(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 3 năm triển khai, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) ở tất cả các địa phương trong tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5ZExJFpLjfhu6BkYsSRaSg3w5Xhu6A34buyN33hu6Akxag44bugN1vhu7g34bugZFvhur8k4bugZijhu6Bj4buwN+G7oOG6qVtANuG7oOG7t+G7neG7t+G6qOG7lC9bUeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu6kmxagl4bue4buWQ8WoxJHhu6Bb4bqzN+G7oFPhu6A34buuNuG7oGRiXTw34bugNFvFqF3DleG7oOG7nVvDquG6szd94bugZGIgN1vhu6A24bq3XeG7oGjhu6zhu6A24bqvZOG7oGPhu7A34bug4bqpW0A24bug4buS4bu34bud4bu34bqo4buY4bugKuG7rOG7oCQ54bugY+G6vyThu6A1xag34bugZMOgxajhu6A24buqN1vhu6A2LMOV4bugYuG6rzd94bugNFtW4bqpw5Xhu6BbxJFp4bugKuG6rzd94bugY+G7h+G7oGbhu6g44bugJMSR4bqvJOG7oCThurvFqOG7oCThu7Dhu6BbKeG7oGRbw6M3feG7oCRbIjdb4bugZGIww5Xhu6Akxq8k4bugJOG7tOG6qcOV4bugJMavJOG7oDd94buoN1vDleG7oGRi4bqn4bugZFvhu6g3W+G7oDbhuq9k4bugfV3hu7Bd4bug4bqpW8av4bqp4bugKsOq4bqlJOG7oMOqxJHhu6BkXS434bugZGI4N33hu6Dhuqlbxq9k4bugZGJdPDfhu6A0XTdb4bugZCHhu6A34bqjN33hu6BkW+G6ozfDleG7oH1WN+G7oGbhurVd4bugaOG7smnhu6Al4buHN33hu6A34bqjN33hu6BkW+G6ozfhu6A24bq1XeG7oOG7kuG7tUThu7Phu5jhu6Dhuqfhu6Bk4bu0ZOG7oCThu7Dhu6Akxq8k4bugKjDFqOG7oOG6qVvDquG6szd94bugZGI4N33hu6BkMTdbw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmQmaGQtxag1XX034buM4bugJCY3ZCZi4buO4bue4buW4buUXTZ94bugJDXFqGNjTOG7nl3hu50mN2QmYuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bugw5lQUOG6qWjhu47hu6BbJl19W2Thu4zhu6BUw5rDmeG6qWjhu47hu57hu6BjYiRM4bueLy8kJTfDlD3FqDhkW8WoN1tbOMWow5RmNy8lJmM0ZDjhuqkvNyZnYy9SUlDDmi9SVFUlVFHhu6ZTVVRQZFRTw5lVUDVQw5Qz4bqpfcOSYkxT4bum4bue4bugxag1ZEzhu55ExJFpLjfhu6BkYsSRaSg3w5Xhu6A34buyN33hu6Akxag44bugN1vhu7g34bugZFvhur8k4bugZijhu6Bj4buwN+G7oOG6qVtANuG7oOG7t+G7neG7t+G6qOG7nuG7oGddJWRbTOG7nsOZUFDhu57hu6BbJl19W2RM4bueVMOaw5nhu57hu6Av4buW4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu53FqOG6qWRdODfhu57hu6BjZGk1Jkzhu55kJmhkLcWoNV19N+G7jOG7oCQmN2QmYuG7juG7nuG7lkPhu7A34bug4bqpW0A24bug4oCc4buzVjbhu6Bk4bqjNuG7oMO9LuG7oMawXcWo4oCd4bugKuG7rOG7oCrDquG6pSThu6Dhu6nhuq9d4bugKsSDN33hu6Dhu7fhu53hu7fhuqjhu6Ak4bu04bqp4bug4bqrxJHDoyThu6B9XcWo4bugJOG6ozd94bugN1vhu7g34bugKuG7qmThu6AkW8SRQDfhu6BV4bugY8WoOMOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bDveG7qOG7oDbhuq9k4bugZGI4N33hu6A3W+G7hTd94bugKuG6szfhu6BmMOG7oCThu7Thuqnhu6BbxJFpKTfhu6BkYl08N+G7oDRbxahd4bugY+G6tTbhu6Bm4buo4bugJDnhu6BbXSnEkeG7oOG6q8SR4buw4bugJMWoOOG7oOG7nVvDquG6szd94bugZGIgN1vhu6Dhu7fhu53hu7fhuqjDleG7oGQiN1vhu6AqITfhu6BkW8avN33hu6Dhu6YtUlBSUcOV4bugW8SRaSk34bug4bupOFc3feG7oOG7qTnFqOG7oCrhu6zhu6AkOeG7oFFS4bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6Aqw6rhuqUk4bugJOG6ozd94bugN1vhu7g34bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6Dhu7fhu53hu7fhuqjhu6BT4bugY8WoOOG7oGRi4bqn4bugNS43w5Thu6BCXS43feG7oH1dxahd4bugKjjhu6o34bugUlBR4bukLVJQUlDDleG7oCQ54bugw5nhu6Bj4buwN+G7oOG6qVtANuG7oCrDquG6pSThu6Aqxq83W+G7oH1dxq/DleG7oGgh4bqp4bugW+G7qjd94bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6Dhu7fhu53hu7fhuqjhu6Ak4bu04bqp4bugZDE3W8OV4bugZGI4N33hu6AqOeG7oCQ54bugUeG7oGPhu7A34bug4bqpW0A24bugKsOq4bqlJOG7oOG7qeG6r13hu6AqxIM3feG7oCrGrzdb4bugfV3Gr+G7oGgh4bqp4bugNTjhu6pd4bugRGLEkTd94bugw6rhurM3feG7oCrGrzdb4bugfV3Gr8OV4bugaCHhuqnhu6Bb4buqN33hu6BV4bugY8WoOOG7oOG7kjZWNuG7oGThuqM24bugw70u4bugxrBdxajhu5jhu47hu6BS4bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6BU4bugY8WoOOG7oGbhu6jhu6BU4bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6BT4bugY8WoOMOU4bug4bufPOG7oCQ54bugNCFk4bug4bqrxJHhu7Dhu6BkYi43w5Xhu6A3fcWoaeG7oGThu4Hhu6A0W13hu6A24bq1XeG7oGRiXTw34bugNFvFqF3hu6AkW8Oq4bqzN33hu6BkYiA3W8OV4bugW8SRaSk34bugKuG7rOG7oCRbMeG7oCrhu6o44bugRGLEkTd94bugZOG7sjbhu6BG4buuN+G7oFs5xajDleG7oERb4bqjN33hu6BkXTfDleG7oERbPOG7oGRbxag44bugZuG7qOG7oOG7o8SR4bugNTAkW+G7oFvEkWkpN8OV4bugZOG7uOG6qeG7oGRixJE3feG7oGTEkWkuN+G7oGRixJFpKDfhu6Bj4buyxJHhu6Bi4bqvN33hu6BmKOG7oDfhuq9d4bugJcSRN33hu6Dhu51bw6rhurM3feG7oGRiIDdb4bug4bu34bud4bu34bqo4buO4bugKsSDN33hu6BkW8OiXcOV4bugNcSDN33hu6B9Wz/huqnhu6BkxJFpLjfhu6BkYsSRaSg34bugZOG7ql3hu6Akxq8k4bugW+G6r13hu6A3fVsww5Xhu6Bb4bqvXeG7oGRb4buwOOG7oCThu7Thuqnhu6BbxJFpKTfDleG7oGjhu6zDleG7oGRb4bqjN+G7juG7oCTGryThu6AkxJHhuq8k4bugW8Oh4bqpw5Xhu6Bb4bqvXeG7oDd9WzDhu6Ak4bq7xajhu6Akxq8k4bugZOG6seG7oCRb4bq/JOG7oGjhu6zhu6Bb4bqvXeG7oC3hu6A3fVso4bugN31bXSnhuqnDlMOUw5Thu6BEYjg3feG7oCo54bugJFtl4bugZGLDoTd94bugZGLEkWkoN+G7oGThu7Bd4bugJMavJOG7oCThurPhu6AkWyHDleG7oCRbIjdb4bugY8avJFvhu6Ak4bq7xajhu6Dhu7Vb4buo4bugN8Oq4bq1JOG7oGYo4bug4budW8Oq4bqzN33hu6BkYiA3W+G7oOG7t+G7neG7t+G6qOG7juG7oOG6qVvhurHhu6A9XSE34bugJMavJOG7oDbhuqPhu6BbIDdbw5Xhu6Akxq8kW+G7oDXhu6g24bugW8WoaeG7oCThurvFqOG7oCTGryThu6Bk4bqx4bugJFvhur8kw5Xhu6Akxq/hu6A3W+G7sjfhu6BkW+G7hyThu6BbXSk34bugZFvhu6g3W+G7oCThuqM3feG7oOG7nVvDquG6szd94bugZGIgN1vhu6Dhu7fhu53hu7fhuqjDleG7oH054bqp4bug4bqpW+G7tjfhu6DhuqvEkeG7sDd94bugPcavw5Xhu6A0IWThu6A3w6Nd4bugZF0uxJHhu6BkW+G6ueG7oGPhu7A34bug4bqpW0A2w5TDlMOU4bugZOG7geG7oCo54bugKuG7rOG7oGThu6o44bugY+G6vyThu6A1xag34bugZMOgxajhu6Bi4bqvN33hu6Bi4busXeG7oGRiODd94bugZDjhu6g34bugWynhu6BkW8OjN33hu6AkWyI3W+