(Baothanhhoa.vn) - Theo thống kê, các bệnh về gan là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở người. Tại Thanh Hóa có khoảng 400.000 bệnh nhân phải điều trị bệnh viêm gan vi rút B. Sự nguy hiểm của căn bệnh là khả năng lây truyền bệnh cao, nhất là lây truyền từ mẹ sang con. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ tiêm vắc-xin viêm gan B (VGB) trong vòng 24 giờ đầu sau sinh trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ rất thấp, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa của các huyện miền núi trong tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5ZE4buuN33hu6Akw6rDojd94bug4bqpW2E3feG7oCRbw6M3feG7oD0pN1vhu6BmXS424bugfcWoN+G7oGZd4bugYmVk4bug4bub4buUL1tR4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7qSbFqCXhu57hu5ZEWyY44bugZFvDozd94bugNC7DleG7oCTGryThu6A9KTdb4bugZijhu6B9xag34bugNeG7qOG7oDbhuq9k4bugZGI4N33hu6A3W+G7hTd94bugN33EkWkuN+G7oDdb4buyN+G7oFvhu6g3feG7oCrhu7bEkeG7oH3hu7Jp4bugZOG7g+G7oGY4N33hu6Dhuqfhu6A3fcOqw6Jdw5Thu6BE4buqXeG7oERbxag3W+G7oOG7qTnFqOG7oCQ54bugNFs44buwN33hu6BUUFDDlFBQUOG7oD0pN1vhu6A3W+G7sjfhu6Dhuqlb4buwXeG7oCpdKMSR4bugZGIw4bugPSk3W+G7oGZdLjbhu6B9xag34bugZl3hu6BiZWThu6Dhu5vDlOG7oEPhu4fhu6A3fcSRaeG7oFtdPDbhu6Ak4bq7xajhu6Ak4buuN+G7oD0pN1vhu6A14buo4bugNFvhu7Dhu6A34buuN33hu6A14buyaeG7oGRixJFpKDfhu6A9KTdb4bugJMWoOMOV4bugN1vhu7Rk4bugNeG7qOG7oDXhu7Jp4bugZGLEkWkoN+G7oGThu4Hhu6A2OuG7oGPFqDd94bugJDg3w5Thu6BExJFp4bugN1tdLjfDleG7oFtdKTfhu6A3xahpw5Xhu6Bk4buJ4bugNSnhu6BkXS424bugZlYkLWhdN+G7oGZdLjbhu6B9xag34bug4bub4bug4buSRsaw4bub4buY4bugZGI4N33hu6BmYTd94bugUlThu6B9XcOi4bugKuG7tsSR4bugY8WoxJHhu6BjXTdb4bugZGIuN+G7oCowxajhu6A94buoN+G7oGQxN1vhu6Aq4buqZOG7oGThu4nhu6A1KeG7oGLhu7Rk4bugZFvhu7ThuqnDleG7oDdb4bu0ZOG7oDXhu6jhu6Dhuqfhu6Akxq8k4bugaOG7rOG7oGbDqTd94bugY+G7ssSRw5Xhu6Bmw6k3feG7oGjFqOG7oCThurvFqOG7oCTGryThu6BbxJFpKTfhu6A2XSg34bugN2Vd4bugZGI4N33hu6BkMTdbw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7oOG6qeG7nSY3ZCZi4bue4bugY2RpNSZM4bueZCZoZC3FqDVdfTfhu4zhu6AkJjdkJmLhu47hu