(Baothanhhoa.vn) - Nhận thức được tiềm năng kinh doanh trong giới nữ, trong thời gian qua, Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa tiếp tục triển khai mô hình đầu tư cho vay vốn đối với hội viên phụ nữ có năng lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo cơ hội về vốn cho chị em “cất cánh”. Đây là một hướng đi mới của Tổ chức TCVM Thanh Hóa, đã và đang thu hút được nhiều chị em phụ nữ tham gia khởi nghiệp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYTmfhu7g2w6Lhu5E24bu4TiHhuqXhu7g2w6LhuqfDqcOi4bu4xqHhuqXhu7hl4buH4bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDguG6uyzhu7g44buFw6nhurXhu7jDoiHDqcOi4bu4NsOyw6nhurXhu7hqw6Lhu43hu7jDqeG7l+G7uGTDouG7ieG6peG7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9qVy/DoiNYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asOCOSw34bu2WOG7uMOJw6Iyw6nhu7huw6Lhu5E24bu4OMO04buLNuG7uG7huqXEg2Xhu7jDqT7DqeG6teG7uGThuqXDqcOi4bu4N+G6uSzDqcOi4bu4bmzhurnDqeG6teG7uOG6teG6pcOt4bql4bu4w6nhu5fhu6rhu7hubOG6ucOp4bq14bu4bsOiw6zhuqXhu7jhurXhuqUsw6nhu7hrbyzhu6rhu7hOZ+G7uDbDouG7kTbhu7hOIeG6peG7uDbDouG6p8Opw6Lhu7jGoeG6peG7uGXhu4fhu7jhu65O4buzxqBFVuG7uE7DoizDqcOi4bu4w4Lhurss4bu4buG6pcOjauG7uG7hu4024bu4bmzhuqXhurHDqeG7uGTDoizhuqXhu7hl4buH4bu4w6Lhuq3DqcOi4bu4ODFv4bu4bsO04bu4NsOi4bq54bu4xqEs4buj4bu4xqHhu4PDqeG7uDjhu4PhuqXhu7jGocOt4bql4bu4w6Jm4bql4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uGrDouG7jeG7uMOp4buX4bu4NuG6u+G7uMOpPsOp4bq14bu4xJHhu5k24bu4asOiLm7hu7hubOG6peG6scOp4bu4N+G6uSzDqcOi4bu4w6nhurXDouG6peG6r2rhu7jDqcOi4bq/4bu4xqEh4bu4xqHhu5Ms4buq4bu4bijhurnhu7g2aeG7uMOiZuG6peG7uMahxIPhu7jGoeG7g8Op4bu4NsOi4bq54bu4NsOi4bqp4bu4OWXhu7jigJw2MG7hu7g2LsOpw6LigJ3hu7Dhu7jhu7cg4buj4bu4xJEh4bu4ZWZu4bu4w6LDtMOtw6nhurXhu7g44bql4bu4ZcOt4bql4bu4NuG7jyzhu7hOZ+G7uDbDouG7kTbhu7hO4buzxqBF4bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDguG6uyzhu6rhu7g4POG7uMahIeG7uDgsw6nhurXhu7huw6Jv4bu4w6LDs27hu7g4w7Thu4s24bu4w6nDouG6pcSDb+G7uDbDouG6qeG7uDll4bu4asOi4buN4bu4w6nhu5fhu7huw6IsZeG7uOG6teG6pSzhu7hkw6Lhu4nhuqXhu7jDqeG6tcOi4bql4bqvauG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WFfhuqVl4bq14bu4bWw