(Baothanhhoa.vn) - Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa có khuyến cáo người dùng cẩn trọng với các thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên một số website.

Tin liên quan

Đọc nhiều

QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4HhuqNAw43huq594bug4bqu4buyUEThu6Dhuq7hu7LDlCbDjeG6rlfDlEfhu57huq4t4bqu4bqh4bum4bqudeG6ruG7sk7huq7hu5zDlOG7tCFO4bug4bquw41DUOG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6ruG7ssOUJsON4bquV8OUR+G7nuG6rsONw5Qlw43huq7hu6Dhurjhu6DDleG6rljhu7RF4bugw5Xhuq7DjUNQ4bqu4buiKkLhuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7hu7Lhu5BN4bu04bquw4zhu7jhu6DDlUEvw5ThurbDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV2Thu4hCw4zEgsOB4bqjQMON4bqufeG7oOG6ruG7slBE4bug4bqu4buyw5Qmw43huq5Xw5RH4bue4bquLeG6ruG6oeG7puG6rnXhuq7hu7JO4bquOypC4bquw41R4bqu4bucw5Thu7QhTuG7oOG6rsONQ1Dhuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7DjOG7uOG7oMOV4bquw41H4bug4bqu4buyWVPhu6DDleG6rjvhu6rhu5Dhuq7DjUPDjeG6ruG7ssOUw5rhu6DDleG6ruG7suG7kOG7oOG6rljhu7RF4bugw5Xhuq7DjUNQ4bqu4buyw5Qmw43huq5Xw5RH4bue4bquSUVQ4bquO8OT4bquw50lw43huq7hu5zDlFThu4jhuq7hu7JZTeG7oOG6ruG7nuG7puG7suG6rsOdw5nhuq4s4buIScOd4buQ4buy4buI4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqPhu4jhu6Dhu7Lhu4hZxILDgUHhu5Dhu57DleG6rsON4buiQsOdw53hu6vEgsOM4buyw5Thu7Thu55J4bqu4buQ4bqj4buI4bug4buy4buIWcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxIIs4buQw4zhu7LDlHjhuq7huqbhuqThurBXLnnhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7J44bqu4bq04bqsw4JXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL8ONw4zhu6Dhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL8OM4buIw53hu5zhu7JQVy/hu6Dhu4gsw50v4bq24bqq4bq04bqoL+G6tuG6sOG6pMOM4bq04bqw4bqq4bq24bqs4bqk4bqs4buy4bqk4bq24bqm4bui4bq0LeG7tOG7oOG7suG7kOG7suG7ouG7iMOM4buzV+G7oMOVxILhuq5C4bui4buy4burxILhuqNAw43huq594bug4bqu4buyUEThu6Dhuq7hu7LDlCbDjeG6rlfDlEfhu57huq4t4bqu4bqh4bum4bqudeG6ruG7sk7huq7hu5zDlOG7tCFO4bug4bquw41DUOG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6ruG7ssOUJsON4bquV8OUR+G7nuG6rsONw5Qlw43huq7hu6Dhurjhu6DDleG6rljhu7RF4bugw5Xhuq7DjUNQ4bqu4buiKkLhuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