(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã lưu hành trong cộng đồng, số ca mắc gia tăng hằng ngày ở nhiều địa phương, nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới là rất hiện hữu; khả năng dịch bệnh bùng phát là rất cao, nhất là tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn. Để kiểm soát tốt tình hình, sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm công tác y tế, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7k+G7uMaw4bq+4budw4DGsOG6vOG7nUFHw4rhuqzhu53hu4zhu6VB4budUeG7neG7jOG6tuG7ncOA4bulTuG7neG7lsOK4bqs4budUeG6sOG7juG7nUHDveG7juG7nU7huqjhu4bDiuG6rMOy4budQeG6qEjDiuG6rOG7ncOBREHhuqjhu51ANeG7h3sjLeG7n8O64buRL+G6qOG7n+G7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOPuG6oMO5w4Hhu5vhu5M+4bqq4bq0w4rhu53DisO5UcOy4budw4FEQeG6qOG7neG7ueG6tMOK4bqo4budQDXhu4d7Iy3hu5/DuuG7ncOA4bup4bud4bq64buU4buO4bud4bqo4bunw4rhuqjhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budQcONw4rhuqzhu53DgEnDiuG6rMOy4budw5JI4budQcO54bud4bq84buxQeG7neG6rOG6qsO54bud4buM4burw4rhuqzhu53huqjhu63DiuG6rOG7ncOK4bqs4bunUeG7nUzhu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7ncOARMO54budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqsw7Lhu53DiuG6rOG7jlHhu51B4buI4budUOG7jnnhu4zhu53huqjhuqrhurTDiuG7nUHhu6VB4budw4zhu53DgURB4bqo4bud4bq8xKjhuqrhu53hurrhu6fhu53Dk3nhu4zhu53huqjhuqrhurTDiuG7neG6qOG7ouG7jsOz4bud4bq44bqoxrDhu53DiuG7q8OK4bqs4budw4FEQeG6qOG7neG7ueG6tMOK4bqo4bud4bu5w5TDiuG6rOG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hurrhu6fhu53Dk3nhu4zhu51Bw7nhur7DsuG7ncOK4bqoeeG7jOG7neG6uuG7p+G7neG7jMWp4bqq4budQeG7pUHhu53DgETDueG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7nUHhu4Dhu53hurzhu7Phu4zhu53DgMON4budw4F4w4rhu51B4buU4budQcO54bq+w7Lhu53huqzhuqrDueG6vuG7neG7jOG6qOG7lOG7iMOK4bqsw7Lhu53DgOG6quG7neG6usWp4bqq4bud4bq6xKjDiuG7jeG7nT3DguG7neG6uOG6qsOC4bq84budw5Lhur7hu6Xhu4zhu53hu4xI4buM4bud4buMQ8OK4bqo4bud4bqoQ8OK4bqow7Lhu53DksSo4bq84bud4bq44bqoSMOK4bqs4budQeG6qOG6tsOy4budw4Dhu7VR4bud4bq6w5Thuqrhu53DgURB4bqo4bud4bu54bq0w4rhuqjDsuG7neG7jMSQw4rhuqjhu53huqvhuqjDucOK4bqo4budPuG7gMO54budw4Dhu69B4bud4bu54bqq4bq04buM4budT+G7jsO5w4rhu53hu4x44bq84budQUfDiuG6rOG7neG7jOG7pUHhu51R4bud4buM4bq2w7Lhu53DgOG7pU7hu53hu5bDiuG6rOG7nVHhurDhu47hu51Bw73hu47hu51O4bqo4buGw4rhuqzhu51B4bqoSMOK4bqs4budw4FEQeG6qOG7nUA14buHeyMt4bufw7rhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOQMO5TuG7jOG6quG6vsOK4bub4buT4buR4bqq4bq84bqs4budQeG6usO5w5LDksSp4bubw4Hhu4zhuqjhu47hurzhu7nhu53huqpA4bqgw4rhu4zhuqDDk+G7m+G7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4bug4bqqw4Hhu4zhuqhv4buddeG7o+G7o05Qw7Phu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4xv4budc3Lhu6FOUMOz4bub4budw5LDk0HEqeG7my8vQcOBw4rhu43hu7nDueG6vuG7jOG6qMO5w4rhuqjhuqjhur7DueG7jeG7nsOKL8OB4bqgw5Lhurjhu4zhur5OL8OK4bqg4bugw5Iv4buh4buh4bujcS/hu590dMOB4buh4bujdXLDunHhu6Phu4x1cOG7o3Fx4bq64buj4buNw4lO4bqsbsOTxKnDunF04bub4budw7nhurrhu4zEqeG7m+G7uMaw4bq+4budw4DGsOG6vOG7nUFHw4rhuqzhu53hu4zhu6VB4budUeG7neG7jOG6tuG7ncOA4bulTuG7neG7lsOK4bqs4budUeG6sOG7juG7nUHDveG7juG7nU7huqjhu4bDiuG6rMOy4budQeG6qEjDiuG6rOG7ncOBREHhuqjhu51ANeG7h3sjLeG7n8O64bub4bud4bug4bqqw4Hhu4zhuqjEqeG7m3Xhu6Phu6Phu5vhu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4zEqeG7m3Ny4buh4bub4budL+G7k0Dhu6XDiuG7neG7ucON4bud4bqrw5PFqeG6vOG7nWbhu53hu4zhurbhu51O4bqo4buUSsOK4bqs4budPUfDiuG6rOG7neG6q+G6qOG7guG7ncO14bqr4bql4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDucO04bud4buM4bqo4bqg4bq+4budw4FG4bqq4budw5Lhu5ZB4bud4bq44bqo4buE4bqg4budKeG7o+G7ncOA4bqq4bqy4buO4bud4buMw5NE4bud4buMxanhuqrhu53DiuG6qOG7p+G7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5M+4bqq4bq0w4rhu53DisO5UcOy4bud4bqr4bqow7nDiuG6qOG7nT7hu4DDueG7ncOA4bup4bud4buMw5PhuqrDgsOK4bud4bq44bqow7nhuqrhu51O4bqo4buU4buIw4rhuqzhu53hu6XDiuG7neG7jOG6qOG7juG7ncOB4buOw4rhuqzhu53DgOG6quG6suG7juG7neG7jMOTROG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7neG7ueG6tMOK4bqo4budTOG7neG7jHnhu4zhu51BxrDhu51B4bulQeG7neG7jOG7jlHhurbDiuG7neG7jOG6qOG6oOG6vuG7neG6vEfhu53huqhDw4rhuqjhu53hu4zhuqjhu6VO4budcOG7neG7jMO9w4rhuqzDsuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53DgOG7gMOy4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53DiuG6qHjDiuG7nUzhu53hu4zDvcOK4bqs4bud4buhw7Lhu53hu4zDvcOK4bqs4budcOG7ncOA4buUS0Hhu53DgOG6quG6suG7juG7neG7jMOTROG7neG7jMWp4bqq4budc+G7neG7ueG6tMOK4bqo4bud4bue4bqq4bq0w4rhu51ANeG7h3sjLeG7n8O64budQXlO4bud4buMxJDDiuG6qMOy4bud4buexKjhuqrhu53hurjhuqjGsOG7ncOK4burw4rhuqzhu53hu4zhuqjhu47hu53DgeG7jsOK4bqsw7Lhu53DgOG6quG6suG7juG7neG7jMOTROG7nUHhuqjhur7hu53hu6Hhu43hu6Phu6Hhu6Phu53hu7nhurTDiuG6qOG7ncOK4bqoeMOK4buN4budPUjhuqrhu53hu57EqOG6quG7neG7ueG6tMOK4bqo4budw4rhuqh4w4rhu51M4bud4buMw73DiuG6rOG7neG7n+G7ncOA4buUS0Hhu53DgOG6quG6suG7juG7neG7jMOTROG7neG7jMWp4bqq4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53hu57huqrhurTDiuG7ncOAw7nhu53hurjhuqjhur7DueG7nUF5TuG7neG6qOG7jlHhurTDiuG7neG7nuG7p+G7neG7ueG6tMOK4bqo4bud4bue4bqq4bq0w4rhu53DgMO54bud4bq44bqo4bq+w7nhu53hurjhuqjhu47hu53hu57hu5pBw7Lhu53hu57EqOG6quG7nU/hu45R4bud4bq8R+G7neG6vOG7iuG6quG7neG7ueG6tMOK4bqo4bud4bue4bqq4bq0w4rhu51B4buA4budQuG7jOG7ncOK4bqoeeG7jOG7nXHhu6Phu53huqzhuqrhu5RKw4rhuqzhu53DgOG6quG6suG7juG7neG7jMOTROG7neG7ueG6tMOK4bqo4budw4rhuqh4w4rhu51ANeG7h3sjLeG7n8O64bud4bq44bqo4bqq4budTOG7neG6vOG7lkHhu53DgMON4budw4Hhu5TEqOG6quG7nXDhu43hu6Phu6Phu6Phu53hu7nhurTDiuG6qOG7ncOK4bqoeMOK4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG7jOG6vuG7p8OK4bud4buMxJDDiuG6qOG7jeG7neG6q8OT4buUSsOK4bqs4bud4bqoS07hu53DgURB4bqo4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53huqzhuqrDueG7neG7jOG7q8OK4bqs4bud4bue4bun4budQeG7gOG7neG7jMag4budcOG7jeG7o+G7o+G7o+G7nS3hu51y4buN4buj4buj4buj4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53DiuG6qHjDiuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hu4zhur7hu6fDiuG7neG7jMSQw4rhuqjDsuG7ncOS4bqu4bud4bq4QkHhuqjhu53huqjhur7FqeG7jMOy4budw5Lhu5zhu53DgeG7kMOK4bqs4bud4bq44bqo4bq+xrDDiuG6rOG7nXPhu6Nr4bud4bqs4bqq4buUSsOK4bqs4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53hu4zFqeG6quG7nUHhu6VB4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53hu57huqrhurTDiuG7nUF5TuG7neG6qOG7jlHhurTDiuG7neG7nuG7p+G7neG6uOG6qOG7juG7neG7nuG7mkHhu53DgMOC4budw4DhuqrhurLhu47hu53hu4zDk0Thu51ANeG7h3sjLeG7n8O6w7Lhu53DgeG7jlHhu53hu4zDk0Phu51M4bud4bq84buWQeG7nXPhu6Nr4budw5JI4bud4bqs4bqq4buUSsOK4bqs4budQeG7ksO54bud4bu54bq0w4rhuqjhu53hu57huqrhurTDiuG7neG6uOG6qOG6quG7ncOBREHhuqjhu51M4bud4bq84buWQeG7ncOAw43hu53hu4zDk+G6sMOK4budcuG7jeG7o+G7o+G7o+G7neG7ueG6tMOK4bqo4budw4rhuqh4w4rhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4bud4buM4bq+4bunw4rhu53hu4zEkMOK4bqo4buN4bud4bqrQsOK4bqo4budw4DhurbDiuG7neG7jOG6qErhuqrhu53DgOG6qsOC4bq84budw4rhu6dRw7Lhu53hu4zhur7hu6fDiuG7neG7jMSQw4rhuqjhu53DgMO5w4rhuqzhu53hu4zhuqjhu47hu53DgeG7jsOK4bqsw7Lhu53DgOG6quG6suG7juG7neG7jMOTROG7neG6qOG7iMOK4budceG7jeG7o+G7o+G7o+G7neG7ueG6tMOK4bqo4budw4rhuqh4w4rDsuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53DgOG7gMOy4bud4buf4buNdXPhu6Hhu53hu7nhurTDiuG6qOG7ncOK4bqoeMOK4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budQeG7gOG7neG7jMOT4bqq4bq04buO4budQeG6qOG7lsOK4bqsw7Lhu53hu5/hu43hu6Phu59z4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53DiuG6qHjDiuG7ncOK4bqo4bqq4bqk4bq84bud4bq84buWQeG7ncOAw43hu53DiuG6qMODw7Lhu53hu6Fw4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53DiuG6qHjDiuG7ncOK4bqo4bqq4bqk4bq84bud4bq84buWQeG7ncOAw43hu53hu57GoMO54bud4bue4bun4bud4buf4buj4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53DiuG6qHjDiuG7ncOK4bqo4bqq4bqk4bq84bud4bq84buWQeG7ncOAw43hu53DiuG7r8OK4bqsw7Phu53hu6Hhu6Phu53hu7nhurTDiuG6qOG7ncOK4bqoeMOK4bud4buM4buc4bud4bue4bq+w4rhuqzhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buH4bqy4budQUfDiuG6rOG7neG7jOG7pUHhu53hu4zDk+G7jlHhu53hu57hurbhu4zDsuG7neG7jMSQw4rhuqjhu53DgOG7qeG7nUHhuqjEkOG7ncOAxanhur7hu53hurrhu5pB4bud4bq64buUS8OK4bqs4budUeG7neG7jOG6tsOy4budQUfDiuG6rOG7ncO5w4rhu43hu43hu43hu51B4bqo4buS4budw4DDjcOK4bqs4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG6vOG7guG6quG7neG7jEPDiuG6qOG7neG6qOG7jkjDiuG6rMOy4bud4bqo4buOUeG7ncOAw43DiuG6rOG7neG6qOG7p8OK4bqs4budw4rhuqzhu6fDiuG7neG6uuG7lEvhu4zhu51B4bulw4rhu53hu7nDjcOy4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budT+G7jsaww4rhu53DiuG6rOG7p1Hhu53DgOG6sOG6vOG7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu53Dk+G7p+G7ncOS4bq+4bul4buMw7Lhu53hu4zDk+G7jlHhu53hu57hurbhu4zhu53hu4zhuqjDvcOK4bud4buMSEHhu53hu4x54buM4budQcaw4budQeG7pUHhu53hu4zDk+G7lErDiuG6rOG7neG6qEtO4budw4Dhu6nhu53hu4zhuqrhurZO4budUMOVQeG7neG7nsSo4bqq4budQcO54bud4bu54bq0w4rhuqjhu51ANeG7h3sjLeG7n8O64budw4DDguG7neG7jOG6qMO54bq84bud4bq84buU4buO4budQeG6qOG6vuG7nUF5TuG7neG7klHDsuG7nUHhuqhCw4rhuqjhu51P4buOUeG6ssOK4budw4BEw7nhu51O4bqo4buU4buIw4rhuqzhu53hu4zDjOG7nUHhuqjhu5ZB4bud4bq44bqo4bq+w7nDiuG6qOG7neG7nsOUw4rhuqzDsuG7ncOB4buzTuG7ncOBREHhuqjhu43hu5094buvQeG7neG7ueG6quG6tOG7jMOy4bud4buMxJDDiuG6qOG7ncOA4bup4budTuG6qOG7peG7jOG7neG6qOG7jlHhu53huqjhuqrhurThu47hu51P4buOxrDhu53hu57DueG6quG7neG7jMOT4buG4bud4bqs4bqq4bul4bq84budw5Lhu6Xhu4zhu51B4buSw7nhu51B4bulQeG7neG7jMOM4budQDXhu4d7I+G7nUHDjcOK4bqs4budw4BJw4rhuqzhu53hu4zDk+G6sMOK4budw4BEw7nhu53hu7nhu6fDiuG7neG7jMSQw4rhuqjDsuG7neG7nsSo4bqq4bud4bq44bqo4bq+xrDDiuG6rOG7nXHhu41ww7pw4bud4buMw4zhu53DteG7jOG7lOG7iMOK4bqs4budw4Dhu5Thu4jDiuG6rOG7nXHhu41ww7pw4bud4buM4bqoR8OKw7Lhu53hu7nGsMOKw7Lhu53hu4zDjOG7ncOBeMOK4budTuG6qEjDtMOz4budQeG7pUHhu53hurrhu5pB4bud4bq64buUS8OK4bqs4budw4Dhu6nhu53hu4zDjOG7nUHhuqjhu5ZB4budw5Phu6fhu53DkuG6vuG7peG7jMOy4bud4buMw5Phu45R4bud4bue4bq24buM4budcHLhu41x4buhcuG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4bud4bqoS07hu50p4bufw7Lhu53hu4zDk+G6sMOK4bud4buf4buh4buj4buNcnVy4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu53huqhLTuG7nSnhu6Hhu53hu57hu6fhu51B4bulQeG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4bud4bqoS07hu53hurrhuqrhurDDiuG7nU/hu47DucOK4bud4bq44bqo4bulQeG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu4fhurLhu51BR8OK4bqs4bud4buM4bulQeG7nVDhuqLhu4zhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tOG6vMOy4budw4Dhu6nhu53hu4zhuqjhuqrhurbhu4zhu53hurrhu7NO4bud4bqo4bq04bud4buM4bqoSMOK4bqs4bud4bufceG7nU7huqjhu4bDiuG6rOG7nVDhuqLhu4zhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tOG6vOG7neG6reG6qy3huqVA4bqt4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7nUHhu6VB4budQeG7iOG7ncOSTOG7nVHhu53hu4zhurbhu51BR8OK4bqs4bud4bq64buzTuG7neG7nsSo4bqq4budw4rhu6vDiuG6rOG7neG6uuG7mkHhu53hu5/hu5/hu43hu6Phu6Phu6Phu53hurzhu7fhu47hu53DgOG7iMOKL8OK4bqs4bunUeG7neG7nuG7p+G7nUHhu4Dhu53hu4zhuqjDguG7neG7jOG7q8OK4bqs4bud4bq64bqww4rhu53huqx5TuG7ncOAR+G6quG7neG6uOG6qOG6quG7nUHDvcOK4bud4buM4bqo4bqq4bq24buMw7Lhu51QeFHhu53DgeG7msOK4bqs4bud4bq44bq24bud4bqo4bq+xalB4bqo4budw4DhuqrhurLhu47hu51O4bqoSOG6quG7nVDhuqLhu4zhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tOG6vOG7ncOAxrDhurzhu53hu7nGsOG6vuG7ncOA4bqq4bqy4buO4budTuG6qEjhuqrhu53huqhLTuG7neG6ulLhu53hu4zDk8aw4bud4bq6SuG6quG7neG6uOG6tuG7jOG7nU/hu47GsOG7nVDhuqLhu4zhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tOG6vOG7ncOK4bqow7nDiuG6qMOy4budQeG7gOG7neG7jOG6qMOC4budw4Dhu6VO4bud4buWw4rhuqzhu53hu57EqOG6quG7neG7jEPDiuG6qOG7neG6qOG7jkjDiuG6rOG7ncOBREHhuqjhu51O4bqo4buWQeG7neG7jMWpTuG7neG7jMOT4bqww4rhu53hu5/hu6Phu43hu6Phu6Phu6Phu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53hurzhu7FBw7Phu53hu4zDjMOK4bqs4budw5JI4budUOG6ouG7jOG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq04bq84bud4bqt4bqrLeG6pUDhuq3hu53hu4zhur7hu6fDiuG7neG7jMSQw4rhuqjhu53hurrhu6fhu53DunDhu5/hu410c3Thu53hurzhu7fhu44v4buhdeG7oeG7jeG7o3V14budw4rhuqzhu5RK4bqq4buN4bud4bqrw4zhu51B4bqo4buWQeG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7nVDhuqLhu4zhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tOG6vOG7neG6uOG6qHbDiuG6rOG7ncOARMOK4bqo4budQcO54bud4bu54bq0w4rhuqjhu53hu7nhu63DiuG6rOG7neG7jOG6oMOS4buM4budw4rhuqjDucOK4bqo4bud4bq44bqo4bulw4rhuqzhu53DiuG6rOG7jlHhurDDiuG7neG7jOG6qOG6oOG6vuG7nUHhuqjEkOG7ncOAxanhur7hu51B4buSw7nhu53hu7jDjeG7nWbhu53hu4zhurbhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buH4bqy4budQUfDiuG6rOG7neG7jOG7pUHhu53Dk+G7p+G7ncOS4bq+4bul4buMw7Lhu53huqjhu5TEqMOK4bqs4budw4Hhu7fDiuG7neG7nuG6quG6tEHhu51B4bulQeG6qOG7neG6ulHhu53DgEjhuqrhu53hu57EqOG6quG7nUHhu6VB4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu53huqhLTuG7nUHhu4Dhu51R4bq24buO4bud4buMSOG7ncOBREHhuqjhu53hu4zhuqThu53hurrhuqrhurDDiuG7nU/hu47