2VeG7ti8vNjfDqeG7sDUs4bq5bsOiLMOpw6LDouG6uSzhu7DGocOpLzc5bWRu4bq5ai/DqTnhu5ttLyM6JSYvJTo3Kj1AKio9P24qP0AjxJE/4buwY2rhurXhu7bhu7gvWOG7uOG7hsOp4bq14bu4w4nhurVv4buj4bq3w6nhu7jDginhuqXhu7jhu7fDtMOsw6nhurXhu6rhu7hOZ8Op4bq14bu44bq04bqlLmXhu7g44buDNuG7uE5n4bu4NsOi4buRNuG7uE7hu7PGoEXhu7hOw6Isw6nDouG7uMOC4bq7LOG7uGThu5/hu7hkw6Nu4bu4NsOiw7Rpw6nhurXhu7hubOG6rcOpw6Lhu7jigJzhu7fhu4XDqeG6teG7uMOiIcOpw6Lhu7g2w7LDqeG6teG7uG3hu5nhu7hk4bql4bqvw6nhu7jDqeG6tSHhu6Phu7hqw6Lhu43hu7jDqeG7l+G7uG0uw6nhurXhu7huKOG6ueG7uOKAk+G7uGTDouG7ieG6peG7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9q4bu4w6k+ZeG7uD1AIzrigJ3hu7jGocOt4bql4bu4xJE8w6nDouG7uDgo4bq54bu4w4Jm4bql4bu4xJDDgkrDieG7uG7huqvDqcOi4buw4bu4V2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhObOG6ucOp4bq14bu4w6nDouG6pcSDb+G7uMOpPmXhu7hrbyzhu6rhu7hOZ+G7uDbDouG7kTbhu7hO4buzxqBF4bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDguG6uyzhu7g4POG7uDjhu4XDqeG6teG7uMOiIcOpw6Lhu7g2w7LDqeG6teG7uMOiIcOp4bq14bu4w6nhurUhw6nhu7hqw6Lhu43hu7jDqeG7l+G7uMOp4bq1w6LDqOG6ueG7uG5s4bq5w6nhurXhu7hu4bqrw6nDouG7quG7uDZvw6nhurXhu7g2MGrhu7jGoeG7g8Op4bu4xqEs4buj4bu4asOiLm7hu7hubOG6peG6scOp4bu4bSnDqeG7uOG7nW8wbuG7quG7uDhbNuG7uDXhuqXhuq9u4bu4xJEh4bu4asOi4buN4bu4w6nhu5fhu7jDqeG6tcOiw6jhurnhu7jGocOyw6nhurXhu7htIG/hu6rhu7jGocOyw6nhurXhu7jhu50s4buq4bu4xqHDssOp4bq14bu4ZMOi4bq74bu4ZMOiPsOp4buq4bu4xqHDreG6peG7uDZp4bu4NsOiw6Phu7jGoSzhu6Phu7jGoeG7g8Op4bu4buG7k+G7uD3hu7BAQEDhu7BAQEDhu7g44buFw6nhurXhu7g4w6PDqeG7uCRA4buwQEBA4buwQEBA4bu4OOG7hcOp4bq14bu4OOG6seG7uDbDoj7DqeG7uMOpb+G7h+G6peG7quG7uDYp4bql4bu4bijhurnhu7jGocO0w6zDqeG7uG4oauG7quG7uDVv4buHw6nhu7g1LsOp4bu4w6nDouG6v+G7uMSRw6Dhu7Dhu7Dhu7Dhu7hF4buH4bu4w6Lhuq3DqcOi4bu4w6kh4buj4bu4ODzhu7hqw6IubuG7uMOib+G7o+G7uMOi4bql4bqvb+G7uGtvKeG7quG7uDjDtOG7izbhu7g2Ljbhu7g2MGrhu7g2w6LhuqfDqcOi4bu4a2/hu6PEg8Op4bu4OC7DqcOi4bu44bq14bqlLuG7uDYs4bq54bu4xqEh4bu4Ni424bu4w6Jm4bu44bq14bqlLOG7uDjhuq3DqcOi4bu4asOi4buN4bu4w6nhu5fhu7jGoSzhu6Phu7jGoeG7g8Op4bu4buG6p8Op4bu4w6nDouG6peG6r2Xhu7Dhu7hO4buT4bu4ZOG6pcOpw6Lhu7jDqeG6tcOi4bql4bqvZeG7uG5s4bqjw6nhu6rhu7hOZ+G7uDbDouG7kTbhu7hO4buzxqBF4bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDguG6uyzhu7hu4bqlw6Nq4bu4buG7jTbhu7g4Lmrhu7jhu5HDqeG6teG7uMOpw6Jv4bu4NjFv4bu4ZMOi4buJ4bql4bu4w6nhurXDouG6peG6r2rhu6rhu7hqw6IubuG7uG5s4bql4bqxw6nhu7g34bq5LMOpw6Lhu7jDqeG6tcOi4bql4bqvauG7uG0pw6nhu7jhu51vMG7hu6rhu7hk4bqlw6nDouG7uDfhurksw6nDouG7uMOpw6Lhur/hu7jGoSHhu7jGoeG7kyzhu7jGocOt4bql4bu4asOiIMOp4bu4ZMOiw7M24bu4NsOi4bq54bu4w6Jm4bql4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uGrDouG7jeG7uMOp4buX4bu4xqEs4buj4bu4xqHhu4PDqeG7uG7hu5Phu7gkQOG7sEBAQOG7sEBAQOG7uDjhu4XDqeG6teG7uDjDo8Op4bu4I0BA4buwQEBA4buwQEBA4bu4OOG7hcOp4bq14bu4w6nDon1l4bu4ODPhu6Phu7hlKMOpw6Lhu7hqw6LhurnDqeG6teG7uG5sIeG6ueG7uGTDouG7ieG6peG7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9q4bu4NuG7jyzhu7jDombhuqXhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4asOi4buN4bu4w6nhu5fhu7hubOG6ucOp4bq14bu4buG6q8Opw6Lhu6rhu7jhurXhurtq4bu4asOiMcOp4bu4w6kgw6nhurXhu7g2LOG6ueG7uMah4bqp4bu4bsOiw6Phu7g2w6Lhurnhu7hqw6Lhu43hu7jDqeG7l+G7uG5s4bq5w6nhurXhu7huw6LDrOG6peG7uGThu6Hhu7hlw63huqXhu7Dhu7jhu7cg4buj4bu4xJEh4bu4ZWZu4bu4w6LDtMOtw6nhurXhu7g4MW/hu7huw7Thu7hlw63huqXhu7g24buPLOG7uE5n4bu4NsOi4buRNuG7uE7hu7PGoEXhu7hOw6Isw6nDouG7uMOC4bq7LOG7uDgsw6nhurXhu7g4w7Thu4s24bu4w6nDouG6pcSDb+G7uDbDouG6qeG7uDll4bu4asOi4buN4bu4w6nhu5fhu7huw6IsZeG7uOG6teG6pSzhu7jGoSHhu7g44bqx4bu4asOiLm7hu7jDom/hu6Phu7jDouG6peG6r2/hu7hrbynhu7g2w6Lhurnhu7g34bq9w6nhurXhu7jGoeG7g8Op4bu4w6kh4buj4bu4OMOjw6nhu7g4w7PDqeG6teG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7quG7uDjDs8Op4bq14bu4xqHhuqXhuq824buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYTmfhu7g2w6Lhu5E24bu4TuG7s8agReG7uE7DoizDqcOi4bu4w4Lhurss4bu4ODzhu7hk4buf4bu4ZMOjbuG7uG7DouG6vyzhu7huw6JvMsOp4bu4w6Lhu4tq4bu4bi424bu4xqHDreG6peG7uMOCZuG6peG7uMSQw4JKw4nhu7hu4bqrw6nDouG7uMahxIPhu7jGoeG6peG6rzbhu7huw6LDszbhu7g4M+G7o+G7uG3hu5nhu7hu4bqlw6PDqeG7uDVm4bu4NuG7jyzhu7hqw6Lhu43hu7jDqeG7l+G7sOG7uEtvLOG7uDjhurvhu6rhu7jDoizhuqXhu7g14bqjw6nhu7g2LGXhu7hkw6Nu4bu4NsOyw6nhurXhu7hqw6Lhu4PhuqXhu7jDouG7i2rhu6rhu7huKOG6ueG7uDjhuqXEg2/hu7hk4bql4bqvw6nhu7huw6JvMsOp4bu4xJHhu4vhuqXhu7g2w6Lhurnhu7jDombhuqXhu7jGoeG6peG6o8Op4buq4bu4asOi4buN4bu4w6nhu5fhu7jGoSzhu6Phu7jGoeG7g8