Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Đảng ta đã có những quy định chặt chẽ về công tác cán bộ, nhất là trong quy hoạch, bổ nhiệm. Nhưng trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo vẫn có những người chưa phát huy được năng lực bản thân, trình độ còn yếu kém hoặc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật. Vì vậy, Đảng đặt ra yêu cầu cán bộ “chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ”. Tuy nhiên, trong thực tế rất ít cán bộ thực hiện yêu cầu này. Điều đó cho thấy cần tiếp tục hoàn thiện các quy định để từ chức trở thành việc thường xuyên và là điều bình thường trong công tác cán bộ.
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q+G7k+G6qOG7tnjhurhX4buMw4x44bq64bua4buIeOG7jMOM4buweMOJw4Phu4x4ReG7mnjDicOVeOG7jOG6suG7jMOMeMOTV8OJw7l44bum4bu2eOG7pMSo4buMw7l44buMw4zhuqLhu4zDjHjhu6RCw5J44buM4buK4buIR8OSeMOd4buo4bupL+G7isO94bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUxIPhurzhuqLhurh34bur4bqr4buKw4LDknjhu7Thuqjhu7Z44bq4V+G7jMOMeOG6uuG7muG7iHjhu4zDjOG7sHjDicOD4buMeEXhu5p4w4nDlXjhu4zhurLhu4zDjHjDk1fDicO5eFThu4pEw5J4w4nhu4rhuqrhu6R4w53Egnjhu6bhu7Z44bukxKjhu4zDuXjhu4zDjOG6ouG7jMOMeOG7pELDknjhu4zhu4rhu4hHw5J4w53hu6jDuXgy4bqw4buMw4x44buk4bqieOG6uuG6tnjDicOVeOG7jOG7ilnhu4zDjHhV4bum4bu2eOG6ukvhu4zhu4p4w4nhu4rhuqThu6R4w4nhu4rhu4Z4w51GeMOJ4buU4buMw4x44bukw4PDiXjDicOD4buMeEXhu5rDuXjhu4zhu4rhuqrhu6R4w5PEgnjhu6TDmuG7juG7jMOMeFXhu6bhu7Z44buK4buO4bquw4nhu4rDuXhF4buceOG7jOG7iuG7iEfDkuG7pXjhuqvhu4rhu6zhu4zDjHjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG6uuG7muG7iHjhu4zDjOG7sHjDicOD4buMeEXhu5p4w5Phurbhu4zhu4p44bq64bqu4buOeMOdxJDhu4x4w4nDlXjhu4zhu4pZ4buMw4x44buMw4zhu6xQ4buIeMOJ4buK4bus4bqieFThu4rDg+G7pHjhu4rhu6bhu7Z44bq64busUcOJeOG7jOG6suG7jMOMeMOTV8OJeEXhurDhu4x44buk4buK4bqo4buMw7l44bukw5pK4buM4buKeOG6uuG7mnjDicOU4buMeOG7tuG7hOG7pnhPw4rDknjhu4rhu47huqTDiXjDmeG7puG7tnjhu6Thu4rhu47Dg+G7iHjDnUZ44buk4buseOG7pOG7rFLhu4zDjHjDieG7isSo4buM4buKeOG7pMOaS8O5eOG6uuG6ruG7jnjhurrhu67DicO5eMOT4buW4buIeMOZ4buW4buMw4zDuXjDneG7iHhU4buK4bquw5J4Tz14w5Phu6ZD4buk4buleMO0SnjDnUPhu7bDuXgy4bqw4buMw4x44bq64bqk4bukeMOa4bqieOG7tuG7guG7pnjDiULhu6Z4w4nDg+G7jHhF4buaeOKAnMOJ4buK4buqeOG6uuG7muG7jMOMeOG7tOG7iOG7jHjhu6RWeMOJ4buK4buuw4l4T+G7iuG7iHjhu6Thu4rhuqrhu7Z4w5JK4buM4buKeE/hu4rhu5Thu4zDjHjDicOU4buMeOG6uuG7qnjhurrhu4hG4bumeE/hu4hH4buMw7l44buM4bqy4buMw4x4w5NXw4nDuXjhu6bhu7Z44bukxKjhu4x44bq6SHjhu6Thu4pXw4l44buK4buIR+G7jHjhu4zhu4rhu4hHw5J4w53hu6jigJ3hu6V44buJ4bum4bu2eOG7jOG7iuG7iOG7guG7jMO5eOG7pMOa4buO4buMw4x44buk4buKV8OJeOG7pOG7hHjDmuG6quG7pHjEqOG7pHjDicOD4buMeEXhu5p44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x44bu24buC4bumeMOJQuG7pnjhu4zEguG7tuG7pXgy4buIRuG7pnjhurrDlXjDieG7iuG7jnjhu6Thu4rhuqrhu7Z4w4lC4buMeOG7pOG7iOG7hFR44buk4buow4l44buK4buOxILhu4x44buk4buK4buIR+G7jHjDicODw4l4VeG7puG7tnjhurpL4buM4buKeOG6ukh44bukVnjDieG7iuG7rsOJeOG7pMOaUnjhu6Thu4rEguG7jOG7injDneG7iEfDiXjhu6Thu4rhu6xQ4buMw4x44bu04bum4bu24buC4buMeMOdxIJ4w5PEgnjhurrhu4hG4bumeEVK4buM4buKeOG7pOG7iuG7rFDhu4zDjHjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOJ4buU4buMw4x44bukw4PDiXjDicOD4buMeEXhu5rhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4buIw5LDjHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXfhurjhu6Thu4rhu6bDkkV44buIMOG6vOG7jOG7pOG6vMOad3jDmeG7pOG7tsOT4bq84buhd+G7suG7iOG6uOG7pOG7inV4w4B5eVThu7TDunjhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pHV44bu5eXlU4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kv4buz4buz4bu34buzL+G7s3nhu7nhurjhu7V5w4Dhu7Phu7N54bqg4buk4bu54bu14bu54buzw5PhuqAt4buM4buK4bqi4buM4bq44bqi4buMw73hu6VOVOG6vMOMd3jhuqLDk+G7pOG7oXfhu5Phuqjhu7Z44bq4V+G7jMOMeOG6uuG7muG7iHjhu4zDjOG7sHjDicOD4buMeEXhu5p4w4nDlXjhu4zhurLhu4zDjHjDk1fDicO5eOG7puG7tnjhu6TEqOG7jMO5eOG7jMOM4bqi4buMw4x44bukQsOSeOG7jOG7iuG7iEfDknjDneG7qHd44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8OAeXl3eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd+G7uXl5d3gv4bur4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qw4bqiVOG7pOG7iOG7juG7jHfhu6vDreG7puG6ouG7jMOMeMOJ4bqw4buM4buKeMSD4bua4buIeOG7jMOM4buKS3jhu4nDmuG7puG7jMOMeOG7rOG7nuG7jMOMeEHDuXhP4buKw5XhuqJ44buT4bqv4bqv4bqv4buleMWpOuG7jOG7ingyLOG6q8OjeOG6p8SDYiXGsOG7qS9U4bur4bup4bq44buIw514w4nDk+G6osOZw5nhu6F34bqiw5rhu6Thu4jDicOT4bq8X1/DmeG6olThu454w4nDksOZLeG6uOG6vMOZw4l34bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vDtFbhuqJ4VeG7puG6osO5eOG7pOG7iuG6vOG7jnjhurjhu5jhu4h4xIPhu5rhu4h44buMw4zhu4pLeOG7icOa4bum4buMw4x44bus4bue4buMw4x4QcO5eOG6uOG7rHjDk+G7pkPhu4x4w4nDg+G7jHhF4buaw7l44bq64bqw4buMw4x4w53hu4jhu4Lhu4zDuXjhu4zhu4rhuqjhu4x44bq44bqo4buMeMOa4bqq4bukeFXhu6bhuqLhu4x44buk4bqow5J4w53EgnjhurrDg+G7jOG7injDjOG7iMODeMOJ4bqi4buOeMOd4buIR8OJeCDhuqLhu4x4MOG7iuG6qlR44buKxILhu4zhu4p44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6zhu57hu4zDjHjhurrhurZ4ReG7iEjhu6Z4VeG7puG7tuG7hOG7pHjhu6Thu4rhu5bhu4zDjHjhu4zhu4rhuqrhu6R44bq6SHhF4bqieOG6usag4buMw4x4w4nhu4rEqHht4bu2eMOd4buI4buC4buMeOG7icOa4bum4buMw4x44bus4bue4buMw4x44buk4buK4buU4buIeOG7pOG7iuG6osOSeMOM4buI4bqieCDhuqLhu4x4MOG7iuG6qlR44buKxILhu4zhu4p44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6zhu57hu4zDjHhP4buKw5XhuqJ44buT4bqv4bqv4bqv4buleDLhuqjhu7Z4w5PEgnjDk0Lhu4x44bq6QuG7pngg4bqi4buMeDDhu4rhuqpUeOG7isSC4buM4buKeOG7icOa4bum4buMw4x44bus4bue4buMw4x44buk4buI4buE4buMeOG7isSC4buM4buKeOG7tOG6vMOSeOG7tMOK4bukw7l4VeG7puG7tuG7hOG7pHjhurpL4buM4buKeOG6ukh4w4nDg+G7jHhF4buaeOG7pOG7iuG7puG7msOJeOG6uOG7iEfhu4x44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6zhu57hu4zDjHhV4bum4bqw4buMeMOT4bu4eOG7pOG7iuG7lOG7iHjhu6Thu4rhuqLDknjDjOG7iOG6ongg4bqi4buMeDDhu4rhuqpUeOG7isSC4buM4buKeOG7icOa4bum4buMw4x44bus4bue4buMw4x44buk4buK4bq84buOeMOJ4buK4buqeOG7pMOa4bus4bue4buMw4x4w4nhu6rhuqJ4IOG7mngw4buKxKjhu4zhu4p44bukw5pLeOG7pOG6ruG7iHjDreG7puG7tnjhurpL4buM4buKeMOZ4buWeOG7t8O9LcOtMi/hu4nhu5HDuXjhu4zDjMSC4bu2eOG7tS/DvcO9L+G7s3nhu7PDvXjDncSCeOG7ieG7iuG7lOG7jMOMeEXDg+G7jnjDkuG7oOG7iHjhurrhuqjhu7Z44buM4buK4bqq4bukeMOJ4buq4bqieCDhu5p4MOG7isSo4buM4buKeOG7pMOaS3jDnUZ4ReG7lnjhu6TDmsSoeMOJ4buU4buMw4x44bukw4PDiXjhurrhu5bhu4h4w53hu6Dhu4h4w4nDg+G7jHhF4buaeOG7pOG7iuG7puG7msOJeOG6uOG7iEfhu4x4IOG7mngw4buKxKjhu4zhu4p44bukw5pLw7l4IOG6ouG7jHggxKh44buk4buK4buseFXhu6bhurDhu4x4w5Phu7h4w5nhuqLhu6Z4T+G7iuG7iHhFS3hPPXjDk+G7pkPhu6R4xanhu4nhu4rhu5Thu4zDjHhFw4Phu454T+G7hOG7pHjDk+G7pkPhu4x4w5nhu5Z44buzeS3hu4kgL+G7ieG7kcO5eOG7jMOMxILhu7Z4w4Av4bqgL+G7s3nhu7Phu7PGsOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6sww5V44buk4buKSHjhu6Thu4rhuqrhu7bDuXjhu4nDmuG7puG7jMOMeOG7rOG7nuG7jMOMeOG6uuG6tnhP4buI4buC4buMeFXhu6bhu7bhu4Thu6R4VeG7puG6ouG7jHjhurrhu4hIw5J44oCcT0tUeOG7pOG7ilDhu4h44buk4buK4bqi4bu2eOG7pOG7iuG7hHjhu4zhu4pZ4buMw4x4w4nDg+G7jHhF4buaeEVLeE89eMOT4bumQ+G7pMO5eOG7jOG6suG7jMOMeMOTV8OJeOG7iuG6ruG7jHjDieG7iuG7hMO5eOG7puG7tnjhu6TEqOG7jHjDjOG7iOG6sMOSeMOZxajhu6R4w5LEgnhP4buK4buU4buMw4x4w4nhu4pQeOG7iuG7hOG7pHjhu4zhu4rhu4hHw5J4T0DDuXjhu4rhu4Thu6R44buk4buKUOG7iHjhu4rhuq7hu4x4ReG7nHjhu4zhu4rhu4hHw5LigJ3hu6V4MOG7sOG7jMOMeOG7pOG6ruG7iHjhu4rhu5rhu4h44buMw4zhu4pLw7l4IOG6ouG7jHgw4buK4bqqVHjhu4rEguG7jOG7injhu4nDmuG7puG7jMOMeOG7rOG7nuG7jMOMeFXhu6bhu7bhu4Thu6R44bq6S+G7jOG7inhP4buK4bqi4buIeOG7pMOaVnjDmuG6onhP4buK4buS4buIeDLhurDhu4zDjHjhurrGoOG7jMOMeMOJ4buKxKh4aeG7iuG6rsOSeOG7k+G7puG6qOG7jHjhu4nhu4rhurLhu4zDjMO5eG3hu7Z4w53hu4jhu4Lhu4x44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6zhu57hu4zDjHgy4bqw4buMw4zDuXggxKh44buk4buK4buseOG7iUzhu4zhu4p44buq4bu2w7l4MOG7iuG7qnjhu6RLw4nhu4p4xIPhu5rhu4h44bq6xqDhu4zDjHjhu4zhu4rhuqjhu4x44bq44bqo4buMeOG7pEzhu4zhu4p4xIPhurDhu4h4MeG7rOG7nuG7jMOMeOG6uOG7jnjDicODw4l4w53hu4h4VOG7iuG6rsOSeOG7jMOM4buK4buI4buCw5J44bukw5rhu5Dhu4zDjHjDnUZ44buMw4zhu6bhu7bhu4Lhu4x44buk4bq0w4l44bukQ1R44bukw5rhu6bhu4zDjHjhurjhuqjhu4x4w4nhu4rhu6rDuXjDnUZ44buM4buKWeG7jMOMeOG6uuG7iEbhu6Z44bq64bqw4buMw4x4w53hu4jhu4Lhu4x4T+G7iuG7lOG7jMOMeOG6uuG7rFHDiXjDk8SCw5J4w53Egnjhu6TDmsODw4nhu4p44buM4buK4buIR8OSeOG7jOG7guG7pnjDjOG7rOG7nuG7jMOMeMOJ4buq4bqieOG7jMOM4busUOG7iHjhurrhu67hu4zDjHjhurpC4bumeMOJ4bqqVHjhu6rhu7bhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bqrw5Xhu4h4w51GeOG7jOG7ilnhu4zDjHhV4bum4bu24buE4bukeOG6ukvhu4zhu4p44buM4buC4bumeOG7pMOa4buC4buMw7l44buJ4buc4buMw4x4IMSoeOG7pOG7iuG7rHjhuqvDjOG7puG7tknhu4x4aeG7isWoeOG7icOa4buQ4buMw4x4T+G7iuG6puG7jMOMeOG6ukvhu4zhu4p1eOKAnDLhuqjhu7Z4w5PEgnjDmVd4w53hu4hHw4l4w5rhuqrhu6R44bq64bqi4bumeOG7tMOV4bukw7l44buM4buK4bus4buMw4x4w51KeMOZV3jhu4zDjOG7iuG7iOG7gsOSeMOS4buI4buM4buKeMOJ4buq4bqieE89eMOT4bumQ+G7pHjhurrhurDhu4zDjMO5eOG6ukh4w4zhu4jDg+G7jnjhurjhu6jDicO5eOG7jMOM4bqy4buMeOG7jMOMVuG6osO5eMOJ4bqw4buM4buKeOG7pEzhu4zhu4rDuXjDmuG6suG7jHjhurrhurx4