14bq/OGxt4buL4buTOOG7h+G7oeG7k2s4w6pwOOG6v+G6s+G6vzhrbeG6pW044bunbOG6s+G7pzjhu4fhu4k44buB4bux4bqgOOG7q8awbzjhu6vGsHl14buTazjhu4fDouG7qzjhur9s4bux4bq74buTOMWp4bux4buf4bq/OGtt4bq3fTjhu4fhurvhuqA44buRw6Lhu5NsOMO94buTazjhu4F24buTazjhur/hu6Phu5NrOOG7k2ts4buLOOG7q2zhu6Phu5NrOOG7q23hu5M44burxrDhu5nhu5NrOMWp4bux4bql4buTOMO04bqiOEHhurU4a23huqXhu5NrOOG7gcOi4bqgfTjhu6vGsG3hu4nhu5M4w7Vs4bq3bTjhur/hu5U4bG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqU44bq/4buxcOG6vzhB4bq54buTOOG7h3Dhu5NrOOKAnOG7kHJtOOG7q2zDqeG6oDhrbeG6s+G7mVs44bq/4bujOGtt4bqz4buZOMO04bq1OOG7q2Xhu5E4a3lz4buTazhBw6w44buHw6Lhu5k44buHw73hur9bOOG7q+G7tThsxqHhur84QeG6tTjhu6nhurPhu5NrOOG7q8Oi4buZ4oCdXTjhu4Zi4bq/OMOqbeG7i+G7q1s4w6rhurfhu5M4a23hurPhu5E4bG3hu4vhu7E44buTbOG6tTjhu6vGsHl14buTazjDtG1p4buTOOG7q3bhur84xanhu7HhurPhu5M44burxrBt4buL4burOOG7h8Ot4buTOOG7kXJtOOG6v+G6s+G7kzjDqnBbOGtt4bqz4buZOEFtaeG7kzjDtWzhu6Phu5NrOOG7k2vhu7Phu5NrOOG7h3FtOOG7kXRtOOG7p2x5c+G7k2s44bunbOG6s+G7pzhrbeG6peG7k2s44buBw6LhuqA44burbOG7g+G7mThseXThu5NrOMO0ZeG6oDhM4buoOMO04bq14buROOG7q8aw4bux4buTazjhu6vEkeG7kX044bq/bOG7rTjhu6vGsMah4buTazhrbeG6s+G7mTjhu4F24bq/OOG7h8Oi4buZOOG7h8O94bq/WzjDteG6sDjhu5Phuq3hu5NrOOG7qeG7n+G7k2s44bq/bOG7mThM4buoOEHhurU44buH4bq74bqgOOG7kcOi4buTbDjhu6ds4buZ4buTazjhu6vGsOG6teG7mTjhu6tsbTjhu4fhu7Hhurc44oCc4buBw6LhuqA44bur4buf4burWzhsxqHhur844bur4buf4bur4oCdXV1dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfhu6vhu4PDgOG7qy3hurfDtG1r4buTezjGsG1rbOG7q303MjHhu6nhu6vGsOG7meG7k2sy4bumbOG7meG7k2s44buo4bqp4bq/MS/hu6nhu6vGsOG7meG7k2syMS/hu6cy


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]