(Baothanhhoa.vn) - Trong thời gian qua, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh luôn hướng đến bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng (NTD), để xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4buX4buoNuG7ouG7gyHhu6Lhuq1jZy414buiM+G6tX3hu6I1PuG6u+G6s33hu6JifTtj4buiPcSRNT7hu4zhu6Jie2Qj4buiJOG7tmfhu6IyfTV74buiPTbhu6Q1e+G7ojPFqDV74buiNMavNXvhu5Ive+G7oOG7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8WpJeG7pD3hu5zhu5hC4bqpNjU+4buiYnvhurN94buiPn3hu6Q14bui4bqtY+G7pOG7jOG7oiPhu6Yj4buiPTbhu6Q1e+G7ojU+e30h4bqn4bui4bqr4buoNeG7omZjw51i4buM4buiMn01e+G7oj024bukNXvhu6Ji4bqpOzXhu6IkIuG7pOG7okDFqDXhu6JiIDV74buiM2PDoDXhu6J74bq74bq3NT7hu6IkLDXhu6JA4buoNuG7oiThu6g04bui4bqtY2cuNeG7ouG7g8Wo4buiM+G6tX3hu6JbI3vhu6J74bq14bqn4bui4bqne+G7puG6p+G7oiPDqeG7pOG7ojU+4bq74bqzfeG7omJ9O2Phu6I9xJE1PuG7osOUw71C4bub4buQ4buM4buiJCjhu6JmWWfhu6I94bq/NT7hu6I0w6B94buiYuG6qeG6u+G6szU+4buiMn01e+G7oj024bukNXvhu6Izxag1e+G7ojTGrzV74buM4buiYn07Y+G7oj3EkTU+4buiQC414bui4buD4buHNT7hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4bui4bqnxqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5xiJWZiLeG7pDN9PjXDk+G7oiMlNWIl4bqpw5Lhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5w9YntjNEDhu6J9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6JUU+G7nuG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiUlFR4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy/hu6DDmVBTL+G7oFVVPVFQUFDhu57hu6BTYsOZUVBQUzPhu57hu44x4bqnPk/huqlKU8OaUOG7nOG7ouG7pDNiSuG7nOG7l+G7qDbhu6Lhu4Mh4bui4bqtY2cuNeG7ojPhurV94buiNT7hurvhurN94buiYn07Y+G7oj3EkTU+4buM4buiYntkI+G7oiThu7Zn4buiMn01e+G7oj024bukNXvhu6Izxag1e+G7ojTGrzV74buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nGIlZmIt4bukM30+NcOT4buiIyU1YiXhuqnDkuG7nOG7mMahw6A1PuG7ojV7WTXhu6LGocOgNT7hu6JiZ+G7osah4bqm4buixqF7LOG7okB9LDXhu6I1w6A1PuG7ouG6q+G7qDXhu6JC4bqpYzU+4buiQnvFqDV74buiw5TDvcOgNT7hu6LGoeG6oTU+4buQ4buiYuG6qTY1PuG7oiPhu6Thu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYeMWo4buiNMOjYuG7ojU+4bq74bqzfeG7omLhuqk/4buiMnvDon3hu6I1Pnt9IeG6p+G7jOG7ouG7pDV74buiw70+Y2cpNeG7onnGrzV74buixqHhurvhurM1PuG7jOG7ouG7p33hu6Y04buiJOG6oSPhu6LGocOgNT7hu6JiZ+G7okLDvcWpxanhu6Lhuqrhu6g14buiZmPDnWLhu6Lhu4PFqOG7okJ74bq74bqxNT7hu6I0xq994