(Baothanhhoa.vn) - Gia Miêu Ngoại trang là một ngôi làng cổ, nay thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung. Nơi đây vẫn còn các di tích về đất phát tích của triều Nguyễn như lăng Trường Nguyên, miếu Triệu Tường và đình làng Gia Miêu.
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG7kOG6qeG6q+G6rTU0POG7kuG7hizhu5zhuqs+4buqM+G7nOG7pXvDmeG7nHh7OmLhu5x5PDXFqHvhu5zhuqvhuq3DmTQ84buQL+G6qeG6q+G6rTU0POG7kuG7kC8+4bue4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4bunJMOZI+G7muG7kuG7pXvDmeG7nHh7OmLhu5x5PDXFqHvhu5zhuqvhuq3DmTQ84bucMuG7puG7nDPhuqPhuqvhu5w0PMOhe+G7nDLhu6Y0POG7nEDDo8OS4bucNMOZZuG7nOG6qz5i4bqjQOG7nOG7heG7qOG7nOG7p+G7puG7nHc1NDzDkuG7nD5iZi404buc4bun4bum4buc4bqq4bqtYjQ84buM4buceeG6r3vhu5w9WGbhu5zhu4fhu7Y04bucQDc04bucQOG7pEDhu5wje+G7nOG6q31APuG7nOG7hyzhu5w9WeG6q+G7nOG6pT7hu6Thuqvhu5zhuqt9QD7hu5xAZcOZ4buc4bqr4bqteyxi4buceTxiZig04bucND7hurnhu5wy4buqNDzhu5zhuqrhuq3hurnhurc0POG7nHk8YmY6NMOS4bucM3s7YuG7nOG6quG6rXsuYuG7nOG6quG6ueG6tzQ84buc4buH4bum4bucPVs0PuG7nDLhu6Y0POG7nOG7pXvDmeG7nHh7OmLhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFFS4bui4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6BQ4buiw5ov4buew5pQI+G7nuG7nuG7ouG7olNQUeG6q1Thu6JU4bug4bueMuG7ouG7jDDhuqU8TuG6rcSoU+G7nlThu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7muG7hizhu5zhuqs+4buqM+G7nOG7pXvDmeG7nHh7OmLhu5x5PDXFqHvhu5zhuqvhuq3DmTQ84bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlFS4bui4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5fDmeG6peG6q3s1NOG7muG7kuG7hmQ0POG7nOG7pXvDmeG7nHh7OmLhu5zhu4XhurnDmeG7nOG6qz5i4bqjQOG7nOG6q8OjNDzhu5zhuqo+4bq54bqzNDzhu5zhu5XFqDTDkuG7nD5iZi404buc4bqqw6A0POG7nOG6qOG6rzTDkuG7nOG6pT5l4buc4bun4bum4buc4bqq4bqtYjQ8w5Lhu5zhuqvhuq1ZNOG7nOG6qj7DmTQ+4buc4bunNcOZ4buM4buc4bqq4bq94buc4bqrPuG6t3vhu5w0PuG7puG7nHk8YmYoNOG7nD3hu6jhu5w8OHvhu5zhu6V7w5nhu5x4ezpi4bucMuG7puG7nD1Z4bqr4buc4bqmYmfhu5w+4bq54bqvNDzDkuG7nDw4e+G7nD5iZi404buc4bqqw6A0POG7nOG6qOG6rzThu5wy4bum4buc4bqmYmfhu5w+YmYuNOG7jOG7nOG7m1hm4bucQMOpNDzhu5xAPn00PuG7nDLhu6bhu5w04bqve+G7nOG6pT7hu6Thuqvhu5zhuqt9QD7hu5xAZcOZ4bucw5rhu5w94bq3e+G7nEA+Y8OZw5Lhu5zhu55Q4bucPeG6t3vhu5zhu4diw5nhu5zhuqvhuq17LGLhu5x5PGJmKDThu4zhu5zhuqrDo+G7nOG6q3s6NOG7nDQ+4bum4buceTxiZig04bucPV00PuG7nEDhurnhu5zhurXhu5w9WGbhu5zhuq3huqF74buc4bqpezQ+4bucQOG6r+G7nDLhu7LhuqXhu5w0PD57LuG6peG7jOG7nOG7hmQ0POG7nD1Z4bqr4bucNOG7pmbhu5zhu4cs4buc4bqpw5li4bucMuG7puG7nDThuq974bucw5k04buc4bqr4bukNDzhu5zhuqrhuq17LmLhu5zhuqrDo+G7nOG6qiA0PuG7nOG7pzXhu6Y0POG7nD074buceTxiZig04bucdnszw5Lhu5zhu7jDoOG7nHk8YmYoNOG7nOG7pzXhu6Y0PMOS4bucNDzhurnhurd74bucM+G6teG7nDPDmTQ84buc4bu44bq34bucQGF74buc4buHLOG7nOG6pT7hurnhuq80POG7nHnDmTPhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFJQUOG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bugUOG7osOaL+G7nsOaUCPhu57hu57hu6Lhu57hu6Dhu6JQ4bqrUlJTUuG7oDLhu6Lhu4ww4bqlPE7huq3EqFHhu6JS4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhu4Ys4buc4bqrPuG7qjPhu5zhu6V7w5nhu5x4ezpi4buceTw1xah74buc4bqr4bqtw5k0POG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7ouG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pSUFDhu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buSd+G7qjQ84buc4bqq4bqt4bq54bq3NDzhu5x5PGJmOjThu5zDlTLhu6o0POG7nOG6quG6rXsuYuG7nOG6quG6ueG6tzQ8w5Thu5wy4bum4bucNOG6r3vhu5w+4bqz4bql4buc4bqr4bukNDzhu5zhuqrhuq17LmLhu5zhuqrDo+G7nOG6qiA0PuG7nOG7pzXhu6Y0POG7nD074buceTxiZig04bucdnsz4buM4bucd+G7qjQ84bucNOG7rDPhu5zhuqvhuq01NDzhu5zhuqdiw5004buc4bqrPiHhu5wje+G7nOG6q31APuG7nDJdQD7hu5zhuqnhur/hu5zhu4fhu6o04bucPjbDmeG7nDLhu6o0POG7nDN7O2Lhu5zhuqrhuq17LmLhu5zhuqrhurnhurc0POG7jOG7nOG7huG6sXvhu5xA4bukQOG7nOG7h2LDmeG7nDQ+4bum4buceTxiZig0w5Lhu5xANuG7nDLhu6o0POG7nMOVNOG6r3vhu5xAPsOhNMOU4bucMmLDoTThu5xANuG7nDN7O2Lhu5wxw6gz4buc4bqrPiQ14bucMuG7pjPhu5w04bqve+G7nOG6qz7hurfhu5zhuqvDquG7jOG7nOG7hlvhu5zhu4fhu7Jmw5Lhu5w94buo4bucQDbhu5wy4buqNDzhu5zhuqrhuq17LmLhu5zhuqrhurnhurc0POG7nOG6qz5b4buc4bqpP+G7nEA24bucM3s7YuG7nOG6quG6rXsuYuG7nOG6quG6ueG6tzQ84buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xS4bui4bui4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6BQ4buiw5ov4buew5pQI+G7nuG7nuG7ouG7olVSw5rhuqvhu55VUeG7oFEy4bui4buMMOG6pTxO4bqtxKhUUMOa4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhu4Ys4buc4bqrPuG7qjPhu5zhu6V7w5nhu5x4ezpi4buceTw1xah74buc4bqr4bqtw5k0POG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7ouG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pS4bui4bui4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5fDmeG6peG6q3s1NOG7muG7knh7O2Lhu5zhuqrhuq17LmLhu5zhuqrhurnhurc0POG7nD3hurnhurNA4buc4buHYsOZ4buc4bule8OZ4bucdzU0POG7nEA+NeG7nOG7hVhm4bucI8OqNDzhu5zhu4fhu6Y14bucNOG7qjPhu5zhu55V4buiUMOS4buc4buH4bqxe+G7nEA+YuG7nOG7h3vhu5wxPjXGrzQ84buc4bueVeG7oOG7nOG6q+G6reG6ueG6szQ84bucw5Xhuqvhurnhuq80POG7nD3hurnhuq80POG7nFLhu6Lhu4zhu