(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị về đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ phải thực sự là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị về đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ phải thực sự là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Cán bộ, công chức xã Bãi Trành (Như Xuân) thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và vận động Nhân dân đưa các loại cây có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Ảnh: Minh Hiếu

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đã xác định “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ” là 1 trong 6 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện chương trình trọng tậm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức sơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ”. Trong đó đặt ra mục đích, yêu cầu là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là bí thư cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chủ động, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Chương trình hành động cũng đặt ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có cơ cấu phù hợp và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đủ sức lãnh đạo xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đến năm 2025 có khoảng 25% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện dưới 40 tuổi có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế...

Xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác cán bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công khai, nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch được rà soát kỹ, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, từ năm 2018 đến nay, đã cử 14 đồng chí đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp trung cấp lý luận - hành chính tại chức cho 163 học viên và cử 156 đồng chí cán bộ trong nguồn quy hoạch các chức danh chủ chốt ở cơ sở đi học trung cấp lý luận - hành chính tập trung.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác cán bộ của Đảng bộ TP Thanh Hóa còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa phương; một số đơn vị căn cứ vào số lượng mà chưa quan tâm đến chất lượng và tiêu chuẩn cán bộ dẫn đến tình trạng thiếu cán bộ để thực hiện quy hoạch; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, một số trường hợp chưa gắn với quy hoạch và theo chức danh; việc điều động, luân chuyển cán bộ có thời điểm còn nhiều bất cập, nhất là trong việc bố trí một số chức danh chủ chốt không phải là người địa phương; công tác đánh giá cán bộ của một số cấp ủy còn hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang...

Để nâng cao chất lượng công tác cán bộ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đã ban hành Chương trình số 33-CTr/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý TP Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước; đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế của khu vực Bắc Trung bộ và Nam Bắc bộ.

Cũng như TP Thanh Hóa, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Thiệu Hóa luôn quan tâm công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ thuộc diện BTVHU quản lý, nhằm đảm bảo chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Để công tác cán bộ đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, BTVHU đã tập trung đánh giá cán bộ trên tinh thần công tâm, đúng người, đúng việc. Cùng với đó, BTVHU rất coi trọng việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, lối sống, tác phong, việc làm, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chuẩn lựa chọn trẻ hóa, chuẩn hóa, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, gần dân... trong quá trình đánh giá cán bộ. Để thực hiện công tác cán bộ một cách bài bản, khoa học, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho BTVHU Thiệu Hóa sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cán bộ theo hướng phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong đó, ngoài các quy định chung về công tác cán bộ đã được Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định, BTVHU Thiệu Hóa bổ sung nội dung đánh giá cán bộ phải có trải nghiệm với công việc khi lựa chọn nhân sự. Cùng với việc đánh giá cán bộ, BTVHU Thiệu Hóa luôn đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị vì sự phát triển chung của huyện...

Để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sắp xếp phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm; bước đầu đã phát huy được năng lực, trình độ, sở trường công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác cán bộ tiếp tục có sự đổi mới, thực hiện đồng bộ, chặt chẽ ở tất cả các khâu, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện trong đánh giá bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, phân công, bố trí sắp xếp cán bộ..., đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Việc điều động, luân chuyển cán bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện, đã chú ý toàn diện cán bộ từ dưới lên, từ trên xuống; từ cơ quan Đảng, đoàn thể sang chính quyền và ngược lại.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ, các quy định, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tiễn trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban tổ chức cấp ủy cấp huyện tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ theo phân cấp. Cụ thể, đã rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cấp huyện, cán bộ các sở, ngành diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ diện ban thường vụ cấp huyện quản lý nhiệm kỳ 2020–2025. Đồng thời, tích cực triển khai các quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, nhất là Quy định số 2020 ngày 29-4-2022 về quy hoạch cán bộ; Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 29-4-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]