bui4buX4bukNOG7lzY24bui4buCfTXhu6Thu4zhu6Jm4buq4buixanFqOG7osO9fTV74buiw5TFqcWo4buiQuG6qWM1PuG7kOG7jOG7oiN7NuG7okB9LGLDk+G7ouG7nSjhu6JA4buoNuG7oiThu6g04bui4bqtY2cuNeG7ouG7g8Wo4buiM+G6tX3hu6JbI3vhu6Ijw6nhu6Thu6LDvULhu5vhu6Jie13hu6I04bqvfeG7oj024bukNXvhu6I1Pnt9IeG6p+G7ouG6p3vhu6h94buiIzZ94buiYuG6qTk1PuG7oiN7w51i4buiM+G6u+G6tTU+4bui4bqr4buoNeG7ouG6p3vhu7Y04buiYuG6qTY1PuG7ouG6q+G7qDXhu6JmY8OdYuG7jOG7omNn4buiYls14buiYuG6qTY1PuG7ojJ9NXvhu6I9NuG7pDV7w5Lhu6Lhu6bhuqfhu6I9ZTU+4buiI+G7piPhu6I+feG7qH3hu6Lhuqd74bum4bqn4buiI3s24bui4bqneyrhuqfhu6Iye+G7piN74buie8WoNT7hu6I1e+G7tDXhu6JAfSxi4bui4bqr4buoNeG7ouG6p3vhu7Y04buiw5Thuqzhuqjhu6LGoTY9JeG7kOG7ouG7g8Wo4buiIzfhu6Jieyjhu6I9KeG7oj3FqDU+4buiMn0oNOG7omLhuqnhu6Thu6Jie8OgNT7hu6JifTXhu6Lhu4Mu4bui4bqr4buoNeG7ouG6p3vhu7Y04bui4buDxajhu6Ik4bqxNeG7ouG7gyLhu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQnvhurN94buiPn3hu6Q14bui4bqtY+G7pOG7jOG7ouG6qsOi4buixqHDoDU+4buiQnvhurvhurE1PuG7oiThu6rhu6JiWyN74buiI+G6vyPhu6Lhuqd74bqhfeG7onvhurXhuqfhu6Lhu4Phurd94buiI+G7piPhu6Ik4bqxNeG7ouG7gyLhu6IzfTs14bui4bqtY+G7pDXhu4zhu6I9NuG7pDV74buiNT57fSHhuqfhu4zhu6IkIuG7pOG7ouG6p3vhurvhurE1PuG7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Ji4bqhYuG7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu6JiY2c7NeG7omLhuqljZy414bui4buDLuG7ouG6rWNnLjXhu6Lhu4PFqOG7ojU+ezDhu6Thu6Lhu4Nl4buiI8Op4buk4buiw71C4bub4buM4buiYuG6qeG7piN74buiNXt9ITThu6Ijw6nhu6Thu6Ij4bumI+G7omLEg+G7oiN74bq9I+G7ouG6q+G7qDXhu6JmY8OdYuG7jOG7ojJ9NXvhu6I9NuG7pDV74buiYuG6qTs14buiJCLhu6Thu6JAxag14buiYiA1e+G7juG7osah4bumI3vhu6Lhuqd7WTXhu6JAfSFi4buiI+G7piPhu6Jie8Op4buiJDbGrzXhu6Izw6rhu6Thu6Ik4buoNuG7omLhuqk2NT7hu6I0Y+G7pOG7okDhu6Y14bui4buDxajhu6Ij4buoNXvhu6I+feG7piPhu6Ji4bqp4bq74bq3I+G7omJ7w6nhu6IkNsavNeG7ojJ9NXvhu6I9NuG7pDV74buie8WoNT7hu6Iz4bu0Y+G7jOG7onvFqDU+4buiPn3hu6jhu4zhu6J7xag1PuG7ojIqNOG7oiN7w51i4buiM+G6u+G6tTU+4buiYuG6qTs14buiYnsi4buiYuG6qeG6u+G6szU+4buiI3s24buiw71C4bub4buO4buiw70+NsWofeG7ouG6qeG7pOG7jOG7oiPhu6Yj4buiNT7FqDV74buiIzfhu6IzfTs14bui4bqtY+G7pDXhu6Ijw6nhu6Thu6JiIDV74buiJOG7tmfhu6I0xq81e+G7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu6J74bqv4buiYuG6qeG6teG7oj024bukNXvhu6I1Pnt9IeG6p+G7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Ij4bumI+G7