7hu7Lhu5BN4bu04bquw4zhu7jhu6DDlcSC4bquL8OBQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqNCV+G7suG7kFDhu6DEgsOB4buH4bum4buy4bquw51F4bug4bquV8OUR+G7nuG6rsONw5REUOG6rklD4bug4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu57EkOG7oMOV4bquw41R4bquw4zhu4Lhu7Thuq7DlOG7kMOT4bu04bqu4buiKkLhuq7DjMOZ4buQ4bqu4bugw5Uk4buw4buQ4bqu4buy4buQTeG7tOG6rsOM4bu44bugw5Xhu7Phuq7hu7fhu4PDleG7tOG7pOG7oHjhuq7huqNAw43huq594bug4bqu4buyUEThu6Dhuq7hu7LDlCbDjeG6rlfDlEfhu57huq4t4bqu4bqh4bum4bqudeG6ruG7sk7hu7lBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buRw5Thu4hQ4bqu4bqjQMON4bqufeG7oOG6ruG7slBE4bug4bqu4buyw5Qmw43huq5Xw5RH4buew73huq7hu7LDlOG7sOG7kOG6rsOV4buQQuG7oOG6rljhu7RCw73huq7hu7JZTeG7oOG6ruG7nuG7puG7suG6rsOdw5nhuq4s4buIScOd4buQ4buy4buIw73huq5J4buiUMOVw73huq7hu6DDlCR44bquw53hu5Dhu6DDlOG7oiHhu6Dhu7TDleG7kFDhu5Dhu4g7QsO94bqu4buy4bu0O0Lhu6DDneG7tMON4bucw5RQ4buI4bq04bqm4bqkw73huq7hu5At4bug4buILCxCIcO94bquw5Thu7Thu6DDlcONw5Thu7RCw51Q4buQ4buyw5RC4bugw73huq5CSeG7tCHDneG7iOG7ouG7osO94bqu4buc4buQ4bue4bui4buQ4buI4bu04bucw5RC4bugw5XigKbhuq7hu4rDieG6rljhu7RF4bugw5Xhuq7DjUNQ4bquw51F4bug4bquV8OUR+G7nuG6ruG7ssOUJsON4bquV8OUR+G7nuG6rklFUOG6rjvDk+G6rsOdJcON4bqu4bucw5RU4buI4bquLiThu6jhu6DDleG6ruG7nMOU4buqV+G6ruG7h2TDveG6rmQhWULhuq7DlULhu6DDveG6ruG7nuG7hOG7nuG6ruG7ikbhu7Thuq7hu6BE4bugw5Thuq7hu4FCw4whw73huq7hu5zhu5Dhu57huq7hu6Lhu5DDk+G7tOG6ruG7nMOUQuG7oMOVw73huq7DneG6usON4bquLuG7tOG7huG7oOG6ruG6r3JC4bquO+G7kOG6rlfDlMSQ4bue4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlOG6rljhu7RF4bugw5Xhuq7DjUNQw73huq7DjVHhuq7DjOG7guG7tOG6rsOU4buQw5Phu7Thuq7hu6IqQuG6rsOMw5nhu5Dhuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7hu7Lhu5BN4bu04bquw4zhu7jhu6DDleG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4HhuqNDw43huq7DnUXhu6Dhuq5Xw5RH4bue4bqu4buyWU3hu6Dhuq7DjFDhuq7huqPDmuG7oMOV4bqu4buyIeG6ruG7keG7g2Rk4bqu4buyw5Qk4buo4bugw5Xhuq7hu57EkOG7kOG6rn1k4buFw73huq7hu4rhu5RC4bquw43DlOG7luG6ruG7ssSQ4buQ4bqufeG6quG6ri3huq7hu4HDmuG6ruG6tuG6qOG6qOG6ruG6v8OU4bu04bqu4buyQ+G7kOG6ruG7iuG7lOG7oMOU4bquw40k4bqudOG6tMO94bquV8OUJOG7sOG7oMOV4bqu4buRWeG7hOG7oOG6ruG7jcOU4bu2w73huq5Y4bu0RuG7oOG6rmRQROG7oMOV4bqu4buHQuG7kMO94bquZEThuq7hu4Phu6bhu5Dhuq7DjcOa4bugw5Xhuq5Jw5nhuq47ROG6rsONw5Thu5Thu7Thuq7hu7JZQ8ONw5Thuq7hu6DDlOG7kMOT4bue4bquw51F4bug4bquV8OUR+G7nuG7s+G6ruG7keG7tCHhuq7hu6DDlOG7kE3hu6DDveG6ruG7isSQ4buQ4bquw4zhu5DDk+G7oOG6rsONw5rhu6DDleG6ruG7siHhuq7hu5zDlOG6vuG7oMOV4bqu4buK4buU4bugw5Thuq7DjUPDjeG6rsOdReG7oOG6rlfDlEfhu57huq7hu7LDlCbDjeG6rlfDlEfhu57huq5JRVDhuq47w5Phuq7DnSXDjeG6ruG7nMOUVOG7iOG6ruG7ikLhu6DDleG6ruG7iiThu6zDjeG6rljhu7RF4bugw5Xhuq7DjUNQ4bqu4buyWU3hu6Dhuq7DjUPDjeG6ruG7sllC4bugw5Xhuq7hu6BR4buQ4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq5Xw5RF4buQ4bquw4xQ4bqu4bqjw5rhu6DDleG6ruG7siHhuq7hu5Hhu4NkZOG6ruG7ssOUJOG7qOG7oMOV4bqu4buexJDhu5Dhuq59ZOG7heG6ruG7ssOUJsON4bquw5Thu5DDk+G7oOG6rjtE4bquw43DlOG7lOG7tOG6ruG7sllDw43DlOG6ruG7oMOU4buQw5Phu57huq47T+G6rsONw5Thu4Lhu7Lhuq7hu6Ik4bus4bugw5Xhuq47ROG6rsOdTOG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG7ikXhu57huq5JRVDhuq47T+G6rsONw5Thu4Lhu7Lhuq7hu6Ik4bus4bugw5XDveG6rkLhu6Dhuq7hu7JQROG7oOG6ruG7ssOU4buIUOG6rsONw5rhu6DDleG6rknDmeG6ruG7iiThu6zDjeG6rsON4buo4bquWOG7tELhu6Dhuq7DjVHhuq7hu7LDlEfhu57huq5Y4bu0IU/hu6Dhuq4uQ8ON4bqu4bugw5RG4bug4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgWThu5DDk+G7oOG6ruG6o0DDjeG6rn3hu6Dhuq7hu7JQROG7oOG6ruG7ssOUJsON4bquV8OUR+G7nuG6ruG7ikLhu6DDleG6rlfDlMOZ4buQ4bquw5Thu6xX4bquO+G7quG7kOG6rsONQ8ON4bquw43hu6jhuq5Y4bu0QuG7oOG6rsONw5Qlw43huq7hu6Dhurjhu6DDleG6ruG7isOS4bquLj/huq7hu6Io4buz4bquw6NQ4bqu4buKUcO94bqu4buyWVDhu6DDleG6rljhu7RD4bqu4buyWeG7mOG7oMOU4bquw41Dw43huq7DjeG7qOG6rljhu7RC4bug4bquw43DlCXDjeG6ruG7oOG6uOG7oMOV4bquLj/huq7hu6Iow73huq7huqNAw43huq594bug4bqu4buyUEThu6Dhuq7hu7LDlCbDjeG6rlfDlEfhu57DveG6ruG6oeG7puG6rnXhuq7hu7JO4bqu4bucw5Thu7QhTuG7oOG6rsONQ1Dhuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7hu7Lhu5BN4bu04bquw4zhu7jhu6DDleG6ruG7suG7tCHDk+G7suG6ruG7isOZ4buQ4bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bqu4bue4bu0QuG6rsONQ8ON4bqu4buiUMSQ4buQ4bqu4buyw5Qmw43huq5Xw5RH4bue4bquSUVQ4bquO8OT4bquw50lw43huq7hu5zDlFThu4jhuq7hu6BN4bu04bqu4buyWU3hu6DDveG6ruG7iiThu6zDjeG6rljhu7RF4bugw5Xhuq7DjUNQ4bqu4buyWU3hu6Dhuq7DjUPDjeG6ruG7sllC4bugw5Xhuq4s4buIScOd4buQ4buy4buI4bquO0Thuq5J4buiUMOV4bqu4bugTeG7tOG6ruG7sllN4bug4