G7oGRiMOG7oGThu4Hhu6BbxJFpKTfhu6AqITfhu6Ak4bqz4bugY+G6p8OU4bugQ+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6BkW8WoNuG7oH1dxajhu6Dhu51bw6rhurM3feG7oGRiIDdb4bug4bu34bud4bu34bqo4bugNFvhuqM3feG7oDd94buBN33hu6Aqw6rhuqUk4bugWzjhu6g34bugZFtdKTfDleG7oDfhu7I3feG7oCThu7Thuqnhu6Bm4buo4bugJDnhu6A3W10oxJHhu6AkW8SRaTw34bugPV0hN+G7oGQiJFvhu6Ak4buHJOG7oGYo4bug4bqrxJFp4bugNuG6o8OV4bugJFvhu7Rk4bugNcOq4bqlN33DleG7oOG6q8SRaeG7oGRiIDdb4bugY+G7sDfhu6BoxJHhu7Rkw5Xhu6AkWyHhu6A9XSE34bugJOG6vTd94bugN1vDquG7oDYjxJHhu6A24bus4bugPcWoOOG7oD0gw5Xhu6BbKeG7oGRbw6M3feG7oDdb4bu4N+G7oCVdKTfhu6BkW8Oq4bqzN33hu6BbXSnEkcOU4bug4bufWCThu6A9XSlk4bugZOG7tGThu6Ak4buw4bugJMavJOG7oGPhu7A34bug4bqpW0A24bugKsOq4bqlJOG7oCRb4bq/N33hu6A3W+G7uDfhu6Dhu7fhu53hu7fhuqjhu6AqKMSR4bugKuG7qmThu6BpLsSR4bugJOG7tsSR4bugZinhu6BjXTdb4bugxag34bugZDjhu6g34bugZFvhu4ck4bug4bqpW0A24bugZGLhuqfhu6A1LjfDleG7oDdbXSjEkeG7oGPhu7A34bug4bqpW0A24bugxq/huqnhu6Al4bq5N33hu6DhuqvEkWnhu6BkYiA3W+G7oGPhu7A34bugaMSR4bu0ZOG7oGRdLjfhu6BkXSE3w5Xhu6A3W8Oq4bugRl0mZMawauG6qMOV4bug4burQ+G7t8OV4bug4bupauG7neG7neG6qMOUw5TDlOG7oCo84bugZOG7qjjhu6Bixajhu6Bj4buwN+G7oOG6qVtANuG7oCRb4bu0ZOG7oDXDquG6pTd94bugJMWoOMOU4bug4bupXSnEkeG7oOG6q8SR4buw4bugNF03W+G7oGQh4bugJOG6u8Wo4bugJMavJOG7oGPhu7A34bug4bqpW0A24bugY8WoxJHhu6A0W13hu6Aqw6rhuqUk4bugJOG6ozd94bugN1vhu7g34bug4bu34bud4bu34bqo4bugZOG7rjd94bugNFs44buwN33hu6BSUE7hu6BjOOG7oGbhurVd4bugZGLDquG6tSThu6AqOcOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu53hur03feG7oDdbw6rhu6BbxJFpKTfhu6Dhu6k4Vzd94bug4bupOcWow5Xhu6A0W13hu6A9VmThu6Aq4bu2xJHhu6BkYl08N+G7oDRbxahd4bugJFvDquG6szd94bugZGIgN1vDleG7oFvhu7bEkeG7oFshZOG7oCTGryThu6BbxJFpKTfDleG7oGRbMOG7oGjhu6zhu6BkYi434bugKjDFqOG7oD3hu6g34bugZDE3W+G7oCrhu6zhu6AqQGnhu6A24buqN1vhu6Ak4bqjN33hu6Bkxq8k4bugZMSRaS434bugZGLEkWkoN8OV4bugaOG7smnhu6Al4buHN33hu6BbKeG7oGRbw6M3feG7oOG6q8SR4buwN+G7oDXDrcOV4bugKl0oxJHhu6Bb4buoN1vhu6Dhu51bw6rhurM3feG7oGRiIDdb4bug4bu34bud4bu34bqow5Xhu6A94bqx4bugY8SRN33hu6Bm4buoOOG7oGRb4buHJOG7oFtdKTfhu6A3W10pNuG7oGbhurnhu6Dhu51bw6rhurM3feG7oGRiIDdb4bug4buz4bq5JOG7oGRdLsSR4bug4bqrxJHDoyThu6B9XcWo4bugaOG7smnhu6Al4buHN33hu6Dhu7VE4buzw5Thu6Dhu7Phuq9k4bugY8Oj4bugW8SRaSk34bugKuG7rOG7oOG6qVvDo13hu6Bb4bql4bqp4bugZuG6tV3hu6BEYsOqw6I3feG7oOG7n+G7ql3hu6Bbw6Ek4bug4bu14bqjN33hu6A14buyNuG7oERbxq9d4bug4bu1fcSRaS43w5Xhu6BG4buuN+G7oOG6qVthN33hu6Dhu59dKMSR4bug4bqpW8OjXeG7oOG7nVvDquG6szd94bugZGIgN1vhu6Bo4buyaeG7oCXhu4c3feG7oOG7tUThu7Phu6BkMTdb4bugZOG6seG7oCRb4bq/JOG7oDXhurXhuqnhu6Bk4bu44bqp4bugW8SR4bu0N+G7oCRbOOG7oCTGryThu6Bb4bqv4bugY+G7sDfhu6BoxJHhu7Rkw5Xhu6A0XTdb4bugJTjFqDdbw5Xhu6Dhu6lESMOV4bugJMavN+G7oD3huq/hu6A34bqjN33hu6A3fVtdKeG6qcOUw5TDlOG7oGRiLjfhu6AqMMWo4bugPeG7qDfhu6A3W1c24bugfV3hurVd4bugZFtdKcSRw5Xhu6A34buyN33hu6Akxag44bugN1vhu7g34bugZFvhur8kw5Xhu6A0XSE34bugZFvhur8k4bugZijhu6Dhu51bw6rhurM3feG7oGRiIDdb4bug4bu34bud4bu34bqow5Xhu6Bbw6rhurU3feG7oCUjN+G7oGjhu7Jp4bugJeG7hzd94bug4bqpW8Oq4bqzN33hu6DGrzfhu6Bj4buwN+G7oGjEkeG7tGTDleG7oDRdN1vhu6AlOMWoN1vDleG7oCrhu643feG7oDTDreG7oGRbxag24bugfV3FqOG7oCRbw6rhurM3feG7oGRiIDdbw5Thu6DhuqrEkcWo4bugJOG6ozd94bugZMavJOG7oGRiXTw34bugNFvFqF3DleG7oGTEkWkuN+G7oGRixJFpKDfDleG7oGThu7jhuqnhu6BbxJHhu7Q34bugKuG7rOG7oH054bqp4bug4bqpW+G7tjfhu6A34buyN33hu6Akxag44bugN1vhu7g34bugZFvhur8k4bugJOG6u8Wo4bugN33DqsOiXeG7oCXhu7I3w5Xhu6Bk4buqOOG7oGPhu4fhu6BkW8OjN33hu6A3W+G7tGTDleG7oCrEgzd94bugZFvEkeG7uDfhu6Akxag44bugJOG6u8Wo4bugJOG7tOG6qeG7oOG6u2nDleG7oCRbIjdb4bug4bqrxJFpKDfDleG7oCTGryThu6A3feG7qDdbw5Xhu6Akxq8k4bugJTjFqDdb4bugN31bXSnhuqnDleG7oOG7qURIw5Xhu6Bb4bqv4bugfV3FqOG7oCogN1vhu6Bm4buo4bugPeG7qOG7oCQ4N+G7oDfhuqM3feG7oCXhu7I3w5Thu6Dhu51bw6rhurM3feG7oGRiIDdb4bugKuG7rOG7oCrDquG6pSThu6A3fcOqw6Jd4bugJeG7sjfDleG7oCU4xag3W+G7oDd9W10p4bqpw5Xhu6A3W10oxJHhu6Bk4bqx4bugW+G6peG6qeG7oGTGryTDleG7oOG7qURIw5Xhu6Ak4bqz4bugY+G6p+G7oGPhu7A34bugaMSR4bu0ZMOV4bugNF03W+G7oCU4xag3W+G7oCRb4bq74bugKuG6rzd94bugY+G7sDfhu6BoxJHhu7Rk4bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6BkWyY44bugJMavJOG7oGRdLsSR4bugJFsi4bugJOG6u8Wo4bug4bu34bud4bu34bqo4bugZuG7qOG7oGjhu7Jp4bugJeG7hzd94bugW8SD4bugY+G6s+G7oGRbxag24bugfV3FqOG7oCrGrzdb4bugfV3Gr+G7oGgh4bqp4bugW+G7qjd94bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6Dhu7fhu53hu7fhuqjDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bufw6Nd4bugZuG6tV3hu6Ak4bu04bqp4bugZDE3W8OV4bugxJDhu5vhu7Xhu6Phu6BkMTdb4bugKuG7rOG7oCRbMeG7oCrhu6o44bugJMavJOG7oCThurPhu6DhuqvEkcWoN+G7oD3GrzjDleG7oCrhu6hd4bugZGI4N33hu6BkMTdb4bugZOG7uOG6qeG7oGRixJE3feG7oGjhu7Jp4bugJeG7hzd94bugJMavJOG7oCRbxJFpLjfhu6A24bq5JMOV4bugZF03w5Xhu6A94buoXcOV4bug4bqpWzk3feG7oGPhu4fhu6BmKOG7oCRbw6rhurM3feG7oGRiIDdbw5Xhu6Bk4bu44bqp4bugZGLEkTd94bugZMSRaS434bugZGLEkWkoN+G7oGPhu7LEkeG7oGLhuq83feG7oGYo4bugN+G6r13hu6AlxJE3feG7oOG7nVvDquG6szd94bugZGIgN1vhu6Dhu7fhu53hu7fhuqjDlOG7oOG7n8SDN33hu6BkW8OiXcOV4bugJFsx4bugKuG7qjjhu6Akxq8k4bugY+G6p8OV4bugPcWoN8OV4bugN33hu6g3W8OV4bugJMavJOG7oFvEkWkpN8OV4bugZFsw4bugaOG7rMOV4bugZFvhu6g3W+G7oOG6qVvDo+G7oGTEkWkuN+G7oGRixJFpKDfhu6Dhu51bw6rhurM3feG7oGRiIDdb4bug4bu34bud4bu34bqo4bugZGIuN+G7oCTGryThu6BnJj1jXWQm4bugJOG6u8Wo