Hỏa hoạn bùng phát ngày 22/9 tại một nhà máy sản xuất ở huyện Bình Đông. Do ngọn lửa gây ra các vụ nổ làm sập kết cấu tòa nhà nên nhiều lính cứu hỏa và nhân viên nhà máy đã bị mắc kẹt.
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJikgIeG6t2tp4bq5IeG6s8OgaSHDmeG6vWTGoSFJMGgh4bqx4buBIcah4bq7ccOyaeG6uSHGoeG7lcOtaeG6uSHDueG7nyHhurfhursxxakhaW8haeG6uzIhaDHFqSHDtCHhurQy4bq9IUfDrTBpKi/hurspJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6usOiMOG6sy4m4bq6xKkwIeG6u8OtM2kh4bqx4bujaeG6uSHhu5PhursxxqEhaeG6uTLFqSE8PC8gIcahM+G6vSFobsahIWnhursyIWgxxakh4buXNGkh4bun4bub4bqhxqEhw7Qh4bq74bubxalkaSHhurDhur9p4bq7IeG6tGtp4bq5IyHhurLDrSFp4bq54buJaSFndTAh4bq5w6DFqSHhu5UwIeG6tzHhurchw7nhu58haW8hZzJoIeG7l8Oj4buTIWZixqEh4bq34bqh4bubIcah4buLMCFp4bq7MiFp4bqraSFp4bq74bq9Y+G7myFnw6pp4bq7IeG6t3Lhu5sh4bq7xKkwIcO5MiFp4bq7w6BpIcO54bq94bqraSFp4bq7MiFoMcWpIeG6tTUh4bqx4buBIWg34bq3IWbhuqfGoSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYq4bq9aOG6uSHhurdnMOG7l+G7l1cu4bq3aOG7ly3hu5PhurvDrcahw60h4bqzxqHhurvhu5to4bqxIeG6veG6tsOiacahw6Lhu5UuIeG7l8ahxalnw6JXLuG7peG6veG6s8ah4bq74bu2ISIoKOG7k+G7p+G7uC4hxqHhur3GoWfDolcuKSAh4bq3a2nhurkh4bqzw6BpIcOZ4bq9ZMahIUkwaCHhurHhu4EhxqHhurtxw7Jp4bq5Icah4buVw61p4bq5IcO54bufIeG6t+G6uzHFqSFpbyFp4bq7MiFoMcWpIcO0IeG6tDLhur0hR8OtMGkh4bq74bq/aeG6uyE0aeG6uyEpLiHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq34bqzaSPhurEww63GoeG6uzBp4bq74bq7w60wI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly88Pj4gLzwofeG6sykoXXt9PD7GoSJdeyBnKSPhu4Xhu5PhurkuITBnxqFXLikgIeG6t2tp4bq5IeG6s8OgaSHDmeG6vWTGoSFJMGgh4bqx4buBIcah4bq7ccOyaeG6uSHGoeG7lcOtaeG6uSHDueG7nyHhurfhursxxakhaW8haeG6uzIhaDHFqSHDtCHhurQy4bq9IUfDrTBpLiHhu6Xhur3hurPGoeG6u1cuIigoLiHhurMwxqEwLeG7k+G6u8OtxqHDrS3DreG7leG6veG6ueG6vWkwZy3hu5fhu5XhurdXLuG6u8ahxqHhu5Phu5fhu7YvL+G6t+G6s2nhur1o4bq5I8O54bq9w6LGoWkwaOG7k2fhu5vhu5cjw7lpL8ahWzwoL+G7m+G7k2fDrTDhurPDouG6sy9nw6Lhu5N6LzwoPD5fKCBfPHsvxqHGoeG7p8O5aV/hurfhurswxalfacOtX+G6szDhur1fZ8OtMGkj4buF4buT4bq5LiEvJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6tjDhu5PGoeG6vcOtaS4m4bq64bq9ZGkhxqHhu5Vx4buPaeG6uSHDueG7nyHhurfhursxxakhaW8haeG6uzIhaDHFqSHDtCHhurDhur9p4bq7IeG6tGtp4bq5QCHhurQy4bq9IUfDrTBpQCHGoOG7leG7m2nhurkh4buY4bubbOG6t0AhaeG6uTLFqSE8Pi8gIyEkeWnhurvhu7Yh4buvw4nhu5IvxqDGoOG7psOZSSUqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibGoMOgaSHhurrDrTAh4bunNSFp4bq5MsWpITx7LyAh4bq1cTAhxqHhur1pISkoIWnhurlx4buP4bq9IeG6tTUhxqHhurvhur1kxqEhaDNp4bq5IcO5MiHhurnhuqNpISkoKCFp4bq5ceG7j+G6vSHhurHhu4EhxqHhurtxw7Jp4bq5Icah4buVw61p4bq5IcO54bufIeG6t+G6uzHFqSFpbyHGoTPhur0haG7GoSFp4bq7MiFoMcWpIcO0IWjhur1jaSFJMGgh4bq0MuG6vSFHw60waSEkxqDhu5Xhu5tp4bq5IeG7mOG7m2zhurclIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG6tsOsIXshZ8OqaeG6uyHhurdy4bubIeG6u8SpMCFpOGghxqHhu5XDrWnhurkh4buXbCFp4bq7w7pp4bq5IWnhurlx4buP4bq9Icah4bq74bq9ZMahIWgzaeG6uSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhurrEqTAh4bq7w60zaSHhurHhu6Np4bq5IeG7k+G6uzHGoSFp4bq5MsWpITw8LyAhxqEz4bq9IWhuxqEhaeG6uzIhaDHFqSHhu5c0aSHhu6fhu5vhuqHGoSHDtCHhurvhu5vFqWRpIeG6sOG6v2nhursh4bq0a2nhurkjIUnhurkwxakhZuG6u+G6vSFp4bq7w6NpIeG6tXHDteG6tyHGoeG6vWkh4bqxMcOtQCHhurfDsiHhu5nhu5swaSHhurdy4bubIeG6u8SpMCHhurXhu4EwIeG7k+G6u3HDsmnhurkh4bq1NSHGoeG7leG6vcSRaSFm4bq7MOG6vSHhurVu4bq9IeG6t3Lhu5sh4bq7xKkwIeG6tWJpIeG6u+G6vWRpIcah4buVceG7j2nhurkjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4m4bqyw60haeG6ueG7iWkhZ3UwIeG6ucOgxakh4buVMCHhurcx4bq3IcO54bufIWlvIWcyaCHhu5fDo+G7kyFmYsahIeG6t+G6oeG7myHGoeG7izAhaeG6uzIhaeG6q2khaeG6u+G6vWPhu5shZ8OqaeG6uyHhurdy4bubIeG6u8SpMCHDuTIhaeG6u8OgaSHDueG6veG6q2khaeG6uzIhaDHFqSHhurU1IeG6seG7gSFoN+G6tyFm4bqnxqEjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mR+G6veG6q2kh4buZ4bubMGkh4bq1Ymkhw7nhu58h4bq34bq7McWpIWlvIWkyxalAIWnhurkwxakh4buXMOG7myFm4bq74bq9IWnhurvDo2kh4bq1ccO14bq3Icah4bq7a2nhurkhxqHhur1pQCHDmTZpIeG7k+G6u+G7i2nhurkhRuG6vWnhurshxqFiLcOZNmkh4bq7w6wwIcOZ4bq9ZMahIUkwaCHGoTPhur0h4bq0MuG6vSHhurA34bq3IeG6tTUh4bq34bq74buhIeG6tW5p4bq5QCHGocOq4bq34bq7IeG6t3ThurchZ+G6veG6q2kh4bq7ZCHDueG7jeG6vSHhurcx4bq3IeG6t8OyIeG7meG7mzBpIeG6t+G6u3LhurchaTZp4bq5IeG6tDLhur0hR8OtMGkh4bq1xJEh4bunMeG6tyFo4bq9aeG6uyHGoeG6u2tp4bq5Icah4bq9aSHDuTIhxqHhur9oIeG6u+G6vcSR4bubIWbhurs0IWk2aeG6uSHhurfDrCHhurdraeG6