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG6oU3hu6Dhuq7DjcSQ4bugw5Thuq7hu4pRw73huq7huqNAw43huq594bug4bqu4buyUEThu6Dhuq7hu7LDlCbDjeG6rlfDlEfhu57huq7DjT3hu6DDleG6ruG7nMOU4bu0IU7hu6Dhuq7DjUNQ4bqu4bugw5Uk4buw4buQ4bqu4buy4buQTeG7tOG6rsOM4bu44bugw5Xhuq47T+G6rjvhu5DDk8ON4bquw41H4bug4bqu4buyWVPhu6DDleG6rjvhu6rhu5Dhuq7hu7LDlMOa4bugw5Xhuq7hu7Lhu5Dhu6Dhuq5Y4bu0ReG7oMOV4bquw41DUOG6ruG7ssOUJsON4bquV8OUR+G7nuG6rklFUOG6rjvDk+G6rsOdJcON4bqu4bucw5RU4buI4bquw40jQuG6ruG7g0Lhu6BQ4bqu4buO4bu0w41Q4bug4bue4buQ4bugw73huq5jZHLhuq7hur/DnVDhu6Lhuq47ROG6rsO1UMON4buc4bueQuG7oOG6ruG7sllN4bug4bqu4bue4bum4buy4bquw53DmeG6rizhu4hJw53hu5Dhu7Lhu4jhuq7hu5zDlEPDjeG7s+G6ruG7kcOU4buIUOG6ruG7ilHDveG6ruG7nuG7puG7suG6rsOdw5nhuq4s4buIScOd4buQ4buy4buI4bquWOG7tEXhu6DDleG6rsONQ1Dhuq7DnUXhu6Dhuq5Xw5RH4bue4bqu4buyw5Qmw43huq5Xw5RH4bue4bquSUVQ4bquO8OT4bquw50lw43huq7hu5zDlFThu4jhuq7hur/DnVDhu6LDveG6rsO1UMON4buc4bueQuG7oMO94bqu4buDQuG7oFDhuq7hu47hu7TDjVDhu57hu5Dhu57huq7DjT3hu6DDleG6ruG7ikLhu6DDleG6rjvhu5Dhuq5Xw5TEkOG7nuG6rljhu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5Thuq5Xw5RDV+G6ruG7ouG7tEbhu7Lhuq47T+G6rljhu7RF4bugw5Xhuq7DjUNQ4buz4bqu4buP4bu0ReG7oMOV4bquw41DUOG6rljhu7RD4bqu4bueJcON4bquw43DmuG7oMOV4bquw4xA4bugw5Xhuq7DjSNC4bquw51F4bug4bquV8OUR+G7nsO94bquw50/4bquw4xA4bugw5Xhuq7DlOG7mOG7oMOU4bquw40jQuG6rklDw43huq7Dncag4bquO0Thuq7DjeG7qOG6rsOd4buuw73huq7hu4rhu6jhu6Dhuq474buU4bquIeG6ruG7sk7huq7hu4rDkuG6rljhu7RF4bugw5Xhuq7DjUNQ4bqu4buyw5Qmw43huq5Xw5RH4bue4bquw5Xhu4Yh4bquw5Thu5DDkuG7tOG6ruG7oMOU4buE4bue4bquw51F4bug4bquV8OUR+G7nuG6ruG7okThuq7hu7LDlOG7tMOZw43huq7DjcOUOkLhuq5Jw5Phu6DDlMO94bquw41R4bquw4zhu4Lhu7Thuq7DlOG7kMOT4bu04bqu4buiKkLhuq7DjMOZ4buQ4bqu4bugw5Uk4buw4buQ4bqu4buy4buQTeG7tOG6rsOM4bu44bugw5Xhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4bqjQOG6ruG7ssOUw5LDveG6rsOdReG7oOG6rlfDlEfhu57huq7hu7LDlCbDjeG6rlfDlEfhu57huq5JRVDhuq47w5Phuq7DnSXDjeG6ruG7nMOUVOG7iOG6rsO1UMON4buc4bueQuG7oOG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG6o8Oa4bugw5Xhuq7hu7Ih4bqu4bqj4buN4bqu4buDUFnhu5Dhuq7hu4VZw5VC4bug4buQw43huq7hu7fDncOZ4bqu4bqm4bqu4bugw5VDw43DlOG6ruG6puG6tsO94bqu4bugw5VV4bqu4bq24bqw4bqw4bqy4bqu4buKJOG7sOG7oMOV4bqu4buBQ+G7oMOVw73huq5Xw5Qk4buw