4bugJMavJOG7oCrhurM34bugZjDDleG7oGjhu7Jp4bugJeG7hzd94bugZyY9Y11kJuG7oOG7nVvDquG6szd94bugZGIgN1vhu6Dhu7fhu53hu7fhuqjhu6Dhu5I4JDjhuqlkXTdbZFvFqDdbWzjFqMOUJDg2w5RmN+G7mOG7juG7oOG6qVvDo13hu6Bb4bql4bqp4bugZuG6tV3hu6Dhu5/hu6hd4bug4bqoW8avZOG7oGRbxag3W+G7oGbhu6jhu6BEYsSRaSg34bugWyA3W+G7oGQxN1vDleG7oDbhuq9k4bugY8Oj4bugJOG6s+G7oOG6q8SRxag34bugPcavOOG7oCRbIuG7oGjhu7Jp4bugJeG7hzd94bugJMavJOG7oCRbxJFpLjfhu6BkYsWoN33DleG7oCRbxJFpLjfhu6A24bq5JOG7oCo84bugZMSRaS434bugZGLEkWkoN+G7oGYo4bug4budW8Oq4bqzN33hu6BkYiA3W+G7oOG7t+G7neG7t+G6qMOV4bug4bqrxJHhu7A3feG7oD3Gr+G7oCTGryThu6Bj4buwN+G7oOG6qVtANuG7oGbhu6jhu6Akxq8k4bugKl08NuG7oD3Grzfhu6Bj4buwN+G7oOG6qVtANuG7oOG7t+G7neG7t+G6qMOU4bugROG6seG7oCRb4bq/JOG7oDXEgzd94bugfVs/4bqp4bugN+G6r13hu6AlxJE3feG7oGTEkWkuN+G7oGRixJFpKDfhu6BmKOG7oOG7nVvDquG6szd94bugZGIgN1vhu6Dhu7fhu53hu7fhuqjhu6Bm4buoOOG7oCTGryThu6Bb4bqvXeG7oDd9WzDDleG7oFvhuq9d4bugZFvhu7A44bugJOG7tOG6qeG7oGQxN1vDleG7oFvEkWkpN8OV4bugaOG7rMOV4bugZFvhuqM34buO4bugW8Oh4bqp4bugZFvhuqM34bugZuG7rjfhu6BbOcWo4bugZuG7qOG7oOG7nVvDquG6szd94bugZGIgN1vhu6Bo4buyaeG7oCXhu4c3feG7oOG7tUThu7Phu47hu6Akxq8k4bugJMSR4bqvJOG7oFvDoeG6qcOV4bugW+G6r13hu6A3fVsw4bugJOG6u8Wo4bugJMavJOG7oGThurHhu6AkW+G6vyThu6Bo4bus4bugW+G6r13hu6At4bugN31bKOG7oDd9W10p4bqpw5TDlMOU4bugKsOqxajhu6Akxq8k4bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6Dhu7fhu53hu7fhuqjhu6A1Ljfhu6Bj4buoN+G7oH1dxag44bugJTAkW+G7oGRbw6rhurM3feG7oDbhu6pd4bugKl0pN+G7oGThu4Phu6Ak4bq7xajhu6Dhu5vDqsSR4bugKl0pN+G7oEZdKWThu6Dhu7XFqDbhu6Bm4buo4bugZGIuN+G7oGPhu6g34bugZFvDquG6szd94bugNuG7ql3hu6AqXSk34bugZOG7g+G7oOG7kmdnZ8OUNcWoN303fVsmZFvFqDdbWzjFqMOUZjfhu5jDlMOUw5Thu6AqPOG7oOG6q8SR4buwN33hu6A9xq/DleG7oH1d4bq1XeG7oGRbXSnEkcOU4bugxJDhu5vhu7Xhu6Phu6BkMTdb4bugKuG7rOG7oCThu4Phu6Akxq834bugPeG6r+G7oGRbxJHhuq8k4bugQ+G6p+G7oOG7teG6ozd94bugN31bXSnhuqnhu6Bm4buo4bug4bqoW8avZOG7oGRiXTw34bugN+G6ozd94bugZFvhuqM3w5Xhu6BG4buuN+G7oOG6qVthN33hu6Dhu59dKMSR4bug4bqpW8OjXeG7oOG7nVvDquG6szd94bugZGIgN1vhu6Bo4buyaeG7oCXhu4c3feG7oOG7tUThu7Phu6BkMTdb4bugZFvFqDbhu6B9XcWo4bugJMOpN33hu6Dhu5844buoN+G7oCThuqM3feG7oGTGryThu6Ak4bq7xajhu6BEYsSRN33hu6DDquG6szd94bugKl3hu6BkW8WoNuG7oOG6q8SRxag34bugW8OhJOG7oGThu7jhuqnhu6A0XTdb4bugN31bXSk24bug4bu3RuG7t+G6qOG7oOG7kjbhurdd4bugNeG7qDd94bugNuG6r2Thu6Bj4buwN+G7oOG6qVtANuG7mOG7oGThu6pd4bug4bu1W+G7uGThu6Dhu5vhu7A3w5Xhu6Dhu7dE4bu34bqo4bug4buSNuG6t13hu6Ak4bqvN33hu6AqxIM3feG7oDbhuq9k4bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu5jhu6Bk4buqXeG7oERbxq9d4bugw73FqDfDlOG7oEThurHhu6AkW+G6vyThu6Akxq8k4bugKjjhu6g34bugZFvFqDbhu6DhuqvEkcWoN+G7oFvDoSThu6Bk4bu44bqp4bugNF03W+G7oDd9W10pNuG7oGThu6pd4bugJMavJOG7oGQxN1vhu4zhu6DhuqrEkeG7sDd94bug4bu1XTdbw5Xhu6Dhu7VdN1vhu6Dhu5sgN1vDleG7oOG7m1Yk4bugxrBdxag3fcOV4bugQ+G6szfhu6DDvcWow5Xhu6Dhu6nhu6jhu6BEMjdbw5Xhu6Dhu5shN+G7oERiJsOUw5TDlOG7oDdbVzbhu6B9XWXhuqnhu6Akxq8k4bugJOG7tOG6qcOV4bugJMavJOG7oDd94buoN1vDleG7oCTGryThu6AqMMWo4bug4bqpW8Oq4bqzN33DleG7oCTGryThu6AkW+G6u+G7oGRbPOG7oFtdPMSR4bugKsOq4bqlJOG7oDbhurkk4bugKiIkW8OV4bugw63hu6A3fVsyxajDleG7oGThu7Y24bug4bqrxJHFqDfhu6BkYsOhN33DleG7oDfhuq9d4bugJcSRN33DleG7oCTGryRb4bugZFvhur8k4bugZGJdPDfhu6A0W8WoXeG7oGRb4buHJOG7oFtdKTfhu6Dhu51bw6rhurM3feG7oGRiIDdb4bug4bu34bud4bu34bqow5Thu6Dhu7PDol3hu6Akxq8k4bugJFvEkWkuN+G7oH1dxajhu6Dhu7fhu53hu7fhuqjhu6BEYsSRN33hu6DDquG6szd94bugZijhu6B9XeG6tV3hu6BkW10pxJHhu6Bk4buqXeG7oFPhu6Bb4bqvXeG7oDd9WzDhu6Ak4bu04bqp4bugZDE3W8OV4bugUsOZ4bugW+G6r13hu6A3fVsw4bugJOG7tOG6qeG7oFvEkWkpN+G7oCRbOOG7oFTDlOG7pFRV4bugNcOq4bqlZOG7oCTGrzfhu6A94bqvw5Xhu6AkW8SRaS434bugZl0uN+G7oCTGryThu6Bj4bqnw5Xhu6A3feG7qDdbw5Xhu6Bb4bqvXcOV4bugKjjhu6g34bugZFs84bugJOG7tOG6qeG7oGQxN1vhu47hu6A14busN1vhu6Aq4buqOOG7oCThu7Thuqnhu6BbxJFpKTfhu6Bm4buo4bugZGLDquG6pzd9w5Xhu6DhuqlbOeG7oOG6qVthN33DleG7oD3FqDfDleG7oDd94buoN1vDleG7oFvhuq9dw5Xhu6AqOOG7qDfhu6BkWzzhu6Ak4bu04bqp4bugW8SRaSk34buO4bugPSLhu6BkW8Oq4bugKuG7sDd94bug4bq7acOV4bugJFvhurvhu6BkMCRbw5Xhu6DhuqlbOeG7oCRb4bq74bugZDAkW+G7oMSQ4bub4bu14bujw5Xhu6Akxq834bugPeG6r8OV4bugJOG6ozd94bugJFvhur8k4bugN+G6ozd94bugN31bXSnhuqnhu6Akxq8k4bugaOG7rMOV4bug4bqpW8Oqw6I3fcOV4bugZFsw4bugZGLhu7Q3w5Xhu6B9XcavNuG7oCrDoyThu6Akxq8k4bugJTjFqDdb4bugN31bXSnhuqnDleG7oOG7qURI4bugJTAkW+G7oGbhurnhu6A34bqjN33hu6A3fVtdKeG6qeG7oGbhu6jhu6Akxq8k4bugZOG6seG7oCRb4bq/JMOV4bugJMav4bugN1vhu7I34bugJDnhu6A1XS434bug4bqrxJHFqDfhu6AqITfhu6Dhu51bw6rhurM3feG7oGRiIDdb4bug4bu34bud4bu34bqow5Thu6BEYjg3feG7oFLhu6A34buuNuG7oOG7klJQUeG7pi1SUFJQ4buYw5Xhu6BkMTdb4bugKuG7rOG7oGThurHhu6AkW+G6vyThu6BV4bugNeG6teG6qeG7oGThu7jhuqnhu6BbxJHhu7Q34bugNF0hN+G7oGRb4bq/JMOV4bug4bqpW+G6seG7oD1dITfhu6AkWyI3W+G7oGPGryRbw5Xhu6Dhuqlbxq/huqnhu6A1xJHhu7hk4bugZuG7qOG7oDRdITfhu6BkW+G6vyThu6Bk4bqx4bugJFvhur8k4bugZFvhu4ck4bugW10pN+G7oOG7nVvDquG6szd94bugZGIgN1vhu6Dhu7fhu53hu7fhuqjhu6AkWzjhu6DDmsOZVeG7oFvDoSThu6BmXS434bugNeG7qOG7oCTGrzfhu6A94bqv4bugJOG7tOG6qeG7oGQxN1vDleG7oFvEkWkpN8OV4bugaOG7rOG7oGbhu6jhu6BU4bugNeG6teG6qeG7oGThu7jhuqnhu6BbxJHhu7Q34bugJFs44bugVFFQ4bugW8OhJOG7oGZdLjfhu6A14buo4bugNeG7rDdb4bugKuG7qjjDleG7oDdb4buyN+G7oGZdLjfhu6Ak4bq7xajhu6Akxq8k4bugJTjFqDdb4bugN31bXSnhuqnDleG7oGThurHhu6Bb4bql