w4nDg8OJeOG7pMOa4busUOG7jMOMeOG7ilFUeE/hu4rDg8OJeMOdxIJ4w51KeMOZV3jDk+G7oOG7jHjDkuG6ruG7jOG7injDieG7quG6ongy4bqw4buMw4x4ReG7puG7msOJeMOJ4buKxajhu4zDjHjhu6ThuqJ4VOG7iuG6sOG7iHjDk8SCw5Lhu6V4w7TEgnjhurrhuqjhu7Z4w4nhu7Dhu4zDjHjDk8SCeEXEguG7iHjhu4rhu5DDiXjhurrhurThu6R4w4zhu4jDg3jDksSCeMOS4bui4buIeOG6usag4buMw4x4w4nhu4rEqHjDieG7isWo4buMw4x44buk4bqieMOJQuG7jHhU4buK4bqw4buIeMOaxajhu6R4T+G7iOG7jOG7injhu4zDjOG7iuG7iEfDknjhu6Thu4pD4bukeMOZV3jDmeG6qOG7pnjDmeG6tMOJw7p44bukVnjhurrDlXjDicSC4buMw4x4VOG7iuG6sOG7iHjDjOG7rOG7nuG7jMOMeMOSxJDhu6bDuXjDicSC4buMw4x4VOG7iuG6sOG7iHjhu4zhu4Lhu6Z4w4zhu6zhu57hu4zDjHjhu4rhu57hu4x44buMWeG6onjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOd4buIR8OJeOG7pOG7pnjhurjhu6xT4buMw4x4w53EgnjDmsOo4buMeMOT4bum4bu2R+G7jHhU4buKRMOSeMOJ4buK4bqq4bukw7l44bq64bqu4buOeOG6uuG7rsOJeMOJw4PDieG7injDkuG6ruG7jMOMw7l4VOG7iuG6sOG7iHjhu6Thu4pXw4l4w5lXeMOTxIJ44buM4buKWeG7jMOMeOG7pOG6qsOSeMOM4bus4bue4buMw4x44buk4buI4buC4bumeEXhu4hI4bumeOG6ukh4w4nDg+G7jHhF4buaw7l44bq64bqw4buMw4x4w53hu4jhu4Lhu4x4w53Egnjhu4zhu4rhuqjhu4x44bq44bqo4buMeOG7pOG7iOG7jHjhu6Thu6xS4buMw4x44buM4buO4buIeOG7pOG7iuG6vOG7juKAneG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vDtOG6quG7jHjhurpGeMOS4buISeG7jHjhu4zhu4rhu4hHw5LDuXjhu6RWeMOJ4buK4buuw4l44buM4buKw4LDknjhu6Thu4rhuqLhu7Z44buk4buK4buEeMOJw4Phu4x4ReG7mnhPw4rDknhU4buKRMOSeMOJ4buK4bqq4bukw7l44buM4bqy4buMw4x4w5NXw4l44buK4bqu4buMeMOJ4buK4buEw7l4T+G7iuG7lOG7jMOMeOG7iuG7jsSC4buMeOG7pOG7isSC4buM4buKeOG7jOG7iuG7iEfDknjDneG7qMO5eOG6uuG6tnjhurrhu6xRw4l4MuG6sOG7jMOMeOG7pOG6onjhu4zhu4Lhu6Z4w5rhuqJ44bukVnjhu4zhu4rhu4hG4bumeOG7jOG7iuG7iEfDknhPQOG7pXjhuqvhu4rhuqrhu4x4w5Lhuq7hu4zhu4p4VeG7puG6ouG7jHjhurrhu4hIw5J44buMxILhu7bDuXjhu4zhurLDknjhu7N5eeG6oMO5eCDhu5p4MOG7isSo4buM4buKeOG7pMOaS3hF4bqi4buMeOG7isSC4buM4buKeMOt4bum4bu2eOG6ukvhu4zhu4p4w5nhu5Z44buzQXktw60yL+G7ieG7kXjDnUZ4w53hu4hHw4l44buk4buK4buU4buIeMOM4buIWXjDieG7iuG7rsOJeMOd4buow7l4w5Lhu4hJ4buMeOG7jOG7iuG7iEfDksO5eOG7pFZ4w4nhu4rhu67DiXjDieG7quG6onjDicOD4buMeEXhu5rhu6V44bqr4bqyw5J44buzecO9w4DDuXgg4bqi4buMeDDhu4rhuqpUeOG7isSC4buM4buKeOG7icOa4bum4buMw4x44bus4bue4buMw4x4T+G7isOV4bqieOG7k+G6r+G6r3hF4bqi4buMeOG7isSC4buM4buKeMOt4bum4bu2eOG6ukvhu4zhu4p4w5nhu5Z4ecOALcOtMuG7iC/hu4nhu5F4w51GeOG7pMOaw4PDieG7injhu4zhu4rhu4hHw5J44buM4buC4bumeMOM4bus4bue4buMw4x4w4nhu6rhuqJ4w4nDg+G7jHhF4buaw7l44bq64bqw4buMw4x4w53hu4jhu4Lhu4zDuXjhu6TDmuG7rOG7oMOJeOG7iuG7hOG7pHjDk8SCeG3hu7Z4w53hu4jhu4Lhu4x4IOG7mngw4buKxKjhu4zhu4p44bukw5pLw7l4beG7tnjDneG7iOG7guG7jHgg4bqi4buMeCDEqHjhu6Thu4rhu6zDuXht4bu2eMOd4buI4buC4buMeCDhuqLhu4x4MOG7iuG6qlR44buKxILhu4zhu4p44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6zhu57hu4zDjMO5eOG7pMOa4buO4buMw4x44bq6w5V44buM4buC4bumeMOa4buYdXjigJww4buK4buqeOG6uuG7muG7jMOMeOG7tOG7iOG7jHjhu6RWeMOJ4buK4buuw4l4T+G7iuG7iHjhu6Thu4rhuqrhu7Z4w5JK4buM4buKeE/hu4rhu5Thu4zDjHjDicOU4buMeOG6uuG7qnjhurrhu4hG4bumeE/hu4hH4buMw7l44buM4bqy4buMw4x4w5NXw4nDuXjhu6bhu7Z44bukxKjhu4x44bq6SHjhu6Thu4pXw4l44buK4buIR+G7jHjhu4zhu4rhu4hHw5J4w53hu6jigJ3hu6V44buL4buO4buMw4zDuXjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7pOG7ilfDiXjhu6Thu4TDuXjDmuG6quG7pHjEqOG7pHjDicOD4buMeEXhu5p4w4nhu4rhu6p44bq64bua4buMw4x44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x44bq64buIRuG7pnjhu4zEguG7tuG7peG7qS9U4bur4bup4bq44buIw514w4nDk+G6osOZw5nhu6F34buM4buO4buk4bq8ReG7juG7tHjhu4zDieG6vOG7jOG7pOG6vMOaeMOJw5LDmS3hu4zhu47hu6Thurx34bur4bup4buk4bqiRcOT4bq8eMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd8OJ4bqiw5Lhu4zhu4rhuqLhu6R3eMOJ4bq8w5PDk8OZVOG6osOJ4buI4buMw4zhu6F3eXd4w4nhurzDk8OTVOG6ouG6uOG6uOG7iOG7jMOM4buhd+G7uXfhu6vhu6nhu6RF4buO4bq44bu24bur4bup4bukw5rhu6vhu6nhu6Thurjhu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qcOZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7ieG7iuG6vOG7jnjDmeG7lnjDk+G7iEfhu6Z4w4nhu6rhuqJ4IOG6ouG7jHjhu4nhu5x4w4nhu4rhu67DiXjhu4nDmuG7puG7jMOMeOG7rOG7nuG7jMOMw7l44bukVnjhu4zhurLDknjhu7N5eeG6oHjhurrhu4Thu4x44buM4bqyw5J44buzecO94bqgw7l4w4nhurB44buM4bus4bugw4l4w4nDlXjhu7Phu6Xhu7NBw4B44bukw5rhu6xQ4buMw4x44buKUVR44bukVnjDieG7iuG7rsOJw7l4w4nhu4rhu6p44bu24buE4bumeFJ4w4nDg8OJeOG6ukvhuqJ4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOM4buleDDDg+G7jHhF4buaeOG7tOG7iOG7jHjhu6RWeMOJ4buK4buuw4l4VOG7ikLhu4x4w5Phu6Dhu4x4w5PEgnjhurpIeMOJ4buK4bum4bu2SOG7jHjDjOG7iOG6ouG7jnjDnUt44bukw5rEqHjDk+G6tuG7jOG7injhurrhuq7hu47DuXhV4bum4bqw4buMeMOT4bu4eOG7iuG7juG6pMOJeMOdSnjDk+G7uHjhurjhu454w5nhu67DiXhP4buK4buS4bq8eMOdxIJ4w5Phu7h44bq44buOeMOJw4N44buM4buK4bqo4buMeE/hu4rDg8OJ4bul4bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS9U4bur4bupL+G7pOG6uOG7q+G7qS/hu6TDmuG7q+G7qS/hu6RF4buO4bq44bu24bur4bupL+G7pOG6okXDk+G6vOG7q+G7qS/hurjhu4jDneG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buJ4buK4bq84buOeMOZ4buWeMOT4buIR+G7pnjDieG7quG6ongg4bqi4buMeOG7ieG7nHjDieG7iuG7rsOJeOG7icOa4bum4buMw4x44bus4bue4buMw4zDuXjhu6RWeOG7jOG6ssOSeOG7s3l54bqgeOG6uuG7hOG7jHjhu4zhurLDknjhu7N5w73huqDDuXjDieG6sHjhu4zhu6zhu6DDiXjDicOVeOG7s+G7peG7s0HDgHjhu6TDmuG7rFDhu4zDjHjhu4pRVHjhu6RWeMOJ4buK4buuw4nDuXjDieG7iuG7qnjhu7bhu4Thu6Z4UnjDicODw4l44bq6S+G6onhU4buK4bus4bue4buMw4zhu6V4MMOD4buMeEXhu5p44bu04buI4buMeOG7pFZ4w4nhu4rhu67DiXhU4buKQuG7jHjDk+G7oOG7jHjDk8SCeOG6ukh4w4nhu4rhu6bhu7ZI4buMeMOM4buI4bqi4buOeMOdS3jhu6TDmsSoeMOT4bq24buM4buKeOG6uuG6ruG7jsO5eFXhu6bhurDhu4x4w5Phu7h44buK4buO4bqkw4l4w51KeMOT4bu4eOG6uOG7jnjDmeG7rsOJeE/hu4rhu5Lhurx4w53EgnjDk+G7uHjhurjhu454w4nDg3jhu4zhu4rhuqjhu4x4T+G7isODw4nhu6V4MMOVeMO94buz4bu3eMOJw4Phu4x4ReG7mnjhu7Thu4jhu4x44bukVnjDieG7iuG7rsOJeOG6uOG7jnjhu4zhu4pD4buMeOG7pOG7iuG6quG7tnhP4buK4buU4buMw4x44bq64buqeOG7puG7tnjhu6TEqOG7jHjhurpIeOG7iuG7jsSC4buMeOG7pOG7isSC4buM4buKeMOJ4buK4buuw4l44bukw5rDg8OJ4buKw7l44buM4buK4buIR8OSeMOd4buoeOG6uuG7rFHDiXjDjOG7iOG6ouG7jsO5eOG6uOG7jnjDmeG6ouG7iHhU4buK4bquw5LDuXhP4buK4bum4bu24buE4bukeOG6uuG7iEjDknjDieG7quG6onjDieG7nnhV4bum4bqi4buMw7l44buk4buceMOJ4buK4buuw4nDuXjhurrhu57hu4x4w51LeOG7iuG7juG6pMOJeMOJ4buq4bqieMOJ4bqqVHjhurjhu6zhu6Dhu4h4w4nDlXjDk+G7iOG7guG7jHhV4bum4bqi4buMeOG7pMOaw4PDieG7injhu4zhu4rhu4hHw5J4w4nhu6rhuqJ4w5JK4buM4buKeMWp4bukPXjDk0d44bu5w7nhu7dBccaw4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7icOa4buO4buMw4x4T+G7iuG7iHjhurrDlcO5eOG7pOG7iuG6vOG7jngg4bqi4buMeOG6q+G7muG7iHjDieG7isSo4buM4buKeOG7icOa4bum4buMw4x44bus4bue4buMw4zDuXjhu6RWeOG7jOG6ssOSeOG7s3nDveG7s3jhurrhu4Thu4x44buM4bqyw5J44buzeeG7s+G7s3jFqeG7pMSo4buM4buKeOG6uuG7hOG7jHjhu6Thu4rDg+G7jMOMeEEv4buzeeG7s+G7s8aww7l4w4nhuqpUeOG7quG7tsO5eOG7quG7tnhF4bqi4buMeE/hu4hIw5J44bukw5rhuqJ4w4nDg8OJeMOJ4bqqVHjhurrhurZ44buk4buK4buIeOG7isSC4buM4buKeE89eMOT4bumQ+G7pHjDjELhu4x4w71Bw4Dhu6V5eXl44bq64bqw4buMw4x4w53hu4jhu4Lhu4zhu6V44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6zhu57hu4zDjMO5eCDhu5p4MOG7isSo4buM4buKeOG7pMOaS8O5eCDhuqLhu4x4IMSoeOG7pOG7iuG7rMO5eG3hu7Z4ReG6ouG7jHjhuqfhu4hIw5J44bukw5rhuqJ44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6zhu57hu4zDjHjhurrhurZ4Tz14w5Phu6ZD4bukeOG7iuG7nuG7jHjDvcOBeXjDicOD4buMeEXhu5p4w4nhuqpUeMOJ4bqi4buOeOG6uOG7iEfhu4x44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6zhu57hu4zDjHhV4bum4bqw4buMeMOT4bu4w7p4w5rhu4jhu4Lhu4zDjHjhu6RWeOG6ukLhu6Z44buM4buK4buIR8OSeE9AeDLhuq7hu4h44buK4bua4buIeOG7k+G6r+G6r+G6r3jhurrhu4Thu4x44buM4bqi4bu2eOG6uuG6tnhPPXjDk+G7pkPhu6R44buK4bue4buMeOG7uXl4w4nDg+G7jHhF4buaeOG6uOG7iEfhu4x44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6zhu57hu4zDjHhV4bum4bqw4buMeMOT4bu44buleDLhu4hG4bumeOG7jMSC4bu2eMOJ4buK4buOeOG7pOG7iuG6quG7tsO5eFXhu6bhu7Z44bq6S+G7jOG7injDieG7quG6onjhu4nDmuG7puG7jMOMeOG7rOG7nuG7jMOMeOG6uuG6tnjhurrhu6xRw4l44bukw5rhu4hI4buMeE/hu4rhuqLhu4h44buM4buK4bus4buMw4x4w4nDlOG7jHjDmuG6quG7pHjhu4rhuq7hu4x4w4nhu4rhu4R4w53EgnjDieG7iuG7rOG6onjhurrDg1R44buu4buMw4x44bu24buC4bumeMOJQuG7puG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu4nDmuG7rOG7oMOJeOG7pOG7ilfDiXjhu6Thu4R44bqq4bu2w7l4IOG7mngw4buKxKjhu4zhu4p44bukw5pLeOG6uuG6tnhF4bqi4buMeOG7isSC4buM4buKeMOt4bum4bu2eOG6ukvhu4zhu4p4w5nhu5Z44bu3w70tw60yL+G7ieG7kXjhu4zDjMSC4bu2eOG7tS/DvcO9L+G7s3nhu7PDvXjDnUZ4w53hu4hHw4l4w5Lhu4hJ4buMeOG7jOG7iuG7iEfDksO5eOG7pFZ4w4nhu4rhu67DiXjhurrhu5bhu4h4w53hu6Dhu4h4w4nDg+G7jHhF4buaeMWp4buk4buK4bqi4bu2eOG7pOG7iuG7hHjDieG7iuG7jnjDreG7puG7tnjhurpL4buM4buKeMOZ4buWeOG7s0F5LcOtMi/hu4nhu5HGsMO5eOG7pMOa4buO4buMw4x44bq6w5V4T+G7iuG7lOG7jMOMeMOJw5Thu4x4VeG7puG7tnjhurpL4buM4buKeOG7pMOa4busUOG7jMOMeOG7ilFUeOG7tOG7iOG7jHjhu6RWeMOJ4buK4buuw4l44bq6SHjDieG7iuG7puG7tkjhu4x4w4zhu4jhuqLhu454w51LeOG7pMOaxKh4w5Phurbhu4zhu4p44bq64bqu4buOw7l4VeG7puG6sOG7jHjDk+G7uHjDncSCeOG7pMOa4busUOG7jMOMeOG7ilFUeOG6uOG7jnjhu4zhu4pD4buMeOG7pOG7iuG6quG7tnjhu4rhuq7hu4x4w4nhu4rhu4R4w51GeMOZ4buuw4l4T+G7iuG