57hu5bhu5RdNn3hu6AkNcWoY2NM4bueJWRbxJE2PeG7oF3hu50mN2QmYuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bugw5pVUOG6qWjhu47hu6BbJl19W2Thu4zhu6BU4bum4bum4bqpaOG7juG7nuG7oGNiJEzhu54vLyQlN8OUPcWoOGRbxag3W1s4xajDlGY3LyUmYzRkOOG6qS83JmdjL1Hhu6ZTw5kvUcOZ4bukJVJSUFDDmVJQZFThu6bhu6TDmsOaNVDDlDPhuql9w5JiTFFVw5nhu57hu6DFqDVkTOG7nkThu643feG7oCTDqsOiN33hu6DhuqlbYTd94bugJFvDozd94bugPSk3W+G7oGZdLjbhu6B9xag34bugZl3hu6BiZWThu6Dhu5vhu57hu6Av4buW4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu53FqOG6qWRdODfhu57hu6BjZGk1Jkzhu55kJmhkLcWoNV19N+G7jOG7oCQmN2QmYuG7juG7nuG7luG7nzzhu6DhuqlbYTd94bugPSk3W+G7oGZdLjbhu6B9xag34bug4bubw5Xhu6BkYjvhu6Ak4bu2N+G7oCrDquG6pSThu6BkXS424bugJFvhurs3feG7oCrhu7Zp4bugKuG6u+G7oGRbJjjhu6A1MCRb4bugZF0uNsOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5ZEYsWoOOG7oCrhurFd4bugZuG6tV3hu6A9xq8k4bugYzLhu6DDvS7hu6Dhu6nEgzd94bugQ+G6szfDleG7oERiw6rhuqc3feG7oDRbOMWo4bug4bqoW2E3fcOV4bugJFvDozd94bugPSk3W+G7oGRixJFpKDfhu6A3W10+NsOV4bugRGLEkTd94bugROG7sjbhu6B5XTw24bugYzjGr2Thu6A9KTdb4bugZOG7uGThu6BkMTdbw5Xhu6Aqw6rhuqUk4bugPV0hZOG7jOG7oOG7myk3W+G7oGZdLjbhu6B9xag34bugZl3hu6BiZWThu6Dhu5vhu6AlOOG7oGZd4bugYmVk4bugZl0uNuG7oH3FqDfhu6Dhu5vhu6Dhu5Lhu6nhu5tG4buY4bugfeG7smnhu6A3LjfDlOG7oOG7qeG7m0bhu6AkOeG7oGPhur8k4bugKijhu6A0W8avN33hu6Akxag44bugW+G6szfhu6Dhu6lqRsOU4bug4bup4bubRuG7oD0w4bugPeG7tGThu6BbOOG7qmThu6A94bqnXeG7oFFQUFDhu53hu6BkYjg3feG7oGZhN33hu6BSUOG7oOG6qVtlZMOV4bugezhiNsWoNV034bugVU7hu6BkYjg3feG7oGZhN33hu6BRUuG7oH1dw6LDleG7oCQ1OGLFqDZdN+G7oFNO4bugZGI4N33hu6BmYTd94bugUuG7oH1dw6LDlOG7oEZdKWThu6Dhu7XFqDbhu6A14buo4bugN8Oq4bq1JOG7oCQ54bugZCA3W+G7oGRi4buqN33hu6A3W10+NuG7oEbGsOG7m+G7oCTFqDjhu6BkYi434bugZFsh4bugfV3hurVd4bugZuG6tV3hu6Bk4buJ4bugNSnhu6Bk4buB4bugUVDhu6AqITfhu6BSUE7hu6A3fcOqw6Jd4bugNsWoN33hu6BmXeG7oGJlZMOU4bug4bubKTdb4bugNeG7smnhu6BkYsSRaSg34bugJFvhurvhu6BpIcSR4bug4bqrxJHFqOG7oCrDqsOiN33hu6A2xq/EkeG7oCU44bugaOG7smnhu6Bow6rhurUk4bugJcWow5Xhu6A3XS424bugNuG7qiThu6AlOOG7oGRdIeG6qeG7oGhlJOG7oGbhurVd4bugZuG7uGThu6A3W8OhN+G7oGjEkWkuN