(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa (Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa), hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa và 3 Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND (gồm Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND ngày 12-12-2019, Nghị quyết số 341/2020/NQ-HĐND ngày 6-12-2020, Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10-12-2021), hoạt động đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đạt nhiều kết quả tích cực.
ROG7pOG7gMOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bun4bumPlbhu5rhurzEkElGw4rhu5jhu4rhu5TDijzhu7DDilgk4bumw4o+KX3DiuG7lMOMV8OK4buuUT7DiuG7lEBYw5nDij7hu4rhu5TDilbhu4x7w4rhu5bhu4jhu6bDiuG7lOG7pFnDinXhu6Thu4xYw4rhu6Thu6ZTe8OK4bunKTA6WMOZw4rhur3EqOG7psOK4buk4bu04buUw4rhu7nDiuG7ieG7iMOK4buPJOG7psOKPsSo4bumw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDiuG7icOdw4xEL+G7pOG7gMSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IeG7ieG7msOM4buW4bq8xJDhu6fhu6Qz4buUw4rhu6Thu6ZTWMOK4buU4bukxahY4bukw4o84buK4buU4bukw4rhu6Qqw4o+KTvDiuG7pFnEqD7DisagJFjDmcOKNuG7iMOKPuG7pHvDiuG7pH0+4bqsw4rGoOG7iFnDij7EqFnDiuG7lOG7iljDiuG7mCThuqzDisOZ4bumSljDmcOKNuG7plBYw4rhu5Thu6RZw4p14buk4buMWMOK4buk4bumU3vDiuG7pykwOljDmcOK4bq9xKjhu6bDiuG7pOG7tOG7lMOK4bu5w4rhu4nhu4jDiuG7jyThu6bDij7EqOG7psOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOMw4pC4buPw5nhu6Thu6jDiih7OVE+w4o8I8OK4buE4buEL+G7huG6vuG7gEcv4buPw7ot4buJ4bq94buP4bq7w4pYw5nhu4g5w4pJLeG7gOG7hi3hu4bhur7hu4BHw4rhu5Qiw4zDiuG7ieG6veG7j+G6u8OKPuG7qljhu6TDijZSw4rhu5Thu6TFqFjhu6TDijzhu4rhu5Thu6TDiuG7pCrDij4pO8OK4bukWcSoPsOKxqAkWMOZw4o24buIw4o+4buke8OK4bukfT7huqzDisag4buIWcOKPsSoWcOK4buU4buKWMOK4buYJOG6rMOKw5nhu6ZKWMOZw4o24bumUFjDiuG7lOG7pFnDinXhu6Thu4xYw4rhu6Thu6ZTe8OK4bunKTA6WMOZw4rhur3EqOG7psOK4buk4bu04buUw4rhu7nDiuG7ieG7iMOK4buPJOG7psOKPsSo4bumw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDiuG7icOdw4xD4bqsw4rhu6QwP1jDmcOKPj/hu6bDij7hu6Thu4hY4bukw4pWw5Qhw4rhu6cpMDpYw5nDiuG6vcSo4bumw4rhu6Thu7Thu5TDiuG7ucOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOMw4o24buIw4rhu4LDiuG7j8OZ4buk4buow4ooezlRPsOK4buUIsOMw4rhu4nhur3hu4/hurvDij7hu6pY4bukw4o8NMOMw4rGoCXhu6bhuqzDiuG7mCXDijx7WMOZw4rhu4/DmeG7pOG7qMOKKHs5UT7Dijwjw4rhu4Thu4Qv4buG4bq+4buARy/hu4/Dui3hu4nhur3hu4/hurvDikLDmT1Xw4rhu4/DmeG7pOG7qMOKKHs5UT7Dijwjw4rhu4bhu4JJL+G7huG6vuG7gMONL+G7j8O6LeG7ieG6veG7j+G6u8OKWMOZ4buIOcOK4buA4buGLeG7gOG7hi3hu4bhur7hu4DDjeG6rMOK4buPw5nhu6Thu6jDiih7OVE+w4o8I8OK4buC4buE4buAL+G7huG6vuG7huG6vi/hu4/Dui3hu4nhur3hu4/hurvDiljDmeG7iDnDikct4buA4buGLeG7huG6vuG7huG6vuG6rMOK4buPw5nhu6Thu6jDiih7OVE+w4o8I8OK4buASUkv4buG4bq+4buG4buAL+G7j8O6LeG7ieG6veG7j+G6u8OKWMOZ4buIOcOK4buA4bq+LeG7gOG7hi3hu4bhur7hu4bhu4BD4bqsw4rhu6RZxKg+w4rGoCRYw5nDisag4buIWcOKPsSoWcOK4buUIsOMw4p14buk4buMWMOK4buk4bumU3vDiuG7pykwOljDmcOK4bq9xKjhu6bDiuG7pOG7tOG7lMOK4bu5w4rhu4nhu4jDiuG7jyThu6bDij7EqOG7psOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOMw4rGoMSoPsOKWOG7pOG7plJ7w4rhu65RPsOKKHtKw4o+xajhu5Thu6TDiuG7lDPhu5ThuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJBE4bumV8OZw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vOG7puG6ueG7mlg+4buaKeG6vMOKPD45VuG7muG6ruG6vDfhu6bhu5Y+4buk4bqkw4pJ4bq+4bq+ITjhuqbDiuG7pOG7muG7psOZ4bukPuG6pMOKR+G6vuG6viE44bqm4bq8w4o8KeG7lOG6ruG6vC8v4buU4buWWOG6qOG7mMOMWT7hu6TDjFjhu6Thu6RZw4zhuqg2WC/hu5bhu5o84buuPlkhL1jhu5o3PC/hu4bhu4Lhur5HL+G7gEfhu4Thu5bhu4bhu4Dhu4Lhu4ZG4buERz5JR8ONRklW4bq+4bqo4busIcOZw4Ip4bquR8ON4buE4bq8w4rDjFY+4bqu4bq8SUbDiuG7mOG7iuG7lMOKPOG7sMOKWCThu6bDij4pfcOK4buUw4xXw4rhu65RPsOK4buUQFjDmcOKPuG7iuG7lMOKVuG7jHvDiuG7luG7iOG7psOK4buU4bukWcOKdeG7pOG7jFjDiuG7pOG7plN7w4rhu6cpMDpYw5nDiuG6vcSo4bumw4rhu6Thu7Thu5TDiuG7ucOK4buJ4buIw4rhu48k4bumw4o+xKjhu6bDiuG7p+G7pMOMWOG7pMOK4buJw53DjOG6vMOKN+G7puG7lj7hu6Thuq7hurxJ4bq+4bq+4bq8w4rhu6Thu5rhu6bDmeG7pD7huq7hurxH4bq+4bq+4bq8w4ovxJBELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhu6cyw4pYTFfDiuG7huG6vuG7gEfDisagUVjDiljDjDnhuqzDinXhu6Thu4xYw4rhu6Thu6ZTe8OK4bunKTA6WMOZw4rhur3EqOG7psOK4buk4bu04buUw4rhu7nDiuG7ieG7iMOK4buPJOG7psOKPsSo4bumw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDiuG7icOdw4zDisagS8OKNuG7iMOKxqDDjFjDmcOKxqDhu4hZw4o+xKhZw4rDjUbhu4TDiuG7mOG7iuG7lMOKPOG7sMOKxqDDjMOK4buu4bukWcOMw4o24buIw4rhu5Q0w4pY4buk4buMWMOKxqDhu6ZSe8OK4buWMC5Yw5nDiuG7pFPDiuG7lOG7pMWoWOG7pMOKKHs54bqsw4o+ezlUWMOKPOG7pljhu6TDij4yw4rhu5Thu4rhu5TDij7hu6pY4buk4bqsw4o+4buk4buIWOG7pMOKIeG7pCPDij4pWVjDmcOK4buUSsOKWDA/4buU4bqmw4o+KVlYw5nDisagw53huqzDiuG7lMOdw4rhu4RG4buAw4o84bumWOG7pMOKNuG7plBYw4pW4buIw4pYw5kwOuG7psOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOM4bqsw4rhu5Thu6Thu6ZRV8OK4buESOG6rEjhurbDij4lWMOZw4o8I8OKPOG7pljhu6TDijbhu6ZQWMOK4buUIsOMw4p14buk4buMWMOK4buk4bumU3vhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhu7NSw4rhu6Qqw4o+KTvDij7hu6R7w4rhu6R9PuG6rMOKxqDhu4hZw4o+xKhZw4rhu5Thu4pYw4rhu5gk4bqsw4rDmeG7pkpYw5nDijbhu6ZQWMOK4buU4bukWcOKdeG7pOG7jFjDiuG7pOG7plN74bqsw4rhu5TDncOKw43hu4bDiuG7mOG7iuG7lMOKPOG7sMOKWCThu6bDij4pfcOK4buUw4xXw4rhu65RPsOKNlLDiuG7lEBYw5nDij7hu4rhu5TDilbhu4x7w4rhu5bhu4jhu6bDij7EqOG7psOKdeG7pOG7jFjDiuG7pOG7plN74bqow4rhu6clWMOZw4rhu67hu6ZY4bukw4oh4bukxajDiuG7lCLDjMOKPuG7qljhu6TDij7hu6Qz4buUw4rhu6Thu6ZTWMOK4bukKsOKPik7w4o+MsOKWExXw4rhu4bhur7hu4BHw4rGoFFYw4pYw4w5w4pW4buIw4rhu4DDjeG6rOG7hMOKPuG6ocOKxqA9WMOZ4bqow4rhu6cpWVjDmcOKPiVYw5nDijwjw4rDjeG7hsOK4buY4buK4buUw4o84buww4pYJOG7psOKPil9w4rGoDA74buUw4rhu6Qqw4o+KTvDij7hu6R7w4rhu6R9PuG6rMOKxqDhu4hZw4o+xKhZw4o2UsOKdeG7pOG7jFjDiuG7pOG7plN7w4rhu5TDncOKSMOK4buY4buK4buUw4o84buww4rGoEvDiuG7lOG7pOG7jlfDiuG7ljE+w4o+4bukM+G7lMOK4buk4bumU1jDiuG7lMOMV8OK4buuUT7Dijbhu4jDisagS8OKPuG7pDPhu5TDiuG7pOG7plNYw4o24bumU+G7lMOK4buYPeG7psOK4bukWeG7iFjDiuG7ruG7pljhu6TDiiHhu6TFqMOK4bukKsOKPik7w4o+4buk4buaWcOKKHs5w4rGoOG7qFjhu6ThuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDo3s+4bukWSnhurzEkOG7p0DDiuG7ieG7iEQvIcSQ

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]