(Baothanhhoa.vn) - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được huyện Thọ Xuân xác định là một giải pháp trọng tâm trong xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở. Do vậy, quá trình triển khai thực hiện, địa phương luôn chú trọng nâng cao chất lượng để phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Thọ Xuân

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được huyện Thọ Xuân xác định là một giải pháp trọng tâm trong xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở. Do vậy, quá trình triển khai thực hiện, địa phương luôn chú trọng nâng cao chất lượng để phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Thọ Xuân

Cổng làng Quần Lai, xã Thọ Diên.

Để tạo tiền đề cho việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thọ Xuân đã chú trọng triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh. Điển hình như chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12-1-1998 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23-6-2006 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về ban hành quy chế công nhận gia đình văn hóa, làng văn hóa... Cùng với đó, địa phương cũng tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH ở cơ sở.

Hơn 20 năm triển khai, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nếp sống mới, góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội, môi trường văn hóa, giáo dục và quan hệ ứng xử trong gia đình, cộng đồng. Từ phong trào này, việc xây dựng, giữ vững danh hiệu văn hóa đã trở thành mục tiêu, động lực phấn đấu của các địa phương. Việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được chú trọng; các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần được loại bỏ khỏi đời sống cộng đồng. Với việc thường xuyên tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cấp, phát huy vai trò của hệ thống tư pháp, ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, phong trào TDĐKXDĐSVH cũng góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; các công việc của xã, thôn, làng, khu phố đều được đưa ra bàn thảo, thực hiện theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.

Trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, công tác xây dựng gia đình văn hóa được huyện Thọ Xuân triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định, từ tổ chức đăng ký đến bình xét, công nhận, cấp giấy chứng nhận cho các hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa. Những nội dung được chú ý khi bình xét gia đình văn hóa là việc chấp hành luật pháp của Nhà nước về an toàn giao thông; gia đình không có người mắc tệ nạn xã hội, luôn hòa thuận và không xảy ra bạo lực; tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, sinh hoạt thôn, xóm, khu phố và tương trợ cộng đồng... Có thể nói, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của gia đình trong sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước; đồng thời, coi đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương gia đình điển hình tiên tiến. Cũng từ phong trào, nhiều câu lạc bộ đã hình thành, duy trì hoạt động hiệu quả, như câu lạc bộ ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo; câu lạc bộ gia đình văn hóa; câu lạc bộ không sinh con thứ 3.

Cùng với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng được địa phương gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội, giai đoạn 2016-2020”. Thông qua các hội nghị, lớp tập huấn, cuộc kiểm tra, các buổi làm việc với Ủy ban MTTQ, địa phương đã kịp thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng nhiều cách làm hay, sáng tạo từ cơ sở; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, hạn chế. Cùng với đó, các địa phương đã tổ chức thành công “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư hàng năm. Nhiều địa phương còn tổ chức ngày hội khu dân cư, liên khu dân cư trong xã nhằm tạo điều kiện để các khu dân cư được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giúp nhau trong cuộc sống, lao động sản xuất... Từ đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của khu dân cư, nâng cao đời sống Nhân dân. Bằng sự quyết tâm và nhiều cách làm sáng tạo, năm 2018, 36/36 xã trên địa bàn đã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2019, huyện Thọ Xuân được công nhận huyện nông thôn mới và hiện địa phương đang tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Xác định, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa, nhiều năm qua, huyện Thọ Xuân luôn quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Hiện địa phương có trung tâm hội nghị huyện, với diện tích 16.187m2 (gồm hội trường 400 chỗ ngồi và các phòng chức năng như thư viện, phòng lễ tân, bộ phận phục vụ); trung tâm thể dục thể thao huyện (gồm nhà thi đấu đa năng 1.000 ghế, sức chứa 2.000 khán giả; sân vận động huyện diện tích 17.000m2, khán đài 700 ghế). Bên cạnh đó, toàn huyện có 41 trung tâm văn hóa - thể thao xã và 5 nhà thi đấu đa năng cấp xã. Ngoài ra, hệ thống nhà văn hóa và khu thể thao thôn cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu hội họp và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao của Nhân dân. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục - thể thao quần chúng trên địa bàn huyện phát triển sâu rộng và trở thành một phong trào tự nguyện, tự giác, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Hiện toàn huyện có 292 câu lạc bộ thể dục - thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo là một trong những nội dung quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH. Những năm qua, với việc triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình an sinh xã hội, nên nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở; hỗ trợ vốn, giống, khoa học - kỹ thuật để sản xuất. Từ đó, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo...

Qua hơn 2 thập kỷ triển khai thực hiện, với nhiều kết quả đạt được, có thể khẳng định, phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Qua phong trào đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo nền tảng vững chắc để địa phương hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Trần Giang


Bài và ảnh: Trần Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]