(Baothanhhoa.vn) - Xác định hoạt động “tín dụng đen” là nguồn gốc nảy sinh các vấn đề xã hội phức tạp và các loại tội phạm, thời gian qua, lực lượng công an Thanh Hóa từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”, từng bước kiềm chế hiệu quả loại tội phạm này, góp phần làm trong sạch địa bàn.
4buh4bq84bulw7rhurJIdsagxqDhu4914buYw6rDiuG7mkjhuqR1cMOq4buW4bqiw43Dunfhu5jDuuG7mk/DisO64buY4bq8eUnDuuKAnMOq4bq+w43DuuG6tOG7oMON4bq6w7rDguG6pMON4oCd4buVw7rhuqPhurzEgsONw7rhurTDisSQw43DuuG7pHjDusWow5rDukjhu6jDuuG7ozt4w4rDuuG6suG7nE3DiuG7n+G7lcO64bqhecON4bq8w7rhu5p2xq/DuuG7pHjDuuG7muG7lsOKxJDhu5rDusOCReG7oS/hurzhu6Vw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYM+G6pHbhurR1cGp34bqyw7rDguG7hsON4bq8w7rhurzDjHnhu5rDusOCT8ON4bq6w7rigJzhu5rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3Dukh4w7rDjeG6uuG7nE7DjcO64bq6TeG6ssO6w43Dvcavw7rGoMOKw43hurzDuuG6snfhurLDuuG7pOG6osONw7rDgkTDusWo4buzw7rhurxPw4rDuuG7mOG6vFPhurLDuuG7mnnhu5jDuuG7pHjDuuG6snfhurLDukjDjHnDisO64buaT8OKw7rhu5jhurx5Scahw7rhu5rhurzDlcOKw7rhurrDinbDjcO64buU4bucdsahw7pIVeG6ssO6SFLDlMON4bq6w7rhurJMw43hurrDunbDjcO6w6rhurx2w43hurzDujPhu4p2w7rhu5pUw7rhu5rhu4LDjeG6vMO6w4JDw43DuuG6suG7jMO6xqDhu5DDusOC4buzw7rhurLhurxQw7rDgk/DjeG6usO64bua4buWw4pFw43Dukfhurx2w4rDusOCTsON4bq6w7rhurZPw7rhurJ34bqyw7rhurbDisSQw43DuuG7mOG6vHfhu5jDusON4bq64bq8w4rEkOG7mMO64buk4bugxqHDusOC4bqi4bucw7rhu5rhu5Z2w43hurzGocO6w4LDikThu5zDuuG7muG7lnbDukh4ScO64buWS8ahw7rFqMOaw7pI4buow7rDjeG6uuG6vMOKQknDuuG6snfhurLDusOCTcOKw7rhu5pSw5TDjeG6usO64buY4bq8eUnDuuG7mk/DisO6SMOKQsONw7rhu5Thu5x2w43DusOCQ8ONw7rigJzhu5rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3GocO64buaVMON4bq6w7rhurZS4buO4bqyw7pHw4pEScO64bqy4bq8Q8O64bq8w4rEkOG7nMO64buU4bucw73DukjDjHnDisO64buaT8OKw7rhu5jhurx5ScO6w414xq/GocO64bq64buK4buYw7rhu5jhurzDg8ONw7pIeEnDuuG7muG7lsOMw43hurrDusageeG6suG6vMO6w4Lhu4Z2w7rhurZ4w43hu5vhu6Ev4buYcOG7oeG6tMOK4bukw7rhurJIdsagxqDhu4914bq04buW4bqkSHbhu5rhuqThurR1cOG7ocag4bua4buWw4zDjeG6unDDqsOKw43DukjDikLDjcO64buU4bucdsON4buV4buhL8ag4bua4buWw4zDjeG6unDhu6Hhu5xIw7rhurJIdsagxqDhu4914buaw4rhu5pI4bqkLcOMw41Ixq91cOG7oUjDinDhu6HGoOG7muG7lsOMw43hurpw4buhdsO64buaw4rhu5pI4bqk4buPdcOq4buW4bqiw43Dunfhu5jDuuG7mk/DisO64buY4bq8eUnDuuKAnMOq4bq+w43DuuG6tOG7oMON4bq6w7rDguG6pMON4oCd4buVw7rhuqPhurzEgsONw7rhurTDisSQw43DuuG7pHjDusWow5rDukjhu6jDuuG7ozt4w4rDuuG7p+G7n+G7lcO64bqj4bq8w5nDjeG6usO64oCc4bqyw4zDjcO6SU7DiuKAncO64bub4bub4bubdcO64bq84buW4bqk4bq44buPdS/hu5rhu5Z2w40tduG7mC3hu5rDjMOKLeG7mOG6vHZJLeG7msOKw40t4bq04bucw43hurot4bq04bqkw40tw43hurx2w40t4bq0w4rhuqTDjS3hu6R2LcWo4bucLUjGry3hurZ2w4ot4bunLcON4bq84bucw43hurot4bqyw4zDjS1Jw4zDii3hurLhu5x2LeG7msOKw40t4bq04bucw43hurot4bq04bqkw40t4bukdi3hurzhuqQtSOG7nMavLUfhurzDjMONLUjhu5zDjMON4bq6LeG7peG7reG7pcawxrDhu6vhu5vhurzhu5pJdXDDquG7luG6osONw7p34buYw7rhu5pPw4rDuuG7mOG6vHlJw7rigJzDquG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAneG7lcO64bqj4bq8xILDjcO64bq0w4rEkMONw7rhu6R4w7rFqMOaw7pI4buow7rhu6M7eMOKw7rhu6fhu5/hu5XDuuG6o+G6vMOZw43hurrDuuKAnOG6ssOMw43DuklOw4rigJ3DuuG7m+G7m+G7m+G7oS92cOG7oS/GoOG7muG7lsOMw43hurpw4buhL0jDinDhu6Ev4bucSHDhu6HhurTDiuG7pMO64bqySHbGoMag4buPdeG6skjhu5Z1cOG7oS/hurTDiuG7pHDhu6Ev4bq0w4rhu6Rw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cOG7ocOKSeG6usO64bqySHbGoMag4buPdeG6tOG7muG6vOG7nEnhurbDusOKLOG6pMON4bua4bqk4buWdcO6xqDhu5rGr0jhuqThu4914bumw4rhurThu5rhurzhu5XDuuG7scO5w7nhu5jFqOG7l8O64bq84bqkw4rhurrhurzhu5rhu5XDuuG7qeG7p+G7qeG7mMWo4buXdcO6xqDhu5bhurLhu491Ly/hurLhurTDjeG7m+G6tnbDjOG7muG6vHbDjeG6vOG6vMOMduG7m+G7pMONL+G6tOG6pMagR+G7msOM4buYL8ON4bqk4bumxqAv4bunxanhu6Xhu6Uv4bul4bux4bux4bq0w7nhu6XGsOG7p+G7pcaww7nhu5rhu6nhu6vGsOG7pcO5SMO54bubRuG7mOG6uuG7meG7luG7j8Wp4bun4butdcO6dkjhu5rhu491w6rhu5bhuqLDjcO6d+G7mMO64buaT8OKw7rhu5jhurx5ScO64oCcw6rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3hu5XDuuG6o+G6vMSCw43DuuG6tMOKxJDDjcO64bukeMO6xajDmsO6SOG7qMO64bujO3jDisO64bqy4bucTcOK4buf4buVw7rhuqF5w43hurzDuuG7mnbGr8O64bukeMO64bua4buWw4rEkOG7msO6w4JFdcO64bumw4rhurThu5rhurzhu4914buxw7nDuXXDuuG6vOG6pMOK4bq64bq84bua4buPdeG7qeG7p+G7qXXDui9w4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5gsduG7mOG7msOKw4zDjXVww6BV4bqyw7pIUsOUw43hurrDuuG6skzDjeG6usO6dsONw7rhu5rhu5zGr0LDjcO64bua4buW4bucxq9Ew43DuuG6suG6vMOMw7rhuqPhurzhuqDDjcO64bq04bqgw43DuuG6ssO9w43hurzDuuG6usOKd+G6ssO64buk4buOw4rDuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrGocO64bua4bq8UMO6w4LDjHnDjcO64bqyUHbDuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrDuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAneG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cOG7ocag4bua4buWw4zDjeG6unDhurnhu5zGr0Phu5rDukjDisSQ4buaw7rhu5rhu5bDisSQ4buaw7rFqOG7inbhu5vhu5vhu5vhu6EvxqDhu5rhu5bDjMON4bq6cOG7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cMOq4bq8VeG6ssO64bq8w4rEkMONw7pHQ8O64bq8w4x54bqy4bq8w7rhurJQdsO6MsOKd0nDusOCTeG6ssO6LEzDjeG6usO6dsONw7rhu5rhu4LDjeG6vMO6w6rhurx2w43hurzDujPhu4p2w7rhu6REw7rhu5jhurzhu4jDjeG6usO6w43hurpUdsO64buaT8OKw7rhu5jhurx5ScO64bukeMO64bukw4rDuuG7mOG6vHlJw7rhu5jhurx34buYw7pI4bucxILhu5rDukjDikLDjcO64buU4bucdsONw7rDgkPDjcO64bq8w4x54buaw7rDgk/DjeG6usO64oCc4bua4bq+w43DuuG6tOG7oMON4bq6w7rDguG6pMON4oCdxqHDusOp4bq84buIw43hurrDuizDvcON4bq8w7rGoHfhu5rDujPhu4DDjeG6vMO6xqBVw7rhu5jhurxNw4rDuuG6vMOU4buYw7rhu6Thu47DisO6LEzDjeG6usO6dsONw7rhurzhu5zGr8SQw43DusOq4bq8UsOVw43hurrDumrhu5zhuqDDjcO6xah34bqyw7pIxILhu5jDuuG6suG6vOG7nMavQsONw7p3w43DuuG7muG7lsOKw43hurzDusagd+G7msO6SXbDjeG6usO64bq24bq+w7rGoE3DuuKAnOG7peG7p+G7p+G7p8Oq4oCdw7rDgkXDuuG7msOKQ8ONw7rhurx4w43hurzDusOC4bqi4bucw7rhu5rhu5Z2w43hurzDusOCTcOKw7rhu6Thu47DisO64bqyd+G6ssO6w5PDusON4bq84buKScO64oCc4bua4bq+w43DuuG6tOG7oMON4bq6w7rDguG6pMON4oCdw7rhurzDjHnhu5rDusOCT8ON4bq6w7rhu5rhu5ZCw43DusOC4buGdsO64bq2eMONw7rhu5rhu4LDjeG6vOG7m8O64bq9duG7nMO64bua4bq8w5XDisO64bq6w4p2w43DuuG7muG7lsOKw43hurzDusagd+G7msahw7pIVeG6ssO6SFLDlMON4bq6w7rhurJMw43hurrDunbDjcO6w4Lhu7PDusWod+G6ssO6w4Lhu4bDjeG6vMO6w4JSw5ThurLDuuG6snfhurLDusOCTcOKw7rhu5pSw5TDjeG6usO64bqyw4NJw7rDgsOD4bucxqHDuuG7muG6vFDDusOCw4x5w43DuuG7pHjDuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrDuuG6suG6vMOMw7rhu6R2xq/Dukjhu7PDisO6w41Bw43hurrDuuG6slB2w7pJT+G7msO6xqBNw7rDjeG6vOG7iknDusOCTcOKw7rhu5pSw5TDjeG6usO6w4Lhu7XDjeG6usO6R+G7qMO64buaeMOKw7pH4bq8w4zDvcONw7rhu5rhu5ZCw43DuuG7mOG6vMODw43DuklEScO64bqh4bqk4bqyxqB2xqDhurzDusOCU8ON4bq6w7rhu5pCw43DuuG6snfhurLDuuG6skzDjeG6usO64buaxq/GocO64bq6Tknhu5XDuixMw43hurrDuuG7msavw7rDquG6ozMzw7rDqnjDisO64bqy4bq84bq+w43hurzDusOq4buWUsOVw43hurrDuuG6o3ZJxqHDusOC4buKw43hurrDuuG7muG7lkLDjcO6w4Lhu4Z2w7rhurZ4w43DusOqw6nDusOq4bq8dsON4bq8w7oz4buKduG7l8O64bqy4buMw7rGoOG7kMO64bqyw4NJw7rDgk7DuuG6ueG7nHbDjeG6usO6M8OKRcONxqHDusOC4buKw43hurrDuuG7muG7lkLDjcO6w4Lhu4Z2w7rhurZ4w43DuuG6vOG7nMavxJDDjcO6M8OM4bu5w43hurrDujPhu4p24buXw7osTMON4bq6w7rhu5rGr8O6w6rhuqMzM8O6w6pSw7rhu6ThuqLDjcO64bukeMO6M8OSw7rhu5rhu5bDlMO64buaeMOKw7rhurLhurzhur7DjeG6vMO6VsONw7rDqeG6vHfhu5rGocO6w4Lhu4rDjeG6usO64bua4buWQsONw7rDguG7hnbDuuG6tnjDjcO64bq84bucxq/EkMONw7rhurnhu5x2w43DujPhu4p24buXw7osTMON4bq6w7rhu5rGr8O6w6rhuqMzM8O6LuG7huG6suG6vMO64buk4bugw7rhu5rhurxS4buMw43hurrDukl5w4rDulbDjcO6w6BP4bqyw7rDqeG6vHfhu5rDusOqMy87d8O6w6rhurxS4buO4bqyw7rhu6Xhu6fFqcahw7rDguG7isON4bq6w7rhu5rhu5ZCw43DusOC4buGdsO64bq2eMONw7rhurzhu5zGr8SQw43Dujt3w7rDquG6vFLhu47hurLhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhurnhu5x2w7rDguG6ouG7nMO64bua4buWdsON4bq8w7pH4bq8dsOKw7rhu5rhurx34bqyxqHDukhV4bqyw7pIUsOUw43hurrDuuG6skzDjeG6usO6dsONw7rFqHfhurLDusOC4buGw43hurzDuuG6snfhurLDusOCTcOKw7rhu5pSw5TDjeG6usO64bqy4bq8w4zDuuG7pHbGr8O6SOG7s8OKw7rDjUHDjeG6usO64bq8w4x54buaw7rDgk/DjeG6usO64bua4buWQsONw7rDguG7hnbDuuG6tnjDjcO6w6rDqcO6w6rhurx2w43hurzDujPhu4p2w7rhu6R4w7rhurJ34bqyw7rhurzhu5zGr8SQw43DujPDjOG7ucON4bq6w7oz4buKdsahw7rhurnhu5x2w43DujPhu4p2xqHDujt3w7rDquG6vFLhu47hurLGocO64bq24bu5w43hurrDuuG7pMOKxJDhurLDuknhu5x2w7rhu5p4w4rDukfhurzDjMO9w43DuuG7lOG7nHbDuuG7mOG6vMODw43DuklEScO64bqh4bqk4bqydsag4bq8w7rDgkXDuuG7lOG7nMO9w43Dukjhu6jDuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrDuuG6suG6vMOMw7rhu6R2xq/Dukjhu7PDisO6w41Bw43hurrGocO64buk4buOw4rDukjhu7PDisO6xqDhu5zhuqLhu5rDuuG7muG6vsON4bq8w7rhu5rhurzhuqTDjMO64bua4busw7pIxJDDuuG7pcO5w7rhu7XDjcO64butw7rhu6Phu5pS4buMw43hurrDusOCUuG7jMON4bq6w7rhu6XDueG7r8ah4bupw7Qvw43hu7VJ4bufw7rDgk3DisO64buk4buOw4rDuuG6tk3hurLDuuKAnOG6tnfhu5rDuuG6vMSo4oCdxqHDuuG6tHnDjeG6usO64bukdsavw7rhu5rhu5bDvcO64bq64buK4buYxqHDuuG6suG7t+G7msO6SOG7s8OKw7rhu5rhu5ZS4buO4bqyxqHDuuG7muG6vMOVw4rDuuG6vHnDjcO64bua4buWw73DuuG6uuG7iuG7mMO64buaw4pEw43DuuG6uk3hurLDukh4w7rhu6nDucO6w43hurp4xq/hu5vDuuG7iXjDukjhu7PDisO6xqDhu5zhuqLhu5rDuuG7mlTDusWp4bubw7nDucO5w7rDgk7DjeG6usO6w4JDw43DuuG7qeG7m8O5w7nDucO6w4JOw43hurovw43hurp4xq/DusOCTcOKw7rhu6Thu47DisO64bq84buAw43hurzDuuG7muG6vFPhurLDuuG6ssODScO64bqyTcahw7rhu5rhur7DjcO64bqy4bq84bqi4buYw7rhu6Phu5pS4buMw43hurrDusOCUuG7jMON4bq6w7rhu6XDueG7r8ah4bupw7Qvw43hu7VJw7rDgkPDjcO64bul4but4bunxqHhu6nDtC/DjeG7tUnhu5/GocO64bqy4bu34buaw7pI4buzw4rDuuG7muG7llLhu47hurLDuuG7pcO5w7rDjeG6unjGr8ahw7rGoE3DusON4bq6eMavw7rhu6R2xq/DukfhurxMw43hurrDuuG6usOK4buOw4rDuuG6vHnDjcahw7pH4bq8w4rDusONeMOMw7pH4bq8d+G6suG6vMO64bua4bq8dsON4bq8w7rhu5rDjHfDjcO6w4JQw7rhurLDvcO64bq6TeG6ssO6SOG6sMONw7pI4buzw4rDuuG7muG6vOG7gMO6SeG7jsOKw7rDglLDlOG6ssO6xajhuqRJw7pIeMO64bua4bqi4buaw7rhu5rDjHfDjcO64bq8w5Thu5jDusOCTsON4bq6w7rhu6R2xq/hu5vDuiFDw43DusONdsavxqHDuuG6suG7jMO64buU4bucdsONw7rhurLDvcON4bq8w7rGoHfhu5rDusOCw4pE4bucw7rhu5rhu5Z2w7rDguG7s8O64buaeUnDuuG6usOKw5nDuuG6vOG7gMON4bq8w7rGoFXDusOCTcOKw7rhu6Thu47DisO64buxw7rDgk3DisO64buaUsOUw43hurrDuuG7pETDuuG6vHjDjeG6vMO64bukw4rDuuKAnCzhurzDjMO64bukdsavw7pI4buzw4rDusONQcON4bq6w7rhu5rhu5bDjMON4bq6w7rhurrDinbDjMO64bq04buG4bqy4bq8w7rhurThuqDDjcO6xqBV4oCdxqHDuuG7lOG7nMavw7rDguG7hsON4bq8w7rhu5p5w4rDuiHDikThu5zDuuG7p8O54bulw7o7T8O6SOG7nMSC4buaw7oz4buAw43hurzDusagVeG7m8O6LOG7oMO64bua4bq8Rcahw7rhu5p4w4rDukfhurzDjMO9w43DusOCU8ON4bq6w7rhu5pCw43DuixMw43hurrDuuG7msavw7rDquG6ozMzw7rDqnjDisO64bqy4bq84bq+w43hurzDusOq4buWUsOVw43hurrDuuG6o3ZJxqHDuuG7mnlJw7rhurrDisOZw7rDgk3DisO64buaUsOUw43hurrDuuG6o+G6uuG7nMavw4nDjcO6w6rhurzhu4bDusOq4bq84buexq/Dui7hu5zDjeG6usahw7rhu5rhu5bhu6LDuuG7mnnDisO64buY4bq8UsOVw43hurrDuiFMw43hurrDujNS4buMw43hurrDuuG7o8Oqw6nDusOq4bq8dsON4bq8w7oz4buKduG7n+G7m8O6w6p4w4rDukfhurzDjMO9w43DusOCU8ON4bq6w7rhu5pCw43DuuG6suG7jMO6xqDhu5DDuuG6ssODScO6w4JOw7rhurnhu5x2w43hurrDujPDikXDjcahw7rhu5p5ScO64bq6w4rDmcO6w4JNw4rDuuG7mlLDlMON4bq6w7rDoELDuuG6ueG7nHbDjeG6usO6M8OKRcONxqHDuuG7muG7luG7osO64buaecOKw7rFqOG7s8O6M8OM4bu5w43hurrDuuG6ueG7nOG7qMahw7rhurzhu5zGr8SQw43DujPDjOG7ucON4bq6w7oz4buKduG7m8O6w6p4w4rDukfhurzDjMO9w43DusOCU8ON4bq6w7rhu5pCw43DuixMw43hurrDuuG7msavw7rDquG6ozMzw7rDqlLDuuG7pOG6osONw7rhu6R4w7ozw5LDuuG7muG7lsOUw7rhu5p4w4rDuuG6suG6vOG6vsON4bq8w7pWw43DusOp4bq8d+G7msahw7rDguG7hnbDuuG6tnjDjcO64bq84bucxq/EkMONw7rhurnhu5x2w43DujPhu4p2xqHDuuG7mnlJw7rhurrDisOZw7rhu6fDusOCTcOKw7rhu5pSw5TDjeG6usO64bqj4bq64bucxq/DicONw7rDquG6vOG7hsO64bqj4bq6dsO64bukeMO6w6pNw43hurrDuuG7ieG7tcONw7oz4buIdsO64bqy4buew43hurrDuuG7muG7luG7osO64buaecOKw7rhu5rhurzhu4bDuuG7muG7luG6osONw7ozTsOKw7pq4buc4bqgw43GocO64bq84bucxq/EkMONw7rhurnhu5x2w43DujPhu4p24bubw7rDqnjDisO6R+G6vMOMw73DjcO6w4JTw43hurrDuuG7mkLDjcO6LEzDjeG6usO64buaxq/DusOq4bqjMzPDui7hu4bhurLhurzDuuG7pOG7oMO64bua4bq8UuG7jMON4bq6w7pJecOKw7pWw43DusOgT+G6ssO6w6nhurx34buaw7rDqjMvO3fDusOq4bq8UuG7juG6ssO64bul4bunxanGocO64buaeUnDuuG6usOKw5nDusWpw7rDgk3DisO64buaUsOUw43hurrDuuG7muG7lkLDjcO6w4Lhu4Z2w7rhurZ4w43DuuG6vOG7nMavxJDDjcO6O3fDusOq4bq8UuG7juG6ssO64bq6TknDusOgUuG7jMON4bq6w7rDquG6vEPDujPDjHjDisO64bukeMO6IcOSw7rhu4nhu7XDjcO6IXnDisahw7rhu5rhu5bhu6LDuuG7mnnDisO64bua4bq84buGw7rhu5rhu5bhuqLDjcO6LHjDjeG6vMO64bqjeMON4bq64buXw7osdsOMw7rhu4nhu7XDjcO6M1LDjeG6usahw7rhu5rhu5bhu6LDuuG7mnnDisO6xajhu7PDuiHDikTDjcO6w6BS4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3VwLOG7nsON4bq6w7rhu6R4w4zDuuG6suG7nE/hurLDuuG7muG7luG6osONw7p34buYw7rhu5pPw4rDuuG7mOG6vHlJw7rigJzhu5rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3GocO64bqy4bq84buCw7rhu5rhur7DjeG6vMO64buWw4pCw43hurrDuuG7mlTDusON4bq6eMavw7rhu6XFqS3hu6Xhu6ct4bunw7nhu6fhu6fDusOCQ8ONw7rDjeG6unjGr8O64buxLcWpLeG7p8O54bunxanGocO6LEzDjeG6usO6dsONw7rhurzhu5zGr8SQw43DuuG6ueG7nMO9w43hurrDumpS4buMw43hurrDusOC4buzw7rhurbhu7fhu5rGocO6R+G6vOG7kMOKw7rhu5pNw7rhu6/DuuG7pOG7oMahw7rhu6Xhu6nDuuG6tuG7hsO64bqydsONxqHDuuG7mnlJw7rhurrDinZJw7rFqcO64bq24buGw7rhurJ2w43DuuG7pETDuuG7mk/DisO64oCcLOG6vMOMw7rhu6R2xq/Dukjhu7PDisO6w41Bw43hurrDuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG6usOKdsOMw7rhurThu4bhurLhurzDuuG6tOG6oMONw7rGoFXigJ3hu5vDuiHDikXDjcO64bq84buAw43hurzGocO6w43hurp4xq/DuuG7peG7qS3hu6Xhu6ct4bunw7nhu6fhu6fGocO6LEzDjeG6usO6dsONw7rhurzhu5zGr8SQw43DusOC4buzw7rDgsOKROG7nMO64bua4buWdsahw7pIeEnDuuG7lkvDuuG7pHjDuuG6tuG7t+G7msO64bq6w4rDmcO6xrDDusOCTcOKw7rhu5pSw5TDjeG6usO64bq8w4x54buaw7rDgk/DjeG6usO6SMOKQsONw7rhu5Thu5x2w43DusOCQ8ONw7rigJzhu5rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3DuuG6uk5J4buVw7osdsOMw7rhuqPhurxSw7rDoMOMw43hurrGocO6xqDDisON4bq8w7rDjeG7tUnDuuG7peG7r+G7r+G7seG7l8O6w6BCw7rDquG6vMOKQsONw7rhu4lRxqHDusagw4rDjeG6vMO6w43hu7VJw7rhu6Xhu6/hu6/hu6Xhu5fDusOgQsO64buJ4bu1w43DuiHhu4bDjeG6vMahw7rGoMOKw43hurzDusON4bu1ScO64bul4buv4buvw7nDuuG7pHjDuuG6o+G6ukzDulbDjeG6vMO6w6rhu57DjeG6usahw7rGoMOKw43hurzDusON4bu1ScO64bul4buv4buv4bunw7rDgkThu5zDuuG7kMO64bua4bq84buGw7rhu5rhu5bhuqLDjcO6w6rhuqDDjcO6w6nhurzDjMON4bq6xqHDuuG6vOG7nMavxJDDjcO64bq54bucw73DjeG6usO6alLhu4zDjeG6uuG7m8O64bq54bucdsO6w4LhuqLhu5zDuuG7muG7lnbDjeG6vMahw7rhurJ34bqyw7rDgk3DisO64buaUsOUw43hurrDukfhurx2w4rDuuG7mlTDuuG7muG6vHfDjeG6usO64bul4bunLeG7p8O54bun4bulw7rDgkPDjcO6R+G6vMOKw7rhurbhu4bDuuG6tuG7t+G7msO6w4Lhu7PDuuG7msOTw7rhurLhurxT4bqyw7rhurLhurzDjMO64bukdsavw7rhu5rDikTDjcO64bua4bq84bucw7pI4buzw4rDusONQcON4bq6w7rhurJQdsO6w43hurzDikThu5zDusON4bq6UsOVw4rDuuG6tOG6oMONw7rhu5rhu5ZCw43DusOC4buGdsO64bq2eMONw7rhurzhu5zGr8SQw43DuuG6ueG7nMO9w43hurrDumpS4buMw43hurrDuuG7pHjDusOqw6nDusOq4bq8dsON4bq8w7oz4buKdsO64buk4buOw4rDukjhu7PDisO6xqDhu5zhuqLhu5rDuuG7mlTDusaw4bubw7nDucO5w7rDgk7DjeG6usO6w4JDw43DuuG7qeG7m8O5w7nDucO6w4JOw43hurov4bua4buWw4rEkOG7nC/DjeG6unjGr8O64buj4buaUuG7jMON4bq6w7rDglLhu4zDjeG6usO64bupw7nDucO0L8ON4bu1SeG7n+G7m8O6O+G7ucON4bq6w7rhu5rhurxQw7rDgsOMecONw7rDjXjGr8ahw7rGsMO6w4JNw4rDuuG7mlLDlMON4bq6w7rDjeG7isOKw7rhu5rhu5ZCw43DusOC4buzw7rhu5rhurzhu5zDukjDlcOKw7rhurbhuqLhu5rDuuG6suG6vOG6vsON4bq8w7rhurx4w43hurrDuuG7muG7luG7tUnDuuG7muG7lsOKxJDhu5zDusOCTsON4bq64bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vww6rhurxV4bqyw7rhurzDisSQw43DuuG6snbDjMO6w4LDikVJw7rDguG6ouG7nMO64bua4buWdsON4bq8xqHDuuG7muG7luG6osONw7p34buYw7rhu5pPw4rDuuG7mOG6vHlJxqHDuuG7muG7lsOMw43hurrDusOC4buKw7rhurLhu4rDuuG7mk/DisO64buY4bq8eUnDuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrDuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAncahw7rhu5pUw7rDjeG6unjGr8O64bupLeG7pS3hu6fDueG7p8Wpw7rDgkPDjcO64bul4buxLeG7pS3hu6fDueG7p8WpxqHDuixMw43hurrDunbDjcO64bq84bucxq/EkMONw7rDquG7lsOKxJDhu5zDuuG6veG7jMONw7rDguG7s8O64buaw5PDuuG6suG6vFPhurLDukfhurx3ScO6xajhuqbhu5rDusOCTsON4bq6w7pIw4x54buaw7rhu6vDusOCw4pFScO64bq6TknDusON4bq8eMO64buQw7rhu6R4w7rhurLhu4zDusag4buQw7rhurLDg0nDusOCTsO64bqyUHbDuuG6snfhurLDusOCTcOKw7rhu5pSw5TDjeG6usO64bqy4buKw7rhurbDikXhu5zDuuG6vMOKxJDDjcO64bqy4bq8w4zDuuG7pHbGr8O6w41Bw43hurrDukjhu7PDisO64bua4buWw4zDjeG6usO64bq6w4p2w4zDuuG6tOG7huG6suG6vMO64bq04bqgw43DusagVeG7m8O6M8OKxJDDjcahw7rhurLhu4zDuuG7lOG7nHbDjcO64bqyw73DjeG6vMO6xqB34buaw7rDgsOKROG7nMO64bua4buWdsO6LEzDjeG6usO6dsONw7rhurzhu5zGr8SQw43DusOq4buWw4rEkOG7nMO64bq94buMw43DusOC4buzw7pH4bq84buQw4rDuuG7mk3Dusaww7rhu6Thu6DGocO64burw7rhurbhu4bDuuG6snbDjcO64bukRMO64bq8eMON4bq8w7rhu6TDisO64bqy4bq8w4zDuuG7pHbGr8O6SOG7s8OKw7rDjUHDjeG6usO64bua4buWw4zDjeG6usO64bq6w4p2w4zDuuG6tOG7huG6suG6vMO64bq04bqgw43DusagVeG7m8O6w6rhu5bDjMON4bq6w7rDguG7isahw7rDjeG6unjGr8O64bul4buxLeG7pS3hu6fDueG7p8WpxqHDuuG6suG7jMO64buU4bucdsONw7rhurLDvcON4bq8w7rGoHfhu5rDusOCw4pE4bucw7rhu5rhu5Z2w7osTMON4bq6w7p2w43DuuG6vOG7nMavxJDDjcO6w6rhu5bDisSQ4bucw7rhur3hu4zDjcO6w4Lhu7PDuuG7muG6vMOKw7rhurx4w43hurzDukjEkMON4bq8w7rhurbhu7fhu5rGocO6R+G6vHdJw7rFqOG6puG7msO6w4JNw4rDuuG7mlLDlMON4bq6w7rDoELDumrhu5zhuqDDjcO6w6rhurzhu7fDjeG6usahw7rGoMOKw43hurzDusON4bu1ScO64bul4buv4but4buxxqHDuuG7kMO6xajhu7PDui7huqDDjcO64bq54bucxq9Ew43DuuG7o8Oq4buWw4rEkOG7nMO64bq94buMw43hu5/DuuG7pETDuuG6vHjDjeG6vMO64bukw4rDuuG6suG6vMOMw7rhu6R2xq/Dukjhu7PDisO6w41Bw43hurrDuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG6usOKdsOMw7rhurThu4bhurLhurzDuuG6tOG6oMONw7rGoFXDuuG7pHjDuuG6uuG6oMavw7rhu5ZNw4rDuuG7muG7lsSC4buaw7rhu5pVw7rhurJMw43hurrDuuG6sk/DjeG6uuG7m8O64bq54bucd8O64bua4buW4buAw43hurzDukfhurx3ScO6xajhuqbhu5rDusOC4buzw7rhu5jhurx34buaw7rhurzDisSQw43GocO64bua4bq84bucw7rhurrDisOZw7rDjeG6vMOKROG7nMO64buaeMOKw7pIw4rEkOG7nMO6SMOKQsONw7rhu5Thu5x2w43DusOCQ8ONw7rhurzDjHnhu5rDusOCT8ON4bq6w7rhurLhurzDjMO64bukdsavw7pI4buzw4rDusONQcON4bq6w7rhurJQdsO6w6BCw7pq4buc4bqgw43DusOq4bq84bu3w43hurrhu5vDusOqecOKw7rhu5rhu5bhu6DDusag4buQw7rhurLhu4zDuuG7lOG7nHbDjcO64bqyw73DjeG6vMO6xqB34buaw7ohw4pE4bucw7rhu5rhu5Z2w7osTMON4bq6w7p2w43DuuG6vOG7nMavxJDDjcahw7rDgk3DisO64buaUsOUw43hurrDusOgQsO6auG7nOG6oMONw7rDquG6vOG7t8ON4bq6w7rDguG7s8O6R+G6vHbDisO6w43hurzEgsONw7rhu5rDjHjDjcO64bq2T8O64bq8eMON4bq8w7rhu6TDisO64bqy4bq8w4zDuuG7pHbGr8O6SOG7s8OKw7rDjUHDjeG6usO64bua4buWw4zDjeG6usO64bq6w4p2w4zDuuG6tOG7huG6suG6vMO64bq04bqgw43DusagVcO64bqyUHbDuknhu4DDjeG6vOG7m8O64bq54bucdsO6R8OKRUnDuuG7muG7lnbDusWod+G6ssO6ScOKw43hurzDuuG6tnbDjcO6w4LDg+G7nMO6xah34bqyw7rDguG7hsON4bq8xqHDusagTcO64buaw4pEw43DusOCTcOKw7rhu5pSw5TDjeG6usO6w6rhurzhu7fDjeG6usO64bqy4bq8w4zDuuG7pHbGr8O64buaVMO64bunw7nhu6Xhu63DusOCQ8ONw7rDjXbGr8O64bq6w4PDjcO64bunw7rhu5rhu6zDusOCTsON4bq6w7rhu6Thu47DisO6SOG7s8OKw7rGoOG7nOG6ouG7msO6xrDDusOCQ8ONw7rhu6nDusON4bq64bq84buAw40v4bulw7rhu5rhu5bDisSQ4bucL+G7pcO6w43hurp4xq/GocO64buaUuG7jMON4bq6w7rDglLhu4zDjeG6usO64bua4buWQsONw7rhu6Xhu63DucO0L8ON4bu1SeG7m8O64bq9TcO6w43hurpSw5XDisO64bukdsavw7pH4bq8w4zDvcON4bq6w7rhu6XDucO5w7rDjeG6ulLDlcOKxqHDusOq4bq8UMO6w4LDjHnDjcO64bqyUHbDusOCTcOKw7rhu5pSw5TDjeG6usO6SHjDuuG6suG6vMOMw7rhu6R2xq/DuuG7muG6vEzDjeG6usO64buU4bucdsO64bqyd+G6ssO64bq8w5Thu5jDusOCTsON4bq6w7rhu5rhur7DjcO64bqy4bq84bqi4buYw7rhu6R4w7rhu5rhurxDw7rhurLhurzhuqLhu5jhu5vhu5vhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDDquG7luG7nMON4bq6w7rhu5p3w7rDoELDuuG7ieG7tcONw7ohU+G6ssahw7rDgk/DisO64bua4buWUuG7kMON4bq6w7rDgk/DisO64bq8UuG7jsON4bq6w7rhurThurDDjcO6w4LDikThu5zDuuG7muG7lnbDuuG7mk/DisO64buY4bq8eUnDuuG7pETDuuG7muG7lsSC4buaw7rhu5pVw7rFqOG7s8O64bq8T8OKw7rhu5rhurzhu5xP4bqyw7rDqeG6vOG7iMON4bq6w7osw73DjeG6vMO6xqB34buaw7oz4buAw43hurzDusagVcahw7osTMON4bq6w7p2w43DuuG7muG7gsON4bq8xqHDuuG6suG6vMOMw7rhurbDikPhu5rhu5XDuiFFw7rhurrDisO9w4rDuuG7lOG7nMavQ+G7msO6w415w43DuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAncahw7rDk8ONw7rDguG7hsON4bq8w7rDgsOVw4rDusagTcON4bq6w7rFqOG7s8O64bq8T8OKxqHDuuG6tndJw7rGoHfhu5rDusagVcO64bqy4bq84buCw7rDgnnDjMO64bqyUHbDujtPw7osTMON4bq6w7p2w43GocO6LEzDjeG6usO6dsONw7rhu5rhu4LDjeG6vMO6w4Lhu7PDuuG7msSC4buYw7rhu5rhu5bhu5zDjeG6usO64bqy4bq84buCw7rDgnnDjMO64bua4bucxq9Cw43DuuG7muG7luG7nMavRMONw7rGoOG6oOG7nMO64buWT8ON4bq6w7rhu6REw7rhu5jhurxS4buMw43hurrDuuG7muG6vFPhurLGocO64bua4bq8UMO6w4LEqHbDjcO64bqyUHbDuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrDuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAncahw7rhu5rhu5bDikXDjcO6R+G6vHbDisO64bqyd+G6ssO64bq2w4rEkMONw7rhu5jhurx34buYw7rDgsOKROG7nMO64bua4buWdsO64bqy4buMw7rhurbDvcON4buXw7rhurRVw43hurrDusOCUsOU4bqyw7pHQ+G7msO64bqy4bqi4bucxqHDuuG6suG6ouG7nMO64bua4buW4bui4bqyw7rhurJ34bqyw7pIw4x5w4rDuuG6vOG7gMON4bq8w7rhurLhurzDjMO64bukdsavxqHDuuG6snfDusON4bq84bqgw43DuuG7pHbGr8O6w43DlMO6SeG6ouG7msO6R+G6vMO9w7rDjeG7tcON4bq6w7rhu5rhurx2w43hurzDuuG7msOMd8ONxqHDuuG6snfhurLDusOCTcOKw7rhu5pSw5TDjeG6usO64bq84buAw43hurzDusagVcO64bua4buWw4zDjeG6usO64bqyd+G6ssO64bq24bu1w43hurrDusON4bq84buKScO6w4JTw43hurrDusagduG7nMO6w4LDikThu5zDuuG6vHjDjeG6vOG7m8O6IU7DjeG6usO64bua4bq8w5XDisahw7p34buYw7rhurThu6DDjeG6usO6w4JOw43hurrDuuG6tk/DuuG6snfhurLDuuG6tsOKxJDDjcO64buY4bq8d+G7mMO64bua4buWw4rDjeG6vMO6xqB34buaw7rDjU/DisO64bua4bucxq9Dw43GocO6w43hurrDjHnDisO64bua4bucxq9Dw43GocO