(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa có văn bản về phương án tổ chức giao thông nút giao QL.1 tránh thành phố Thanh Hóa với đường Hàm Tử, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.
UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUeG6vuG6qcOZLjRpLsOZMzVXxIPDmeG6vzTDosOjM8OZw6Phu4fhur/DmTM1V8SDw5nhurrhuqDhu5zhu6bDmeG6v+G6vVjDozTDmeG6vuG6uMOZ4bq+NFfDozTDmXnhuq9Xw5nEqWM1w5koaGTDozPDmXlZ4bqjw5nhur7hu4tQLzThu6ZRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXkpVyHDmlHhu4Bzw4N1w5nhur85w6M0w5nEqcOtV8OZLuG6r8OZxKnhu7bDo8OZLOG7ssOjw5nEqSLDmeG6uTRoYsOjM8OZWMOjw5nhur/huqnDmS40aS7DmTM1V8SDw5nhur80w6LDozPDmcOj4buH4bq/w5kzNVfEg8OZ4bq64bqg4buc4bumw5nhur/hur1Yw6M0w5nhur80WcOjNMOZ4bq5NOG6pcOZ4bq+NFfDozTDmXnhuq9Xw5nEqWM1w5koaGTDozPDmXlZ4bqjw5nhur7hu4vhu5rDmeG6uTRoZMOjM8OZ4bq64buB4buyw6Mzw5l5aMOjM+G7msOZ4bq/NFnDozTDmeG6uTThuqXDmeG6vjRXw6M0w5l54bqvV+G7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUVA14bqjM8OZLuG6oVfDqsOqw5XDmiHhur804buB4bqjLMOZITQ1ISnDmTV0KcOj4bq/KeG6vcOaw5nDquG6v2zhuqEpw5XDmmo1IeG6vzThu5bDmeG7quG7quG7pOG6uWvGoMOZNCk1MzThur/hu5bDmcav4bukVuG6uWvGoMOaw5nDquG6vS7DlcOaLy814bucLFfEg+G6vzRXw6M0NMSDV+G7nMSpw6Mvw6MpasOqL8Woxajhu6jhu6wv4bum4bus4busIcav4bum4buo4buq4buqxq/hu67hur/hu6bhu6rhu6rhu67huqHFqC3FqOG7nMOh4bq5M8Oaw5lX4bqh4bq/w5XDmuG6vuG6qcOZLjRpLsOZMzVXxIPDmeG6vzTDosOjM8OZw6Phu4fhur/DmTM1V8SDw5nhurrhuqDhu5zhu6bDmeG6v+G6vVjDozTDmeG6vuG6uMOZ4bq+NFfDozTDmXnhuq9Xw5nEqWM1w5koaGTDozPDmXlZ4bqjw5nhur7hu4vDmsOZajUh4bq/NMOVw5rhu6rhu6rhu6TDmsOZNCk1MzThur/DlcOaxq/hu6RWw5rDmS9RUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pR4buAc8ODdcOZ4bq/OcOjNMOZKCLDmcOjMzQ4w5nhu4Bzw4N1w5nhur80WcOjNMOZ4bq5NOG6pcOZ4bq+NFfDozTDmXnhuq9Xw5koOmzDmcOjNFfDozTDmeG6vzVdw6PDmSjhuq3DmSgm4buBw5nhur9ow5nhur/hu4FsXcOjw5koaGTDozPDmTPEg+G6o8OZKMSDw53Do8OZ4bq/w63DmShoZMOjM8OZw7rhuqfDozPDmeG6oDHhu5rDmeG6uTRoZMOjM8OZw7rDosOjM8OZeeG7sjXDmShdw6PDmeG6uuG6oOG7nOG7qOG7rMagw5nhur40w6wuw5k0NSDDo8OZKOG6r8OjM8OZMzXhu7I1w5nhurk0JcOjw5kuWC40w5kzNeG7iVfDmShoZMOjM8OZM8SD4bqjw5nhurk0NlfDmeG6viVsw5nhu57hurk04buyNcOZ4bq/4buBbF3Do+G7oMOZxKljNcOZ4bq64bqg4buc4bumw5nhu57hurk0NlfDmcODV+G6o8OZLibhu4HDmcO6w6LDozPDmXnhu7I1w5nhur/DnTXDmcOA4bqjxq/FqOG7rCvGr8av4bukw5nhurrhuqDhu5zhu6bDmSjEg8Odw6PDmeG6v+G6vVjDozTDmeG6vzRZw6M0w5nhurk04bqlw5nhur40V8OjNMOZeeG6r1fhu6DGoMOZ4bq+4bqpw5kuNGkuw5nDqmLDo8OZ4bqhw501w5kzZMOZMzXhu7LhuqPDmeG6v+G6pS7DmeG6v+G6vVvDo8OZLlguw5koaGTDozPhu5bDmXlZ4bqjw5nhur7hu4vhu5rDmeG6vuG6vSbDo8OZczfDozTDmeG6vuG6veG6t8OjM8OZxKlZw5koaGTDozPDmTPEg+G6o8OZ4bq5NDZXw5nhur4lbMOZ4bq64bqg4buc4bumw5koxIPDncOjw5nhur/hur1Yw6M0w5nhur80WcOjNMOZ4bq5NOG6pcOZ4bq+NFfDozTDmXnhuq9Xw5nhu57DusOdNcOZ4bqh4bqtw5l54buDw6Mzw5nEqGhiw6Mz4bugw5koMMOZKOG7suG6o8OZLOG7ssSDw5lXw6PDmeG6v8SDWcOjw5kzNVfEg8OZ4bq/NMOiw6MzxqDDmeG6vuG7tsOjM8OZLmhkw6Mzw5kuw6LDozPDmeG6v1guw5nhur/hu4FsW8Ojw5nhur/hur3hu4FsIsOjw5koXcOjw5nDozNoZDXDmSElw6PDmSgww5nDoyXDozPDmS5XxIPDmW3DmeG6vzRpLsOZ4bq/NFfhuqPDmTM1V8OZMzVXxIPDmeG6vzTDosOjM+G7msOZw6MzNDVb4bqjw5kuNDnDozTDmS40KuG6ucOZNFnDozTDmeG6oOG7gT/hur/DmXg1V8SDw5nhur80w6LDozPDmShoZMOjM8OZLOG6rcOZKDDDmSzhu7LEg8OZxKkgw5kuNDbDozTDmeG6ozfDozTDmcSpWcOZLuG6rcOjM8OZKOG6p8OjM+G7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUXTDosOjM8OZV8Ojw5nhur85w6M04buaw5nhu4Bzw4N1w5nhur80WcOjNMOZ4bq5NOG6pcOZ4bq+NFfDozTDmXnhuq9Xw5nhur80KcSDw5kuNGkuw5nDo+G7tsOjM+G7msOZw6M0NSDhuqPDmcSp4buFw5koaMSRLsOZMzVXxIPDmS40OcOZKMOdxIPDmS5YLsOZ4bqhw6wuw5nhuqFoxJHDozPDmS40aS7DmcOj4bu2w6Mzw5nhur/hu7bDozPDmS5oZMOjM8OZ4bqhw6wuw5nhuqFoxJHDozPDmTRoY8OjM8OZITvDo+G7msOZ4bq5NCXDo8OZ4bqh4buB4bqnw6Mzw5kzNVfEg8OZ4bq/NMOiw6Mzw5nhur/DnTXDmcSpOMOZ4bq/4bq9NsOZw6Phu4fhur/DmTM1V8SDw5nDo1vhu4HDmeG6v+G6vVvDo+G7msOZKCMuw5ksNSDhur/DmcSpWcSDw5kuWC7DmcOgNOG7gcOjM8OZMzVkw5kuV8SDw5koNTDhuqPhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlF0w6LDozPDmeG6v2zDmXThurjDmXPEguG6vsOZKGhkw6Mzw5nhur/hur1Yw6M0w5nhur80WcOjNMOZ4bq5NOG6pcOZ4bq+NFfDozTDmXnhuq9Xw5nhur80w6wuw5k0NSDDo8OZw6MzNDVb4bqj4buaw5koJmzDmShmw5kuw6LDozPDmeG6v1guw5ks4buyxIPDmeG6v+G6vTfhu5rDmcOq4buLV8OZLjThu4lXw5k0aMOZNOG6s8OjM+G7msOZw6M0aOG7lsOZw6piw6PDmeG6ocOdNcOZLlguw5nEqcOdLjTDmcOqYsOjw5ksOMOZ4bqjZOG7msOZ4bqjKuG6v8OZ4bq/WC7DmSHhu4XDozPGoMOZLD/hur/DmSjDqMOjw5kuNDVd4buBw5nDqljDozPDmSxXw6PDmShb4bqjxqDDmcOq4buLV8OZLjThu4lXw5kuWC7DmTRow5k04bqzw6Mzw5nhuqMj4bq/w5koaGTDozPDmSgww5ko4buy4bqjw5ks4buyxIPDmVfDo8OZ4bq/xINZw6PDmS40xIPDmS5YLsOZ4bq5NGhiw6Mzw5nhur81IMOjw5nhur80V+G6o8OZMzVXw5kzNVfEg8OZ4bq/NMOiw6Mz4bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRw7oiw5nDozM0OMOZw4A04buBw5nhurrhu4Hhu7LDo8OZ4bqhbcOZKGhkw6Mzw5ks4bqtw5nDvcO9w5nhu54uYsOZ4bq74buBV8Ojw5nhurvhu4Hhu7LDo8OZ4bqhbcOZ4bq/4buBbF3Do8OZ4bq64bqg4buc4bum4bugw5kuNDnDmSjDncSDw5l0w6LDozPDmeG6v2zDmXThurjDmXPEguG6vsOZKGhkw6Mzw5nhur/hur1Yw6M0w5nhur80WcOjNMOZ4bq5NOG6pcOZ4bq+NFfDozTDmXnhuq9Xw5nhur80w6wuw5k0NSDDo8OZKCZsw5koZsOZLsOiw6Mzw5nhur9YLsOZLOG7ssSDw5nhur/hur034buaw5nDquG7i1fDmS404buJV8OZNGjDmTThurPDozPDmeG6v+G6vVvDo8OZ4bq64bqg4buc4bumw5nhur80KcSDw5ko4buHw6Mzw5nhurvhu4Fsw5koOMOjNOG7msOZw6M0QOG6o8OZKOG7suG6o8OZLOG7ssSDw5lXw6PDmeG6v8SDWcOjw5kzNVfEg8OZ4bq/NMOiw6Mzw5nEqVnDmSzhu7LEg8OZxKkgw5nDoF3hur/DmS4q4buBw5kuw6LDozPDmeG6v+G6vTfDozThu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq54buN4buB4bq/NMSD4bq9w5pRc8O64bq+UC/hurlR

BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]