+G7oCXFqOG7oCQ54bugJSI3W+G7oDbGr8SR4bugN1tdPjbhu6BmXeG7oGJlZMOV4bugWzhYJOG7oOG6q8SRxajhu6Aqw6rDojd94bugZGLEkWkoN+G7oDbGr8SRw5Xhu6Bj4buD4bugJeG6uTd94bugY103W+G7oOG6qVtANuG7oGnhu6Bbw6Ek4bugZOG7geG7oDbGr8SR4bugNuG7qOG7oDRb4bqjN33hu6Bj4buoN33hu6A1w6Ek4bugN1tdPjbhu6BmXeG7oGJlZMOU4bugQzjhu6Bm4bq1XeG7oOG7qeG7q0bhu6BkWyDhu6Dhu6nhu5tG4bugNeG7smnhu6A24buqN1vhu6Bb4bqzN+G7oDXhu7Jp4bug4bqrxJHFqOG7oCrDqsOiN33hu6A2xq/EkeG7oFFQUOG7oDXhu7Y3w5Thu6Dhu59YJOG7oD1dKWThu6A3W+G7hTd94bugN33DqsOiXeG7oGPDozd94bugJFvEkTd94bugZGI4N33hu6BR4bugfV3FqOG7oCogN1vhu6AkOeG7oGRbPOG7oDXhu7Jp4bug4bqrxJHFqOG7oCTGryThu6Al4bq5N33hu6Ak4bq54bugN1vDquG7oCXDqTd94bugJFvEkTd94bugJcWoOOG7oCThu6o44bugYuG7ssSRw5Xhu6A94buoN+G7oCRb4buwXeG7oCrGrzdb4bugYuG7rjd9w5TDlMOU4buO4bugNeG7smnhu6DhuqvEkcWo4bugKsOqw6I3feG7oDY64bugY8WoN33hu6AkODfhu6A0W13hu6A2OuG7oDdbXT424bugZl3hu6BiZWTDleG7oDXhu7Jp4bugNuG7qjdb4bugW+G6szfhu6A0W13hu6A2OuG7oDbFqDd94bugZl3hu6BiZWThu6BkWzzhu6BbOOG7qmThu6Aq4bqvN33DleG7oDRb4buw4bugN+G7rjd94bugNeG7smnhu6A1Ljfhu6AqITfhu6Dhu6ZQTsOUw5TDlOG7oOG7m108xJHhu6BbXSk34bugPSk3W+G7oCQ54bugNFs44buwN33hu6Dhu6RVLeG7plBO4bugN33DqsOiXeG7oDZWJOG7oD0pN1vhu6BkYsOq4bqnN33hu6BkW+G7qDdb4bugNeG7qOG7oCVdPjfhu6A9XSE34bugJOG7tOG6qeG7oGQiN1vhu47hu6BkYjvhu6A3W8Og4bugNeG7smnhu6BkYuG7hyThu6BkXSHhuqnhu6Bk4buB4bugNjrhu6A9MOG7oEbGsOG7m+G7oCQ54bugN33EkWnhu6Ak4bqz4bug4bumUE7hu6Dhuqfhu6BkWzzhu6A24buqN+G7oGQiN1vDlOG7oERbw6rDojd94bugNFvhuqdd4bug4bqpW8avZOG7oGbhurVd4bugPV08xJHhu6BbXSk34bugY8OjZOG7oDdbOsOV4bugJFvGrzfhu6Dhu643w5Xhu6Dhu6434bug4bu4NuG7oOG7qiRb4bugNFs54bugZF0uxJHDleG7oCrhu7Zp4bugPeG6uTd9w5Xhu6Biw6Nd4bugNTjhu6o34bugZF0uxJHhu6BbOcWow5Thu6BDxajEkeG7oDRbOOG7sDd94bugw5nhu6DigJPhu6BRUOG7oDd94buoaeG7oGjEkeG7tGThu6BbXSk34bugZuG7qDd94bugJcWow5Xhu6A1ZSThu6A34buoaeG7oGMs4bugWyFk4bugY8OjZMOU4bugRGLEkTd94bugPSA3W+G7oFThu6At4bugw5rhu6BkxJHhu7Y34bugJMavJOG7oGRiXSnEkeG7oCRb4bq/N33hu6A14buyNuG7oGPhu6g3feG7oCrhuq3hu6Al4bu2N8OU4bugRFs84bugZMOjXeG7oCThu7Thuqnhu6AlXT434bugPV0hN+G7oGLhu7Y24bugYuG6r8OV4bugW+G6ozfhu6A2LuG7oGbhu6jhu6Bk4buD4bugZjg3feG7oOG7luG7oOG7plVOw5Thu6BEWzzhu6A24buqN+G7oGQiN1vhu6AkW10hNuG7oDRbOOG7sDd94bugUVBOw5Xhu6BkYjg3feG7oGPDo+G7oCo54bugVFBO4bugY8WoxJHhu6A34buoaeG7oCQ54bugN33EkWnhu6Ak4bqz4bugaOG6s+G7oH3FqDfhu6Bm4buo4bugxJE3feG7oGRbw6rhu6B9xag34bugN33EkWkuN+G7oOG6qVvGr2TDlMOUw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkZdLjbhu6B9xag34bugZl3hu6BiZWThu6Dhu5vhu6A14buo4bugNuG6r2Thu6Ak4buuN+G7oD0pN1vhu6AkOeG7oCVdPjfhu6A9XSE34bug4bqpW+G6vyThu6Bk4buq4bqpw5Xhu6BkW8WoaeG7oCrhurFd4bugZFsmOOG7oGRbw6Jd4bugfV3FqDfDleG7oDRb4bqjN33hu6AkOeG7oGRiXSnEkeG7oCRb4bq/N33hu6Bi4bqh4bugYuG7qDd94bugZuG7qOG7oDRbXeG7oH3FqDfhu6A9MOG7oGThurE34bugZFvDquG6szd94bugJDnhu6A3fcSRaeG7oCThurPhu6AlIzfhu6Bk4bq1XeG7oGjhurPhu6B9xag3w5Xhu6DEkTd94bugZFvDquG7oH3FqDfDlOG7oHlbXeG7oD0pN1vhu6A3W+G7sjfhu6Aq4bus4bugJDnhu6AkWzHhu6AqMDdb4bugJcOpN33hu6BkW8SRw6Mkw5Xhu6BGxrDhu5vhu6AkWzHhu6AqXSjEkeG7oGRiMOG7oCo84bugZl3hu6BiZWThu6A0W+G6ozd94bugN1vhu7I34bugNS434bugZGI4N33hu6A2xq/EkcOV4bugKjzhu6A0W+G6ozd94bugfeG7smnhu6Bk4buB4bugZl0uNuG7oH3FqDfhu6A24busN+G7oGRb4buoN1vhu6Bo4bqz4bugfcWoN8OV4bugxJE3feG7oGRbw6rhu6B9xag3w5Xhu6AkW+G6v+G7oCRbw6rFqOG7oCQ54bugZFvEkcOjJOG7oCo84bugJV0pZOG7oGZd4bugYmVk4bugRsaw4bubw5Thu6BGIOG7oGRbIeG7oCTGryThu6A9xq8k4bugYzLhu6A0W8SRaSE34bugJMavOOG7oCTGryRb4bugxag34bugZDjhu6g34bugZuG7qOG7oFtdKcSR4bug4bqrxJHhu7Dhu6A3W+G7tGThu6AqPOG7oDd94buuN+G7oDd94buBxajhu6A14buyaeG7oDdbXT424bug4bup4bubRuG7oDXhu6jhu6BkXS424bug4bqpW2E3feG7oDQw4bqp4bugZFvDol3hu6BmViQtaF034bugRsaw4bub4bugJFs44bugZGI74bugZGI4N33hu6BmYTd94bugUlThu6B9XcOi4bugKuG7tsSR4bugY8WoxJHhu6A0W13hu6BjXTdbw5Thu6Dhu6ldKTfhu6A3xahpw5Xhu6A9KTdb4bugRsaw4bub4bugKuG7rOG7oCQ54bugZlYkLWhdN+G7oOG6qVthN33hu6A9KTdb4bugZuG6tV3hu6BbXSnEkeG7oOG6q8SR4buw4bug4bqpW2E3feG7oD0pN1vhu6Bi4bu0ZOG7oGTDo2TDlOG7oEZWJC1oXTfhu6BGxrDhu5vhu6Bi4bu0ZOG7oMWoN+G7oGQ44buoN8OV4bugKuG7rOG7oCrDquG6pSThu6Bj4buD4bugJeG6uTd94bug4bqn4bugN1tdKMSR4bugN8Oq4bq1JOG7oGRiLjfhu6BkWyHhu6B9XeG6tV3DlOG7oERdLjbhu6BmViQtaF034bugRsaw4bub4bugJFs44bugZGI74bugY+G6s+G7oGNdN1vhu6BkYjg3feG7oGZhN33hu6BSVOG7oH1dw6Lhu6Aq4bu2xJHhu6BjxajEkeG7oGNdN1vhu6A14buo4bugJFtdITfhu6A1w6rhuqUk4bugJOG6u8Wo4bugROG6seG7oCRb4bq/JOG7oEnhu6BkIeG7oGRbIeG7oH1d4bq1XeG7oGRiODd94bug4bqpW2E3feG7oCRbw6M3feG7oD0pN1vhu6BGxrDhu5vDlOG7oOG6puG7oDfDquG6tSThu6BkxajDleG7oGZWJC1oXTfhu6BGxrDhu5vhu6Aqw6rhuqUk4bugZGJdPDfhu6A0W8WoXeG7oGRdLjbhu6AkWzjhu6BkYjvhu6AmNuG7oGRiODd94bugJFvDquG6szd94bugZGIgN1vhu6BkXS424bugJFvhurs3feG7oDbhuqfhu6Bi4bqvN33hu6Bk4buB4bugN+G7rjbhu6BR4bum4bumw5nDlOG7oERdLjbhu6BmViQtaF034bugRsaw4bub4bugZGI4N33hu6BSVOG7oH1dw6Lhu6Aq4bu2xJHhu6BjxajEkeG7oGNdN1vhu6BjLOG7oOG6qVthN33hu6A14buyaeG7oGRixJFpKDfhu6Bk4buB4bugNjrhu6Bjxag3feG7oCQ4N+G7oGThu4Hhu6Dhu6RQ4oCT4bumVU7DlOG7oOG7tSHEkeG7oGRdLjbhu6A2xJHhuq83w5Xhu6BmXSkk4bug4bqpW2E3feG7oDXhu7Jp4bugZGLEkWkoN+G7oEbGsOG7m+G7oGThu4Hhu6A2OuG7oGPFqDd94bugJDg34bugYyzhu6AiZOG7oFtdKcSR4bug4bqrxJHhu7DDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bufPOG7oOG6qVthN33hu6A9KTdb4bugRsaw4bub4bugZGI74bugJOG7tjfhu6Aqw6rhuqUk4bugZF0uNuG7oCRb4bq7N33hu6Aq4bu2aeG7oCrhurvhu6BkWyY44bugNTAkW+G7oGRdLjbhu4zhu6BEYjvhu6Bj4bqz4bugY103W+G7oGRdLjbhu6BmViQtaF034bugRsaw4bub4bugZGI4N33hu6BmYTd94bugUlThu6B9XcOi4bugKuG7tsSR4bugY8WoxJHhu6A0W13hu6BjXTdb4buO4bugZGI74bugUuG7oGRbxq83feG7oGTEkeG6sV3hu6BkXS424bugZlYkLWhdN+G7oOG7o+G6qEQtRsaw4bubLeG7qV09UeG7oGbhu6jhu6DEkcOjN33hu6Dhu7fhuqhGUeG7juG7oGRiO+G7oFPhu6BkW8avN33hu6BkxJHhurFd4bugZF0uNuG7oGZWJC1oXTfhu6Dhu6PhuqhELUbGsOG7my3hu6ldPVLhu6Bm4buo4bugxJHDozd94bug4bu34bqoRlLhu47hu6BkYjvhu6BU4bugZFvGrzd94bugZMSR4bqxXeG7oGRdLjbhu6BmViQtaF034bug4buj4bqoRC1GxrDhu5st4bupXT1T4bugZuG7qOG7oMSRw6M3feG7oOG7t+G6qEZTw5Thu6BDxajEkeG7oDRbXeG7oGRdLjbhu6BmViQtaF034bugRsaw4bub4bugJDnhu6BkWzzhu6B9WOG6qeG7oCTGryThu6Dhuqlb4buwN+G7oOG6vzd94bugZFvhuqM3feG7oGRbw6rDojd94bugN1vDquG7jOG7oOG7n8WoxJHhu6Bk4buqXeG7oCRb4bq34bugZF0uNsOV4bugY8OjZMOU4bug4bu1W+G7hTd94bug4bqpW+G7sDfhu6Dhur83feG7oDdYN33hu6BjxajEkeG7oGRdLjbhu6BmViQtaF034bugRsaw4bub4bugZFvDqsOiN33hu6BbXSE24bugfVjhuqnhu6Bm4buo4bugYyzhu6DhuqvEkcWo4bugNFvDoF3hu6A3IcSR4