6R+G7rsO64bua4bq84bucxILhu5rGocO64bqyTMON4bq6w7rDjeG6uuG6vMSQ4buXw7rhu6TEgsONw7rDgk/DjeG6usO64buU4bucw4PDjcO64bqy4bq84buiw43hurrGocO6w43hurzhuqLhu5rDukh4w7rhu6TEgsONw7rDgk/DjeG6usO64bqyd8O64bq2w4rEkOG7msO6w4JNw4rDuuG7pOG7jsOKw7rhurJ34bqyw7rDgk3DisO64buaUsOUw43hurrDuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG6snfhurLDuuG6tuG7tcON4bq6w7rDjeG6vOG7iknDuuG7mk/DisO64buY4bq8eUnDuuG7muG6vHZJw7rhurrDinbDuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrDuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAncO64bq8w4xB4bqyw7rhurLhurzhur7DjeG6vMO6w43hurzDmcON4bq6w7rDjeG6ulLDlcOKw7rDgsOKw7rhu6R2xq/Dukjhu7PDisO6w41Bw43hurrDuuG7pHjDusON4bq8w5nDjeG6usO64bq6w4p2w7rDguG7gMON4bq8w7rhurLhu4rDuuG6ssOMw43DuuG6pEnDuuG7pHbGr8O6w43DlMO64bqy4bucw43hurrDuuG6suG6ouG7mMO64bqyd+G6ssO64bua4bq8TMON4bq6w7rhu5rDisONxqHDuuG7mnjDisO6SMOKxJDhu5zDusOCRcO6SMSC4buYw7p3w43DusOC4bqi4bucw7rhu5rhu5Z2w43hurzhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXA7QsONw7rhurJ5w43hurzDuuG7pMOKxJDhurLDuuG6suG6vOG7gsO6w4J5w4zDukhV4bqyw7pIUsOUw43hurrDuuG6skzDjeG6usO6dsONw7rhu5rEguG7mMO64bua4buW4bucw43hurrDuuG6snfhurLDuuG6tsOKxJDDjcO64buY4bq8d+G7mMO64buY4bq84buIw43hurrDusON4bq6VHbGocO6w4LhuqLhu5zDuuG7muG7lnbDjeG6vMahw7osTMON4bq6w7p2w43DusOq4bq8dsON4bq8w7oz4buKdsO6w4Lhu7PDuuG6suG6vFDDusOCT8ON4bq6w7rhurZ3w4zDuuG6snfDjMO64bukeMO64bua4bq8dknDuklS4bucxqHDusOCRMO6xajhu5zhuqLhu5rDuizhurxQw7rhu5rhu4bhurLhurzDuuG6vzvhuqMuw7rhu5rhu4LDjeG6vMO64bqy4bq84buCw7rDgnnDjMO64bqyd+G6ssO6w43hurp4w43hurzDuuG6suG6vFPhurLDusON4bu1w43hurrDusON4bq8UsO64bq94buQw7rDoUPDuuG6vMOMeeG6suG6vMO64bukeMO6IcOD4bucw7rhu5pSxqHDusOq4bq8dsON4bq8w7rhu5rhu5Z2w7rhu5rhu4LDjeG6vMahw7os4bug4bqyw7rDquG6vOG7nEPGocO64bqj4bq64bqgw43DuuG6vHjDjeG6usO64bqj4bq8eMO6w41S4buO4bqy4bub4bub4bubw7rhu5rhu7XDjeG6usO64bqyUsOVw43hurrDuuG6skzDjeG6usO64buad+G6ssO64buU4bucw73DjcO6SOG7qMO64bqj4bq8eMO6w41S4buO4bqyw7rhu5rhurzhuqTDjMO64bqy4bq8U+G6ssO6w43hu7XDjeG6usahw7rDjeG6vMOKxJBJw7rhu6Thu6DDusOCTcOKw7rhu6Thu47DisO64bqyTMON4bq6w7rhu5rGr8O64bq04buG4bqy4bq8w7rhu6Thu6DDuuG7mnjDisO64bqy4bq84bq+w43hurzhu5fDusOCTsON4bq6w7rhu5rhurzDlcOKw7rhurLhurzhu4LDusOCecOMw7rhurJMw43hurrDunbDjcO64bqy4bqi4buYw7rhurzhu5zGr8SQw43DuuG7muG6vHZJw7pJUuG7nMO64bqy4bq8w4zDuuG6suG6vFDDuuG7muG7huG6suG6vMO64bq/O+G6oy7DuuG6suG7nsON4bq6w7rhurLhuqLhu5jDuuG7muG6vHjDjeG6vMO6SMSC4buYw7rhurJ34bqyw7rDgsOMeMONw7pIw4pCw43DusON4bq6eMON4bq8w7rDgkXDukfDikVJw7rhu5rhu5Z2w7rDjeG6vOG7uUnDuuG7mOG6vHfhu5rDuuG6vMOKxJDDjcO64bukw4rDuuG7mOG6vHlJw7rhu6R4w7rFqMOaw7pI4buow7rDjeG6uuG6vMOKQknDuuG7muG6vOG6pMOMw7rhu5Thu5zGr8O6w4Lhu4bDjeG6vMO64bqyUHbDuuG7mOG6vHfhu5jDukjhu5zEguG7msO6w4JNw4rDuuG7pOG7jsOKw7rhurJ34bqyw7rhurLhu4zDusag4buQw7rDjXjGr+G7m8O6LOG7nsON4bq6w7rhu6Thu47DisO6w4Lhu4rGocO64bua4buWw4pFw43Dukfhurx2w4rDuuG6snfhurLDusOCw5Thu5rDuuG6snbDjMO6w4LDikVJw7rhurrhu7fDjcO64buk4buOw4rDuuG6suG6vOG7gsO64buaw4pC4bucw7rhu5rhu5bDisSQ4buaw7rhu5jhurx3xqHDusOCw4pE4bucw7rhu5rhu5Z2w7rhurJ34bqyw7rhurLhurzhu5zGr0LDjcO6d8ONxqHDuuG7pOG7oMO6d8ONw7pIw4pCw43DuuG7lOG7nHbDjcO6w4JDw43DuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAneG7m8O6w6pUw7rDjeG7tUnDuuG7p8O54bul4buvw7rDgkPDjcO6w412xq/GocO6LEzDjeG6usO6dsONw7rDquG6vHbDjeG6vMO6M+G7inbDusOC4buzw7rhu5rDikPDjcO64bq8eMON4bq8w7pH4bq84buQw4rDuuG7mk3DusOCw4pE4bucw7rhu5rhu5Z2w7rhu6R4w7rFqMOaw7pI4buow7rDgk3DisO64buk4buOw4rDuuG7muG7lkLDjcO64bulw7nDucO64buk4bugxqHDuuG6usODw43DuuG7p8O5w7nDuuG6tuG7hsO64bqydsONw7rhurLhu4rDukjDikLDjcO64buU4bucdsONw7rDgkPDjcO64bq8w4x54buaw7rDgk/DjeG6usO64oCc4bua4bq+w43DuuG6tOG7oMON4bq6w7rDguG6pMON4oCd4buXw7rhu5rhu5bDjMON4bq6w7rDguG7isO64bua4buWQsONw7rFqcO5w7rhu6Thu6DDuuG7pETDuuG7mk/DisO64bqy4bq8w4zDuuG7pHbGr8O6SOG7s8OKw7rDjUHDjeG6usO64bua4buWw4zDjeG6usO64bq6w4p2w4zDuuG6tOG7huG6suG6vMO64bq04bqgw43DusagVeG7m+G7m+G7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cOG7ocag4bua4buWw4zDjeG6unDDquG7lsOKxJDhu5rDusOC4bqi4buaw7rGoE3DjeG6usO64oCc4bua4bq+w43DuuG6tOG7oMON4bq6w7rDguG6pMON4oCd4buhL8ag4bua4buWw4zDjeG6unDhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDDquG7lnbDjMO6w4LDk8OKw7rhu6Thu47DisO64bqy4bq84buiw43hurrDuuG7mkzDisahw7rDquG6vFLDlMON4bq6w7rhu5p3w7rhuqPhurrhu5zGr8OJw43DujPDmeG7nMO6w6rhurzhu4bDjeG6vMahw7rDquG7llLhu5DDjeG6usO6w6nhurzhu4jDjeG6usO6LMO9w43hurzDusagd+G7msO6M+G7gMON4bq8w7rGoFXGocO6LEzDjeG6usO6dsONw7rhu5rhu4LDjeG6vMO64bqy4bq8w4zDuuG6tsOKQ+G7muG7lcO6w6rhu4DDjeG6vMO64bq84buAw43hurzDuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrDuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAncO64bq0VcO64bq2d8OMw7rhu5rDikPhu5jDuuG7muG7oOG6ssO64bqy4buKw7rhurTDisOJw43DuuG6tsOKQ8ONw7rhu5jhurxT4bqyw7rhu5p54buYxqHDuuG7mOG6vFLhu4zDjeG6usO64bua4bq8U+G6ssahw7rhu5rhurxQw7rDgsOMecONw7rhu5rDisON4bq8w7rhu6TDisahw7pH4bq84buKw7rhu5jhurx34buaw7rhurzDisSQw43GocO6R+G6vOG7isO64bua4bq84bucw7rhu5rhurzEguG7mMO64bqyd+G6ssO64bqy4bq8U8ON4bq6w7rhurJTw7rhu5rhu5bDjMON4bq6w7rDguG6ouG7nMO64bua4buWdsON4bq8xqHDusOCw4pE4bucw7rhu5rhu5Z2xqHDusWow5rDukjhu6jDuuG7mk/DisO64buY4bq8eUnhu5vDuix34bqyw7rDgk3DisO64buaUsOUw43hurrDuuG7msOKQ+G7mMO64bua4bug4bqyw7pIw5TDisO64bq04bugw43hurrDusagVcO64bua4bq8w4pD4bucw7rhurzDikXhu5zDuuG6tsOKQ+G7msahw7rhu5rhurzDikPhu5zDuuG7muG6vEzDjeG6usO64buaw4rDjcO64bukeMO6SOG7iMON4bq6w7rhu5rhurx2ScO64bqyUHbDuklP4buaw7rhurZPw7rhu5jhurzEgsONw7rDjeG6ulLDlcOKw7rhurThuqDDjcO6w4JFw7rhurzhu5zGr8O6w4JPw43hurrDuuG7pE3DjcO64buk4buOw4rDukjhu7PDisO6xqDhu5zhuqLhu5rDuuG6snbDjMO6w43hurzhu7lJw7pJ4bug4bqyw7rDguG6vuG6suG6vMO6SFR2w7rDgsO9w4zDuuG7pOG7jsOKw7rGoE3DuuG7msOKRMONw7pI4buOw43DuuG6tFLhu47DisO64bqyd+G6ssO64bq84buAw43hurzDuuG7muG6vFPhurLDuuG6vOG7nMavw7rDgk/DjeG6usO64buaeMOKw7rhurLhurzhur7DjeG6vMahw7pHw4rDjeG6vMO64bq0w4x2w43hurzDusOCdsO64bqy4bqi4buYxqHDuuG7muG6vHZJw7rhurrDinbDuuG6vMSoxqHDuuG6vOG7oMOKxqHDuuG7pHbGr8O64bua4buWQsONw7pTw43hurrDuuG6tOG7oMON4bq6w7p24buY4buY4bub4bub4bubw7rhur1Nw7rDgk3DisO64buaUsOUw43hurrDusOCw4rDuuG7pHbGr8O6xqDDmsO64bq04bugw43hurrDuuG7msOKRMONw7rDgsOKw7rhu6R2xq/DusOCRcO6w4LDg+G7nMO64buaUsO6R8OKw43hurzDuuG6tMOMdsON4bq8w7rhurzDjEHhurLDuuG7muG6vHZJw7rhurrDinbDuuG6snfhurLDuuG7msSQw7rDjXnDjcO6xajhu7PDuuG6vE/DisO64buaw4pD4buYw7rhu5rhu6DhurLDuuG7muG7gEnDusOCQ8ONw7rhurJ34bqyw7rDgk3DisO64buaUsOUw43hurrDuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrDuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAncO6w4JFw7rhu6R2xq/DuuG7msOKRMONw7rhurLhu4jDjcO64buaw4pEScO64bquw43Dukjhu47DjeG7m8O64buJw4rEkOG6ssO6xqDDmsO64bq04bugw43hurrDuuG6skzDjeG6usO6w43hurrhurzEkMO64bqydsOMw7rDgkXDuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrDuuG7mOG6vHlJw7rhu5pPw4rDuuG6suG7isO64bqy4bq8w4pE4bucw7rhurxS4buOw43hurrDuuG6usOKdsO64bua4bu1w43hurrGocO64bua4buWw4zDjeG6usO6w4Lhu4rDuuG7muG6vFDDusOCw4x5w43Dusagw5rDuuG6tOG7oMON4bq6w7rhu6TDisSQ4bqyw7rhu5jhurx34buaw7rhu5p3w43DuuG6snfhurLDuuG6vOG7gMON4bq8w7rDvcON4bq8xqHDuuG7muG6vEzDjeG6usO64bua4bq+w43DusON4bq84bu5ScO64bq2TMOKw7rDjeG6vMSow7rhurR2w43hurzDuuG6tFXGocO6w43hurzhuqDDjcO64buY4bq84bquScO64bqyUHbDusON4bq6UsOVw4rDusOCw4rDuuG7pHbGr8O64bua4buWQsONw7pJTMOKw7rhu5rhu5ZSw5XDjeG6usO6SXnDjeG6usO6R+G6vMOKQ8ONw7rhu6TDisSQ4bqyw7rDguG6ouG7nMO64bua4buWdsON4bq8xqHDusON4bq64bu1w43DuuG6suG6vEHDjcahw7rDgsOKROG7nMO64bua4buWdsahw7rFqMOaw7pI4buow7rhurpB4buYw7rDjeG6vMOKROG7nMO6R+G6vOG7isO6R+G6vOG7tcON4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5gsduG7mOG7msOKw4zDjXVw4buhw4pJ4bq6w7rhurJIdsagxqDhu491w4os4bqkw43hu5rhuqThu5Z1w7rGoOG7msavSOG6pOG7j3Xhu6bDiuG6tOG7muG6vOG7lcO64buxw7nDueG7mMWo4buXw7rhurzhuqTDiuG6uuG6vOG7muG7lcO6xrDhu6vhu6nhu5jFqOG7l3XDusag4buW4bqy4buPdS8v4bqy4bq0w43hu5vhurZ2w4zhu5rhurx2w43hurzhurzDjHbhu5vhu6TDjS/hurThuqTGoEfhu5rDjOG7mC/DjeG6pOG7psagL+G7p8Wp4bul4bulL+G7peG7seG7seG6tMO54bulxrDhu6fhu6fhu6nhu7Hhu5rhu6nFqeG7r+G7p+G7r0jDueG7m0bhu5jhurrhu5nhu5bhu4/hu6fhu6t1w7p2SOG7muG7j3XDquG7luG6osONw7p34buYw7rhu5pPw4rDuuG7mOG6vHlJw7rigJzDquG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAneG7lcO64bqj4bq8xILDjcO64bq0w4rEkMONw7rhu6R4w7rFqMOaw7pI4buow7rhu6M7eMOKw7rhurLhu5xNw4rhu5/hu5XDuuG6oXnDjeG6vMO64buadsavw7rhu6R4w7rhu5rhu5bDisSQ4buaw7rDgkV1w7rhu6bDiuG6tOG7muG6vOG7j3Xhu7HDucO5dcO64bq84bqkw4rhurrhurzhu5rhu491xrDhu6vhu6l1w7ovcCx3w43DuuG6tk/GocO64bqy4bq8w4pDw43Dusag4buEw7rDqeG6vOG7iMON4bq6w7osw73DjeG6vMO6xqB34buaw7oz4buAw43hurzDusagVcO6LEzDjeG6usO6dsONw7rhu5rhu4LDjeG6vMO64bq6w4p2w4zDuuG6tnbDjcO64bq2eMONw7rhurrDinbDjMO64buY4bq8d+G7mOG7meG7meG7mcO6w4LhuqLhu5zDuuG7muG7lnbDjeG6vMO64buk4buOw4rDuuG7mk/DisO64buY4bq8eUnDunXhu5rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw4114bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3VwIUXDusOC4bqi4bucw7rhu5rhu5Z2w43hurzDuuG7muG7lsOKxJDhu5rDusOCRcO64buk4buOw4rDusONecONw7rigJzhu5rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3GocO6LEzDjeG6usO6dsONw7rhu5rhu4LDjeG6vMO64buaw4pD4buYw7rhu5rhu6DhurLDuuG7muG6vHZJw7pJUuG7nMO64bqy4bq8w4zDuuG6vzvhuqMuw7rhu5rhu4LDjeG6vMahw7o7dsONw7os4bq84buCw7rDgnnDjMO64bulxanhu63DuuG7muG7gsON4bq8w7rDquG6vHbDjeG6vMO6M+G7inbDuuG6suG6vOG7gsO6w4J5w4zDuuG6snfhurLDusag4buQxqHDuuG6tnbDjcahw7rDjeG6unjDjeG6vMahw7rDgsOMeMONw7rhu5rhurxFw7rhurLhuqLhu5jDuuG7muG7gsON4bq8xqHDuuG6vzvhuqMuw7rhurJ34bqyw7rhurLhuqLhu5jDuuG7muG7lsOKRcONw7pH4bq8dsOKw7rhu5rhurxV4bqyw7rhurzDisSQw43DusON4bq64bq8w4pCScO64bua4bui4bqyxqHDuuG6vMOKxJDhu5zDuuG7lOG7nMO9w7os4bq84buCw7rhu5rhurzhu4bDusagTcO64bul4bunLyzDqi3DqsOq4bq6w7rhurJQdsO6w6rhurxQw7rhu5pS4buOw43hurrDuizhurzhur7DjeG6vMO64buY4bq8UOG7m8O6M+G7nMavw7rDgk/DjeG6usO6xqBT4bqyw7pJecON4bq8w7rhurLDvcO64bq8xJDDuuG7muG6vE3DjeG6usO64bqy4bq84bq+w43hurzDuuG7muG7luG7hsO64bua4bq8dknDuuG6usOKdsO64bq8w4x54buaw7rDgk/DjeG6usO64bua4bucxq9Cw43DuuG7muG7luG7nMavRMONxqHDuuG7mOG6vOG7iMON4bq6w7rDjeG6ulR2xqHDusOC4bqi4bucw7rhu5rhu5Z2w43hurzDuuG7pOG7jsOKw7rigJzhu5rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3GocO64bukxILDjcO6w4JPw43hurrDuuG6o+G6vOG6oMONw7rhurThuqDDjcO64bua4bq+4bqy4bq8w7rhurJV4bqyw7rhu5pNw7rhurrDinfhurLDuuG7mk/DisO64buY4bq8eUnDuuG7pHjDuuG6snfhurLDuuG6vHjDjeG6vMO64bukw4rDuuG7pMOKw7rhu5jhurx5ScO6SMOKQsONw7rhu5Thu5x2w43DusOCQ8ONw7rigJzhu5rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw4114bubw7os4buew43hurrDuuG7pOG7jsOKw7rDguG7isahw7rhurrhu7fDjcO64bqyTMON4bq6w7rhu5p34bqyw7rhu5jhurzhu4jDjeG6usO6w43hurpUdsahw7rDguG6ouG7nMO64bua4buWdsON4bq8w7rhu5pPw4rDuuG7mOG6vHlJw7rhu6R4w7rhu6TDisO64buY4bq8eUnDuuG7mOG6vHfhu5jDukjhu5zEguG7msO6w4JDw43DuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrDuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAncO64buk4buOw4rDuuG6skzDjeG6usO64buad+G6ssO6w4LhuqLhu5zDuuG7muG7lnbDjeG6vMO64buY4bq84buIw43hurrGocO64bqy4bq8TcON4bq6w7rhu5pPw4rDuuG7mOG6vHlJw7rhurLhu4rDuuG7msOTw7rhurLhurxT4bqyxqHDuuG7mOG6vOG7iMON4bq6w7rDjeG6ulR2xqHDusOC4bqi4bucw7rhu5rhu5Z2w43hurzDuuG7pOG7jsOKw7rhurJ34bqyw7rhu5rEkMO6w415w43DusWo4buzw7rhurxPw4rGocO64bqyd+G6ssO6w4JSw5XDjeG6usO64bq04bqgxq/DuuG7msOTw7rhurLhurxT4bqyw7rDgnfDjeG6vMO64bq2eeG6ssahw7rhu5pPw4rDuuG7mOG6vHlJw7pJdsO64bua4buixq/hu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhuqPhurrDjHjDisO64buWdsahw7rhu5rhurx2ScO6SVLhu5zDuuG6suG6vMOMw7o7dsONw7os4bq84buCw7rDgnnDjMO64bulxanhu63DuuG7muG7gsON4bq8w7rhurLhurzhu4LDusOCecOMw7rhurJ34bqyw7rDjU/DisO64bq04bucw43hurrDusON4bq84bu5ScO6w43huqDDjeG6usO64bqydsOMw7rhu5rhu5Z34bqy4bq8w7rDjeG6vMOKxJBJxqHDuuG6vMOKxJDhu5zDuuG7lOG7nMO9w7rhu5Thu5zDvcONw7pI4buow7rhuqPhurx4w7rDjVLhu47hurLDuuG6slB2w7rhurJ34bqyw7rGoOG7kMahw7rDjeG6unjDjeG6vMahw7rDgsOMeMONw7rhu5rhurxFw7rhurJQdsO6w4Lhu4Z2w7rhu5jhurxS4buMw43hurrDuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG7mOG6vOG7iMON4bq6xqHDuuG6suG6vE3DjeG6usO64bq8w4x54buaw7rDgk/DjeG6usO64oCc4bua4bq+w43DuuG6tOG7oMON4bq6w7rDguG6pMON4oCd4bubw7rDquG6vFXhurLDuuG6vMOKxJDDjcO64bqy4bq84bq+w43hurzDusagd+G6suG6vMO6dsONw7rGoMOKw43hurzDusWo4buzw7rhurxPw4rGocO6w4J2w7rhurR5w43hurrDuuG6snfhurLDukjDjHnDisO64bq84buAw43hurzDuuG6suG6vMOMw7rhu6R2xq/GocO64bqyd+G6ssO6xqDDvcONw7rhu5jhurzhuq5Jw7rhurThu4bhurLhurzDuuG7pOG7oMO6w43hurrhuqDDjcO64bq8eMON4bq6xqHDuuG7pOG7jsOKw7rhurThu4bhurLhurzDuuG7pOG7oMO6w43hurx2w43hurzDuuG6usSow43DuuG7pHjDuuG7muG6vOG7nMSCw43DuuG7msOKxJDDjcahw7rDgnfhu5jDulPDjeG6usO6w43hurzhu5zDuuG6ssOD4bucw7rhu6R2xq/DuuG7pE3DjcO64bqy4bq84bq+w43hurzDusOCd8ON4bq6xqHDuuG6vMOU4buYw7rhu5jhurx34buYw7rhu5jhurzhu6DhurLDuuG7pOG7oMO6w4LDlcOKw7rGoE3DjeG6usahw7rhu5rDikLhu5zDuuG6tOG7nsON4bq6w7rhurJQdsO64bqj4bq84bqgw43DuuG6tOG6oMONw7rDgkXDuuG6uuG7iuG7mMO64buY4bq8w4PDjcO6w43hurrhu7XDjcO64bqy4bq8QcONw7rigJzhu5rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3hu5vDusOq4bu1w43hurrDuuG6slLDlcON4bq6w7rhurJMw43hurrDuuG7mnfhurLDuuG7lOG7nMO9w43Dukjhu6jDuuG6o+G6vHjDusONUuG7juG6ssO64bua4buWw4zDjeG6usO6SOG7hMON4bq8w7rhu6RV4bqyw7rDjeG6uuG6oMONw7rhurx4w43hurrGocO64bua4bq+w43DuuG6tOG7oMON4bq6w7rhu6R4w7rhurzDjHnhu5rDusOCT8ON4bq6w7pHw4rDjeG6vMO64bq0w4x2w43hurzDusON4bq6eMON4bq8w7rDjeG6uuG6vETDuuG6suG7isO6w4LDikThu5zDukfDisSQw43DuuG7pETDunbDjcO6w43DisON4bq8w7rhu5rhu5bEguG7msO64buaVeG7m8O6w6HDikVJw7rGoMOMd+G7msO64bqy4bq8QeG7msO64bqy4bq84bqqw7rhu6TDisSQ4bqyw7rDguG7tcON4bq6w7pH4buow7rhurTDjHbDjeG6vMO6w43hurrhurzDisSQ4buYxqHDuuG6vE/DukfDisON4bq8w7rhurTDjHbDjeG6vMahw7rhurLhuqLhu5jDuuG6usOK4bqixq/DuuG6suG6vFPDjeG6usO6w43hurzEgsONw7rDgsO9ScO64bq2w73DjMO6w4JQw7rDgsOKROG7nMO6R8OKxJDDjcO64bukRMO6dsONw7rDjcOKw43hurzDuuG7muG7lsSC4buaw7rhu5pVxqHDusON4bq84bqi4buaw7pIeMO6w4JNw4rDuuG7pOG7jsOKw7rhurJ34bqyw7rhurLhu4zDusag4buQw7pHw4rDjeG6vMO64bq0w4x2w43hurzDuuG6tOG7huG6suG6vMO64buk4bugw7rhurLDg0nDusOCTsahw7rDguG7iMOKw7rDjcOUxqHDuuG6snfhurLDuuG6suG7jMO6xqDhu5DDukfDisON4bq8w7rhurTDjHbDjeG6vMO64bqy4bq84bucxq9Fw43DusOCw5PDisO64buaVMO6R8OKw43hurzDuuG6tMOMdsON4bq8w7rhurThu4bhurLhurzDuuG7pOG7oMO64bqyw4NJw7rDgk7DusagdsON4bq6w7pHw4rDjeG6vMO64bq0w4x2w43hurzDuuG6tOG7huG6suG6vMO64buk4bugw7rhu5p4w4rDuuG6suG6vOG6vsON4bq84bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3VwLOG6vOG7gsO6w4J5w4zDuuG6snfhurLDuuG7mOG6vOG7iMON4bq6w7rDjeG6uuG6vMOKxJDhu5jDuuG7pOG7oMO6LEzDjeG6usO6dsONw7rhu5rhu4LDjeG6vMahw7osTMON4bq6w7p2w43DuuG6vOG7nMavxJDDjcahw7rhu5rhurzhu4bDusWo4buzxqHDuuG7muG6vHjDjeG6vMO64buY4bq8TcO64buaw4pD4buYw7rhu5rhu6DhurLDuuG7muG7lsOKRcONw7pH4bq8dsOKw7rDgk7DjeG6usO64bq2T8O64bqyd+G6ssO64bq6w4rDvcOKw7rhu5jhurx34buYw7rhu5jhurzhu4jDjeG6usahw7rhurLhurxNw43hurrDuuG7mk/DisO64buY4bq8eUnDuuG7pHjDuuG7pMOKw7rhu5jhurx5ScO64buY4bq8d+G7mMO6SOG7nMSC4buaw7pIw4pCw43DuuG7lOG7nHbDjcO6w4JDw43DuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrDuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAneG7m8O6w6rEguG7mMO64bua4buW4bucw43hurrDuuG7lnjDusagw4x34buaxqHDusON4bu3ScO64bua4buAw43hurzDuuG6vOG7gMON4bq8w7rhu6REw7rhurJ34bqyw7rhu5rDk8O64bqy4bq8U+G6ssahw7rhurJ3w7rDjeG6vOG6oMONxqHDuuG6suG7jMO6xqDhu5DDuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrDukfDisON4bq8w7rhurTDjHbDjeG6vMO64buaeMOKw7rhurLhurzhur7DjeG6vMahw7rhurLDg0nDusOCTsahw7rhurzhu5zGr8O6w4JPw43hurrDuuG7pE3DjcO64buk4buOw4rDukjhu7PDisO6xqDhu5zhuqLhu5rDuuG6snbDjMO64bq24bqi4buaw7rhu5rhurxSw5XDjeG6usahw7rhu5rhurx2ScO64bq6w4p2w7rhurzhu6DDisahw7rhurzEqMahw7rhurbDikLhu5zGocO64buY4bq8UsOVw43hurrDuuG6suG7isO64bq04bqi4bucw7rhurzDisSQ4bucw7pIVHbDusOCw73DjMahw7pIeUnDuuG6tOG7oMON4bq6w7rhu5rhur7DjcO6w43hurzDisSQScO64bqy4bq8w4pDScO6w4LDjHnhu5rDuuG7mnjDisO6xqDDvcON4bubw7rDoHhJw7rhu5pN4buaw7rhurJMw43hurrDuuG7mnfhurLDuuG7msOKQ+G7mMO6w43hurzEgsONxqHDuuG6usOKw73DisO64buU4bucxq9D4buaw7rhu5pNw7rhurrDinfhurLGocO64buaw4rDjcO64bq2d8OMw7rhu6REw7rhu5pPw4rDuuG7mOG6vHlJw7rhu6R4w7pHw4pDw43DusON4bq64bq84buGw7pH4bq84buQw4rDuuG7mk3hu5vDusOqw5PDuuG6suG6vFPhurLDusOCw4pE4bucw7rhu5rhu5Z2xqHDuuG7muG7luG7nMavw7rhu5pNxqHDusWo4bqm4buaw7rFqMOaw7rDgk3DisO64buk4buOw4rDuuG6snfhurLDuuG7pOG7oMO6d8ONw7rhurLhu4rDukjDikLDjcO64buU4bucdsONw7rDgkPDjcO64bq8w4x54buaw7rDgk/DjeG6usO64oCc4bua4bq+w43DuuG6tOG7oMON4bq6w7rDguG6pMON4oCdxqHDusOCw71Jw7rhurbDvcOMw7rFqMOaw7pI4buow7rDjeG6uuG6vMOKQknDuknDisON4bq8xqHDukfhurxMw43hurrDuuG6tkrDukjEqOG7msO64buaT8OKw7rhu5jhurx5SeG7m8O6w6BVdsO64bqy4bq8xKjDjcO6SU/hu5rDusagTcO64buk4bugw7p3w43DuuG6suG7isO6SMOKQsONw7rhu5Thu5x2w43DusOCQ8ONw7rhurzDjHnhu5rDusOCT8ON4bq6w7rigJzhu5rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3GocO6w43hurzhuqLhu5rDukh4w7rhurJ34bqyw7rhu6Thu6DDunfDjcO64bq64bqgxq/DuuG6tlPhurLDusWo4bui4bqyw7rhu5rhu5bDjMON4bq6w7rhurRSw7pI4bucxILDjcahw7rhu5Thu5zDg8ONw7rhurLhurzhu6LDjeG6usO64bqj4bq84bqgw43DuuG6tOG6oMONw7rDgkXDusWod+G6ssO6w4Lhu4bDjeG6vMO6d8ONw7rhu5rhu5bEqMON4bq6w7rDgsOKRUnGocO64buaw5PDuuG6suG6vFPhurLDusWo4bqm4buaw7rFqMOaw7rDgsOKRUnDusON4bq84bu5ScO64buW4bu1w43DusOC4bqkxqHDuuG6usOKd8OMw7rhurThu6DhurLGocO64buY4bq84buIw43hurrDusON4bq6VHbDuuG6suG6vOG7nMON4bq64bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vww6rhurxV4bqyw7rhurzDisSQw43DuuG7mk3hu5rDuuG7pMOKxJDhurLDusag4buMw7pHQ+G7msahw7rhu5rDk8ON4bq6w7pHQ+G7msO64bqyTMON4bq6w7rhu5p34bqyw7rDguG6ouG7nMO64bua4buWdsON4bq8w7rhurLhurxNw43hurrDuuG7mk/DisO64buY4bq8eUnDuuG7pHjDuuG7pMOKw7rhu5jhurx5ScO64buY4bq8d+G7mMO6SOG7nMSC4buaw7pIw4pCw43DuuG7lOG7nHbDjcO6w4JDw43DuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrDuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAneG7m8O6w6rDk8ON4bq6w7rhurzDlOG7mMO64bqyd+G6ssO6R+G6vOG7isO6R+G6vOG7tcONxqHDuuG7pFLhu47DjeG6usO6SeG7t+G6ssO64bua4buWw4zDjeG6usO64buU4bucd8O64bua4buW4buAw43hurzDuuG7muG7lsOKRcONw7pH4bq8dsOK4buXw7pHw4pDw43DusON4bq64bq84buGxqHDusOCRMO6xajhu5zhuqLhu5rDuizhurzhur7DjeG6vMO64buY4bq8UMO64bq2w5PDusag4bucw43hurrGocO64bq8w4x4w43DuuG7muG6vMOKxJDDjcO64buU4bucxq/DusOC4buGw43hurzDuuG6slB2w7rhu5jhurx34buYw7pI4bucxILhu5rGocO64buU4bucxq/DusOC4buGw43hurzGocO64bq8UuG7jsON4bq6w7rhurThurDDjcO64bqyUHbDuuG6tk/GocO6w43hurp4w43hurzGocO6w4Lhu4Z2w7rhu5jhurxS4buMw43hurrDuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG7mOG6vHlJw7rhu6TDisO64bqy4bq8U+G6ssO6w43hu7XDjeG6usahw7rDjeG6vMOKxJBJw7rhu6Thu6DDusOCRcO64bua4bu1w43hurrDuuG6slLDlcON4bq6w7rhurzDisSQ4bucw7pIVeG6ssahw7rhurzDisSQ4bucw7rhu5Thu5zDvcO64buU4bucw73DjcO6SOG7qMO64bqj4bq8eMO6w41S4buO4bqyw7rhu5rhu5bDjMON4bq6w7pI4buEw43hurzDuuG7pFXhurLDusONeMavxqHDuuG7mOG6vOG7nsO64bq8w5Thu5jDuuG7pOG7jsOKw7rhu5rhu4DDjeG6vMO64bq84buAw43hurzDuuG7muG6vFXhurLDuuG7msOKw4nDjcO64bqyTMON4bq6w7rhu5p34bqy4bub4bub4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3VwIUXDuuG7mOG6vOG7iMON4bq6w7rDjeG6ulR2w7rhu6R4w7rDjeG6uuG7tcONw7rhurLhurxBw43DuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAncahw7rhu5rhurzDikPhu5rDusON4bq64bq84buEw7rhuqPhurrhuqDDjcO64bq8eMON4bq6w7rhuqPhurx4w7rDjVLhu47hurLDui3DuizhurzDisO6w43hurx3w43hurzDuuG7muG7gsON4bq8w7rDquG6vHbDjeG6vMO6M+G7inbDuuG6ssODw43DuuG7msSC4buYw7rhu5rhu5bhu5zDjeG6usO64bua4buWw4pFw43Dukfhurx2w4rDusOCTsON4bq6w7rhurZPw7rhurJ34bqyw7rhurrDisO9w4rDuuG7mOG6vHfhu5jDusON4bq84bu5ScO64bua4bu1w43hurrDuuG6slLDlcON4bq6w7pH4bq8w73DusON4bu1w43hurrDuuG7msOKQ+G7mMO64bqyxILDjcO64bua4bq+w43DuuG6tOG7oMON4bq6w7rhurLhurzhur7DjeG6vMO64bua4bq8U+G6ssO64bqy4bq8w4zDusON4bq6UsOVw4rDuuG6tOG6oMONxqHDuuG6tMOMdsON4bq8w7rDjeG6uuG6vMOKxJDhu5jhu5vDusOq4buWw4zDjeG6usO6w4Lhu4rGocO6w4JB4bqyw7rhurbDisSQ4buaw7rhu5rEguG7mMO64bua4buW4bucw43hurrDuuG7lnjDusagw4x34buaxqHDuuG6vMOMeMONw7rhu5rhurzDisSQw43DuuG6snfhurLDuuG7pOG7tcONw7rhurbDvcONw7rhu5Thu5zGr8O6w4Lhu4bDjeG6vMO64bukRMO64bq8w4x54buaw7rDgk/DjeG6usO64bqy4bq8w4zDuuG7pHbGr8O64buY4bq84bug4bqyw7rhu6Thu6DDusON4bq84bucw7rhurLDg+G7nMO6w4LDlcOKw7rGoE3DjeG6usahw7rhu5rDikLhu5zDuuG6tOG7nsON4bq64bubw7rDoeG6vOG7nMavQ8ONw7pH4bq84bq+4bqy4bq8w7rhurJ34bqyw7rhu5rDk8O64bqy4bq8U+G6ssO64bua4bq+w43DuuG6tOG7oMON4bq6w7rhu5jhurx34buaw7rhu5rhu5bDikXDjcO6SXnDjeG6usO6SFLhu47DisO64bqy4bq8w4rDusON4bq8d8ON4bq8w7rhu6R4w7rhu5jhurzhu4jDjeG6usO64bq6w4p2w4zDuuG6tOG7huG6suG6vMO64buQw7rhu6Thu57DjeG6usO6w41Mw43hurrDuuG7muG6vEzDjcahw7rhu6Thu57DjeG6usO6xqDhuqDhu5zGocO64buk4buew43hurrDusWoduG7l8O64buaxILhu5jDuuG7muG7luG7nMON4bq6w7rDjeG6uuG7nE7DjcO64bukTcONxqHDusOCd+G7mMO6U8ON4bq6w7pH4buG4buYw7rhu5rhurzDlcOKw7rDjeG6vOG7nMO64bqyw4Phu5zDuuG7pHbGr8O64bukTcONw7rhu5jhurzhu6DhurLDuuG7pOG7oMO6xqDDvcONw7rFqOG7nOG6ouG7msahw7pHw4rDjeG6vMO64bq0w4x2w43hurzGocO6w43hurzhu5zDuuG6ssOD4bucw7rDgsOVw4rDusagTcON4bq6xqHDuuG7msOKQuG7nMO64bq04buew43hurrDuuG6suG6vOG6vsON4bq8w7rDgnfDjeG6usO64bqyUHbDusON4bq6UsOVw4rDuuG6tOG6oMON4bubw7osd+G6ssO64bqy4bq8w4rDusON4bq8d8ON4bq8w7rDjeG6uuG6oMONw7rhurx4w43hurrDuuG7muG7lkLDjcO6w4Lhu4Z2w7rhurZ4w43DuuG