(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã giải thể, sáp nhập 13 trường THPT theo đúng kế hoạch, lộ trình. Tuy nhiên, vấn đề đang được dư luận quan tâm hiện nay là cơ sở vật chất ở những trường thuộc diện giải thể sẽ sử dụng như thế nào để mang lại hiệu quả, tránh lãng phí.

Tin liên quan

Đọc nhiều

P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg64buW4bujMsOsKeG7neG6o8OtKeG7m8O5KcOicMOs4bq9KcOq4bq/ZeG7oynhu5fhu6M2KeG6teG7jynhu5vhu5Mp4bun4bqv4budKeG6tcOqw6Phu50p4bq1M+G6tSnhu53GoXPDtMOs4bq9KcOqauG6tSnhu5sy4bujKeG6veG6vzbhur8p4budw6rDqT0p4bubM+G7lSnDrMOq4bqv4buVPy/Dqj46P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buVw4rhuqcyw6IoOuG7nMOqw7rhurUpw6rhur9lw6wp4bqkxJEpM8OsKeKAnOG7mjnhu5UpxrBk4buVKeG6tTPhurUp4budxqFzw7TDrOG6vSnhu5zDiuG7lOG7nCnhurVtw6zhur0paeG6r+G7lSnhu53GoWPDrCnhuqXhu4MyKeG6szTDrCnhu53hu4XDrMOqKeG6pWTDrCnDrDjDrSl7PHtd4oCdPSnhu511KcOsOMOtKXs8PjAp4bqlZMOsKcOsMuG7qT0p4bud4buLNMOsKeG7neG7hcOsw6op4bqlNynhur3hur824bq/KeG7ncOqw6k9KeG7mzPhu5Upw6zDquG6r+G7lSk+fSnhu53GoXPDtMOs4bq9KeG7nMOK4buU4bucKeG7ncOq4bqn4buLKeG6peG7n8Os4bq9KWhkKcOq4buLNeG6tcOqPSlpw7Mp4budxqHhu4fDrMOqJCnhu5zhu6Phu6kpw6zDquG6v2PDrD0p4bunw6PDrCnhuqXEkSnhuqUyw6zhur0p4bqlc+G7keG6tSnDonMpaeG7o+G6r8OsKeG7l+G7ozLDrCnhu53huqPDrSnDquG6v2XDrCnDrDLhu6kpaTQp4bq14buPKeG7m+G7kynhu6fhuq/hu50p4bq1w6rDo+G7nSnhu5Mpw6zDquG7pcOs4bq9KeG7ncahc8O0w6zhur0p4budw6rhu6PDs+G6tSnDouG6v2XDrCnhur3hur824bq/KeG7ncOqw6kp4bubYinhu5vDuSnDonDDrOG6vSnDrMOqcynhu53DqmQpw6w04buLKeG6pcOpKcOtMsOs4bq9KWk14bq/KcOq4bq/ZeG7oynhu5fhu6M2PSnhu53GoTPDrMOqKWk3w6zhur0p4buVw6rhu4EkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6kp4buV4bq04bqnw6zhu53huqfGoSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKSI8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQClbPDzhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6vyThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DrOG6p8Wp4bubL3s8PDAvPiAgw6I+PDA8MD594budIH1dXTFpPCRn4buV4bq94bu4xqFZez4wKCkyaeG7nVko4buW4bujMsOsKeG7neG6o8OtKeG7m8O5KcOicMOs4bq9KcOq4bq/ZeG7oynhu5fhu6M2KeG6teG7jynhu5vhu5Mp4bun4bqv4budKeG6tcOqw6Phu50p4bq1M+G6tSnhu53GoXPDtMOs4bq9KcOqauG6tSnhu5sy4bujKeG6veG6vzbhur8p4budw6rDqT0p4bubM+G7lSnDrMOq4bqv4buVKCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg64buaMuG7oynhur3hur824bq/KeG7ncOqw6kp4bucxqFzw7TDrOG6vSnhu5zDiuG7lOG7nCnhuqThur/DrMOqKeG6tMOqc+G7j8Os4bq9KcOCc+G7j8Os4bq9KSrDiuG6r+G7oylJw7PhurUmKeG7ncah4buTKeG7ncOqNMOsw6opw6zhu4/hur8p4bud4bqv4buVKWhk4budKeG7p+G6r+G7nSlp4bq/ZeG7oynGsOG6o+G7qSnDosO6w6zhur0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7nMah4buLw6zhur0pw6w4w60pezw+MD0p4bua4buTKeG6vOG6vzPhu4spw6Jw4bq1KeG7pzQp4bqkNOG7iynhu5014buLKSrhurzDguG7tuG6pOG7nCYp4buVw6pu4bq/KcOq4buR4buVKeG7p8O14bq/KeG6tTPhurUp4bql4buPw6wp4bun4buDPSnhuqXhu4MyKeG7lcOqc+G7j8Os4bq9KWnhur9jw6wp4buX4bujMsOsKeG6s24p4budxqHhu4Ep4bubOeG7lSnGsGThu5UpXSIpacO14buVKeG7p8O14bq/KXskPnt7KcOqauG6tSnhu5vhur/DrMOqPSnhuqXhur/EkeG7oynhurXDquG7o+G7qcOpw6wpezx7KeG6tTPDrCnhurPDsz0p4bq94bq/M+G7iynhu6fhur9jw6w9KcOsw6rhuqPDrCnhu6fhur9jw6wp4budw6rhu6PDs+G6tSldKeG7ncahc8O0w6zhur0p4bucw4rhu5Thu5wp4bq94bq/NuG6vynhu53DqsOpPSnhur1vw60p4bucxqFzw7TDrOG6vSnhu5zDiuG7lOG7nCnhuqThur/DrMOqKeG6tMOqc+G7j8Os4bq9KcOCc+G7j8Os4bq9KSrDiuG6r+G7oylJw7PhurUmPSnhu5zDiuG7lOG7nClJYynhu6Y4w6wpSeG6v8Osw6opKuG7nMOqainGr+G7o+G6o8OsJj0p4bucw4rhu5Thu5wp4bucxqHhur9l4bujKeG7muG7j8OsKSIpKuG7nMah4bq/ZeG7oynhu5rhu4/DrCY9KeG7nMOK4buU4bucKeG7nMahxIPDrClIw6oz4budKeG6tMOq4bqjw6wpKuG7pmbDrMOqKUnDs+G6tSYp4bunNCnhu5zGoXPDtMOs4bq9KeG7nMOK4buU4bucKeG7nGbDrMOqKeG6vOG6vzIpXSkq4bucZsOsw6op4bq84bq/MiYp4bubM+G7lSnDrMOq4bqv4buVKeG7pzThu4sp4bq1M+G6tSnhu53GoXPDtMOs4bq9KeG7nMOK4buU4bucKeG7ncahY8OsKeG6peG7gzIp4bqzNMOsJCnhuqRkw6wpw6w4w60pezw+MT0p4bua4buTKeG6vMOC4bu24bqk4bucKeG7neG6v2Thu5Up4budcOG6tSnhu53hur9kw6wpw6o0w6zDqinhur3hur824bq/KeG7ncOqw6k9KeG7mzPhu5Upw6zDquG6r+G7lSnhu53DqmPDrSkwKeG7ncahc8O0w6zhur0p4bucw4rhu5Thu5w9KeG6vW/DrUAp4bucxqFzw7TDrOG6vSnhu5zDiuG7lOG7nCnhu5zGocSDw6wp4bqiw6wp4bq0w6rhur9jw60