7kuG6vMO6eOG6usag4buMw4x44buk4buKUOG7iHhF4buceMOZ4bum4buMw4x44bukw5rhu6xQ4buMw4x44buKUVR44bu04buI4buMeOG7pFZ4w4nhu4rhu67DiXjhurjhu454w4nDlXjhu4rhu57hu4x44bu5eXF4w5nhu5Z4VOG7iuG7iOG7hOG7pnjhu6TEqOG7jHjhu4zhu4rhu4hHw5J44buk4buK4bqqVHjhu6Thuq7hu4h4T0B4w5Phuqrhu7Z4VOG7iuG7iOG7hOG7pnjhu6Thu4rhurzhu454VeG7puG7tnjhurpL4buM4buK4buleDLhuqjhu7Z4w5PEgnjDkuG7muG7pHhF4bus4bugw4l4w5rhuqrhu6R4VeG7puG6ouG7jHjhu6TDmuG7kOG7jMOMeOG7jOG7isOCw5J44buK4buOxILhu4x44buk4buK4buIR+G7jHjhu6Thu4pIeMOJ4buK4buEeMOJ4buU4buMw4x44bukw4PDiXjDicOD4buMeEXhu5rDunjhu4zhu4rhuqrhu6R4w5PEgnjDieG7qHjhu6Thu4pIeOG7isOV4bqieMOJw4PDiXhV4bum4bu2eOG6ukvhu4zhu4p4w51GeMOS4buISeG7jHjhu4zhu4rhu4hHw5LDuXjhu6RWeMOJ4buK4buuw4nDuXjhu6Thuq7hu454w4nhurLhu4x4w4nhu654VOG7isODVHjDk+G7uHjhurpIeMOd4buIR8OJeOKAnMOJw5V4w5Phu4Lhu4zDuXjDicOVeOG7tOG7puG7luG7jMOM4oCdw7l44oCcw4nDlXjDncSC4buOw7l4w4nDlXjDmuG6ouKAnXjhu6TDmlJ44buk4buKxILhu4zhu4p4RUrhu4zhu4p44buk4buK4busUOG7jMOMw7l4w4zDlVR4VOG7ikLhu4x4w5nEguG7jMOMeMOT4buQw4l44buM4buKWeG7jMOMeMOJw4Phu4x4ReG7mnhP4buK4buU4buMw4x44bq64buqeOG7puG7tnjhu6TEqOG7jMO5eOG7jOG6suG7jMOMeMOTV8OJw7l4VOG7ikTDknjDieG7iuG6quG7pOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vDreG7puG7tuG7hOG7pHjhu6ThuqjDknjhu4rhu57hu4x44buMWeG6osO5eMOJ4buoeOG7pOG7ikh44buK4bue4buMeOG7jFnhuqLDuXgg4buaeDDhu4rEqOG7jOG7injhu6TDmkt4w5rhuqJ44buJ4buK4buU4buMw4x4RcOD4buOeE/hu4Thu6R4w5Phu6ZD4buMeMOZ4buWeOG7s3kt4buJIC/hu4nhu5HDuXjhu4zDjMSC4bu2eMOAL+G6oC/hu7N54buz4buzeMOdRnhF4buWeOG7pMOaxKh4w4nhu5Thu4zDjHjhu6TDg8OJeOG6uuG7luG7iHjDneG7oOG7iHjDicOD4buMeEXhu5p44buk4buK4bum4buaw4l44bq44buIR+G7jHgg4buaeDDhu4rEqOG7jOG7injhu6TDmkvDuXgg4bqi4buMeCDEqHjhu6Thu4rhu6x4VeG7puG6sOG7jHjDk+G7uHjDmeG6ouG7pnhP4buK4buIeEVLeE89eMOT4bumQ+G7pOG7pXjhu4nhu4rhurzhu4544bq6w5V44oCcT+G7iuG7puG7tuG7hOG7jHhP4buKxKjDieG7injDicOD4buMeEXhu5p4RUt4Tz14w5Phu6ZD4bukeMOJ4bqw4buM4buKeMOJw4Phu4544buK4buO4bqkw4l4T+G7iuG7iEjhu4x44bukw5rDg8OJ4buKeMOSxIJ44buM4bqy4buMw4x4w5NXw4l44buK4bqu4buMeMOJ4buK4buEw7l44bum4bu2eOG7pMSo4buMeMOM4buI4bqww5J4w5nFqOG7pHjhu6RXeOG7jMOM4bum4bu2R+G7jHjhu7Thu4jhu4x44bukVnjDieG7iuG7rsOJ4buleOG6q+G7hOG7pnhP4buK4buU4buMw4x44bukV3jhu4zDjOG7puG7tkfhu4x44bu04buI4buMeOG7pFZ4w4nhu4rhu67DiXjhu6Thu4pKeMOJ4bqqVHjDicOVeOG7pOG7ikTDknhV4bum4bu2RuG7jHjhu7ThurzDknjhu7TDiuG7pHjDkuG7iEnhu4x44buM4buK4buIR8OSeOG7pOG7iuG6vOG7jnhV4bum4bu2eOG6ukvhu4zhu4rigJ3hu6V44bqr4buK4buseMOdQ+G7tnjhu6RWeMOJ4buK4buuw4l4T+G7iuG7lOG7jMOMeMOJ4buKTHjDk8SCeMOd4buIR8OJeOG7pFd44buMw4zhu6bhu7ZH4buMeMOSxIJ44bq64bq2eOG7pMOaUnjhu6Thu4rEguG7jOG7injhu6TDmsODw4nhu4p44buM4buK4buIR8OSeFThu4rhurDhu4h44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4zDuXhF4bqi4buOeMOMxqDDknjhu6TDmsODw4nhu4p44buM4buK4buIR8OSeMOJ4buq4bqieEXhurDhu4x44buk4buK4bqo4buMeMOJw4Phu4x4ReG7mnhFS3hPPXjDk+G7pkPhu6R4w53Egnjhu6TDmsODw4nhu4p44buM4buK4buIR8OSeMOJ4buq4bqieMOJ4bqqVHjDicOVeOG7pOG7ikTDknhV4bum4bu2RuG7jOG7pXjDtOG7iEfDiXhF4buWeOG7pMOaxKh4w4nhu5Thu4zDjHjhu6TDg8OJeMOJ4buK4buOeMOJw4Phu4x4ReG7mnjDmeG6ouG7pnhP4buK4buIeOG7pFZ4w4nhu4rhu67DiXjhu4zhu4rhu6x44buk4buK4buEeOG7jMSC4buOeMOJ4buw4buMw4x44bq64bq2eOG6uuG7rFHDiXjhu4zhu4Lhu6Z4w5rhu5h44buk4bqu4buIeMSD4bus4bug4buMw4x44bq4xJDhu4x4MuG7iEjDknjhu7XDuXjhu4nhu4rhu5Thu4zDjHhFw4Phu454T+G7hOG7pHjDk+G7pkPhu4x4w5nhu5Z44buzeS3hu4kgL+G7ieG7kXjhurjhu454IOG6ouG7jHjhu4nhu5x4w4nhu4rhu67DiXjhu4nDmuG7puG7jMOMeOG7rOG7nuG7jMOMeEXhuqLhu4x44buKxILhu4zhu4rhu6Xhu6kvVOG7q+G7qeG6uOG7iMOdeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G6ouG6uMOZX8OS4buI4bq44bq4w5Phurx34bur4bup4buk4bqiRcOT4bq8eMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd8OJ4bqiw5Lhu4zhu4rhuqLhu6R3eMOJ4bq8w5PDk8OZVOG6osOJ4buI4buMw4zhu6F3eXd4w4nhurzDk8OTVOG6ouG6uOG6uOG7iOG7jMOM4buhd+G7uXfhu6vhu6nhu6RF4buO4bq44bu24bur4bup4bukw5rhu6vhu6nhu6Thurjhu6vhu6nhurjhu4jDnXjDicOT4bqiw5nDmeG7oXfhu4zhu47hu6ThurxF4buO4bu0eOG7jMOJ4bq84buM4buk4bq8w5p4w4nDksOZLeG7jOG7juG7pOG6vHfhu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qcOZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G6q+G7iuG7rHjDnUPhu7Z44bukVnjDieG7iuG7rsOJeE/hu4rhu5Thu4zDjHjDieG7ikx4w5PEgnjDneG7iEfDiXjhu6RXeOG7jMOM4bum4bu2R+G7jHjDksSCeOG6uuG6tnjhu6TDmlJ44buk4buKxILhu4zhu4p44bukw5rDg8OJ4buKeOG7jOG7iuG7iEfDknhU4buK4bqw4buIeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMw7l4ReG6ouG7jnjDjMagw5J44bukw5rDg8OJ4buKeOG7jOG7iuG7iEfDknjDieG7quG6onhF4bqw4buMeOG7pOG7iuG6qOG7jHjDicOD4buMeEXhu5p4RUt4Tz14w5Phu6ZD4bukeMOdxIJ44bukw5rDg8OJ4buKeOG7jOG7iuG7iEfDknjDieG7quG6onjDieG6qlR4w4nDlXjhu6Thu4pEw5J4VeG7puG7tkbhu4zhu6V4w7Thu4hHw4l4ReG7lnjhu6TDmsSoeMOJ4buU4buMw4x44bukw4PDiXjDieG7iuG7jnjDicOD4buMeEXhu5p4w5nhuqLhu6Z4T+G7iuG7iHjhu6RWeMOJ4buK4buuw4l44buM4buK4buseOG7pOG7iuG7hHjhu4zEguG7jnjDieG7sOG7jMOMeOG6uuG6tnjhurrhu6xRw4l44buM4buC4bumeMOa4buYeOG7pOG6ruG7iHjEg+G7rOG7oOG7jMOMeOG6uMSQ4buMeDLhu4hIw5J44bu1w7l44buJ4buK4buU4buMw4x4RcOD4buOeE/hu4Thu6R4w5Phu6ZD4buMeMOZ4buWeOG7s3kt4buJIC/hu4nhu5F44bq44buOeCDhuqLhu4x44buJ4buceMOJ4buK4buuw4l44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6zhu57hu4zDjHhF4bqi4buMeOG7isSC4buM4buK4bul4bupL8OZ4bukw5rhu47hu4zDjOG7q+G7qS9U4bur4bupL+G6uOG7iMOd4bur4bupL+G7pOG6uOG7q+G7qS/hu6TDmuG7q+G7qS/hu6RF4buO4bq44bu24bur4bupL+G7pOG6okXDk+G6vOG7q+G7qS/hurjhu4jDneG7q+G7qeG6uOG7iMOdeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G7jOG7juG7pOG6vEXhu47hu7R44buMw4nhurzhu4zhu6ThurzDmnjDicOSw5kt4buM4buO4buk4bq8d+G7q+G7qS/hurjhu4jDneG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34burw63hu6bhuqJ4w53hu4hHw4l44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6zhu57hu4zDjHjhu6RW4buMw4x4ReG7rOG7oMOJeMOJ4buoeOG7pOG7ikh44buKw5XhuqJ4w4nhu4rhu6p44bukw5rhu6zhu57hu4zDjMO5eFXhu6bhuqLhu4x44bq64buISMOSw7l4VeG7puG7tnjhurpL4buM4buKeMOdRnjDkuG7iEnhu4x44buM4buK4buIR8OSw7l44bukVnjDieG7iuG7rsOJw7l4w4nDlXjhu6Thu4pIeOG7pOG7iuG6quG7tnjhurpIeMOd4buIR8OJeOG7pFZ4w4nhu4rhu67DiXjhu6TDmlJ44buk4buKxILhu4zhu4p44bq64buIRuG7pnhFSuG7jOG7injhu6Thu4rhu6xQ4buMw4zDuXjDk8SCeOG7jOG7hFR4w53hurLhu4x44buKw5XhuqJ44buu4buMw4x44bu0WHjDieG7quG6onjDicOD4buMeEXhu5p44buk4buKSnhP4buK4buU4buMw4x44buk4buKSHjDieG7ikx4T+G7iuG7puG7tuG7hOG7jHhP4buKxKjDieG7injhu6RXeOG7jMOM4bum4bu2R+G7jHjDksSCeMOJQuG7jHhU4buK4bqw4buIeMOJw5V4w4nhu4rhu4R44bukxILhu4jDuXjhu6Thuq7hu454w5nhu67DiXjDilR44bq6SHjhu4zDjOG7rFDhu4h4w4nDg+G7jHhF4buaeOG7jOG7ikPhu4x4w5rhu5h44bukw5rDg8OJ4buKeOG7jOG7iuG7iEfDksO5eOG7jOG7iuG7rFDhu4zDjHjDnUt44bukw5rEqHjDk+G6tuG7jOG7injhurrhuq7hu454w4nhu4rhu4544buMw4zhu6xQ4buIeE/hu4rDg8OJeOG7tOG7ruG7jMOMeOG6usOD4buMw4x44buK4bue4buM4buleDLhu4hG4bumeOG6usOD4buMw4x44buMw5Xhu4jDuXjDicav4buMw4x4w53hu6Dhu4h4w53hu4hHw4l44bq6RnjDmuG6onjDieG7iuG7hHjhu6TEguG7iMO5eCDhuqLhu4x4MOG7iuG6qlR44buKxILhu4zhu4p44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6zhu57hu4zDjHjhu6Thu4jhu4Thu4x44buKxILhu4zhu4p44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x44buMw4zhuqLhu7Z44buJ4buK4buU4buMw4x4RcOD4buOeE/hu4Thu6R4w5Phu6ZD4buMeMOZ4buWeOG7s3kt4buJIC/hu4nhu5F44buk4bqu4buIeMSD4bua4buIeOG7jMOM4buKS3jhu4nDmuG7puG7jMOMeOG7rOG7nuG7jMOMeEHDuXhP4buKw5XhuqJ44buT4bqv4bqv4bqveMOJ4buKTHjDmeG6ouG7pnjDkuG7muG7pHjhu6Thu4rDg+G7jMOMeEXhuqLhu4x44buKxILhu4zhu4p4w5PEgnjDmVd44buM4buC4bumeMOM4bus4bue4buMw4x4w5nhuqjhu6Z4w5nhurTDicO5eMOJw5V44bu4eOG7jMOM4buKTeG6onjhurpL4buM4buKeOG7iuG7rOG7oOG7jMOMeMOa4bqq4bukeFXhu6bhuqLhu4x44bukw5rhu5Dhu4zDjHjhurrhu5bhu4h4w53hu6Dhu4h44buk4bqq4bukeMOJ4bqweMOJw4PDiXjDieG6qlR44buq4bu2w7l44buk4buceMOJ4buK4buuw4l44bq64bqw4buMw4zhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buJ4bug4buIeOG6uuG6qOG7tsO5eE/hu4pE4buMeOG7pMOa4bus4bue4buMw4zDuXjhu4zDjOG7iuG7iOG7gsOSeOG7pMWow4l44buk4buKV8OJeOG7iuG7iEfhu4x44buJ4buK4buU4buMw4x4RcOD4buOeE/hu4Thu6R4w5Phu6ZD4buMeMOZ4buWeOG7s3kt4buJIC/hu4nhu5F4w4zhurThu4x4w53hu6Dhu4h4w4nhu5Thu4zDjHjhu6TDg8OJeE/hu4hIw5J44bukw5rhuqLDuXjDjOG7iMODw5J4w5nDg+G7pMO5eOG7pOG7iuG7iHjhu4rEguG7jOG7inhPPXjDk+G7pkPhu6R44bq64bqw4buMw4zDuXjDicODw4l44buMw4zEguG7jOG7isO5eOG6ukvhuqJ4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeOG7pMOa4buO4buMw4x4w4nhurB44buM4bus4bugw4l4w5nhu4Z4w4nDlXjDmVd4w4nhu4rhu6bhu7ZI4buMeEXhu4jhu4Thu4x4w5Lhuq7hu4zhu4p44bukw5rhu47hu4zDjHjDieG7lOG7jMOMeOG7pMODw4l4w4nDg+G7jHhF4buaw7l4w4zDlVR4VOG7ikLhu4x44bu04bqo4bu2eOG6uFfhu4zDjHjhurrhu5rhu4h44buMw4zhu7B4w4nDg+G7jHhF4buaeOG7pOG7ikPhu6R4w5lXeOG7pMOa4buO4buMw4x4w5nhuq7DieG7isO5eMOdWeG7jMOMeMOS4bqu4buM4buK4buleOG6q8OMxILhu7Z4w715L8O9eXjDnVbhuqJ4VeG7puG6osO5eOG7pOG6ruG7iHjEg+G7muG7iHjhu4zDjOG7ikt4IOG6ouG7jHgw4buK4bqqVHjhu4rEguG7jOG7ingy4bqw4buMw4x4ReG7mnjhu6RM4buM4buKeOG6q+G7iOG7jOG7inggSuG7jOG7isO5eCDhuqLhu4x44buJ4buceMOJ4buK4buuw4l44buJTOG7jOG7injhu6rhu7Z44bq64bq2eMOJ4buU4buMw4x4ReG7lnjDreG7puG7tuG7hOG7pHjhurpL4buM4buKeMOZ4buWeEHhu7Xhu7ctw60y4bqr4buLL+G7ieG7kcO5eOG7jMOMxILhu7Z44buzw4Ev4bqgL+G7s3nhu7Phu7N4w4nhu6rhuqJ4IOG6ouG7jHggxKh44buk4buK4buseMOdRnjDneG7iEfDiXjhurrGoOG7jMOMeMOJ4buKxKh44buJw5pC4buMeMSDxqDhu4zDjHjDreG7puG6sOG7jMOMw7l4aeG7isOVeCDEqHjhu6Thu4rhu6x44buJ4buK4busUOG7jMOMeOG7pMOaV8OJeOG7iUzhu4zhu4p44buq4bu2w7l4MOG7iuG7qnjhu6RLw4nhu4p4xIPhu5rhu4h44bq6xqDhu4zDjHjhu4zhu4rhuqjhu4x44bq44bqo4buMeOG7pEzhu4zhu4p44bqr4buI4buM4buKeCBK4buM4buKeOG6uuG7rFHDiXjhu4zDjOG7ikx44buK4bus4bumeOG7pMOa4bus4bugw4l44buk4bum4buc4buIeOG7pFZ44buMw4zEguG7tnjDvS/DvXkv4buzeeG7s+G7s3jFqeG6usag4buMw4x4w4nhu4rEqHjDicOU4buMeOG7pOG7ilDhu4h4w4zhu4jhuqLhu4x4w4nhu5Thu4zDjHjhu6TDg8OJeMOMQuG7jHjhu7N44buM4bqyw5LGsOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu4nDmuG7rOG7oMOJeOG6usOVw7l44buk4bqu4buIeOG6p0B44buK4buQVHjhu6Thu4rhu654w73hu7V4xanhurjhu4hJ4buMeMOa4bqieOG7pFZ44buMw4zEguG7tnjhu7PDgHjhurrhu4Thu4x44bu1w70v4bu1L+G7s3nhu7Phu7PGsMO5eG3hu7Z4ReG6ouG7jHjhuqfhu4hIw5J44bukw5rhuqJ44buJw5rhu6bhu4zDjHjhu6zhu57hu4zDjHjhu7ThurzDknjhu7TDiuG7pHhP4buE4bukeFXhu6bhurB4w4zhu4jhurDhu4h4VeG7puG7tuG7hOG7pHhP4buK4buI4buE4bumeOG7jOG6ruG7iHjhu6Thu5Z4w4nDg+G7jsO5eOG6uuG6tnhV4bum4bu24buE4bukeOG6ukvhu4zhu4p4Tz14w5Phu6ZD4bukeMOJ4bqw4buM4buKeMOJw4Phu4544bq6xqDhu4zDjHjDieG7isSoeOG7icOaQuG7jHjEg8ag4buMw4x4w63hu6bhurDhu4zDjHjhurjhu454w53hu4h4VOG7iuG6rsOSeOG7jMOM4bum4bu24buC4buMeOG7pOG6tMOJeOG7pENUeOG7pMOa4bum4buMw4x44bq44bqo4buMeMOJ4buK4buqw7l4VeG7puG7tnjDieG7iuG7hHjDk8SCw5J4w53hu4hHw4nDuXhV4bum4bu2eOG6ukvhu4zhu4p4w51GeOG7jOG7ilnhu4zDjHjhurrhu4hG4bumeOG6uuG6sOG7jMOMeMOd4buI4buC4buMeE/hu4rhu5Thu4zDjHjhurrhu6xRw4l4w5PEgsOSeMOdxIJ44bukw5rDg8OJ4buKeOG7jOG7iuG7iEfDknjhu4zhu4Lhu6Z4w4zhu6zhu57hu4zDjOG7peG7peG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vDtOG7oOG7iHjDmVd4VeG7puG7tuG7hOG7pHjhu6ThuqjDksO5eFXhu6bhu7bhu4Thu6R4w5Phu4hH4bukeMOJ4buq4bqieOG7icOa4bum4buMw4x44bus4bue4buMw4zDuXjhu6RWeMOJ4buK4buuw4nDuXjDkuG7iEnhu4x44buM4buK4buIR8OSeOG6uuG6ouG7jMOMeOG7pFbhu4zDjHhF4bus4bugw4l44bukw5pSeOG7pOG7isSC4buM4buKeMOd4buIR8OJeEVK4buM4buKeOG7pOG7iuG7rFDhu4zDjHjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOJ4buU4buMw4x44bukw4PDiXjDicOD4buMeEXhu5rhu6V44buJ4bum4bu2eOG7jOG7iuG7iOG7guG7jMO5eOG6uOG7rHjDk+G7pkPhu4x4w4nDg+G7jHhF4buaw7l44bq64bqw4buMw4x4w53hu4jhu4Lhu4x4w53EgnhV4bumQuG7jHjDieG7isWo4buMw4x44buM4buK4bqo4buMeOG6uOG6qOG7jHjhurrhuqThu6R4w53huqrhu4x44bq6RnjDk8SCw5J44buk4buK4buEeOG7jMSC4buOeOG6ukh44buk4buK4bqi4bu2eOG7pOG7iuG7hHhPS1R44buk4buKUOG7iHjhu4zhu4pZ4buMw4x4w4nDg+G7jHhF4buaeE/hu4rhu5Thu4zDjHhFS3hPPXjDk+G7pkPhu6TDuXjhu4zhu4rhu6zhu4zDjHjhu7bhu4Thu6Z4T8OKw5LDuXhV4bum4bqi4buMeMOT4buI4buC4bumw7l4VeG7puG6sOG7jHjDk+G7uMO5eOG6uuG7iEbhu6Z44buKxILhu4zhu4p44bukw5pKeOG7pMOaR8O5eOG6sOG7jOG7injhu4rhu6xS4buMw4x4w5Phu6Dhu4x44buk4bug4buIeMOZV3hU4buKw4Phu6R44bukw5rhu4hI4buMeE/hu4jhu4zhu4p44buk4buELXjhu7ThurZ44buK4bua4buIw7l44buk4bug4buIeOG6ulDhu4h4w5nhu5bhu4zDjHjhurjhuqjhu4x4w5nhu4jhu4zhu4rhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buJw5rhu47hu4zDjHjhu6Thu4pXw4l44buk4buEeE/hu4rhu5Thu4zDjHjhu6Thu4rhu4jhu4Thu6Z44buM4buKWeG7jMOMeMOJw4Phu4x4ReG7mnjhu4zhu4rhu6x44buk4buK4buEeOG7jOG7iuG7rOG7jMOMeMOdxJDhu4x44bu24buC4buMeMOdS3jDieG7lOG7jMOMeOG7pMODw4l4w4nhu4rhu4544bq64buE4buMeE/hu4rhu4h4w51GeOG7iuG7rOG7puG7pXjDreG7puG7tnjhurpL4buM4buKeMOZ4buWeOG7t8O9LcOtMi/hu4nhu5F4w4nhu6rhuqJ4IOG7mngw4buKxKjhu4zhu4p44bukw5pLeOG6uuG6tnjhurpGeMOa4bqieOG7pOG7iOG7guG7pnjDieG7isSoeMOZxILhu4zDjHjDk+G7kMOJeOG7jOG7iuG7rHV44buT4bq8w5J44bu0w4rhu6R4w5Lhu4hJ4buMeOG7jOG7iuG7iEfDknjhurrhu5bhu4h4w53hu6Dhu4h4w4nDg+G7jHhF4buaeMOJw5V44bukw5rhu4Lhu4x44buzL+G7tXjDmeG7lnhU4buK4buI4buE4bumeOG7pMSo4buMeOG7jOG7iuG7iEfDknjhu6Thu4rhuqpUeOG7pOG6ruG7iHhPQHjDk+G6quG7tnhU4buK4buI4buE4bumeOG7pOG7iuG6vOG7jnhV4bum4bu2eOG6ukvhu4zhu4rDunjDicOVeOG7s3jhu4zhurLDknjDk+G7iOG7guG7jHjhu6Thu4jhu4RUeE/hu4rhu5Thu4zDjHjhu4rhu47EguG7jHjhu6Thu4rEguG7jOG7injhu4zhu4rhu4hHw5J4w53hu6jhu6V44buT4bq8w5J44bu0w4rhu6R4w4nhu4rhu454w4nDg+G7jHhF4buaeOG7pFZ4w4nhu4rhu67DiXhP4buK4buIeMOJw5V44bukw5rhu4Lhu4x44bu5eXF4w5nhu5Z4VOG7iuG7iOG7hOG7pnjhu6TEqOG7jHjhu4zhu4rhu4hHw5J44buk4buK4bqqVHjhu6Thuq7hu4h4T0B4w5Phuqrhu7Z4VOG7iuG7iOG7hOG7pnjhu6Thu4rhurzhu454VeG7puG7tnjhurpL4buM4buKw7l44buK4bqu4buMeMOJ4buK4buEeMOdRnjhu4zhurLhu4zDjHjDk1fDiXjhu4rhu47huqTDiXhP4buK4buU4buMw4x4w4nDlOG7jHjhurrhu6p44bum4bu2eOG7pMSo4buMeOG6ukh44buK4buOxILhu4x44buk4buKxILhu4zhu4p4w4nhu4rhu67DiXjhu6TDmsODw4nhu4rDuXjhu4zhu4rhu4hHw5J4w53hu6h44bq64busUcOJeMOM4buI4bqi4buO4oCm4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G6qeG6pMOJeOG6uMaveOG6uuG6tnjDicOVeOG7pMSo4buM4buKeOG6ukvhu4zhu4p4w5Phu6xR4buMw4x44buM4buK4bus4buMw4x4w53hu4hHw4l4w4NUeOG6uOG7qOG7jMOMeOG7jOG7ilnhu4zDjHjhu6Thu4jhu4Lhu6Z4w4nhu4rEqHjhu4zEguG7tnjDicOU4buMeOG7jOG7iuG7iEbhu6Z4T+G7isOVeE/hu4rhurLhu4x4w51KeOG6usOU4buIeOG7iuG7kuG7iHhU4buK4bqw4buIeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeMOa4bqq4bukeOG7pOG7luG7pHjhu4zhu4pZ4buMw4x4VeG7puG7tnjhurpL4buM4buKeMOT4buI4buC4buMeFXhu6bhuqLhu4x44buM4buK4buseFXhu6bhu7Z44bq6S+G7jOG7injDnUZ44bq6w4Phu4zhu4p4w4zhu4jDg8O5eOG7tOG7hFR4w5Phu47huq7hu4h4w4nDg+G7jHhF4buaw7l4w4nhu5Thu4zDjHjDieG7iuG7rsOJw7l4w51GeMOT4bqq4bu2eFThu4rhu4jhu4Thu6Z44bukxKjhu4x44buM4buK4buIR8OSw7l4w51GeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buMeOG7jMOM4bum4bu24buC4buMeOG7pOG6tMOJeOG7pFd4VOG7iuG7gnhFSuG7jOG7injDncSCeFThu4rhu4J4RUrhu4zhu4rigKZ4w7Thu6Dhu4h44bukSuG7jOG7injhu6TDmuG6ruG7jMOMeMOJw5V4w5PFqMOJw7l4w4nDlXjhu4zhu57hu4h4w4nDlOG7jHjhu4xIeOG7jOG6ouG7jMOMw7l44buMw4p44bukw5rDg+G7jOG7isO5eOG7jMOM4bqu4buIeMOd4bqieMOJ4buK4bquw5LDuXjhu4zhu4rhu6x44buK4buIR+G7jHjhu4zhuqLhu7Z4w53hu4hHw4l44bq6w4Phu4zhu4p4w4zhu4jDg3jDicOD4buMeEXhu5rDuXjhu6Thu4pIeOG7iuG7iEfhu4x44bukxKjhu4x44buM4buK4buIR8OSeOG6uuG7luG7iHjDneG7oOG7iHjDicOD4buMeEXhu5p4w4nhu4rhu6zhuqJ44buK4buOxILhu4x44buk4buOxILhu4x4ReG6sOG7jnjhurrhurDDknhP4buKw4PDieG7inhV4bum4bqi4buMw7l4w5Lhu4jhu4zhu4p4ReG6rsOJ4buKw7l44bq6xajhu4zDjHjhu6Thu4pXw4l4w4nhu4rhuqrhu6Thu6V44bqr4buK4bus4buMw4x4ReG7guG7jHjDieG6ruG7jOG7injhurrDlXjDieG7sOG7jMOMeMOJ4buK4buOeOG7pOG7iuG6quG7tsO5eOG6ukh44bq6w4Phu4zhu4p4w4zhu4jDg3jhu6Thu4rhu4R44buMxILhu454w5PEgnjDicOD4buMeEXhu5p44buM4bqy4buMw4x4w5NXw4l44bu24buE4bumeE/DisOSw7l4w4nhu4rhu6zhuqJ44buK4buOxILhu4x44buk4buKxILhu4zhu4p44buM4buK4buIR8OSeMOd4buoeMOa4bqq4bukeE/hu4rDlXjDnUp4w4nhu4pMeEXDguG7jMOMeOG7jOG7ilnhu4zDjHjDk1Dhu4h44buM4buKQ+G7jHjhu7TDiuG7pMO5eOG6usOD4buM4buKeMOM4buIw4N44buk4buKSnjDieG7iuG7rOG6onjhurrhu6p4w4nhurLhu4x4w4nhu6544bq6SHjhu7ThurzDknjhu7TDiuG7pHjDneG7iEfDiXjDkuG7iEnhu4x44buM4buK4buIR8OSw7l44bukVnjDieG7iuG7rsOJ4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q8O0SnjDnUPhu7bDuXjhu6TDmuG7guG7jHjDieG7nnjDmVJ4w4nDg8OJeFXhu6bhu7Z44bq6S+G7jOG7injhurrhurZ4w4nDlXjDieG7quG6onjhu4nDmuG7puG7jMOMeOG7rOG7nuG7jMOMw7l4w4nDg8OJeEXhuqLhu4zDuXjhu4zDjMSC4buM4buKw7l44bq6S+G6onhU4buK4bus4bue4buMw4zDuXjhurrhu57hu4x4w51LeMOJQuG7jHhU4buK4bqw4buIeOG7pOG7iOG7hFR44buk4buow4l4w4nhu4rhu6p44bq64bua4buMw4x4w4nhu6h44buk4buKSHjhu4rDleG6onjhu6Thu4rEguG7jOG7injhu4zhu4pZ4buMw4x44buk4buI4buC4bumeMOJ4buKxKh4w5nDg+G7pHjDneG7oOG7iHjhu6RK4buM4buKeOG7ikrhu4zhu4p44buk4buKV8OJeOG7pOG7iEnhu4x4UnjhurpL4bqieFThu4rhu6zhu57hu4zDjMO5eOG6uuG7nuG7jHjDnUt44bq6SHjhu4zhuqjhu4zDjHjDieG6ouG7jnjDieG7iuG6quG7pHjDk+G7rFHhu4zDjMO5eOG7iuG7iEfhu6Z4VeG7puG6sHjhurrDg+G7jOG7injDjOG7iMODw7l44bu04buEVHjDk+G7juG6ruG7iHjDicOD4buMeEXhu5rDuXjDk8SCw5J4w4nhurLhu4x4w4nhu6544bq6SHjDneG7iEfDiXjhu7ThurzDknjhu7TDiuG7pHjhu6RWeMOJ4buK4buuw4nDuXjDkuG7iEnhu4x44buM4buK4buIR8OSeOG7pMOaUnjhu6Thu4rEguG7jOG7injDneG7iEfDiXjDk8SCw5J44buk4buK4busUOG7jMOMeOG7tOG7puG7tuG7guG7jMO5eOG7iuG7iEfhu6Z4VeG7puG6sOG7pXjhuqfhu4rhu4h44bqq4bu2w7l44bukVnjDieG7iuG7rsOJeMOZ4buGeOG7pMOaUnjhu6Thu4rEguG7jOG7injhurrhu4hG4bumeEVK4buM4buKeOG7pOG7iuG7rFDhu4zDjHjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7pOG7rHjhurjhu6bhu7bDuXjhu4zhu4RUeOG7jMOM4buKTXjDieG7quG6onjDkuG7ouG7iHjDicOD4buMeEXhu5rDuXjDjMOVVHhU4buKQuG7jHjhu7Thuqjhu7Z44bq4V+G7jMOMeOG6uuG7muG7iHjhu4zDjOG7sHjDicOD4buMeEXhu5p4w5Phurbhu4zhu4p44bq64bqu4buOeMOJw4PDiXjDieG6qlR4w4nDlXjhu4zhurLhu4zDjHjDk1fDicO5eOG7puG7tnjhu6TEqOG7jMO5eOG7jMOM4bqi4buMw4x44bukQsOSeOG7jOG7iuG7iEfDknjDneG7qOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdU4buL4buO4bumw5rDieG6vHfhu6vhu4nhu4rhurzhu4544bqr4buK4bqo4buMeDHhuqjhu4zhu6kvVOG7q+G7qeG6uOG7iMOdeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G6osOa4buk4buIw4nDk+G6vF9f4bqi4bum4buk4buK4buOw5p34bur4bup4bq44buIw514w4nDk+G6osOZw5nhu6F34buyw5rhuqJULeG6ouG7puG7pOG7iuG7jsOad+G7q+G7qS/hurjhu4jDneG7q+G7qS/hurjhu4jDneG7q+G7qS/hurjhu4jDneG7qw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]