6Lhu6Lhu6Lhu5wz4buQ4bqpYuG6peG7kuG7oOG7kC/huqli4bql4buSw5TDkuG7nEA24buc4bqr4bq54bq3NDzhu5zhuqs+4bumND7hu5zhu4VYZuG7nDF9NMOS4buc4bu4w5k14buc4bqnYsOZND7hu5wy4bum4bucPuG7pjXhu5w04bq54bqxQMOS4bucQMOdYuG7nDzFqEA+4buc4bu44buwQOG7nOG6p2LDmcOS4bucMsWoe+G7nEA24bucPsOZe+G7nDLhurHhuqXhu5wyw6lm4buc4bu4w5k14buc4bu4OEDhu5w0OjThu5w94bq54bqzQOG7nOG7h33hu5w0PuG6ueG7nOG6qzfDmeG7nOG6qz7hu6Y0PuG7nDQ+OeG7jOG7nOG7l+G6v8OZ4bucNMOZM+G7nEA24bucM+G6o+G6q+G7nOG7hzg0POG7nDJYYsOS4bucQMOjNDzhu5zhuqvDmTPhu5zhuqdiw5k0w5Lhu5zhuqU+fcOZ4buc4bqpw5li4bucMuG7puG7nD7huqHhu5zhuqkkNOG7nD5bND7hu5zhu7jhu6Q04bucNDxiZi7huqvhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7nCPhuqs+YjPhu7jhu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xRUuG7ouG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bugUOG7osOaL+G7nsOaUCPhu57hu57hu6Lhu55Q4buiU+G6q1VTw5pSVTLhu6Lhu4ww4bqlPE7huq3EqFRTUuG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4buGLOG7nOG6qz7hu6oz4buc4bule8OZ4buceHs6YuG7nHk8NcWoe+G7nOG6q+G6rcOZNDzhu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUVLhu6Lhu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buSeHs7YuG7nD3hurnhurNA4bucQD57w5nhu5wy4bumM+G7nOG7uMOZ4bucMT5i4buc4buHw6pA4buM4bucdj5i4bucQD59ND7hu5w8e+G7gcOZ4bucMuG7puG7nHk8YmY6NOG7nDN7O2Lhu5zhuqs+4bq34buc4bqq4bqtey5i4buc4bqqw6Phu5zhuqogND7hu5zhu6c14bumNDzhu5w9O+G7nHk8YmYoNOG7nHZ7M+G7nOG7h+G7puG7nOG6qj7hu6R74buc4bqrw6Phu5zhu6V7w5nhu5wjxJHhu5w+NeG7pjQ84bucPTvhu5x5PGJmKDThu5zhu6c14bumNDzhu4zhu5x2PmLhu5zhuqU+fcOZ4buc4bubw6E0POG7nOG6qz7hurfhu5zhuqrhuq3hur00POG7nOG6p2LDoEDhu5xAw6E0POG7nHk8YmYoNOG7nOG7huG7qjThu5x3w6pi4bucw5Xhuqs+WDThu5zhuqU+xJHhu5xAZcOZ4buceTxiZig04bucdnszw5Thu5zhu4fhu6bhu5x3aeG7nDQ+WDThu5xAw6E0POG7nHk8YmYoNOG7nOG7p+G7pDThu5zDlUA1NOG7nOG6q+G6rcOZe+G7nHk8YmYoNOG7nOG7pzXhu6Y0PMOU4buM4bucdj5i4buc4bqlPn3DmeG7nOG6qlhm4bucMuG7puG7nOG6q+G6rcWoe+G7nDJ9ND7hu5zhu4fhu6bhu5w0PuG7puG7nOG6teG7nEBlw5nhu5w8e8OZ4bucND5YNOG7nEDhu6RA4buc4bqnYsOZNOG7nOG6q+G6rcOhNDzhu5xANXvhu5wy4buqNDzhu5wzezti4buM4buceeG6r3vhu5w9WGbhu5w94bq54bqzQOG7nEA1e+G7nDLhu6bhu5xAw6E0POG7nOG6q+G6rVs0PuG7nOG7h+G7qjThu5w+NsOZ4buc4bqrWDPhu5wyezQ+4bucPeG7rkDhu5zhu7h7LuG6q+G7nEBlw5nhu5w0PuG7puG7nHk8YmYoNOG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5B7Mzzhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5p74buXJDThuqsk4bqt4bua4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5rhu4N7I+G6qz5P4bucVeG7ouG7ouG6peG7hcOT4bucPiR7PD7huqtP4bucUVLhu6LhuqXhu4XDk+G7muG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8vQCM04buM4bu4w5k14bqrPsOZND4+NcOZ4buM4buHNC8jJOG6qTHhuqs14bqlLzQk4buD4bqpL+G7oFDhu6LDmi/hu57DmlAj4bue4bue4bui4bueU+G7olXhuqvhu6BRw5pU4bueMuG7ouG7jDDhuqU8TuG6rcSoVFDhu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7muG7hizhu5zhuqs+4buqM+G7nOG7pXvDmeG7nHh7OmLhu5x5PDXFqHvhu5zhuqvhuq3DmTQ84bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlFS4bui4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5fDmeG6peG6q3s1NOG7muG7knk8NeG7pnvhu5wy4buqNDzhu5wzezti4buc4bqq4bqtey5i4buc4bqq4bq54bq3NDzDkuG7nD1bND7hu5zhu6V7w5nhu5x4ezpi4bucQMOpNDzhu5w94bq54bqzQOG7nOG7h2LDmeG7nOG7pXvDmeG7nHc1NDzhu5xAPjXhu5zhu4VYZuG7nCPDqjQ84buc4buH4bumNeG7nDThu6oz4buc4bueVeG7olHDkuG7nEBkNDzhu5zhuqs+4bq3e+G7nOG7h+G6sXvhu5zhu4d7LkDhu5zhu4VYZuG7nCPDqjQ84bucMT5i4bucMuG7qjQ84bucM3s7YuG7nOG6quG6rXsuYuG7nOG6quG6ueG6tzQ84buM4buc4bubWGbhu5wy4bum4bucNOG6r3vhu5zhuqs+4bq34buc4bqrPuG7pjQ+4bucPjXhu6Y0POG7nHk8YmYoNOG7nOG7l8OhNDzhu5zGoWLhu7Q04buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xRUuG7ouG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bugUOG7osOaL+G7nsOaUCPhu57hu57hu6Lhu55U4buew5rhuqtRUOG7nlRRMuG7ouG7jDDhuqU8TuG6rcSo4bueVVLhu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7muG7hizhu5zhuqs+4buqM+G7nOG7pXvDmeG7nHh7OmLhu5x5PDXFqHvhu5zhuqvhuq3DmTQ84bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlFS4bui4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5fDmeG6peG6q3s1NOG7muG7kuG7m1s0PuG7nCPDqjQ84buc4bqr4bqtOjThu5wz4bqj4bqr4bucMT5i4bucPVnhuqvhu5zhuq3huqM0PMOS4buc4bqrPjXhu6Q0POG7nD3hu6g0POG7nOG7h+G6sXvhu5wjey404buc4bqrfUA+4bucUFNRM+G7kOG6qWLhuqXhu5Lhu6Dhu5Av4bqpYuG6peG7kuG7jOG7nOG6qjfDmeG7nOG7m8Woe+G7nOG7m1s0PuG7nDzhuqEz4bucUuG7nDx7w5k0w5Lhu5zhu6Dhu5xAPuG7pHvDkuG7nCPhu6Z74buc4bugVTPDkuG7nOG6reG6ozQ84buc4bueUDPDkuG7nDzhuqEz4bucUOG7oOG7nEBYZuG7nEDhuqPhuqvhu4zhu5zhu4ThurnDmeG7nDF7w5nDkuG7nD1bND7hu5wy4bum4bucNOG6r3vhu5w+4bqje+G7nD444bql4bucQGXDmeG7nEDhu6RA4bucQD7hurtA4buc4bqp4buwQOG7nOG6q+G6rTU0POG7nD5iZi40w5Lhu5zhuqU+ZeG7nOG7h+G7puG7nDLhu6bhu5w04bqve+G7nD0h4buc4bqrYmYhNOG7nOG6p2JYNMOS4bucMmJmLjThu5zhuqdiWDTDkuG7nEBiNDzhu5xAWeG6peG7nOG6p2JYNOG7nD3huqN74bucQD414bucND7hu6bhu5x3OuG7jOG7nOG7m1hm4bucQMOpNDzhu5wy4bum4bucNOG6r3vhu5wyKMOS4buc4bqrO8OS4bucPuG6o3vhu5w+OOG6peG7nEBlw5nhu5wy4bumNDzigKbhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFJQUeG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bugUOG7osOaL+G7nsOaUCPhu57hu57hu6Lhu55VUFDhuqtVUVTDmlUy4bui4buMMOG6pTxO4bqtxKhTU8Oa4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rhu4Ys4buc4bqrPuG7qjPhu5zhu6V7w5nhu5x4ezpi4buceTw1xah74buc4bqr4bqtw5k0POG7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVeG7ouG7ouG7muG7nD4kezw+4bqrxKjhu5pSUFHhu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buS4bubWGbhu5wy4bum4bucM+G6o+G6q+G7nEDDoTQ84buc4bqr4bqtWzQ+4bucMXs7NOG7nOG6q+G6rWNA4bucNDw+LuG7nOG6qz5i4buy4bqr4buc4bu4LOG7nOG6qz474buc4buH4bqxe+G7nDQ+eyxi4bucM8avNDzhu5xAPsWoM+G7nDE+4buwQMOS4buc4bqrezQ+4buc4buFxq81w5Lhu5zhuqvhuq3DmTQ84buc4bqr4bqtfeG7nEDDnWLhu5wxaOG7jOG7nHk+4buBNDzhu5wzxq80POG7nEA+xagz4bucMT7hu7BA4bucNOG7pmbhu5w94bq54bqzQOG7nOG6qz4h4bucPnsuNOG7nOG6teG7nOG7h1vhu5w0NkDDkuG7nD3DnWLhu5xA4bukQOG7nOG7heG7puG7nD3DmXvDkuG7nDEm4buc4bu44bu0ZsOS4bucPeG6ueG6tzQ84bucI3ssM+G7jOG7jOG7jOG7nOG7lTo04bucQMWoND7hu5w9NsOS4bucQOG7pEDhu5wyezQ+4buc4buH4buy4bqr4bucND7hurnhu5zhuq3huqE0PMOS4bucMlg0w5Lhu5zhuq1kw5nhu4zhu4zhu4zhu5xAw6k0POG7nD3hurnhurNA4buc4bqr4bqtw5k0POG7nOG6q+G6rX3hu5w+O+G6q+G7nOG6qeG6u0Dhu5xAw6E0POG7nOG6pT5iw5Lhu5zhuqt7ND7hu5zhuqs74buc4buH4bum4buc4bqpezQ+4bucPeG6ozQ84buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xSUFHhuqXhu4XDk+G7muG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8vQCM04buM4bu4w5k14bqrPsOZND4+NcOZ4buM4buHNC8jJOG6qTHhuqs14bqlLzQk4buD4bqpL+G7oFDhu6LDmi/hu57DmlAj4bue4bue4bui4buew5rhu6BT4bqrVMOaU+G7osOaMuG7ouG7jDDhuqU8TuG6rcSoU1Phu57hu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7muG7hizhu5zhuqs+4buqM+G7nOG7pXvDmeG7nHh7OmLhu5x5PDXFqHvhu5zhuqvhuq3DmTQ84bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlJQUeG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buXw5nhuqXhuqt7NTThu5rhu5J2O+G6q+G7nEBZYuG7nDF7OzThu5zhuqvhuq1jQOG7nOG7h+G7puG7nDQ8Pi7hu5zhuqs+YuG7suG6q+G7nOG6q+G6rcOZNDzhu5zhuqvhuq194buc4bq14bucPVs0PuG7nOG7pXvDmeG7nHh7OmLhu5xANuG7nDPhuqPhuqvhu5wzw6B74buc4bqnYsOZNOG7nD4u4bucPuG7gWLhu5xA4bqv4buM4buc4bqow6rhu5w+4bume+G7nD43w5nhu5w8e+G7gcOZ4bucMXs7NOG7nOG6q+G6rWNA4buc4buH4bum4bucPXs6YuG7nDE+4buwQOG7nD7DmWbhu5w9YzQ84bucPuG6rzThu5wy4bum4bucPls0PuG7nOG6qz7hu6R74buc4oCcNOG6v8OZ4bucMXs7NOG7nOG6q+G6rWNAw5Lhu5w04bq/w5nhu5w9ezpi4bucMT7hu7BA4oCd4bucMuG7puG7nD3hu65A4bucPXshM+G7nOG7uMOZNeG7nOG6q+G6rWQz4buc4bqrNeG7pjThu5zhu7jhuqPhu5xAw6E0POG7nOG6q