7muG7gsON4bq8w7rhu5rDikPhu5jDuuG7muG7oOG6ssO64bua4bq84bui4bqyw7rDguG6rsavw7rhu5p4w4rDuuG6suG6vOG6vsON4bq8w7rhu5rDjHjDjcO64bq0w4rEkMONxqHDuuG6suG6vOG7nMavRcONw7rDgsOTw4rDusagTcO6w43hurp4w43hurzDusON4bq64bqgw43DuuG6vHjDjeG6usahw7rhu5p5w4zDusOCw4pE4bucw7pHw4rEkMONw7rhurLhurzDjMO64bqyd+G6ssO64buaw5PDuuG6suG6vFPhurLDuuG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO64buY4bq8d+G7msO64bua4buWw4pFw43DuuG6snfhurLDusagw73DjcO64buY4bq84bquScO64bqy4bq8w4zDuuG7pHbGr8O64buY4bq84bug4bqyw7rhu6Thu6DDusOCw5XDisO6xqBNw43hurrGocO64bua4bq+w43DuuG6tOG7oMON4bq6w7rhu5rDikLhu5zDuuG6tOG7nsON4bq6w7p2w43DuuG7msOMeMONxqHDuuG6vMOKxJDhu5zDuuG7lOG7nMO94bubw7rhuqPhurp4w43hurzDusON4bq64bqgw43DuuG6vHjDjeG6usO64bqyUcON4bq6w7rhu5rhu7XDjeG6usO64bqyUsOVw43hurrDuuG6skzDjeG6usO64buad+G6ssO64bua4bq8dsON4bq8w7rhu5rhu5Z2xqHDukfDikVJw7rhu5rhu5Z2w7pHQ+G7msO64bq8w5Thu5jDusOC4bquxq/Dukl5w43hurzDuuG6skzDjeG6usO64buad+G6ssO64bua4buW4bucxq9Ew43DuuG7muG6vEzDjeG6usO64bukRMO64bqyd+G6ssO64bqy4buMw7rhurLhurxDxqHDuuG6suG6vOG6vsON4bq8w7rGoHfhurLhurzDuuG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w43hurrhuqDDjcO64bq8eMON4bq6w7rDgkPDjcO6ScSow4rDuuG7msODw43hurrDukjhu47hu5jDuuG6o+G6vOG6oMONw7rhurThuqDDjeG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cDtCw43DuuG6snnDjeG6vMO6xqBVw7rDjcOSw7pIVeG6ssO64buaVMO64buY4bq84bq+dsO64bqyd+G6ssO64bqy4buMw7rhu5Thu5x2w43DuuG6suG6vFPhurLDusON4bu1w43hurrGocO64bqyd+G6ssO64buaw5PDuuG6suG6vFPhurLGocO6w4LDjHjDjcO64bua4bq8RcO6w43hurzhu7lJw7rhu5jhurzhu4jDjeG6usO6w43hurpUdsahw7rDguG6rsavw7pI4buew4rDuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAncO64bua4bq84buAw7pJw5LDisO6w43hurpSw5XDisO64bq04bqgw43DuuG7mlXDusON4bqgw43hurrDuuG6snbDjMO64buow7rhu5rhurxT4bqyw7rhu5rhu5ZS4buO4bqyw7rGoFXDuuG6sndJw7rhurTDksO64bqyUHbDuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAneG7l8O6w43hurrhurzDikJJw7rhu5rhu6LhurLDuuG6suG6vOG6ouG7mMO64bq8eMON4bq8w7rhurJ34bqyw7rhu5Thu5zGr8O6w4Lhu4bDjeG6vMO64bqyUHbDuuG7mOG6vHfhu5jDukjhu5zEguG7msahw7rhu5rhu5Z2w43hurrDuuG6tuG7hsO64bqy4bq8w4zDuuG6tsO9w43DuuG7muG6vOG6oMONw7rDjeG6vMOZw43hurrDukfDikPDjcO64bua4bq8U+G6ssO64bqyw4PDjcO64bua4bq8w4pD4buaw7rDgkXDukfhurxMw43hurrDuuG6tuG7hsO6xqB2w7rhurLhurzhuqDDjcO64bukeMOMw7rhurbhurDGr8O64oCc4bua4bq+w43DuuG6tOG7oMON4bq6w7rDguG6pMON4oCd4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3XDusag4buaxq9I4bqk4buPdeG7muG6pMWo4buaLXZIw4rhurrDjeG7lcO64buWw4rhurrhurzhu5rhu5d1cOG7ocag4bua4buWw4zDjeG6unDhuqPhurzhu4pJw7rDqeG7icO6w6nhurzhu4jDjeG6usO6LMOqLWoz4buhL8ag4bua4buWw4zDjeG6unDhu6Ev4buYcOG7oeG6tMOK4bukw7rhurJIdsagxqDhu4914bq04buW4bqkSHbhu5rhuqThurR1cOG7ocag4bua4buWw4zDjeG6unDDqsOKw43DukjDikLDjcO64buU4bucdsON4buV4buhL8ag4bua4buWw4zDjeG6unDhu6Hhu5xIw7rhurJIdsagxqDhu4914buaw4rhu5pI4bqkLeG7muG6vOG7nEnhurYtdsON4bq0LcagduG7mMOMdXDhu6FIw4pw4buhdsO64buaw4rhu5pI4bqk4buPdcOq4buW4bqiw43Dunfhu5jDuuG7mk/DisO64buY4bq8eUnDuuKAnMOq4bq+w43DuuG6tOG7oMON4bq6w7rDguG6pMON4oCd4buVw7rhuqPhurzEgsONw7rhurTDisSQw43DuuG7pHjDusWow5rDukjhu6jDuuG7ozt4w4rDuuG7peG7n+G7lcO64oCcw6rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3DuuG7pOG6sMONw7rhu5vhu5vhu5t1w7rhurzhu5bhuqThurjhu491L+G7muG7lnbDjS124buYLeG7msOMw4ot4buY4bq8dkkt4buaw4rDjS3hurThu5zDjeG6ui3hurThuqTDjS3DjeG6vHbDjS3hurTDiuG6pMONLeG7pHYtxajhu5wtSMavLeG6tnbDii3hu6Ut4buaw4rDjS3hurThu5zDjeG6ui3hurThuqTDjS3hu6R2w40t4bqyw4zDjS3hurR24buaLcagw4zDjeG6ui3hu6Xhu63hu6XFqeG7q+G7reG7m+G6vOG7mkl1cOG7ocOKSeG6usO6xqDhu5bhurLhu491L0nhuqThurTDinYv4bul4bunw7kvw43huqThu6bGoC/hu6fFqeG7peG7pS/hu6Xhu7Hhu7HhurThu6nhu6XDucaw4buvxanFqeG7muG7peG7reG7reG7peG7rUjDueG7m0bhu5jhurp1w7p2SOG7muG7j3XDquG7luG6osONw7p34buYw7rhu5pPw4rDuuG7mOG6vHlJw7rigJzDquG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAneG7lcO64bqj4bq8xILDjcO64bq0w4rEkMONw7rhu6R4w7rFqMOaw7pI4buow7rhu6M7eMOKw7rhurLhu5xNw4rhu5/hu5XDuuG6oXnDjeG6vMO64buadsavw7rhu6R4w7rhu5rhu5bDisSQ4buaw7rDgkV1w7ovcOG7oS92cOG7oeG6tMOK4bukcOG7ocag4bua4buWw4zDjeG6unDhu6F2w7rhu5rDiuG7mkjhuqThu491w6rhu5bhuqLDjcO6d+G7mMO64buaT8OKw7rhu5jhurx5ScO64oCcw6rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3hu5XDuuG6o+G6vMSCw43DuuG6tMOKxJDDjcO64bukeMO6xajDmsO6SOG7qMO64bujO3jDisO64bul4buf4buVw7rigJzDquG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAncO64buk4bqww43DuuG7m+G7m+G7m3XDuuG6vOG7luG6pOG6uOG7j3Uv4bua4buWdsONLXbhu5gt4buaw4zDii3hu5jhurx2SS3hu5rDisONLeG6tOG7nMON4bq6LeG6tOG6pMONLcON4bq8dsONLeG6tMOK4bqkw40t4bukdi3FqOG7nC1Ixq8t4bq2dsOKLeG7pS3hu5rDisONLeG6tOG7nMON4bq6LeG6tOG6pMONLeG7pHbDjS3hurLDjMONLeG6tHbhu5otxqDDjMON4bq6LeG7peG7reG7pcWp4bur4but4bub4bq84buaSXVww6rhu5bhuqLDjcO6d+G7mMO64buaT8OKw7rhu5jhurx5ScO64oCcw6rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3hu5XDuuG6o+G6vMSCw43DuuG6tMOKxJDDjcO64bukeMO6xajDmsO6SOG7qMO64bujO3jDisO64bul4buf4buVw7rigJzDquG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAncO64buk4bqww43DuuG7m+G7m+G7m+G7oS92cOG7oS/GoOG7muG7lsOMw43hurpw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914bq84bqkduG6tHVw4buJ4buOw4rDusagVcO64bukeMOMw7rhurLhu5xP4bqyw7rhu5Thu5zGr0Phu5rDukjDisSQ4buaw7rhurJQdsO64bqyd+G6ssO64bqy4bqi4buYxqHDuuG6snfhurLDusON4bq6eMON4bq8xqHDusON4bq84bqi4buaw7pIeMO6SFXhurLDukhSw5TDjeG6usO64bqyTMON4bq6w7p2w43DuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG7muG7gsON4bq8xqHDuuG7muG6vMOVw4rDuuG6usOKdsONw7rhurrDg8ONw7rDguG6oMavxqHDuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrDuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAncO6w4Lhu7PDuuG7pHjDusOCdsON4bq6w7rDglLDlOG6ssO64bua4buW4bqiw43Dunfhu5jhu5vDusOq4bucxq/DusON4bq8w4pCw43GocO64bua4buAw43hurzDuuG6vOG7gMON4bq8w7rhu5pPw4rDuuG7mOG6vHlJw7rhu6R4w7rhurJ34bqyw7rhurx4w43hurzDuuG7pMOKw7rhu6TDisO64buY4bq8eUnDuuG7mOG6vHfhu5jDukjhu5zEguG7msO6SMOKQsONw7rhu5Thu5x2w43DusOCQ8ONw7rigJzhu5rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3DuuG7pOG6sMONw7rhurLhu4rDuuG6suG6vMOKROG7nMO64bq8UuG7jsON4bq6w7rhurTDisOJw43DuuG6tsOKQ8ONw7rhu5jhurxT4bqyw7rhu5p54buYw7rhu6Thu47DisO6w43hurzDikThu5zDuuG7mOG6vFLhu4zDjeG6usO64bua4bq8U+G6ssahw7rhu5rhurxQw7rDgsOMecONw7rhu5rDisON4bq8w7rhu6TDisO64bq84buMw43GocO64bq64bqgxq/Dukfhurzhu4rDukfhurzhu7XDjcO64bqy4bq8w4zDuuG6skzDjeG6usO64buad+G6ssO64buY4bq84buIw43hurrDusON4bq6VHbDuuG7pHjDusWow5rDukjhu6jDuuG7mk/DisO64buY4bq8eUnhu5vhu6Ev4buYcOG7oS/hurTDiuG7pHDhu6EvSMOKcOG7oUjDinDhu6F2w7rhu5rDiuG7mkjhuqThu491w6rhu5bhuqLDjcO6d+G7mMO64buaT8OKw7rhu5jhurx5ScO64oCcw6rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3hu5XDuuG6o+G6vMSCw43DuuG6tMOKxJDDjcO64bukeMO6xajDmsO6SOG7qMO64bujO3jDisO64bun4buf4buVw7rhuqPhurzDmcON4bq6w7rigJzhurLDjMONw7pJTsOK4oCdw7rhu5vhu5vhu5t1w7rhurzhu5bhuqThurjhu491L+G7muG7lnbDjS124buYLeG7msOMw4ot4buY4bq8dkkt4buaw4rDjS3hurThu5zDjeG6ui3hurThuqTDjS3DjeG6vHbDjS3hurTDiuG6pMONLeG7pHYtxajhu5wtSMavLeG6tnbDii3hu6ctw43hurzhu5zDjeG6ui3hurLDjMONLUnDjMOKLeG6suG7nHYt4buaw4rDjS3hurThu5zDjeG6ui3hurThuqTDjS3hu6R2LeG6vOG6pC1I4bucxq8tR+G6vMOMw40tSOG7nMOMw43hurot4bul4but4bulxrDGsOG7q+G7m+G6vOG7mkl1cOG7ocOKSeG6usO6xqDhu5bhurLhu491L0nhuqThurTDinYv4bul4bunw7kvw43huqThu6bGoC/hu6fFqeG7peG7pS/hu6Xhu7Hhu7HhurThu6vDueG7r+G7qeG7pcWp4buv4bua4but4burw7nhu6nGsEjDueG7m0bhu5jhurp1w7p2SOG7muG7j3XDquG7luG6osONw7p34buYw7rhu5pPw4rDuuG7mOG6vHlJw7rigJzDquG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAneG7lcO64bqj4bq8xILDjcO64bq0w4rEkMONw7rhu6R4w7rFqMOaw7pI4buow7rhu6M7eMOKw7rhurLhu5xNw4rhu5/hu5XDuuG6oXnDjeG6vMO64buadsavw7rhu6R4w7rhu5rhu5bDisSQ4buaw7rDgkV1w7ovcOG7oS92cOG7oeG6tMOK4bukcOG7ocag4bua4buWw4zDjeG6unDhu6F2w7rhu5rDiuG7mkjhuqThu491w6rhu5bhuqLDjcO6d+G7mMO64buaT8OKw7rhu5jhurx5ScO64oCcw6rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3hu5XDuuG6o+G6vMSCw43DuuG6tMOKxJDDjcO64bukeMO6xajDmsO6SOG7qMO64bujO3jDisO64bun4buf4buVw7rhuqPhurzDmcON4bq6w7rigJzhurLDjMONw7pJTsOK4oCdw7rhu5vhu5vhu5t1w7rhurzhu5bhuqThurjhu491L+G7muG7lnbDjS124buYLeG7msOMw4ot4buY4bq8dkkt4buaw4rDjS3hurThu5zDjeG6ui3hurThuqTDjS3DjeG6vHbDjS3hurTDiuG6pMONLeG7pHYtxajhu5wtSMavLeG6tnbDii3hu6ctw43hurzhu5zDjeG6ui3hurLDjMONLUnDjMOKLeG6suG7nHYt4buaw4rDjS3hurThu5zDjeG6ui3hurThuqTDjS3hu6R2LeG6vOG6pC1I4bucxq8tR+G6vMOMw40tSOG7nMOMw43hurot4bul4but4bulxrDGsOG7q+G7m+G6vOG7mkl1cMOq4buW4bqiw43Dunfhu5jDuuG7mk/DisO64buY4bq8eUnDuuKAnMOq4bq+w43DuuG6tOG7oMON4bq6w7rDguG6pMON4oCd4buVw7rhuqPhurzEgsONw7rhurTDisSQw43DuuG7pHjDusWow5rDukjhu6jDuuG7ozt4w4rDuuG7p+G7n+G7lcO64bqj4bq8w5nDjeG6usO64oCc4bqyw4zDjcO6SU7DiuKAncO64bub4bub4bub4buhL3Zw4buhL8ag4bua4buWw4zDjeG6unDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3XhurzhuqR24bq0dXDDoeG6vEzDjeG6usO64bqy4bq84buCw7rhurbhu4rDuuG6vOG6rOG7mMO64buY4bq8eUnDuuG7pMOKw7rhurzDjHnhu5rDusOCT8ON4bq6w7rhu5DDukfhurzhu5zDuuG7pFXhurLDusOCTMO64bua4bq84buGxqHDukl4w7rigJzhu5rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3DusOC4buzw7pI4bqkw43DukhKw4rGocO64bukUuG7jMONw7rigJzhu6Thu4jDisO64bq2eeG6suG6vMO64bua4bucT+G6suKAncO64bukRMO64bqyd+G6ssO64buk4buew43hurrDusONTMON4bq6w7rhu5rhurxMw43GocO6ScOKRMONw7rDjeG7osOKxqHDuuG7pOG7nsON4bq6w7rDgk7DjeG6usO64bq2eMOMw7rhurThuqDDjcO64buaT+G6ssO64bua4bq8w4pF4bucw7rGoE3DuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG7muG7gsON4bq84bubw7rhuqPhu6Lhu5jDuuG6tFLhu47DisO64oCc4bukSsO64bq2xKjhurLigJ3DuuG6skzDjeG6usO64buaxq/DuuG6tOG7huG6suG6vMO64buk4bugw7rhu5p4w4rDuuG6suG6vOG6vsON4bq8xqHDuuG6suG7jMO6xqDhu5DDuuG6ssODScO6w4JOw7rhu6R4w7rhurbhu7nDjeG6usO64buY4bq8UuG7jMON4bq6w7rhu5rhurxT4bqyxqHDuuG7muG6vFDDusOCw4x5w43DuuG7mOG6vHfhu5rGocO64bq0d8ONw7rhu5rDlcO64buW4buMw4rGocO6SMSC4buYw7rhurJ34bqyw7rhu6bhuqThurbGoMOK4bua4bqkxqHDusagw5rDuuG6tOG7oMON4bq6w7pJecON4bq6w7rFqOG7s8O64bq8T8OKw7p6dkjDjMahw7rhurjhuqThurLhuqThurbDjMOMR8O6w4Lhu7XDjeG6usO64buaw4rDjcO64buU4bucw73DjeG6usO64bqyd8OMw7rhurLhurzDjMO64bukdsavw7rhu5rDikTDjcO64bqyUHbDuuG6snfhurLDusOCTcOKw7rhu5pSw5TDjeG6usO64bq8w4x54buaw7rDgk/DjeG6usO64bqy4bq8w4zDuuG7pHbGr8O6w41Bw43hurrDukjhu7PDisO6w4Lhu7PDuuG6usOK4bu1w43hurrDuuG7lnbDuuG6snlJw7rhurbhurDGr8O6R+G6vOG7t+G7mMO6w43hu4zDisO64bqy4bq8w5XDusON4bq8w5nDjeG6usO64bqyw4zDjcO6SU7DiuG7m8O6LOG7nsON4bq6w7rhu6Thu47DisO6xqBVw7pJ4bqi4buaw7rDk8ONw7rDguG7hsON4bq8w7rhu6REw7p2w43DusONw4rDjeG6vMO64bua4buWxILhu5rDuuG7mlXDuuG7mnnDisO64bqyd+G6ssO6w4Lhu4Z2w7rhu5jhurxS4buMw43hurrGocO64bq8xJDDukjhu6DGr8O64bqyUHbDuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAncO64bqy4buIw43DukfhurzDikPDjcO6w43hurzDikThu5zDusON4bq6UsOVw4rDuuG6tOG6oMONw7pI4bqgScO64bukeMOMw7rhurLDvcON4bq8w7rhu5jhurzDvcOKw7rhurZ3w43DusON4bq8eMahw7rDguG6ouG7msO6w4J2w4rGocO64bqyd+G6ssO64buaeMOKw7rGoMO9w43DuuG6suG7isO64bq6w4p3w7rhu5rhu5bhu4bDusOCRcO64bua4buWw73DusONw5TDuuG7pHjDuuG7muG6vMSCScO64bqy4bq84bq+w7rhu5jhurzDvcOKw7rhurZKw7rhu5Thu5xCw7rhurxS4buMw43hurrDuuG6vOG7iMON4bq6w7rhu5rhu5ZNw43DusONw5Thu5vhu6Ev4buYcOG7oS/hurTDiuG7pHDhu6EvSMOKcOG7oUjDinDhu6F2w7rhu5rDiuG7mkjhuqThu491w6rhu5bDisSQ4buaw7rFqOG7inbDusaww7rDgsOKRUnDuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrDuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAncO64bua4buWQsONw7rDguG7hnbDuuG6tnjDjcO64bq84bucxq/EkMONw7rDquG7lsOKxJDhu5zDuuG6veG7jMONdcO64bq84buW4bqk4bq44buPdS/hu5rhu5bDiuG6pOG7mi3FqMOMdi3GsC3hurTDiuG6pEkt4bq8w4x24buaLeG6tMOMw43hurot4buaw4rDjS3hurThu5zDjeG6ui3hurThuqTDjS3hu5rhu5bhuqTDjS3hurTDinYt4bq2dsONLeG6vOG7nMav4bqkw40t4bua4buWw4rhuqThu5wtxqDDjMONLeG7peG7seG7seG7peG7reG7q+G7m+G6vOG7mkl1cOG7ocOKSeG6usO6xqDhu5bhurLhu491L0nhuqThurTDinYv4bul4bunw7kvw43huqThu6bGoC/hu6fFqcO54bunL+G7p8O54bup4bq0xrDhu6Xhu6nDueG7peG7pcO54bua4bun4bur4bur4burxalIw7nhu5tG4buY4bq6dcO6dkjhu5rhu491w6rhu5bhuqLDjcO6d+G7mMO64buaT8OKw7rhu5jhurx5ScO64oCcw6rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3hu5XDuuG6o+G6vMSCw43DuuG6tMOKxJDDjcO64bukeMO6xajDmsO6SOG7qMO64bujO3jDisO64bqy4bucTcOK4buf4buVw7rhuqF5w43hurzDuuG7mnbGr8O64bukeMO64bua4buWw4rEkOG7msO6w4JFdcO6L3Dhu6EvdnDhu6HhurTDiuG7pHDhu6HGoOG7muG7lsOMw43hurpw4buhdsO64buaw4rhu5pI4bqk4buPdcOq4buWw4rEkOG7msO6xajhu4p2w7rGsMO6w4LDikVJw7rhurzDjHnhu5rDusOCT8ON4bq6w7rigJzhu5rhur7DjcO64bq04bugw43hurrDusOC4bqkw43igJ3DuuG7muG7lkLDjcO6w4Lhu4Z2w7rhurZ4w43DuuG6vOG7nMavxJDDjcO6w6rhu5bDisSQ4bucw7rhur3hu4zDjXXDuuG6vOG7luG6pOG6uOG7j3Uv4bua4buWw4rhuqThu5otxajDjHYtxrAt4bq0w4rhuqRJLeG6vMOMduG7mi3hurTDjMON4bq6LeG7msOKw40t4bq04bucw43hurot4bq04bqkw40t4bua4buW4bqkw40t4bq0w4p2LeG6tnbDjS3hurzhu5zGr+G6pMONLeG7muG7lsOK4bqk4bucLcagw4zDjS3hu6Xhu7Hhu7Hhu6Xhu63hu6vhu5vhurzhu5pJdXDDquG7lsOKxJDhu5rDusWo4buKdsO6xrDDusOCw4pFScO64bq8w4x54buaw7rDgk/DjeG6usO64oCc4bua4bq+w43DuuG6tOG7oMON4bq6w7rDguG6pMON4oCdw7rhu5rhu5ZCw43DusOC4buGdsO64bq2eMONw7rhurzhu5zGr8SQw43DusOq4buWw4rEkOG7nMO64bq94buMw43hu6EvdnDhu6EvxqDhu5rhu5bDjMON4bq6cOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG6vOG6pHbhurR1cOG6vXbhu5zDuklP4buaw7rhu5rhurzDlcOKw7rhurrDinbDjcO64bua4bq84bqkw4zDuuG6tEvDisO64bukeMO6SMSC4buYw7p3w43DusOC4bqi4bucw7rhu5rhu5Z2w43hurzGocO6LEzDjeG6usO6dsONw7rhurzhu5zGr8SQw43DusOq4buWw4rEkOG7nMO64bq94buMw43DusOC4buzw7rhu5jhurx3w7rhurLhurzhu5zGr0LDjcO6d8ONw7rhu6vDueG7pcOqLsahw7rhu5rDk8O64bqy4bq8U+G6ssO6R+G6vHdJw7rFqOG6puG7msO6w4JOw43hurrDukjDjHnhu5rDusaww7rDgsOKRUnDuuG6uk5Jw7rDjeG6vHjDuuG7kMO64bukeMO64bqy4buMw7rGoOG7kMO64bqyw4NJw7rDgk7DuuG6suG7isO64bq2w4pF4bucw7rhurzDisSQw43DuuG6vMOMeeG7msO6w4JPw43hurrDuuG7mk/DisO64buY4bq8eUnDuuKAnOG7muG6vsONw7rhurThu6DDjeG6usO6w4LhuqTDjeKAncO64buY4bq8U+G6ssO64buaeeG7mMO64bua4buWQsONw7rDguG7hnbDuuG6tnjDjcO64bq84bucxq/EkMONw7rhu5vhu6Ev4buYcOG7oS/hurTDiuG7pHDhu6EvSMOKcOG7oS/hu5xIcOG7oeG6tMOK4bukw7rhurJIdsagxqDhu4914bqySOG7lnVw4buhL+G6tMOK4bukcOG7oS/hurTDiuG7pHA=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]