4bqp4bugZMavJMOV4bug4bupREjDleG7oFvhuq/hu6Bj4buwN+G7oGjEkeG7tGTDleG7oDRdN1vhu6AlOMWoN1vhu6BkW8WoNuG7oH1dxajhu6Dhu51bw6rhurM3feG7oGRiIDdb4bug4bu34bud4bu34bqow5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7nTnhu6BkWzzhu6A3OV3DleG7oCRbw6rhurM3feG7oGRiIDdb4bugPcOq4bq1JOG7oCrhu7bEkeG7oCrhu6zhu6A0W8WoXeG7oGRbxq8k4bugKsOq4bqlJOG7oDXhuqVd4bugZFsh4bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6AqWCThu6BkYsOqN33DleG7oCpYJOG7oFvhu4XEkeG7oCThurvFqOG7oGThu4E3feG7oCowxajhu6Dhuqlbw6rhurM3feG7oGRiLjfhu6AqMMWo4bugPeG7qDfhu6BkMTdb4bugKjzhu6Dhuqlbxq9k4bugZGJdPDfhu6BkW+G7qDdb4bugJMavJOG7oGPhu7A34bug4bqpW0A24bug4bu34bud4bu34bqow5Thu6Dhu7NdKDfhu6A3ZV3hu6Dhuqlbxq9k4bugZGJdPDfhu6Akxq8k4bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6AqWCThu6Bj4buwN8OV4bugN1vDquG7jOG7oDbhu643feG7oDRb4bqjw5Xhu6Alw6rhuqUk4bugNV0pxJHDleG7oDZdITfhu6AlODd9w5Xhu6B94buqOOG7oDch4bqpw5Xhu6A24bu4ZOG7oDg3fcOV4bugPeG6r2Thu6BjVjfhu6Al4buyacOUw5TDlOG7oEbDqTd94bugPV08N+G7oGThu7jhuqnhu6BkYsSRN33hu6Dhuqlbxq9k4bugZGJdPDfhu6Akxq8k4bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6AkOeG7oDXhuqVd4bugZFsh4bugN1vDquG7jOG7oDfDquG6tSThu6A2VjbDleG7oDZWNuG7oGThuqM2w5Xhu6A2Vjbhu6BkP+G6qeG7juG7oGPhu7A34bug4bqpW0A24bugZOG7geG7oCQ5XcOV4bugJMavJOG7oGPhu7A34bug4bqpW0A24bugJFsh4bugPV0hN+G7oGThu4Hhu6BkW+G6u2nDleG7oFvhu7Bd4bugY+G7sDfDlOG7oEbDqTd94bugKsSDN33hu6A9Vzd9w5Xhu6BkYsSRN33hu6AlxJHhu6DDqsSR4bugZF0uN+G7oOG6qVvGr2Thu6BkYl08N+G7oCTGryThu6Bj4buwN+G7oOG6qVtANuG7oGPhu7A34bugaMSR4bu0ZOG7oGRbJjjhu6DhuqvEkWnhu6BkYiA3W+G7oEZdJmTGsGrhuqjhu6A3W8Oq4buM4bugJcOqxajhu6Bm4buoN33DleG7oCXDqsWo4bugNcOq4bq1XeG7juG7oCTGryThu6Bj4buwN+G7oOG6qVtANuG7oCRbIeG7oD1dITfhu6A3W8Oq4buM4bugJeG7tsSR4bugNeG7qiTDleG7oDQ6OOG7oDXhu6ok4buO4bugJMavJOG7oGPhu7A34bug4bqpW0A24bugJDnhu6A14bqlXeG7oGRbIeG7oDdbw6rhu4zhu6B94buqOOG7oGQ74bug4buf4bqjN33hu6BD4bqzN8OV4bugfeG7qjjhu6A3IeG6qeG7oOG7qeG7qOG7oERixJE3fcOV4bugYsOq4bqlxJHhu6Dhu7V9xajhu6BD4bqzN+G7oGbhu6jhu6Akxq8k4bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6A3feG7qDdb4bugN31bKOG7oDfhuqM3feG7oGRb4bqjN8OUw5TDlOG7oOG6qsSRxajhu6A0W+G7sDjhu6Bjxq9kw5Xhu6Aqxq83W+G7oH1dxq/hu6Bj4bqz4bugPeG6r8OV4bugJTjFqDdb4bugY8Oj4bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6BjxajEkeG7oDRbXeG7oCrDquG6pSThu6Ak4bqjN33hu6A3W+G7uDfhu6Dhu7fhu53hu7fhuqjhu6Bk4buuN33hu6BkYsOq4bqnN33hu6A9IDdb4bug4bqrxJHhu7I34bugZGIuN+G7oFFVTsOV4bugJDnhu6A3W+G7hTd94bugKuG6szfhu6BmMOG7oGThu643feG7oCU4xag3W+G7oGPDo+G7oH3hu7Thuqnhu6Aq4bqjXcOV4bugN1vDquG7jOG7oOG7qURI4bugN+G6ozd94bugNeG7sjbhu6A