(Baothanhhoa.vn) - Có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2017, với những giải pháp nhằm chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn, tất cả người dân đều có quyền được hưởng và được bảo đảm có thể tiếp cận được 76 dịch vụ y tế cơ bản và 241 danh mục thuốc kèm theo ngay tại tuyến y tế cơ sở. Tuy nhiên, sau gần 2 năm triển khai thực hiện Thông tư số 39/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 18-10-2017 quy định về gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến cơ sở chưa được như kỳ vọng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahV4buEOGo8xq84OTPhurfGrzfhurU5xq8+w6A8OMavbWnGr8Ozxq/hu4Uxxq88ZcavKUDhurfhu6LGr+G7pTjhu4vhu7LGr+G6tzjhu4vGr8SD4buNxq9t4bql4bq3N1QvOOG7qlVU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu7d94buyPsWoVeG7peG6tcavODkzZsav4bqvajzGr+G7hTg5xq844bu24bq3OMav4buFxKnGr+G6tzfhu7bDs8av4buqLeG7quG7sC3hu7Dhu6jhu6pY4bugxq9tw6k5xq/hurc4bOG6tzfGrzc5QDnGr+G6vzjhu7Thur/Gr+G6tzgl4bqxxq88OD3hurHGr+G7g+G6tTzGr+G7g+G7iTzGr8SDOOG6p33Gr+G6tzfhu4vhurk5xq8+OuG6t8av4buF4bqr4buFxq84ZeG6t+G7oMav4buFO+G7hcavPEDGr+G6tzfhu4vhurk5xq8+OuG6t8avezJmxq884bq1xq/hu4Fmw7My4bq3xq974buL4bq7PMavOOG7i+G6veG6tzfGr23hu7bGr3vhu4vhurs8xq8pQOG6s8ave0DhurHGrzzhurXGr+G7hTg0xq/hu4U5MeG6v8avPC7hurfGr3vhu4vhurs8xq9YV8avPsOgPDjGr21pxq/Ds8av4buFMcavPGXGrylA4bq3xq9t4bu2xq/hu7Dhu67hu6rGrz7hu7Lhurc4xq/hurFpPMav4buFOGbhuqs8xq/Eg8Oo4bqxxq/hu4U4feG6s8av4bq3N+G7ssOzxq/hu4Xhu7g5xq/hu4Vmw7Mx4bq3xq/Ds8av4buFMcavPGXGr+G7g+G6vVDGr+G7hGbDs8av4bq3ODkw4bq34bugxq/hu4Phu7Jmxq83LOG6t8av4buwxq/hurc94bqxxq/hu4Xhu4c5NOG6t8avxIM44buyOcav4buFOGo8xq84OTPhurfGr+G7hDjhuqnhurc3xq/hu4Xhu4vGr+G7g+G6q8av4busw50v4buE4buELcO5w5Phu4TGrzzDreG7ssavw7ljxq/Dk8av4buFMcavKeG7suG6t8avOOG7tuG6tzjGr+G6tzfhu7bDs8av4buqWS3hu6rhu6gt4buw4buo4buqWMav4buBZsOzxq97w6Dhurc4xq9tMsavN+G6tTnGrz7DoDw4xq9tacavw7PGr+G7hTHGrzxlxq8pQOG6t8avPDjhurPGr+G7hWbDszHhurfGrzxlxq/hu4Phur3Grzw44buL4buyxq974buL4bq7PMav4bq3OOG7i8avxIPhu43Gr23huqXhurc3UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxq/hur/hu6V94bq34buFfeG7h8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqOG7hX1v4buFLeG7suG6rzk34bq34buixq88feG6t+G7hX3hu4fhu57FqFVUOeG6sTfGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqD7hu4U4ZuG6sSnGrznhu6V94bq34buFfeG7h8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqG45PuG7hTjhu6LGr1dW4buo4bq/b+G7nsavOH05Nzjhu4Xhu6LGr+G7rllY4bq/b+G7nsWoxq/hu4Phu4c84buYxagvLzw+4bq3UCnhu7LhurPhu4U44buy4bq3ODjhurPhu7JQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7qsOd4busWC/hu6pYWT7hu7Dhu7Dhu6jhu6hZ4buoWeG7heG7sOG7qOG7qFnhu6zhuq/hu6hQw6Phur834buc4buH4buY4buu4buow53FqMav4buy4bqv4buF4buYxajhu4Q4ajzGrzg5M+G6t8avN+G6tTnGrz7DoDw4xq9tacavw7PGr+G7hTHGrzxlxq8pQOG6t+G7osav4bulOOG7i+G7ssav4bq3OOG7i8avxIPhu43Gr23huqXhurc3xajGry9VVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/4bul4buy4bq/4buFOeG6s+G6t8WoVeG7hDg94bqxxq/Egzjhu7ThurHGrzw44bqzxq8pM+G6tzjGr+G6tzg64bq3xq/hu4Xhu7g5xq/hu4Thu4fhu7jhurHGr8OTxq/hu4Uxxq9vI8av4buAZkDhurc3xq/hu4Q64bq3xq9S4buAZkDhurc3xq9P4buLZeG6tzdTUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVVH3hurFVVOG7g+G7heG7h+G6s+G6tzdVxq/hurY34buL4bq5OcavPjrhurfGrzw44buL4buyxq/hurEq4bq3xq/hurHhu7bGr23DqTnGr8Ozxq/hu4Uxxq88Zcav4buD4bq9xq9UL+G7g+G7heG7h+G6s+G6tzdVVC994bqxVVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVTcOpOcavbeG7sjnGr+G7heG7h8Oixq/hurc44buLxq/hurc34buL4bq5Ocav4oCcN+G7tDzGrzxk4bq3N+KAneG7oMav4bqv4bu2xq/hu4Vmw7Mx4bq3xq83LOG6t8avPjrhurfGr+G6tzg74buF4bugxq8p4bq9OcavbS7Ds+G7oMavODPGr+G7hTjhuqvhurc3xq88Zcav4buD4bq9xq9tLuG7hcavPDg74buFxq/Egzjhu7Lhurc3xq/hu4Xhu4fhu7Lhurc34bugxq84OTPhurfGr3vhu7g5xq/huq/hu7bGr8OzMWbGr+G7heG6q8av4buBZuG7suG6t8av4buF4buH4bql4bq3N8av4buBZsOzMeG7hcave8Og4bq3OMavPDg74buFxq/huq/hu4vhurvhurc3xq/Egzjhu7ThurHhu6DGrzw4bOG7ssavKTPhurc4xq9SxILhu6XDuVPGrzzDreG7ssav4bqxxJE5xq/hu4Xhu4fhu7jhurHGr8Ozxq/hu4UxUMav4buEZsOzxq/hurc4OTDhurfhu6DGr+G7heG7hzDhurfGr+G7hThqPMav4buFMeG7oMav4bqx4bu44bq3N8av4bqv4buLw6k5xq/hu4Xhu4fhu7jhurHGr8Ozxq/hu4Uxxq884bu0PMavbyPhu6DGr+G6vzjhu4vhurnhurc34bugxq/hu4U4w6DGr+G7heG7hzvhurfGrzw44buL4buyxq/hu4U4ajzGr+G7g2rGr+G6vzjhu7Thu4XGrzhmw7PGrzg5M2bGr+G7gWZA4bugxq88OOG7i+G7ssav4buF4bu44bqzxq974buL4bq7PMav4bqvw6Lhurc3xq/hu4U54bq3xq974bqrOcavbcOpOcav4bq3N+G7i+G6uTnGrykz4bq3OFDGr+G7p2jGr8SDOOG7tOG6scav4buF4bu4Ocav4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMcavbyPGrzzhurXGr+G6tzg5MmbGr+G7hThmLuG6t8av4bqv4bq7Ocav4bq3OOG7i8avNyzhurfGr+G6tzjhu7bhu6DGr8SDOOG6qeG6tzfGr+G6vzhAOcavPDjhurnGr3vhurs5xq/huq86ZuG7oMav4bq3ODrhurfGr205MOG6t8avw7PGr+G7hTHGr+G6vzhpPMavbWnGr+G7hS7hurfGr+G7hcOh4bq3OMav4bq3OOG7i+G6tzfGr+G6tzg5MmbGr+G6tzfhu4vhurk5xq8+OuG6t8avbSjhurfGr8SDOOG6qeG6tzfGr+G6sSrhurfGr+G6seG7tsav4bqvauG7ssavPDjhuqXhurdQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu6U4OeG7ssav4buDIsavezkyZsav4bq34bu2w7Phu6DGrynhu7Q8xq/hu4PhuqPGr+G6tjdmw7M14bq3xq/hu4Q4w6DGr+G7hMOh4bq3OOG7oMav4buE4buH4bu44bqxxq/hu4Xhu4fhu4vhur3hurc3xq/hu4Thu4fhu7jhurHGr8Ozxq/hu4Uxxq9vI8avxanDoOG6tzjGr8O5w6Hhurc4xq9Sw5Mw4bq3xq/FqcOg4bq3OFPGr+G7hTrhurHGr+G7g2rhu6LGr+G7hOG7h+G7uOG6scavPOG6tcavVsavPOG7tOG6t8avKWPhu6DGr8Ozxq8p4bu0PMav4buD4bqjUMav4bq2N+G6s+G7tjnGrzzhuqnhurc3xq/hu4Xhu7Q8xq/Egzjhu7ThurHGrykz4bq3OMavPmrGr+G6vzjDouG6tzfGrzw44bqzxq/hu4Xhu4cixq994bqx4bugxq/hur84acav4bq3bMavPOG6tcav4buFOOG7sjnhu6DGr+G7heG7h+G7i8OpPMavxIM4Ocav4buFOGo8xq84OTPhurfGr+G7hTjhuqnhurc3xq/hu4Vmw7Mx4bq3xq8pQOG6s8avODk04bqxxq/Ds8av4buFMcavUsO54bu3w5Phu4RT4bugxq/hu4Xhu4dm4bq3N8avKcOh4bq3OMav4bqxxJE5xq/hurc34bu2w7Phu6DGr3tl4bq3xq9tw6DGr+G7hTkx4bq/xq/hurc4LuG6t8avxILhu6XDueG7oMavPDvhur/Gr+G7hThm4bqrPMavPDjhurPGr+G7ruG7qMavLcavVuG7qMav4bqv4buL4bq74buFxq/hurc34buL4bq5OeG7oMavN+G6teG6v8av4bq/OCzhurfGrzc5QOG6scav4buFQDnGrzw44bqzxq/hu4Vmw7Mx4bq3xq/hu4Xhu4cw4bq3UMav4bq2OOG7i+G6tzfGr3sx4bq3xq/hurfhu7LDs+G7oMav4buD4bqrxq/huq/hu4vhurvhu4XGrykz4bq3OMav4bq3ODrhurfGr3sx4bq3xq/EguG7pcO5xq/DueG7t8OT4buExq/hu4Xhu7g5xq/hu4Xhu4fhu7jhurHGr8Ozxq/hu4Uxxq9vI8avNzlA4bqxxq974bu04bq3N8avxIM0UMavxII4QOG6s8av4buD4bu04buFxq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/hurFj4buFxq8pZmQ5xq/hu4Phu7Thurc3xq/hu4Xhu7g5xq/hu4Xhu4fhu7jhurHhu6DGr+G6r+G7i+G6u+G6tzfGrykz4bq3OMav4bq3ODrhurfGr8SDOOG7tMav4oCcxIM4OTDhurHGr+G7heG6q+G6t+KAneG7oMavPDjhuqHGrzzhurXGr+G7qsavKTPhurc4xq/hurc4OuG6t8avezHhurfGr+G7h2vhu7LGr20x4buFxq/hu4U44buLZeG6tzfGr23hu7bGr+G7rsavKTPhurc4xq/hurc4OuG6t8avezHhurfGr8SDOOG7tOG6scavKTPhurc4xq/huq87w7PGr+G7hThm4bqrPMavw7nhu7fDk+G7hFBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG7hOG7uDnGr+G7hOG7h+G7uOG6scavw5PGr+G7hTHGr28jxq/hu7fhurMl4bq3N8av4buEOTHhurfGr1Lhu7fhurMl4bq3N8av4bu34bq14buyU+G7oMave+G7i+G6uzzGr+G7heG7h+G7suG6tzfGrynDoMavxIM44bu0xq97LMOzxq97w63Grzzhu7Q8xq/hu4Xhu4fhu7Lhurc3xq/hu4U4OTHhu4XGrynDoOG7oMave2M5xq/hurc3w6zGrzzhu7ThurfGrylj4bugxq/hurc4OuG6t8avbTkw4bq3xq/Ds8av4buFMcavNznhu7Zmxq/Egznhurc4xq/hurc3ODkz4bqx4bugxq/hurc4OTPhu4XGr+G7hcOh4bq3OOG7oMav4buFODHGr+G6tzjhu4vhurc34bugxq97MeG6t8avNyzhurfGr+G7quG7qsavNznhurnGr+G7g+G7tOG6tzfhu6DGrzzDrOG6tzfGrzw44bqhxq884bq1xq/huq/hu7Q8xq974bu0PMavbeG7tjnGrynhu7LGr+G6tzfhu4vhurk5xq97MeG6t8avxILhu6XDuVDGr8OTxq/hu4PhuqPGr3vhu7LGr8SDOOG6s+G7ssav4bq2N2bDszXhurfGr0094bq3xq/DuSXhurc34bugxq/hu4Xhu4fhu7jhurHGr+G7heG7h+G7i+G6veG6tzfGr+G7heG7h+G7uOG6scavw7PGr+G7hTHGrzw44bqzxq8pOTHhu4Xhu6LGr+G6tjhs4bq3N8av4bq3PeG6scav4buBZuG7suG7oMav4buF4buH4bu44bqxxq974buL4bq7PMav4bq3N+G7tuG6tzjGr8Ozxq/hu4Uxxq/hu4Fm4buy4bq3xq/hu4U64bqxxq97LGbGr+G7heG7i8avPGXGrylA4bq3xq884bu0PMav4buF4buH4buy4bq3N8av4buFODkx4buFxq8pw6Dhu6DGr+G6seG7tMOzxq/hurHhurU8xq/hur84aTzGr21pxq884bqp4bq3N8av4buF4bu0PMavxILhu6XDueG7oMav4bq3OOG7i+G6tzfGrz7hurPGr8SDOOG6qeG6tzfGrzzhurXGrynhu7Q8xq/hu4PhuqPGr+G6tzDhurfGr+G6scSROcav4bq3N+G7tsOzxq88w6zhurc3xq88OOG6ocav4buFOTHhur/Gr+G6tzgu4bq3xq974buL4bq7PMavWS3hu6rhu6jGrykz4bq3OMav4bq3ODrhurfGr3sx4bq3xq/Egzjhu7ThurHGrykz4bq3OOG7oMavPDjDrcavw7MxZsav4bqv4bu2xq884bu0PMavKTPhurc4xq/hu4U44bqp4bq3N8av4buFOOG7i+G6ueG6tzfhu6DGrzgsZsav4bq3OOG7i8avxIM44bqp4bq3N8avPOG6tcavKTPhurc4xq/hurc4OuG6t8av4bqv4buLZsav4buF4buHZ1DGr+G7p+G6s8av4buF4buH4bu44bqxxq884bu0PDjGrykz4bq3OMavbTkz4bq3xq84ZsOzM+G6t8avxIM44bqp4bq3N8avb+G7suG7oMav4bqv4bu4Ocav4buFOGYu4bq3xq/hu4U5M+G6t8avPjnGrzw4ZsOzNOG6t8av4buFw6k5xq884bu0PMavKTPhurc4xq9tOTPhurfGr+G7hWbDszHhurfGr+G7heG6oeG6tzjhu6DGr+G7hTrhurHGr+G6r8Oyxq/hurc34buL4bq5OcavPjrhurfGr20o4bq3xq/hurFm4bqr4bq3xq/huq8w4bq3xq/hu4Vmw7Mx4bq3xq/hu4Xhu4cw4bq3xq9tw6k5xq/hu4Nmw7PGr+G6tzc44bqjxq97NMave+G7i+G6uzzGr8SC4bulw7nGr+G7heG6q+G7hcavOGXhurdQxq/FqSo8xq8pOTPhu4Xhu6DGr+G7hcSpxq/Egzg5xq/hu4U4ajzGrzg5M+G6t8avPDhh4bq3OMav4buD4bu0PDjGr+G7hTjhuqnhurc3xq/hu4Vmw7Mx4bq3xq/DueG7t8OT4buE4bugxq/hu4PhuqvGr+G6r+G7i+G6u+G6tzfGrykz4bq3OMav4bq3ODrhurfGr+G7hcOpOcavxILhu6XDucav4bq9xq97OsOzxq884bu24bq3N8avNzlA4bqxxq/hurHhu7jhurc4UMavxall4bq3xq88a8av4bq3PeG6scav4buw4buo4buqWeG7oMav4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMcavPDjhuqHGr8SDOOG7tOG6scavPDjhurPGrzhl4bq3xq/hu6xQ4buo4buo4buoxq/huq/hu4vhurvhu4XGrykz4bq3OMav4bq3ODrhurfhu6DGr1jGr+G7hTjhu7Thurc3xq/hurc94bqxxq/hu7Dhu6jhu6rDncavxIM44bu04bqxxq84ZeG6t8av4buqUOG7ruG7qOG7qMav4bqv4buL4bq74buFxq9t4bu2xq/hu4Xhu4vGr2074bq3xq97OTJmxq/hu4Xhu4fDoMav4bqv4bu2xq84ZeG6t8avWOG7qOG7qMav4bqv4buL4bq74buFUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxq/hur/hu6V94bq34buFfeG7h8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqOG7hX1v4buFLeG7suG6rzk34bq34buixq88feG6t+G7hX3hu4fhu57FqFVUOeG6sTfGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqDnhu6V94bq34buFfeG7h8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqG45PuG7hTjhu6LGr1dW4buo4bq/b+G7nsavOH05Nzjhu4Xhu6LGr+G7rlZX4bq/b+G7nsWoxq/hu4Phu4c84buYxagvLzw+4bq3UCnhu7LhurPhu4U44buy4bq3ODjhurPhu7JQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7qsOd4busWC/hu6pYWT7hu7Dhu7Dhu6jhu6jDneG7quG7rOG7hVlYw53hu7Dhu6rhuq/hu6hQw6Phur834buc4buH4buYV+G7sOG7rMWoxq/hu7Lhuq/hu4Xhu5jFqOG7hDhqPMavODkz4bq3xq834bq1OcavPsOgPDjGr21pxq/Ds8av4buFMcavPGXGrylA4bq34buixq/hu6U44buL4buyxq/hurc44buLxq/Eg+G7jcavbeG6peG6tzfFqMavL1VUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu6Xhu7Lhur/hu4U54bqz4bq3xahV4bul4bu04bq3xq8pY8av4buE4buH4bu44bqxxq/Dk8av4buFMcavbyPGr09mOuG6t8av4bq+OGfGr1Lhu4Bm4buy4bq3xq/hu7fhurXhu7JTxq/hu4Xhu4vGr2074bq3xq/hu4Nrxq8+aeG6tzfGr+G7hThm4bqrPMavPDjhurPGrykz4bq3OMav4bq3ODrhurdQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu4Bm4buyxq/hu4Xhu4fhu7LhurPGr3tkOcavbcOpOcav4bq3ODkyZsavKTPhurc4xq/hurc4OuG6t8aveznGr8SC4bulw7nGr+G7heG7uDnGr+G6sWPhu4XGr+G7g+G6q8avKTPhurc4xq9tOTPhurfGr+G7hWbDszHhurfGrzhmw7Mz4bq3xq9t4bu2xq/hu4XhuqHhurc44bugxq88OGfhurc3xq/hu4Xhuqk5xq974buL4bq7PMavKTkx4buF4bugxq/Egzjhuqnhurc3xq9h4buFxq/hurc34buL4bq5OcavPDjhuqHGr+G6sSQ8xq884bu0PMavKTPhurc4xq97ZeG6t8avNzlA4bq3xq884bq1xq/hu4U4NMavPDhs4buyxq974buL4bq7PMav4buF4bu4Ocav4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMcav4bq3OOG7i8avOOG6s+G7oMavPEDhurHGrzxn4bqx4bugxq974buyZsaveyxm4bugxq97LMOzxq8paeG6tzdQUFDGr+G6tzjhu4vhurc3xq844bqlxq9tKOG6t8avxIM44bu04bqxxq9t4buL4bq74buFxq/hu4Vmw7Mx4bq3UMav4bulOMOgxq/huq4wxq/hu4Q4w6DGr+G7t+G6s+G7ssavUm8jxq/hurY34buyxq/FqTky4bq34bugxq/hurY34buyxq/hu4Jl4bq3U8avPDjhurPGryk5MeG7heG7osav4bul4bqz4bq3xq/hu4Xhuqk5xq8pw6DGrzjhurPGr23hu7bGr+G7g+G6q+G7hcav4bq3OF3hu6DGr+G6tzjhu4vhurc3xq/hu4Xhuqk5xq9tKOG6t8av4bqxZuG6q+G6t8ave+G7i+G7ssavPDjhu7Rmxq/huq8w4bq3xq8pM+G6tzjGr205M+G6t8avOGbDszPhurfGr8SDOOG7tOG6scavPDjhurPGr8OzMOG6t8av4buFOuG6sVDGr+G6vjhAOcaveznGr2/hu7Lhu6DGr+G6sTvhu4XGr+G7hTjhurk5xq83OeG7suG6t8avOGXhurfhu6DGr+G6tzjhu4vhurc3xq/hur3Gr3vhurXGrzzhurXGr3tjOcav4bq3N8Osxq8p4bu0PMav4buD4bqjxq83OeG6pznhu6DGrzxlxq/hu4Phur3Gr20u4buFxq88ODvhu4Xhu6DGr+G7heG7h+G7suG6tzfGr+G7hTg5MeG7hcavKcOgxq97LMOzxq97w63Grzhl4bq3xq/hurc4OTJmxq/hu4PhurPGr23DqTnGr+G7heG7h+G7uOG6scavw7PGr+G7hTHGr28jUMav4buE4buH4buLw6k8xq97OsOz4bugxq/hu4Xhuqk5xq88w6zhurc3xq884bq1xq/hurE7w7PGr+G6ryzhurfGr3vhu4vhu7LGrzzhurPhurfGr+G7hcOpOcav4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMcavbyPGr3s0xq/Egzjhu7ThurHGr+G6sWPhu4XGr+G7g+G6q8avKTPhurc4xq97ZeG6t8avNzlA4bq34bugxq/hurc44buL4bq3N8avKeG7tDzGr+G7g+G6o8avxIM44bu04bqxxq9t4bu2xq/EgzDGr3tl4bq3xq/Egzjhuqnhurc3xq/hurE7w7PGrzg5M2bGr+G7gWZA4bugxq88ZuG6qznGrzxo4bq3N8avbSjhurfGr+G6vzhAOcave+G7i+G7ssavPDjhu7Rmxq/huq8w4bq3xq8pM+G6tzjGr205M+G6t8avOGbDszPhurdQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXFqTrDs8avPMOs4bq3N8av4bqv4bu2xq/hu4U4ajzGr+G7heG7h+G7uOG6tzfGrzw4ZuG6tzfGrzzDreG7ssav4bq3ODkyZsav4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMcavbyPhu6DGr+G6vzjhu4vhurnhurc34bugxq/hu4U4w6DGr+G7heG7hzvhurfGr+G7heG7hzDhurfGr3vDoOG7ssavKeG7tuG6t8av4buF4bqh4bq3OMavODkz4bq3xq/hurfhu7LDs1DGr+G7tyxmxq84MeG7hcavPOG7tDzGr+G7heG7h+G7uOG6scavw7PGr+G7hTHGr28j4bugxq/hur844buL4bq54bq3N8av4bqxw6k5xq88OOG6ocav4bqv4bu24bqxxq974buL4bq7PMavPOG6qeG6tzfGr+G7heG7tDzGr8Ozxq/hu4Uxxq8+asav4bq/OMOi4bq3N+G7nsav4bqxw6k5xq88OOG6ocavPOG6tcav4buD4bqrxq9h4buFxq/hu4Xhu4fhu7jhurHGr8Ozxq/hu4Uxxq/hu4Xhu4c5NOG6t8avxIM44buyOcav4buBZkDhurfGr+G6r8Oy4bugxq/hu4U4feG6s8avPuG6rTnhu6DGrzw74bq/xq/hur844bu04buFxq/hu4U4ZuG6qzzGr3vDoOG6tzjGr8SD4buNxq9tw6k5xq884bu0PMavKTPhurc4xq/hurHhu7jhurfGr+G7hWHhurc4xq/Egzjhuqnhurc3xq/huq86w7NQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFVUfeG6sVVU4buD4buF4buH4bqz4bq3N1XFqTpmxq/huq/hu7bGr+G6tzdmw7Mw4bq3xq/hurc4OuG6t1Qv4buD4buF4buH4bqz4bq3N1VUL33hurFVVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu7c5M+G6t8av4bq34buyw7Phu6DGrzw4O+G7hcav4bqv4buL4bq74bq3N8avxILhu6XDucav4buF4bu4Ocavw7PGr+G7hTHGrzxlxq/hu4Phur3Grzw44buL4buyxq974bu04bq/xq/hu4nhurc3xq974buL4bq7PMavw7MwZsavPCxmxq88w63hu7LGr+G6tzfhu4vhurk5xq8+OuG6t+G7nsav4buFw6Hhurc4xq/hu4Xhu4fhu7jhurc3xq/Egzjhu7ThurHGrykz4bq3OOG7oMavxIMwxq97ZeG6t+G7oMavPDvhur/Gr+G7hThm4bqrPMav4buF4bu4Ocav4bq3ODkyZsav4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMcavbyPGrzzDouG6t8avKTvhu4XGrzwu4bq/xq/huq/hu7bGr+G6sWPhu4XGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr+G6tzhs4bq3N8av4bq3N2bDszDhurfGr+G6tzg64bq3xq88OGHhurc4xq8+KOG6t8avezHhurfGr+G6tzfhu4vhurk5xq8+OuG6t8avPDjhu4vhu7LGr+G6sSrhurfGr+G6seG7tsavbcOpOcavw7PGr+G7hTHGrzxlxq/hu4Phur1Qxq/hu4TEqcav4bq3N+G7tsOzxq/hu6ot4buq4buwLeG7sOG7qOG7qljhu6DGr+G7hDjhuqnhurc3xq/hu4Xhu4vGr+G7g+G6q8av4busw50v4buE4buELcO5w5Phu4TGrzzDreG7ssavw7ljxq/Dk8av4buFMcavKeG7suG6t8avOOG7tuG6tzjGr+G7gWbDs8ave8Og4bq3OMavbTLGrzfhurU5xq8+w6A8OMavbWnGr8Ozxq/hu4Uxxq88ZcavKUDhurfGrzw44bqzxq/hu4Vmw7Mx4bq3xq88Zcav4buD4bq9xq884bq1xq84OTNmxq/huq9qPMav4buFODnGrzjhu7bhurc4UMav4buEOH3hurPGr3vhurXhu6DGr+G7hTvhu4XGrzxAxq/hurc34buL4bq5OcavPjrhurfGr3syZsavPOG6tcav4buBZsOzMuG6t8ave+G7i+G6uzzGrzjhu4vhur3hurc3xq9t4bu2xq974buL4bq7PMavKUDhurPGr3tA4bqxxq884bq1xq/hu4U4NMav4buFOTHhur/Grzwu4bq3xq974buL4bq7PMavWFfGrz7DoDw4xq9tacavw7PGr+G7hTHGrzxlxq8pQOG6t8avbeG7tsav4buw4buu4buqxq8+4buy4bq3OMav4bqxaTzGr+G7hThm4bqrPMavxIPDqOG6scav4buFOH3hurPGr+G6tzfhu7LDs8av4buF4bu4Ocav4buFZsOzMeG6t8avw7PGr+G7hTHGrzxlxq/hu4Phur1Qxq/FqTrDs8ave+G7i+G6uzzGr8SD4buNxq9t4bql4bq3N8av4buDIMav4bqv4bu2xq/hurFj4buFxq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/hurc4bOG6tzfGrzc5QDnGr+G6vzjhu7Thur/Gr+G6tzgl4bqxxq88OD3hurHGr+G7g+G6tTzGr+G7g+G7iTzGr8SDOOG6p33Gr+G6tzfhu4vhurk5xq8+OuG6t8av4buF4bqr4buFxq84ZeG6t8av4bq3N+G7ssOzxq/hu4Xhu7g5xq/hu4Vmw7Mx4bq3xq/Ds8av4buFMcavPGXGr+G7g+G6veG7oMavNzlA4bqxxq88ODnGr+G6vzhhxq88w63hu7LGr+G6tzfhu4vhurk5xq8+OuG6t1BQUMav4buEODHGr+G6tzjhu4vhurc3xq97MeG6t8av4buFOOG6uTnGr3s5NOG6scav4bq34bu2w7Phu6DGr+G6tzg5MmbGr+G6tzfhu4vhurk5xq8+OuG6t8avbSjhurfGrzw44buL4buyxq/hu4U5MeG6v8avPC7hurfGr3vhu4vhurs8xq9tw6k5xq834bq1Ocavw7PGr+G7hTHGrzxlxq8pQOG6t8avPuG6s8av4buBZsO0xq/DueG7t8OT4buExq88ODnGr+G7heG7h0BQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu4Thu4fhu7LhurPGr3tkOcavbcOpOcavPOG7tDzGr3ti4bq3N8avPDhhxq/huq8j4bq3OMave+G7uOG6s8av4bq3N+G7tuG6tzjGr8Ozxq/hu4Ux4bugxq974buL4bq7PMavKTkx4buF4buixq/hurY3ZsOzMOG6t8av4bq3ODrhurfGr+G6r+G7tsavPuG6s8av4bq3ODkyZsav4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMcav4buFODkxZsav4buF4buH4buy4bq3N8av4buFODkx4buFxq8pw