4bugw5Xhuq7hu4FD4bugw5Xhuq7hu5HDlCThu6zhu6DDlcO94bquWOG7tEbhu6Dhuq7Eg8OZ4bugw5Xhuq7Eg0LDveG6rmRE4bqu4buD4bum4buQ4bu54bquw43DmuG7oMOV4bquScOZ4bquO0Thuq7DjcOU4buU4bu04bqu4buyWUPDjcOU4bqu4bugw5Thu5DDk+G7nuG6rsONw5Thu4Lhu7Lhuq7hu6Ik4bus4bugw5Xhuq7DnUXhu6Dhuq5Xw5RH4bue4buz4bquw7RF4bug4bquV8OUR+G7nuG6ruG7keG7jeG6oXLDtOG6v+G6rmNkcuG6ruG6v8OdUOG7ouG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG6o8Oa4bugw5Xhuq7hu7Ih4bqu4bqj4buN4bquw4wk4busw43huq5Xw5RH4bue4bquY1Dhu6LDjMOU4buIQuG7ouG7ssOU4bqucuG7kMOT4buy4bqu4buDQuG7nuG6ruG7t8Odw5nhuq7hurLhuqbhuq7hu7LFqOG6ruG6tOG6sH3DveG6ruG7nMOU4bu04bqu4buKw5rhuq7hu7LDlOG7lOG6rsSD4buk4bugw5Xhuq7hu5FE4bu0w73huq5Xw5Qk4buw4bugw5Xhuq7hu5HDlOG7lOG7oMOU4bqu4buB4buQw5Phu7LDveG6rljhu7RG4bug4bquZFBE4bugw5Xhuq7hu4dC4buQw73huq5kROG6ruG7g+G7puG7kOG7ueG6rsONw5rhu6DDleG6rknDmeG6rjtE4bquw43DlOG7lOG7tOG6ruG7sllDw43DlOG6ruG7oMOU4buQw5Phu57huq7DjcOU4buC4buy4bqu4buiJOG7rOG7oMOV4bquw51F4bug4bquV8OUR+G7nuG7s+G6rsO0ReG7oOG6rlfDlEfhu57huq7hu7LDlCbDjeG6rlfDlEfhu57huq5JRVDhuq47w5Phuq7DnSXDjeG6ruG7nMOUVOG7iOG6ruG7g0Lhu6BQ4bqu4buO4bu0w41Q4bug4bue4buQ4bug4bqu4buKJOG7rMON4bqu4bqjw5rhu6DDleG6ruG7siHhuq7huqPhu43huq7hu7LDlOG7kE7hu7Lhuq5J4buU4bquO0bhu7Lhuq7hu7Ik4bquIeG6ruG7sk7huq7hu4NC4bue4bqucuG7kMOT4buy4bqu4bu34buK4buUQuG6rsONw5Thu5bhuq7hu6Lhu5BP4bug4bqu4bucT+G6ruG7k+G6sOG6pC3DguG6quG6ruG7nMOU4bu04bquw6PDveG6ruG6v8OU4bu04bqu4buKw5rhuq7hu7LDlOG7lOG6ruG7nuG7quG7kOG6rsOjJOG7qOG7oMOV4bqu4buD4bum4buQw73huq5Xw5Qk4buw4bugw5Xhuq51TeG7oOG6ruG7g8OVw5TGoELDveG6rljhu7RG4bug4bquZEThuq7Eg8Oa4bugw5XDveG6rmRE4bqu4buD4bum4buQ4bu54bquw43DmuG7oMOV4bquScOZ4bquO0Thuq7DjcOU4buU4bu04bqu4buyWUPDjcOU4bqu4bugw5Thu5DDk+G7nuG6rsONw5Thu4Lhu7Lhuq7hu6Ik4bus4bugw5Xhuq7DnUXhu6Dhuq5Xw5RH4bue4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG6o0DDjeG6rn3hu6Dhuq7hu7JQROG7oOG6ruG7ssOUJsON4bquV8OUR+G7nuG6rjtI4bug4bqu4buKQuG7oMOV4bqu4buy4buQTlfhuq7hu7JAw43huq5Xw5TDmeG7kOG6rsOU4busV+G6rjvhu6rhu5Dhuq7DjUPDjeG6rsON4buo4bquWOG7tELhu6Dhuq7DjcOUJcON4bqu4bug4bq44bugw5Xhuq7hu4rDkuG6ri4/4bqu4buiKOG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJXfeG7tOG7ssOUUFnEgsOB4buNckEvV8OB

PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]