DucOK4budw4DhurbDiuG7nUA14buHeyMt4bufw7rhu53DgOG7lEtB4bud4buM4bqo4buaQeG7neG6qOG6quG6tMOK4budQeG6qOG7r+G7jOG7nUHhuqjhuq7DsuG7ncOAScOK4bqs4bud4bu5w43DsuG7neG6qOG6quG6tOG7juG7nU/hu47GsOG7neG7jMag4budQXlO4bud4buMxJDDiuG6qOG7ncOA4bq2w4rhu51BeU7hu51Q4bup4buN4bud4buH4bqq4bq0QeG7nVDhu6VB4budw4BEw4rhuqjDsuG7nU7huqh4w4rhu53hurrhur7FqeG6quG7ncOASOG6quG7neG7jOG7lEvDiuG6rOG7nUHhu6VB4bqo4bud4bq6UeG7ncOA4buUS0Hhu53hu4zhuqjhu5pB4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53hu4zGoOG7ncOSxKjhurzDsuG7neG7jMag4budUMO5w7Lhu51B4bulQeG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4bud4bqoS07hu53hu4zGoOG7neG7jMSQw4rhuqjhu53DiuG6rOG6vuG7p+G6quG7neG7nuG6suG7ncOARMO54budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4budw4Dhu5RLQeG7neG6uuG6quG6sMOK4bud4bqo4bq04bud4buMw5Phu5TEqEHhu53hu57hu6fhu53huqjhu5TEqMOK4bqs4budw4Hhu7fDiuG7nU/hu45R4budw4BEw4rhuqjhu53hu57hurLhu51B4bulQeG6qOG7neG6ulHhu53huqjhur7hu69B4bud4bqo4buUxKjDiuG6rOG7ncOB4bu3w4rhu53hu4zDk+G7mkHhu53hu4zhuqrhurZO4bud4buMxanhuqrhu51B4bulQeG7nUHhuqhI4buM4bud4bq44bqqw4Lhurzhu53DkuG6vuG7peG7jOG7neG6uuG6quG6sMOK4budw4rhuqzhu6fDiuG6qMOy4bud4buMxqDhu53DgOG7gMOy4bud4bqs4bqqxrDhurzhu53hu4zhuqjhuqrDguG7juG7neG7jEjhuqrhu53DgMO54budw4rhuqzhu45R4budQeG7iOG7neG6unhR4budw4rhuqjhuqrhuqThurzhu53DgURB4bqo4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53hu57hu6fhur7hu53DgETDueG7neG7ueG7p8OK4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G6vuG7p8OK4bud4buMxJDDiuG6qOG7neG6qOG6quG6tMOK4budQeG7gOG7nXTDuuG7neG6uOG6qOG7juG7nUHhu6VB4bqo4bud4bq6UeG7ncOSd8OK4budw5Lhu6fDiuG6rOG7neG6qOG6vsWp4buM4budw4DDjcOK4bqsw7Lhu53hu57EqOG6quG7neG6uOG6qMaw4budw4rhu6vDiuG6rOG7neG7jOG6qOG7juG7ncOB4buOw4rhuqzhu53DuuG7jXNwdOG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7jeG7neG6q+G6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7ncOAw7nhu53DgcWpw4rhuqzDsuG7neG6uuG6qsOK4bqo4bud4bqo4bq+xanhu4zhu51B4bulQeG7neG6qOG6vsWp4buM4budw4DDjcOK4bqs4budQeG7pUHhuqjhu53hurpR4bud4bu5w7nhur7hu53huqxJ4bq84bud4bq44bqo4buO4budQeG7pUHhuqjhu53hurpR4bud4buM4buzTuG7neG7jMOT4buOw4rhuqzhu53hu4zhu45R4bq2w4rhu53hu4zEkMOK4bqow7Lhu53hu4zhu45R4bq2w4rhu53huqjhu45R4bq0w4rDsuG7nUHhu6VB4bqo4bud4bq6UeG7neG7jMWp4bqq4budw4rhuqjhu6fDsuG7nUHhu6VB4bqo4bud4bq6UeG7neG7jMWp4bqq4bud4bq44bqo4bulQeG6qOG7ncOSxanDisOy4budw4rhu4jhuqrhu53hurrhu6fhurzhu53hu57huqrhurRB4bud4buexKjhuqrhu53hu4zDjMOK4bqs4budw5JI4budw4rhuqzhu5RK4bqq4budw4Dhu6nhu53hu57hu6fhu53DgMO5w4rhuqzhu51B4bulQeG6qOG7neG6ulHhu53hu4zhu7NO4bud4buMw5Phu47DiuG6rOG7neG6uuG7p+G7nXFy4buNcXBy4bud4bq64buUS+G7jOG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7ncO14bqo4bqq4bq0w4rhu53DisO5UeG7ncOAw7nDiuG6rOG7nUHhu6VB4bqo4bud4bq6UeG7nXB0c+G7ncOK4bqs4buUSuG6qsO0w7Phu53hu7nhurDDiuG7nUHFqcOK4bqo4budw4Dhu4DDsuG7neG7jMSQw4rhuqjhu51B4buYw4rhuqzhu53hu6VO4budw4Hhu5DDiuG6rOG7nUHhu6VB4bqo4bud4bq6UeG7neG7jMWp4bqq4budw4rhuqjhu6fDsuG7ncOK4buI4bqq4bud4bq64buU4buO4bud4buMw5PDleG7neG7nsSo4bqq4budcHTDuuG7jXB1deG7neG6uuG7lEvhu4zhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53DteG6qOG6quG6tMOK4budw4rDuVHhu53DgMO5w4rhuqzhu51B4bulQeG6qOG7neG6ulHhu