(Baothanhhoa.vn) - Từ 15 giờ ngày 12/12, giá xăng RON95-III giảm 1.504 đồng, xăng E5 RON92 giảm 1.333 đồng; dầu diesel giảm 1.543 đồng; Dầu hỏa giảm 1.661 đồng và dầu mazut giảm 937 đồng/kg.
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7qm3DreG7pzjhu6t24bq/OGtt4bql4buROOG7kcOi4buTbFs4w4Dhuq3hu5NrOMav4buY4buS4bqx4bqjLU1NTThBw6w44buTa3nhu6Xhu5NrOMOhYV3DoTk5OOG7h+G7oeG7k2s44buRcm04w7Ru4burMS9sYTIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6dM4buD4bq34buBNzLhu6rhu7M4YeG6ozhrbXU44buTa+G6teG6oDhhw6EvYcOhWzhrbeG6szjDgOG6reG7k2s4xq/hu5jhu5LhurHhuqMtTU1NOGtt4bql4buROGFd4bqjOeG6oTjhu4fhu6Hhu5NrWzjDgOG6reG7k2s44buC4bqjOMav4buY4buS4bqxw6E4a23huqXhu5E4YV3DoMOgw6A44buH4buh4buTa3044buBw6nhu7E44buBbeG7g+G7qeG7g8O0OGtt4bql4buROGFd4bqj4bqhw6A44buH4buh4buTa3044buAw6nhu7E4bOG7m+G6tzhrbeG6peG7kThhXcOjw6NhOOG7h+G7oeG7k2s4QeG6tTjhu4HDqeG7sTjhu5Hhurd64bux4burOGtt4bql4buROOG6scOgxIM44buH4buh4buTay/DtWtdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjFt4buRazjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bq/4buR4bupLeG7p2zhu5nhu6vhu5k44buB4burbOG7seG7kcOqOG3hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6rzk54bunw4B9Nzjhu6tt4burw7Thu4MuN+G7qm3DreG7pzjhu6t24bq/OGtt4bql4buROOG7kcOi4buTbFs4w4Dhuq3hu5NrOMav4buY4buS4bqx4bqjLU1NTThBw6w44buTa3nhu6Xhu5NrOMOhYV3DoTk5OOG7h+G7oeG7k2s44buRcm04w7Ru4burOGxv4buTbDjhuqXhu5NsOGE3OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HhuqM5L2E54bqj4buBYWHhuqHhuqPDo8OgxIPhu6vhurHDoeG6ocSDw7RhXeG7j+G7p2s3OOG6t8O04burLjfhu6ptw63hu6c44burduG6vzhrbeG6peG7kTjhu5HDouG7k2xbOMOA4bqt4buTazjGr+G7mOG7kuG6seG6oy1NTU04QcOsOOG7k2t54bul4buTazjDoWFdw6E5OTjhu4fhu6Hhu5NrOOG7kXJtOMO0buG7qzc4w4Ft4buB4burbC434bqvOTk3OOG7geG6t+G7q+G6ty3hu6ds4buZ4bur4buZLeG7mcawbWtt4buT4bq3w7Qt4bupxrDhur8uN2zhu6vhu6vhu6fhu6l7Ly/hur/hu4Hhu5Nt4buRa11BbeG7g+G7q+G7k+G6t+G7keG7p8O04bux4bupXUHhu5Mv4burw6PDoTkv4bux4bunw7Thu5nhurfhu4Hhu4Phu4Evw4DDqmzhu7Hhu5Phu7Hhu4Mvw6E5w6HDoV9hw6FfYcOhL0Hhu5Phu6df4bun4buDw6Bd4buP4bunazc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhur7hurfhu6fhu6tt4buZ4buTNzLhu5Bw4burOOG7h23hu4nhu5E4w6rhurPhu5M4w7RnOMOA4bqt4buTazjhu4HDqeG7sTjhur934bq3OOG7puG7g+G7q8aw4buZw7Rt4buR4buDw4A4XTgg4bqk4buTbHs4PeG7scSR4buTOMWo4bux4bql4buTay9AbeG7g+G7q+G7k+G6t+G7kSswMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3Mktt4bqzOOG6v