(Baothanhhoa.vn) - 6 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu (XK) hàng hóa trong tỉnh tiếp tục tăng trưởng cao nhờ sự tăng trưởng ổn định của mặt hàng XK truyền thống, cùng với đóng góp của các sản phẩm XK mới từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bugM+G7pMOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqcOKNMOqw6AoVVBK4bq/JcOqw5rDoTM/4bq/w5ozWOG6ozLDmjPEg1bDmsOq4bu04bqjMsOa4buqxajGoOG7rMOUw5rhur3Do8Oa4buJYjTDmizhu4fhuqMyw5rDoW3hu6AvM+G7pFDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXgoVi5VUOG7qsOaw6ozV+G6ozLDmiEq4bq/w5rhuqPhu7ThuqHDmuG7psOZ4buk4buuxqDDmmrhur8lw6rDmsOhMz/hur/DmuG7okrDgeG7nsOaM1jhuqMyw5ozxINWw5rDquG6u8Oj4bqjMsOaw6o44bqjM8Oaw6o0W8Opw5rDquG7gyzDmsOq4bu04bqjMsOaw6rhurtnxJHhuqMyw5osVsOjw5rhuqMzY8Oa4bq9w63DmsOq4bu04bqjMsOaw6rhurtnxJHhuqMyw5rhuq3huqPDmiE34bqjM8OaLOG7hVbDmuG6oUDDqsOaM1jhuqMyw5pKw4HDmsOq4bq74bq/a13huqPDmsOqM8Oi4bqjMsagw5os4buH4bqjMsOa4buJYjTDmiHEg+G6ozLDmjLEg8Opw5os4buFVsOaLFcsw5rhur3DneG6o8Oaw6kzP+G6ocOaSsOBw5rhuqFiNMOaw6ppw5rhuqIzWMOa4bqhV2vDmsOA4bqxLMOaM8SDVsOaLirhur/DmuG6ojIzNMOa4bq84bqr4bqj4bua4bugL8OpUOG7oMOpw5osw6BW4bq94bq94buOVcOpcsOjLmvDmsOpcyjhuqPDqijhurtVw5rhur3DqmvDoCjhu45Vw6ooasOqLVbDoDQy4bqj4buUw5osKOG6o8OqKOG6u+G7llVQ4bugNOG6oTLDmizDoFbhur3hur3hu45VLsOqM+G6v+G6oTvDmjRzKOG6o8OqKOG6u1XDmuG6vcOqa8OgKOG7jlXEqTQuw6oz4buUw5rhu6rhu6jDmcOpauG7lsOaMyg0MjPDquG7lMOaxq/FqMWow6lq4buWVcOa4bq94bq7LOG7jlUvLywu4bqj4buaO1bDo8OqM1bhuqMzM8OjVuG7muG7ieG6oy8uKOG6vcOhw6rDo8OpL+G6oyjEqeG6vS/hu6Thu67hu6bhu6gv4buk4buw4buwLsWo4bum4bum4buk4buuxajhu7DDqsWoxq/hu6zhu7Dhu7DDoMOZ4buaYcOpMuG7mOG6u+G7juG7pOG7qMavVcOaVsOgw6rhu45VSuG6vyXDqsOaw6EzP+G6v8OaM1jhuqMyw5ozxINWw5rDquG7tOG6ozLDmuG7qsWoxqDhu6zDlMOa4bq9w6PDmuG7iWI0w5os4buH4bqjMsOaw6FtVcOaL1Dhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lzVsOpw6o0w6PhuqNVw5rhur3DqmvDoCjhu45Vw6ooasOqLVbDoDQy4bqj4buUw5osKOG6o8OqKOG6u+G7llVQSuG6vyXDqsOaw6EzP+G6v8OaM1jhuqMyw5ozxINWw5rhurnhur9Ww5pzw53huqMyw5rDiuG6reG6ozLDmjNkw6nDmuG6uOG6v8OiLMOaw6pbw5rhuqIyMzTDmuG6vOG6q+G6o+G7muG7oC/DqVDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXLDoy5rVVDDijMow6PDmsOqM8Oi4bqjMsOaw6F9w5os4buFVsOa4bq8xJHDmnPhurXhuqMyw5rDijNn4bqr4bqjMsagw5oyNFfDmsOq4bq7N8OaSsOBw5rhu6rDmsOqM1fhuqMyw5ohWcOqw5oz4bqr4bqjw5rhu6Thu5rhu7Dhu67hu7DDmsOq4bq7NCLhur/DmuG6vuG6vHTGoMOaO+G7uOG6ozLDmuG7qOG7rsag4buuw5TDmsOhW8OaM8OjWSwzw5rhu4lYw5rDquG7tOG6ozLDmuG7qsWoxqDhu6zDlMOaLOG7h+G6ozLDmsOhbeG7msOaw4rhurvDo+G6ozLDmiHEg8agw5rhuqMzxIPhuqHDmjNY4bqjMsOa4bqj4bq14bqjMsOa4bq9w53huqPGoMOaw6ozw60sw5rDqTM/4bqhw5pKw4HDmiFZw6rDmuG7qsag4bumw5rDquG6uzQi4bq/w5rhur7hurx0xqDDmsOq4bu04bqjMsOaxajhu7DGoOG7psOUw5os4buH4bqjMsOaw6Ft4buWw5rhuqMzxIPhuqHDmjNY4bqjMsOaw6oz4buFa8Oa4bq9w53huqPDmkrDgcOaIVnDqsOa4buo4bukxqDGr8Oaw6rhurs0IuG6v8Oa4bq+4bq8dMagw5rDquG7tOG6ozLDmuG7psag4busw5TDmizhu4fhuqMyw5rDoW3hu5bDmuG6ozPEg+G6ocOaM1jhuqMyw5os4bq14bqjMsOa4bqjMjM0IsOpxqDDmsOqNCDhur/DmsOqM+G7hcOaLOG6teG6ozLDmuG6ozIzNCLDqcOaIVnDqsOa4buk4bua4buq4buwxajDmsOq4bq7NCLhur/DmuG6vuG6vHTGoMOaw6rhu7ThuqMyw5rhu67FqMag4bukw5TDmizhu4fhuqMyw5rDoW3hu5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6lyw6Mua1VQ4bqg4bqnw6rDmuG6vcOiw5rhuqFAw6rDmjNY4bqjMsOaSsOBw5rDquG7tOG6ozLDmixWw6PDmuG6vcOjw5rhu4liNMOaLOG7h+G6ozLDmsOhbcOaMuG6peG6oeG7lMOadGdWw5osM+G6v+G6p8Oqw5ohxIPhuqMyw5oz4bqnw6nDmuG7puG7quG7qsOaw6ol4bqjxqDDmsOq4bu04bqjMsOa4buu4buoxqDhu6rDlOG7lsOaw6o04bqjM8OaO+G6p8Oqw5rhur3hu7bhuqPDmuG7puG7quG7msWoxq/Gr8Oaw6ol4bqjxqDDmsOq4bu04bqjMsOa4buq4buqxqDhu6bDlOG7lsOaw6oz4bq/w6Isw5rDoFfDmsavxqDhu6bDmsOq4bq7NCLhur/DmjtWw6PGoMOaw6rhu7ThuqMyw5oyJcOpw5rFqMagxajDmsOgKuG6o+G7lsOaM1jhuqMyw5rhuqFWa8Oa4bqhQCzDmjIq4bqjw5rhu6Thu6TFqMOaw6rhurs0IuG6v8Oa4bq9w53huqPDmsOpMz/huqHGoMOaw6rhu7ThuqMyw5rGr8ag4busw5Thu5bDmjI0KmvDmi4pw6nDmiFZw6rDmjIq4bqjw5rhu6rGr8Oaw6rhurs0IuG6v8OaIeG6tTTGoMOaw6rhu7ThuqMyw5rFqOG7pMag4bukw5Thu5bDmixXLMOa4bq9w53huqPDmsOpMz/huqHDmkrDgcOa4bqhYjTDmjLhuqXhuqHhu5TDmkrhu7ThuqMyw5rhuqFXa8OaO1Zrw5rhu6TDmeG7puG7muG7rOG7qOG7psOaw6oz4buH4bqjMsagw5ouKuG6v8Oa4bqjMzR94bqjw5rDoDQi4bq/w5rhu6TDmeG7pOG7muG7ruG7qOG7sMOaw6ol4bqjxqDDmsOgZ+G6v8OaM+G6v23huqMzw5ouWeG6ozLDmjNZw6rDmuG7pMWo4buw4bua4bus4buoxq/DmsOqJeG6o8agw5o7KOG6o3oo4bqjw5rhu6zFqOG7muG7rsOZ4buow5rDqiXhuqPGoMOaw6lW4bq7Vmprw6Ao4bqjw5rFqMOZxq/hu5rhu67hu67hu6zDmsOqJeG6o+G7muG7muG7msOaeDQi4bqjw5rhuqNWa8agw5osVyzDmi7Do1bhuqMzw5rhuqMyMzQiw6nDmiFW4bqjMsOa4buJJuG6o8OaLuG7g+G6ozLDmsOqw6LDqsOaLFcsw5ozNCLDqcOaITfhuqMzw5p2w4rDssOaISDDmiE/a8Oa4bqhWeG6ozPDmkrDgeG7msOa4bqg4bqnw6rDmuG6vcOiw5rDqjM3w5rDquG6u2dj4bqjMsOaLMSDw5rDoTThuqHDmuG6ozJZLDPDmkrDgcOaLFbDo8OaMuG6peG6oeG7lMOa4bqgw7PDmuG7qMOZ4buow5rDquG6uzQi4bq/w5rhur7hurx0xqDDmuG6ojMmw6rDmnLDneG6o8Oa4bum4bum4buoxqDhu6rDmsOq4bq7NCLhur/DmuG6vuG6vHTGoMOaeOG6peG6ozLDmsOBw6PhuqMyw5rhu6TGr+G7rMag4buow5rDquG6uzQi4bq/w5rhur7hurx0xqDDmsOK4bq74bq/4bqjMsOa4bq44bq/w6Isw5rhu6Thu6Thu6bGoOG7rsOaw6rhurs0IuG6v8Oa4bq+4bq8dMagw5p4WOG6o8Oa4bq44bq/w6Isw5rhu6TDmeG7psag4buqw5rDquG6uzQi4bq/w5rhur7hurx04bua4bua4buaw5rhu6Avw6lQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6nhurzDo+G6v+G6uywoVVDDijThuqPDmuG7iVjDmsOd4bqjM+G7lMOaw4rhu4fhuqMyw5rDgCThuqHhu6Avw6lQ


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]