uSHhurPDoGkhw5nhur1kxqEhSTBoIeG6seG7gSE0aeG6uyHhurtxw7Rp4bq5Icah4buVw61p4bq5IcO54bufIcO54bq9ZOG6tyMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibGoOG6u2tp4bq5Icah4bq9aSHhurEwaSHhurXhuqPhu5sh4bq34bq7w60h4bqx4bq9YsahQCHhurViaSHhu5cxaeG6uSE8Pi8gQCHhurfDrCE+IeG6t2tp4bq5IeG6s8OgaSHhurHhu4EhxqHhurtxw7Jp4bq5IWk5aeG6uSFp4bq7cWnhurkhZuG6u2tp4bq5IWnhurnhu5vFqSHhurvhur3EkWghxqHhu43hur0hxqHDqmnhurshaDNp4bq5IcO5MiEpWyHhurdraeG6uSHhurPDoGkh4bqx4buBIcah4bq7ccOyaeG6uSFp4bq74bqnIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJknhurvDumnhurkhaeG6uXHhu4/hur0h4bqx4buBIcah4bq7ccOyaeG6uSHhurVj4bubIeG6tTUh4bq1ccO14bq3IeG6tXEwIcah4buN4bq9IeG6sWRp4bq7IcO54bq9ZGkh4bq14bq9Y+G7myHGoeG7leG7gSHDuTIhaG7GoSHhu5dsIeG6u+G6vWRpIeG6tTUh4bq1ccO14bq3IeG7p+G7m+G6ocahIcO54bq9ZGkjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mxqDhurt04bq3IeG6u+G6vWRpIeG6t+G6u+G7hyHhurUzw60h4bq34buhMCHhurBuIUnhurnDrTPhur0h4bq54bq9MMOtQCHDmTZpIeG7k+G6u+G7i2nhurkhRuG6vWnhurshxqFiLcOZNmkh4bq7w6wwIcOZ4bq9ZMahIUkwaCHGoTPhur0h4bq0MuG6vSHhurA34bq3IeG7l+G6qSHGoeG6vWLhu5MhxqHhu5/hurchxqHhurvDosOtIeG6s2rhur0h4buXMcahIcO54bufIcO54bq9ZOG6t0AhxqHhurs2aCHhurvEqeG6vSHhurcx4bq3IeG6t2tp4bq5IeG6s8OgaSHhurHhu4EhxqHhurtxw7Jp4bq5IcO5MiHGoeG7leG6vcSRaSFm4bq7MOG6vSHhurcx4bq3IeG6seG6vWRpIeG7k+G6uzHhu5Mh4bqxNMOtIeG6u24h4bq3a2nhurkh4bqzw6BpIeG6t+G6o2khxqHhurvhur1ixqEjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4m4bq2a2nhurkh4bqzw6BpIcOZ4bq9ZMahIUkwaCHhurfhuqNpIeG6ueG6veG7neG7kyHhurXhu5Eh4bq3w6whxqHhurvEkSFn4bq94bqraSHhurtkIcO54buN4bq9IcOZNmkh4buT4bq74buLaeG6uSFG4bq9aeG6uyHGoWItw5k2aSHhurvDrDAhw5nhur1kxqEhSTBoIcahM+G6vSHhurQy4bq9IeG6sDfhurchxqHhurvDosOtIeG7l2wh4bq14bq9ZGkhxqHhurvDrTPhur0hKyIiWyEgPj48WzwiPlsh4bq7w6054bq3Icagb2nhurkh4bq1MuG6vSHhurA0w60h4bq7biHhurdraeG6uSHhurPDoGkh4bq34buhMCHhurbhu5/hurchRzVp4bq7IeG7l3QhQCHhurBuIUnhurnDrTPhur0h4bq54bq9MMOtIcahM+G6vSHhu5dsIeG6teG6vWRpIcah4bq7w60z4bq9ISsieyEgIikhInshInshInsjLyMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5Phu5bDreG7m+G7leG6t8OiLibGoOG6u8Oiw60hxqDGoOG7psOZSSov4buTJg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]