+G6s+G6vzjhu5Fi4burOGzhurXhu5NrOMOA4bqt4buTazjhu4HDqeG7sTjhu6vGsOG7meG7k2s44buTeXThur844bq/4buv4buTazhrbeG6peG7kTjhu5HDouG7k2w44bur4buzOGHhuqM4a211OOG7k2vhurXhuqA4bOG7o+G7kTjhu5PhurfhuqA4IGHDoS9hw6EwOOG7qeG6t+G7sTjDtWxtOOG7q8awbuG6v2w4w7Thurnhu6c4xanhu7HhurA4w6pv4buTbDhx4buTXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6ps4buD4buZOMWp4bux4bqgw63hu6s44buHw7Phu5NsOOG6v3fhurc4w7RtaeG7kzjDqnA44bq+4buj4buTazjhu6pseXPhu5NrLeG7quG6tW044bq/bG7hu5NsWzhrbeG6szjDgOG6reG7k2s4xq/hu5jhu5I44bqx4bqjLU1NTThrbeG6peG7kThhXeG6oznhuqE44buH4buh4buTa1s4QcOsOOG7kcO94bq/OMOhYV3DoTk5OOG7h+G7oeG7k2t9OMOA4bqt4buTazjhu4LhuqM4xq/hu5jhu5LhurHDoTjhur/hu5U4a23hurM44buRdG04w7ThurU4w6E5XcOg4bqhw6M44buH4buh4buTa1s4a23huqXhu5E4YV3DoMOgw6A44buH4buh4buTay/DtG7hu6tdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG6vuG7r+G7k2s4QXRtOOG7h+G7lVs44buBw6nhu7E44buBbeG7g+G7qeG7g8O0OGtt4bql4buROGFd4bqj4bqhw6A44buH4buh4buTa1s4w4Dhu7Hhu5/hu5NrOOG7kcO94bq/OMOhYV3Do8SDOTjhu4fhu6Hhu5NrOOG7kXJtOMO0buG7q1s44buBw6nhu7E4bOG7m+G6tzhrbeG6peG7kThhXcOjw6NhOOG7h+G7oeG7k2tbOGtt4bqzOOG7kXRtOMO04bq1OMOhYV3hurE5YTjhu4fhu6Hhu5NrL8O0buG7q1s44buBw6nhu7E44buR4bq3euG7reG7qzhrbeG6peG7kTjhurHDoMSDOOG7h+G7oeG7k2svw7VrWzhBw6w44buRw73hur84YcOgXTlhw6M44buH4buh4buTay/DtWtdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qsaw4buZ4buTazjDtcODOOG7h23DrOG7sThs4bq14buTbDjhu5PhurXhuqBbOOG7kcO94bq/OOG7q8awbuG6v2w4w7Thurnhu6c4xanhu7HhurA4w6pv4buTbDhx4buTOEF0bTjDgOG6reG7k2s44buC4bqjOMav4buY4buS4bqxw6E4w7ThurU4w6A5OTjhu4fhu6Hhu5NrL8O0buG7q1s4w4Dhuq3hu5NrOMav4buY4buS4bqx4bqjOMO04bq1OOG6oTk5OOG7h+G7oeG7k2svw7Ru4burWzjhu4HDqeG7sTjhu4Ft4buD4bup4buDw7Q4w7ThurU44bqvOTk44buH4buh4buTay/DtG7hu6t9OOG7gcOp4buxOOG7keG6t3rhu7Hhu6s4QeG6tTjhu4HDqeG7sThs4bub4bq3OMO04bq1OOG6ozk5OOG7h+G7oeG7k2svw7Ru4burW8O1a104w5k44bq/bG3DrOG7sTjhu5NrecO64bq/OMO0w6JtWzjhu5Ns4bq1OOG7h23DrOG7sThs4bq14buTbDjFqeG7seG6oMOt4burOOG7h8Oz4buTbDjhu4Hhu7Phu5NrOOG6v2xtOOG7qeG7tzjhu4F24buTazjFqeG7seG6sDjDiuG7mEs4QXRtOOG7q2Xhu6s44bq/4bqlOOG6v+G6s+G6vzjhu5Fi4burOGzhurXhu5NrOMOA4bqt4buTazjhu4HDqeG7sV0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buGw6JtOOG7gW3hu4vhu5M44bum4buD4burxrDhu5nDtG3hu5Hhu4PDgDjhur9s4buZOMOqbcOt4burOOG7q27hu5NsOOG7h8Ot4buTOOG7q2x1bTjhu4dt4buJ4buROOG7h23DrOG7sTjhur9sw7Lhu5NsOGtt4bqzWzjFqeG7seG6sDjDqm/hu5NsOHHhu5M4w4Dhuq3hu5NrOOG7gcOp4buxOCDDiuG7mEswOOG7q8OibTjhu4Hhu5nhurfhu5NsOOG7k2tsbeG7i+G7pzjDtOG6tThhXeG6o+G6r8SDOOG7q+G6rjjhu4fhu6Hhu5NrXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6rGsHl04bq/OOG7h+G7lThrbeG6szjDgOG6reG7k2s4a23huqXhu5E4w6E4w7TDqeG7kzjDtG1p4buTOOG7q23DreG7p1s44burxrDhu5nhu5NrOOG7h+G7lTjDtMOp4buTOOG7h23DrOG7sTjhur9sw7Lhu5NsOGvDqeG7kzjhu5NsZeG7qzgg4buTa+G6teG6oDhhL2HDoTBbOOG7qeG6t+G7sTjDtWxtOOG7q8awbuG6v2w4w7Thurnhu6c4xanhu7HhurA4w6pv4buTbDhx4buTWzjDgOG6reG7k2s4xq/hu5jhu5Lhu5I44bqx4bqjLU1NTThrbeG6peG7kThhXTnhuq/DoDjhu4fhu6Hhu5NrfTjDgOG6reG7k2s44buC4bqjOMav4buY4buS4bqxw6E4a23huqXhu5E44bqx4bqxw6E44buH4buh4buTay/DtG7hu6tdOOG7kmvhu5nhurVtOMaw4bq3Wzjhu4HDqeG7sTjhu4Ft4buD4bup4buDw7Q4a23huqXhu5E4YV3huqPhuq/huq844buH4buh4buTa1s44buBw6nhu7E4bOG7m+G6tzhrbeG6peG7kThhXTnEg+G6rzjhu4fhu6Hhu5NrL8O0buG7qzhB4bq1OOG7gcOp4buxOOG7keG6t3rhu63hu6s4a23huqXhu5E44bqvw6DDoTjhu4fhu6Hhu5NrL8O1a10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buqbOG7g+G7mTjhu5JrbMOzOOG7h8Oz4buTbDjhurHhuqMv4buS4buGLeG6vuG7pjjhu6nhu7fhurc44buHcW1bOMOqcTjhu6nhu7Hhu5NrOOG7kXDhu6s44bup4bufOOG7h23DrOG7sTjhur934bq3OOG7kmtsw7M44buHw7Phu5NsOOG6r8OgL8OhOWHhuqE4QcOsOMO1beG7k2w44buB4buZ4bq34buTbDjDgOG6reG7k2tbOOG7gcOp4buxOOG6v+G7lThsbeG7i+G7sTjDtOG7teG6vzjhu6vhu7M44buTa+G6teG6oDjDoS9hL8OhOcOhw6FbOGtt4bqzOMOA4bqt4buTazjhu4HDqeG7sTjhu4d5w7rhur844buHbcOs4buxOOG6v2zDsuG7k2w44buRcm044burbOG6s+G7k2s4w6A4w7TDqeG7kzhB4bq14buZOOG6v+G6s+G6vzjhu5Nr4bq14bqgezhhWzhhYThB4bq1OOG7k2vhurXhuqA4w6FhOGzhuqvhu5NrOOG7q2zhurPhu5NrOCDhu6vDveG6vzjDtOG6tThhOTjhu5Nr4bq14bqgOOG7kXDhu6s4w7TDqeG7k1s44burbOG6t+G6oDhBbzhh4bqjOOG7k2vhurXhuqA44buRcOG7qzjDtMOp4buTMF0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buSw63hu7E44burxrDhu6/hu5NrOEHhurXhu5k44buTa+G6teG6oDjhu5NrbMOyWzjhu5Nr4bq14bqgOMO0xKk44burbG844buHecO64bq/OMO04buvbTjhu6nhurfhu5NrOOG7k2vhurXhuqA4w7ThurXhu5E4QW3hu4vhur844burbcOt4bunOOG7q2zhu4Phu5k44bup4bq34buxOOG7k2vhurXhuqA44buTa2zDsn044buTw63hu7E44burxrDhu6/hu5NrOEHhurXhu5k44buBw7Phu6c44buTa2zDsjjhu6rDreG7qzjhu5Jr4bux4bqgaeG7kzjhu4fhurPhu5M44burbG844buHecO64bq/OMO04buvbTjhu6nhurfhu5NrOMO1w4M44buHbcOs4buxOOG6v2zDsuG7k2w44burbcOt4bunOOG7q2zhu4Phu5ldMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq24bux4burbOG7mcawNzIgQG3hu4Phu6vhu5Phurfhu5ErMDEv4bunMg==

(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]