Op4bu4bijhuqXhu7hOZ+G7uDbDouG7kTbhu7hO4buzxqBF4bu4TsOiLMOpw6Lhu7jDguG6uyzhu6rhu7huKOG6ueG7uDjhuqXEg2/hu7hk4bql4bqvw6nhu7g2w6Lhurnhu7g2Ljbhu7jDombhuqXhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4asOi4buN4bu4w6nhu5fhu7hubOG6ucOp4bq14bu4buG6q8Opw6Lhu7hkw6Lhu4nhuqXhu7jDqeG6tcOi4bql4bqvauG7uMahIeG7uG4o4bq54bu4bsOi4bqjZeG7uMah4bql4bqvNuG7uMSRIWXhu7g2w6Lhurnhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7jEkSzhurnhu7g4ZsOp4bq14buw4bu4Tmfhu7g2w6Lhu5E24bu4TuG7s8agReG7uDbDtcOp4bq14bu4ODzhu7hl4buJ4bu4Ni424bu4xJHDrWrhu7huMmrhu7jDom8ww6nhu6rhu7huw7Thu7jGoTDDqeG7uGRy4bu4w6k+w6nhurXhu7hrbynDqeG7uMSR4buf4bu4biHhuqXhu7g2w6LhuqfDqcOi4buq4bu4ZHLhu7jDqT7DqeG6teG7uMSRMmrhu7hkw6Phu7jDouG6uSg2w6Lhu7hk4bqlw6nDouG7uDfhurksw6nDouG7uDbDouG6ueG7uDYuNuG7uMOp4buX4bu4N+G6uSzDqcOi4bu4w6nDoiDDqeG7uGXDreG6peG7uGTDouG7ieG6peG7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9q4buw4bu4Tm/hu6PhuqPDqeG7uG5sb+G7o8SDw6nhu7g2w6LhuqfDqcOi4bu4bS42w6Lhu7hu4bqnw6nhu7g34buNw6nhurXhu7g24buPLOG7uE5n4bu4NsOi4buRNuG7uE7hu7PGoEXhu7hOw6Isw6nDouG7uMOC4bq7LOG7quG7uDYuNuG7uDjhuqXEg2/hu7hk4bql4bqvw6nhu7huw6Lhu4/hu7hu4buNNuG7uMahLOG7o+G7uMah4buDw6nhu7g4acOp4bu44bq14bqlKcOp4bu4OOG7g+G6peG7uMahw63huqXhu7jDombhuqXhu7jGoeG6peG6o8Op4buq4bu4asOi4buN4bu4w6nhu5fhu7hkw6Lhu4nhuqXhu7jDqeG6tcOi4bql4bqvauG7sOG7uEThuqlq4bu4bsOiw6zhuqXhu7jDqXtl4bu4NXtu4bu4w6nDom/hu7g2MW/hu7jGoSzhu6Phu7jGoeG7g8Op4bu4NuG7jyzhu7jDombhuqXhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4OOG6seG7uGrDouG7g+G6peG7uMOi4buLauG7uMOiw7TDrcOp4bq14bu4NzTDqeG7quG7uG4o4bq54bu4OOG6pcSDb+G7uGThuqXhuq/DqeG7uDbDouG6ueG7uMOiZuG6peG7uMah4bql4bqjw6nhu6rhu7hqw6Lhu43hu7jDqeG7l+G7uG7huqXDo2rhu7g2MsOp4bu4OMO04buLNuG7uMah4buDw6nhu7jGoSzhu6Phu7g24buPLOG7uE5n4bu4NsOi4buRNuG7uE7hu7PGoEXhu7hOw6Isw6nDouG7uMOC4bq7LOG7uG7Dom8yw6nhu7jEkeG7i+G6peG7quG7uOG6teG6u2rhu7hqw6Ixw6nhu7jDqSDDqeG6teG7uDYs4bq54bu4xqHhuqnhu7huw6LDo+G7uDbhu48s4bu4NsOi4bqp4bu4OWXhu7hqw6Lhu43hu7jDqeG7l+G7uG5s4bq5w6nhurXhu7hqw6IubuG7uG5s4bql4bqxw6nhu7htKcOp4bu44budbzBu4buq4bu4ZOG6pcOpw6Lhu7g34bq5LMOpw6Lhu7BXL2pY

Bài và ảnh: Lan Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]