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Iye2NnLDXhu6I0xq994buM4buiPn3hu6g04buiPn3hu6bhu4zhu6Jixq824buiJH0uY+G7ojJ9ITXhu6J74bqv4buiYuG6qeG6teG7jOG7ojJ7Y2csNeG7ojJ7WyN74buiI+G7piPhu6I9NuG7pDV74buiNT57fSHhuqfhu6Lhuqd74bumYuG7omLhuql9KDXhu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu4zhu6IyfTV74buiPTbhu6Q1e+G7jOG7ojTDouG7ouG6qcOjNT7hu6J7IeG7omJ74bqhNT7hu6Lhuqd7WTXhu6Lhuqd74bqhfeG7onvFqDU+4buiezfhu6Thu6JA4buoNuG7oiThu6g04buiI3vDnWLhu6Iz4bq74bq1NT7hu4zhu6I+N+G6p+G7ouG6p3vhu7I14buiQOG7qDbhu6Lhu4Mh4bui4bqtY2cuNeG7jOG7ojPhurV94buiWyN74buiI3tbNXvhu6Ik4bumNT7hu6Ijw6nhu6Thu6LDvULhu5vhu6Lhu4PFqOG7oj024bukNXvhu6I1Pnt9IeG6p+G7juG7okJ7w6A1PuG7ouG6rWPhu6Thu6J7XTV74buiYnvhur0j4buie+G6r+G7omLhuqnhurXhu6JA4buoNuG7onvFqDV74bui4bqr4buoNeG7ouG6p3vhu7Y04buM4buie+G6r+G7omLhuqnhurXhu6Ji4bq74bui4buDw5014bui4bqr4buB4buiPWU1PuG7ouG6q+G7qDXhu6Lhuqd74bu2NOG7omJ9O2Phu6I9xJE1PuG7ouG7pDXhu6JiNsWoNeG7jOG7omJ9LGLhu6IyfSE04buM4buiMntjZyw14buiNMavfeG7jOG7oj594buoNOG7oj594bum4buM4buiI3vhu7A04bui4bqrNyPhu6Iye+G7piN74buie8WoNT7hu47hu6LDvXt9LmPhu6Lhuqt9O2Phu6JieyLhu4zhu6Ji4bqpYzU+4buiYlk04buiYnvhurvhurE1PuG7ojTGr33hu4zhu6Ij4bqx4bui4bqrw6Lhu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu4zhu6IyfTV74buiPTbhu6Q1e+G7omLhuqk7NeG7oiQi4buk4buiQMWoNeG7omIgNXvhu6Ji4bqpfSg14buiMnvhu6R94buiI3vhurvhurE1PuG7omLhuqldNXvhu4zhu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buiYuG6qX3hu6JZNeG7osO9QuG7m+G7juG7osWp4buuNT7hu6I14buwNOG7jOG7ouG7l+G7pDXhu6LGoXsg4buiJMavNuG7olHDmsOZ4buiYiA1e+G7oiThu6rhu6IjeyDhu6Ikxq824buiI+G7piPhu6Iz4bq/I+G7ojPhurvhurU1PuG7oiM34buiM307NeG7ouG6rWPhu6Q14buiJOG6ozU+4buiMzbGr2Lhu6Ji4bqpfSg14buiMnvhu6R94buiI+G7piPhu6JAfSE14bui4bqne+G7puG6p+G7ojV74buuNOG7ouG6p3vhu6Zi4buie30hNeG7jOG7ojU+4buwNeG7oiN7VjXhu6Lhu4PFqOG7ombhu4Hhu6IzaOG7oiPhu6Yj4buie8WoNXvhu6Lhu4N94buiQGPDoDXhu6Iz4bu0Y+G7jOG7ouG6q+G7qDXhu6JmY8OdYuG7jOG7okBjw6A14buiQOG7pjXhu6J7xag1PuG7oj594buo4buM4buie8WoNT7hu6I1e+G7pn3hu4zhu6Lhu4N94bui4bqne8avNOG7ouG6q8Oi4buie+G7h2Phu6Ji4bqpW+G7omJjIeG7jOG7onvFqDU+4buiMnvDoDU+4buiQOG7qDbhu6Ik4buoNOG7ouG7gyHhu6Lhuqt9NXvhu6Lhu6Q14buiYjbFqDXhu6Jie+G6vyPhu6Lhuqd74bu2NOG7juG7okLDquG7ojXhu7A04buiUOG7nuG7oFLhu6IkLDXhu6Jie+G7pjU+4buiVC1Q4bue4bugw5nhu4zhu6Ij4bumI+G7ojPhur8j4buiM+G6u+G6tTU+4bui4buX4bukNeG7osaheyDhu6Ikxq824buiUcOaw5nhu6Ijw6nhu6Thu6JiIDV74buiJOG7quG7omLEg+G7oiN74bq9I+G7ojJ9KDThu6Ji4bqp4buk4buiUMOa4buO4bue4bueUOG7ouG7g2Xhu4zhu6Jm4buB4buiM2jhu6Lhu4N94bui4bqne8avNOG7onvFqDV74buiI3tbNXvhu6JQUuG7jlJQ4bug4bui4buDZeG7ouG7g33hu6Lhuqd7xq804buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7nSjhu6JifTtj4buiPcSRNT7hu6JALjXhu6Lhu4Phu4c1PuG7jOG7osO9QuG7m+G7oiPhu7I14buiM+G6u2Phu6Jo4buiYl004buie30oY+G7ojLhu4vhu6Lhu4Mu4buiI+G7geG7pOG7onvFqDU+4buM4buiJOG6sTXhu6Lhu4Mi4buiMn01e+G7oj024bukNXvhu6I0xajhu6I0XTV74bui4bqrOuG7oj594bukNuG7oj0iI3vhu4zhu6Lhurtj4buiYn07NeG7oj594bukNuG7oj0iI3vhu6Lhu4Phurd94buiNXvhu4c1PuG7oiThurE14bui4buDIuG7oiM34buiY2fhu6JiWzXDkuG7omZZZ+G7oj3hur81PuG7omJ7N33hu6Lhuq1jJTXhu6JifTtj4buiPcSRNT7hu6Jie8OgNT7hu6I0fTV74buM4buiYuG7tOG6p+G7omLhuqljNT7hu6Lhu4PFqDbhu6I1e+G7hzU+4bui4bqr4buoNeG7ouG6p3vhu7Y04buie8WoNT7hu6J7N+G7pOG7jOG7oj0iI3vhu6Lhu4Nl4buiI+G7sjXhu6Jie30sYuG7juG7ouG7lzs14buiI8avNXvhu6Ij4bumI+G7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6JA4buoNuG7ouG7gyHhu6LDvULhu5vhu6Ji4bqpNjU+4buiI+G7piPhu6I+feG7pDbhu6I9IiN74buiYnslNuG7ouG6p3vhurvhurE1PuG7omJ74bq9I+G7omLhuqljZy414buiYnvhuqE1PuG7oiPhu7I14buiI3tk4buiaOG7okDhu6g24bui4buDIeG7osO9QuG7m+G7omLhuqk2NT7hu6JA4bqhfeG7oiPhu6g1e+G7oiPDqeG7pOG7oiNjw6Mj4buiI+G7piN74buiNMavNT7hu6Ijw6A1PuG7ojU+e30h4bqn4buiUuG7juG7nuG7jOG7ojV7w51i4buiM8Wo4buiJOG6oX3hu6Lhu4Phurd94buiI+G7piPhu6I+feG7pDbhu6I9IiN74buiYnvhurvhurE1PuG7ojTGr33hu6IkfSE14buiYuG7geG7jOG7oj594bukNuG7oj0iI3vhu6Lhuq1j4buk4buiI+G7piPhu6Ji4bqp4bukNT7hu6I0xq81PuG7ombhu6rhu6J7w6N94buO4buO4buO4buixqHhu6Yj4buiPTbhu6Q1e+G7ojU+e30h4bqn4bui4bqr4buoNeG7omZjw51i4buM4buiMn01e+G7oj024bukNXvhu6JmWWfhu6I94bq/NT7hu6Lhu4PFqOG7oj1jZ+G7omLhuqld4buiNOG6oX3hu6Lhuq1j4bukNeG7onsh4buiYuG6oWLhu6IkJuG6p+G7ouG7g+G6t33hu6LDvULhu5vhu4zhu6Iye8OgNT7hu6I1PsOqNT7hu6I1WTU+4buiI+G7pDbhu6Ije8OdYuG7ojPhurvhurU1PuG7ouG6q+G7qDXhu6Lhuqd74bu2NOG7ojPFqDThu6Iz4bq1feG7omJ7LOG7oiPGrzV74buiYuG6qeG7pDV74buiYuG6qTs14buiYnsi4buiYuG6qeG6u+G6szU+4buO4buixqFlI+G7ouG6rGPhu6g14buiM2jhu6JieyLhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6JiWyN74buiI+G6vyPhu6Ji4bqpfSg14buiMnvhu6R94buiI+G7piPhu6JAfSE14bui4bqne+G7puG6p+G7ojU+4buwNeG7oiN7VjXhu6J7xag1e+G7ouG7g33hu6JAY8OgNeG7okDhu6Y14buie8WoNT7hu6I+feG7qOG7jOG7onvFqDU+4buiMio04buiI3vDnWLhu6Iz4bq74bq1NT7hu4zhu6J7xag1PuG7ojJ7w6A1PuG7okDhu6g24buiJOG7qDThu6Lhu6Q14buiYjbFqDXhu6Jie+G6vyPhu6Lhuqd74bu2NOG7jOG7ouG7g33hu6Lhuqd7xq804bui4bqrw6Lhu6J74buHY+G7omLhuqlb4buiYmMh4buM4buiMn07NeG7ouG6rWNnLGLhu6Jm4buB4buiM2jhu6Ij4bumI+G7onvFqDV74bui4buDfeG7ouG7g33hu6Lhuqd7xq804buO4bui4bud4bqjNT7hu6Jie+G6s33hu4zhu6Lhuqd74bqhfeG7onvhurXhuqfhu6Lhu4Phurd94buiI+G7piPhu6Ik4bqxNeG7ouG7gyLhu6IzfTs14bui4bqtY+G7pDXhu6IyfSg04buiYuG6qeG7pOG7jOG7ojJ9KDThu6Lhuqs24bumYuG7ouG7g30hI+G7oiN7w53huqfhu6J7xag1e+G7ouG6p3vhu6bhuqfhu6IzY+G7tGLhu6Lhu4Mu4buiPn3hu6bhu4zhu6Ik4buwNT7hu6IyaOG7oj594bum4buM4buiMjvhu6Iye+G7pH3hu4zhu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buiNX07NOG7omcsYuG7oj594bum4bui4buDxajhu6JA4bumNeG7omJ7JTbhu6I+feG7puG7ojV9OzThu6JnLGLhu4zhu6Jm4buB4buiM2jhu6I1Pnt9OzThu6Ij4bumI+G7onvFqDV74bui4buDfeG7omJ7JTbhu6Lhuq1jZ+G7oiQiNXvhu6Ijw6nhu6Thu6Lhuqd74bum4bqn4buiM2Phu7Ri4buO4buiQuG6qX0oNeG7ojJ74bukfeG7oiPhu6Yj4buiezbGr2Lhu6Ikw6M1PuG7onvhurvDojU+4bui4bq9NT7hu4zhu6Lhu4Phu7Q14buiJMOjNT7hu6I1e1k14buiPVk14bui4bqne+G7pmLhu6J7Y2fhu6Lhu4Phu6R94buiYuG6qTjhu6I+feG7pjThu6Lhuqvhu6Zi4buM4bui4bqne+G7pmLhu6J7fSE14buM4buiYuG6oeG7oj594bumI+G7onvFqDV74bui4buDfeG7ojPFqDThu6J7xag1PuG7oj594buo4buM4buie8WoNT7hu6IyKjThu6Ije8OdYuG7ojPhurvhurU1PuG7jOG7ojJ9LDXhu6I1Pnsi4bui4buD4bq3feG7oiPhurHhu6Lhuq1j4bukNeG7oiN74bq9I+G7ojXhu7A1PuG7ojIi4bqn4buiYnvhurN94buiI3vDnTXhu6IjeyA1e+G7jOG7ombhu4Hhu6IzaOG7juG7osWpw6N94bui4buX4buoNuG7ouG7gyHhu6Lhuq1jZy414buiM+G6tX3hu6LDvULhu5vhu6JiIDV74buiI3vDqeG7oiTDozU+4buiYmNnOzXhu6Ji4bqpY2cuNeG7jOG7omLhurvhu6Lhu4PDnTXhu4zhu6IkIjV74buie+G6u+G6tzU+4buM4buie+G6r+G7omLhuqnhurXhu6LDvULhu5vhu6Ji4bq/4buiQH0sYuG7okDhu6g24bui4buDIeG7ouG6rWNnLjXhu6Iz4bq1feG7oiPDqeG7pOG7ojRdNXvhu6Ji4bqpNjU+4bui4buDfSEj4buiM+G6v+G7pOG7oiN7OTXhu4zhu6Lhuqvhu4Hhu6I9ZTU+4buiI+G7piPhu6J7xag1PuG7ons34buk4buM4buiPSIje+G7ouG7g2Xhu6IjN+G7oiN7w51i4buiM+G6u+G6tTU+4buM4buiQOG7qDbhu6Lhu4Mh4buiNMOgfeG7omLhuqnhurvhurM1PuG7omLhuqk2NT7hu6JifTtj4buiPcSRNT7hu47hu6Lhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4bqqNmPhuqkjJeG7nOG7mOG7l8WofeG7ouG7g8Wo4bui4buoNXvDk+G7ong74buixanhurV94buSL+G6p+G7mA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]