3fVtdKeG6qeG7oOG7myA3W+G7oEPhurM3w5Xhu6Dhu6lESOG7oCUwJFvhu6Bm4bq54bugY+G7sDfhu6BoxJHhu7Rk4bugNl0hN+G7oH3hu6o44bugRFvhu643feG7oMO9ODd9w5Xhu6Ak4bqz4bugY+G6p+G7oCrhuqM3feG7oGnhu6DhuqrEkcWoN33hu6BqN1vDlMOUw5Thu6Dhu7VbXSjEkeG7oGRbw6rhurM3feG7oFtdKcSR4bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6Aq4bus4bugZOG7qjjhu6DEkWnhu6BkIjfhu6Aqw6Nd4bugZuG6tV3hu6A3fcOqw6Jd4bugZF0uxJHhu6Alw6k3feG7oGRiODd94bugZuG7qOG7oDd9OOG7qF3hu6A3w6rhurUkw5Xhu6A3W8Oq4buM4bugN8Oq4bq1JOG7oDZWNsOV4bugNlY24bugZOG6ozbDleG7oDZWNuG7oGQ/4bqp4bugw70u4bugxrBdxajhu47hu6A9xq83W+G7oH3FqF3hu6DDveG7sjbhu6BEW1Y2w5Xhu6A24bu4ZOG7oDg3feG7oOG7qcOq4bqnN33hu6Dhu6k4xajDleG7oCTFqDbhu6Dhu5/DqsOiN33hu6Dhu53FqDdbw5Xhu6Akxag24bugaOG7rOG7oOG7nzjhu6hd4bug4bu1W8Oq4bugSMSR4buyN+G7juG7oDZdITfhu6B94buqOOG7oERb4buuN33hu6DDvTg3feG7juG7oGRi4buo4bug4bupOOG7qDd94bugRFvhu7A44bug4buz4bqvJOG7juG7oDXGr+G7oGjhuqM3feG7oCThu7A24bugNeG7qjdbw5Xhu6A3feG7sjbhu6AkW+G7sjfhu6Dhu7Phuq8k4bugRl0pZMOUw5TDlOG7oEQiN1vhu6BbIWThu6A34buuNuG7oFJQUlHDleG7oGQ44buoN+G7oGQxN1vhu6AkOeG7oFFV4buk4bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6Dhu7fhu53hu7fhuqjhu6Ak4bu04bqp4bugZDE3W8OV4bugZGI4N33hu6AqOeG7oCQ54bugUeG7oGPhu7A34bug4bqpW0A24bugKsOq4bqlJOG7oCThuqM3feG7oDdb4bu4N+G7oGPhu7A34bug4bqpW0A24bug4bu34bud4bu34bqo4bugVeG7oGPFqDjhu47hu6Aq4bq/N33hu6BkW+G6v+G7oFFQ4bugJOG7sOG7oDfDquG6tSThu6BmKOG7oGPDo+G7oDXDquG6pTd94bugY+G7sDfhu6DhuqlbQDbhu6Dhu7fhu53hu7fhuqjhu47hu6A14buo4bugUS9RUeG7oGQxN1vDleG7oGRb4buoN1vhu6Dhuqlbw6Phu6AkOeG7oGPhu7A34bug4bqpW0A24bug4bu34bud4bu34bqo4bugVeG7oGPFqDjhu47hu6Aqw6rhuqUk4bugRFvhurvhu6Bkw6rhurU3feG7oOG7nVsiN1vhu6Dhuqlb4bq74bugZFg3feG7oOG7m1c3feG7oDRbJjfhu6AkOeG7oGRb4buoN1vhu6BkIiRb4bugaMSR4bu0ZOG7oGNWJOG7oGRiODd94bugZFvhu4ck4bugW10pN+G7oOG7nVvDquG6szd94bugZGIgN1vhu6Dhu7fhu53hu7fhuqjDleG7oOG7m+G6r+G7oOG7teG6ozd94bugN31bXSnhuqnhu6Bm4buo4bug4bqoW8avZOG7oGRiXTw34bugN+G6ozd94bugZFvhuqM34bugZFg3feG7oOG7m1c3feG7oDRbJjfhu6AkWzjhu6Akxq8k4bugJFvhurvhu6BkWzzhu6BkXS7EkeG7oD1dPMSR4buO4bug4budW+G6u+G7oGQwJFvhu6DEkOG7m+G7teG7o+G7oGQxN1vhu6BkWDd94bug4bubVzd94bugNFsmN+G7oCRbOOG7oFFQ4bugZOG7uOG6qeG7oGRbPOG7oGbhu6jhu6BSUuG7oCTGr+G7oDdb4buyN+G7oCQ54bugZFvhu6g3W+G7oGQiJFvhu6BkYjg3feG7oGRb4buHJOG7oFtdKTfhu6Dhu51bw6rhurM3feG7oGRiIDdb4bug4bu34bud4bu34bqo4bugfV3FqF3hu6AqOOG7qjfhu6BSUFHhu6QtUlBSUMOUw5TDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpasSRZFs4YuG7nuG7luG7m+G7qF3hu6Bm4buo4bug4buwN1vhu4zhu6BE4bqj4bug4bujxJE3feG7lC/huqnhu5Y=

Bài và ảnh: Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]