(Baothanhhoa.vn) - Học kỳ hai năm học 2019 - 2020 sẽ chính thức trở lại vào đầu tháng 3-2020 sau một tháng học sinh phải nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slZMLmXhu7Rr4buR4bu04buFxJHhu7Q24bqnxJHhurPhu7Q0IMSR4bu0bOG6s+G6teG6oWzhu64v4bqz4bu4VuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7ieG6sjc6NeG7slbhurLhurs04bu0YuG7o+G7tOG6szrhurXhu7TEkSlk4bu04bqz4bq7NOG7tEDhu7bhu7g/4bu0LeG7tEDhu7ZA4bu24bu0a8Oh4bu0NOG6s8OixJHhurPhu7Rs4bqzw7U04bu0bGrDrOG7tGMu4bq14bu04buVLGXhu7Q2IG3hu7Rs4bqzO8SR4bq34bu0Iy1A4bu2QOG7tuG7tGs6beG7tGThu4Ns4bu0bOG6szvEkeG6t+G7tOG6s+G6uzThu7Rr4bq1xJHhurPhu7Thu4nhurMh4bq14bu0xJHhurfhurPhuq3hu7ThurPhurs04bu0NsSD4bu04buJ4bqz4bq5xJHhurfGr+G7tDThurPhu4HEkeG6t+G7tDXhuqc04bqz4bu0M8OjxJHhurPhu7R5ReG7lOG6tMO9LeG7uD/hu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXk3xJFsN2rhu7JW4buu4bq1ZOG6t+G7tGts4bubYzdT4buy4buX4bq1NWzhurPhu6bhu7Q94bu24bu24buJxqHFqOG7tOG6szfhurXhurfhurNs4bum4bu0I+G7tuG7tuG7icahxajhu7Lhu7RrajRT4buyLy80NcSR4buoMzplbOG6szrEkeG6s+G6s2U64buo4buVxJEvNTdrYmxl4buJL8SRN+G7l2svQOG7tuG7tiYv4bu4Kio14bu44bu2JuG7tiNAPWwqJiojY+G7uOG7qOG6q+G7ieG6t+G7suG7tDpjbFPhu7JMLmXhu7Rr4buR4bu04buFxJHhu7Q24bqnxJHhurPhu7Q0IMSR4bu0bOG6s+G6teG6oWzhu7Lhu7QvVuG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7lCLEkeG7tDbhuqPhu7Q24buPw6004bu0xJHhurPhurXhuqNt4bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0xKltOsSR4bu0bF1k4bu0xJHhurMibOG7tGNuNOG7tMSRLOG7m+G7tGMs4bu0Y+G6tcOjbeG7tOG7leG6tcOjNOG7tMSR4bq34bqz4bqt4bu04bqz4bq7NOG7tGI4ZeG7tDUs4bq14bu0xJHhurPhu4/hu7Rs4bqz4bqh4bu0NMOp4bu0IcSR4bqz4bu04bqz4buPw6zEkeG6t+G7tDbhuqHEkeG7tOG7leG6tcOjNOG7tOG6s+G6uzThu7Thu5Us4bu0bOG6s+G6teG7tDThu43EkeG6t+G7tMSR4bqz4buP4bu0xJHhuqPEkeG7tMSR4bqh4buJxq/hu7Ri4buh4bu0Y20wbOG7tDTDsjrhu7ThurPhurs04bu0a+G6tcSR4bqzxq/hu7TEkeG6syJs4bu0Yyzhu7Q24buB4bq14bu04buVaOG6teG7tMSR4bqz4buZxJHhurfhu7ThurPhurs04bu0a+G6tcSR4bqz4bu0NjrEkeG6t+G7tOG6s+G6uzThu7Q0beG7geG6teG7tDQi4buJ4bu04bqzOuG7m+G7tGLhurPhur/EkeG6t+G7pOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7s13hu5vhu7RjLOG7tDbhurXhuqNt4bu0NeG6r+G7tOG6s+G6tcSDbeG7tOG7leG6peG7tGxdZOG7tGPhu53hu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7Q1XcSR4bu0bOG6s+G7j2nEkeG6t+G7tDTDqeG7tGvhu5Hhu7Q1OmXhu7Q24buDxJHhurfhu7RsauG7j2g04bu0xJHhurPhu5nEkeG6t+G7tDXhurXhuq/EkeG7tDPhurXhuqHEkeG7tDMibOG7tGzhurPhu49pxJHhurfhu7RsamXEkeG6t+G7tDZp4bq14bu0a+G7gcSR4bq34bu0xqEo4bu04bqz4buD4bq1xq/hu7TEkeG6syJs4bu0Yyzhu7RjLuG6teG7tMahIeG7m+G7tGo64bu0w6zhu7Rk4buDbOG7tGPhuqnEkeG6s+G7tOG7leG7kTThu7Thu5Xhu4HEkeG7tDTDqeG7tMSR4bqz4bq14bqjbeG7tMSR4bqzLuG7m+G7tDQhZOG7tMSR4bqz4buP4bu04bq34bq1O2Xhu7Q1w7M04buo4bu04buUaOG6teG7tMSR4bqz4buZxJHhurfhu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7Qz4bqn4bu0bDs04bu0NuG7g8SR4bq34bu0bMO04bu0xJHhurPhu5nEkeG6t+G7tGzhurPhur/EkeG6t+G7tGzhurXEkeG7tGR7bOG7tGxqO+G6teG7tGxqw6DEkeG7tGLhurPhur/EkeG6t+G7tOG6t+G6tTrEkeG7tGQuxJHhurfhu7Rs4bqz4bql4bu0NCzEkeG6t+G7tGzhur3hu7RqOuG7tGNl4bu0YzzEkeG6t+G7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7iOG6s8Oz4bu04bqzbeG7m8SR4bqz4bu0NCDEkeG7tDTDqeG7tGvhu5Hhu7Qz4bqlxJHhurPhu7Rs4bqpxJHhurPGr+G7tGxqO8SR4bqz4bu0NsSD4bu0xqEh4bub4bu0ajrhu7Rs4bqlxJHhurPhu7Rsai7EkeG6t+G7tOKAnDQgZOG7tDbDqMSR4bu0NOG6sy7hu5vhu7RsauG7j2g04bu04bq/4bu0bOG6v+KAneG7tDM+xJHhurfhu7Thu5XhurXDozThu7Q24bqj4bu0xqFtImzhu7ThurfhurU7ZeG7tOG7leG6tcOgxJHhu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tDUu4bub4bu04bqz4bq7NOG7tGwu4bq14bu0xJHhurMs4bu0bGplxJHhurfhu7Rs4bqzaeG6teG7tOG6t+G6tTrEkeG7tMSR4bq34bqz4bqtxq/hu7Thurdd4bub4bu0ajrhu7Q14buP4bu0Y20wxJHhu7Ri4bqz4bq/xJHhurfhu7Rs4buBbOG7tOG7leG6o+G7tGLhu6Hhu7RjbTBsxq/hu7Ri4buh4bu0NOG7j2fEkeG6t8av4bu0Yyxk4bu0xqE7ZeG7tGxq4buDxJHhu7RsXWThu7Rj4bud4bu0NOG7j+G7tDVdxJHhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slZMauG7j2g04bu0NeG6teG6r8SR4bu0M+G6teG6ocSR4bu04buJ4bqzw7U04bu0bC7hu4nhu7Q0w7I64bu0NeG6pzThurPhu7Qzw6PEkeG6s8av4bu0eOG7g+G7tOG6tuG6tTtl4bu0NcOzNOG7tOG7lSzhu7Thu7MsZeG7tGwuZeG7tDYo4bu0NMOp4bu0a+G7keG7tGzDosSR4bqz4bu0bGU7xJHhu7Thu4nhurNv4bu04bqzw63hu4nGr+G7tDbhurXhuqNt4bu0NOG6s+G6rcSR4bqz4bu0bOG6s2nhurXhu7ThurfhurU6xJHhu7Ri4bqhbOG7tGzhurNuNOG7tMSRKWThu7ThurPhurs04bu0QOG7tuG7uD/hu7Qt4bu0QOG7tkDhu7bhu7RkbeG7g8SR4bu04bqzZ8SR4bu0ZOG7g2zhu7Rs4bqzO8SR4bq34bu0a2Xhu7Thu5Vo4bq14bu0xJEpZOG7tOG6s+G6uzThu7RsauG7j2g0xajhu7Q24buHxJHhurfhu7Rs4bqzaeG6teG7tDbhurXhuqNt4bu0NOG6s+G6rcSR4bqz4bu0bOG6s2nhurXhu7ThurfhurU6xJHhu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tGLhu6Phu7Rs4bqz4bq14bu0TOG6suG7iEzhu7TEqW3hu4E04bu04bq34bq1OuG7tGs6xJHhurfhu7Q0beG7geG6teG7tGzhurM7xJHhurfhu7QqLUDhu7ZA4bu2xq/hu7Ri4buj4bu0bOG6s+G6teG7tOG7lSxl4bu0Y2jhu4nhu7Thu7jhu7bhu7RM4bqy4buITOG7tMahZcSR4bq34bu0bGrhu49oNOG7tMSR4bq3LOG7m+G7tOG7uCQtJi1A4bu2QOG7tuG7qOG7tMSobTrEkeG7tDbhurXEg2Thu7Q0w7I64bu0eOG7g+G7tOG6tuG6tTtl4bu0NcOzNOG7tOG7lSzhu7Thu7MsZeG7tGwuZeG7tGMs4bu0NW/hu7TEkeG6t+G6s+G6reG7tOG6s+G6uzThu7Q1LOG6teG7tMSR4bqz4buPxJHhurfhu7Thu5UyxJHhu7Thu4nhurMh4bq14bu0Mz7EkeG6t+G7tGThurvhurXhu7Q0OzThurPhu7Q2xIPhu7Qzb+G7tDY84buJ4bu0YuG6teG6ocSR4bu0bOG6s8O1NOG7tDThurNl4bu04bqz4bq7NOG7tGvhurXEkeG6s+G7tMSR4bqzPmThu7Q2IWThu7QzIWXhu7Rr4buR4bu0OsSR4bu0bGUsxJHhu7Thu5XhuqPhu7Q04bqzbeG7m8OgxJHhu7Rk4bq/xJHhu7Thu5Us4bu04buFxJHhu7Q24bqnxJHhurPhu7Thu5XhuqPhu7RsXWThu7Rj4budxq/hu7TEkeG6syJs4bu0Yyzhu7RsXWThu7Rj4bud4bu0bOG6s+G6teG7tDThu5Phu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu7N7NOG7tDPhurXDo2zGr+G7tOG7lWjhurXhu7Thu5XhurXDozThu7Qz4buD4bu0xKlt4bub4bqhbOG7tDbhuqfEkeG6s+G7tOG6t+G6teG7meG7tMSR4bq3beG7m8OgxJHhu7Rr4buR4bu04buFxJHhu7Q24bqnxJHhurPhu7Q0w7I64bu0YuG7o+G7tGzhurPhurXhu7RM4bqy4buITOG7tMSpbeG7gTThu7ThurfhurU64bu0xJEpZOG7tEDhu7ZA4bu24bu0xJHhurPhu4/hu7Ri4buj4bu0bOG6s+G6teG7tGxq4buPaDTFqOG7tDbhu4fEkeG6t+G7tGzhurNp4bq14bu0NOG6syLEkeG7tDThurPhuq3EkeG6s+G7tGMu4bq14bu0xJHhurPhu5nEkeG6t+G7tGLhurNdbeG7tOG7m+G6oW3Gr+G7tOG7lSLEkeG7tDbhuqPhu7Q04bqz4buPOuG7tOG7ieG6s2/hu7ThurPDreG7ieG7tGxqZcSR4bq34bu04buV4bq1w6M04bu0NGXhurXhu7Rs4bqz4bq1xq/hu7Q04bqzImThu7Rs4bqz4bq1xq/hu7RjLOG7tGvhu5Hhu7Thu5vDoMSR4bu0bF1k4bu0aiJs4bu0Y2jEkeG7tDThurNl4bu0ZGbhurXhu7ThurPhurs04bu0a+G6tcSR4bqz4bu0bGrhu49oNOG7tMSR4bqz4buZxJHhurfhu7TEkeG6tyjhu7Rqw6Hhu7TEqW06xJHhu7RsauG6u8SR4bq34bu0azzhu4nhu7RsaOG6teG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVkzhurPhu5E04bu0bOG6oeG7tDThurNl4bu0bOG6syLhu5vhu7Thu5XhurXDozThu7Q1LuG7m+G7tOG7lSzhu7ThurPhurs04bu04buVMsSR4bu0NjrEkeG6t+G7tDXhurXhuq/EkeG7tGo64bu0w6zhu7TEkeG6s+G6teG6o23hu7TEkWfhurXhu7Rs4bqz4bq/xJHhurfhu7TEqW064bu0xJHhuqPEkeG7tGwhxJHhurfhu7Q04bq/xJHhurfhu7TEkeG6t+G6s8Oj4bu0a+G7geG7qOG7tOG6suG6uzThu7Rr4bq1xJHhurPhu7Q0w6nhu7Rs4bqzxIPhu7Q04bqzw7Lhu7Q24buDxJHhurfhu7Rs4buR4bu04bqz4bq7NOG7tGzhurM3ZeG7tGLhurNtxJHhurfhu7Q04bqz4buPZ8SR4bq34bu0bGrhuqXEkeG6s+G7tMSpbeG7m+G7tDbhuqfEkeG6s+G7tOG7lSzhu7RsLOG6teG7tGPhurXDo23hu7Rs4bqzOmThu7Ri4bqzIWXhu7Q04buNxJHhurfhu7TEkeG6s+G7j+G7tDQ7NOG7tDMs4bq14bu04bq34bq1IcSR4bq34bu0bGrhu5E04bu0bG3hu5vhuqHEkcav4bu0MyzhurXhu7RsMOG7ieG7tDVl4bu04bq34bq1O2Xhu7Thu5XhurXDoMSR4bu04bq34buT4bq14bu0xKltOuG7tDbhu49pxJHhurfhu7Rs4bqz4buP4bu0NuG6tcOjxJHhu7Rs4buT4buo4bu04buUIsSR4bu0NuG6o+G7tDQgxJHhu7TEkeG6syJs4bu0Y2404bu0xJEs4bub4bu0Yyzhu7RkZuG6teG7tOG7ieG6s8Oz4bu04bqzbeG7m8SR4bqz4bu04buVLOG7tOG6s+G6uzThu7Rr4bq1xJHhurPhu7Thu4nhurMh4bq14bu04buFxJHhu7Q24bqnxJHhurPhu7Thu5XhuqPhu7RsXWThu7Rj4budxq/hu7Q04bqzbTHEkeG7tDPhuqfhu7RsXWThu7Rs4bqz4bqh4bu0xJHhurMw4buJ4bu0NG3hu4M04bu0YuG6s+G6teG7tGxqw6zhu7RjLuG6teG7tGxq4buPacSR4bq34bu04bqz4bq7NOG7qOG7tOG7s+G7h8SR4bq34bu0bOG6s2nhurXhu7Thu5Vo4bq14bu0NsOp4bu0Yyzhu7Rs4bq14bqh4buJ4bu0bMOzNOG7tDTDqeG7tMSR4bqz4buZxJHhurfhu7Qz4bq1w6PEkeG7tOG7ieG6szvhu4nhu7Thu4nhurPhurnEkeG6t+G7tGxqO8SR4bqz4bu0NeG6pzThurPhu7Qzw6PEkeG6s+G7tOG7ieG6s2/hu7ThurPDreG7ieG7tDbEg+G7tDMhZeG7tOG7lcOj4bu0a8O1NOG7tGLhurPhur034bu0MyHEkeG7tGzhurNdxJHhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7suG7tGts4bubYzdT4buybDfGoWwtOmPhurXhurfEkeG7puG7tGrhurXhurfhurNsxajhu7JW4buua2xqZcSR4bq3Vkxtw6Phu7Thu5Thu43hu64va2xqZcSR4bq3VuG7ri/hu4lW


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]