5114buN4buhcnHhu53DiuG6rOG7lErhuqrDtOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PhuqvGoOG7neG7jOG6qOG7pcOK4bqs4budcS3hu6Hhu6Phu6Hhu5/hu53DgOG6tsOK4budw4rDuVHDsuG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu53DgOG7qeG7neG7jOG6quG6tk7hu53DiuG6qOG7s8OK4budcuG7jXLhu6Nz4buNdeG7o3Xhu53hurrhuqrhurLhu47hu53hu57hu7FBLVDhuqrDiuG7nU7huqjhu4bDiuG6rOG7nUA14buHeyMt4bufw7rhu43hu53huqtV4bud4bq64bq04bud4bu5w7nhur7hu51O4bqo4buS4bud4bq84buY4bqq4bud4buf4budQeG6qOG6vuG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7neG7jMag4bud4bufdeG7neG7jOG7jsOM4bqq4bud4buMw5NM4bud4bq64bqww4rhu53DgMWp4buM4budw7rDusOycnVrw7Phu53hu4xV4bud4bq64bq04budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4buMxqDhu53hu5914bud4buM4buOw4zhuqrhu53hu4zDk0zhu53hurrhurDDiuG7neG7jOG6quG6sOG6vOG7ncOA4buS4bud4bq84buY4bqq4budw4DFqeG7jOG7ncO6dMOy4buha8Oz4bud4buMw5PEguG7neG7jMag4bud4buf4buh4budw4DhurbDiuG7ncOB4buUxKjhuqrhu53hu5914bud4buM4buOw4zhuqrhu53hu4zhuqrhurDhurzhu53hurzhu5jhuqrhu53hu5/hu53DgMWp4buM4bud4buMVeG7neG6uuG6tOG7ncO6w7rDsnJrw7Phu53hu4zDk8SC4bud4buf4buh4budw4DhurbDiuG7ncOB4buUxKjhuqrhu53hu5914bud4buM4buOw4zhuqrhu53hu4zhuqrhurDhurzhu53DgOG7kuG7neG6vOG7mOG6qsOy4budw4DFqeG7jOG7neG7jFXhu53hurrhurThu511csOy4bufa8Oz4bud4bufc+G7n+G7jeG7oeG7n3Lhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53hu4zhuqrhurDhurzhu53hurzhu5jhuqrhu53hu7nDjOG7ncOS4buOw4rhuqzhu53hu57hu6fhu51wdOG7jXR0deG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7neG7jOG6quG6sOG6vOG7neG6vOG7mOG6quG7ncOK4bqo4buxQeG7neG6usWp4bqq4buN4budNOG6qEPDiuG7nUHhuqjhu47DiuG6rMOy4budQeG7pUHhu53DgETDueG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rMOy4budw4Dhu4jDiuG7neG7nkThu53DgOG7qeG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bqw4bq84bud4buMw5VB4bud4bue4bqq4bq0QeG7neG7jOG6quG6tk7hu53DiuG6qOG7s8OKw7Lhu53hu7nGsOG6vuG7nU/hu47GsMOKw7Lhu51O4bqoeMOK4budTuG6qEjhuqrhu53hu57hu6fhu53DkuG7nOG7ncOB4buQw4rhuqzhu53hu57hu7FBLVDhuqrDisOy4bud4bue4buz4buM4bud4buM4buU4bud4buM4bqq4bqw4bq84budQeG6qOG7ksOK4bqs4bud4buM4bqo4bqg4bq+4budT+G7jlHhu53DgETDiuG6qMOz4bud4buMw4zhu51B4bqo4buWQeG7neG7jOG6quG6sOG6vOG7nUHhuqjhu5LDiuG6rOG7neG7ucaw4bq+4budw4DGsOG6vOG7ncO5w4rhu53hu4zhur7hu6fDiuG7ncOS4buWQeG7neG6uOG6qOG7hOG6oOG7nUHhuqjhur7hu53DgEjhuqrhu53hu4zhu5RLw4rhuqzhu53DgOG7lEtB4bud4buM4bqq4bqw4bq84bud4bue4bun4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4buM4bqq4bqw4bq84buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kz3DguG7neG7jOG6qEJB4bqo4bud4buWw4rhuqzhu53DucOK4bud4buM4bq+4bunw4rDsuG7neG6uuG6qsOK4bqo4bud4bqo4bq+xanhu4zDsuG7neG6uOG6qsOC4bq84budw5Lhur7hu6Xhu4zhu53huqjhuqrhurThu47hu51P4buOxrDhu53DgURB4bqo4budQDXhu4d7Iy3hu5/DusOy4budw4rhuqh54buM4bud4bq64bun4bud4bue4bun4bq+4budw4FETuG7neG6uuG6pMOy4bud4buM4bq24buMw7Lhu53huqvhuqjDucOK4bqo4budPuG7gMO54bud4buM4bqq4bq2TuG7neG7jOG7kEHhu53hu4zhuqjhu5pB4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53DgEnDiuG6rOG7neG7ucON4budQeG7pUHhu53hu7nhuqrhurTDiuG7nU7huqjhu6VO4budTuG6qOG7hsOK4bqsw7Lhu51B4bqoSMOK4bqs4budw4FEQeG6qOG7nUA14buHeyMt4bufw7rhu53DgMOC4budw4rhuqzhu6vDiuG7nUHhuqjhu6/DiuG7neG7jMOT4bqq4bq04buM4budw4DDguG7ncOK4bqs4buOScOK4bud4bq6eFHhu53hu4zGoOG7neG7ueG6sMOK4budw4rhuqzhur7hu6fhuqrDs+G7nUHhuqjhu5Lhu53DgMONw4rhuqzhu53hu7nhu6Xhurzhu53DkuG7peG7jOG7ncOB4bqq4bqkw4rhu53hu7nhuqrhurbDiuG7neG7jEPDiuG6qOG7neG6qEPDiuG6qOG7ncOBREHhuqjhu53DgeG6vuG7neG7ueG6quG6tsOK4budQeG6qOG7ksOK4bqs4budNeG6vOG6qkHDk+G6vsOK4bud4bqseFHhu53Dk8O5w7Phu53hu4zhu6vDiuG6rOG7nUHhu5RKw4rhuqzhu53huqzhuqrhu6Xhurzhu53DkuG7peG7jMOy4budT+G7jsaww4rhu53hurpS4budQeG6qOG7r+G7jOG7nUHhuqjhuq7hu51B4bulQeG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4bud4bqoS07hu53DiuG6qOG7s07hu51BxrDDiuG6qOG7neG7jMag4budw4rhu5TEqEHhu53DiuG6rOG6vuG7p+G6qsOy4budw4Dhu69B4bud4bu54bqq4bq04buM4bud4bq64bun4budQeG7pUHhu53hu4zDk+G7lErDiuG6rOG7neG6qEtO4budw4Dhuqovw4DhurbDiuG7nUHhu6VB4budT+G7jkhB4bud4bqs4bqqw7nDsuG7neG6uOG6qOG7juG7neG7nuG7mkHhu53DgOG7qeG7neG6rOG6qOG6quG7ncOK4bqo4buzw4rhu53hu7nhuqrhurbDiuG7nUHhuqjhu5LDiuG6rOG7neG6vMSo4bqqw7Phu53hu4zhu7NO4bud4buMw5Phu47DiuG6rOG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7neG6uOG6qOG6vsO5w4rhuqjhu53hu57DlMOK4bqsw7Lhu51B4bulQeG6qOG7neG6ulHDsuG7nVDhuqLhu4zhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tOG6vMOy4budw4DhuqrhurLhu47hu53hu4zDk0TDsuG7nVDhu5zhu53hurpS4budw4rhuqjDucOK4bqow7Lhu53hu4zDk+G6quG6tOG7jOG7ncOAw4Lhu51B4bulQeG7ncOM4budw4FEQeG6qMOz4bud4buM4bqo4bqg4bq+4budw4FG4bqqw7Lhu53huqzhuqrhu6Xhurzhu53DkuG7peG7jMOy4budT+G7jsaww4rhu53hurpS4budQeG6qOG7r+G7jOG7nUHhuqjhuq7hu51BR8OK4bqs4budw4F4w4rhu53hu4zGoOG7neG7nsOUw4rhuqzhu53DgURB4bqo4bud4buMw5NM4bud4bue4bqy4budw4BEw7nhu51O4bqo4buU4buIw4rhuqzDs+G7neG7jOG7q8OK4bqs4budQeG7lErDiuG6rOG7neG6rOG6quG7peG6vOG7ncOS4bul4buMw7Lhu51O4bqo4bul4buM4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53DksSo4bq84budQeG7pUHhu53hu4zDk+G7lErDiuG6rOG7neG6qEtO4budw4rhuqzhuqjhuqrhu53hurzhu7FB4budQDXhu4d7Iy3hu5/DuuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu51Bw43DiuG6rOG7ncOAScOK4bqsw7Lhu53DiuG6qHnhu4zhu53hurrhu6fhu51B4bulQeG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4bud4bqoS07hu51B4buA4bud4bu54bqqw4Lhu47hu53huqjhuqrhurTDiuG7neG6qOG6vsOy4budw5JI4buMw7Lhu53hurjhuqjhu4Dhu53hu4zhuqhM4budw4DDguG7neG6uERO4bud4buM4bqoSuG6quG7neG6uOG6qOG6vsO5w4rhuqjhu53hu57DlMOK4bqsw7Lhu51B4bulQeG6qOG7neG6ulHDsuG7nVDhu5zhu53hurpS4bud4buMw5PhuqrhurThu4zhu53DgMOC4budw4zhu53DgURB4bqo4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budw4DDguG7neG6unhR4bud4bq6w7nDisOy4bud4bu5w5TDiuG6rOG7nU7huqjhu6Xhu4zDs+G7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bqw4bq84budQeG7pUHhu51P4buOUeG7ncOARMOK4bqo4bud4bue4bqy4budQeG7pUHhuqjhu53hurpR4bud4buM4buzTuG7neG7jMOT4buOw4rhuqzDsuG7nUHhu6VB4bqo4bud4bq6UeG7neG7jMWp4bqq4budw4rhuqjhu6fDs+G7nUHhu6VB4bqo4bud4bq6UcOy4budw4DhuqrhurLhu47hu53hu4zDk0Thu50p4buj4bud4bq44bqoR8OK4bqs4bud4buMw5PhuqrhurThu47hu51B4bqo4buWw4rhuqzhu53hu4zFqeG6quG7ncOK4bqo4bunw7Lhu53hurjhuqhHw4rhuqzhu53DgMOC4budUMawUeG7ncOTw7nhu53hu4zDk+G7lErDiuG6rOG7neG6qEtO4bud4bq6eFHhu53DiuG6qOG6quG6pOG6vOG7nUHhuqjhuqLhur7DsuG7neG6uuG7p+G6vOG7neG6unhR4bud4bq6w7nDiuG7ncOBREHhuqjhu53Dk8O54budQcONw4rhuqzhu53DgEnDiuG6rOG7jeG7neG6q+G6qOG7lErDiuG6rOG7nVDhu45R4bqww4rhu53DgOG7pcOK4bqo4bud4bqs4bqq4bul4bud4buMQ8OK4bqo4bud4bqoQ8OK4bqow7Lhu53hu4zhuqrhurbDiuG7neG6qOG7p8OK4bqo4budUOG6ouG7jOG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq04bq84bud4buMw73hurzhu53DkuG6vuG7peG7jOG7ncOK4bqs4bu34buO4budw4rhuqjhuqrhurDDisOy4budw4BEw4rhuqjhu53hurhT4bud4buMxanhuqrhu51B4bulQeG7neG6uOG6qOG7juG7neG7nuG7mkHhu51B4buA4budw4rhuqzhu45R4budQeG7iOG7nUHDueG6vsOy4bud4buM4buzTuG7neG7jMOT4buOw4rhuqzhu53DgEfDiuG6rOG7ncOK4bqs4buUSuG6qsOy4budw4rhuqh54buM4bud4bq64bun4budTOG7nUHhu6VB4budw4Hhur7DucOK4bqo4budw4rhuqzhuqjhuqrhurROw7Lhu51B4bqoS8Oy4budQeG7iOG7nU/hu47DucOKw7Lhu53hu4zDk+G7lErDiuG6rOG7neG6qOG7gkHhu43hu43hu43hu53hu7nGsOG6vuG7ncOAxrDhurzhu51B4buA4bud4buMw5Phu4LDiuG6rOG7neG7jHjhurzDsuG7neG7jMOT4buCw4rhuqzhu53DgOG6qsOC4bq8w7Lhu53hu4zhuqrhurbhu4zhu53hurjhuqrhurThurzDsuG7neG6uERO4bud4buM4bqoSuG6quG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53huqjhuqrhurTDiuG7ncOAw4Lhu53hu7nhu4BB4bud4buM4bulQeG6qOG7nSnhu6Phu53Dk8O54bud4bq44bqo4buE4bqq4budQcONw4rhuqzhu53DgEnDiuG6rMOz4budT+G7jlHhurbhu4zhu53hu4x44bq84bud4bq44bqoR8OK4bqs4budw4DDguG7ncOBREHhuqjhu53hu7nhurTDiuG6qOG7nVB44bq84budw4rhuqjhu7NOw7Lhu53hu7nDlMOK4bqs4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7jMWp4bqq4budQeG7pUHhu51B4buI4budw5JM4budUeG7neG7jOG6tsOy4budQeG7iOG7nU/hu47DucOKw7Lhu53hu4zDk+G7lErDiuG6rOG7neG6qOG7gkHhu53hu57hu6fhu51B4bulQeG7nUHhu4jhu53Dkkzhu53Dksaww4rhu51Q4buOeeG7jMOy4bud4bq44bqqw4rhuqjhu53DgeG6vsO5w4rhuqjhu43hu500eMOK4bqs4budQcO54bq+4budw4rhu6vDiuG6rOG7neG6uuG7mkHhu51B4buSw7nhu51B4bulQeG7ncOA4buIw4rhu53hu55E4budUOG6ouG7jOG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq04bq84budQDXhu4d7Iy3hu5/DusOz4bud4buM4burw4rhuqzhu51B4buUSsOK4bqsw7Lhu53DinjDiuG6rOG7nUHDueG6vuG7neG6qOG6quG6tOG7juG7nU/hu47GsOG7nU7huqhI4bqq4bud4bqoS07hu53huqzhuqrhu6LDueG7nUFHw4rhuqzhu53hu4zhu6VB4bud4bq6eVHhu53hurzhu7fhu47DsuG7neG6rOG7nOG6quG7neG6vOG7t+G7jsOy4budUOG6ouG7jOG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq04bq8w7Lhu53hu7nGsOG6vuG7ncOAxrDhurzhu51B4bqo4buv4buM4budQeG6qOG6rsOy4budQeG6qELDiuG6qOG7nVDhu6VB4bud4bue4bun4budQeG7gOG7neG6uOG6tuG7jOG7nU/hu47GsOG7nVDhuqLhu4zhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tOG6vOG7ncOK4bqow7nDiuG6qOG7ncOK4bqoeeG7jMOy4budw4rhuqjhu63hurzhu51O4bqo4bul4buM4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53DksSo4bq84budQeG7pUHhu53hu4zDk+G7lErDiuG6rOG7neG6qEtO4budKeG7o8Oy4budTuG6qOG7kEHhu53hu57hu5Dhu53hurhETuG7neG7jOG6qErhuqrhu51B4bqo4bq+4budQUfDiuG6rOG7neG7jOG7pUHhu53hu4zDk+G7jlHhu53hu57hurbhu4zDsuG7nU7huqh4w4rhu53hurrhur7FqeG6qsOy4bud4buM4bqo4buO4budw4Hhu47DiuG6rMOy4bud4buMw4zhu51B4bqo4buWQeG7nU/hu47GsMOK4bud4bq6UsOy4budw4DhuqrhurLhu47hu53hu4zDk0Thu53hu7nhurTDiuG6qOG7ncOK4bqoeMOK4bud4buM4bqo4bqg4bq+4budT+G7jlHhu53DgETDiuG6qOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G7jOG6oFDhu4wtw7nhurrhuqrhuqzDim/hu53Dk+G6quG6rOG6qOG7jMOz4bub4buT4buRw5Lhu4zDk+G6vsOK4bqs4buT4bu44bun4bqq4bud4bue4bun4budxrDDiuG6qG/hu53huqtH4budPuG7p+G7kS/DkuG7jMOT4bq+w4rhuqzhu5Phu5EvTuG7kw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]