6Dhu6DGr8SDNMavPEDGrzzhu7Q8xq/hu4U4OTHhu4XGrynDoMav4buF4bqrOcav4buFODk0Zsav4bq3OOG7i8avPmnhurc3xq88acavxIM44bu04bqxxq8pM+G6tzjhu6DGr+G6seG7tMOzxq974bqzxq84ZsOzMeG7hcav4bu04bq/4bugxq/hurHhu7TDs8avxIM4YcavPmbhurc34bugxq9vW+G7hcav4bq3Nzg5M+G6scave+G7i+G6ueG6tzfGrzhmw7Mx4buFxq/hurHhu7Rmxq/hurHhu7LhurPGr+G6seG7uDw4UFBQxq/hu6XhurXGr+G7heG7h+G7uOG6scav4buF4buH4buy4bq3N8avKcOgxq/hurHhu7TDs8av4buDOTBmxq864bqxxq9v4bu0PDjGr+G7heG7ssOz4bugxq/hurHhu7TDs8avezkz4bq3xq/hu4U54bqxxq/hurc44buL4bq3N8av4buHO+G7hcavYeG7hcavxIM4Ocav4buDa8avPmnhurc3UMav4bu3LGbGrzgx4buFxq/hu4Xhu4fhu7jhurHGr8Ozxq/hu4Uxxq/hu4U4OTFmxq/hu4U4ZuG6qzzGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGrz7hu7Lhurc4xq/hurFpPOG7oMavxIM0xq88QMavPOG7tDzGr+G7hThm4bqrPMavPDjhurPGr3s5MmbGr+G7heG7h8Ogxq8pM+G6tzjGr+G6sSPhurfGr+G7hWHhurc44bugxq/hu4U44bqp4bq3N8av4buFOOG7i+G6ueG6tzdQxq/hu4Thu4fhurPhurc3xq/Egzg5xq974bq14bugxq844bu44bq3xq/hurHhu4k8xq88ODnGrzzDreG7ssav4buBZsO0xq/DueG7t8OT4buExq88OOG6s8av4buFZsOzMeG6t8avPGXGr+G7g+G6vcavPMOi4bq3xq/hu4U4O+G6v+G7nsav4bq3ODrhurfGr+G6r2o84bugxq/hu4Xhu4fDoeG6tzjGr3tjxq88w63hu7LGr+G6tzg64bq3xq9tOTDhurfGr+G7heG7h+G7uOG6scavw7PGr+G7hTHGrzzDouG6t8avOOG7uOG6t8avPDgx4buexq8+4buy4bq3OMav4bqxaTzGr+G7hThm4bqrPOG7oMavxIPDtMav4buFOGYu4buFxq9h4buFUFBQxq/hu4BmQOG6t8av4bqvw7LGrykz4bq3OMav4bqx4bu44bq3xq/hu4Vh4bq3OMav4buF4bu4OcavPGPhurc3xq97YuG6tzfGr3vhu7Lhurc3xq83KuG6v8av4bq3ODkyZsavxIM44bq1xq/Egzg94bq3xq8+4bqzxq/hurc94bq3N8av4bqvajzGrzw4ZsOzMOG6t8av4bqx4bqp4bq3xq88w63hu7LGr+G6tzg64bq3xq9tOTDhurfGr8Ozxq/hu4Uxxq88OOG7i+G7ssav4buF4bu44bqzxq974buL4bq7PMav4buDasav4buFOeG6t8av4buF4buL4bq94bq3N8avPMOt4buyxq/hurc34buL4bq5OcavPjrhurdQxq/DuTDhurfGrzzhu7jhurc4xq974bq14bugxq/hurc3ZmLhurfGr8SDOeG6tzjGr+G6vzhhxq974buL4bq7PMav4buF4buHYTw4xq/hu4U4feG6s8av4buBZsOzxq97w6Dhurc4xq84OTPhurfGrzjhu7bhurc4xq/EgzjhurXGr3vhu7Thur/Gr+G7ieG6tzfGr3vhu4vhurs8xq9tOTM8xq/hu4FmQOG6t8av4bqvw7LGrzzhu7Q8xq8pM+G6tzjGr+G6seG7uOG6t8av4buFYeG6tzjGr+G7heG7uDnGrzxlxq/hu4Phur1Qxq/hurAqPMavPmjGr+G7hcO1xq/huq8zxq97PeG6tzfGr8SDw7LGr8SC4bulw7nGr8O54bu3w5Phu4TGrynhu7LhurfGr3ssZsav4bq9xq884bu0PMav4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMcavxIM44bu0xq884buy4bqzxq/hurc44buL4bq3N8av4buBZsOzMuG6t8av4bqv4bq7OcavPMOi4bq3xq844bu44bq3xq88ODFQxq/hu6U4Ocav4bq/OGHGr+G7heG7h2bhurc3xq8pw6Hhurc4xq88OOG6s8av4bqxY+G7hcave2XhurfGr+G7hThm4bqrPMav4buFODvhur/hu6DGr23DqTnGr+G7hcO1xq/huq8zxq974bu04bq/xq/hu4nhurc3xq/hu4U4ZuG6qzzGrzw44bqhxq974bu44buFxq8+4buLw6k5xq/hu67hu6jhu5bGr+G7hTh94bqzxq/hu4Q44bqp4bq3N8av4buF4buLxq/hu6zDncavPMOt4buyxq/DuWPGr8OTxq/hu4Uxxq9tMsavPGbhurc3xq88O+G6v8avN+G6tTnGrz7DoDw4xq9tacavw7PGr+G7hTHGr+G7heG7uDnGr+G7heG7h+G7uOG6scavw7PGr+G7hTHGr28jUMav4buE4bu4OcavPOG7tDzGr+G7heG7h+G7uOG6scavw7PGr+G7hTHGrzzhurXGr+G6sWPhu4XGr+G7g+G6q8av4bqv4bqz4bu4Ocav4buFOGbhuqs8xq8pw6DGr+G7hTg5MWbhu6DGr+G6tzdmw7Mw4bq3xq8+4bqzxq/hurc4bOG6tzfGr+G7hThm4bqrPMav4buFOH3hurPGr+G7hDjhuqnhurc3xq/hu4Xhu4vGr+G7rMOdxq/Egzjhuqnhurc3xq/hurcl4bqxxq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq8+4buy4bq3OMav4bqxaTzGr+G7hThm4bqrPMav4buF4buHZ+G6tzfGr+G7hTgsZsavOOG6syo8xq8+4bqzxq884bu0PMavPOG7tOG6t8avKWPGr+G6rzDhurfGr8SDMcavOOG6s+G7uDw4xq8+asav4buF4buHaMav4buFOGbhuqs8xq/Egzjhuqnhurc3xq/hurck4bqxxq974buL4bq7PMavPOG7tDzGr+G6r+G6s+G7uDnGr+G7hThm4bqrPMav4bqxw6k5UMavTTkzPMav4buBZkDhurfGr+G6r8Oyxq8pM+G6tzjGr8SDOOG6qeG6tzfGr+G6rzrDs8av4bq3ODk14bqxxq97I8ave+G7i+G6uzzGr+G7hThqPMavODkz4bq34bugxq8pJOG7hcaveyxmxq8pJeG6tzfGr+G7gWZA4bq3xq/huq/DssavKTPhurc4xq884buy4bqzxq84ZsOzMeG7hcav4bu04bq/4bugxq/hurc44buL4bq3N8av4buD4bqrxq/huq/hu4vhurvhurc3xq8pM+G6tzjGr+G6tzg64bq3xq/hurc4LuG6t8av4buFOGbhuqs8xq884buy4bqzxq84ZsOzMeG7hcav4bu04bq/4bugxq974bu0Ocav4buFOOG7tOG6s8ave+G7i+G6ueG6tzfGr3vDoOG6tzjGr8SD4buNxq88w6LhurfGr+G7hTg74bq/UMav4bq2N+G6s+G7tjnGr+G7h+G7suG7oMav4buF4bu4OcavPOG7tDzGr+G7heG7h+G7uOG6scavw7PGr+G7hTHGrzzDouG6t8avbeG7i8Op4bq3N8avbTLGrzw44buJ4bq3N8avPDjhuqHGrzjhu7bhurc4xq/hurc3ODLGrzw44bqzxq884bu04bq3xq8pY8avw7PGr+G7hTHhu6DGr8SDODkx4bq3xq88OOG6s8av4bqxY+G7hcav4buD4bqrxq/hu4Xhu4fhu7jhurHGrzw44buL4buyxq/hur844bu04buFxq84ZsOzxq974buL4bq7PMavODHhu4XGr8SDOEDGr+G6tz3hurc3xq88w63hu7LGr+G6scOh4bq3OFBQUMavTeG7tsav4bq3OOG7i8av4buFODHGr+G6sWk8xq/hu4U5MGbGrylA4bqzxq97QOG6scav4bq3N+G7i+G6uTnGrz464bq3xq974buL4bq7PMavPDg94bqxxq/hu4PhurU8xq/hu4Phu4k8xq/Egzjhuqd9xq/hu4Xhu7g5xq88Zcav4buD4bq9xq/Ds8av4buFMcavNyzhurfGr+G6tzg74buF4bugxq9txKnhu7LGr+G7hTkx4buFxq/Egzkz4bqxxq88ODnGr+G6vzhh4bugxq9txKnhu7LGr+G7hTkx4buFxq/Egzkz4bqxxq/hu4U44bq5OcavNznhu7LhurfGrzzDreG7ssav4bq3N+G7i+G6uTnGrykz4bq3OMavbSjhurfGrzzDouG6t8av4bq3ODkyZsavbTkzPMavPCzhurfGr+G6vzhAOcav4bqv4bu24bqxUFQv4bq/VVThu4Xhu7Ip4bqvfcavPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWoPuG7hSnhuq/hurfFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxahuOT7hu4U44buixq9X4buuV+G6v2/hu57Gr+G6seG7suG7hzc54bq3LeG6r3024buF4buixq/hu7Jm4buF4bqz4buexq/hurHhu7Lhu4c3OeG6ty3hu4c5Nzjhu4Xhu6LGr+G7smbhu4XhurPhu57Grzh9OTc44buF4buixq/hu6pY4buw4buw4bq/b+G7nsWoVVThu4Up4bqzPsOzVVThu4Xhu4dVVOG7hT7Gr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWobjk+4buFOOG7osavV+G7rFfhur9v4buexahVVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxajhu4V9b+G7hS3hu7Lhuq85N+G6t+G7osavPH3hurfhu4V94buH4buexahVVOG7g+G7heG7h+G6s+G6tzdV4bq2OOG7suG6tzjGrzw44bq14bq3N8avxIM4JDzGr+G6vzhpPMav4bq3OGzhurc3xq8pO+G7hcavPC7hur/Gr3s0xq/hu4Xhu4c5NOG6t8avxIM44buyOcavN+G6tTnGrz7DoDw4xq9tacavw7PGr+G7hTHGrzxlxq8pQOG6t1Qv4buD4buF4buH4bqz4bq3N1VUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8av4bq/4bulfeG6t+G7hX3hu4fFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxajhu4V9b+G7hS3hu7Lhuq85N+G6t+G7osavPH3hurfhu4V94buH4buexahVVDnhurE3xq884bqv4buy4buD4buD4buYxag54bulfeG6t+G7hX3hu4fFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxahuOT7hu4U44buixq/hu6zhu6jhu6jhur9v4buexq84fTk3OOG7heG7osav4buw4buo4buu4bq/b+G7nsWoxq/hu4Phu4c84buYxagvLzw+4bq3UCnhu7LhurPhu4U44buy4bq3ODjhurPhu7JQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7qsOd4busWS/hu6pYWD7hu6zhu6hZVuG7rlbhu6jhu4XDnVfhu6hW4bqvWS3hu6gtKVjhu7Lhu7BXLeG7qlbhu6zhu6hZ4bus4bus4busWOG7qOG7ruG7qlDDo+G6vzfFqMav4buy4bqv4buF4buYxajhu4Q4ajzGrzg5M+G6t8avN+G6tTnGrz7DoDw4xq9tacavw7PGr+G7hTHGrzxlxq8pQOG6t+G7osav4bulOOG7i+G7ssav4bq3OOG7i8avxIPhu43Gr23huqXhurc3xajGry9VVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhurY4bOG6tzfGr+G6tz3hurHGr+G7gWbhu7Lhu6DGr0bDueG6tuG7p8av4buF4bqh4bq3OMav4buEOOG7suG6tzjGr+G7t+G6teG7ssaveyPGr+G7hWE8OMavPGo8xq97LGbGr+G7heG7i8avPGXGr+G7g+G6vcavOOG7uMav4buFLOG6tzfhu6DGr+G7heG7h+G7suG6tzfGr+G7hTg5MeG7hcavKcOgxq88OOG6s8avODPGr+G7hTjhuqvhurc3xq/Ds8av4buFMeG7oMav4bq3ODvhu4XGr+G6r+G7tsavw7PGr+G7hTHGr28j4bugxq/hu4XEqcave+G6tcaveyPGr+G6tzrhurc3xq884buy4bqzxq88ODvhu4XGr+G6r+G7i+G6u+G6tzfGrzw4PeG6scav4buD4bq1PMav4buD4buJPMavxIM44bqnfcavKeG7suG6t8aveyxmxq88OOG6s8av4bq3ODrhurfGrz464bq3xq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/hu4XhuqHhurc4UMav4buEZsOzxq/hurc4OTDhurfhu6DGr+G7heG7hzDhurfGr3vDoOG7ssavKeG7tuG6t8av4buF4bqh4bq3OMavODkz4bq3xq9tKOG6t8avPMOi4bq3xq/hurc4OTJmxq/hu4Xhu4fhu7jhurHGr8Ozxq/hu4Uxxq9vI8ave+G7suG6tzfGr29m4bqr4bq3N8avPDvhur/Gr+G6tzc4OTDhurHGr+G7heG7h+G6peG6tzfGrzws4bq3xq/hu4Nr4buyxq88OGzhu7Lhu6DGr286w7PGr+G6scOpOcavbeG7tsaveyxmxq/hu4Xhu4vGr20yxq/hu4Xhu4fhu7Lhurc3xq/hu4U4OTHhu4XGrynDoFBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVcO5MOG6t8avPOG7uOG6tzjGr3vhurXGr+G6tzdmYuG6t8av4bq3ODrhurfGr+G6r2o8xq/hu4Xhu7g5xq/hu4Xhu4fhu7jhurHGr8Ozxq/hu4Uxxq974buy4bq3N8av4bqv4bu2xq9tO+G6t8avezLGr3vhu7Thurc3xq8p4bu04bqzxq97Y+G6tzfhu6DGrzc6w7PGr8SDOOG6tcavxIM4PeG6t8av4buHO+G7hcav4bqvw6nhurfGrzw44bqzxq844bqz4bu44buFxq97Y+G6tzfGrzw4PeG6scav4buD4bq1PMav4buD4buJPMavxIM44bqnfcav4bq3ODrhurfGrz464bq3xq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/hu4XhuqHhurc4UMav4buExKnGr+G6tz3hurHGr+G7sOG7qOG7qlbhu6DGr8SDODnGr+G7hDjhuqnhurc3xq/hu4Xhu4vGr+G7g+G6q8av4bus4busxq88w63hu7LGr8O5Y8avw5PGr+G7hTHGrzjhu4vDqeG6tzfGrz4o4bq3xq88OOG7iTzGr+G6tz3hurc34bugxq/hurc4OTPhurHGr21pxq88w63hu7LGr+G7heG7h+G7uOG6scavw7PGr+G7hTHGr28j4bugxq/hur844buL4bq54bq3N+G7oMav4buFOMOgxq/hu4Xhu4c74bq3xq884bq1xq84OTNmxq/huq9qPMaveyPGrykjOcavKeG6p8avPOG7tDzGr+G7gWbDs8ave8Og4bq3OMav4buF4buH4buLw6k8xq974bq1xq/hu4U4w6HGr+G7heG6oeG6tzjGrzw44buL4buyxq83OeG7suG6s8av4bqx4buJPMavKTkw4bq3xq88ODHGrzw44bqzxq84M8av4buFOOG6q+G6tzfGr+G7heG7h+G7uOG6scavw7PGr+G7hTHGr28j4bugxq/hur844buL4bq54bq3N+G7oMav4buFOMOgxq/hu4Xhu4c74bq34bugxq9tw6HGr+G7hTgxxq84OTPhurfGr+G6t+G7ssOzxq/hu4Vmw7Mx4bq3xq/Ds8av4buFMcavPGXGr+G7g+G6vcav4bq9xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyxq974buy4bq3N8av4buFODkxZsavOGnhu4XGrzzhu7ThurfGryljxq/hu4Xhu7g5xq884bu0PMav4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMVDGr+G7hOG7h+G6s+G6tzfGr+G7rsav4bq3PeG6scav4buBZuG7suG7oMav4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMcavxIM44bqp4bq3N8av4buFZsOzNOG6t8avPmnhurc3xq/hurHDqTnGrzzhu7ThurfGrylj4bugxq/hurc4OTJmxq/hu4Xhu4fhu7jhurHGr8Ozxq/hu4Uxxq88OOG6ocavPOG6tcav4busxq844bqzKjzGr+G7rsavPOG7tOG6t8avKWPGr3sjxq9A4bq3OMavOOG7i+G6veG6tzfGr+G6r8Op4bq3xq97MeG6t8avbTkzPMav4buF4buHOTThurfGr8SDOOG7sjnGrzzhuqnhurc3xq/hu4Xhu7Q8xq88OD3hurHGr+G7g+G6tTzGr+G7g+G7iTzGr8SDOOG6p33Gr+G6tzg64bq3xq8+OuG6t+G7nsavbSjhurfGrzzDouG6t8av4bq3ODkyZsav4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMcav4bq3ODrhurfGr205MOG6t8avPDjhu4vhu7LGr3vhu4vhurs8xq974bu24bqzxq/hu4Xhu7jhurPGr3vDrcavPDjhu4nhurc3xq88OOG6ocavOOG7tuG6tzjGr+G6tzc4MsavezTGr3vhu7Thur/Gr+G7ieG6tzfGr+G7hTh94bqzxq/hu4Q44bqp4bq3N8av4buF4buLxq/hu6zDnVDGr+G7hOG6oeG6tzjGrzzDrOG6tzfGr3sjxq/hu4fhu7bGr+G7g+G6s+G7tOG7hcav4buD4bqrxq/hurc4OuG6t8avbTkw4bq3xq/Ds8av4buFMcave+G7suG6tzfGr+G6r+G7tuG6scavbTkzPMav4buF4bu4OcavPOG7tDzGr+G7heG7h+G7uOG6scavw7PGr+G7hTHGr28j4bugxq/hur844buL4bq54bq3N+G7oMav4buFOMOgxq/hu4Xhu4c74bq3xq9t4bu2xq9vOsOzxq8+auG6tzfGr3syxq/hu7ThurfGr23DoMav4buF4buHYcavbTkzPMav4bqv4bu24bqxxq974bqrOcavbcOpOcavw7PGr+G7hTHGr+G7hWbDszHhurfGr28jxq97NMavb+G7tDzGr3vDoOG6tzjGr3vDrcav4buD4bqrxq/huq/hu4vhurvhurc3xq/hurc34buL4bq5Ocav4bqv4bu24bqxxq9tOTM84bugxq88ZcavPDtmxq9tOTDhurfGrzw44buJPMavbeG7tsavbzrDs8avPmrhurc3xq/EgzHGrzjhurPhu7g8OMavPDhmw7M04bq3xq/hu4PhuqvGr+G6tzg64bq3xq9tOTDhurfGr8Ozxq/hu4Uxxq/hu4Xhu7g5xq884bu0PMav4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMcav4buFOOG7tuG6tzjGr205MOG6t8avPDjhu4k8UMav4buAZuG7ssav4buH4bu2xq/hu4PhurPhu7Thu4Xhu6DGr+G7heG6s+G7tuG6t8av4buF4bqh4bq3OMavPOG6tcav4busUOG7sFnDncav4bq3ODrhurfGr205MOG6t8avw7PGr+G7hTHGr28jxq88OOG7i+G7ssave+G7i+G6uzzGrzjhu4vhur3hurc3xq88ODHGr3tj4bugxq88OGHhurc4xq/hu4Phu7Q8OMav4bq3OOG7i8avbTkw4bq3xq88OOG7iTzGr+G7hTh94bqzxq/hurY3OMOgxq97w6Dhurc4xq/hu6rhu6pYL+G7sOG7qOG7quG7ri/hurbFqS3hu6Xhur7Gr+G7gWbDs8ave8Og4bq3OMavbTLGr8Ozxq/hu4Uxxq9vI+G7oMav4bq/OOG7i+G6ueG6tzfhu6DGr+G7hTjDoMav4buF4buHO+G6t8avPMOt4buyxq/hu6U4YeG6tzjGr+G6vzjDrVBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG6ruG7tsav4buFZsOzMeG6t8avPGXGr+G7g+G6vcavPDg94bqxxq/hu4PhurU8xq/hu4Phu4k8xq/Egzjhuqd9xq8p4buy4bq3xq97LGbGrzw44bqzxq/hurc34buL4bq5OcavPjrhurfhu6DGr8SDOOG6qeG6tzfGr+G7hTg0xq/hur84w63Gr+G6tzgu4bq3xq974buL4bq7PMavbeG7sjnGr+G7heG7h8Oi4bugxq9tw6DGr+G7heG7h2HGrzzDreG7ssavPOG7tDzGr+G7heG7h+G7uOG6scavw7PGr+G7hTHGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGrzc54buyOcave+G6s+G7uOG6t8avODkz4bq3xq/hurfhu7LDs1DGr+G7p+G6s8ave+G6teG7oMav4bq3N+G7tuG6tzjGr8Ozxq/hu4Uxxq974buy4bq3N8av4buFYTw4xq88ajzGr+G7heG7hzk04bq3xq/Egzjhu7I5xq/EgzgkPMav4bq/OGk8xq/hurc4bOG6tzfGryk74buFxq88LuG6v8av4buF4buH4bqz4bq3N8avOOG6s+G7uOG7hcave2Phurc3xq88w63hu7LGrzzhu7Q8xq/hu4Xhu4fhu7jhurHGr8Ozxq/hu4Uxxq84OTPhurfGr+G6t+G7ssOz4buexq97YuG6tzfGr+G7hTjhurk5xq/hu4U5MeG6v8av4buFaTzGrzw44bqhxq974bu44bqz4bugxq/hu4Uu4bq/xq/hu4Xhu4dm4bq3N8av4bq3N2Zi4bq3xq/huq9qPMav4buF4buHOTThurfGr8SDOOG7sjnGr+G7hThqPMavODkz4bq3xq/hu4Bmw7Mx4buFxq97w6Dhurc4xq/hu7Dhu6zhu65ZL+G7gMWpLeG7hOG7hDfGr3s0xq8pQOG6s8ave0DhurHGrzzhu7Q8xq/hu4Xhu4fhu7jhurHGr8Ozxq/hu4Uxxq97w63Gr+G6tz3hurc3xq/huq9qPMavPGbhurc3xq88O+G6v8avN+G6tTnGrz7DoDw4xq9tacavw7PGr+G7hTHGrzxlxq8pQOG6t8avPDjhurPGr+G6tzfhu4vhurk5xq884bq1xq/hu4U4Isavw7nhu7fDk+G7hFDGr+G7peG7tDzGrykz4bq3OMavbTkz4bq3xq/hu4Vmw7Mx4bq3xq84ZsOzM+G6t8avOOG7i8Op4bq3N8avPijhurfGr23hu7bGrzw4w63Gr3tj4bq3N8avPDhmw7M04bq3xq/hurc34buL4bq5OcavKTPhurc4xq9tMsav4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMcavezTGr+G7gWZA4bq3xq/huq/DsuG7oMavezkyZsav4buF4buHw6DGrzzhu7Q8xq8pM+G6tzjGr+G6seG7uOG6t8av4buFYeG6tzjhu6DGr+G7heG7uOG6s8avezkyZsavxIM5M+G6t8av4buFOGYu4bq3xq/huq/hurs5xq88OOG6s8av4bq3N+G7i+G6uTnGrykz4bq3OOG7oMav4bq3OuG6tzfGrzzhu7LhurPGrzg5M2bGr+G7gWZAxq/hu4Nrxq8+aeG6tzfGr+G7gWbDtMavw7nhu7fDk+G7hFDGr+G7hDkx4bq/xq/hu4VpPMav4buF4buLxq9tO+G6t8avPDjhurPGr+G6tzfhu4vhurk5xq8pM+G6tzjGr+G6tzhs4bq3N8avKTPhurc4xq/hu4U44buL4bq54bq3N8avNyrhur/Gr23hu7bGrzzhu7Q8xq8pM+G6tzjGr+G6sSPhurfGr+G7hWHhurc4xq/Egzjhuqnhurc3xq/huq86w7PGr20yxq/hu4U4feG6s8avPuG6rTnGr3s5MmbGr+G7heG7h8Ogxq/hu4Xhu7g5xq/hu4Xhu4fhu7jhurHGr8Ozxq/hu4Ux4buexq/hur844bqrOcavOOG6u+G6v8avbcOpOcavw7lA4bqzxq84OTThurHGr08jxq84YznGr+G7heG6oeG6tzjGr+G7heG7uOG6s8av4buFOGYu4bq3xq/huq/hurs5xq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq/hu4U44buy4bq3OMav4buF4bqz4bu04bq3xq884bu0PMavPsOgPDjGr21pxq/Egzjhu7ThurHGrzw4bOG7ssavKTPhurc4xq/DueG7t8OT4buExq/hu4Xhu7g5xq/hu4Xhu4fhu7jhurHGr8Ozxq/hu4UxUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWo4buFfW/hu4Ut4buy4bqvOTfhurfhu6LGr+G7hzk3OOG7heG7nsWoVVR94bqxVeG7hDgsw7PGr+G7hDhm4bqrPMav4bq2ODrhurfGr+G7pzrhurfhu6DGr+G7hDkx4bq3xq/hu4LhuqPGr+G7hOG7h8Og4bq3OMav4bu3bGbGr+G7t2jhurc3VC994bqxVVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWo4buFfW/hu4Ut4buy4bqvOTfhurfhu6LGr+G7hzk3OOG7heG7nsWoVVR94bqxVeG7hOG6oeG6tzjGr8ONw7PGr005MOG6t+G7oMav4bu1OeG7tOG6scavxanhuqs8xq/hu4Lhur3Gr8OTxq/hu4QxVC994bqxVVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWo4buFfW/hu4Ut4buy4bqvOTfhurfhu6LGrzx94bq34buFfeG7h+G7nsWoVVThu4Phu4Xhu4fhurPhurc3VeG7pcOi4bq3xq/hurc4OTJmxq/EgzjhurXGr8SDOD3hurfGr8SDODnGr+G7heG7hzk04bq3xq/Egzjhu7I5xq834bq1OcavPsOgPDjGr21pxq/Ds8av4buFMcavPGXGrylA4bq3VC/hu4Phu4Xhu4fhurPhurc3VVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxq/hur/hu6V94bq34buFfeG7h8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqOG7hX1v4buFLeG7suG6rzk34bq34buixq88feG6t+G7hX3hu4fhu57FqFVUOeG6sTfGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqDnhu6V94bq34buFfeG7h8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqG45PuG7hTjhu6LGr+G7rOG7qOG7qOG6v2/hu57Grzh9OTc44buF4buixq/hu7Dhu6hZ4bq/b+G7nsWoxq/hu4Phu4c84buYxagvLzw+4bq3UCnhu7LhurPhu4U44buy4bq3ODjhurPhu7JQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7qsOd4busWS/hu6pYWD7hu6zhu6hZVuG7ruG7rMOd4buF4buw4buq4buqV+G6r1gt4buoLeG7qlbhu6zhu6hX4buq4busWcOdWFlZ4buwVuG7qFhYV1DDo+G6vzfFqMav4buy4bqv4buF4buYxajhu4Q4ajzGrzg5M+G6t8avN+G6tTnGrz7DoDw4xq9tacavw7PGr+G7hTHGrzxlxq8pQOG6t+G7osav4bulOOG7i+G7ssav4bq3OOG7i8avxIPhu43Gr23huqXhurc3xajGry9VVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu4Thu4fhurPhurc3xq/hurc4bOG6tzfGr+G6tz3hurHGr+G7gWbhu7Lhu6DGr3vhu4vhurs8xq/hu4Nqxq/hu4Fm4buy4bq3xq/hu4U64bqxxq88w63hu7LGrzzhu7Q8xq88O+G6v+G7oMavPOG7tDzGr+G6tzfhu7bhurc44bugxq88Zcav4buD4bq9xq9tLuG7hcavPDg74buFxq88w63hu7LGr+G7hOG7h+G7uOG6scavw5PGr+G7hTHGr28jxq/hu7fhurMl4bq3N8av4bulODpmxq9S4bu34bqzJeG6tzfGr+G7t+G6teG7slPGr3sjxq974buL4bq7PMaveyxmxq/hu4Xhu4vGr286w7PGrz5q4bq3N8avxIM44buy4bq3N8av4buF4buH4buy4bq3N8avbcOpOcav4buqw53Gr+G6vzjDouG6tzfGrzw44buJPMav4bq3PeG6tzfGr23hu7bGrzzhu7Q8xq884bqp4bq3N8av4buF4buHw6Hhurc4xq/hur84acav4buF4buH4bq74bugxq974buL4bq7PMav4buF4buH4buy4bq3N8avPDvhur/Grzzhu7Q8xq/hu4U4OTHhu4XGrynDoMavw7PGr+G7hTHGrzxlxq8pQOG6t8av4bq/OGk8xq9tacavPDjhurPGrzzhuqnhurc3xq/hu4Xhu7Q8xq/Egzjhu7ThurHhu6DGrzw4bOG7ssavKTPhurc4xq9SxILhu6XDuVNQxq/hurY34bqz4bu2OcavbTkzPMav4bq3OuG6tzfGrzzhu7LhurPGr8SDw7TGr+G7hThmLuG7heG7oMavPDg74buFxq/huq/hu4vhurvhurc3xq/hur84aTzGr21pxq/hurc34buL4bq5OcavKTPhurc44bugxq/hu4Xhu4fhu7jhurHGr+G6r2bhuqnhurfGr+G7hThqPMavODkz4bq3xq/hu4Xhuqvhu4XGr23hu7bGr29rxq/hu4Xhu4dhxq8p4buy4bq3xq97LGbGr3tn4bq3N8avPOG7tDzGr+G7heG7h+G7i+G6ueG6tzfGrzjhurvhur/Gr3sx4bq3xq/Egzjhu7ThurHGr+G7heG7uDnGr+G7heG7h+G7uOG6seG7oMavxIM44bqp4bq3N8avezTGr+G7heG7sjnGryk5MeG6t8avbeG7tsav4buD4buyOcav4buD4bq14buFxq88OGbDszDhurfGr+G6seG6qeG6t+G7oMavPDhmw7M04bq3xq/hu4Vmw7Mx4bq3xq/Eg8Og4bq/xq/hu4U44bq5Ocav4bq3OGzhurc3xq884buyxq/hurc34bqz4bu2OcavxIM4QMav4bq3PeG6tzfGrzzDreG7ssav4buF4buH4bu44bqxUFBQxq/Egjjhuqnhurc3xq88OOG6ocav4bqv4bu24bqxxq/hu4Xhuqvhu4XGrzzhuqnhurc3xq/hu4Xhu7Q8xq/EguG7pcO5xq88OOG6s8av4bq3N+G7i+G6uTnGrz464bq3xq/hu4Xhu4cw4bq3xq97w6Dhu7LGrynhu7bhurfhu6DGr+G7heG7h+G7uOG6scav4bqvZuG6qeG6t8avKeG7tOG6scav4buD4bu04buFxq88OOG6ocav4buFOTBmxq/hu4Xhu4cw4bq3xq83OeG7suG6s8avezTGr+G7hThqPMavODkz4bq3xq/hu4Xhuqvhu4XGrzzhu7Q8xq/hu6U44buLZeG6tzfGr+G7heG7h8Oh4bq3OMav4bqwaTzGr+G7hTkwZsavw7PGr+G7hTHGr+G7gWbhuqs8xq83OeG7slDGr8WpMeG6t8av4bq34buyw7Phu6DGr+G7heG7h+G7uOG6scavw7PGr+G7hTHGr3vhu7Lhurc3xq/hu4FmQOG6t8av4bqvw7Lhu6DGr+G7hTh94bqzxq8+4bqtOcavezkyZsav4buF4buHw6DGr1jhu6zGrykz4bq3OMav4bq3ODrhurfGr+G7hTk0Zsave+G7i+G6ueG6tzfhu6DGr+G7sOG7quG7qsavKTPhurc4xq/hurc4OuG6t8avOGbDszHhu4XGr+G7tOG6v+G7oMav4buqVsavKTPhurc4xq/hurc4OuG6t8avKTPhurc4xq/hur84ZDnGr+G7hSQ8xq/hurc3OCDhurfGr+G6seG7uOG6t8av4buFYeG6tzjhu6DGr+G7qlfGrykz4bq3OMav4bq3ODrhurfGr2bhurc3xq/hu4U44buLxq97I8avezkyZsav4buF4buHw6DGr2ThurfGr3vDoOG6tzhQxq/hu4Rmw7PGr+G6tzg5MOG6t8avODkz4bq3xq/hurfhu7LDs8av4bqx4buJPMav4buF4buHLOG6t8av4buFOGbhuqs8xq/DueG7t8OT4buExq/hu4Vmw7Mx4bq3xq9vI8avPMOi4bq3xq844bu44bq3xq84XeG6v+G7oMav4buBZsOzxq97w6Dhurc4xq9tMsav4bqx4buJPMavPDg5xq/hu4Xhu4dAxq/DueG7t8OT4buExq88OOG6s8avKTPhurc4xq/hurc4OuG6t8av4bq3N+G6s+G7uDnGr+G7heG7h2fGr+G6vcav4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMcavbyPGr+G7gWbhu7TGr+G7hTg74bq/xq97I8avQOG6tzjGrzjhu4vhur3hurc3xq97MeG6t8avPDg74buFxq/huq/hu4vhurvhurc3xq/EguG7pcO5xq/DueG7t8OT4buExq/hu4Xhu7g5xq/hu4Xhu4fhu7jhurHGr8Ozxq/hu4Ux4bugxq/hurc4OTJmxq/hurc34buL4bq5OcavKTPhurc4xq97MeG6t8av4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMcav4bq/OEA5xq/hu4Xhu4vGr2074bq3xq88OOG6s8avKTPhurc4xq/hurc4OuG6t8av4bqxZuG7ssav4buFOGbhuqs8xq/hurc34bqz4bu2OcavezTGr3s5MmbGr+G7heG7h8Ogxq844bqzKjzGr+G7heG7i8avbTvhurfGrykz4bq3OMav4bq3ODrhurfGrzw4ZsOzNOG6t8av4bqvMOG6t8av4buFZsOzMeG6t8av4buF4buHMOG6t8avezTGr8SDOOG7tOG6scavbeG7tsav4bqvO8Ozxq/hu4U4ZuG6qzzGr3s5MmbGr+G7heG7h8OgUFBQ4bugxq9tw6HGr+G7hTgxxq97I8avQOG6tzjGrzjhu4vhur3hurc3xq97MeG6t8avbTkzPMav4buF4buHOTThurfGr8SDOOG7sjnGrzfhurU5xq8+w6A8OMavbWnGr8Ozxq/hu4Uxxq88ZcavKUDhurfhu6DGr8SDOOG6qeG6tzfGr8SDOGbDszHhurfGr8SDOGE8OMave+G7i+G6uzzGr+G6tzfhu4vhurk5xq8+OuG6t8avPOG6tcav4buFOCLGr8O54bu3w5Phu4TGr8SC4bulw7nGr+G7heG7uDnGr+G7hWbDszHhurfGrzxlxq/hu4Phur1QVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxajhu4V9b+G7hS3hu7Lhuq85N+G6t+G7osav4buHOTc44buF4buexahVVH3hurFVw7nhu7Q8xq/hu4LhuqPGr+G6tjdmw7M14bq3xq/hu4Q74buFxq/hu4Thu4dm4bq3N1QvfeG6sVVUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqOG7hX1v4buFLeG7suG6rzk34bq34buixq/hu4c5Nzjhu4Xhu57FqFVUfeG6sVXhu4Thu4fhu7jhurHGr+G7hOG7h+G7i+G6veG6tzfGr+G7hOG7h+G7uOG6scavw5PGr+G7hDHGr+G7t+G6syXhurc3xq/hu6U4OmbGr1Lhu7fhurMl4bq3N8av4bu34bq14buyU1QvfeG6sVVUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqOG7hX1v4buFLeG7suG6rzk34bq34buixq88feG6t+G7hX3hu4fhu57FqFVU4buD4buF4buH4bqz4bq3N1XhurY94bqxxq/hu7Dhu6jhu7Dhu6jhu6DGr+G7gyDGr+G7heG7hzk04bq3xq/Egzjhu7I5xq97NMavKUDhurPGr3tA4bqxxq/huq/hurs5xq9hPDjGrzzDreG7ssav4bq3N+G7i+G6uTnGrzzhurXGr+G7hTgixq/DueG7t8OT4buEVC/hu4Phu4Xhu4fhurPhurc3VVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWo4buFfW/hu4Ut4buy4bqvOTfhurfhu6LGrzx94bq34buFfeG7h+G7nsWoVVThu4Phu4Xhu4fhurPhurc3xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu6V94bq34buFfeG7h8WoVVQ54bqxN8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWoOeG7pX3hurfhu4V94buHxajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWobjk+4buFOOG7osav4bus4buo4buo4bq/b+G7nsavOH05Nzjhu4Xhu6LGr+G7sOG7qlfhur9v4buexajGr+G7g+G7hzzhu5jFqC8vPD7hurdQKeG7suG6s+G7hTjhu7Lhurc4OOG6s+G7slBt4bq3Lz594buDxIPhu4XhurPhur8v4bq3fW7hu4Mv4buqw53hu6xZL+G7qlhYPuG7rOG7qFlW4buu4buww53hu4VY4buoWeG7quG6r+G7ri3hu6pQw6Phur83xajGr+G7suG6r+G7heG7mMWo4buEOGo8xq84OTPhurfGrzfhurU5xq8+w6A8OMavbWnGr8Ozxq/hu4Uxxq88ZcavKUDhurfhu6LGr+G7pTjhu4vhu7LGr+G6tzjhu4vGr8SD4buNxq9t4bql4bq3N8Woxq8vVVQv4buD4buF4buH4bqz4bq3N1VUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG7teG6tTnGrz7DoDw4xq9tacavw7PGr+G7hTHGrzxlxq8pQOG6t8avKeG7suG6s8avN2LhurHGr+KAnOG7teG6tTnGrz7DoDw4xq9tacavw7PGr+G7hTHGrzxlxq8pQOG6t8avPuG6s8av4buBZsO0xq8pQOG6s8avODk04bqxxq/Ds8av4buFMcavPDg5xq/hu4Xhu4dA4oCdxq9t4bu2xq/igJzhu7XhurU5xq8+w6A8OMavbWnGr8Ozxq/hu4Uxxq88ZcavKUDhurfGr+G6vzhpPMavbWnGrzw4PeG6scav4buD4bq1PMav4buD4buJPMavxIM44bqnfcavKeG7suG6t8aveyxm4bugxq8+asav4bq/OMOi4bq3N8avbeG7tsav4bq3OuG6tzfGrzzhu7LhurPGr+G7g+G7iTzGr8SDOOG6p33igJ3Grz7hurPGr+G6tzc64bq3xq/hu4Phu7Q8OMav4bq2OOG7tsav4bq34buLw6k8xq88ODnGr+G7heG7h0BQxq/hu4Q4feG6s8ave+G6teG7oMavN+G6tTnGrz7DoDw4xq9tacavw7PGr+G7hTHGrzxlxq8pQOG6t8avPuG6s8av4buBZsO0xq/DueG7t8OT4buExq88ODnGr+G7heG7h0DGrzdi4bqxxq884bu0PMavPsOgPDjGr21pxq/Eg8O0xq/hu4U4Zi7hu4XGr8SDOOG7tOG6scavPDhs4buyxq8pM+G6tzjGr23hu7bGrz7hu7Lhurc4xq/hurFpPMav4buFOGbhuqs8xq/hu4Nrxq8+aeG6tzfGr+G7heG7uDnGr+G7heG7h+G7uOG6scavw7PGr+G7hTHGr28j4bugxq/hur844buL4bq54bq3N+G7oMav4buFOMOgxq/hu4Xhu4c74bq3xq9t4bu2xq/hu4Xhu4tl4bq3N8ave+G7i2Xhurc34bugxq/hur84w6Lhurc3xq/Egzjhu7ThurHGrynhu7Q8xq/hu4PhuqPGrzc54buyxq97w6Hhurc4xq97YzzGr+G6ry7hur/hu6DGr+G7heG7h+G7uOG6scavw7PGr+G7hTHGr+G7gWY64bq3xq8+OuG6t8avw7PGr23hu7bGr+G6vzjDouG6tzfGr8SDOOG7tOG6scav4buBZjrhurfGrz464bq3xq/Ds8avUjfhuqU5xq88OGbhurc3xq/huq/hu7bGr+G7hWbDszHhurfGr28jU1DGr+G7pcOi4bq3xq834bq1OcavPsOgPDjGr21pxq/Ds8av4buFMcavPGXGrylA4bq3xq/hur84aTzGr21pxq88OD3hurHGr+G7g+G6tTzGr+G7g+G7iTzGr8SDOOG6p33Grynhu7LhurfGr3ssZuG7oMavPmrGr+G6vzjDouG6tzfGr23hu7bGr+G6tzrhurc3xq884buy4bqzxq/hu4Phu4k8xq/Egzjhuqd9xq83YuG6scavPOG7tDzGrz7DoDw4xq9tacav4bu04bq/xq8+aeG6tzfGr+G7heG7uDnGr+G7heG7h2bhurc3xq/hu4U64bqxxq/Ds8av4buFMcav4buBZi7hurfhu6DGrzhmw7Mz4bq34bugxq/hu4U4w6DGr28j4bugxq/hu4U44bu24bq3OMav4bq/OOG6q8av4buF4buHajzGr+G7hThmYzzGr+G7heG6oeG6tzjGr1I34bqlOcavPDhm4bq3N8av4bqv4bu2xq/hu4Xhu4dm4bq3N8av4buFOuG6scavw7PGr+G7hTHGrzhmw7Mz4bq3U8avbeG7tsavPOG7tDzGr+G7heG7h+G7uOG6scavw7PGr+G7hTHGr28j4bugxq/hur844buL4bq54bq3N+G7oMav4buFOMOgxq/hu4Xhu4c74bq3xq97NMavPDg94bqxxq/hu4PhurU8xq/hu4Phu4k8xq/Egzjhuqd9xq8p4buy4bq3xq97LGbigKbGr+G6tjFmxq974buL4bq7PMav4buF4buHOTThurfGr8SDOOG7sjnGr+G7gyDGr+G6seG7suG6tzfGr+G6r+G7uDnGr+G6r+G6uznGr2E8OMavPDjhurPGr+G6tzfhu4vhurk5xq8+OuG6t+G7oMav4buFODHGr+G6tzjhu4vhurc3xq/hu4Xhu4cw4bq3xq97w6Dhu7LGrynhu7bhurfGrzhmw7Mz4bq3xq/hu4Q44buL4bq54bq3N8avT2Y64bq3xq9tKOG6t8ave+G7suG6tzfGr+G6r+G6s+G7ssOzxq844bqz4buyw7PGr+G7hcOh4bqxxq844buLw6nhurc3xq/hu4Xhu4c5NOG6t8avxIM44buyOVBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVcWpOcavPGjhurc3xq/hu4Xhu4c5NOG6t8avxIM44buyOcavN+G6tTnGrz7DoDw4xq9tacavw7PGr+G7hTHGrzxlxq8pQOG6t8av4bqv4bu2xq884bu0PMavezkyZsavxIM5M+G6t8av4bqvOTDhurfGr+G7gWbhu7LhurfGr3s0xq/hu4U4ajzGrzg5M+G6t8av4bq3OOG7i8avPDjhu4nhurc3xq88OOG6ocavOOG7tuG6tzjGr+G6tzc4MuG7oMavPGXGr+G7g+G6vcavbS7hu4XGrzw4O+G7heG7oMav4buF4buH4buy4bq3N8av4buFODkx4buFxq8pw6Dhu6DGr+G7hThm4bqrPMav4bqxfeG6t1DGr+G6tjfhu7bhurc4xq/Ds8av4buFMcavPMOs4bq3N8aveyPGr+G7hTjhu7LhurHGr+G6seG7i2bGrzw44bqzxq84ZsOzM+G6t8av4buBZuG7suG6t8av4buFOuG6scaveyxmxq/hu4Xhu4vGrzw44bqzxq/hu4Xhu4fhu7jhurHGr8Ozxq/hu4UxUMavxanhuqs5xq9tw6k5xq9tOTM8xq9vOsOzxq8+auG6tzfGr28jxq974bu44buFxq/DuWPGr+G7hTkwZsavPDhhxq/hu4Fm4bqrPMavNznhu7LGr20yxq/Ds8av4buFMeG7oMavOGbDszPhurfGrzjEkcav4buF4buH4bq7xq88OOG6s8avPOG7tDzGr28jxq/hu4XEqcav4busVuG7qMavezHhurfGr1bhu6jhu6jGr+G7heG7hzkzZsave2Lhurc3L28jxq97NMavbzrDs8avPmrhurc3xq88Zcav4buD4bq9xq9tLuG7hcavPDg74buFxq88aOG6tzfGr23DqTnGr+G6tzdmYuG6t8avbyPGrzhjOcavOOG6teG7ssavPMOt4buyxq884bu0PMavbyPhu6DGr+G6tzfhu7bhurc4xq/Ds8av4buFMcav4buFLuG6v8av4buF4buHZuG6tzfGrzw44bqhxq974bu44bqzxq844bqz4bu44buFxq97Y+G6tzfGrzw4ZsOzMOG6t8av4bqx4bqp4bq3xq/hu4Xhu7g5xq884bu0PMav4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMcav4buFOH3hurPGr+G6t2M5xq8+ZuG6tzfGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr8O5Y8av4buFOTBmxq88OGFQUFDGr03Docav4buFODHhu6DGr3sx4bq3xq/hurfhu7LDs+G7oMav4buF4buHMOG6t8ave8Og4buyxq8p4bu24bq3xq84ZsOzM+G6t8aveyPGr+G7hTgh4bqxxq97w6Dhurc4xq974buL4bq7PMavV8avbyPhu6DGr+G6tzrhurc3xq/hu4PhuqvGr3vhu7jhu4XGr8O5Y8av4buFOTBmxq88OGHGr+G7gWbhuqs8xq83OeG7ssavbTLGr8Ozxq/hu4Uxxq83OeG7sjnGr3vhurPhu7jhurfGr3sx4bq3xq/hurc94bqxxq/hu7Dhu6jhu7Dhu6jGr+G6rzDhurfGr+G7quG7ri/hu6pYxq9vI1DGr005MzzGr286w7PGrz5q4bq3N8avw7ljxq/hu4U5MGbGrzw4Ycav4buBZuG6qzzGrzc54buyxq9tMsavw7PGr+G7hTHGr28jxq97I8av4buF4bu44bqzxq97OTJmxq/Egzkz4bq3xq/hu4U94bq3N8avPOG7i+G6ueG6tzfGrzxAxq9tMsav4bq3ODrhurfGr+G6r2o84bugxq88Zcav4buD4bq9xq9tLuG7hcavPDg74buF4bugxq/hu4Xhu4fhu7Lhurc3xq/hu4U4OTHhu4XGrynDoMavPDjhurPGrzgzxq/hu4U44bqr4bq3N8avw7PGr+G7hTHGr+G7hWbDszHhurfGrzxlxq/hu4Phur3hu6DGr+G7qlgv4buqWMavbyPhu6DGr+G7hTjDoMav4buF4buHO+G6t8avPOG6tcavKeG7tDzGr+G7g+G6o+G7oMavN+G6teG6v8av4bq/OCzhurfGr+G6tzrhurc3xq884buy4bqzxq88ODvhu4XGr+G6r+G7i+G6u+G6tzfGrzzhuqnhurc3xq/hu4Xhu7Q8xq88OD3hurHGr+G7g+G6tTzGr+G7g+G7iTzGr8SDOOG6p33Grzw44bqzxq/hurc34buL4bq5OcavPjrhurfhu6DGrzc5QOG6scav4buFQDnGrzw44bqzxq88Zcav4buD4bq9xq/Egzjhu7ThurHhu6DGrzw4bOG7ssavKTPhurc4xq/hu4Vmw7Mx4bq3xq/hu4Xhu4cw4bq3xq9t4bu2xq83OUDhurHGrynDqeG7hcavPDg5xq/hur84YcavPDjhurPGr+G6tzfhu4vhurk5xq8pM+G6tzhQxq/hu7c5M+G6t8av4bq34buyw7Phu6DGr+G7quG7qMav4buF4buH4bu44bqxxq/Ds8av4buFMcaveyPGrzzhurXGrzzhu7Q8xq88OOG7ieG6tzfGrzw44bqhxq844bu24bq3OMav4bq3Nzgyxq97NMav4buF4buHOTThurfGr8SDOOG7sjnGr+G7hThqPMavODkz4bq3xq834bq1OcavPsOgPDjGr21pxq/Ds8av4buFMcavPGXGrylA4bq34bugxq/hu67Grynhu7Q8xq/hu4PhuqPGr3vhu7Lhurc3xq97Ocave+G7tuG6s8av4buF4bu44bqzxq88OOG7ieG6tzfGrzw44bqhxq844bu24bq3OMav4bq3Nzgy4oCm4bugxq/hur84O+G6t8aveztmxq97MeG6t8av4bq3PeG6scav4buw4buo4buw4buoxq/hu4Mgxq/hu4Xhu4c5NOG6t8avxIM44buyOcave2Lhurc3xq/huq/hurPhu7jhu4XGrzfhurU5xq8+w6A8OMavbWnGr3s0xq8pQOG6s8ave0DhurHGr+G6r+G6uznGr2E8OMavPMOt4buyxq/hurc34buL4bq5OcavPOG6tcav4buFOCLGr8O54bu3w5Phu4RQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxajhu4V9b+G7hS3hu7Lhuq85N+G6t+G7osav4buHOTc44buF4buexahVVH3hurFVw7nhu7Q8xq/hu4PhuqPGr+G7pSzhurHGr8O54bu0xq/hu4Q4JOG6tzdUL33hurFVVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxajhu4V9b+G7hS3hu7Lhuq85N+G6t+G7osav4buHOTc44buF4buexahVVH3hurFV4bu1OeG7tOG6scave+G6qzzGr+G7hOG7h2bhurc3xq/hu4U64bqxxq/Dk8av4buFMcavOGbDszPhurfGr+G7hDjhu4vhurnhurc3xq9PZjrhurdUL33hurFVVC/hur9VVC/hu4U+VVQv4buF4buHVVQv4buFKeG6sz7Ds1VUL+G7heG7sinhuq99VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7kWbhu4U44bqz4buHxahVw7nhu7Y5xq9t4bu2xq9A4bq3OOG7osav4buE4bqpxq/hu7fhu7ZUL+G6v1U=

Bài Và Ảnh: Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]