+G6rVs0PuG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5B7Mzzhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5p74buXJDThuqsk4bqt4bua4buc4bqp4bqrZjIkxKjhu5rhu4N7I+G6qz5P4bucVeG7ouG7ouG6peG7hcOT4bucPiR7PD7huqtP4bucUVLhu6LhuqXhu4XDk+G7muG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8vQCM04buM4bu4w5k14bqrPsOZND4+NcOZ4buM4buHNC8jJOG6qTHhuqs14bqlLzQk4buD4bqpL+G7oFDhu6LDmi/hu57DmlAj4bue4bue4bui4bug4bui4bugUOG6q1FVw5pVUTLhu6Lhu4ww4bqlPE7huq3EqFXDmlHhu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7muG7hizhu5zhuqs+4buqM+G7nOG7pXvDmeG7nHh7OmLhu5x5PDXFqHvhu5zhuqvhuq3DmTQ84bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlFS4bui4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5fDmeG6peG6q3s1NOG7muG7kuG6qj4kNeG7nEDhu6RA4bucPD574bucQD4l4bql4bucQDc04bucMsWoe+G7nEBlw5nhu5wjNzQ84bucPjjhu5x5PGJmKDThu5zhu6fhu4Fiw5Lhu5zhuqvDozQ84bucQOG6ozQ84bucPeG7qOG7nEA24bucUuG7nOG7h2LDmeG7nOG6q+G6rXssYuG7nHk8YmYoNOG7nOG6q+G6vTQ84buc4buHLOG7nOG7pXvDmeG7nHh7OmLhu5zhuqs74buc4bu44buke+G7nOG6q8Oj4buc4bqrezo0w5Lhu5w84bqhM+G7nOG7pXvDmeG7nHc1NDzDkuG7nHh7ND7hu5x4xag0PMOS4buc4bqqPnsuYuG7nOG6quG6rV3DkuG7nOG6qj7hu6Y0PuG7nOG6qj7hu6R74buc4buH4bum4buc4buVxq814buc4bubxah74buM4buceeG7qjPhu5zhu55V4bug4bugw5Lhu5zhu4diw5nhu5x4ezQ+4buceMWoNDzhu5zhuqvhuq01NDzhu5wyw5004buc4buHLOG7nOG7uOG7pHvhu5xmO+G6q+G7nD3hu6jhu5wy4bumM+G7nOG7uOG7pnvhu5wzezQ+w5Lhu5wz4bq14bucPcOdYuG7nOG7h+G6sXvhu5w0PuG7gTQ84bucQFhiT+G7nOKAnOG7m1nhuqvhu5xAPuG6u8OZ4bucMT594buc4bqrPns6NDzhu5zhuql7ND7hu5zhuq3DmeG7nOG6quG6rXsuYuG7nOG6q8OjL+G7nOG7hmI04bucPeG7sOG6peG7nEDhurnhuq80POG7nOG6qz7hurnhurc0POG7nOG6qznhu5zhuq1h4buc4bqrPuG7pDQ+4buc4buHYeG7jOG7jOG7jOKAncOS4bucQMOZ4bucNDzhurN74bucQMOhNDzhu5w94bq7QOG7nEBlw5nhu5x5PGJmKDThu5x2ezPDkuG7nOG6q+G6rXvhu5xYNOG7nDPGrzQ+4bucPVnhuqvhu5wyezQ+4buc4bqrPns6NDzDkuG7nOG6reG6oXvhu5wjw6o0POG7nOG7uHvDmeG7nDQ8w5lm4bucI+G6ueG6sXvhu5xAPlg04bucNGN74buc4bqqPns6NOG7nOG6qsOhNOG7jOG7nOG7hmLDmeG7nOG7lcavNeG7nOG7m8Woe+G7nDThu6oz4buc4buew5pQU+G7nEDDqTQ84bucPeG7qOG7nD0s4bucPcOhe+G7nEBYYuG7nD3DoHvhu5zhurXhu5w0PuG7puG7nOG6qz7hurfhu5w+OOG7nHk8YmYoNOG7nOG7p+G7gWLhu5w9IeG7nDw+e+G7nDQ+4bqx4buc4bqrw6Phu5zhuqt7OjThu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFXhu6Lhu6LhuqXhu4XDk+G7nD4kezw+4bqrT+G7nFJSw5rhuqXhu4XDk+G7muG7nOG6qeG6rUDEqOG7mi8vQCM04buM4bu4w5k14bqrPsOZND4+NcOZ4buM4buHNC8jJOG6qTHhuqs14bqlLzQk4buD4bqpL+G7oFDhu6LDmi/hu57DmlAj4bue4bue4bui4