bugKsOq4bqlJOG7oOG6qVvGr2Thu6BbXSk34bugZuG7qOG7oGjhu4Phu6BkYiLhu6A0MOG6qeG7oGRbw6Jdw5Thu6Dhu5884bugPeG7sDjhu6Aq4buwNuG7oMWoN+G7oGQ44buoN+G7oGRdLjbhu6AkW+G6uzd9w5Xhu6Akxq8k4bugPeG7qOG7oDY64bugNy434bugZF0uNuG7oGZWJC1oXTfhu6BGxrDhu5vhu6A0W13hu6BkYjvhu6Aq4bus4bugPWXhu6Bkw6Nk4bugZuG7qOG7oCoo4bugN31bMOG7oCo84bugJDg34bugNiA3W+G7oCrDquG6pSThu6Akxq834bugPeG6r+G7oGnhu6BkIeG7oGRb4buuNuG7oDRbxq824bugZGLDquG6tSThu6A0W13hu6BkXS42w5Thu6BG4bq1XeG7oDd9w6rDol3hu6A14bq1N+G7oCRbw6rFqOG7oGRdLjbhu6DhuqlbYTd94bugRsaw4bub4bugWzhYJOG7oDRb4bqjN33hu6A3W+G6teG7oGLhuqHhu6Akxq8k4bugNV0oxJHhu6BkXS424bugZGLDquG6tSThu6Aq4buyacOV4bugJDnhu6BkWzzhu6BkXS424bug4bqpW2E3feG7oDchxJHhu6AkW8Oqxajhu6A2ViThu6A9KTdb4bugZuG6tV3hu6A1MCRb4bugZF0uNuG7oFPhu6A1XSjEkeG7oCThurPhu6A94buwN+G7oGRiODd94bugw5rhu6BkW8avN33DlOG7oEPFqMSR4bugKjnhu6BV4bugN+G7rjbhu6A3Ljfhu6BkXS424bugN1tWJOG7oFHhu6A14bu2N+G7oFs4WCThu6BjxajEkeG7oDRbXeG7oCQ54bugNCFk4bug4bqrxJHhu7Dhu6AqMDdb4bugNcOq4bqlN33hu6A0W8avN33hu6BkWzzhu6BGxrDhu5vDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bufPOG7oOG6qVvGr2Thu6BbXSk34bugY+G6tTbhu6A9KTdb4bugRsaw4bubw5Xhu6A3fcOqw6Jd4bugJeG7sjfhu6A3Ljfhu6AqXeG7oDRbxq824bugY+G6vyThu6A0W8OgJuG7oCowN1vhu6A0w6zhu6BRLeG7oFLhu6A14bu2N+G7oDbhurdd4bugN+G7rjbhu6AqPOG7oGThu7Y24bugYzjGr2Thu6A9KTdbw5Thu6BG4bq1XeG7oDdb4buFN33hu6A9KTdb4bugN1vhu7I34bugNlYk4bugZl0uNuG7oH3FqDfhu6BjXS7EkeG7oGZd4bug4bub4bugNuG7qjfhu6BkIjdbw5Xhu6Dhuqlb4buwXeG7oGRbJjjhu6Al4bqhXcOV4bugNF08NuG7oGRixajhu6AqMDdb4bugNMOs4bugZOG7geG7oFPhu6At4bugw5rhu6BkW8avN30vNeG7tjfhu6AqPOG7oCrGrzdb4bugfV3Gr+G7oCRb4bq/JOG7oDfhu643feG7oH3FqDfhu6Ak4bq9N33hu6A3W8Oq4bugNuG6vyThu6Aq4bqv4bug4buwN1vhu6Bbw6rhuqc3feG7oCThurvFqOG7oD0pN1vDleG7oDRdPDbhu6BjOMavZOG7oGTDo2Thu6Akxq8k4bugPV0hN+G7oCRb4bq/N33hu6Bo4bqz4bugfcWoN8OV4bugxJE3feG7oGRbw6rhu6B9xag3w5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qWrEkWRbOGLhu57hu5bhu5vhu6hd4bugZuG7qOG7oOG7sDdb4buM4bug4bup4buo4bug4bubViThu5Qv4bqp4buW

Bài Và Ảnh: Hà Bắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]