pKuG7qGPDrCnhuqThu4PDrMOqJj0p4bucw4rhu5Thu5wpw4Jz4buPw6zhur0p4bqk4buHw6zDqinDjOG6vcOqZSkq4bucw6rhur9l4bujKcOK4buJMiY9KeG7nMOK4buU4bucKeG7nMah4bq/ZeG7oynhu5zDquG7gynhu5zGoeG6v8Osw6opKsOMbcOs4bq9KeG6tG7DrOG6vSY9KeG7nMOK4buU4bucKeG7nMahxIPDrCnhu5TDquG7nykqw4zhur0yKeG7muG7j8OsJj0p4bucw4rhu5Thu5wpw4zhur3hu6Phu6nhurnDrCnDiuG7izTDrOG6vSkqw4o0KeG7nMah4bujw6zhur0mPSnhu5zDiuG7lOG7nClJYynhu6bhur9k4budKeG7nDXhu4s9KeG7nMOK4buU4bucKUlz4bujKeG6pOG7h8Osw6op4bq0w6rDo+G7nSkqw4rhu4thw6zhur0pw4rhu4kyJinhu6c0KeG7nMOK4buU4bucKcOM4bq94buj4bup4bq5w6wpxq/hu6PhuqPDrCnDjOG6veG7o+G7qWPDrCkq4buW4bujNsOs4bq9Kcavc+G7j8Os4bq9JiQp4bucw6rhuqfhu4sp4bqlM8Osw6op4bq94bq/MynhurVxMinhu5rhu5Mp4bq8w4Lhu7bhuqThu5w9KeG6tTPhurUp4budxqFzw7TDrOG6vSnhu5sy4bujKWjDquG6vynhu5s54buVKcawZOG7lT0p4bubM+G7lSnDrMOq4bqv4buVKeG6pTcpaTTDrSnhu51u4budKeG6tW3DrOG6vSnhu50z4bq1KeG7neG6v2Thu5Upw6zDquG6r8OsPSnhurNuKeG7ncah4buBKcOqauG6tSnhu5vhur/DrMOqPSnhurUzw6wp4bqzw7M9KeG6veG6vzPhu4sp4bun4bq/Y8OsKcOq4buR4buVKWnhu6s9KeG6szbhu4sp4bqlNsOtKeG6peG7g8Osw6op4bqz4bq/Y8OsIynDquG7izXhu50p4bqlw7PDrOG6vSnDojXhu6kp4bunNCnDqmrhurUp4bq1cTIp4bq1M+G6tSnDrMOqNCnhu53GoXPDtMOs4bq9KcOyw6wp4bql4buDw6zDqj0pw6zEkcOsKcOsZOG7lSMp4bq1w6rDo+G7nSlpc+G7kcOs4bq9KeG7m+G6v8Osw6opw6rhu4s14budKeG7ncOyPSnDrMOq4buJw60p4bq1w6rhu6Phu6ljw6wpw61tw6wpaMOqbcOs4bq9KcOs4bq9dcOs4bq9KeG6pXPhu5HhurUpw6zhuqPDrOG6vSlpY8OsIynhurVtw6zhur0p4budM+G6tSnhu5fhu6M2w6wpaeG7qynDjMOqNCnDrHPDteG6tT0p4buX4bujNsOsKWnhu6sp4bq94bq/M+G7iynDonDhurUp4bqlc+G7keG6tSnhu504w6zhur0p4bq1c8O0w6zhur09KeG6pTPhu5UpdMOs4bq9KeG7qWPhu6Mp4bq1xIPhu6Mp4bqlw7Lhur8pw63DteG6vynhur3hur8z4buLKcOicOG6tSnhu5XDqsOyKeG7ncOqbcOs4bq9PSnDrOG6o8Os4bq9KeG6tTLhu4sp4bq1w6rDo+G7nSlpc+G7kcOs4bq9KeG6veG6vzPhu4spw6Jw4bq1JCnhu5zhu6Phu6kpw6zDquG6v2PDrD0p4bunw6PDrCnhuqXEkSnhuqXDoeG7nSnGoTIpw6rhur9lw6wpw6wy4bupKWk0KcOsw6rhur/EkeG7oynhu53GoXPDtMOs4bq9KeG7mzLhu6MpaMOq4bq/KeG6veG6vzbhur8p4budw6rDqSnhurXhu48p4bub4buTKeG7p+G6r+G7nSnhurXDqsOj4budKeG6pcSD4bujKeG7nXMpw6o0w6zhur0p4bq1w6pw4bq1KeG7neG7rynhuqVvw6zhur0p4bqlMsOs4bq9KeG6s+G7gynhurNrKWjDqm3DrOG6vSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bucw6rhuqfhu4sp4buVw6o2w6wpM8Osw6op4bq1cTIpw6zhur1zw7Thur8pw6LhuqPDrCnhu53DquG7gynhu53GocOjw6wpw4rhuq/hu6MpScOz4bq1KS0paMOq4bujKeG7p8O64bq1KeG7nMahc8O0w6zhur0p4bucw4rhu5Thu5wp4bqk4bq/w6zDqinhurTDqnPhu4/DrOG6vSnDgnPhu4/DrOG6vSnhuqV0w6zhur0p4bq1w6rhuqPDrD0p4bq1w6rhu4Up4bubMuG7oynhu6c04bq/KeG7ncOqM8Os4bq9KeG6veG6vzbhur8p4budw6rDqT0pw6zhur1t4bq/KeG7ncahc8O0w6zhur0pw6w04bupKeG6pTcp4budxqHhu5Mp4budw6o0w6zDqinDrOG7j+G6vynhu53huq/hu5UpaGThu50p4bun4bqv4budKWnhur9l4bujKcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSnhurVxMinDrcOz4budKeG7m24pw6zDqjQp4budw6rEg+G7oynhu53DquG6vynhurVtw6zhur0pw6LDuikzw6wpaTPhu50paMOoKeG6s8O0KeG7m23DrOG6vSnhu5zGoTQp4bq84bq/MsOs4bq9KSrhu53DquG7gynhu53GocOjw6wpw4rhuq/hu6MpScOz4bq1JiQp4buW4bujMinhu5fhu6Myw6wp4bubM+G7nSnhurVxMinhurXDquG7n8Os4bq9KeG7nW3hur89KeG7mzLhu6MpeynDrDjDrSnhur3hur824bq/KeG7ncOqw6k9KcOq4bq/ZcOsKcOsw6rhur/EkeG7oynhu5XDqsSpw6zhur0pw6pq4bq1KeG6pTcpxrDhu6Nuw6zhur0p4bq1w6Phu5U9KeG6pXPDtMOs4bq9KeG7pzThu4spaMOq4bujbcOsKeG7p+G6v2PDrCnhu53GoXPDtMOs4bq9KeG6s+G7gynigJzhurU04bupKcaww7Xhur/igJ0pw6Lhu4sp4buVw6pz4buPw6zhur0p4bud4bq/ZcOsKeG6tcOq4buTKeG7p+G6r+G7nSlp4bq/ZeG7oynhu53DqnPDtMOs4bq9Kcaw4buj4bupY8OsKcahMinhu6c04buLJCnhuqRz4buR4bq1KeG6s+G6v2Thu509KeG7mzLhu6MpaMOq4bq/KeG6veG6vzbhur8p4budw6rDqSk+KeG7ncOqM8Os4bq9PSnhu6LhurLDjMOCKcOq4buj4bupZcOsKcOK4bqv4bujKUnDs+G6tSnhuqU3KeG6teG7iSnhu6c4w6wp4bqzNsOsKeG6szTDrCnhur3hur8y4buLKeG6teG7jynhu5vhu5Mp4bun4bqv4budKeG6tcOqw6Phu50p4bq1cTIp4budxqFzw7TDrOG6vSnhurXDquG7iynhu6LhurLDjMOCKeG7ncOq4buDKeG7ncahw6PDrCnDiuG6r+G7oylJw7PhurUp4bud4bq/ZOG7lSnDrMOq4bqvw6wp4buX4bujNsOsKWnhu6skKeG7nOG7o+G7qSnDrMOq4bq/Y8OsPSnhu511KWjDquG6vynhurM0w6wp4bq94bq/MuG7iynhuqVkw6wpw6wy4bupPSnDqjTDrOG6vSnhurXDqnDhurUp4buVw6rEqcOs4bq9KcOqauG6tT0p4buVw6rEqcOs4bq9KeG6tcOqdOG6tSnDrDjDrOG6vT0pw6zDqjQpw6rhur9l4bujKeG6s8OzKeG6tXEyKcOs4bq9beG6vynhu53GoXPDtMOs4bq9KWjDqm3DrOG6vSnhurXhu4kpw6zhur1zw7Thur8p4budxqFtw6zhur0p4bq14buL4bq/PSnhurM24buLKeG7p2UkKUnhu6sp4bq94bq/NuG6vynhu6fEkSnhu6fDo8OsKeG6pcSRKcOsNOG7qT0pbcOs4bq9KeG6suG7oeG6vynhu6Y4w6wp4bua4buPw6w9KeG6suG7gSnhu53DqnMp4bqkNsOs4bq9KXHhu6kp4budw6rhu4Mp4budxqHDo8OsKcOK4bqv4bujKUnDs+G6tSnhurXDquG7iynDqjLhu6k9KcOi4buLKWjDqm3DrOG6vSnhurXhu4kpw6zhur3hu6Nvw6wpaOG6v8Osw6op4buVw6rhu4Epw6xjw6wp4budw6rhu4Mp4budxqHDo8OsKWjDqm3DrOG6vSnhu53DqsOpKeG6s24p4budxqHhu4Ep4bqlc+G7keG6tSnDrOG6vXPDtOG6vynhu53GoW3DrOG6vSnhurXhu4vhur89KeG7l+G7ozbDrClp4burJCnDjcOz4budKeG7m24pw6zhur1zw7Thur8pw6LhuqPDrCnhu5vhur/DrMOqKeG7m27DrOG6vSnhur3Eg8OsKeG7ncahc8O0w6zhur0p4bq1w6rhu4sp4bqz4bq/ZOG7nT0p4bun4buHKeG6s2spw6rhu4syw6zhur0paeG6o+G7oz0paMOqbcOs4bq9KcOs4bq9c8O04bq/KeG7l+G7ozbDrClp4burPSnhu53GoW3DrOG6vSnhurXhu4vhur8pw6xjw6wp4bq14buJKeG7ncOqw7Thur8p4bql4bq/w6nDrSnDrOG6vW3hur8p4budxqFzw7TDrOG6vSnDrDThu6kp4budxqHhu5Mp4budw6o0w6zDqinDrOG7j+G6vynhu5fhu6MyKWk14bq/KeG6tXEyKcOtw7Phu50p4bubbinhuqVu4bq/KeG7nXPhu5HDrOG6vSnDrOG6vcOq4bq/ZcOsKcOq4buf4budJCQkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7nHPhu4/DrOG6vSnhu53Duj0p4buddSlow6rhur8p4budw6o0w6zDqilp4bqv4buVKeG7pzQp4bql4bq/KeG7pzThu4spw6rhu4s14budKeG6pcOzw6zhur09KeG7nMahc8O0w6zhur0p4bucw4rhu5Thu5wp4bucxqHhur9l4bujKeG7nMOq4buDKeG7nMah4bq/w6zDqikqw4xtw6zhur0p4bq0bsOs4bq9JinhuqXEg+G7oynhu51zKcOsw6rhur/EkeG7oynhu53hu68p4bqlb8Os4bq9KeG6pcOpKcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSnhurXhu48p4bub4buTKeG7p+G6r+G7nSnhurXDqsOj4budKeG7ncahc8O0w6zhur09KWnDteG7lT0p4budxqEyw6zhur0p4budw6rhur9k4budKeG6s+G7gynhu5XDqnDhurUp4buncCnhurVtw6zhur0p4budM+G6tSnDojXhu6kp4bunNCnDqmrhurUkKeG7muG7i8Os4bq9KeG7mzLhu6MpaMOq4bq/KeG6veG6vzbhur8p4budw6rDqT0p4bqlw6HhurUp4bqz4bq/ZeG7nSlpNClow6rhur8p4bucxqFzw7TDrOG6vSnhu5zDiuG7lOG7nCnDjG3DrOG6vSnhurRuw6zhur0p4bq+KeG7ncahNilpNeG6vynhu5tuKeG7lcOqxKnDrOG6vSnDqmrhurUpw61z4buRw6wp4budNcOtKeG6pcOpKeG6veG6vzbDrOG6vSnDojXhu6kpw6pq4bq1KeG7m+G6v8Osw6opaMOqbuG6vyk+PCnhu53DquG7hynhu53hu4s0w6wp4bqzw7Mp4bq14buPKeG7m+G7kynhu6fhuq/hu50p4bq1w6rDo+G7nSnhu5XDqsSpw6zhur09KWnDteG7lSnDqmrhurUp4bq1cTIp4bucxqFzw7TDrOG6vSnhu5zDiuG7lOG7nCnhu5zGoeG6v2Xhu6Mp4bucw6rhu4Mp4bucxqHhur/DrMOqKeG6pTcp4bqz4buDKeG6s2spaMOqbcOs4bq9JCnhu5w14bq/KeG7ncOqw7Thur8p4bql4bq/w6nDrSnhurXDquG7n8Os4bq9KeG7nW3hur8p4bqlZMOsKeG7nTPhurUpw6zhur3DquG6v2Xhu5U9KeG6tcOyw6zhur0p4budxqFzw7TDrOG6vSnhu53GoeG7i8Os4bq9KeG7neG7h8Osw6op4budxqE1w6zhur0p4oCc4bq1w7kyKeG6peG7icOs4bq9PSnhu53DquG6p8OsKeG6tTThur/igJ09KWjDqm3DrOG6vSnhurXhu4kpw6zhur1zw7Thur8p4budxqFtw6zhur0p4bq14buL4bq/PSnhurNjw6wp4budxqHhu4vDrOG6vSlow6rhu6Ntw6wp4bun4bq/Y8OsKeG7ncahc8O0w6zhur0p4bq1aynDrWrhurUp4bujw60p4bud4buhw609KcOtw7Phu50p4bubbinhu5XDqsSpw6zhur0pw6pq4bq1KeG6pTcp4bq14buJKeG6s+G6v8Op4bujKcOq4bq/ZcOsKcaw4bujbsOs4bq9KeG6tcOj4buVPSnDqnMpw6prw6zhur0kJCQpw4xk4bujKeG7m+G7iynhu5szw6zDqinhur3hur/hu6UyKeG7nMahc8O0w6zhur0p4bucw4rhu5Thu5wp4bqk4bq/w6zDqinhurTDqnPhu4/DrOG6vSnDgnPhu4/DrOG6vSnDqjLhu6kp4bucxqFzw7TDrOG6vSnhu5zDiuG7lOG7nCnhu5zGoeG6v2Xhu6Mp4bucw6rhu4Mp4bucxqHhur/DrMOqKeG7ncOq4buHKeG7nMahc8O0w6zhur0p4bucw4rhu5Thu5wpw4Jz4buPw6zhur0p4bqk4buHw6zDqinDjOG6vcOqZSkq4bucw6rhur9l4bujKcOK4buJMiYp4bq14buJKeG7lcOqxIPDrCnhu53hur9k4bq1KcOs4bujbuG6vynDquG7j8OsJCnDjOG6vW3hur8p4budxqFzw7TDrOG6vSnhu6fDteG6vynDojfhu6kp4buVw6rEqcOs4bq9KcOqauG6tSlbKeG7ncSDw6zhur0p4bqlc+G7keG6tSlow6rhu5Phur8p4bq1bcOs4bq9Kcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSnhurXDqnMyKeKAnMahM+G7iynDrTThu6Mp4bub4buPw6zigJ09KcOsw6pzw6zhur0p4bqlZMOsKcOsMuG7qT0p4bubMuG7oynDquG7j8OsKSIp4budw6ozw6zhur0p4bubMuG7oynhur3hur824bq/KeG7ncOqw6k9KeG7mzPhu5Upw6zDquG6r+G7lT0pw6zhur00w6zDqinhurXDqnThurUpw6w4w6zhur09KeG6tcOq4buBw6zDqinhu5fhu6Phu6nEkcOsKeG6peG7gzIp4buVw6pz4buPw6zhur0p4bun4bq3w6wp4bq1w6pzMinhu53DqsOpKeG6tcOq4buj4bupw6nDrCnhuqXDsuG6vynDrXDhurUp4bql4buB4bq1w6op4bqlw6kp4bubw7kpw6Jww6zhur0pw6rhu5Hhu5UpaeG7qynhurXhu48p4bub4buTKeG7p+G6r+G7nSnhurXDqsOj4budJCnDjMOq4bq/xJHhu6Mpw6o1w6zhur0pw61w4bq1KeG6s2spaMOqbcOs4bq9KeG6tcOqczIp4bqz4bq/ZOG7nSlpNMOtKeG6veG7hz0p4bq94bqj4bupKWk3w6zhur0p4buVw6rhu4EkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7nOG6v8Osw6op4budw6rEg8OsKcaw4buj4bupY8OsKeG7m+G7o27hu50p4bq1cTIp4bqkxJEpM8OsKeKAnOG7mjnhu5UpxrBk4buVKeG6tTPhurUp4budxqFzw7TDrOG6vSnhu5zDiuG7lOG7nCnhurVtw6zhur0paeG6r+G7lSnhu53GoWPDrCnhuqXhu4MyKeG6szTDrCnhu53hu4XDrMOqKeG6pWTDrCnDrDjDrSl7PHtd4oCdKWk0KcOs4bqjw6zhur0p4bq1MuG7iynhurXDqsOj4budKWlz4buRw6zhur0p4bq94bq/M+G7iynDonDhurUkKeG7nOG7o+G7qSnDrMOq4bq/Y8OsPSnDrOG6veG7izThur8p4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnhu51u4budKeG7p+G6v2XhurUp4bqzbinhu53GoeG7gT0p4bubOeG7lSnGsGThu5Up4bq1M8OsKeG6s8OzPSnhur3hur8z4buLKeG7p+G6v2PDrD0pw6pq4bq1KeG7m+G6v8Osw6o9KcOyw6wp4bql4buDw6zDqinDrMSRw6wpw6xk4buVKcOiNeG7qSnhu6c0KcOqauG6tSnhu5Mpw6zDquG7pcOs4bq9KeG7ncahc8O0w6zhur0p4bud4bq/ZOG7lSnDrMOq4bqvw6w9KcOs4bq9NMOsw6op4bq1w6p04bq1KcOsOMOs4bq9PSnhurXDquG7gcOsw6op4buX4buj4bupxJHDrCnhuqXhu4MyKeG7lcOqc+G7j8Os4bq9KeG6tXLDrOG6vSnhu5vDtcOtKeG7neG7gcOsw6op4bud4buLM8OsKeG6veG6vzbhur8p4buVw6oz4buVKeG6pcOpKeG7m8O5KcOicMOs4bq9PSlow6oy4bq/KeG7ncOqM+G6tSnDquG6v2Xhu6Mp4buX4bujNinhurXhu48p4bub4buTKeG7p+G6r+G7nSnhurXDqsOj4budKeG7kynhurUz4bq1KeG7ncahc8O0w6zhur0p4bq94bq/NuG6vynhu53DqsOpPSnhu53GoTPDrMOqKeG6veG6o+G7qSlpN8Os4bq9KeG7lcOq4buBKeG7pzQp4budw6rDo+G7nSnhu53DquG7izPhu50p4budNOG6vynhu5s2w6wpw4zDqjQpw6xzw7XhurUkKeG7msO6KWk3w6zhur0p4buVw6rhu4Ep4bq14buPKeG7m+G7kynhu6fhuq/hu50p4bq1w6rDo+G7nSlpNCnhuqXhur/EkeG7oynhuqUzw6zhur0p4bqz4bujb8OsPSnDrMOqc8Os4bq9KeG6pTPDrOG6vSnhurPhu6Nvw6wpw6rhu4/DrCnhu6fhurfDrClpNCnhu5vDuinhurPhu6Ntw6zhur0paWvDrOG6vSnhu5fhu6M2w6wpaeG7qynhu5004bq/KeG7mzbDrCnDjMOqNCnDrHPDteG6tSnhurVxMinDrOG6vTTDrMOqKeG6tcOqdOG6tSnDrDjDrOG6vSnhu6c0KeG6tcOq4buBw6zDqinhu5fhu6Phu6nEkcOsKeG6peG7gzIp4buVw6pz4buPw6zhur0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKOG7neG6p8aw4budLTJp4bq/4bq9w6xAKcah4bq/4bq9w6rhu50jKDo/4bub4budxqHhu4vDrOG6vTrhurI04bq/KeG7pzQpNsOsw6pAKeG7lOG7mj8v4bub4budxqHhu4vDrOG6vTo/L+G7lTo=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]