buiVOG7oFDhuqtRUsOaMlItw5lQ4buMMOG6pTzhu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7muG7hizhu5zhuqs+4buqM+G7nOG7pXvDmeG7nHh7OmLhu5x5PDXFqHvhu5zhuqvhuq3DmTQ84bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlJSw5rhu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buS4buV4bq7QOG7nMavND7hu5wjNeG7nDPhuqPhuqvhu5w0Pns74bql4bucxq80PuG7nDx7w5nhu5w0POG6ueG6t3vhu5zhuqQ+4buk4bql4bucQD7EkeG6peG7nOG6q+G6veG7nOG6q+G6rTo04bucQMOZNeG7nOG6q+G6reG6ueG6sUDhu5w04buqM+G7nOG7nsOaUVLhu5xAPjXhu5zhuqs+WWbhu5wy4buqNDzhu5wzezti4buc4bqq4bqtey5i4buc4bqq4bq54bq3NDzhu5zhuqdiZuG7nDPDoeG7nOG6rVnhuqvhu5zhu7gs4buc4bqrPjvhu5zhu4fhurF74bucND57LGLhu5xAw6E0POG7nOG6q+G6rVs0PuG7nDLhurE04bucND454bucPeG6ueG6s0Dhu5wxezs04buc4bqrPns74bqr4buc4bqnYmbhu5xAZeG7nDQ+4bq54buc4oCcMXs0PuG7nOG6qz7hu6Y0PuG7nOG7p2I74buc4bqrPmLhu5w0PjnigJ3hu4zhu5zhuqpiZuG7nDQ+ezo0w5Lhu5zhuqvhuq3Gr3vhu5zhuqdiw5nhu5w0PnssYuG7nOG7uHs7NOG7nEDDoOG7nDJdQD7hu5zhuqnhur/DkuG7nDQ+4buBNDzhu5wy4buqNDzhu5wzezti4bucI8OqNDzhu5zhuqvhuq06NOG7nOKAnDPGrzQ+4bucPVnhuqvhu5zhuqdiZ+G7nD7hurnhuq80POKAneG7nD3hu6jhu5zhu7hd4bucPmVm4bucPjXFqHvDkuG7nEA+IuG7nEA3NOG7nDQ8w6F74bucPVs0PuG7nEDDo+G7nOG7h+G7puG7nDQ+4buBNDzhu5wjWWLhu5zhuqt9QD7hu5w0LDThu5wzNjQ84buM4buM4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xRUuG7ouG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bugUOG7osOaL+G7nsOaUCPhu57hu57hu6JSUFFV4bqrVFVSUFEy4bui4buMMOG6pTxO4bqtxKhSU1Phu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7muG7hizhu5zhuqs+4buqM+G7nOG7pXvDmeG7nHh7OmLhu5x5PDXFqHvhu5zhuqvhuq3DmTQ84bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlFS4bui4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5fDmeG6peG6q3s1NOG7muG7kuG7p3suNOG7nDE+YuG7nDLhu6o0POG7nDN7O2Lhu5zhuqrhuq17LmLhu5zhuqrhurnhurc0POG7nOG7h+G7puG7nD1bND7hu5zhu6V7w5nhu5x4ezpi4bucPeG7qOG7nD3hurnhurNA4buc4buV4bqj4buc4buG4buqNOG7nD42w5nhu5zhuqo+w6E0POG7nOG6q3s04bucw5U0w5lm4bucMuG7puG7nOG7leG6o+G7nOG7huG7qjThu5w+NsOZw5Lhu5zhuqo+IeG7nOG6qz7DmTXhu5zhu4fhu6bhu5zGoWLhu5wyXUA+w5Thu5xAw6E0POG7nDQ+4buyNOG7nDLhu6bhu5zGoXvhu5zhuqt9QD7hu5wyXUA+4buc4bqp4bq/4buc4buH4buqNOG7nD42w5nhu5zhuqZiw6BA4bucPHvDmeG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu4ti4bqrPjXhuq3hu5rhu5Lhu5Dhuqnhuqvhuq01NDzhu5Lhu6c14bume+G7nOG6qj5i4bucLeG7nOG7pzXhu6Y0POG7nOG7m8OhNDzhu5Av4bqp4bqr4bqtNTQ84buS4buQL+G6peG7kg==

Hoài Thu - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]